Goudsche Courant, zondag 14 januari 1877

Zondafü 14 Januaii 1877 N 1932 GOUDSCHE COURANT Nienws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken gebrnik niet alleen de guwoonlgk 7oo lastige tandateei varwgdert maar ook het glatnnr der tanden aan helderheid ni fijnheid toeneemt Frgs per doos 80 cent Tantenborstels Tolgeiia aaniryziag iran Dr J O Popp kk HoT Tanibrta Z M dea keiwr van Ooatcnnjk te Weewn Toor VolHBueneD H 1 roor liiiideren 80 Cata IWaarschuwin mmmu KWllT Jean Becker De INTEEKEN LIJSTEN liggen tot 18 Januari in de DRIE Societeitslokalen HET COMITÉ Nog is bfl den ondergeteekende de gelegenheid opengesteld in te teekeneu op een door hem nit te geren van bet Verhandelde in den Gemeenteraad Tan GOUDA Dit VEESLAG bevat zoowel de stukken bij ie Gemeenteraad ingekomen als de discussiën in de Raadszittingen gevoerd Prosper Jaargang fli No 3 is heden morgen aan hh Inteekenaren verzonden A BRINKMAN Goada 11 Ja nn ari 1877 lyOpenbare Verkoopingf op DINGSDAG 16 JANUARIJ 1877 des voormiddi g ten 9 nre aan bet huis wp M N 200 a asu de Hontmansgracht te Gouda Tw een teer Netten zoo goed als Nieawen bettaande in een zwart AMEUBLEMENT met rood en een bruin AMEUBLEMENT met zwart bekleed 4 Notenboorahouten STOELEN met blaanwe zgde bekleed FAUTEUILS BONHEÜR DE JOUR LINNENKAST met SPIEGEL 3 PENDULES met COUPES ovale en ronde TAFELS SALON en andere SPIEGELS COMMODE MEUBELGORDIJNEN VLOERKLEEDEN en K KAGCHELS en FORNUIS met toebehooren verder KRISTAL GLAS en AARDEWERK een Pleeten SERVIES ORNAMENIEN enz Daags te voren des voormiddags van 9 tot 12 en des nanuddags van 2 tot 4 uur te zien Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FOKTUIJN DBOOGLEEVER te Goooa Commanditaire Vennootsctiap enlMIMW L OR006LEEVER FORTUIJN Il OTTERDAM Zuldblaak ii 48 COKHIMIB VAS ToiZICHT DK HeïEBN Mr J KNOTTENBELT L VAK KOETSVELD 6 VAN SILLEVOLDK W STOK G H WOLVEKAMP Voor Qeuda ec Onstreken kunnen de DEPOSITO S gestort worden bjj den Heer Mr J FOBTÜIJN DBOOGLEEVER Advocaat WesthaMB n 204 te Gouda volgens een te zgnen Karton verkrögboor Reglement Louis Basoski Co en aanverwante Artikelen bevelen zich minzaam bij hunne geëerde afiiemers aan dank zeggende voor het vertrouwen in 1876 hun geschonken Kantoor en Pakhuis HONJfENWATER O JVo 2 421ste Getuigschrift uit mijn album wegens Hergroei van Hoofdhaar mij ongevraagd geschonken doorhh Geneeskundigen Particulieren AFSCHRIFT Geervliet 29 Nov 1876 Mijnheer THEOPHILB Dikwjjls las ik Uwe advertentiëii twijfelende sf er geen bedrog achter schuilde Eindelijk overgegaan zijnde om mjj van een flacon te doen toekomen ben ik na het aanwenden van uw preparaat overtuigd dat uw balsem niet genoeg aanbevolen kan worden om reden ik meer dan 20 jaar geleden een kale plek op het hoofd kreeg welke allengs grooter werd en reeds de grootte had van ongeveer 10 N D diameter Na de inhoud van een flacon aangewend te hebben is de kale plek reeds meer als de helft kleiner En ik twijfel niet zoo ik nog eene flacon van u aanwend of ik heb mijn hoofdhaar Weerom zooals ik het vroeger gehad heb zijt dua zoo goed en zend er mjj nog een UEd kunt van dit schrgven naar goedvinding gebruik maken Gelieve behalve eerstgenoemde flacon er nog 3 te zenden met gebruiksaanwijzing voor personen die ik reeds gerecommandeerd heb Nevens dezen bekomt een postwissel groot 8 gulden ie Get H GORES Veearts te ö rr rt c ï it al van Haar Boos of Schilvers Dun Haar Kale PleUten Pijn in de SohedeUiuid haarworm vroegtijdig grijs worden al deze onaangenaaB