Goudsche Courant, woensdag 13 september 1876

Woeiijsdag t3 Sèjiieiitber ® T l lfeo i re j iiT i7 i g i W voor Gftoda éo Offislrefcen 1 f lW j LUST DER WONINGEN I 1 T S WOlilVpLM Penii g Mei r i U Mt l M nda ▼ OOK kf A VEi BECK BoekhmitéeUmr mpmt miUrénw Veman ng Versjes Toasten Potpourri s Gdichten Ohansonnetten Couranten Kiu ftten Blgspelen Schilderwerk Hanteiten f Aardigheden Tableaux met uitleggin enOrtjel oivenirs of Album met Penwerk enInsAiptiën Cartonnnges en Sarprice Meni i OeestMM geïllustreerde Prenten enz 1 te w ea ü r Heerea Ceremoniemeeaters wier bezigueden ▼ aak met toelaten geheel de feestregeling iel f Rer te m en Tinden dadelgk ruimen voprVaad of oasr opgave tea spoedigste Uarstellen J aMEii ï B JIJT U UB o BBS i 4 7 n Tl I rf dTiJCvl fj mm Mi ao taw Hui J BvBHr rtf vi ► 3 7 M a der Bgl v A Boaw iMMw twc J v ta Bug A Blaakea J fmn BeikeL C Btoil f ï D de Bmin J C d n Beitea A Blok J B T a Cati J P Tan OiU A DortUnd P na Eaaen J de OidtL De ftw E J de Oidta I J Taa Ham Haorman A Jangenboigar C J A de Haart f jB i f D Am üartef K fc CJWmt Co De Jong GTaTeeteyii A Co D J J B JaiaMii J Jiaiiw C fl9 es r K M SlMiv ï s j SMrieii C Kriiek k mftttt Bit F 4 4 K r i 3n J L it Haoap ts e Ai rj A i ia f £ J Tfi I eawoi ï tty P m wim Lnw iP i sj ij£ 6f F LiinigtMl 1 IK i9 jicm si aajA tüf F I W tóiï p ï f f D Ü P k J TIM MeDKk é Qiu J IW B MiA fk T ii mr i M nu titMÜ W ea op het SCHIEffEU Elii alhier Adres bfl den Uitgever deze r Conrant STöoifiawiao 6EB11 PALTIIS ALiaO Verwra tk vassdieA GOBMJNEN TBUPJAPONNEN HEEKEN KLEBDINGSTU K KEN enz Met Vi ea bigven Beeren Kkedingstakken GEBBEI iii BLKAAR Met Chemisch Wa schen blgft ALLES in ELKANDEB Japonnen loowel als Beeren Kleedingstukken X m Nadere idlichtingen geeft onze Agent de Beer W tah dbb PAL8 Markt GOUDA 401 22 12 19 13 13 6 16 J 4 2 3 3 4 2 ï it IS 4 2 3 2 7 9 5 4 13 8 6 S4 3 2t 11 3 13 U 2 5 11 4 136 8 a 8 18 t 14 Per Trantport Q A Oudgk O Prince N van der Pétt L J Pieters K ran Bbïn J BeTet 1 I A Bomegk ï H BMkai Sir H Tan BSjst ¥ J Bost C Snel r D C Sankaom J C Sibbes H Steenwinkel C Spit C AUeboiitea C Thoen 6 Taithof G Toomiliet B Taa Tè n W Verdoow W Vewclint 4t G Ve w D Tan vliet A Vaak B Voak P J J Verreiuw J J Vertbiea C C Tan Viïe G Vaök A 6 Tan Velsen A Tan Wok 3 C Wütenburg D Wie r A WiUKlwt EL Tan der Wolf G Tin Wingerden B aa WiagHden L F H Wenrman w A Utseisteya f P Upelaar J C Zeldennjk MeTT deWed J Sebonten A Jonker B Soieemaii D de Jong f0i Bosman A Tan der Sehdden B Beloxd fan dar fin 1 Te aMi ¥Wriiri ÉMttt DB OBOOff XiEIÜSOHB STOOUVERWGRM Chemische WasscherU TAK le fa ülOin T TE LEIDEN Heeft Toor zgne op groote schaal ingericht Fabriek tot Agent voor Gouda en Omstrdcen aangesteld den Heer T A G van DETH Markt waar Stalenboeken ter bezichtiging liggen Prgseouraaten en verdere lulichtugen te bekomen zijo Tevens maakt hij het publiek bijzonder opmerkzaam op het Verwen van MEUBEL en LEDIKANTGORDUNEN welke iu alle kleuren Geverfd en Geappreteerd worn den Zijden JAPONNEN worden op Parijscbe Methode ak nieuw in alle Kleuren en Nuance geverfd Heeren KLEEDINGSTUKKEN worden