Goudsche Courant, zondag 10 september 1876

80Mi Om iSi mtm S Tot HèitB dNefbeidvnii hare Kinderen eo HsbnwdKfndereB overleed heden na eene kortstondige ougeeteWhlBid Mevr de Wed J 8CU0OnCMt geboreu Beoub in den otiderdoa V rTuiMi 79 jaar IKi allar naam a A BCHOUTEN De wrsrulcrlnsr heeft dairoo een commissie lienoemdo n dii paai in overweg In te nemen en deswegenipp rT II uil iigeu Ter eere van de rergadering was d gansche atad in feestdoaob getooid Schier geen huis werd er getien waarran de nltscke Tlag niet wappert Omtrent de erwaohtlngen Tan den oogit iu de prormcie Noordhollaud kan het volgende worden medegedeeld Volgens de berichten rijn die rerwachtingen over het algemeen gonstig Van de meeste gntneii eu handel ewassen is een goede opbrengst te nrwachteii Het karwijiaad echter leverde een zeer raiildelinalig beschot op terw jl de oogst van de boekweit loo goed als mislukt is Het schrale vooijaar en de drooge lomer oefenden op deie gewassen een leer oadedigen invloed uit Van de aardappelen wordt en matige oogst verwacht Op verscheidene plaatsen rerd geklaagd over de kleinte vuu de vrucht Van siekte onder du gewas is tot nu toe weinig of geen spoor te bemerken De toestand der weilanden was aanvankelijk rnnstig Da tanhondende droogte echter werkte later leer nadeelig vooral op de hooge gronden Het graa werd daar dor en schraal en ternauwernood geschikt voor beweiding De hooiougst leverde op de meeste Ï laatsea een voldoende hoeveelheid van zeer g ede waliteit op De toestand van het tgrorn liet echter veel te wenschen over doch naar alle waarsehqnIqkheid al de in den laatsten lijd gevallen regen hierin eoe aanmerkelijke verbetering hebben aan gebraeht De tuinbouw heeft redel ke uitkomsten opgeleverd De boomgaarden zijn door de nachtvurelen zwaar geteiaterd Het vooruitzicht op den oogst der boom gaardea is dientengevolge vr slecht Het esknder dat wegens de verwikkelingen met Venezuela in de Caraïbisobe lee waa geatationneerd zal eerttdaags de haren van Nieowediep binnenvallen Het sokroefstoomeehip nm Oaten blqft als atatioilBaeUp in de West Indische wateitn Da herbergier t D te Everdingeni aiste dezerdagen het geleibillet van een door hem ontvangenokshoofd jenever en zocht daarnaar te vergeefa hqkwam p het denkbeeld dat een van zqn melkgevendegeiten die achter zijn woning liepen het wel gco n uiiieetd kon hebbeu Hij riaehtte daartoe het beest luch vond het billet niet een tweede mede in dejiabgheid grazende geit onderging hetzelfde lot uataurltjk w der eenig resultaat Dat het vreemdedrTitj itgTniijlrr handeling te E alleszins opspraakverwekt iB zeer te begrepen en de lieve schooljeugdheeft p het gebeurde de noodige liederen gemaakt die op verschillende wijzen voor het huis ran dekbewoner worden gezo ngen Ifen meUt lit Harderwqk Het gerucht dat de werving van manschappen voor het koloniaal werfdepot lou gesloten worden heeft zich niet bevestigd De aanroer van mansehappen ia tegenwoordig echter teer gering By het vertrek van het laatste traiuport Weven hier slechts It man over en thans berinden zich hier 180 man met 136 borgen Tengevolge van een naamloos schrgven is naar men verneemt de politie tot de ontdekking gekomeu ra k rrq belangrqke diefstallen van brandstoffen steenkolen ten