Goudsche Courant, zondag 14 januari 1877

OKDBRTBrifWI 18 Ton r 3ti r ovipcn 53 j eu L C iclen 9 j 1 Jl KnninKS 35 j en W E ari Slriw tm 29 j T i SleeDland S t j en S Lindwrl 31 J Ho li HÜF Bevallen van een Zoon A M LAFB BËR Ëcktgenoote an C BA fELt Ie Luit der Inf Gouiia l Jannari 1877 l ifie r en Mevrouw SJJjïjl BpeKES betuigen bj deze hunnen dank aan allen zoo van hier als van elders die hun bij de geboorte hnnner Dochter en bij den aanvang van het Nieuwe Jaar blijken van J ueini pbetoonden l lPjf n Wan stelling il H t ovf lijJen van anSfn geliefde Echtgenoot betuig ik ni J hiirteiykeii dank Wed VAN rntï BE N geb D Prinsei o Mede nameihs Kinderen Behuwd en Kleinkinderen Helder IS Jahua rt 1877 A fen Ije iets te vorderen hebben tian den Heer J STKüBANn worden verzocht hunne rekeningen in te zenden bÜ Mej de Wed C V D AREND Turfmarkt LOOPJONGEN Ad es GOU WK hoek Turfmarkt C 67 Mevrouw Jüngeni d te Oudewalcr Terltngt met 1 MEI eene ïe W ad d 1 n X V e e n VRA T men tegen FEBRUARI of ie t lateV eéne KNAPPE Dienstbode die goed WERKEN en een BURGERPOT KOKEN kan Men dmseei zieh franè oird i lett M aan het Bareaa dezer Courant Men verlangt met Mei eene SIENSIEOIE goed kunnende KOKEN en HUISWERK verrigben i Te bevragen bjj dan Boekhandelaar A BRINKMAN to Goiula X LBESlLimT Gouwe hoek Turfmarkt C 67 Allen dle i SOfiBIZN pil b igeDoemde Bibliotheek mochten hebben worden bel veitocht die zoo spoedig mcgei Ie bezorgen Een nieuwe C t ii za zoo agM ig mogelijk verkrggbaar zgn die geneen zyn een KKT MllTiKKfj T dtjjeljjkMJie consumptie in ÜBPOT te nemen tegen 15 pCt r Cl c adresseeren zich franco pnder letter Z R bjj de Hee nJ UGH Berg Aiiibacht Werkelyke beyolking op 31 Deo 187 lï 93 M en 1147 V te zamen 2445 Ver meerdcrd in 1S76 door 1 geboorten met 59 M lu Bti V te üaineu 115 2 door vestiging met é i Jl en 40 V te zanieu 83 Verminderd door 1 sterfte met 41 M ea 28 V te zinnen 69 2 door vertrek met 57 M en B7 V te zamen 114 Bevolking op 31 De 1S76 1302 M en 1168 V te zinnen 246U 9 kindereu werdea levensloos geboren Ër hadilfo 12 huwelyVeii plaats Aiumerstol Werkelijke bevolking op 31 Dec 1875 4jÜ m en 421 vr zamen 861 personen Verineei derd iu 1870 door 1 grboorten met tt m 18 vr te zamen 44 2 door vestiging met 12 m en 20 vr te zamen 32 Verminderd 1 door sterfte raet 11 m en 10 vr te zamen 21 2 door vertrek niet 24 m en 28 vr te zamen 52 Bevolking op 31 Deo 18 6 433 m en 427 vr tezamen 860 4 kinderen werden levenloos geboren er hadden 10 huwelijken pin lts De Tijd wijdt een artikel aan de herziening van de wet op t lager onderwijs Haar oordeel is zeer ougnnslig In geheel het ontwerp zoo schrijft zy en in de lange memorie van torlichting komt geen enkel woord voor dat den katholieken en ortho doxprotestanten van eenig practisch nut kan zijn Ëeu paar bepalingen schijnen iets te geven maar zij worden door andere artikels meer dan te niet gedaan Het twintig jaren bestaande onrecht wordt niet alleen Toor de toekomst bevestigt miar nieuwe knellende boeien zoekt de minister ons op te leggen Er kan daarom zoo concludeert zy ten slotte naoh bq ons noch naar wy vermoeden