Goudsche Courant, woensdag 7 februari 1877

I 1 1877 i Mmg 9 Fedniarl N 194 GOUDSCHE COtfRAWT NaUonal iMiMiiliic van 6 600 FR Groote GOUDEN Medaille aan T Larochk MBDAILLE OP OE TEieroOMSTELLIIia VAK PAIUS 1875 Mfl nnit ni dt Actdnit de ii kIm N 1948 S Ï ivm Jlienws eo Adverlenlieblad voor Gooila en ömslrelien STAALHOUDEND Aanbevolen tegen afmatting van lbkfthd of VERMOEIENIS BLOEDSGBBRBK ot zijne KLEURLOOSHEID BLEEKZUCHT te LANGZAME HERSTELLING GEVOLGEN VAN HET KRAAMBED enZ Dute gaven den heer Villeinut presiileut der kamer van atrsfzaken bij het bof te Beaani n aanleiding eene vervolging tegen genoemd blad in te atellen wegeiif beleediging Hel gevolg was dat de hoofdredacteur van genoemd orgaau werd veroordeeld tot brtaliiij eeiier boete an 200U franken voor sohaderergoêding aan deu heer Villemot De hoofdredaotenr Cival kwam echter in appèl bij het hof te Parus doch dit heeft Vrijdag jl het beroep verworpen Kr is uaar eene stem ia de republikeinsobe organen over dit srrsst Allen zijn ven efutevredeu en teleurgesteld vooral om de erkenuing van de wettigheid van de gemengde cqmmi i s door het hof van eassatie en het ware niet te verwonderen zoo die ontevredenheid ea teleurstelling tot nog krachtiger proteit dan alleen iu ép bladen aanleiding gaveu De Rqksdag die ia djli loop dezer maand te Perliju zal bijeenkomen bestaat oitS97 leden waarvan zieh 71 eanaervatief 14G natioakklliberaal 3Ü Fort ofarUt 93 ultramontaan 13 fi s fraetie 9 par i tieul irut 4 democraat 18 si ïiat en 16 Elta BINNENLANt cAè Amsterdam bij H H Uloöi et C T t i m GOUDA 8 Pebmari 1877 Bij Kon besluit zgn benoemd by de dd sdhnttët alhier tot laten Iuitcnant a4judant A Van Reedt Dortlaud tot Isten luit C G Van der Post en 8 P Tediag ellen thans de luit t tot den Imt C Tf We van de Velde P Goedewaagen beiden thans sohntter 1 A P Kontijn G Prinee it Dinsdag is alhier aangebonden en gevankeliik naar t huia van arrest te Rotterdam overgebracht G H Jr verdacht van valschheid in oiiderfaandseb geschrift a het desbewnst gebruik maken daarvan namelijk als colporteur voor een boekhandelaar alhier eolportagegeld te Utea betalen voor inteekeningen die hü zelf op de proepectDssen en Igsten had gesteld Bonder daartoe den last te hebben gekregen Door de politie alhier is te Rotterdam opgespoorden nsar hier ov ebracht D D die zich indeze gemeente san oplmhtaBg valschheid in oaderhandsch geschrift en het desbewust gebruik makendaarvan benevens te Rotterdam aan diefstal jegenszijn meester by wien hij voor vast Ioob in disfiflwas had schnldig gemaakt en de ontvreemde va i4 werpen alhier bq een uitdrager verkoeht De pogingen door de afdeeb ng Haaatreeht der maatachappij tot Nut van t Algemeen aangewend om gedurende de wintermaanden volksvoordrachten te houden hebben goedr vruchten opgeleverd De goed opkomst toont dat het volk er mee ingenomen is Dal bleek ook weer Donderdag jl toen de heer Ant L de Rap uit Amsterdam als spreker optrad Iu Maart tal er weder en valksvaordraoht gehondea worden 54 Maandagavond is door de onder officieren ia Woerden in garaizoen eene tooneelvoontelling ten behoeve der armen gegeven welke