nadaele van de Med Khqnspoorwegnuataohappij Minatens 100 mudden moeten reeds door den commissaris van politie der Sde afdeeling ten hnize van onderscheidene personen behoorende tot het dienstpersoneel der maatschappg in bsalag genossen en naar de rechtbank overgebracht zqn Te loatkamp had Vrijdag 11 het volgende ongelnk plaata Tegen 9 sur zou de door de aannemers aangestelde orerzetter de schoolkinderen naar Zoutkamp roeien omdat de vloed te hoog was en dus het zeewater aset geweld over den njsdam liep Als aliqd roeide hq aohuin tegen den stroom in maar het aehq dat hf zijne berekening niet goed gsmaakt had of dat de draaiende stroom hem voortsleepte in ieder geval hq geraakte zoo dicht bjj den rqsdam dat het oveistorteude water in zqn bootje vloog Ouraiddelqk gne kq nu den rqsdam vaat maar op hetzelfde oogenUik lag ook het boogje in de lengte tegen den rqkjara kre dan vdlen waterval op de zö kant de het ondente boven en dieven de kinderen hen Bqna op hetielfde oogenblik waren ook reeds twM antnien m een nabqliggendea sdioentr in hou thm asn hnip te bieden Zj mochten het geluk smaken de kinderen te redden van den roeier werd geen spoor meer gevonden bq was iu de diepte reidwenen Bet vtgrk na h t ondntnagM der totant dt den laM u d Uren VM NM Tork Mnmnettn is i Jnf s i I ntM njn tmtmolM ei WMdw tbNk Ml fMtiVaddaar 17 ppen Udeiefqlen en in het dak dat zy steuneii zqn niet minder dan S500 gaten geboord waarin ladingen dynamiet zullen worden gebraobt Men is vuu plan het geheele samenBid met ceu enkelen slag te doeu springen door giljkt ig de 8500 ttdiugeii te doeu ontploffen Odgoveer 00 voet vno fte rots af heeft men daarvoor lu een bomvr j locaal 300 galvanische b itterijen opg steld liii elk 15 a 20 hulman zullen doen ontploffen Het puin iial üaii iii uitgegraven holeti valleu eu knu met gemak worden wiggeruimd Men heeft ruimschoot voorzorgen genomen soodat men niet bevreesd is voor uadeelen aaii de omli ende eigendommen lotlien het pUu at in bet einde van September zal wonleu uitgevoerd gelukt zullen de grootste sohepeii in de huvcn van Xew Yurk binnenvallen door de Ti ngIslind Soot Door den President der Fransche Bepubliek is op voordracht der Ministers van Kaaph uidel en landbouw en van tinunoieu het volgende besluit betreffende de ereldtentooustelliiig van 1878 genomen f Artikel 1 De voor de wereldtentoonstelling van 1873 te Instemmen loknlen zullen het karakter dragen van rekxl entrepot voor Ie in en uitvoerrechten Art i De vuur die tentoonstelling bestemde goederen moeten rechtstreeks nanr bet teiitoonatrlliugspaleis worden ezondeu hetrij bq wqze van internationaal ketzq vju natiouaal tmiaito naar de verkitzing der afzenders door elk voor bet transitoverkeer aangewezen kantoor en met vrijdom van het statistiek rssht De verzending bq wqze van internationaal transito geschiedt zonder visitatie De in gewoon transito gezonden goederen zijn slechts aan eene oppervlakkige visitatie onderhevig plombcerlnon wordt daarbq niet geheven Artikel 3 De op de wereldtentoonstelling toeg ten golsdcen welke in deu handel wordeu gebtaoht iqn onverschillig welke de plaats van herkomst is alleen onderworpen aan het invoerrecht geheven voor soortgelqke goedereu ingevoerd door de meest bevoorrechte