by de protestanten der geloovige richting ook maar een oogenbUk sprake r jn van ons nog eens te bedenken of wy de wet wel zullen aaonemen of verwerpen £ en Kamperstreek sohyut volgens een bericht in bet Leidtiche Daghl met goed gevolg op L idschen bodem overgebracht te zijn Men heeft daar eeae draaibrug gebouwd en die natuurlijk van een afslnithek voorzien Dit hek heeft men echter op t draaiend gedeelte geplaatst zoodat het hoegenaamd geen nat keeft t Is een vergissing raaar nog al een groote Donderdag is te Utrecht het huwelijk voltrokken tHHschea een bruidegom raa 66 en een bruid van 81 jaren Door tpniing van water door de sluizen te IJmuiden i Tr dag naeht ruim 1000 meter grond ouder aan bet talud nab j de einzen weggezakt H v d S Bij den gemeente ontvanger te Vriczenveen heeft Wen eene som van ƒ 20 000 ge tQlen De dief of dieven hebben zich bg inklimming door een raam toegang verschaft tot de slaapkamer der kinderen Vandaar iqn zij in de slaapkamer van den ontvanger gekomen en hebben het geld geborgen in een kartonnen doos uit een kleerkast ontvreemd Ëen gouden horloge dat daar ook aanwezig was hebben ze laten liften Kaar de omstandigheden te oordeelen sebynen de flieven leer goed in de woning en met de bewaarHlMta v B t geld bekend te zijn geweest Het gebouw voor de Bgks kweeksehool te Deventer ontbreekt nog lutasscheo zal de cursus in de navolgende maand auivaugeu ia eenige vanwege het Oemeeutebestour daartoe aangewezen lokalen in den bybouw Tan het Baadhuis £ r zullen slechts 20 kweeitelingen met een r ksbenrs van 800 aangenomen worden By den Kaad der giemeeate Deventer is ingekomen 4 D voorstel van B en W om den heer Dr W B J van Bgk met toekenning van den titel van archinm te belaaten met het verder in orde brengen T n het oud archief der Gemeente De SttmJ bevat een artikel irOnffi verhouding ot de Boomsch Catholiaken en komt dan na lang betoog tot deze oonolusie de hulp ook van BoorasehGttholieken ter verovering eener wellicht mede voor $ ea voordeelige vrqheid is jbs welkom ondersteuning faa hen die in b i insel tegenoTar ons staan ook van de Boomschen das aahten wq nit beginsel osgiwwrloofd Een Aostralisch bhd bevat het beriobt dat eep zendeling die in Nienw Guine voor de bekeering der inboorlingen tot het christendom werkzaam is an qne gelooTigen beeft vernomen dat in het afgelegen deel van het eiland een menschenstam leeft die door moeder natuur met een staart is toegerust Kinderen die zonder deien staart ter wereld komen worded terstond gedood opdat tg niet aan spot znilen zijn Idaotgeateld De zendeling heeft zelf die menaoheo nog met onder de oogen gehad maar tqne dorpelingen ktUen bep beloofd hem spoedig een exeB laar te oUeu vert anen Üit de pavi ugenis li Il rfcrd in W estéilen zijn vier gevangsïoti oAlinapt twee mannen en twee vrouwen van welke twee wejens moord tot levensInnge tucbthuisstraf veroordeeld waren Dr S Conniel veroordeelt in het SeheolUad uit verschillende oogpunten het gebroik van lei en griffel dat tot een minimnni i ioet beperkt blijven Niets beter voor den aai van er egt lyj dau beldtr zwart op helder wit selirijftuig