Goudsche Courant, zondag 8 oktober 1876

In antwoord op de zoogfenaamde Waarschuwing van J W OEDariELE Het is niet moeijelijk van een knecht als A WOERLEE blijkt te zijn gelaakt te worden een nadere toelichting zal in dit ge al oor de Lezers dezer Courant opheldering geven Het gemaakte accoord met A W over een kleinighrid werk bij hem aan huis gemaakt heb ik dienovereenkomstig uitbetaald verzoekende een ieder die mocht te vorderpn W beu vao Arbeidsloonen of dagel ksdie uitgaven zich bij mij te Terv eft De bewuste waarschuwing is niets anders als een opgewonden onkunde en in ieder geval ong rond Indien er van WAARSCHUWING sprake is maak ikhierop m e Collega s attent zich voor deigelyke lage behandelingen te wachten W BE JONG Katte ingd Q 66 7 Zondag 8 Oetober 1876 N 1891 GOÜDSCHE COURAWT 1 Nieuws ea Advertenlieblad voor Gouda eo Omslreke LIJKE mmmii De insanAlng van adveribnüea kaa gesctaiedan tot óó ur des namiddags van dien dag der lütgavé ïïMM m i im ARNHEM mi EAU DE COLOQNE Aricr F ibnek in direne merken rerlrqi baar te Goada bij U SCIIOLTEX Ilooge Gouue 9 HH Winkeliers worden dnogead verzocht ter roorkoming Tan nusloding wel ts willea sekt geren op den naam van onzen reiziger de Heer J B hTbAEO ADVERTENTIËN Getrouwd ADRIANUS KARBL tam ras GAROKN 1 l Bit 4 Beg Iii £ au KDUJA WILHEUnNA EBNESTA m STDRLEB die iereni aok nameni edengdscbe belidc kingen kan bartelgken dank oeiingeB raor de Tele blaken ran belsagstelkng bg gd aibad nm h a kowelgk onderreBden Gravmkagt 4 October 1878 Sodddt e S GE OEGE tSMd EmistiDir te tJocDt JSo afe TaorgMting in 1u Abotutemen oooa sa Ptaat ttttritsmsdie 3ciioinrliBi rrmit i i onder Directie ran de Beerea ÜGHAS VAHmUMèH ASPILS WOENSDAG 11OCT0BER1876 Tooflè gpel in 4 Sedr ren ran ket Theatre de l Odéon mt ket Ftaasek Tan I eUr Ntatky Mueen Scen Tan den B iMenr A J Lt Gnu AanvaiiK aa Zevea lua PBUZSN M PLAATSEN Jbnte Bang 1 49 Toor HH Leden kunne Damw ea Kindenn 0 99 per persoon QiandCTg 0 49 per pemon De Loting der fe kespreken plaataea toot HH Inteekenarea aal piaati bebbea op OINS DAU 10 October 1876 des aronds ten 7 me itkëiék tegea betaloig Tan 10 cents toot dke Hst Baresa tst het betreken der plaatsenis geopend Woensdag 11 October Tan des morgsBs 10 tot des mawidflag 3 bre tegen betaling ym M entB oor alke plaats M HH Liteekenaien wordt keiionerd dat mUeeU dss Dinsdags nog Dameskaarten 1 i 0iB dsD lateekenprgs te Ter gaB aga 4 Naaiiens da Directie der SooMett Obs Oa oiGtjr Mr P J SNEL PriMtdemt H JAGEB SèerOari ComandUaire Veiiio fscliap eo L DROOeLEEVEH FORTÜUll BOTTE OAM BiUdblaak n 84 COMJOSSII TAJC TomCRT DB HuKB Mr J KmymNBELT L TW K0ET8VELD 6 Tan SILLEVOLDT W STOK H WOLVEKAMP Voor G mda ec OnwtrAen kunnen de Db fdBITO S gestort worden bg den Beer Mr J FOKTUÜN DBOOGLEEVBft Adrseaat Wert haTen n 204 te Gouda ycii mt mm tasfDem Kantore T eikiüg t aa r Bual i JUW ll i ft F HABTDG PBomauii öoada Oostbaven B tf 14 Bërèett neb beleeM aan tot het rwraardigMk Taa ZEER FirN UrrOEVOERDE Cea HEER igae bezigkedeo bmtenskoia hebbeade Terlaugt bg Faiaoenl ke Boigerlieden eene FLINKE gedeeltelgk GEMEUBILEERDE KAMER n SLAAPKAMER of ALKOOF SR tnogelgk aet KOST en INWONING Adés onder letter B aan t Bareaa Tan dii blad VLÜ SCIOIMMJTEN b den korUkH tijd en Moogtte volkom tJiad kan men tUg en fraai leeren SCHRUVEN Men Terroege neb IHHg day en Vr dagt aan l Hotel TiToii bg Mr J A DEKKER Cthgraaf timtat de scboonste attesten ter in De fleer B K rin on WOERD onder rgiCT aaa de Openbare School Toor Toortgezet Uitgebreid Lager Onderwgs alhier stelt zich Toor bg genoegzame deelneming een te hmdm m de FRANSCHE TAAL en CONVERSATIE VóofWiarden 2 BTonden weeks gednrende twer orsn tegen 5 galden per maand AdMs W dntmit A No 199 