Goudsche Courant, woensdag 21 februari 1877

Btqkioi bei rootloopig verslag betreffende het i wetsTOorstelHaffmans reoht van antwoord wns de meerderheid in de afdeelingen weinig ingenomen met het ontwerp Het uitgangspunt van het voorstel is onjuist immers ei brataat strafrechtelijk en burgerreohtelqk verantwoordelijkheid voor de pers En wat het doel van het voorstel betreft reeds nu bestaat er gelegenheid rich te vcidedigeu zoodat invoering van het outtoodige in meer opzichten nadeelig zou kunnen werken terwijl het doel onbereikbaar zal zijn waur belediging van den persoon in den vorm van ivertentie wordt opgenomen Voor verheffiniJ der pers achtte men het reoht van antwoord noodig noch doeltreffend Veeleer zou des noodig de voorkeur nioeteu worden gegeven aao verplichte onderteekeuiiifr vau staatkundige artikelen zooals in Frankrijk üruige leden verdedigen het beginsel v in het voorstel daarentegen en waten niet beducht voor slechte gevolgen Tan het recht van antwoord terwijl bovendien daardoor uitsluitend de lezing vun bladen eener bepaalde richting zou wonlen tegengegaan Het Stttolêilad a ZO bevat een kou besluit van 7 Februari 1877 houdende nadere regeling van het port der trieven en verdere stukken die tussohen Bet rijk en lyne koloniën in Oost en VVesi Iiidié gorden gewisseld en zulks met intrekking der kou fiealaiten van 10 Juli 1875 en van 34 Januari 187 Dit besluit ia een gevolg van de te Bern uitgew sselde Terklaring waarbij de Nederlandsole kolomen in de algemeene postvereeniging zijn opgenomen In dat besluit worit het port der brieven en der verder ie het besluit vermelde stukken die tusschen het rijk co zyne koloniën in Oost eu West Indié anders dan langs den rechtstreekschen zeeweg worden nitgewisseld Tsatgeateld als volgt voor gefrankeerde brieven 28 cent eu voor ongefrankeerde brieven 40 ent roor elke 15 gram of elk gedeelte van i5 gram Toor briefkaarten IS s o t besluit treedt in werking met 1 Mei 1877 Kaar aanleiding der circulaire van den Minister Tan Jiutitie met vraagpunten omtrent den fabrieksarbeid van vrouwen en kinderen heeft de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schoonhoven besloten fabnkauten werkineesters en oudfnbriksnten te dier tede uit te noodigen tot een bijeenkomst op heden Tond ten einde de door den Minister gestelde Tnagponten te behandelen De Vereeniging Het Nederlandsoh TooAeel is op kaar Tooruemen teruggekomen om in den tuin van het Paleis voor Volkavlgt te Arasterdam gedurende den lomer oomedie voorstelliugen te geven Op de gisteren gehouden vastenavond paardenraarkt te TJtreoht waren 800 paarden aangebracht waaronder Tcd weeldepaarden Hoewel do weergesteldheid ongunstig was was de handel levendig de prijzen waren Tan ƒ 150 tot ƒ 900 De gemeenteraad ran Maastricht heeft eene rerotdening op het nithaleu der rupsenuesten vastgesteld Het de haiingviisoheri j is het aan den Helder treorig gesteld Er wordt zoo weinig gevangen dat men het stuk tegen 5 et voor aas verkoopt N B Cl De burgemeetter van Roggel Limburg is in de Vaiten To agen ziraar gewond geworden De dader is Toortrlnshtig Met April e k isl op de Lek een derde zegezalmTianheiq in werking lEomen tusschen Jaarsveld en Ameide Sen landbonwer in het gehneht De Eerde gemeente Techd is in hechtenis genomen onder de beschuldiging dat hg een meisje waarmede hij verkeering had n met hetwelk hij op vastenavond uit geweest was londet aanleidende oonaak in een diepen kuil met water nn hebben gegooid waamit ig met veel moeite M gered De heer W de Bruin Wzn te Roosendaal heeft ifta