Goudsche Courant, woensdag 7 maart 1877

Xeliok iCge Hiig in betrekking te atellec Haaf het lal ïoorioopii wel ydel wezen ioh te verdiepen iu gissiugen naar het doel deser Eeitdiug en uit elke hoaNatad ma Europt wordt dan uok dienaanga n4t iets anders gemeld De verkieïiiigi n voor het Turkaohe Parlement hebben thans plaats gehad tij fijn rutig afgeloopen ook nielMBCt liMÉBen n pÉuMiV nuar naar IM de Ëugelsche bladen wordt bericht hadden de goede Turken nog weinig begrip van de zaak l at komt ook niet op eens De Frans KaUer tui a gemanligden keeft ïwir een aantal Voorstellen de prut en cmaidémlim augenomen o a belrclfende dat tot opheffing van de ai4ffiQfze ra b4 het leger êü voaratel van den beer Beauasire om aau de mrlemcutoiK oommissiéu verguuning te verleeneu te Parö te Tergadcren is met 324 tegen 164 stemmen aanjenomeu een inderdaad belangryk besluit waardoor de hoofdstad weder eenigszins in eere wordt fceratdii Tot toorritter drt oommissie van rapporteurs over bet Toontel THn den heer Laisaut tot vermindering v k dea militairen diensttijd is met algemeene stemaan de keer Thiers veiiocen zooak men weet een mrUaard tegenstander van dergelijken maatregel Iu den Sen at is de verkiezing van den opvolger TUI GhMgaruier op 10 diaer bepaald eu de nieuwe Toorgeslskle regeling van den raad der prud hommes definitief verworpen De wet waarbij de onderprefeeten van Saiut Deais en Sceaux worden afgeschaft is door de Kamer aangenomen wat indert d veel opspraak gemaakt heeft De Senaat heeft geweigerd onmiddellyk tot de beraadslaging over dit etsontirerp over te gaan en dit aan een commissie ter oodenoek opgetftagen De Batianaal libenle bladen deelen thans mede dat Pmiaen van den zetel van het Ryksgereohtshof volMekt geen politiek naestie heen willen maken en in de zaak zieh ook volstrekt niet partij zal stellen Het Portogeeaohe Ministerie heeft lyu ontslag ingediend wegeua moeilijkheden met de Eerste Kamer ket l weden van den Minister van Financiën Karkies Avila is belast Bet de vorming van een nieuwe Kabinet Met 1 stem meerderheid 1S5 tegen 184 z u ftayes en Wheeler tot president en vice president er groote Araerikaansehe republiek verkozen verklaard Donderdag hebben ie democraten nog pogingen aangewend om de verificatie der stemmen te vertragen naar het sehgnt met Itft doel om eene emietiging der verkiezing te bewerflen Dit gelukte diter niet m in de zitting van Vrijdag hebben geen eraatige dtsoussies meer plaats gehad De buitengewone wet is dus onnoodig geweest daar uog vóór bet eindigen der regeehng van president Crrant zijn volger is genrodamaerd Op z n tocht van CoInmbns naar Washington werden den nieuwen president verschillende ovaties gebracht Is het voor de republiek een geluk dat deze verkiezingsperiode die apoveel agitatie heeft veroorzaakt ia gesloten het is Liet te ontkennen dat de wijze waarop over het algemeen de orde ia gehandhaafd bewondering verdiend In menig land zon dit bq zoodanige agitatie waarsoh nn neet te weneïhen hebben overgelaten Onder Amerika vinden onze lezers iets omtrent den afgetreden zoowel als den nieuwen president t asa t A M S U I K A de nienwe wereld is er een man die als overwin4tHr te voonehljn treedt It een haeheUjken s njjd Ik maanden gedaurd beeft doobdiewaaradiijnlqk nniaig a de vnqgde en geestdrift van de overwinning fMOelti Met een meerderheid van é n tem 186 tegen 4M ia de heer Hayes gouverneur van Obio als prejident der Unie