en schnjfldjd beide half zacht eenigszins veeikniclitig Ik zou daarom aanraden laat de eerste o feninj ei van jiet kind op liid tamelijk dik helder papier met ev bidf zasht potlood verriohten om dit spoedig te vervangen door een veerkrachtige pen roet gitzwarte doife dunne inkt Het spreekt van zelf dat zoowel bij het gebruik van de lei als van papier voldoend licht vooral geen rechtstreeksch zonlicht in aanmerking komt De Commissaris van politie te Tiel die onderscheidene bakkers en broodsluiters aldaar bezocht heeft bevonden dat bij velen een wittebrood dat een kilo moest wegen een of twee hectogram minder woog Hij vestigt hierop de aandacht der ingezetenen Naar de JV R Cl verneemt neeft de commissie uit het burgerlek armbestuur te Amsterdam belust met het beheer der gasthuizen in overleg met een rapport van professoren en van den directeur geneeskundige van het binueugastbuis zich gewend tot den gemeenteraad met bezwaren tegen de invoering van het Lieruurstelsel in het binnengasthuis De bezwaren betrefFeu niet zoozeer bet Liernurstelsel iu het algemeen welks waarde in deze niet wordt betwist als wel de tijdigheid en doelmatigheid om het toe te passen op een gasthuis waar juist b j de vernieuwing kosten z jn gemaakt voor de toepassing van het tot hiertoe bestaande aielsel van afvoer der fekalién Tuch wekt deze stap eenige bevreemding omdat vele deskundigen meenen dat juist in bet binnengasthuis beter dan elders een zuivere proef kan worden genomen met het stelsel Men schrijft uit s Bosch dd 10 Januari In de vorige week heeft zich daiir een zonderling geval voorgedaan H B sigarenmaker ontving ijehcel onverwacht van een bankiershuis een aangeteckenden drief met kas aanw jzingen voor hem zijn twee zusters en zijn broeder tot een bedrag van ƒ 2800 Miet wetende van waar die uanzienlyke som zoo op eenmaal toevloeide vroeg hq aan het bankiershuis de firma N te Nijmegen nadere inlichtingen en kreeg nu bericht dat het een vergissing was en hg de stukken maar per omgaande zou terugzenden Onze vriend had daarin weinig t ek te meer daar h j zoowel als zgn zusters en zyn broeder met naam en voornamen zeer nauwkeurig op de stukkeu vermeld staan en hg dus niet aan een vergissing gelooven kon Hij zal nu raad inwinnen en voorloopig niet aan het verzoek des heeren N voldoen Pr Mr Cl Naar men uit Deventer meldt hebben delandbonwers in die streken thans de kuilen waarin de aardappelen geborgen zijn hier en daar geopend Het blijkt dat de aardappelen goed gebleven zijn De voorraad is nog groot an de prgzen blijven voor de goede soorten oog hoog Men besteedt tot 4 per faectol Tegen het vooijaar verwacht me i lagere prijzen Volgens de Kdln VtlktzeUmg die zegt voor de waariieid in te staan werd dezer dagen een zonderlinge oorrespoBdeutie gevoerd tusscben een bankier te Keulen en een groothandelaar in stokvisch te msterdam Deze laaute ontving namelijk van zijn Keulschen bankier een brief van den volgenden inhoud 0WS brieven rieken zoo ona iugenanm dat zoo UEd dit in het vervolg niet kunt voorkomen wij de correspondentie met u moeten afbreken De Amsterdamsche viscbhaudclaar