gondrink die t staat letterlijk loo in Dt Omuhctt BoHni Cl op vtrioek van den eigenaar imver de geheele Braóaiifimne aagt Het blad Toegt er bg dat men lich gerust bg den eigenaar kas aanmelden om lich ran de waarheid ran het harioht te oTertuigen Men maakt niet dagelgks een opera maar maakt ma er een en beet men Gonnód dan brengt da arbeid ook een fortuintje op roor Xnq Man oatnngt Gooaod oMuelgd 100 000 frs roor 2 8e eektv ent bq de 100e oproering te betalen YolgOM eem bekendmaking ran de Duitsche Rgkskaaielarq Tan IS deler waren sedert den Ssten geTiUeD Tan reepeat roorgekomen lo Kcminfaqk Pniissen op 8 en 10 Februari ÜMW ginUn tl Emdcn prorinoie Hanorer in drie stallen waAriii zich 27 stuks rundvee en 3 schapen bevonden op 13 Februari t Henberg arrondissement Merseburg in een koppel uit 7 runderen bestaande overgebracht uit Dresden 2o Koninkrijk Saksen tusschen 10 en U Februari te Freiburg Wilsdruff Theiaewitz en Kadebcrg district Dresden te Klein Bauohlitz en Mobendorf district Leipzig te Chemnitz Gablenz Zsohontau en Lugau district Zwickau De verbreiding der ziekte in het koninkrijk Saksen is voor zoo ver tot heden is waar enoiDen toe te schrijven aau vee uit Dresden aangevoerd en blyft tot dus verre byna uitsluitend beperkt tot kleine koppels vee door handelaars en herbergiers gehomlen Alle besmette koppels zijji afgemaakt Tot wering der veepest aan de noordelgke grenzen des lands zijn detaohenieiiteii militairrn infunterlsteu en huzaren ter beschikking gesteld van den commissaris des Konings in Groningen D itlsraelitache alliam te Weenin wflke zich het droevig lot van h iiir staingenooteu in Rumeuie aantrekt vestigt de ulmdacbl op den duur te Kulde bestaanden rechtstoestand en op de eigeiiMariligc begrippen van rechtvauriligheid welke ald ur beslaan ter verklaring hoe oogensohijnlijk oiiwttlige lade als bg de Judenvcrvuljjin plaais hadden ongtatraft kunnen blijven De Israëlitische Allianlie heeft eeu nauwkeurig onderzoek ingesteld aangaande de uitzettingen van de Joden uit enkele Uumeeiische disticten uit het officieel vci alag dal in Itt t bezit van Het ItandchUad is blijkt dat ITiU Juodsche gezinnen gezamelijk 740 personen be lr i jendL in den barren wintertijd uit de dorpen van het district Vnr Maldan verj ta d zijn ofschoon men enkelen hunnner reedj 2 jaren ongesluord die dorpen had laten bewonen De Alliantie te Weeiien heeft de licéedigde verIdaring van enkele der verdreven Joden aangaande de door hen ondervonden behandeling openbiuir gemaakt Uit het in id Handelsblad aangehaahie krijgt men een levendig begrip van den toestand Een menigte gezeten burgers zijn nadat hun huisraad en eigendommen verbeurd verklaard werden uit Rumenic verdreven Zy hebben dus kostwinning en kapitaal verloren Met geweld werd bijna overal doch met wreedheid slechts in een enkel geval te werk geg n ofsclioou de verdrijving op zichzelf wreed genoeg is Ëeii Nederlandsoh comité heeft zich reeds eenigen tijd geleden gevormd om zich het lot dier ongelukkigen aan te trekken Gaarne willen wg het verzoek om giften dat de oommissie doet ondersteunen De giften zullen een weldaad aijn voor ongelukkige raedemensohen en tevens een protest van t vrge Nederland tegen eeu onzinnige vervolging Ijeden der commissie zijn de burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam de heeren C P van Eeghen N G Pierson P W H van Sonsbeek A M van Stipriaap Lu iscius T M barou van der Duyii A C Wertheim V H de Marez Oyeus enz Het bestuur bestaat uit de heeren mr H H Tels advocaat te Rotterdam J E Andries notaris te