gekoam gisteren is hij tot president gtïttstalleerd en aanvaardde b t bewind en hjj heeft di s aleebta twee dagen in plaats van vier maanden gelijk tinfjt pieaideBtett om tgo ministerie samen te stellen De keer Hayes moet gebukt gaan onder de ontzaglijke veiaBtvocïddykbeid welke op zijne schouders geladen ia Een president der Amerikaausehe Unie beschikt over tidbte maaht van zijn voorbeeld van zijn men ekenkcnnis van de kracht van zqn karakter den adel nn i n streven hangt onttaglqk veel af Eerlijke onbevreetde heivorming van ae administratie is in de Veteenifde Staten onontbeerlqk geworden doch te v b tot nn toe naar hervorming gesnakt door alle wHyke t edeD want de beprormer ontbrak Ennaarteék de ber ötbiiiiK Unger Tcrroinid werd is z j be mkr er geWolden Geneiial Orent die nn aftreedt Il piMddint i in de gelegenheid geweest om tqn land rCnoter dienaten te bew n in vrede dan in oorlog ï è b beeft de gelegenheid ongebmikt gelaten In ün beöUike soBnet tot Cromwell gericht zeids Pyue his her tietoriei as well renowned as war daeb deï bvertfinttingenirtten baar het schudt ttSaifK a nlwikkiny voor den genc aal welke den burgereoriog tot een einde braoht en die naar bei aehljnt geen bliw RB dan die bat alagveld geeft begeerde Toen hij prerfdesl tl d InoesiUt ZdidM gereorgaui 1 seerd en het bestuur van land provincie gemeente eu rechtbank gezuiverd worden Hij is geheel iu beide piiebten tekortgeschoten Hy is pirüObulijk nooit betioht van slechte practqken zelfs niet door zijn v indfti dodi velen zijner vrienden die deel uitmaakten en bleven uitmaken van yii dagelijksohe omgeving waren tot emr de ooren iiliéMi eUeudige Kwi MkMi welken thans iedereen kent en wonnen geld door de vele ringt of samenzweringen om zich ten koste v m het publiek te verrijken Zoo neu op wehviUende wijie afscheid wil nemen van presiiVt 6mut die Aam gebrek aau ijver en werkzaamheid zoowel als door iwakheid eu besluiteloosheid tekort is geschoten in zijn plicht als hoofd der Unie dan kan men slechts de woorden herhalen van de Daily Next die zijn eerlooze vrienden liem zoowel tot verontschuldiging als veroordeeHng laten strekken Dit blad zegt Wanseer men let op G rants omgeving dan verdient hij wellicht evenveel lof oindat hij niet slechter was als hy blaam verdient omdat hij niet beter was Deze keraaohtige woorden sobdseu den man heter dan grafschnfteu over hat algemeen plei gen te doen Zijn opvolger gouverneur Hayes van Ohio moet een beter president zqn dan Grant eu den Augiiisstal zuiveren of de republikeiiisohe regeeriugsvorm z il in de oogen der fatsoenlijke Amerikaansche burgerp zelve een gruwel worden Naar al hetgeen over den heer Hayes doer vriend en vijand geschreven is te oordeelen is hij een braat man die oprecht verlangt zijn plicht te doen de vraag is dus enkel of hij er de kracht toe heeft Reeds ittorgen uilen W j een aanvankelijk antwoord daarop hebben V iu zijne keuze van ministers hangt zeer veel af Zoo hij een kabinet vormt van hervormers en de staatslieden van irant s regeering ter zyde laat kau hij de reuzeotaak aanvaarden doch de bezwaren daartegen zijn werkel k schier overweldigend groot In dec Senaat is de meerderheid republikeinsch en deze meerderheid welke Qrant steunde zal naar men meent geen ministers dulden die in de eerste plaats hervormers en slechts in de tweede of depde plaats leden der republikrinsche partij zijn De heer Hayes moet bovendien gebukt gaan onder