bg dsn Heer P VLASVELD in alle Binnen en Buiténlandsche Dagbladen ïAwpden ÜADÈt tfK opgezonden door het Ady rieBtw Bnre a ran Aé Brinkman te Gouda i Era AtMulft ia TOldoend Oonda Prak t b A finnkmw Lees en Oordeel zelf Door alle tyden been beeft raea de errannt kannen opdoen dat de middelen tot ket dod geleiden Noch de mensch noch het Opperwezen werkt zonder middelen Wg 11 pissM tanten der 19de eeaw gelooren met meer aaa wonderen maar hebben de orertoiging dat sllei auddekrwgs geschied geen doctor maakt i gezond door zgne tegenwoordigheid mtar wel door zi oe middelen zelfs zouden betrekkelgk seer weimgen ziek zgn mdien de auddelen om gezond te blgren werden u acht genomea ea zeer weinigen zonden gebrek Iwbbsn indien hst niet door renotm of onachtsaamhsMl ware Is dat bg Telen het geral bgzonder is het dit toch met het hooMhaar wil men daarmede lang en sierlgk prgken men Toede en onderbottde het eren als elk ander Toorweip sga onderbond behoeft Niets eTenaart tot biertoe in gebruik de OUD CABTHAGENA 8 BEROPLANTBNOLIB Die zgn HAREN lief beeft en slechts i leeo door ouderdom met grgsheid wil prgkeAgebroiks genoemde Olie welke k 60 cents het fleschjste koop 18 aan het Hoofd Dépöt te Delft bgA BKEETVELT Az en Terder bg Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER k Zoon Rotterdam WestewagN A RELINABDT Oostpoort A PBIN8 Zttenhuitm Urbanus Pillen bereid Tolgena bet aloade en echte lectpl Mb de Wed KEUNEN k ZOON Chemisten SP fVaaHchuwing D te URBANU8 PILLEN B n door ont in doosjes k 377 Cent en in dubbele dówan te GOUDA ailean n aatstmteBd reikrggl Mi 0 steia bb den Hr L SCHENK op deHeogitrUt W i waarsckawen TOOr het gebmik tih aamaakseli Iké Mm ttadfk b ibImp te brengen 1 1 I J l BU dese Courant behoort een UjjvoegaeL Ondertrouwd THOMAS PIETEB SNGELUREGT Tan Gouda IN CLASINA DOROTHEA VINK Gravenhagt Oetaber 1876 De iiitgnf dexerCmoiiDt geackiedtlSONDAO WOSNSDAO ejf VBiJDAG bi de Stad geschiedt de mtgiwre ia dea BTond Van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per dne maanden is f 1 75 firanco per poet 2 Voor de Tele blgken Tan belangstelling onderToaden bg de gebaorte Tan onaeu Zoon betuigen wg onaen hartelgken dank E OVERBOSCH D OVERBOSCHOosTHOK oudtt e Oetober 1876 Aan de GASFABRIEK alhier gelegenheid tot plaatang tbb een GTOisra EiiiiisrcB die genegen is om tot FITTER te worden opgeleid Vereiscbten zgn bekendheid met de Soldêerbout en kunnende liezen en Schrijven in alle Binnen en Buitenkndsche Dagbladen worden DADELIJK opgezonden door het Advertentie Bureau Tan As Brinkman te Gouda i Een Afschrift is voldoende 292 STAATS4 0TERÏJ De TREKKING der HERSTE KLASSE begint op MAANDAG 9 OCTOBER 1876 BEwue üiT aInhem EN ALLEN KEEL MOHSTTBRIMQLIXDERS dringend in de hennnerfag aanbeTolen De ondergeteekcnde betamt dat hg door bat gebruik Tan Tier flesehjesKUNLANDSCHE DRUIVEN BORSTHOIViG Tan den Heer W H ZICKEKHEIMER te Mainz Tan zgn Borst ea EMpgn waarmede bg aesr 4aa esa jaw ki ii tW i a geheel genezen IS en zgne rerloreae eetlast geheel herwonnen heeft Arnhem 13 Januan 1876 P TAK INGENt Dit door meer dan 3000 Attesten van personen uit alle standen aai wezen geneesmiddel is steeds echt Terkrg aar in Flesschen met neTensbüand Fabneksterapet te Ztulem E Ntorfuk Onleicahr F ItiAir Ut arf iollmUm U t W Sii h li Apolli na C 4 TM Oinkel ScImmJiaxm J Wolf t Zoon Drug Voarburff A no Veen WtiHdtMxvten € v D Eenwen WotrHm W H m Difgelel 3 mU bu B A Wolff Jlpluii til4 A L VerMieH Zmi Apolh BodeffTaTen P Veriïeot Botioop A J ven Twoot ü i L Tac eeuweo OrêttnUfi J L F C Soebilie poth Htuertvoitde W HeoilriVs HtMtlncM J D dm Hertog HüU eriitrf wed de lUedt Zonder boTenstaand Fabrieksmerk is geen fla con echt Dr CbiHitomelanus Oogenwater Dit