eden worden verbannen door de AMERICAN BALM Binnen korten tijd verkrjjgt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder VOLKOMEN AFTBEK8BL DBH 3 KINA8 mACBTHBRSTHI LBND TOMI8GB KM KOORTIWnuniB Franco aanvraag 2 de flacon gemakshalve 42 blauwe postz els of postwistel laeok po rembours bij THEOPHILE Haarkuudige Frederiksplein No 32 AmtUrdam MO STAALHOUDEND Aanbevolen tegen afmatting vak lbbttUD of VERHOEIENIS BLOEDSOEBREK of Zijne KLEIIHLOOSHEID BLBEKZUCHT te LANaZAVB HtRnVli LINO GEVOLGEN VAN HET KRAAUBED enX Ds BCHTC QXynXK l hROCBX is een zeer aangenaam Elihsleur hetwelk uithoofde der bijzondere bereidingswijze Van I AROCHK ai de werkzame bestanddeelen der 3 beste iOna soorten geel rood en grijs bevat Fabrieksmerk gedeponeerd GENERALDXPOT Zijne voortrefTelijkheid boven alle andere preparaten is in de Hospitalen degelijk bewelen alsmede door een twintigjarig succes tegen Verzwakking of moedeloosheid maagh walen Kritische leeftijd en tegen de bekende koortsen der vochtige landen Amsterdam by H H ülotb et C PAKIJS 22 rue Drouot en in Apotheken jëe edurende 26 Jaren beproefd AnatherinPreparaten MO Dr J G POPP kk Hof ïundarts Z M den Keiier vaa Ooeteoruk t Weeaeti Kognergasee Nr 2 Tot vniDng van holle Tanden Alle bestaande naroaaksels van AnatheriD Móndwater v alleen op de lichte geloofwaardigheid van bet Poblicum berekend en hebben zeer veel schade ten gevolge gebid of hebben geheel geen werking teWeeg gebraeht daarom waarscbaw ik hiermede het geerde pobUeom voor unkttop vu zulke namaaksels 1D O O bo f f k k Hof Tandarts en uitvinder der Anatherin Pnpantn t Weenen Te verkrijgen te Qouda bü L Schenk winkdiiT op de Hoogatrnat wylc A 123 te Rotterdam bg V £ van Santen Kolif apoth en A Sohibpeie jn te C blaanwe porceleinwinkel te Hage bg J L F 0 Snabilié apoth te Le den by B Noordgk te Utraoht bg F Altena apoth te Amsterdam bg F van Wiodbeim k C verkoophuia te Oudewater bg X 1 Van Vreumingen te SchoonhoTen bg A Wolff er geen heilumer en beter middel dan het Tundplombeereel dit iedereen zelt zeer gemakkelgk en zonder p n in den hollen Tand kan plantaeu dat zich dan aan den Tand en het TandvleeBch fssthecbl den Taud voor rerder bederf behoedt en de pga verdrijft Anatherin Mondwater in flacoDB tegen fl 1 75 en fl 1 20 is bet roortreffel kate middel tegen rhomatische tandp n bg oDtvtekiog zwellen en aweeren van het titndvleCBch het lost den aanwezigen tandsteen open voorkomt de nieuwe vorming daarvan maakt losstaande tanden weder vast do V versterking van het tandvleeseh van alle u h idelgke stoffen iteinigt geeft un den mond een aangfname frisscbe renk terwgl het deo onaaogenamen renk weldra doet verdwgnen Anatherin Tandpasta Dit middel geeft reinheid en fnscbheid aan den adem en dieot bovendien om de tanden een helder witten glans te doflH verkrggeo hnn bederf te voorkomen en fact tandvleeseh te versterken Prija fl 1 20 en 80 cents i J Plantaardig Tajidpoeder Gouda Dmk van A Brinkman Hft rtisigt de taot zoodajldhMft door ean dagelgkscb BUITENLAND BalMDludscli Overziclit Het vendiil vu neening ter eonferentie duurt voort De Tnrken volharden in hun beiluit om de tOMohenkonnt der mogendheden te verwerpen au de nrolmaehtigden van hnn kant blijven eenagezind Er u Donderdag geeu betinit gevallen de volgende zitting ia op aanstaanden Maandag bepaald Se vijreutaehtig jarige heer Gsulthier de Rnmilly die ala tqddgk roonittrr Dinadag de zittingen vau den Franieheo Senaat opende beeft zijn ambtgenooten eenige raadgevingen gegeven die