s Hage B 8 Berensteiu opperrabbgn te s Hage prof J E Goutsrait te Leiden en J A Levy advocaat te Amsterdam Ieder hunner is bereid bijdragen te ontvangen voor de vervolgde Joden in Rumeniu Aan den kerkeraad te Amsterdam is blgkens een bericht in den Standaard door ds Van Ronkel eeu gemotiveerd voorstel ingediend om zoodanige door hem bepaald aangegeven maatregelen te nemen lat de sacramenten niet meer kunnen wordeu bediend door moderne predikanten Uit mededeelingen in den gemeenteraad van Kampen gedaan blgkt dat de schade door de gemeente Kampen bij den jongsten storm geleden aan doorbraken kruinafslag vernieling ran steenglooiingen eu andere kunstwerken ongeveer ƒ 280 000 bedragen zal De schade door het zoute water op de groenlanden reroorzaakt en die nog eenige jaren nawerkt is niet te begroeten Het zeewater staat nog ten westen en zuiden ran de stad op eene oppervlakte van duizenden bunders en zal eerst uitgepompt kunnen worden als de gaten in den dgk voorloopig gedicht zijn Uit de op de kust te Vlaardingen aangespoelde voorwerpen o a het naambordje en de mediognkist loomede uit datgene wat door riasohers in zee drg rende is gezien is het rermoeden omtrent t vergaan ran de sloeplogger Marie stuurman J ran Leeningen ran de Maatschappg het Noorden bevestigd Bij deze ramp zgn dus weder 12 menacfaen meeat allen raden ran huisgezinnen in de ixaiAt ém lérens omgekomen Hoe het in sommige gemeenten ran ons land met het archief gesteld is kan men lezen in het tgdsohrift de NavorKher 1876 blz 440 vSteller dezes die nagenoeg geene boeken bezit en op zgn afgelegen wachtpost den toegang tot uitge geren bronnen zich ziet afgesloten bezocht onlangs een in Nederlandsch historie vaak vermeld maar klein en tegenwoordig tot verval geraakt grensstedeke waar men hem eindelijk op langdurig en dringend aanhouden de stausarohieveu toonde dieu ouwen rommel zooals men zich uitdrukte Nu het was ook een rommel Achter een planken beschot onder de panuen op den bovensten zolder ran het raadhuis dien msn huigs een bouwvalligeu torentrap moest bereiken zag men in een verscholen hoek zouder licht of lucht de oude stukken documenten rapporten brieven rekeningen en wat dies meer sg tot eene mansleugte opgestapeld stgf ineeugepakt Het was geen arohieveuAaet maar een ardiierenilo waarin stof eu wonnen den doorzoekcr dreigden te overstelpen zoodat hij afdeiuzeu moest En moet dat alles daar nu zoo blijven vroeg ik Ja ns het spottend antwoord Zoolang het er liggen wil Maar dan verteert de boel hernam ik Het koiot er niet op aan was het onverschillig antwoord er ia toch nieis aan gelegen Dat weet gij niet zeide ik Wij begreren het ook niet te weten was het derde untwooid dat alle verdere redckaveling uitsloot Op grond van deze en andeie ondervitidiugeu wenscht le stfi er dat men ten onzent de handen ineensla om van de regeering de benoeming te verkrijgen van personen belast met het opsporen van historische bescheiden enz in alle stedekeus vlekken en dorpen onder den wmirborg van rijkstoelagen voor de openbaarmaking van t belangrijkste Is niet reeds vroeger van rijkswege aan alle gemeenten gelast geworden eene opgave te doen van den toeataud der archieven Bij het getuigenverhoor in eene orimiucele laak heeft zich voor het Hof te l enwarden een belangrgk inciiti nt voorgedaan l len der gt bigvaardt 4K t 1 nl wni vroeger tot 5 j iren tuohihuisstraf veroordeelaen nu w is het de vraag of deze persoon alt getuige onder cede kou wordeu toegelaten De adv gen mr ü A Vissoher legde een extract van een kon besluit over waaruit