onwaardeerbaar Oogenwater ig een Tan de gelukkigste uitTiudiagea der wereld betzeWe bezit de kmcht om alle oogen te kunnen Terbeteren welke door den tgd onderdötai of andere omstandigheden Igdende zgn aan Terzwakking afmatting pnkkding hitsigheid bloedroode en druipende oogen welke des nachts kleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen Terstoppmg m de oogspieren of aderen ook oogen die dikw ils tranen vooral bg koud weer ea die welke bg een sterke lucht of bg schel licht niet goed kunnen zien Al deze en meer andere ooggebreken worden door dit Oogenwater hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en bondt ze in stand zoodat men tot m hoogen onderdom geen bnl al behoeven Het 18 verkrggbaar a 60 Ct per Flacon bg T A G TAN DETH J J BEÜZEMAKER heulen J U KELLER Zoon Westewagestr Boiterd J J GROENHUIZEN Co Utrecht En meer bekende Depots m ons rgk ADVEQTENTIËN wordengeplaatMb f Tan 1 5 degels k 50 Centen iedere legef meer 10 Centen GBOOTE LETTEBB worden berekend naar plantsminiie Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN lu RICH TER S BOEKHANDEL te Ngnuge w Tereehenen en Ihj He boekhandelaren voorhanden Dr Airy 8 Natnurgeneeswljae 49f bUuz sterk raet veel in den tekst gednikté anatomische af beeldingen Pr a i Uit ntaanteude weik kan sta sUe zieken onverschillig aan elke nekte zy lyden daarom dringend worden aanbevolen omdat dete geneeswijze de proof Schitterend heeft doorgestaan loaals Ugkt ait de t ke in bet boek qpganomen intatekeude getnigschnften GedHrende 26 Jaren beproerd natherinPreparaten Dr O POPP kV Ho 1uul rU Z H da Keuer Ten Oofiieoryk te Wec eR B o gwe rgMe e r 2 Tot vnlHiig vau holle Tanden IS er geen htrilratn r en b ter middel da o liet Tiodplombecrtvt éat tfdercen zelf aeer penutkkeigk eii tooitr pgs n den hollen Tand kto pluitaen dat zich dao aio den Tiod tm bei Taudvleescli vutheeht den Tand voor verder bederf Imhoedt ea de jéifi verdrijft Mondwater Anatherin 10 flicMt tqren fl I 75 b fi L20 i bet Toortreffclyk te middel tegen rhvmatisclie tandp a bq aletekiiig iweHea en iwceren tid het ttudvleeach het loet den aaDwexigen tudeMea pea rkoHt de BieHwa w w ing daarvm maakt metaande tanden pder vait door reriterking T n het tasdvleeaeh van aUe aekadelyke atoffen rainigt ge ft aan den nuod een aanjieii aie fnsscbe renk terwyl het d SDaaogenameii renk Weldra doet verdwijnen yinatherin Tandpasta IHt middel geeft reiuheid en frischheid aa den adem ea dient bovendien ro de tanden een helder witten glMii t does verkregen h D hederf ie vvwrkoaien n het taodvlaeKh to ersteikcD Prgs ft I SO en 80 cents Plantaardig Tandpoeder Het reiuigt de tanden loodAoig dat do r een dagelijkseh gebruik luet alleen de gewaenUjk mo lastige tandtteen vnwijdert maar ook bet glunnr der ttodea aaa haldarheid fijnheid toeneemt Prys per doea iê oeul Tantenborstels volgeDS aasKyzing van Dr G Popp kk Hof Tandarta ILM den keizer va Ooateargk te Weecea H voor Volwassenen ft L oor KiBdaren 60 Ceatib tWaarschuwing JÜie beetainde namaaksds vau Anathexm Mondwatw t alleen op de lichte geloofwaardigheid van het Publienm berekend eo hebben uer veel schade teo gevolge Jtebad frfS hebben geheel geen werking teweeg gebr eht daarom waarschuw ik hiermeda Iwt geerde puhLwnal voor aaakaop van zolke na maaksels ly jr o IPOM Ic Hof TiRdarti en tiitvynitr Att Anetlienn Preper ieii te Aeenen Te verkrygeii te Gouda bg L Schenk winkelier op de Hoopilrnat jk A 123 te Rotlerdam b j F Ë v ia Santen Kolif apoth en A Sriupyriegn C blaauwe porceleinwinkel te Hnge bij J li F C Snabilié iipolh te Levden by E Noordijk te Ulrecht by F Allen apolh te Amslerdam bij F van Wind helm 8t C verltoophuis te Oudewater bij T J v n Vreiiminjen Ie Schgonhoven by A Wol f