teer voldeed druk bezocht was ea daardoor ten bate der behoeftigsil eene niet te versmaden bgdrage heeft afgeworpen Van wege de Maatschappij van Tuinbouw en Phmt kunde weH Maandagavond voor de afd Boskoop een voordracht gehouden door den heer H Witte ovec het nnt der planten voor het dieriijk leve j Het vervoer over den Nederlandsoben BhynspoorsMy heeft gedniende de maand Januari 1877 opgebiMM aan reizigers ƒ 131 569 aan goederen 61 208 aaadirekt verkeer van reizigen en goederea ƒ 158 038 te zamen ƒ 340 810 J Sedert 1 Md 1876 was de CH brnnt van tM geirtD goedena 3 87 27 Openbare Vrijwillige Verkooping op DINSDAiG den 27 ï BBBÜARI 1877 des voormiddag t 10 nre ten huize van G van DAM Kastelein te Stolwijk van eene SOüWmSWONINS met circa 20 Bandara W£I HOGI BOUW en GEIBNDLAND bansvcoi iiogi e iB ARBEIDERSWONING gelegwn sMmt in Koolvijk r Bö Bil ttéu faieeder oDM J reven Te aanvaarden dé LANDERIJEN dadeiyk na de toewflzing en de OPSTALLEN en ERVEN den Isten MEI 1877 Betaling der Kooppenning 1 MEI 1877 Nadere information z n te bekomen tea Kantere van den Notaris G J SPRDIJT te Ouderkerk aan den IJuel Goada Smk tmi A Briskmaa ikki M m VERMAAK mmmi Mevrouw LIna Scbneidcr zal dfen 22 FEBRUARI a s eene VOORDRACHT boaden De inteekeolysten zullen weldra trorden aangeboden H T COMITÉ l Verificatie Krachtens bevel van den E A Heer RegierCommissaris in het faillissement van W J M SGHOLTSZ Koffijhnis en Logementhouder te Oouda worden alle Crediteuren bij deze opgeroepen om te verschenen op ZATÜRDAG den 10 FB8RUARIJ a s des namiddags ten 1 uur in het Geregtsgebouw aan het Haagsche Veer te Jiotterdam ten einde hunne schaldvorderingen ta doen verifieeren Ma P J SNEL Oomd 3 VA 1877 Carntor J IJMM FRlll Degene die iu 1875 een perceel of gedeelte daarvan te Gouda verhuurd heeft aanjtof laten bewonen door beide bovengenoemde perwnen of een hunner wordt om bizondere redenen nader acbriftel k te verklaren en wellicht in diens eigen belang ten dringenste verzocht zich tehrifteUjIc bekend to maken en te adresseeren onder hrt motto Ondebzoek aan den Boekh J 6 LANÏELMA te Amsterdam 4 Openbare Verkooping TAH DPBH TOPHOÜT op VBIJDAG di 9 FEBRUARIJ 1877 des TooTmiddagB ten ld ure to Moordrecht in het Westeinde om Contant Geld InfomwtiSu to bekomen ten Kantore van den Notarii A KLUIT te Moordrecht bjj wien groote n kleine KapHalendisponiblezyu tegen garantie van Solide Hypothekair verband HARTIN G Frères Oond OoBthaven B 14 Fortndto Portraite Cartes Portraits Albams Deanni Spéciidité d Agranduseiuents et de Portraito emaillés s OPENBARE AAN BESTEDING BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gowia vga voornemens op MAANDAG den 12 FEBaUABU 1877 des namiddags ten 1 ure in bet Raadhcis aldaar bg inschrgving AAN TE BESTEDEN Het VEROROOTEN Tan het gebouw der BÜRGERAVONDSCHOOL aan de Houtmansgraoht Btt Beatok de Teekeningen en Voorwaarden nllen dagelgks de Zondagen uitgezonderd des Toonniddwi van 10 tot des namiddags 1 nre tu PLAAmLUKË SECRETARIE en aan de 8TADS TIMMERWERF tor inzage liggen INUC TINGEN worden gegeven door den 6 mMato Ai biteot De 1N8CHRUVIN68 BILJETTEN znllen Of Zwal