Goudsche Courant, zondag 4 februari 1877

Zondag 4 Februari Een Heer P G zoekt tegen 1 Maart e k KOST INWONING en BEWASSCHING in deze Stad Brieven franco onder letter K bg den Boekhandelaar E C BOHMS te Oudewattr N 1941 1877 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voiir Gouda eo Omslreiien MaT uw USSEL DE SCHEPPER Traagt terstond oi tegen 1 MEIeeneBEKWAME BERICHT VOOR KAASHA DËLAiRS Een soiled Koopman te Dutteldorf vrenseht als AGENT op te treden vooi eene goede firma in GOüDSCBfB én EDAMSCHE KAAS en die tegen provisie of voor eigen rekening te exploiteeren Hg is sedert 25 jaar met dit ar tikel in den handel en met clientèle bekend Franco offerten onder letters M 2659 bezorgt het Annoncen Bureau van RUDOLF MOSSB Frankfurt o Main KAASLEB EZTRAGT onmisbaar voor Kaoftfabrikunten verkrggbaar bg Orobiüde Castro C Amsterdam Dit PREPARAAT vervangt geheel en al de kalfarnagen zonder de nadeelige eigenschappen daarvan te bezitten is daarenboveft veel doelmatiger en aanmerkelgk goedkooper dan het tot nu toe gebruikte kaasleb Prospectussen worden op franco aanvrage gratis toegesonden AGENTEN worde t verlangd STËËIVRÓLEN DU PU1J8 dor RÜHR OROVK KACHELKOLEN Tiit onze PAKHÜIZSN is ran af heden lOCLp H L QiB Contant met 2 Cnt korting per HL VRU AAN HUIS BBZOR D bij 2 of meer H L mud gelijk genomen l Pitl CË Cie Gouda 29 Januari 1877 Hooglieemraa4scliap Rijnland DUKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen bg deze ter kennis van ingelanden 1 dat de Igsten der stemKeregtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap bor het dienstjaar 1877 volgens aH 29 van het reglement gedurende veertien dagen na heden Zondagen uitgezonderd van des morgens 9 tot des middags 10 ure ter uzage zullen liggen als volgt de Igsten van al d zentien dwÉricten ter Secretarie van Rgnland alwaar zg tevens tegen betaling van 10 ante voor elke l st ver krggbsar zgn die van het derde datritl aan de Cruqutut me van het vierde distriet aan de Lyiiden die van het zevende dietrict aan de Lteghwater die van elk der overige districten iet Gemeeai Secretarie van de hoofdplaats van dat district an vaa da daartoe behooreade onderkiesdistrieiea V dat tg die vermeeaea dat da igsten mat naaowkaorig zgn opgemaakt volgens art 80 van het reglement gednrende veertien dagen na het aanplakken dezer kennisgeving bnnna bezwaren met overlecging van de vereischte bawgzan kunnen onderwerpen aan de benordeeling van de Vereenigde Vergadering welke op dan eersten Oi nderdag in Maart over de ingekpmen reclames zal beslissen Lei 27 Jaaoaqi 1877 Bauftreohtt nsORTN JT l a PitUr oadtn F Biaik n N Itofndooni 31 CornalU Ocnrdui oodon J Matrn ca M ItaK üii OvUtl EDl N 30 In 1 Wjliitldt Uj eda na C d kriïcr ONnSHTKODWD GMaa GEHCWI G iM Baeuwijk flZBOBEN II Jm Gtmt ouden A Vermey a N nadtr Dua SO dtiaiu CuntU adcri D na Dam ia Z J SUppcadal Maria Hvtlrr oadcri C Orocaeabcü aur ek ntia M Jaaaba iut L na Booa a W na KanptD OVERtEmCN 18 Jaa U naJft Barg I It S B JoerioMt Ij ü jtaa Leeawn t m ONOETSOUWD GaaM eCHUWD laaaa Waddüucreen MBOBENt Ntalt jAiUcImiM uadtn t Zwaaaakaig ea M