natie Blqkens de toelichting van dit besluit is het derde artikel aldus gesteld bq de onzekerheid op welke beginselen de iu 1878 wsarsohqulijk tot stand gebrachte wqzigiug der tariefwetgeving bensten zal Bq gelegenheid der beide vorige wereldtentoonstellingen te Parqs was vooraf het tarief vastgesteld waarnaar de in deu handel gebrachte tentoongestelde voorwerpen uit het tentoonstellingsgebouw in het vrqe verkeer konden WQrden gebracht Dit Zalt Bommel mept men als een bewijs dal er dit jaar in die streek weinig appels en peren 7qn dat er onUngs twee boomgaarden verpacht zqiiioor 120 terwql men hel vorig jaar 1260 pachtsom betaalde De haver en de boonen beloven voordeelig te zullen zqn hoewel de vele regen thans niet al te gunstig werkt De kosten der defensie venlinden in Bnsland M in Frankrijk 16 in Duitschland 22 6 en in Oostenrqk 18 2 bet van alle uitgaven Ieder soldaat kostin Frankrijk gemiddeld 47 8 in Duitschland 447 in Bnsland 412 en in Oostenrqk ƒ 346 In vredest heeft Bnsland 63 000 man Frankrqk 460 000 man Duitachland 438 000 man en Oostenrqk 247 000 man onder de wapenen In actieven dienst heeftBushind 336 generaals Frankrqk 325 Duitschland 296 en Oostenrqk 208 generaals Het getal ofiioieren in actieven dienst is iu Bnsland 26 662 inFrankrqk 25 103 in Duitschland 18 887 en in Oostenrqk 13 644 Het Fnnsohe leger heeft 9 800paarden het Duitschs 26 800 het Bossisehe 88 200 en het Oostenrüksohs 46 000 Elk paaid kost aanTrankrqk gemiddeld 852 aan DnitaehUnd 330en nn OoSUnrqk 230 Haar men verneemt ia in de Maliebaan te Dtieehteen brata e diefstal met inbraak gepleegd in het huisvan mevrouw de weduwe v B die sedert eenigentqd uitlandig was De dieven hebbeu echter weinigvan hun gading gevonden Een gering aantal zilverenen gouden voorwerpen woidt geaiat De politie doetonderzoek Sedert den gevallen rsgen i de toestand van sommige landerqen te Nienwerkerk a d tJvl eeuigstins verbetord zq krggeu weder een groef aauiien Thans is men allenvege dmk hcag net het delven der aardappelen het levert raor het gebed een nim beschot de piqs ia tlinna 1 60 i 8 per hectoliter Hooi I is er ml gewoirasn de tweede snede krert niets op Gisteren zqn lÖO huzaren uit Haarlem te Amsterdam aangekomen en eerstdaags zal uit Leiden enuit Qondn eene oompagnie infanterie mm Anateidamvertrekken Te otten1 em ia afftaifX enoe peetdnireneoeieteit Ol Tcl iMf fa eene ogadering Woensdagavond gebonden n de statotn TMtgertdd De Agence Bam heeft het einde ran den kabioetncrisis in ons land bericht iu een telegram Uidende a s volgt OSicieel De heer Alting Mees ludisdh ho iMambtenaar is tot Minister van Koloniën benoemd De heer Taalman is benoemd tot Minister van Ooilog ad interim en de heer Kip tot Minister ran Marine De andere miniatera blqven Wq Nederlanden klagen wd eens over eottle Wn onze spoorwegen wq lachen zelfs als wq hooren dat een locomotief het werk staakte of hulp noodig had om zijn reis te volbrengen maar rxw als t is op de lijn Antwerpen Oent z is t tooh ten ouzeiit nog onbekend Een der Pacificatie verslaggevers toch verhaalt het bijna ongeloofehjke feit dat op die lijn de spoortreinen als ze afrijden door het geheele dieniitpersoiieel moeten worden voorlffeéaitid om er gang in te krijten En erger nog ab