geaehieven door den Inschrgver en sgn BorgBB Mtoekend en behoorlek gesloten te lOFKmUARI 1877 To r de namiddag op gezegd Secretarie moeten zgn VOLKOMEN ArTH SBL DEH S KINA8 KRACHTBBRSTBLIjeMD TONISCH KH KOOtlT8WBIUBin ei De echte QUDfA IJlHOCHE 19 een zeer aangenaam Ehhuter hetwelk uithoofde der bijzohdere bereidingswijze van lAROCHE ai de werkzame bestanddeelen der 3 beste Kina soorten geel rood en grijs bevat 9T Fabrieksmerk gedeponeerd GBNERALDEPOT Zijne voortreffelijkheid boven alle anderepreparaten is in de Hospitalen degelijk bewezen alsmede door een twintigjarig succes togen Verzwakking of moedeloosheid maagkwalen Kritische leeftijd en tegen de öeftende koortsen der voclitige landen 1 TERING LONGZIEKTEN VERELOUOBEID HOEST PARIJS 22 rue Drouot en in Apotheken TEER CAPSULES I TAN 60ÏOT TEER YAN GÜYOT Geconcentreerde Likeur 1 EENE GEBRUIKSAANWIJZING IS BIJ lEDkRE FLAGON GEVOEGD t Talrijke Namaaksels Ieder die het echte product van den uitvinder den heer GüYOT apotheker te Parys wil gebruiken gelieve er vooral op te letten dat de handteekening GüYO I IN DBIJB KLEUREN op het etiquette moei zijn gedrukt Te Gouda bij J C Zeldenrijk droogist en in de meeste Apotheken te kkoueiu rf ff 3rf5 ll ril H De vergelijkende analy e licoft bewezen dat de namaaksels van de echte ver ehillen door hunne zamoiisUillmg en de iioeveelherd leer die zij bevatten De heer Guyot kan slechts de bereiding waarborgen der van zijne handteekening voorziene producten O Wl AARDEEUBAAR 18 HET JOH HOFF SCHE 1IAL2 II07T EmACT bij vermagering algemeene lichaamszwakte na eene doorstane ziekte bjj gestoorde spijsvertering gebrek aan eetlast en in t geheel bg alle MAAGKWALE1 en is wegens duizenden getuigschriften van Doctoren en hoofdzakelgk van genezende verbnikers het zekerste middel de gestoorde organen weder te regelen het bloed te hemienwen en daardoor de verloren krachten te herkrijgen Prgs 1 flesch 46 Cent 6 flesschen ƒ 2 20 13 fleeachen 4 40 De flesschen worden 5 cent berekend en tegen dien prvjs teruggenomen JOH HOFF sche Centraa dépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleisstraat F 250 Te Gouda bfl J C tam VREÜMJNGBN Kennisgeving Oproeping in activiteit van MiliclenVerlofgangers der ligtlng 1875 De BUK0EMEE3TER ran Oouda br iij t ter keniii vim bdar sb bbeudcu dat de MILICIENVEKLOF GANGEM der ÜKtiufi 1875 behoorende tot de Eegiracuteii VestingArtüleri krach lens de artt 123 eu 1 4 der Mililifwet en de i iii chrij vin t an het Departement vaa Oorlog dd 29 Jan jl N 15 P tegen den In Maart i ouder de rapenen moeten komen en tot dea 27 April daarianrolgeiide in werkeI jken dienst zullen wurdeu gehouden De bedoelde Milicieni worden niitadieu gelaat huB verlofpas 8 dagen roor den dag huuiier opkamat onder de wapenen ter femeente Seori larie te beiorgeu en wordeu roorta herinnerd aan hunne rrrpliehtïog dnt ly zieh rourzien van al de roorwerpen van Kleediug en nitruating door hen bij bun og huo vertrek met groot verlof medegenomen op het bepaalde tgdstip Mr ilea uamiddagi i uur bij hunne korpaen moeten berinden üonda den 7n February 1877 Ot BurgemeeiteT woriwemi VAN BEBÜEN IJZEXDOOKN