Verhaon Girritjt omicrt C Malata ea M Baijea tSerrit U Strater id J taa der Wiadea Jaeoba oadin J faa der Grift ca B Paliog Jaaaetjc aadert j PIooip a B BreiDmcr Picter L nn KUverca ca C Boer Tr atjc oaden JL caa Oc ca O Vii fuak B J na Ktil aa Jk Haopadaia Tkonic Caradii w dar A Zwa aakarit cd M Nati l Jokaaaa Adriaaa t Vaa Haiaia ca J na der Bic OVERLEdEM w Ou tijk 8 ai BaekkonI Uj Tk Uiiitanik tf j ovarladea ta Anerifoort ONDBRTKOUWO Oaiac IHÜ VD eeaa ADVERTEIffTlfilf De fiunilia van irgleii den Heer 6 C DROOGLEEVEB FOBTÜIJN betuigt haren jdan veor de luar betoonde deelneming b zgu Gomia l Februwg 1877 Voor de rele bewgien Tan deelneming hg bet droeTig Tcrliea van mgne echtegenoote ntrangea betnig üc ook nameni mg ne Kinderen Bekawdmoeder mgqea hartdgken dank W HOOGBNDÜK Wz Gouda 1 Febmarg 1877 Voor de vele liewgien Tan belangstellingm xgae iieno ging tot Burgemeester van yimmtrlmk aderronden betuigt de oudergeieekende k namraa xgae Echtgeaoote zigjsen liartelgken dank W F S MITS De ondergeteekeaden betnigen hunnen fc a rialgk a a daak voor de vela bawgzea van belangsteüiag bg da benoeming ran bannen Zoon onderroaden A SMÏTa W W M 8MIT8 Bflc KiE Wed C TAH LEENT ScBoirrïs ALLEN die iets vaa den ondergeteekeaden of Tan de Heer L C R BOERS tevotderen hebben worden verxocht hunne pretention TOM den 7a FEBBDABÜ in te dienen A J BOERS Da andeigetbekende heeft de eer te berichten dat Tan af Dinsdag den 6 Februari en voorts iadtn Dinsdag en Zaterdag van 1 tot 2 nui gelegenheid bestaat TOT DEELNAME AAN DE LESSEN voor Jonge JuiVronwen van af Zeajarigen leeftgd H J 8TESNBER0EN üllf TS HUURLet Mei VOORKAMER mat ALOOOF liefat ongemenbileeTd op de Oostof Westhaven of op de Uarki Brieven franco onder lett A B bg den DitgtTer dezer Öonr 293 Staats Loterij Da TREKKING der EERSTE KLASSE bfg t M4UlliDAQ S FBBRUARU 1877 Openbare Verkooptng op DIKGSDAG den 6n FEBRUARI 1877 ter laatstor woonplaate van wglen Mejufriouw C C GABRIJ Wgk H No 93 aan de Torftnarkt te Gouda van eenen ll BOEDEL waaronder BEDDEN en 6EDDEG0ED MEUBELEN KLEEDEREN Gewerkt GOUD en ZILVER en JÜWEELEN enz Daags te voren ta zien Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore van dea Notaris W J FORTUUN DR006LEEVER te Gouda Hoest Heeschheid Verkoudheid De natunrigke en onvermgdelgke gevolgen van de tegenwoordige voortdurende Terauderlgke temperatuur wor en spoedig genezen door het gebruik der wereldberoemde Malz Borstbonbons van JOH HOFF Verkrijgbaar iu blauwe zakjes ii 30 Cents JOH HOFF sche Centraaldépdt Amsterdam Smalle Bloeaunarkt bg da Paleisstraat F 250 Te Gouda bg J C vak VBEUMINGEN en de Wed A O SCHOUTEN Gedurende 26 Jareo beproefd AnatherinPreparalen ï na Dr J G FOl P kii Hor Taodwu Z M daa Kcinr nn Ooi rur jk te Weeaea l o aer aMa Nr t ot vulling van holle Tandeo er geep hciluiaer ea beter middel dea ket Tiudjilombear 1 dat iederceo 7 clf Keer gcnakkalgk eb sondrr pgn ia deahallea Taad kio plMticn dat rich daa aaa dea Yaiid cabet TaadWeaieh uikeckl dn Taad caor verder Meifkakocdt eo de ga verdryft Anatherin Mondwater ie flHcqna tcfCfo A I 7S en 1 l £0 U het voortreffel