bleek dat Z M dezen persoon had gerehabiliteerd van alle smet van eerlooshtid welke up hem mocht kleven tengevolge zijner veroordeeling tut tuchthuisstraf eu Z K G A ourdeelde dat art 100 VVetb van Strafvordering moest verklaard worden in verband met art 28 VVetb v Strafrecht en dat rehabilitatie geene beteekenis sou hebben indien de gerehabiliteerde niet als getuigr ouder ecde kon warden toegelnteu De verdediger van besch mr J K de Boer adv te Ferwtrd verklaarde er zich tegtu om drzeu persoon als getuige te hooren als kennende Z K geeu enkel wetsartikel waarop zulks gegrond kou ziju Het Hof ging in Riuidkamer en besliste dut bedoehle persoon van zijn smet en eerloosheid was ontheven door eene bijzondere gunstbeschikking van Z M den Koning krachtens HDs recht van gratie oidat iiij kou worden toegelaten als getuige De Nieuwe loreu te Leeuwarden staal scheef wot de inwoneaden met vrees vervult De oulanga gewoed hebbende stormen heeft hg getrotseerd maar hij schgnt thans meer dan ooit in gevaarvoUeu toestand te verkeeren Verschillende ingezetenen allen eigenaars of bewoners van pauden nabg den NieuwenI toren hebbeu daarom t gemeentebestuur bg deurwoar dersexploit gewezen op den slechten toestand van genoemden toren eu op bet geroar voor hunne personen en eigendommen Het gemeeutebcttuur is op grond daarvan gesommeerd tot het nemen van maatregelen om daaraan era einde te maken bg nietvoldoening hieraan is bedoeld bestuur aansprakelijk gesteld voor alle schaden uit eeu eveatueel onheil met den toren voortvloeiende Dezer dagen zgu drie verificateurs der beloitingenin Limburg gedegradeerd Omtrent deze uak orft uit Maastricht het volgende gesohreren V Door den heer S handelaar in R K kedtelgke artikelen te Roermond waren ten rorigejare kanten en andere voorwerpen op eene waarde van ƒ 90 aangegeven ingevoerd eu door drie rerificaleurs der belastingen op grond ran te lage aangifte benaderd Dat die ambtenaren hierbg een juisten blik hadden kan blgkeu uit den eisch tot een schadevergoeding ran ƒ 750 door den heer S aan de Spoorwegmaatschappg OrandCentral Beige door wier zorg de aangifte was geschied gedaan Ook de proriuciale inspecteur schgnt die benadering billgk gerenden te hebben en rerleende de noodige toewgzing Wat nu rerder is geschied kunnen wg niet met zekerheid zeggen no £ rerklaren mosr rermoedelijlc werd de Duitsdie Regeeriug dooi den Duitsohen afzender tot interrentie aangezocht Het gevolg hiervan was dat ruim een maand na de toewgzing aan Terifioateurs werd gerraagd of zij nog in t bezit dier goederen waren Hierop is door hen een ontkenneod antwoord gegeren Eenigen tgd later wiat de Minister echter dat die goederen nog bij hen aanwezig waren en werden zg rerzocht die aan den heer S zonder rerhooging te willen afstaan waaraan door hen onrerwgld werd voldaan Veertien dagen later werden die ambtenaren gedegradeerd als hebbende hunne superieuren misleid Da F Lion Cachet rerklaart in de Stand in antwoord op de brieven die hg ran rele onderwgzera ontrangen heeft om inlichtingen betreffende het onderwqs en de onderwgzers bètrekkiugen in de Kaapkolonie en aangrenzei de republieken dat door geheel ZuidAfrika gebrek is aan goede onderwijzers Het onderwgs is vrg men behoeft geen akte te bezitten om onderwgs te mogen geven maar in den regel geeft het goevernement geen toelage dan aao behoorlijk geëxamineerde onderwijzers Het Salaris is natuurlijk verschillend Huisonderwijzers op boereuplaatsen en rsu hoerenkinderen verdienen van 2 tot 9 p st per maand benevens kost en inwoning Zij blijven zelden