zonder lostomen er t zonder knmpon geverfd en met Chemisch Wassebec kan alles ineen blijven zelfs Japonnen met welk Garueersel het ook zijn moge Spoedig afleveren couourrewmids prijzen Aile Soorteü vaiiTnRÊËN sijn te bekomen in de HAAGSCHE WINKEL KieQwe Sardines oHtvaRgei benevens alle soorten van GETRUFEIIBDB PASTEUEN mimi rnmï Tegen 1 November aanctaaiide of eerder wordi een DIENSTBODE gevraagd in eea klein gezin zondsr Kinderea Adres bg den Uitgever deier Coonuit Men met November EENS VRAAGT FATSOENLUKE die goed kan werken en een goeden burgeipot koken Loon 80 golden Adres Westhaven B N 192 No S85 der beroemde Wckclijksche Zamenspraken Uitgave J J H KEMMER ie Vttfcht is heden Toorhandea bjj den Boekhandelaar A IHSjTHTK a TsT Lange Tiendeweg te Gouda injmiju M EUNLAND8CHB DHUIVE BOttST HONIG alleeu echt ptb S lf door Tele Öeneesheeren zooals Dr C BflST Samtatsrsth Dr GRAEFE Dr 0ESELLIU8 Dr LANGE enz als bet bette aangenaamste en zekerste MIDDEL TBOEN HOESTBN aanbevolen is a fi 1 de flacon te verkrggen bg LMn E NMTifik ÜMlewaltr T Jorinr Hnh l A tk t Drag Foorhirf 4 to Vm a M AmAr kq T H k Welff JlfJiMMli R L VwouiMi t Son Apotk Bo ftMMi r r lo4 Botlötf k 4 na THoet Btlft L tM tcMwes f Oravenhüfft J L r c Battrnmidt Healriki HtsttrtM i D d Hutei r rA W Suibllii Apoth SüITENL ND Bttftenlaudsch ov ratcht Dci reiS n MaSAofcalk Mne Mahon naar Lyon if tot geei der onaaageiwaieiiwidenteit aaAleidiiig torike de anti repaUikeinen voorspeld hadden Ia t KeiHfeel de berolkiaer dni in dda pnsidèut har IslÜk e de redevoeringfen waren kort iandift en zeer geoialigd De iudruk vin deie iwtMTop MaonMohoB bepmld ganatiir zijn Ia Bii eliud wordt de bewepng welke Rrnhritini aa KAfamd wenecht teneiDdegesamenlijk noordwetWfijik Turkse te herrarmen telkeaa knehtif er Thans heeft aok de beroemde lord Stratford de Hnieliffe het kewi t rao lijn naanr kescbouken aan die beire Dg l e Uijaarde ttaalamaa die aalk een groote rol vervulde tijdena den ICrimoorlog taadt oanslaiting bij de groote mogendbedeo aan io eeii beUnf rijkea brief We teft de asiid icht trekt tHar bij akoo de iKatste inM iu £ Dj eUtid is dien men verdenk kan Mn ds pbnnea van KoeMtche eertnfiht te willenbe iiMeM lal de invloed groot lijn van tijn krachtige Vtrooltleeting Tan EogetMid s miiplaatsteu naijver jegena Ruslaud welke het land vertinderde bijtijda Sgu wan phiata in te netaea aaaat de aodere mogend Giadatone heeft Kateidag BUekkarth over deae guaestie geaprokea Vau het oorlogaterrain komt geen belangrijk nienwa üokel ectt msa wij it Ha teiegnin van eten ear eapondeat U Belgrado v a de Daitf Nem dat fte Turken langzaam vooruilgsaB De Turken trekkeB Aitxiaats jrenler tm mi faWii d a ra t aaar Kf avvats ingèdag n Tchemajeff spant alle kraohteu iu om het dorp Djuuis te veraUsrken waarlanga zij moeten trekken om Krusevatz te bereiken Zoo het den Turken gctttkt bij I junia de bergen over te tuVm Hgt SèfVi ioar hen o MMrdig heeft 1ÉM de gebr ilieiyke fleehff efd Jn de Torksche hoofdstad de zwaardomgording van jku meuwei Sultan plaata gehad Op den terugtocht it de moskee bezoent de Sttltau het graf