ksu niddal tfgeo rhuinatitelu Uad mJD bg ODUtekiDfc xttelli u co zMewflB rap het UodvIeeMb het loet dea UDwezijjTeti Und Afeo op en voorkomt de nieawe rorming daarnQ innkt loeetaiitidf taaden weder vut door rcrarcrkJDg viD het tnndvlefuh van alle Mhadalijke ttaffm rciaigt geeft san den muod een aaaveBana friaeehe reuk terwgl bet dei pDaaogeuamea nuk weldra doet verdwgneu Anatherin Tandpasta Dit uiddel geeft reiuheid eo fnaéhbeid aan den adem cb dient boveadieD om de taodea tteo belder witten glana te doen Terkrijgeo hoo bederf te voorkomen en het tandvlees t TenleikeD Prija fl l SO on 80 eeate Plantaardig Tandpoeder Het raiaigr de taaden laadnnig dit door aea dagaiyknk gebraik aiet allcoi de tawaoalgk zoo lulige taadttcea erwüdert mau ook bet glaiaor dar Uadea aaa keldeibeid ea Sjaheid toega eait Pry per dooe 80 caati Tantenborstels volgeaa aanogiiag na Dr J C Po p kk Hof TaodarU Z M des Kaiair taa Ooataor k ta Weeaan voor VolwaiKsaea i J loor Kiudcrca 80 Centi fê aarschuwin Alle keitaande atmaaiMli tau Aaatharia ndwattr liia alleca op de luUa gelo ravd hfid na btt Pabliaam barakead ea kaibéa ar aai acbada tea gaiolga gehad of b kb gtheal gaan arkiaf tomcg gabracbt daaroor waar ebn Ik biaraede bat geerda yablieaai nor aankoda vu sol ka oaauukcela I CT O FOFT k k Bof Taadaita aa aitf iader dar A atkari Prapaiatni ia WaaaaB Tj verkrgfeB te 6oud b j h Sehsnl winkslisr op de Uooptnwt w jk A lïS te Sotterdam bij F B v n 8ant D Kolff ipoth en A Sehlppernjn k O blasnwe poroeleinwiDkel te H ge bfl i L F Ö Snabili ipoth te Leyden bij E Noordjjk ts Otreokt bg P Alten apoth te Am terdsm bj F v u Windkeiid k C verkoophnii te Oudorater by T J vjn VrenminKen te Sohoonhoven bg A WolfiF Uooda Dmk nt A BriaknMi LOTING VOOE SE Nationale Militie EEKSTE OPENBARE KENNISGEVING BUEGEMEESTER en WETHOUDEKS van Gouda Toldoende aan art 28 der Wet van deu 19tt Augua trn 1861 StaatêUad no 1i eu aan art 20 van Ziiaer Hajeateita bealuit vsn tlcii Ssten Mei 13G2 StatUbUi na 46 brenger ter slgemeeiie lutnuis dat de LOTING der ia ket vorige jaar voor de XATIONALE MILITIE ingeschrevenen iu de e Gamoente zal plaata hebben op DINGSDAG den i7Bten Februari aanstaande dat de ingeschrevenen nanr alphabetiaohe orde opgeroepen zelve hun noinmer trekken dat ook voor den niet opgekomen Loteling de trekking kan gjslohieden door lijn Vader Moeder of Voogd terwjgl dit bij hunne afweiigheid door den BURGE EKS TER of een Lid vaa deu GEMEEKTERA AI wordt gedaan dat de belangbebbendeu teu einde te loten eu ofigaaf te doen van de redenen vau vrustcUiug die liJ ter zake van de Militie uiceneu te hebben zich op voormelden dag zullen moeten bevinden ten Raadhuize dezer Gemeente en wel zj wier namen boginsaa met de ktler A B C D E F G H I J K of L des voormiddag ten 9 ure en die wier muuea tsuvnageu met de letter K N O 1 Q R 8 T U V W X Y of Z des voormiddags ten ll j rei dat tot het doen ofwiaken van het benoodigde getnigschrift egena oedcrdieuat of ala enige Wettve Zoon gdegenheid lol bestaan ten Baadhuiie teer Oemeente Maandag den 19d Febnuiü SMiitaaude drs morgens van 10 tot des