langer dan zes maanden op één plaats na dien tgd soms binnen dien tgd wordt de school naar een naburige boerenwoning verplaatst Hulponderwijzers kunnen rekenen op een jaarlijksch salaris van 75 i 150 p st Onderwijzers op gyinuasia of die aan het hoofd eener districtsschool staau genieten een trootement van 200 a 50 p t per jaar iu den Vrgstaat zelfs meer Een onderwijzer in Holland geëxamineerd is geheel bekwaam om in Zuid Afrika ttls hulp of hoofdonderwijzer werkzaam te zijn De reiskosten naar de Kaapstad bedragen p m 35 p st per persoon tot Port Natal is het eenige ponden meer Iu de meeste gevallen zal er bij preengagement in Holland ge n zwarigheid bestaan dut deze kosten wordeu voorgeschoten De ouderwgzer u zich dan echter moeten verbinden ten minste drie jaren in zgue betrekking werkzaam te blijven Een voorwaarde is onmisbaar rour de onilerwgzers 1 iu Zuid Afrika behoorlgke keunis der EngeUche taal Op alle gouvernemeutsscholen moet Engelscb onderwezen wordeu en op de meest afgelegen boereuplaatsen wil men zijne kinderen behoorlijk Eogelsch laten leeren Eeu Hotlandsch onderwijzer die de Engelsohe taal grondig kan onderwijzen is eeu zeer begeerd persoon Wie echter de Eiigelaohe taal niet machtig is en geen bepaalde aanstelling heeft aU onderwijzer in een andere taal blijve liever in Holland De volgende dood adrertentie komt roor in een dagblad uit den stiuit Jowa Noord Amerika Heden rood morgen dood Alzoo geschiedde hetmijne vrouw die nog heden voor acht dagen over stoelen eu banken sprong en gisteren reeds begravenwerd althans wat vergankelijk aan haar was Gedurende ons huwelijk waszg eene vroolgke vrouw die zich geen knollen roor citroenen liet rerkoopen Daaruit kan ieder mgne smart beseffen zoo jong zooaardig eu nu reeds begraren Wat is s mensohen leven f zeide ik in deze dagen voortdurend bg mij zelven zelfs gisteren nog toen ik deu doodgraver betaalde die haar graf in orde houden wil Zulk eene rroolgke vrouw rindt men ongetwijfeld uiet ligt weder Daarom is mijne smart gerrahtraardigd De hemel moge elkeen rnor zulk een treurig lot bewaren IntuBiohen dank ik roor de attentie alsmede denroorzanger roor zgn graflied dat mij door merg enbeen ging en iodstdaad roortreffelijk roorgedragen werd AcKïEMAii Mr Slotemaier i Burgerlijke Stand OKBOREN 16 Febr Msrii oidiri 1 T JTupcrs en C nn BMlekon 17 Joiiu Johanni ouden O in der Laar m I I Fnnkea Johannci Wilhclmoi ouders J W WonlM en E M vaa drr Ho k Petru Joiephui ouden E na Vu ht en C M Odgk 18 Michel Hermanna ouden M H an TiUiirfi en G Sprnijl Willem oudere P O den Broeder en M Alphenasr Maria Jobaasa osden J de Jong en J van der Louw Johanna Maria Cathariaat oudere J W van Looe n C Beek l Jobauu Barbare ouders F Stolk en C Ü Jaspers OVERLEDEN 17 Febr A Oadsboorn 74 j 18 W Arts 18 ir P Veerman 16 j F G tan Ede van der Ms 7 w W Scholten Sm 1 E Marree 4 fl L Soblnkel 1 j 1 oi APVERTENTIfiW Bevallen van een Meisje J J VA OKB LAAR Gouda 17 Febr 1877 Fkajikb Yoonpoedig bevallen van een Zoon G TAU TILBURG Spsdijt Gouda 18 Febr 1877 Heden overleed ons jongite Kindje FREDERIK GERARD J W P VAH EDE VAN DBB PAL8 A M TA EDE VAK DB PALS Qouda 18 Frfir 1877 K akbb Een e en algmnmm iamitgmng HeJen overleed onze geliefUe Broeder B J H Boers Gleneesheer te Waddinxveen J H BOERS 8 M E BOEKS Laïbbïb J W BOERS Gou a 19 Febr 77 Eenige Kennisgeving Te Huur te Gouda een ruim HUIS beratteode 4 a5 Kamen met Kelder en Keuken voorzien van pomp benevens een Tuin met Schuur met Koetshuis roor stalling Tan twee paarden gelegen nabij het Station ran de N R S