antwoordde daarop onmiddellijk Als het anders uict is dan jtiuit het nog al ÜËd neemt dan maar wat Eau de Cologne Gig zijt toch vlak bij de bron Eenige bezoekers van het Parqsche ThéMrt tiriqut bedreigen den directeur met een propes Zg badnen plaatsen voor Paul et Virgine besproken en het was bon vooral te doen om den tenor Caponl te hooren die als Paul een suoces fou he t bebwld In de zaal g kojaen vernamen zg dat Cajpoul niet wel was en voor dien avond door een jeugdige zanger Engel zou worden vervangen Zij eischten na hun Id terug hetgeen de direotanr weigerde en randur een prooes Aan partikulieren brief dd 1 Deoember i it de Kaapstad verzonden ontleenen wg t volgeqde vMet den loop der publieke zaken heb ik nng f xy volkomen vrede Er is thans een coivmissfuri van bet engelsche gouvernement in of op weg nafu de Tiiiinsvaalsche en het is natunr jk zeer de vra wi t Jbjj brengt De laatste bcrigteu over de zaken ald r toonen dat de kaff rsche bellen door honger tot bet uiterste gedreven zgn toob blijft bet èe fjf of men geheel met hen klaar zal zgn eerdei H ieben tusschcnbefde komen Hiidden wij l j ee 9 apn gouverneur dan kon het beter gaan maar dat het Engelsche ministerie nog geen opvolger ter zijner vervwigiiiK cettllt ir em elpl akf a iu de kolonie it er kan uien leggen geen EngjÉsofaman die over het Trnnivaalsebe billitt sifteeft terwgl danrenteppeii de oude Kapenaqp bpia lUg n voir Baigen Z Wel z iccr EngtÉMen I9p en openlijk onrecht zijn ingenomen en wat mg nog meer hoop gebeft is dat Engeland door jpld te gebruik tegMi btt Transvaalscbe t jiU rge rlgksten weg zou opgaan althans voor de bewten der engelsche belastingschuldigen Het sneuvelen van kapitein von Schliekman den bevelhebber van Burgers vrijwiUi fan ia It Irtreuren Gelukkig dat hq reed Mf Uftfim tot t andgebracht had tan hetgeen en K x I2r CE Bargm heeft de benbetning vaiHliOTs afvo aan de vrij illigers zelf overgelaten Hrt sebijm dft zekere dr AylWiiwi een oot tegetteteWeï van ÉHgeland zal gekozen worden V In 1876 werden bg het instructiebataljon te K npen 300 vrgwilligers aangenomen en zijn 232 korporaals titulair naar de vencbillende regimentqn infanterie vertrokken Vele mensohen beklagen zich dat ze des morgeni bij t wakker worden eene groote belemmering gevoele i in de bronges een zeker ge f van benauwdheid in het achterste gedeelte van de keel veroorzaakt door min of meer dikke slyrodeelljes Men wendt dun dikwijls heftige pogingen aan om ze kwgt te geraken waarvan hoesten en soms misselijkheid da t dikwijls het gevolg is terwijl men er uieniginaid eerst na veel moeite en eenige uren van oupasselgkhcid iu slaagt om de stofjes te verwijderen die de ademhaling belemmeren Allen die aan deze ongeiiaine kwaal lijden bewigst men een wnaMcbtigen dienst door hun t middel aan te wijzen om er van verlost te worden Dit middel uu is de teer waarvan het gebruik zoo heilzaam werkt op alle nandoeniugen van de brouehis Het is voldoende om bg eiken maaltijd twee of drie kiipsules te nemen om spoedig een gevoel van verlichling te krijgen dat men dikwijls te vtrgecfs zocht in eene menigte zeer samengestelde