tnns raden De reis van den Duitachen Iteile naar Wurtemberg en den Elias ia diana defioitief bepaald ap iO dezer De verhoudiug tussoben de Pruniache Fortaohritts S srtü en de ustiouaal liberalen met het oog op e verkieziuzen van den Landdag ran veel bcteekeoia is ih de laatste dagen weder ir iuder guustig de laatsien zijn niiinel k zeer nit ban humeur over de verklaring van de Bermosohe l oliiztU dat de agrariërs wel ia waar verkeerde redenen aanvoi ren Mor tij osh wat de zinik betreft f lijk hebben whnasrr iq den tegefawabidiireu in vi Ie opzichten tten gen toestand wijien uuw de iiétioKiai4iberalea ader de ledenea geeft het orgsM vaA de Fort ifarittsparty goedkrana der oonatitntie van de ifoarddnitsihen Bond de eocmomisohe eeniij ligbeid van de nationaal liberalen en eindvlqk het aannemen van het jjaeren budget ïn JOOftknrtlk hAbeft de ttwihen na rfip belaad ItetHoith ohi Wit Iti den Hijlei d te Verachljfien enlèïhalve óik Wet Yoëi Ie werk ilthaliB ttiet dp die tH tdib hetTet eigk met HdAgarij eïi kt tÜMh n tszr li Ji U tb m U cniI ièAa ui Mii 1ibr Mpahdent M i i löl n gebftk aan JftfVèèt ik fiiA Tiètór IA h Ai Vadl t at in het kattu itn Ch lon të Vbr UIlJ ilrallftto ik VèfuiKe ben dfiwdetfeu yoJll Vétti i tUM fi Vlat kilnMdttaan Oitigit itflt e m a yMubU ek a hk Um ei d eMftt Uïe t 1tt den bratftk löeh Ht dWor BènWir it ÜWhé lierbB g MufeMraa dté Aids t Vrtn tó1llH M i MiimtMM1ltt iéa a a Kr hu IMli ótik d zeWnt dhU Moiertttr idu fï Bi n 8Wttaftt ti h ek n weldrt 1cón i tiMa n e toeti o Md kirMc fb di dté Ttel overeenkomst had met Sêti ifAtMMool l K W y hsjTWeB t ma kauw a en Alil nmtdesd Mm lUU Awdadlit wM gMswekt ooot de viatg van een der jongs onderofficieren WilkB wer Vóor tijdpaateeriagkriiHstemuKlhaadéu Zoo gezegd zoo gadaau Id ka aOj weiik hadihji se oudëfoÉkiierett roadiim eeé 1aM plaata genomen D laatate pUata Wird iageitnnea door hem die de ral lau maaraefaaik Uao HuUni verrolde en die met een schorre eu militaüre stem d zitting geopend verkbuirde Ik Ifou mij nog duer in aiju hotk teng liet dd kolftkurbjuade niWen u nu geheel en al gehoor De eerste die het woord iSHfe aprak als miuitter van opeubare werken Met den meesten ernst sprA bq over den aanleg van eeu moorww Zijn coUtgaa rdokleii onderwgl s aïidlu B Th miaAMialk luisterde wel maar scheen er hief veel rttf helpen tdsachën beide maakten bij xa teeibtf niet het hoofd Dif duArele ongèfeer een kéartièr Wairna de minister irsti Hiimieulandsehe zaken tuaticieu onddfit Qi en juStHie huune ra porilsn Jiitbradbten De ernat waarmede dit aUea gêsdlieddt was bepaidd indrukwekkend Nie oand maakt hat minste gerucht en wat mg het meeat trof was dat de pseudo miaiaten niet alleen goed spraken maa ook de allerlaatst aan de orde zgnde zaken hd ndjdea waarvan zy Herat door de laatata dagbladen kennis hadden kuao i n men De miiiistcr vaa bnitenlaiadschf sakee aam het uatst het woord Djur heqJ vernam ik het aieaws dat de heer de Bourgoiu aw gezant te iConatautisopel door dea heer de UuMord waa vervangen dat oogenhiik gdpoida ik het nog iiiet dssh was leer venas toen ik kat dea volgenden dag