touramiuvumt ie Fédj kt deelt hq mede dat Maandag toen t heel druk waa en de trein te zwaar was voor de naaimachiae achtigeo locomotief twee eoertfn werden voorgespannen om het stoonwerktnig een handje te helpen 11 Men schrijft aan de L Ct Weer en wied zijn ongunstig om up de kustvisscherq uit te gaan zoodat de uieeste daartoe bestemde schuiten aan het strand geaukerd liggen Daarentegen wordt er een menigte haring iiugebrucht Niemand bthoeft te hukeu naar den visch die als de kostelqksie duur het oude Holluud geroemd werd en Holland roem verschafte Spoedig kan de lust bevndigd wordeu In iidere straat dü stad in elke bui rt van een dorp tpoh verneemt men deu kreet van uieve hèriug Dat ïeebanket worrlt thans uit een emmer verLotht ditu de kooprrouw op het hoofd torscht terwijl men in vroeger tqd met eene kroon viiu frisch lover zijne komst begroette het met groen eu bloemen omkranst aanbood of hH eene plaats in net vaatwerk zou hebbeu waardig gekeuid Uit de veeiidcrqen in Friesland wordt het volgende gemeld Er is in dezen zomer veel turf gemaakt en de hoedanigheid daarvan zal vooral wat de droogte betreft uitmuntend zqn Wegens den lagen waterstand is er nog weinig turt vervoerd zoodat da scheepvaart iu de venen in dit najaar wil druk zal worden De prqs van de turf zal iiuar men voorspelt hooger worden dan in het vorige jaar Het verbruik is steeds toenemende het veen is willig en de arbeidsloonen worden hooger De zoogenaamde boveii buiten landers die vroeger bij dnizenddh in de veueii werk kwamen zoeken blijven meer en meer tehuis Zeker is het dat onze arbeiders even goed kunnen doen wat vroeger alleen door Duitschen kon worden verricht Er is hoog dagloon betaald en wie gord werken kon eu wilde heeft wel een stuivertje voor den winter kunnen vergaren doch helaas er wordt maar al te veel aan de jenever verspeeld Aan de Zwolicie CtmrnU wordt het volgende medegedeeld Het is niet zonder beteekenis dat tegen een witgepleisterden gevel vlak bij het station e Vilvoorde België met reusachtige zwarte letters welke gemskkelqk uit den trein gelezen kunnen worden geschilderd staat dat zekere Javigny te Brussel met opgave van straat en nommer agent is pour l enrolement de l armtSe Neerlandaise des Icdet Niet Iedereen weet misschien dat te Vilvoorde de Belgische strafgevangenis voor veroordeelde militairen gevonden wordt zoodat deze als tij ontslagen worden aan het station aanstonds leien knnnen waar zq zich heen moeten begeven om aan den kost te komen Te Parqs zqn drie naaisters elk tot eene boete na 25 frs veroordeeld omdat zq ene kat gedood ge stoofd eu opgegeten hadden In de Donderdag avond gehouden nhdsvargadeiinc te Kraliugeu welke door al de leden eu een talr publiek werd bqgewoond werden behandeld dct te reeds vroeger aan den Baad medegedeelde adretaCn tegen het cloaetstelset Het sent was aan de orde dat van ingeieteaen die de inrichting in hunne woning bezitten en waarin geklaagd wordt over verpestenden stank en dadelqfcs verwqdering wordt gevraagd Op voorstel van Bnr gemeester en Wethouders na kennianemlng van het rapport nn de openbare Oezondheids eonMBiit i wier huiden dat aarea gesteld was werd met alg neeae itemmen bedoten het roer kenaiigeTiag tsa te nemen Het tweede adres na iageietenéa