Goudsche Courant, zondag 26 november 1876

IDE OR IC3 Ilsr E EX IT m n II nil SR van THE SIXGEIl MAXUFACTÜRIXG Co te NEW YORK welke om hare deugdzaamheid en alg emecne bruikbaarheid bekend zijn als de beste Naaimachines voorzien van een certificaat geteekend door den president dier Maatschappij Mr Indie A Hopper zonder welk geen Singer Machine ECHT is Tevens eohte Saxonia HANDNAAIMACHINES met en oocter Tafels met Traptoaetrt Tevens Naalden Garen Z de en Olie I J BO E B Hoogstraat A 116 Efeugdelijke Garantie Volledig O nderricht e l lt ItVt fli VIlliTJI V I De ondergeteekende bericht qjnen ge chtenSOplelClt UiMS trfcMIrjllEii BeKonatigers dat hi bg 7 gne BROODZaal KoMSTiiin te Gouda B A K K E B IJ ook de r IK i MlTIMiJ HifUircllottCrdamBthCSChoU i hurflL CrtCmsinj beeft bijgevoegd Hopende ook hiermede de onder Directie van de Heere t te Tb n Ve de LE GRAS VAN ZÜYLEN 4 HASPELS beveei ik ö vTb S Toorradig te nebben VltlUSvHJS SOTMLlTfiES Snikerwerlien Chocolade enz Hopende met een bezoek Tan UEd vereerd te worden Verblgve ik hoogachtend f L VAM WANKUM L nge Tiondew9g QOada St Nicolaas Boterletter 8 Appelbollen Kattentohgen Chocolaau en ftuikerwerken voor het aanstaand NICOLAASFEEST i mmkkun Banketbakker Oósthaven ISt bij St Nicolaas BOKK en SANTOOBHAIIDEL GOUDA Hebben Voorhanden en bene groote Collectie Kinderboeken alsmede PhotografieAlbums Poezieboeken Muziehtassehen ZakportefeuUes Notitieboekjes eni 1 00 Voor sitóchls ƒ 1 00 oopt men 5 ons geurige Chineesohe CONGO THEE welke voor dagelflksch gebruik bflzonder aan te boTelen is Verder diversen Puddingen Soopen Pasteijen Galantine Vruchten Groenten Jams Zuren Mosterd Eng Sduoen eto etc Macasser Vidfhjes Paling m geleij Zalm Kreeften Sai dines 8t nicolaas Artikelen in de Haagsche Winkel by P J MELKERT NB De twee Torige adTertentiën staat abuaiefeiyk pakjes Sonchan Thee nioet zgn pakjes Pouchon Thee Toor Melange c Atn ZEd taoli zeide il op iqae rrug om Mlirif telyk a4 nwe vereeni iog mede te dcclen of ik eea voar tdu lt f wa vau openbare zitiiu eu der kamer vau koophandel dat ik geen plau had Ofer een dergelijk vr iag te orrespondeeren lic wil we vertuiigiiig in lurinucrieg brengen dat iu dit littiuj jaar aaa unc kiesrereeuiging ran wegc de k in er etn Urijïeu is gericht luet welk schrijtcii ici lletn ik maar alle ledeu der kamer cich hrbb i Tenenigd eu lal u dtmruit kuniMii opmaken of u m ja caiididatuur indien die gesteld mogt worden zou wil eu steunen of bestrijden Met aehtiuK U£d Dn Di uaar C J C rRINCJ firgnda 20 November 1316 A IU de Goudsobe Kiesvereeuigiiig alhier Hieruic de heb ik de Eer u mede te deelcn dat in eeni verifiëring der kamer von koapliaiidel gehouden dm 21 4miuari 1876 een besluit genomen is de vergaderiug D uiet openbaar te stellen De redenen iraarou dit besluit iu de kamer ia genomen iga u keubaiir gemaakt door de GouduAi Courant Wanneer de Züken meer belangsteliiug vorderden loude bet m n streven zijn deze openbaar te zieu behandeld dooh tot heden kan ik m j geruttel k aan het genomen besluit onderwerpen lUfet achting tt K JONKEE Aan de Ooudsche Kieavereeuiging Mqne Heerenl i In antwoord op uw schrijven van den 8n Nor 11 heb ik de £ er u te melden dat ik vooralsnog het KeiHohelijke en nuttige niet inzie dat de zittingen Tan een zuiver adviseerend college zooals de kamer Tan koophandel en Fabrieken hier ter stede publiek z n M joht in haren werkkring door w ziging of uitbreiding eene verandering komen