het besef dat h j op een weinig benijdenswaardige wijze tot president gekozen is Zijn tegenstander de beer Tilden had in November de steramen van verreweg de groote meerderheid derkiezers op zich vereenigd deze overwinning werd dendemocraten ontnomen door onverantwoordelijke commissies die openlijk in bet belang der republikeinen handelden en ten slotte werd de beer Hayes verkozen verklaard met een meerderheid van ééo stem door een oommissie welke weigerde d grieven der democraten te onderzoeken Dat de overwinning ten slotte door hem behaald werd heeft hy daarenboven uog te danken aan het zelfbedwang en de gematigdheid der democraticche afgevaardigden die weigerden zijn vftkiezing onmogelijk te maken door de beslissing tot nn 4 Maart uit te stellen Op geen ervoller wyze kan hij zijndankbaarheid daarvoor toonan dan door onmiddellijk de democratische gouvernementen in de zuidelqkestaten te erkennen en een paar krachtige hervormersin zijn kabinst op te nemen BINNENLAND GOUDA 6 Maart 1877 Aanstaanden Uaandag zal de Afdeeliug Gouda en OBstreken van Volksonderwijs efnc vergadering houden ter bespreking van bet OntWerp tot wqziging van de Wet op het liger Onderwijs Naar aanleiding van het bericht in ons nr vnn Vrijdag jl aangaande eene uitvoering der leerlingen van de Toonarisdhool herinneren wij de leden der afd Gouda dat ieder lid van bet Tooneelverbond op vertoon van diploma met iéne dame vrqen toegang heeft tot die uitvoering en dat zy plants beeft op 9 Maart a st des avonds ten 8 ure iik bet lokaal Bellevue Schans bij de I dsohe Barrière te Amsterdam C roimen tlJd geleden werd medegedeeld dat een groot aantalfimuziekliefbebbers zich ouder den beer van Müligen hadden vcreenig d tot eene Ooudtche OrchtitFereenigiiiff Na gedurende eenige maanden zicb voorbereid te hebben zal deze vereeniging den 15n dezer maand eene eerste uitvoering geven waartoe verdienstelijke solisten bnnne medewerking hebben toegezegd Wij wensehen aan deze jeugdige vereeniging Iwt beMe suooea toe en hopen dat eene flink gevnidezaal op den IKn haar aanleiding moge geven om in het osJjH ook bonorairt leden tot haren kring toe te laten n evolge waarvan haar levenskraoht vermeerderti maar ook vooral het uitzicht zou warden geopend op iets wat sedert eeuigeu tijd bier gemist werd en tocb vroeger zoo bijzonder in den ti9wk viel nl vaste conoert avonden nn en dan met medewerking van uitstekende musici uit andtrc plaatsen £ eu blijk van adhaesie voor baar strfiNti tnog deze vereeniging en haren geaohten directeur van bét Uoudiche publiek iu ruime mate ten deel vallen Wij maakten reeds met een wk woord melding vnn t plan om in deze gemegpte Mn crèche op te richten VVy gclooveu dat dit plandetyngwthieonxerstaduenooten ten volle verdient daar de wij e waarop thans de kiudejen van hen die door hun werk biutenshvis gedwongen worden de zatg nrvoor aananderen over f daten wditie fvaapM inderdaadveel ta wcnsclji fverla f S f Zij die liuune kinderen in de crèche fcillen brengenï zullen niitnurlijk een kleine bijdrage moeten betalen maar de betrekkelijk groote kosten aan de oprichting verbonden maken het noodzakelyk dat de ingezetenen van Goutja bu i steun verleenen aan het plan Het Ujdt ge p igii fi o ni fand di S t ut van een dergelijke inrichting inziet zal zich van medewerking ontllottden en wij gelooven daarom te mogen verzekeren dat Gouda evengoed al de hoofdstad des Bijks zicb eerbing in t bezit zal