wel verdienen te worden opgevolgd Hy prak de overtniging uit dat een zoo achtbare onderviudingrgke vergadering ala de Senaat bü het onderzoeken der gewichtige fuaeatiën die aan haar oordeel lullen worden onderworpen tleehta naar de rede en de wgaheid coude Inisteren en de tolk wezen lou der wezenlijke behoeften dea Uoda en van den ala noodzakelgk erkenden vooruitgang Hg bracht in herinnering dat hg gedurende c n tMtigjarigen ataatknndigen loopbaan alle regeeringen had zien vallen die geen rekenaohap kielden met de publieke opinie terwijl zg daarentegen aan kiaebt en invloed wonnen die haar bealuiteu inriehttea overeenkoraatig de wenachen en behoeften der lutie Deze lea der grschiedenia zou naar hg hoopte niet worden vergeten Begrgpelgk ia het dat men zoodra nieuwe iustellingen iu praktijk worden gebraebt in den beginne slecbta taatend te werk gaat dook de wenaoh naar nut en de vuderlaudaliefde zonden binnen kort hierin verbetering kfBaii Sk dor bckb KiiiiH moeat botaingen fennijdea teo einde te voorkomen dat men twee Kamen te veel vond Altgd moet men ia ket oog konden dat de toekonut bekoort aan de verataudigatea MaeMahon bad bet loffelgk voorbeeld gegeven van verdnagzasmheid Lniaterend naar de wentehen der natie zou men vrede verwekken en aan Frankrgk den rang temggeven die ket onder de nutièu toekomt Dit waa in koofdtrekken den inhoud der behartigingiwaardige rede van den heer üaulihiur de Ruimllj liet apgt ona te moeten zeggen dat zg bgna uitaluitend door de linkerzijde van den Senaat werd toegejuioht terwgl de reactionairen een somber stiltwggeu bewaarden dat vrg wel met een bedreigiag gel p tond Wornadag werd A diffict Paoquier herkozen ala miilt t met 1S vaa da ISt stsmnieai er waren i Uauso batettat ia de bua Iu plaats van Unrtd waid JSnnpm vetkouu tet derden vice preaident met Hi iteomeai 1 ambtgenooteu kregen van 100 oi 115 Donderdag werd de zitting vaa den Senaat door d AodiffretPaaquier met een korte toespraak geopend Mat bgaa algemeene itemmen werd het uitlevenngattaetoat tussdien Engeland en Frankrgk aangenomen en hierop ging de Senaat tot nader orde uiteen In de kamer der afgevaardigden presideerde de beer Hionrel omdat Roapail Allard en Thiers wien naar ouderdom van Jareo eerder het voorzitterschap toekwam afwezig waren De heer Thourel hield geen opeaingartde en deelde alleen mede dat de heer Sanaos afgevaardigde der Gironde den b dezer te Vcisullca waa oveileden £ en groot aantal afgevaardijplen vooral der rtahtenjjde waa niet opgekomen Dit bltek o s uit de beooemiugen Jnlea Qriiy werd tot preeident berkoicD Lepire Bameou Bethmout Durfort de Orivae tot ondervoorzitters benoemd Men koos vooita 8 aeorttarisaen dook moest de benoemingen dei WMatoiw tot een volgende zittiiw nititellen door kiervoor geen genoegiaam aantal ngevaardigden o oveigeUeven Donderdag aanvaardde Orévjr ket preaidium met eene rede Ter vervanging van d Haroourt werd de legitimiat Oondeo de Traiaaan tot seoretaria gekozen De vroegere qneaton weiden herkozen Leon Say diende ket budget van uitgaven en inkomsten voor 1878 in De Kamer bealoot ket voontel van Qermain Casse over de verhouding der Spoorwegmaatookappgen tot de employé in overweging te nemen en verdaagde de ditooiaie over het vaontel Oaat betreffende de recruteering Xog diende de Minister ran financiën een wetaontwerp tot hertieBiug van het kadaster in Van de nieuw benoemde voorzitters der bureels van den Senaat behooreu 6 tot de rechter en 3 tot de linkengde Tan de presidenten der