die ne gaea oloaetprinten bezittea en den Baad naMkHi da reioraening of de invoering inie ticUkaa Btai de bestaand woningen neg eenige Jèiaa i te itt llWi op grond van banne bemigdheid Voor de gevdCMi dier ihvoering voor de openbnrs gez idhdd ca IMI last nn het hinnoitiedsn der wnsiiamln roa halverwisselen der eamere kwamihnas ia b e t aa d t l ig ilig Baigem eaWeth driaèeidèn ook naar aalddina na bet npport der opeabiie Oeioiidhiiiili inaiwitiM a het eerste veraMJc p het onderiievifge afwijnnd tebeschikken waartoe met tien tegen drie stemmenwerd besloten Een rowstel dat daaraa weed gevdaan oat een aar uitstel nog te geven na het Teittrqken van den nu bepaalden termijn 1 Januari 19T7 enl verwarp p doorilictt de Ka d met 8 tegen 6 stemmen betUste dat er geen uitstel loa worden v erleend IM B 8 O N D B N ZIEKEN ïx WEDUWENPONÜS PROf lDENTlA l riemaui Uiikiek Oierueil Het ledentil bedroeg met het sluiten van het vorig kwurtad 231 In dit kwartaal gero eerd bedankt em 24 107 Als Ud ingeschreven bdialve de 7 vanKondag jl 28 Zoodat het kwa taal sluit ihet een ledental van 236 Ontvanosten L V IZieken 8iKraamg 221 10 Coutnbtttie 1 70 7 25 Totaal ƒ 355 11 34a l B dri 12 60 Beglemeutea Interest Te leel verantwoorde cunirib 4 32 fotaal 238 08 Alllus over dit kw irliuil een iatif flio van 117 03 Uierbq gevoegd hel kapil vjn t vurig kwart 1230 07 Verkrijgt men bet kafU l inr mrremifimf 1347 10 I Namens bet Bestuur i t IMHOU Htcr Borkk Burgerlijke Stand OBkUKË V Sept A Imiu PwUrDrlla 1 illeuiliu ki4 i I Verhoef e N faa l wi weli 7 Kri ii s Hl r A Ki llcT I 1 E Oinen ernrlta omvltiea oadcn i C WcS tefMnS kW 1 Ventmn ÜIERI EIIBN 7 S pt J C B t t I J C lisliluinl 1 ai f v B ij tmrit 4 w ONURRTHOUMflI 7 l l i dfu Hork U J ea i WiUeas 1 j e I M kuKliaua t IntUtisa M j 8 CaU H I iU V£RT£NTIÊN üadarirouwd J TAM Dll HORK f 1 E t WIIXEMe Otmda 7 Sept 1 76 Oeen Receptie Voonpoedig bevi llea van een Zoon J VAK 00B8CH0T tfi baVen VA WR Vat Caaito i4 8ei taniber j87Q teni en algemeene heiiuixjemng dwb 6 g 4iwhfcpl876 Volledige CAtAiOGUSSR MUtQOEDKOOPJB Ii2ié4lilgaa £ 1 mm 1 $ mmAt k 6Cta verkrijgbaar b d n BMkfaan b in bet Aboenenent door de KONINKLIJKE MILITAIRE KAPEL van het Corps GRËNADIEAS onder Directie vao den Heer T0LLK4B op DINSDAG 12 8EPTSif EB 1876 des avonds ten 6 nre 0 ENTHÉE baiten inteekening Voor HH Laden huuui Damea of Kinderen 1 per jKTioon Vuor Nii t Ledên 1 70 per paraoon BU ongunstig wwóet in da Zaajl Namens het Beataur Ölirêfclji l P J SNEL Pre H JAGER Secr Oodergeteekeode bericht zgnen geachten Begonatigen dat de Lenen volgeni gewoonte aeD aanvang neuten Diegene welke wenschen deel te nemen worden veixocht zich bg tgds aan te melden ten ode de Les w te konijn regelen De Kinderlessen zullen gebonden iroidetadea MAANDAGS van 5 7 aar in voor mew gevordertet van 7 9 of wel v 8 10 anr H F GORISSEN Spieringitraat F 78 Openbare Verkoopingf te OOUOA op WOENSD 27 SEflIiMBEB 187t des Voormiddags ten Eli ure in het LogemeDt dk Zau aldaar van Een kapitaal goed onderbonden en ERF met een TUIN daarachter aan de Westhaven te Gouda wyk B Nr 190 Zynde in het Hnis een marmeren Gtng en benadeo eene Voorkamer met Suite twee Tninkaaara nog eene Kamer Ëbnneaplaats Keuken en Keidar eu boven xes Kamt r8 b ua alia