verheugen van een wiegeninrichting en kiuderbewasrjilaats kortheidshalve genaamd crèche Het vervoer langs den NederUndschen SliijnHtpoarweg beeft gedurende de maand Februari 1877 Qpg bracht aan reizigers ƒ 122 408 aan goederen ƒ 47 742 aau direct verkeer vuu reizigers en goederen ƒ 153 685 te zamen ƒ 823 729 Sedert 1 Mei 1875 wat de opbreugit van reizigers en goederen 4 2UO 002 Mst ganeegen kan gemeld worden dat b onlangs meilegedeelde gerucht omtrent de opheAIng der lyweeksohool van zeevaart te Leiden eenigszias voorbiirig schijnt te zijn geweest Integendeel zon het uitzicht bestaan dat de zoo bloeiende populaire Inrichting op breeder en vaster grondslagen zal gevestigd worden ook te midden der twee graota opleidingsvaartnigen te Amsterdam en fiotterdsn f d In een onzer vorige nummers hebben wiJ de aandacht gevestigd op eene nieuwe speculatie die onler bet motto Ziel de Heer helpt om het had toegelc d op de bevordering van het welzijn van weduwen en weezen die om door den Heer geholpen te worden zicb scbriftelijlc te wenden badden met toezending vail hunne portretten aau O Ludnturf Kijttrttraat te Ootida m verder aan Jak J Jore Deze wddoeuw der menschheid eisoht geen loon naar tarief omdat zoo zeide hü iu onze circulaire vomdat ik niet iu uw kaa gekeken heb De schaapjes zouden du hulve worden geaohoreu naar de mate van hun wol Hen van onze stadgenooten ten wiens huize eene circulaire was afgegeven van denzelfden inhoud als die welke wij in een vorig nummer mededeehlen heeft willen onderzoeken met welk soort van Uedcu inen hier te doen had Met dat doel heeft hij lien verzocht nadere inlichtingen te geven Heer Jore heeft niet op zich laten wachten In een brie gesebreven en gesteld zóó dat iedere keukenmeid zicli er voor zoude schamen legt hy zijn inzicht bloot Ziehier het curieuse doenment Zondag ii Februanj 1877 Waarde heer iu het verneme Van n brief heb gij gevraagt wat mijn doijl is zoo dat ik u Edl moqt antwoorde met de rede dat ik van plan beit c u Jonge dochter te zoeke yan goede buise en van eeb goed humeur die bekwaam is voor mijn werk want ik Moet ik moet kennen gerichte Met getegttj eïd en ten tweede arme en ellendfge verblijde en Knde want ik ben die voor wie zich bulge móete Alle knieje en en daarom zoek ik naar een opgemimde vronw tot onderhond van mijn kerk en tot verkwiUlittg van mijne priesters en zoo gij daartoe gelegeabijd heeft of weet Wees a Edl dan zoo goed en sohrijf mij een klijn Antwoord terug of er ook ftmilie of kennis vaü U Edl van bet vronwelijke gesbuibt op een fasoenlijke wijze voor mij te spreke is Met bet antwoord wanneer en waarzoo en op welke dag en uur en ten slotte hartelijk gegroet van U ouderstoaade dienaar Joh J JoBï s in afwachting tan Ü Pat n n bier n t een krankzinnigst ioea hesft is mogelijk Iu bet tegenovereestelde geval wordt de zaak bedenkelijk t doel het zoekpu n ar eene opgeruimde vrouw wettigt niét den inbond van de circulaire die huis aan hqia bezorgd Wordt en waarin beloofd wordt dat men voor de toekoiMt van wedmven en weezen wAen zal indien ij betAi n ar gelailg van hunne raiddelm Bovendieü meel de opgemfinde vrouw dienen tot onderhoud W kerk en tot verkwikking van de priesters Wat aal dat alles te beteekenen hebben P De justitie lal welliobt bet antwoord weten te gen Bo t ltii fl l Men meldt ons uit Slolwijk Zaterdagavond gaf bet Muziekgezeischsp Euterpe van Oudewater een vooratelliug in do zaal vau den heer G van