boieeis van de Kamer behooren 4 tot de Union r blicaine 5 tot het liuker oentrum en 2 tot de gcimitigde linkerzgde De koning van Pruisen keeft den landdag te BerIgn geopend met eene trooniede waarin niets belangrijks voor het buitenland voorkomt De uitslag der verkiezingen voor den Dnitachen Kgksdog kun eerst Zondag geheel bekend zgn en ook dan nog zullen stellig vele henteminingen moeten plaats hebben Wat tot heden wordt medegedeeld heeft doorgaans betrekking op de grootc steden en omtrent den einduitslag kan daaruit nog nagenoeg niets worden opgemaakt De verkiezingen welke te Berlgn hebben plaats gehad zegt de BttHk und Hmd Znlung hebben een zoo doorslaand bewijs geleverd van de verdeeldheid tttsscheu de liberale partgen en van de uitmuntende organisatie der socialistiaolie partg dat men algemeen daarover verbaasd heeft gestaan In het eerste kiesdistrict komen in herstemming de heereu van Forokenbeek nationaal liberaal en Sa keer Mai Hinoh in de tweede komen in herstemming de socialisten Baumann en Klotz en iu het derde de socialist Backow en de heer Hez in het vierde kiesdistrict werd gekozen de heer Fritache socialist ru sigarenmaker iu het vgfde kiesdistrict heeft de heer Dnncker met groote meerderheid de overwinning behaald in het znde is de heer Hazenclever socialist met eene kleine meerderheid gekozen Iu het geheel zijn nitgebracht l lt2 at s wMswi vaa elite ft97 ter gutste van den heer Hazenclever De TVrfHie meldt Daar de Porte vernomen beeft dat Enmenii ongerustheid eau den dog heeft gelegd over den tekst der nieuwe Turksche grondwet heeft zg zich gehaast ofBciüel te verklaren dat die grondwet alleen betrekking heeft op het binnenland en dat de Porte er volstrekt niet ann denkt inbreuk te maken op de rechten der Vorstendommen die bg internationaal verdrag zgn gewaarborgd Wederom hebbeu eenige ongeregeldeTurksehe BashiBazoeka de Rumeensohe grenzen geschonden waarbg een paar Rumeensche soldaten sneuvelden De commissie uit het Amerikaansehe Huis der Vertegenwoordigers belast met het onderzoek van t vraagstuk betreffende de verkiezing van den president der Unie heeft beslist dat de Voorzitter van den Senaat niet bevoegd is om het vraagstuk te beslechten Zg verklaart dat de verificatie der stemming alleen S esckieden kan in den vorm welke goedgekeurd isoor het Huis der Vertegenwoordigers dat in ditvra agstuk gelgke rechten heeft ala de Senaat BINNENLAND GOUDA 13 Jannari 1877 Het Vtrerhtèch Dofilad bevat een bericht betreffende den gezondheidstoestand van dr Kuyper dat beide in bgzonderheden en gevolgtrekkingen geheel onjuist is Wg kunnen de verzekering geven dat dr Kuypera toestand niet is achteruit gegaan en er geen reden is om aan zgn spoedige terugkomst in het vaderUnd te twgfelen Starnl Naar men verneemt zal de aanbesteding van de aardebaan voor de Ign Leiden Woerden in het begin van Febmari geschieden in 1878 moet de Iqn in exploitatie komen Donderdag morgen kwam Arie Dekker van Stolwqk met i n met een paard bespannen boercn speelwagen oonrqden langs een fluweelen singel alhier en door dat de schroef van den limoen verloopen wasliep eerst het paard dwars voor de wagen en gingeindelgk op hot Dekker die de leisels in handen hield werd over het schild getrokken en vielop den grond door welken val hg aan het hoofd verwond werd Spoedig kwam een geneeskundige de heer de Rotte er bg die de noodige hulp verleende waarna Dekker per vigehinte naar Stolwgk is terug gebracht Gedurende 1876 werden in de gemeente Gonderak U m ea 