en dun geneesmiddelen Tienmaal van de twaalf gevallen zul dat gevoel van onpasselijkheid des morgens geheel verdwünmi wanneer men geregeld gedurende e n ge i t il 4e teerkapsulcB gebruikt Het is genoeg om te herinneren dat elke flacap zestig tceri upsules bevat om de goedkoopte van df t geneesmiddel te bewgzen Deze behandeling kost den geriugen pr js van zes tan acht centen daags Heeft dit geneesmiddel door zijn verbazend sucoei en debiet falrijke namaiksels in t leven geroepen de heer Guyot kan echter alleen instaan voor de goede werking der kapeules in die flacons op wier etiquette zgne handteekening in drie kleuren ge lrukt it welke fliicons te verkrggen zgn te Gouda bg ZeUturjfk droogist en in de meeste apotheken Juf vrouw Se rklaas Naar ataiefding Tan de aanstaande opvoering in deze gemeente Tan Jvfmmui Serktam i t ont vergund mn en ander aangaande die UaagtcVe J fft zooals g oit loor SohiMniel géMlettf dn t ién de te deelen Het komt ons toch voor dat e ne jK sooulijkheid li dk htn óp l et o nie nitnemeivl moet voldoen niet bet minst wanneer z j vertdlK wordt door eial aetrice als Mevrouw Kleine die gewoon is de personen welke zg voorstelt weer teg vefl in alle détails zoo keurij en zoo juitt dat zQ dpe bevoegde beoordeelaars met de Beroemdste buitkoUndsche actriees geheel op één l n wordt gesteld Wie is Jufvrouw Serklaas Al dadelp valt het in het oog zoowel in Siibifflmel s roman als in bet programma van t drama dat zij een merkwaardige tegenstelling vormt met de personen in wier omgeving zg zieh tijdens de geseheitte gebeurtenissen beweegt Kien WQ toch de personeqrei ije opend door een lartshertogiii gevol i door een BiarkMl terwijl verder daartoe een hertog graaf en gnivitf behoorcn dan treft t ons onwillekenrig te midd van al die hooge peraonagvs een vronw te vinden eeovoodig genoemd Jtrfvrdnw Betinaas En d ifldeMlaad niet Mer is en Kiet meer ml Qn blijkt ona alras bij nadere kennisnaking Wanhetr toch d adrtl barto a Isabella bif de eerste ontttioe g haat beleefdbeidsbaive of uit gewoonte toesprïefrt als Mevrobw klinkt het terstond tto eflVoodig en liefelijk uit ha r mond fA Vaaw 8 laa met veriof uirei HopgSeidl Haar uiterlijk is in overeenstemnritig niet bisir bnrgerigken titel Hoor slechts ho Bcliïmmel hBitf beachiqft Zg was borgeriijk en stëmwiK gekteeti i znwt laken waarop de sneeuwwltie knag vtngl kamargkidaek teherp afstak Haatr gewtudyns tOt i de hal mutsje TIlH ïalFTBoRTTn slöóï alTw om Baar gezicht Aan haar linker arm droeg zj fi tioieKivan APVERTENTI eenvoudig maaksel maar de beugel waardoor t MBt MreC Ru ltiltje IKe C dat benr fnn htarfCirm V tiM4 w 9 tem jwv eje Anu hatr ringer dtasg ig slechts éea ring maar de brillanten die er in gebracht waren mochten van t zuiverste water heeten Toobrtajwwjwiü lB r rgép d trtlijk eet zg lilrik cjli Co a Ift bWegOi i 4e aiizienlijke krijgen waarin jtg jerk rt en wist zij evenzeer li i ir doel goed in h t oogf tk htdliAi én éildijijk te be eikfn JJaar emvoudigc vereclijgiiiug hare puntige t eAin ear li la gebèel pei ooiilijkaeid Wekten lu tnnrlgk ze r rfe ifd ht Em j e wonder Nu toch iod doet S