Dam De leden van genoemd gezelaehap hebben olie eer van hun spel eu hebben getoond dat zij in ile muziek goede vorderingen maken De noaiiaers van bet proji c tii ua ncidüi iluik uitgevoerd Het üol ous nuni enuum lijii huu nogmaals te hoortn Vooral de lictr AL lo iiijn heeft door zijn komische voordrachten een blijvende berinnering aehtergebiieu Hep op de planken te hooren is en w iur kunstgenot Veel hei ft hij bijgedragen tut hl t wt lsbigeu der uitvoering Wij wensohen üuterpe wet zulk eeu redenaar m harte geluk Zondagmorgen bod te Stolwijk het volgende ongeval plaots Zekere kndbouwer B naar huis willende rijden met een tentwagen kreeg het ongeluk dat een der stengen brak waardoor bet poiird op hol ging De wagen kantelde om met de personen die er in waren De vrouw van B alleen is erg bezeerd de andere personen kwamen met d e i schrik vrij Oelakkig dat het paard spoedig gegrepen werd In FebranH 1877 i ijn te Alphen n ema t 4 longcieke en IS vatf longziekte verduebte rundnen Voor de eerst4k mtd f 428 0 halve waarde en voor de laatsten ƒ 2838 geheele waarde sehadeloosstelling betaald De rundereu waren van twee stallen afkomstig Aan het Hoofdbestuur der Friesche Maatschappij van Landbouw eu Veeteelt is ten behoeve van het door baar te geven onderwijs tot het opleiden van laudbouwoiiderwyzers voor 1877 en vervolgens tot wederopi giags toe e ne rijk aubsidie fan 1400 toegekend Omtrtnt de kehandeiittg der zaak van den heer F J Hallo voor bet Uareektshof e Arnhem wordt bet volgende gemeld Hallo was zooals men weet beklaagd van in Maart of bet begin v n April 1876 sehro vkkke die in i en tapijt in eene aehterkamur zijner woning waren ontstaan tot gebrande gaten te hebben gemaakt enzieb door de Assurautie nuuitschappy te doen uitbetalen eeue som van ƒ 14U van welk geld fay zich alioo bedriegolijk zon hebben meester gemaakt Te dier zake was hij als schuldig aan het misdrijf ▼ iiedriegeiyke opliehting tot negen maanden cellulaire gevanguuisstrot eit tot betaling eener bpelc veroordeeld liet meoeeiiducl 4er getuige die voqr de 4rnhemsclie Reehlbuuk wamn gehoord verschenen op sHofstereohtzittiug en legden daar verklaringen af overeenkomende met die welke zij in eersten aanleg hadden gegeven Drie waren er die voor de Becbtbimk niet waren verschenen Zy deelden mede dat zij uit den mond vod den huiakueeht des beklaagden thans ter zake van valsche getuigenis voor den eersten reehter afgelegd in beohtënis badden vernomen dat bü de s oeivtekken in het tapyt bad d en ontstaan maar dat zijn meester daarvan brauilgatun bad gemaakt eu nu zegg i de dat dit het vork vyu den kueebt wus vergoediug wegens brandschade bad gevorderd Door den beklaagde Werd tijdens het verhoor geinsiuoeerd dat tijne roorinalige huishoudster die de zaak a Ui t Jicht hetft gebracht wraak had willen nemen omdat zij ich iü zekere plannen de beklaagde was weduwnaar teleurgesteld zag Uitvoerige pleidooien werden gebonden door den advocaatgeneraal mr De Meijier en den verdediger mr J Van Qigcb advooaat te s Hifge ten aanhoore van een talrijk publiek De uitspraak werd tegen een volgenden reohtadag bepaald De beeren W W van Lennep J A Levy C Pijnacker Hordnk H J Scbiminet J A Alberdinfek thijn J W ïiraennjt ta C Jt J Willeumier hebben ich tot eeue commissie gevormd die den IBn Maart e k het levensbeeld van Anton Béiubordt Falok voor oogen wïnsebt te stellen Het is dien d g 100 jaar geleden dat deze Nederiandsche