in de RépMiqiu framjam bevestigd sag Met het uog op den eTn ti en staat van sakea in het Oosteu beb ik het nal dig geanht den heer de paaaoiaK tsaaw ta soa9Hk v Vie roor den duivel ia de beer Bourgoiog bromde de onderulicier dic voor den nuuracbulkfungeerde De h cr de Bonrgjing ia door het tweedekeizerrijk gezonden Haar voor deu duivel gij Zult aiü ia aioaiIgkhedea met de Bonapartistett brengen De onutandighedeu i n ernstig hernam de minister d Serven vediteu waahopig Wat De krvsn veohtan Waar u mijneerlijke degen Wees gerust zeide de minister het ia juist omdat if reden heb te gelooven dat de vredegewaarborgd ia dat ik liever dea heer de Chandoidy naar Konataatiuopel zend die mg gedurende d a Carlistuohea oorlog zulke uitatékeude dteuateu heeft bewezen Wat is er mat de Carlisten Waar is mgndegen Waar wordt gevochten Wee gerust A a die ijde ia Ilea gedaan naar ik herhaal dat de heer Cbaudordy de persoon ia dien wu op dit eogenblik V Konalaatiuopel moeten hebbeu om het dipkimatiek prestige vau Frankryk te handhaven Welnu bet zij soo moiapelde de maarschalk maar waarom heeft mijoe vrouw mij niet verteld dat de Serven vechten Hiermede was degeimproriieerde zitting geëindigd Meermalen moest ik myu h in l voorden mend houden om niet in hioben uit te barsten Waarlgk zg die tsggen dat de Fraliachen geboren oometKanten zgu hebben gelijk Wat ik eehter niet begrgp is dat deze onderoffioieren zoo iets geheel ong lwons ett in tegeuwuordigbeid ran esn vreemdeling deden Ik moet nog laoben I9 ik er aan deuk T U R K Lr £ fie norrespondent van den lïai te Konstantinope ia te te woaidig geweest bij depleohtige troonsbestgginij vau Spltsu Alwul Hamid en deelt chviromtrent eenige niet oiihelangrgke bgionderheden mede ïoen de krapkziuiiigheid van Moerad 100 3aa waa geklommen dat er letterlijk met hem geen huis wa te oi den herhaalde nmlen iraohtte bg ifeh te y rdiinkeu ip deu Boaphorus en ia een baaain of vloog bij woedend tegeq de traliétt op vau hel vrrtreif waariij hg weii befast liet meu epn specialiteit komen dokter Leiseó oriivaa W aen t m ta qugelukkijren toeststnd van eu beheerscher der ongeloovigen te conetateeren Te recht M r i i meikM d Wrre Wudent op dat nieu zeer ouhahdig is gaweeat Door Oict meer dan één specialiteit telaten fcoraea heeft men sieh blootgesteld aau een herhaling der praatjes die roudliepea toen Abdul Azis igu toiletadtaar had gebruikti ieu wat voor het kwdiet ranTorkiie uitt guustis iija ka Op vedaugè u vau den Qtootvizier rajËl k ia Cheikul Islam het geestelgk opperhoofd een fetva uit Sen fetvd bestaat uit een vraag en een antwoord Zoo ook iu deze Vruog kan een Sultan die door een ongeneeslijke ziekte is aangetaat die aiji verstand heeft rerlureii rcgeereu Antwoord neenl iEolk een verklariux is uoodig wil men op een etlelijk Staiidpuiu biijveu mme fetva weid twe jaiJeu in de iroouzül voorgelezen eer Abdoel Hamtd over wiens uiirrliji ea opvoediug wg veel goeds hooien iu zeer eeuvonilige kleediiig de kroootxsl Van het eif Top Oap lu de poort vau het kanon waa hiaiieirgekomeu ea zic i op dea troon had gcplaatM sofeaai den de ministers