namiddoga leu im namiddags van 3 tot 5 ure dut zij die zioh daartoe aanmelden moeten vergeleld zijn van fiiwa mtt ken belmide m te goeder naam üamit ingeietmen die op kmiu verantteoordelgkkeui It eereiteUe geUtigentmn kumuu ajleggea en ket tf Ie make getuifekri t onierleekenen terwgl daarbg benoodigd zijn Voor Frijttelling leegeiu Broeilerdieiul een bewijs vag het Huitelqk der Ouden de Geboorte Acteu van de Broeders van deu Iioteling alsmede ten bewijze van voll rugte of werketgke broederdienst een zakboekje paspoort of attest van dienst bij ptaatsrervanging foor Frijitelliug van eetiiee loeUige Zoo een bewgs van het Uuwelgk der Ouders Voorts dat de benoodigde bewgzes van werkelgkedienst of aittreksek uit ket Stamboek voor de beUnghebbenden bij de betrokken korpsen zullen wordenaangevraagd indien ig zioh vóór de Iioting vervoegenter Secretarie dezer gemeente om de daartoe noodigeopgaven te doep en dat zij dia bezwaren mogten hebben togen de vijze waarop de I TINÖ is geschied die kunnen inbrengen bg de Gedeputeerde Staten dezer Provincie binnen Fj f dagen te rekenen vnn den dag waarop de LOTING heeft plaats gehud en wel by een op om eiegeld papier geschreven bezwnnrsohrift hetwelk net de noodige bewijsstukkeu gestaafd tegen bewijs van ontvang zal behooren te worden ingeleverd Mg den BURGEMEESTER dezer gemeente die hetzelve aoQ Gedeputeerde Staten opzendt Gouda den 2n Februarg 1877 Bonteineester en Wethouders voornoemd öe Se iMi3 DeBorgemeepter DaoooLKEVEa Poetdijn van Bekgen JdzÉNDOOim BUITENLAND BslttiUgdscli verdcU De Frunsohe Senaat héefk bat wetsoatwery tot Vfrhooging van de soldü de officieren en het orediet van 100 000 fra voor de Noodlijdenden in FraneohIndié goedgekeurd Hierna giilg de Senaat tot Vr dog uiteen De uitslag van de VArldezingen voor den Dottiehen 9 Bdag zijn nn p rj en temipigj jji J B e d De verraeerderiug van het oaattd conservatieven en dit len koste van de liberalen en die r in de sociaaldemocmten z§u de eedige belangrijke feitien vau de verkiezing i de natiooaaUliberHlrn lijit ven Ha vermindi rd op 127 de Fortschrttiapartij van 37 op 30 in baar eigen opgave houdt z het ap 3 De sociaal democraten zgn van 9 gekomen op 13 maar men kan t de oanservatiere en nationaal liberale bladen lUinzieH dut zij nog uiei bekomen zijn van den schrik over deze vermeerdering wel heeft men spoedig toegegeven dat het aniital te geriug waa om op de parlemeutuire verhuudiugcn eeuigcn invloed uit te oefenen maar de voorstillen on een wijziging der kiMffet iu overweging te nemtn getuii en van de voortduring van den aiigbt Men nm dien kinderachtig kuunea BOeinrii immers een 254 ai democraten iu eeu p irlumegt zjju minder gevanrlijk dan drie er buiten lu het parlenieiit verliezen hun phraoeii de kracht of worden met feiten weerlegd daarbiiitcu spreken zij voor een publiek dat men nllts op d nouw kan spelden e ultramoiitaiien eiudtlgk ziju ongeveer dezelfde geblereu zoodat ook iu den sieuweu rgksdag de zAen zullen worden besUst zooala dit in de laatste jaren het geval wus In den Pruiiisohrn Landdag werd Woensdag eeu niet onbelaDgrgke