Üesrerkiezende kan het hnia alleen gehuurd worden Adres met franco brieven letter K aan het Bureau dezer Courant Tegen I Mei aanstaande of eerder wordt gevraagd eene BÜRGEBDOCHTER in een Scheepsrictnaliën winkel Loon 100 Franco brieven onder letter W bfl den Boekhandelaar B A VERZUL te Gouda Sociëteit 0 S GEXüEGKX Commissarissen der Sociëteit On Genoegen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bij gelegenheid van de 5de Ahonnements Tooneelvoorstelling op WOENSDAG den 21n FEBRUARI 1877 de HOCIETEIT van af des avonds ZES UUR ml GESLOTEN a j Namens Commissarissen f Mr P J SNEL President H JAGER Secretarie Gouda 20 Fetruari 1877 OPEMURE VERKOOPI G VAN TAEEEN EN MiïOUT De BURGEMEESTER der Gemeente Godda zal op VRLIDAG den 23 FEBRUARIJ 1877 des voormiddi ig8 ten tien ure te beginnen op de Burgerlijke Begraafplaats doen verkoopen Eene partg T AKKEN EN HAKHOUT 2 In BICHTÉK S BOEKHANDEL te Ifymegen is verschenen en bij alle boekhandelaren voorhanden Dr Airy s Natuurgeneeswijze 49fi bladz sterk met veel in den tekst gedrukte anatomische afbeeldiagen Piüs Dit uitmuntende werk kan aan alle zieken onverschillig aaij welke ziekte zij lijden daarom dringend worden aanbevolen omdat deze geneeswijze de proef Schitterend heeft doorgestaan zooals blgkt uit de talrijke in het boek opgenomen uitstekende getuigaohriften Openbare Vrijwillige Verfcooping op DINSDAG den 27 FEBRUARI 1877 des voormiddag tein 10 nre ten huize van G van DAM Kastelein te Stolwijk van eene S07MMSW0NINS met area 20 Bunders WEI HOOI BOUWen GRIENDLAND benevens nog eene ARBEIDERSWONING gelegen aldaar in Koolwijh Bjj Biljetten breeder omschreven Te aanvaarden de LANDERUBN dadelflk na de toew zing en de OPSTALLEN en ERVEN den Isten MEI 1877 Betaling der Kooppenningen 1 MEI 1877 Nadere informatiën zgn te bekomen ten Kantore van den Notaris G J SPRÜÜT te Ouderkerk ouk dm JJu4 mil Bij vonnis der Arrondissements Begtbank te Rotterdam van heden is het aecovrd door NICOLAAS FRANCOIS SNEL Kassier en Commissionnair in Effecten te Gouda aan gne crediteuren aangeboden gehomologeerd en verbindend verklaard als volgens de wet en de gefailleerde tevens gerehabiUteerd Mr L C DRIEBEEK Rotterdam 19 Febr 1877 Curator LEESBIBLIOTHEEK VAN P C HOOG Gouwe hoek Turfmarkt C 67 Gouda De voorioopige CATALOGUS verschflnt ik het laatst dezer week Allen die nog BOEKEN uit de Bibliotheek van den Heer H J J LEIJEN mochten hebben worden vriendelijk verzocht die terug te bezorgen er ontbreken nog vele nommers die allen genoteerd staan Bovengenoemde verwacht dat men aan dit beleefd verzoek wel zal willen voldoen In eene zaak van Geren Band ea Modearükelen VRAAGT men zoo spoedig mogel k eMi van de P G en vlug kunnende Rekenea IM Schrijven Adres franco onder letter B met opgaaf van ouderdom bij den Uitgever dezes iXederiandsclie Bouwvereeniging Gevestigd te Gouda De Directie maakt bekend dat de Algemeeoe Vergadering voor Aandeelhouders tot het doen der Rekening en het vaststellen van het Dividend voor dit jaar zal plaats hebbw op DONDERDAG den len MAART a si des namiddi s ten een ure in het Koffiehuis ede Harmonie op de Markt te Gouda MULDER J C VAN WIJK OPENBARE VERKOOPfflG TE GOUDA op VRUDAG 23 FEBRUARI 1877 room ten 10 ure vóór hfit Pakhuis aan de Punt van eene party daarna in het Eofflehuls Harmonie aan de Markt van 1300 LITER nitmaatende bg koopéi van 10 Liter 1750 BUSSEN versch aangevoerde eene partg 20 000 r eene gioote party 13 Heet ZWART en KANARIB s keet Tj jR Töne Inlichtingen te bekomen bg Notai i Ur KIST te Gouda en proeven tegoi veigQe foig X