zoodat de openbaarheid van haar debat eenig gezag aan de uit te brengen adviezen zou geven gelyk in de groote koopsteden ran Amsterdam en Botterdam dan zou ik als voorstander van openbaarheid in alle takken van besluur en administratie niet Uarzelen zulks iu dat opzicht ook hier ter stede te bevorderen Met achting Qkioda Uwe Dw M Not 1B7 D LÜLIU8 van GOOE Men meldt uit s Uage Het ontwerp der zegelwet 13 van groote uitgebreidheid Het zal eerst in de volgende week gedrukt zijn Het recht op handelspapier wordt verlaagd en de 38 opcenten afgtschaft de ictcii vau den burgerlijken stand worden vrijgcsttlil en het evenredig recht door vast recht vervangen De memorie van toeliehting treedt overigens in een overzicht der financiëele gevolgen van genoemde en nog andere bepalingen Ons wacht weder n avond vol kunstgenot Woensdagarond lal het Bottterdamach tooneelgezelschap der hh Le Oras van Zuylen en Haspels nier optreden t t welke voorstelling zal medewerken mevr de Vries die ons reeds vroeger toonde een goede actrice te zjjn dooh in de laatste jaren nog veel is vooruit gegaan Haar eerste optreden in deze gemeente met het Botterdamsch gezelschap zal meeneu wq voor velen een aaufeiding z n om de voorstelling bij te wonen terW l verder t feit dat de heeren Eosier Paassen en D Haspels de verdere hoofdrollen zullen verrullen leker uiet weinig zal medewerken om de schouwburgzaal Woensdag zeer bezet te doen zyn Naar het Vtderlmd verneemt zou generaal Wiggers Tkn Kerchem opperbevelhebber der expeditie tegen Atfhin binnenkort in dat komraandement door den generaal Dieraont warden vervangen Van wege het Departement van Oorlog is een ondeiTOek ingesteld omtrent de mogel kbeid en ntnschelijkheid eener verplaatsing der Koninklijke Militaire Academie van Breda naar Utrecht ten meldde ons dezer dagen uit Botterdam dat een zekere letlcrüevende vereeuigiug Oe ming haart Kttitfl in deie geneeute Multatuli s tooncelstnk De Bruid daarboven zal komen opvoeren Wij raden het die vereeniging af aan haar nan gevolg te geven Wij gelooven dat haar succes niet groot zal zijn De ervaring bewees dat lief faebbenjgezelsohappen vooral loo zg ten bate T n eigen kaa Toorstellinjren geven hier geen publiek trekken at ter loopa gezegd zeer voor ona paUiek pleit De vareeaigiiig waohte lidi voor eene teleurstelling I VEBGADEEmG ta n dïn GEMEENTEBAAD Dinsdag den 28 November 1876 des namiddags ten 2 ure ten einde te behandelen Voontel tot wqriging der rekening van uitgaven I Het drgs Tan J Hornes c s belreffende de brug op de Hav ti tegenover de Miijderbroedersteeg I Een adres van den heer A Brinkman drukker I en uitgever der Qoudaohc C luroiit die zich daarbij I bereid verklaart om de uitgave van liet versUg der kandelfnsren vau den Raad welke met 1 Pecenibcr I aanstaande door de heeren J van Bentuni k Aa wordt gestaakt voort te zetten indien hem daarvoor eenu subsidie uit de gemeentekas van lOO s jaars wordt verlwud te benoemen Twee hulpanderwjjters en eene hulponderw jzeres aan de openbare lagere scholen In de afjeeling Berg Ainbaeht Tan het ProtestJintciibond trad Donderdag als spreker op de lieer L M Regerkerk emer pred vau Sommelsdijk Het ondel werp zijner rede was Over de belangrijkheid van het Protestantenbond als willende bevordirtn de moderne richting op godsdienstig gebied Na de pauze sprak spreker nog over Leugentaal op het gebied der godsdienst en over de richtingeuj van het cjtholicisnie in België Staten