Mtilmet o a dén Markies van Bedmar li dan macht zgn geve el Maar hoe kwam zg een gewone Haagsche Juffer in tefloa nz erfgke nngeflag vraaft iemand weliloht Zij was een natuurlijk met ofticieele afgezatte van de heeren Staten der Vereeui de l fovincien bij het ll i U riKeUn den jare lif2 waurila afiruhen igiu leMiewtohte 4n dié t iak geholpen door den il ii kies van Bedmar die m schgu haar hoogste dieuatr ii denlaad ijjhter haar heer en meester ft Zg kwam met een voor het land hoogst gewichtige tauk n hoc zg ziab daarvan kweet leert ons het stuk en behoeft hier niet vermeld GEVBAAGD BEN Dat zij echter niet alleen haiir olitiek iloel ten einde bracht maar tevens de ogzondcp belangen vaii enkele penonen en pamant behartigde bewijst ons de gcMïhiedenis van Alfred van Maldaghem en Adèle gravin d Hauterive pupiUe der hertogin u ier lietdesgeschiedenis eerst een w ire lijdens esebicdcnia was doqh èrelka jeugdige persoucn na vele hioderputeu doorworsteld te hebben dank lij de hulp van jufvrouw Berklaas zich in elkanders bezit mocübteu ve lgden Hare kalme flinke persuoftlijklieid komt vooral ook goed nit in de tameumraken niei lieu vtlschen Harkiet van Bedmar wientic jjotutt rdiig rectMkt wordt ddor den heer Veltman die lelkms alleraardigst dour t Lrkt ï t t r rnt ue Lt HüRWBUK te e Hcht i Bne erkennen dat zij heeft ovirwonnen en by de neder f i rsooD laag geleden Jufvrouw ik GIDTS op dé Westhaven vraagt tegen 1 FEBRUARI Doob genoeg liet im a uie Js votllMide om te doen vermoeden dat Jujvrouw Serklua een rol iLmiKna err Kiaoe moet schitteren is hier de bedaagde vrouw waarin zij tbaut het meest voldoit denjft o a slechts aan bare vertolking ran de Maria tan BlrteU en hefcft bdveodien oneindig veel meer invloed op den loop van de geiohiedenis ia dit stuk dau iu t daareven genoenide Met reobt mag dan ook worden verwacht dat haar optreden in deze rol die belangstelling ondervinde welke t verdieat eii dat ieder die gaarne een kunstgenot sMtak tooab hier zelden te genieten valt t zij e b eoBi haai deze beUngstelling te schenken Het mf voorzeker en gixale gedachte vau de hier gevestigde afdeejing van t ïooueelverboud om eeft crspronk ijk HollandSch stuk te doen opvoeren maritt ecu zoo niioie Jnatt wntdt Verleend aan dff rol die door de ook hier geliefde actrice de j k Mtt dat o ifpifnt T rdi t de ooWtll dï t 4es e odaertteuuing van hen die gaarne zien dat in het Volg een defgeiyk av 9hd vol kudstgenot herhaald worde jLaatate Berichten KonStantinOpel 1 ninu iri De gevolmach tjgden der Mogendheden zgn heden bijeengekomen en hebben bepihiten Maandag hunne laatate voorstellen aan de Porte te doen JJe conferentie aal dan nog idecdeg dtarop t enkomen a tls ue Turken ïfen weigerei znlIeB ajle ledfu der coiifqreatia Vrijdag verfrekkwi Ije houding van den Poitschon tntpwadeur die elke verdfije uoiieessie weigert trekt bfemJer de aandnoht De l orte is vaat besloten i Tereelijk tot stand komt den lu Mwt de yijiBiaeliJlheden fe bervatteu m WÊ KOlUtailtttM Mi 12 JanMari De Humeensche agent Ghitt ovWtaindlgde aan Safvet Pacha Whe nqtt waariqj ei rtige a wt rdtl dMTurirfje ericferine