KENNISOEVJNO Ditbalan van Ruapennesten BUKGBMEE8TBK ea H ETHOÜDEKS der gemeente Gouda Oetet op de CiroaUire vaa Heeren Gedeputeerde Staten daHr Frovlneie van den Z2n Januarij jl betrtTende de ehade die de HUPSEN aan hoat en aoilM gevaaaen kanaea toebrengeo Noodigea de ingezetenen de er gemeente ait vaor de tijdige taithaUiig der RU ENNESTBN in het osder ban beheer ataaud gi ramte zooveel mogelijk wrg te willea dragen Gouda dcD 7n February 1877 Borswrneeiter ea Wethonilers voornoemd De Saerctaris De Burgemeester DlOOOLMVlt FoETUUN VAM BKaOKII IJZEVDOOIF buiteintland Bulleolandscli Overzicht De telegraaf verraste ons Dinadag met het benoht vaa de aCEettiug en verbanning van den Turiuehan grootviiier Midhaipaeha en het optreden van Edhempadia ia z oe pbuil veigetdd van een itel nienwe niuistara waaronder ook een voor binnanlandaohe laken eene tot duaver onbekende betrekking te Konitantinopel Of Uidhat pacha z n val e wijlen heelt aan de intriges van Bnaland of van de oorlogspartij der Turken a welken invloed het heengaan van den knchtigea minister die de eer vaa zijn land zoo nittiekend gered heeft op den gang van zaken hebben lal zijn vragen watfop d igd het antwoord tal moeten geven De nieuwe minister van bnitenlandwhe zaken heeft aan de vertegenireoidigers der Porte in het buitenknd aisdadeeling gedaan van de reeda gedane benoeminfen Aan het alot dier mededeeling leeat men het volgende De Sultan beveelt ia zijn Hatt aan den Onotvixier de spoedige en volledige invoering der heginsden wdke aan de nieuwe Turkaohe grondwet ten grondslag liggen en de praatische ten nitvoerlrggiag van alle hervormingen welke aan de ph viucién ÜB toegezegd De Pol Corr aehr ft i De Porte heeft aad de viaohe regeering de volgende grondalagen voor de vndesondethandelingen voorgesteld Aftiende van atoffelijka waarborgen vraagt tij lo de diplomatieke vertegenwoordiging te Belgrado 2o de gelykatelliug van Katholieken en Jödèa m t de Serviërs 8o verbod tot vorming van gewapende benden op Serviaeh iNidgebied 4 het beletten van het indringen van dergelijke benden op Torksok grondgebied Bo het verbieden van geheinn genootsohappen 6o het onderhoodea in goeden toestand van de Servisohs vea j tingen 7n het uitsteken op die vestingen van de Tnrksehe vlag naa t de Servische Er valt niet aan te twijfelen zegt de Pol Corr dat Servië ileze grondalagen zal aannemen eii spoedig een bijzonder gevolmachtigde uaar Konstanlinopel zal zriiileu De Ènscl che Regeeriug zal heden bij het Parlement de diplomalieke oorreepondentïe betreffende het Ooatersehe vraagstuk jndienen Volgen de Time $ zal het Britache kabinet op de Bnasiaehe circulaire atftwoordeu dat Engeland zieh de vrijheid voorbehoudt oor voor zijnr belangeu en voor het behoud Aah vrede te wakeu eu de gcbearti ui aeD of te w iohteii Indien Rusland echter neller voorwaart mocht willea gaan zou het de verantwjordelijkheid van zg le anrteliiifen moeten dragen H t Parirment zou ilelKg zijne go keuring schenken aan een antwoord lu dien geest Over het algemeen merkt men M zegt de Tinet venier dat hit wantröowcii in Bngiland ten opzfthte v in Rushad a sUatkande