37 vr kinderen gebaren er overleden 26 m en 28 vr levenloos werden aangegeven 5 m en 2 vr ingekomen zyn 61 m en 74 vr vertroldten 72 m en 81 vr 15 hmvelgken werden gesBateu Debevolking bedroeg op 31 Dec 1 76 874 m i 816 Totaal 1689 zielen z Gedurende het jaar 1376 zijn in het Ncderlandach Gasthuis voor ooglijders te Utrecht 400 gioote operatien verricht 430 personen verpleegd en is aaa 1831 personen oogheelkundige hulp verleend Uit Drachten meldt men dat door den laataten regen het water om en ook in dat dorp tot een zeldzame hxigte geklommen is zoodat het over eenige dijken becu liep Langs de vaart iu het naburige Ureterp zgn enkele brugjes nreggespoeld I e parochiekerk van den B Jotepk op de Gouwe V alhier vroeger verschalen achter de pastorie en andere woonhuizeu prijkt thans met een sierjgkeu gevel en fliuken turen met klok en uurwerk aau den pabheken weg waarvan het door een gieren hek met een ruim voorplein is afgeseheideu In tegenatelling van loorheen toen men door een nanwen donkeren gang de verhevene kerk moest trachten te genaken geven thans drie kapitale ingangen door een groot open portaal waarin de trappt u naar de boventribunea geplaatst zgn toegang naar het ruim der kerk die door de verbouwing merkelijk is va groot geworden In den nieuwen gevel die in stijl volkomen in overeenstemming is met de bestaande kerk vindt men boven de zgiagangeli de mea doa leveaagroote beelden van Maria en Josepb terwgl boven het groote middelportaal eene kapitale steenen groep ter breedte van p m 8 Meter voorstellende Christus met de vier Evangelisten het geheel bekroont Deze zoo welgeslaagde vergrooting en restauratie wordt gedankt aan de onvermoeide zorgen van onzen waardigen herder en pastoor G Pouw wien God hopen wg nog lang apare tot heil zgner parochie De Tijd De Staalicouraitl bevat het oveiücht van de fl brengst van s lands middelen over het jaar 1876 in vergelijking met die over het jaar 1S7S In 1876 was de opbrengst dier middelen geraamd op ƒ 85 810 321 60 ala volgt Directe belastingen ƒ 23 217 346 40Vi in en uitgaande rechten ƒ 6 803 096 42 acognsen ƒ 36 662 629 58 Vnarbolt en belaatiag deigoaden en zilveren werken ƒ 874 867 4 1 indirecte belastingen ƒ 22 544 250 2SV9 domeiueH ƒ 1 B94 664 30V postergeu ƒ 3 332 422 69 rijfcltf telegraphen 783 343 01 staatsloterij ƒ 438 996 00 aoten voor de jacht en visscherg ƒ 148 484 00 loodsgelden ƒ 921 729 36 totaal ƒ 95 H 267 47y In 1876 beliep de opbrengat er middehn 91 374 626 01 Uit s Gravenhage wordt aaa de jimiemKke BK geschreven Ik kan u een nieuwtje mededeelen dat troost in lijden zgn en balsem gieten zal in de gegriefde gemoederen der over het a s verlies hunner rechtbanken n kantongerechten bedrukte gemeentenaren van Eindhoven Nijmegen Deventer Leiden Brielle Oorinohem Goes Sneek Appingadam Hoom Amersfoort en nm die der acht en veertig platOBlandsgemeenten weliü ala hoofdplaatsen van kantons zouden opgeheven wordea Oeeii enJaü SteUbmtk nl ajgeukuft Korden en geeii mill kanUmgtreeU althans wanneer de oppositie in de Kamer haren nu krggt Aan den Gemeenteraad van Utrecht is door B en W voorgesteld om voor de reorganisatie van het gym naainm in verband met de nieuwe wet op het hooger onderwijs aan de Hoogere Begeering eene aanzieulg k subsidie te vragen Door Burgemeesters van de nederlansche en bel gisohe gemeenten in de omstreken vsn Maaseyek is ilf een vergadering besloten bij hunne regecriu en aan vraag te doen om subsidie voor het bouwen van ees brug over de Maas te Maesseyek