discussie gevoerd naar aanleiding van het zoogenaamde geheime bttds op de begrouting van Binnenlandsche Zak n uit lit foiids worden ook de uitgaven bestreden voor de oificieele eu officiense bladen de oppositie uit het eutrum en de Forlscbrittsparty nehtte zich vooné tegen de Prov Corr die zooals men zich wellicht beriuAwt voor de verkiezingen eeo reeks van artikelen leverde waarin de dood werd verkbuird aan de Fortschriitspartij Virchow gaf een bloemlezing uit die ortiki lenen verklaarde dot het hem oonDgcUjk wus it stcipiwn Ipur nii aven die werden gebezigd onr eat gebeds pnrlg verdacht te makan eu te honen Lesker viel in dit opcioht de Fortsohrittspartg niet Uj en meende dat eeu Regeering zonder diapositiefonds niet denkbaar was Ten slotte werd de post goedgekeurd met 213 tegen 167 stemmen De voorzorgsraaatrrgelen van de Engelache Regeering tegen de runderpest zgn te laat genomen reeds zijn te Londen gevallen van die ziekte gecooatateerd ten gevolge waarvan de uitvoer verboden is Volgens de liuitste berichten uit Belgrado schijnen de vredesonderhiuideliligen tusaohen Servië eu de Porte een bevredigendeu loop te uemeu De inoeilqkbeid bestaat voorusmelgk hierin dat Servië iu zekvren zin gebonden is om gezameulijk me Montenegra te haudelcn en dat laatstgenoemd vorstendom alle onderbondelingen verwerpt indieu de gevraagde vafgrooting van grondgebied niet cirdt toegestaan waartoe Turkije vooralanbg zioh weinig geneigd toont Het bevestigt zich dat de grootvorst Nicolaaszijn opperbevel over het zuiderleger niet zal nederteggen vóór dat bij te Pertersburg is teruggekeerd Alles is voor het oogenblik in gespannen verwachting over de dingen die in Engeland zullen gebeuren Eo het zou zelfs niet vreemd wezen indien de Rassisohe regeeriiig geen stappen meende te moeten doen voordat door de aaiistuaiide debatten in het Engelsche parlement duidelijk gebleken is wat regeeriiig en natie inderdonM willen In zoover ligt thans werkelijk het lot van Europa thans eenigermate in handen van Ëogelnnd e vertegenwoordiging De resolutie door het Deeusche Folkeihing ten aanzien van de onwettighrid van het budget van 1874 75 genomen heeft tot de cousequeiitie geleid dat de voormalige ministers in staat van besclAldiging zljjn gesteld voor het hooge hof De o eenroeping van dat hof is door de hoofden der linkerzijde aangevraagd Het moet bestaan uit 1 leden van het hof van cassatie en even zooveel van het landsthmg Ala besoEnldiger zal optreden de heer Homp een jou re btsgel erde lid van hbt Folkething en redacteur van het Morgenhlad het rfrgoan der linkerzijde te Kopenhagen De zittingen der Amerikaansohe verkiezingscommissie zullen opeiyiiar zijn tenzg de oommissie zelve daarover anders mocht beslissen Donderdag hebben de Senaat en liet Huis der Vertegenwoordigers eeuc vereenigde zitting gtbouden 9 de uitgebrachte stemming der verschillende itttcn tc telteh De tribunes voor het publiek wtreu goed bezet en men merkte er verscheidene voorname personen op De stemmen van Alabama Arkansas Coniircucot en Delawara zgu aan Tdden gegeven die T iu Cnltforuié en Colorado