door Oortaohakoff jongjie dépêche niet i weggenomen integendeel wordt zij in een ooriogzuehtigen zin m pkf i Knsland zegt mcu is de mogendheid welke uit een oorlog met het op zieh zelf Bta iude Turkije voordeel kan trekken De Morui g Pott jpreekt in deuxelMeu geest De Fraiiiche Senaat heeft beraad laagd orer hit plan tot herbouw van het paleis der Tuilerieeu eu de quaestie verwezen naar feu minister van openbare werken De volgeade zitting i op nosgea bepaald In de Kamer der afgevaardigdea heeft de heer Ordinaire de Begeenug uiiilcrvnagd over den nood waarin de nijverheid te Lyan verkeert Hij weesop de madedingiag der kloosten an riep de tussehenkomst der Kanen in om hiecia vtrbateriug te brengen De saioister Jales Simon antwoordde dat de Regeering ludien de bgzoudere liefdadigheid te kort mocht chieten een krediet zal aaarngen ora de werklieden te Ljron te hulp te komen Daarop vroeg de heer Madier Mon an asn de Kamer verlof om de Regeering te mogen ondervragen over den binuenUndseheu loiatand De minister Julee Simon verklaarde zich bereid om oumiddellyk dit onderwerp te behandelen De heer Leblond was van meeuing dat dergelijke debatten slechts nienwe ongematheid in bet land zouden verooraakeo Dit gevoelen werd van versoheidene zgden ondersteund en de heer Hadiep Mootjaa trok daarop zgu aanvrage iu Het voorstel van hetzelfde lid der Kamer tot opheffing van het deereet van 1858 op de drukpers werd aangenomen eveuwel met de bijvoeging van een artikel volgeus hetwelk vroegere bepalingen in 1852 opgeheven voorioopig weder vau kracht werden ver Nog altijd werpt het keiierrijk zijn donkere schaduw over Frankrgk it zelf nu het reed byna 6 jaren verbannen i en vervangen door de republiek en niet alleen het keizerrijk van den hulsten t d maar zelfa dat sooal het kort na den emp féUU van ï December 1861 was georganiseerd Ouder de maatregelen nl om het land te zuiveren van tegenstanders van het krizerrijk en van hen die er zieh tegea hadden verzet werden bq ministeriéele eireukira van S Vebruari 1852 bevestigd bij decreet van 6 Maart van dst jaar gemengde eomraisaies ingesteld bestaande uit burgers en rechterlyke ambtenaren die odviea uitbrachten omtrent de al of niet veroordeeling en bestraffing van aati keiiersgezinden Hoewel deze eomaissies geen vonnis velden koa hij die door hsar als strafbaar werd aaai wesen xik bjjna zeker zijn te worden veroordeeld overeenkomstig het gegeven advies Vooral de deelneming van reohtertij ke ambtenaren aan deze zoozeer met bet rechtsgevoel en alle rechtsbeginselen strqdige oommissies is later streng veroordeeld bijionder door de republikeinen De minister van binnenlaadsohe saken Jules Simon heeft er onlangs zelf zijne afkeuring over uitgesproken Donderdag en Vrijdag jl was voor het hof van caasatie Ie Parijs eene zaak aanhangig waarin die commissies sen hoofdrol speelden Eenigen tq d geleden kwamen in een artikel van den Courier de la Hante Saone deze regels voor Bonapartist te zijn geweest betaricent dftwijls bedragen te zijn geweest maar deel te hebben uitgemaakt van de gemengde oonuuissies ia lich te re i et nig e u met eene sutdaad