datiKninenie jfcfedtduittoiakt rWiiet OltoroaBi 4 Fu r r g e rl ifFe Stand ÖBSOSBN II Jao Antoniaa Beodrikaa oo eri P Q 5 4 avoMiit lEii T J OanaiM Jliiitdert CoImHi mier C Bakker en A M Ufcber 12 Jobaon Adrians MaiHlatdkntM Mdllani eg M Uchmjtefn OVBHlia EN 10 in OVBBIBDEN 10 Jaa P s y der BoKk bpiiMnM rranco pjw tóljer A ü Da a L Pi i 1 5e j p d mA 7 j ft VAN DËTMAB Rotterdam = STEENKOLEN a ei aangekomen oen ladi iv E S IOHiiLKuijEN isred f Mie de Iossi tot QhVt p H L mt koBtant zoader korting mits bij 2 of meor Tï L mud gelijK genocaen aflevoran tr AAJS HUIS BEZWHÖD PRINCE 4 Ck GoHita 13 Januari 1877 f TE GOUJDA 0 1 DIX S MG W JANÜARI J 1871 des voor iddags ten elf ure in het Logement DE Z i M aldaar va Een HEERENHÜIS met een giooten en fraaien Tnin afin de Westhaven to ionda Wijk B No 119 groot 59J centian ri zijnde in het linis ecu jnarpieren ganc eii zoo Benedei ids J3ipveBO m rs n e t njlen gestnkadoorii en van tookplaatsen voorzien pen Keokui niet pnoi goe e Kelder eii het etn vei Ie t t een aangenaam en gemiikki k W oüiii ii btioort Te aanvaarden 1 Vtei 1877 Een WlXKELHÜISenEHF aan deu ouden Vecr lai op den hoek van de Bogen in de nabi t o v M de rivier den Uesel te ionda zijm li X r iwta huis gerekend van de Mallegtt iiiii af VVijk B No 12 5 waarin dewiakel in kruideniersen koloniale waren en naheefMvictnahéij met goed gevolg wordt uitgeoefend Te aan aarden 1 Mei 1877 Een H UH en ERF aan de Peperstraat te Gouda Wak K Nq 23a Een KOETSHUIS met stalling voor drie paarden Erf en stuk grond aM voren K Wo 239 Te aanvaarden 1 Junfl 1877 Een PAKHÜI3 d g verkiezende met koaistellingen Erf en groot stnk grond jih vmep K No 240 Te aanvaarden 1 Juni 1877 Drie HUIZEN en ERVEN a in de Bogen te Gouda Wijk O No 125 126 127 en 119 Een SCHUUR en twee stukken Grond bg zonder geschikt tol het boawen van Huizen aan den StadsWal en Turfsingelgracht te Gouda het eene groot 541 centiaren en het andere 367 centiaren Twee perc elen uitmuntend WEILANI ijJo de Korte Akkeren tè Gouda kadaster seotieBi No 409 tot 412 groot 2 hectaren 82 centiaren Terstond te ahnvdarden En e n OOFTTÜJN met TUINHUIS in de Korte Akkerente 7ou iar Wijk P 6 K groot 9 aren 65 centiaren Terstond te aa vaarden l Nadere inlichtingen zgn te bekooien ten kantore van den Notari W J f OEÜÖjUÜ KRQOÖLEEtSK t GoMBui ïCJifiH 11 l¥vensgeVa A iiLijK E jÉoest van Kinderen Èuchhoest Zoogepa apide BlatiAye Bloest onmiddelijk rffwending van hel gevaar en snelle zekere hiüp door de sedert vele jareihni eze Kinder iekteo eenig goed bevöBdm 1 i l IllJIVl BOHST flO rG Alleen echt verkrijgbaar flacons van ü Z dii rao ffiele flacons van fl 1 di svanroöife en ons wn S5 lUesiii diskan mtlé captuten n orzieaja n WtBrr i flp neiveortaud fabiiekmurk T£m UI I bil P ff A Woltf Ahitén mdrlti k aAwlfim Oiuhwattr r unkfr Meilknrg Zwu iitli Bé ie r nc i v sljiit i o A toth Jiaih y A Il k iu Htjstui t I vaii Gi aiivl Dal t n Sc iiioiilioifr I Wojff k Zooa s Onit lw i 3 X T O Brojt Saabtlié ipotfc I Voorh n t 4 v n Wï n H revjoiide W Hendrika JTsHH nrrrfi L van Eeuwas UiattruM J aJMihaM tMn i W H vanAinrlra HUUffrrifrf wfd de Raadt