aan Hayes zouder eeaigcii tegenstanu ten up ichte van de stemming in i Florida wa en dubbele rapporten iiq ieud en wcidi van beide kanten prjtest aangeteekend De uiUjajiCv der stemming in dien Staat werd d mrop naar de verkiezingacoramissie terugg Zmideii De commisaie voor de Amerikaanscbe prcsidtBta verkiezing faenft zich gedrg iiilieerd en bepaald dat tot op nader hare zittingen geheim zullen zijn BINNENLAND GOUDA 3 Februari 1S77 De regeering beeft in vdiend een nieuw ontwerp tot regeling vnn het onderwijs aan de militaire aoademie De buofdbepulingen zijn Toelating van knapen van 15 tot 18 jaar na iifgeicgd toel itings examen in verband met dien leeftijd lugekrompen zouder aansluuiug aaib eenigen bepaalden cursus Jaarlijksche bgdrage vjti ƒ 300 De cursus duurt i jaar Eeu afgelegd eindexamen wordt vereischt voor de benoeming tot tweeden luiteudiit De tweede luitenants ook die uit de corpsen kunnen na drie jaren officiersdienst examen afleggen om terstond tot eeij pl luitenant te warden aangesteld andeip kan de eerste tuitenaatsraug eerst worden verkregen na 5 jaar offipiendieust De Standaard vermeldt dat Dr A Kuüper uitNios te a Hage ia aangekuaen i VBBGADSBINQ vaj psii OïlitElENTlRMD Dinsdag den 6 Februari 1877 dea namiddags tea 1 ure teo einde te beb iiidelen De suppletoire Begrootiug der kosten van de Muziekschool over 1876 Idem over 1877 De auppletoire begrootiug in ontvang en uitgaaf over 1876 van het vcretuigd Wees en Aeleraoeze niershuis De voorstellen van B en V tot wgziging van den staat van begrootiug der inkomsten en uitgaven van de gemeente Gouda dienstjaar 1876 Het drae van de hh W v d Lugt eu Zn te Rotterdam over deu afstand van buizen aan den Turfsingel en van grond Kings de Papegaaisteeg met een daartoe betrekkelgk rapport van B en W Het adrea van deu beer F v Jiooijen te Waddinxveen over den afstand van grond eu water ten oosten van de Crabethstraat met een daartoe betrekkdijk rapport van B en W Het vooiatel van B en W tot oprichting vaneenbadinrichting De longziekte is te Gouderak in een Veestal uitgebroken D Fegenriflg heeft bij de Tweede Kamer eea wetiontwerp ingediend houdende r adere bepalingen omtrent bet mijkit wezen in Nedeilandsch ludie Hdt heeft hoofdzakelijk teu doel te verklaren dat de gouden tïenguldeu stukken ook in Nederl Indie als standaardmunt nevens de zilveren stnndpenuingen worden erkend Daardoor zal de eenheid van muutwezen tu sscheu Nederland eu Iiidie wat de standpenningen betreft wetlelgk wonleu bevesti d en voorNefl fodie weder de gelegenheid lot aunmuntfug van niiigen worden geopend Uit goede bron vefiiemeti wij d t een wetsontwofp ho ud nde voor telleii betrefiindc de droogmaking vanhet zuidelijk gedeelte der Zuiderzee bij den Snid VinState in overweging is gebriicbt Dagüaf Biykens waarueoiiugeu op het observatorium te Helde f varietrde de winddrnk iu de stormachtige uren tussidieu 30 Jan 3 u 20 m nam en 31 Jnn i u f ochtends van 80 tot 126 kilogr het hevigst dn avonds t j 7 u 2fl m uit W t N De laagste baronuter taud gedurende den ttorpt wa 737 8 de hoogste l nper tuur 47 F r T TT I b