Oeneraal Tweede Kameb zittingen van Ti en 24 November Iu de zitting van Donderdag zijn de algemeene beraadslagingen over de muutwetten afgeloopen uauitvoerige discussieu waarbij de minister van financiën verklaarde dat deze voordrachten alleen uitstel ten doel hadden jne overtuiging omtrent de richting die later moet worden ingeslagen was niet veranderd Op art 1 van het ontwerp Nederlandsch muntwezen is aangenomen met 34 tegen 25 stemmen een amendement van dec heer Schiinmelpenuinck om het goudeu v jfguldenstuk te doen vervallen Iu de zitting van gisteren is het wets outwerp tot regeling van het Nedeïlandsctiè muntwezen tajdelykbeh oud van den bestaanden toestand met bevoegdheid van den minister tot zïlverontmunting zoomede invoering van bronzen pasmunt aangenomen met 36 tegen 23 stemmen I e Indische muntwet is mede aangenomen Dinsdag aanst is de staatsbegrootiug aan de orde De regeering heeft dezer di en geantwoord op sommige voorloopige verslagen betrekkelyk de staatsbegrootiug voor 1877 Ten opzichte van de wet op de middelen zegt de regeering in hare beantwoording dat hare plannen omtrent het belastingwezen dezelfde zijn die sedert oepaaiueiijK rrauKrijit wa tot afschaffing vau elke ui niug der registroÉwetten zal gele enheid Babieden in aeK belaatiq aan ie onermalen aaaj 4e Kamer zijn medegedeeld nauielijk wapsgewgze verlïetcriiig waardoor meer juiste verhouding tusscheu de verschillende soorten vanbelasting kan worden verkregen meer vrgheid vau beweging voor den handel en daardoor meer zekerheid van inkomst ten slotte meer opbrengst De afschaffing van de vuur ton ep bakengelden was eeneerste stap in die richting de reeds Sedert November aanhangige wyzigingvan het tarief def rechtenvan inen uitvoer heeft hetzelfde doel de ingetrokken voordracht tot belasting van den tabak zougelegenheid gegeven hebben den vleesch acc jus aanstonds en weldra ook den zeep accijns in te trekken Thans zijn of worden nietawe voorstellen tot verbetering van belastingwetten iu orde gebracht Eene nieuwe zegelwet bereikt dezer dagen de Tweede Kamer eene herziening der wet op de personeele belasting il in bewerking de herziening der patentwet is bereidsver gevorderd en de minister vleit zich t beiden ib den loop van deze zitting aan het onderzoek dervertegenwoordiging zullen kunnen onderworpeJi worden De ininister ontkent dat de raming der middelen te hoog zou zijn opgeroerd Hij kan uiettoegeven dat hij bij die raming op den onguustigen invloed van een noodlottigeu keer iu den loop der Europeesche aangelegenbeden had behaoren te rekenen Hij zou dit zelfs niet staatkundig achten Het roornemen blyft bestaan om ter z mer t jd óver te gaan tot eeue herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen Wat de vraag van de afschaffing van den accijns op de suiker betreft herinnert de minister dat zoowel de gezamenlijke suikerfabrikanten als al de anikerrafiinadenrs zich in het voorjaar van 1876 tot de regeering hebben gewend met het verzoek dat niet zou worden overgegaan tot afschaffing van den accijns tenzij van andere staten bepaaldelijk Frankrijk waarborgen miren verkregen tot afschaffing vau elke uitroerpremie Eene herzie Iwetten wordt thans voorbereid en nbieden verscbjllende verbeteringen brengen Het gereobtsbof te s Orarenhage heeft gisteren in zijne correotioneele reohtzitting bevestigd h et vonnis der rechtbank te Dordrecht waarbij een gemeenteraadslid van Zwijndrecht is vrijgesproken