de i roatwaardii hia lbekleeden de Cheik l bbitD met een gruut aantal ulema s priesters zich voof i t rap aii deu troon en nahi de plechtigheid terstond een aanvang De geestel gkea begonaen te biddt en daarna eenige toepossèfijke t venen uit deu koraai sp zaagerigen toon af te e Iten Zg Ife deu diurUij znik een gver lan den 3ag calk en geesidnft dat sommigeu hunner de tranen iangs de wau u iiépeu en de oorrespondant van dea Ttmft diep hierdoor iVerih getroffen Vervolgeus int de handkus pbiata of ei mlgk de voet en hnieka Alle beainbtra werden hiertoe toegelaten maar de lagere beainbtcu steMeii zich tevreden met een der belde liuteu te knuen die aan de annen van da troon waren Tasli maakt Hiermede ciudïgde 3 de4aitigheid Abdoel Hkmid keerde onder het idp t lieren vau het sch t en tè middeu d r taarfuigea ilie alle ïliggen en wimpels hadde chi9ohen in eeu SLitiesluep uaar het paleis Dolm i B iftlolié terug Kérgiiltren tiecr de lUenwe Sulf in lu de mo kji Ëyoub zich met dtn sabtl vaii Osroan ura ord Té hatftwaalf s itiorgens verKét hij iu een rijk versierd Vaartnig n veder onder hel bulderèu vaii t geschut zijn paleis Iu de moskee wareu eer alle geestel ki tn wêreldigke opperhoofden tegcuwoordig met uitzon éKug vau den grootvizier die ongesteld was De sabel erd deu Sulkiu ardgeh ingeB door een afgevaardigde der fauiilie Huukiar welke het privilegie Beat vam b5 deZe pleChtisüeid het voorzitterschap waar U n Uièn De Saltan heeft op een prachtig opgetooid jiaaid dè niortfe verlaten o rariugd door schitterend geklbede dieitaren die zitver4tukje9 met de beeltelüs Van Hén uieUWen heerschèr onder hel volk uïtstrooiden Op weg niar t ii jptlteis hééft hy een oo geubUk aüi gehouden bij bet praalgraf van zyu ia dér D correap ndent vaii deu J imft u t dal AhdblHamid trouw sgn gi sdienst wa u nit maar robtrekS geen dweeper i dat hg de man uiet is pm onder dta duim sg er ministers te komeu eu ernstig verlangt vrede te sluiten De correspondent van d n Ttmpt heeft derhalve gbed hoop voor de toekomst Anderen zijn evenwel op dit punt sceptischer Zoo loopt te Koii tautiaopel onder deMuzelmanuen eeu geniobt rond dat Abdul Hamid niet lang zal regeereu Waarom Ëeu Joodsoh tooveuaar heeft voorspeld zijn profetie ia ten deele uitgekomen vaa daar dat de Muzelmannen ook thans hem gelooven ï enjaar gtledrti voorspelde deze Joodsche tooveuaar dat Abdoel zis van den troon vervallen zaa wórdeu rer kloard en zou sterven dat Moerad beiti zou liHvMgeti èu ook vervallen Vordcu Ve rklaard en dat AMoelï Hamid h zou optrtSlgen Tot zoover was een détgêlHkë Voonpelliag thans iliet zoo heel moeilgk Maar de Blal weid woiideHgker want hij voegde er sohrifttWk dé dirtmus bij waarop He s sou beuren én aot ffltkwam uit Nu legt ziju profetie dat Abdbcd RMhid slechts kort zal regeereu eu opgevolgd worden zal door Ü bf iir fceehad Effeiidi den ïlfefden zoon van Abdöèl MedjW ♦ iensregeeriuglaugeuVoorepöedigzijnzal Hfet wonder ste van het geval is kohtirt dat de Muzel maiiAeh gelooVea dst MahABied asii een oogelooirige eèn q grdote Obgaye vah Tooispdfiog getohonkett S eft i u s w ia i fcJ