geatakadoord en van atookplaatsen voorzien tarea Zaldars en hetgeen meer tot een goed en aantanaam Woonhuis behoort Te aanvaarden INovamber 1876 Twee binnen enkele jaren nieuw gebouwde WI KËLHUIIIM en ERVEN aan den Langen Tien w g ta Oouda mat nitpi in den gang dmvMTana en wel Een wgk D 28 met een stolge GROND er achter Zgada in het Huis een mim Voorhuis drie Kamers Keokfen twee Zolders en hatgaati neer tot een goad ingerigt Hnia behpoti r aanvaarden liT November 1876 En aa i vrgk D Nr 27 waari eei go Voorbvis twee Kaman Kaskfn an h tge n vardar tot aan goed Qoiy bahcdjrt Va nn tot 1 Mei 1877 aan dw Bm Gi L Ca vo r 5 ia da wseak Er een Stak m Iiggen4 in een poort aaraaa gMnalda Huiiae groot 9ft ce ti wi Nadere inlichtinaML ÏAa i ti kwvi tw Kantore vau deia Sh V i BOJTHJ Nt ï aoo WW W ri a SocleleU 0 S GENOieE V Op algemeen verMi ynd vMWMk ZONDAG 10 8£PTE IBB 8 nar T I tt ocvn Dooa bi usmk UBRMANEK Barmomum VirUtM PILAT FlmUriHuoM beiden nit Praag met medeweridng van EENI KAPEL samengasteld uit 90 personen vanveraehillende K K Oostanrgkaahe MiUtainMuziekcorpsen Onder leiding van den Kapalmeeater ALFRED PLEUER nit Weenen ENTREE voor H H Leden of hiui I aop en Kinderoi 30 Ct Niet LadaiL ift Ct De IHrecUur PANIK ft 1 begestaan door da C miaiasïe vai ToeBchti Il J4NOOTtOfi VA 900R USSELSTEUN Ontvangen eene partg GEKLEURDE WOL van zeer goeda kwaliteit en standhondande kleuren a fOlö per KIWIT bg M DS VLETTER Lange Gioeoendaal Weerrerkoopert genieten rabat Z9KIEI KOSTEN Elü mm reneaden wq opfi uu 0 aanTrage een 100 bladiqden dik met Teel getulgiolmtteil Tan gelukkig geneaenen roorzien Uittrekael uit Dr Airy s Ifataufieneea wijle ï eo ieder die lich van de TOOrtreffl lijkneid van het Kettlustreerde 400 bis dikke Oplglneele Werk Pnis slechts 1 bü eiken Boekhandeliuir vetkn baaigf lsld weoscht te overtuigen oiitbiede het TTittraJUWl va n Rjo htet Boekhandel te N egen H Geen zieke verznime het zich met de bepropUe Dr Alr y a M atunrgeneesw iif bekend te maken VB m Die welke het ongelnk heeft etj b nl ta moete dragen kan het beste oordeelen ovw doi la het ongerief en tijdverlies door da artikel en zonde zeker gaarne ontheven vg dien te moeten gebnnken welna er begtaat ean middel allen wier oogen nog niet tot in d i hoogsten graad zgn versleten kunnev daarvan ontslagen worden door het bestandüt as tH v Dr ChaBloiielaiins A 1 Oogen water Bg elke wasschiog der oogleden zal Maa ét herstellende kracht der afgematte en vntmHk oogen voelen wederkeeren zeodat men in vati gavallea den bril weder cal kunnen vaarwataag gen eer één flacon is gebmikt Maar vóonl ook tij die nog geen bnl behoeven aabiraünii dat middel om voor altgd daarvan Mvrgd ti blgven bg velen ja bg oneindis vatan ia toch reeds het beginsel van venwakUBg nbeil baar aanwezig men lette maar opTut inM fa voortdnring verpligt is op verderen aMaM ta tien dat letters zich dubbel vertoOneth schel licht hioderiyk is dat da oogeb be nni ta stdtan ana Wdnn gebroik Dr CBAtFTOiMELANUS OOGENWATEfi a gg t O faster gfsvoatM Bat is vaArggbaar ft 60 Gi ptr Fla igj é Tl A O VAX DETH OaujK u i j J lEDiÊMAKER lJL t T J H KILLER oM AYe tewagestr J UtrJ Mq L A octs s SchlOtu niiiilmijliiiiiillaat a bf JL OBOENBUIZSN ft Co OtttdU En maar bakwtde p i i enfi iij