van de hem ten laste gel de beleediging v an d en burgemeester Ook het hn had uit het geh takgetuigenverhoor de voUe overtuiging niet verkr HHat de bekl zich aan het hem ten teste gelegde helMchnIdig gemaakt L t De gemeenteraad van Ouderkerk aan den IJsel heeft ter bevordering van langduriger schoolbecük vooral in talrijke g zinnen beslaten het seheolgi$d aanmtrkelijk te verminderen Tevens werd bepaald dnt ïju nlle kiiiileien boven d drie uit een gezin sebooiga indt géén schoolgeld zal geheven iraidei AVat betreft de onteigening vaw peroeele voor den spoorweg Leiden Woerden verneemt het tf v d D dat reeds bij minuolijke a kking volgen dewaardeeringi n der schatters ruim 30 hectaren zyn aangekocht of circa s gedeelte der te onteigeue gronden en dat met de verdere desnoods fierechtclijke onteigeningen apoedig voortgang kanl gemaidtt worden Blijkens een nadere toelichting door den mieter van oorlog zullen tot de pupillenschool die de minister wenscht op te richten worden toegelaten koppen van gehuwde militairen tot IS jarigcn leeftijd Aan huoM militaire zedelijke en maatschappelijke Vorming al met de meeste zorg gewerkt moeten worden terwijl de geldelijke bijdrage die daartoe ten behoeve van andere kinderen dan die van militairen jaarlijks hetzij door ouders hetzij langs philantropischen weg verleend zal moeten w jrdeit zeer gering zal behooren te zijn De pupillen zullen de school verlaten op 15 a 16 jarigen leeftijd en dan iu dienst treden hetzij als volontair bij het instmctrie bataillon ta Kampen of bij de instructie compagnie te Schoonhoren hetzij als jongeling bij een der regimenten cavalerie of bij liet bataillon mineurs en sappeun lietzjj als tamboer hoornblazer of clcve niusiekant bij een der regimenten infanterie of artiUarie De haiidelssooieteit te Utrecht heeft zich bij adres gewend tot den minister ran fiiiancicu en tot de Tweede Kamer met bet verzoek uiu voor en naar dezelfde gemeente of binnen beperkten kriug eenport in f voeren van 2 oent in p m i van i cent voor gewone brieven COEftESPONUENTIE GebreJ aan rnitme Doudzaakt ont ceuij e in r7 iitl ii itiikkniter zgdf te It ggau dk HfDAcnB Burfiferlijke Stand QEBOBRN 22 Nor M itji onAtn A van Tr rti en M KnoendAlc Johanars Cbfiattaao uucters J W ewi en M € leueHn 23 Johannet ouder K N hinkc en M da Joag Maria Ht ndnka Jobauoa uudera A van Mettri ea J van OVERLEDEN 23 Nov O K KHder I j 8 m 24 A C Lakervald 3 in r 3 C Muller buMvr v n H aa Zitaen 16 j ADVERTENTIËN BeTsUen van een Zoon C F SCHKNK GopDA 24 hNot 1876 Heeiiaw de 6eoot Heden overleed ns een langdurig doch geduldig lüden ragne geliefde Echi enoote JOHANNA CHRISTINA MULLER n fen ouderdom vaii 66 jaren Allen die de overledene van nabjj gekend hebben zullen beseffen wat ik in haar verhei H TAN ZANËN Gouda 24 Not 1876 Heden morgen overleed ons geliefd dochtertje AIiIDA ruim 2 maanden oud P DE RAADT J A DE BAADT Gouda 25 Not bake IIAKDLiaiKG Bij geregiatreerde Akte Tan den 9en NOVEMBER 1876 Toor den Heer Eantonregter te Gouda verleden is aan EDUARD THE0D0RÜ8 JOHANNES HOSKUN te Gouda verleend Handligting ten opzichte Tan de beschikking OTer de geheele OntTang en Uitgaaf zgner inkomsten tot het fabriceren Tan KOORD het drijven Tan handel daarin en vat Terd r daarbg behoorl Geschiedende hiervan aankondiging ingeTolgede bepalingen der Wet De Gri£Ber bg het Kontongeregt te Goudfii Me J C Dtj Püi Gevraagd tegen hoog loon een KÜIPERSENECHT van den P 6 en Van goede getaigRchriften Tooizkn zich persoonlgkot met raneo Brieven te TeMKen aan de Zeepzieder Hn KRUIS te Smrecht Woensdag 29 November 1876 Eerete optpden vau Mevrouw 8 de VRIES VA MIJMIKKa PUIKIRa To eeUpel in 4 Bedrijven jran het Theatre Frani is nit het Franseh van EmiU Augier en Jukt Sandeau Mise en Scène van den Régis enr A J Le Qra Eerste opvoering Gevolgd door Blö pel u l Bedrgf uit het Hoogduitgch van Endl Pohl Eerste opvoering Aanvang ten VI nre precies f RI r EN DRii PLAATSEN Voor HH Leden hunne Dames en Kindereh 0 99 per persoon GaandergV 49 pe I De Loting der te bespreken plaatsen voor HH Inteekenawn zal plaats hebben op DINSDAG 28 November 1876 des avonds ten 7 nre precies tegen betaling van 10 tenia voor dk plaats Het Bureau tot het bespreken der plaatsen ia geopend Woensdag 29 NoTemberTanoes morgens 10 tot des namiddags 3 are legen betaling Tan 10 Cents voor elke plaata r HH Inteekenaren wordt herinnerd dat alleen des Dinsdags nog Dameskaarten t an den inteekenpr s te verk gen zgn Namens de Directie der Societeiti Ons Genobobn Mr P J 8NEL Pn Vi n H JAGER Secretarie Openbare l erkooping Ten overstaan Tan den Notaris A KLUIT te Moordrecht by Veiling Verhooging en Afelag op den 6n DECEMBER 1876 des Toormiddags ten tien nre te Moordrecht in het Logement Het Posthois tbu N 1 Den WINKELHOIS SCHüUE W RF en ERF te Moordrecht aan hU Budrpad kad sectie B Nummers 803 en 804 te zamen groot 05 Aren 77 Centiaren GrondkuUn 1876 11 38 N 2 Ben WINKELHÜIS en ERÉ te Moordrecht aan den Schielandschen Zeedgk kad sectie B Nummers 1261 en 1262 te zamengropt 01 Are 45 Centiaren Grondlaêtm 1876 8 11 Breeder bg Billetten Infi matiên te krygeu by TOorn Notaris Hoogstraat A 110 11 Gouda bericht btj deze zijn geëerde begtmstigen dat aü MagazünvanGALA TERIÈN TOor boTengenoemde gelegenheid i toornen van eene zeer Groote Collectie der XieutlbêUl en ryuète U en verder van Hes dat tot hei vak bdioort Hij vleit zich derhalve gelgk het vorige jaar ook nu met een druk bezoek te worden vereerd en blvjft na zich in de gewaardeerde gunst zg Scadgenooten te hebbeo aanbevolen e van VEEN Wevroow ROMEIJN Traagt tegen 1 Febmui eau Mm Tweede Meid m HH Winkeliers en Bakkerssteeds TOorradig in origineel fait BoilaNt AMERIKAANSCHE en ENGBI£OH i ïlEUZEL in diT se merken en ia groot en klein foat alsook best zuÏTer en eetbaar Engelsch en Schotsch in VAATJES en EISTEN J Boer èe Timmer f Handelaars in OLIËN VETWaIiEN etc Kantoor Meermansstraat N 37 Openbare Verkoopingf te GOUDA Op DINGSDAG 28 NOVEMBER 1876 des Toormiddagi ten 9 ure TÓór en in het Lokaal van Vericoopingen Wjjk K N 237 aan de Peperstraat aldau van MEUBELEN en üISRAAD BEDDEN en BEDDENGOED eenig Gewerkt GOUD en ZILVER enz Benige pli n LUIKSCH GEEL KOPER en TOMBAGKOPER en KOPERSLAGERSGBREEDSCHAPPEN Eene groote paHg BORSTELWERK r MATTBN En Toorta eene party MANKFACTlREBf Daags te Toren des TOormiddags Tan 9 tot 12 en des namiddags Tan 2 tet 4 are te zien Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FOBTÜUK DROOQLEEVER te Gouda WMmimimi te Rotterdam J Openbare Verkooping op Woensdag 28 Nova p 1876 des middags ten IVHür in het ALGEMEEN VERKOOPLOKA Z aan den Oostsiogel aldaar ten overftauut vanden DeurwaWpr JOHAN COBNRAAl LACH van eene aanzienlijke jiartij HOÜTWA REN als BALKKN oa 150 000 sl uk DEÊLëN platen BATTINGS oa 2600 SPARREN KOLDERS BPAB HOtJTEN enz Breeder omschreven in notitiën franco tob komen ten kantore van Toorvoemdeii Dwie waarder