staatsman geboren werd die zoo ijverig werkte aan de wmenvoegiug vfen aBe Nederlanden tot ééo Ayk en ie bondgenooten wist te overtuigen dat Nederland en Selgië Venemgd mtesten marden De Hummiasie licbt ieb t t oilei die in de geMbiedebia vw onai land helaqg stellen met v ilek Mn d or eei e geldelijke t jdrage de volvoering sn baar orueinen mo te maken eu de beoogde buide bü te wonen Zi apht Amsterdam tot de voorgenomen herdenking aapgewezen Dear toch volgde Fhlck de Iwfn aan hét Athenaeum Illustre Daar tfénde b j de rechtsgeleerde nraMjjk Daar was bij t Ud der mnnidpaliteit Daar eiodeUjk aan bq 4e l aas het bevigfiBgs Mfe VM 1 1 waan aocdaor ii$n poU ke leopbani De feestviering zal pUat hebben in het Ode oa wanneer dr Theod JorLssea eene rede zal uitspreken eu 8Ü dames en beeren ouder Uiding van den heer Heinze medewerken zullen om het feest door muziek en zang op te luisteren Gednie de de afgeloopen week is te Amsterdam een onderzoek ingesteld naar oogzieken onder de bcmauitfng van s BiJks schepen eu het orps miriniers do ir aanwezig Het reauhas moet wg gSiistig zijn uitgevallen slechts bij een viertal personen is een begin van oogziekte ontdekt De Burgemeester van Amsterdam heeft als voorzitter deralgeraeene watersnoodsoommissie ceiiige giften ontvangen maar verzoekt hem voorloopig geene verdere bijdragen te zenden De tot heden geleden schaden zulléii hoogstwaarschijnlijk uit de nog voorhanden gelden grooteudeels kunnen vergoed worden Mocht zulks onverhoopt het geval niet zijn of mochten nieuwe rampen de medewerlcing der welgeziuden vereischcn dan zal de algemeene watersnoodcommissie daarvan mededeeliug doen en ondersteuning verzoeken Uit Bern wordt bericht dat een horlogemaker te Kenan een beUngrijke vereenvoudiging van het aaI gienatel daarvan beeft bedacht Hij heeft namelyk I hM middel uitgevonden $ het barillet en het nüduelraa dgor een enkel rad te vervangen aan di rad is een veer bevestigd eiker apankracht I driemaal aierker ia dan die ven do gebruikelijke veeren Dit nieuwe samenstel van het raderwerk kau toeI gepast worden op reniantoin auker en ciliuderbórI loges De prijs van dergi lijke hori gis is een I derde minder dan van de horloges der ihaus gevolgde conatractie Het proefveld der Kijkslandbonwschool te Wageningen dat door een fpacht van den Botaaischen tuin is g scheiden geeft tot nu t ie niets anders te zi n dan eenige rqgge varieteiten Buiten bet proefveld vindt men nog 3 Hectaren grond bestemd Voor bet bepro ven van werktnigen of t nemen van proeven met raestsjorten Op de uitstapjes welke de directeur herhaaldelijk met de leerlingen maakte werd uien tot na toe zoowel op de VelnWe als in de Betuwe welwillend oiitvangeil Kleinere of grootere l uidbouwreisjea zullen echter iu t vervolg moeten lanvnlUen t geen de landbouw in deze streken niet kan laten zien Door de Kamer van Koophandel en Fabrieken to s Hertogenboscb is in vereeniging met die van Veda eia Tilburg een schrijven gericht aan de kamers van koophandel te Rotterdam el Doidreidit betreffende den aanleg van een Byu Masskanaal In dat schrijven wordt ket groote nut vau het kanaal zooveel mogelijk uiteengezet ea aangetoond dat de aanleg daarvan ook voor Rotterdam en Dordrecht van groot belang kan zijn aangezien bet kanaal met het oog op de aanmerkelijk voocdeeliger vrtebtprljzen de waterweg zat zijn die vooi een groot feel zal gevolgd worden naar de Ruhr en naar Keitlen De kamers van Rotterdam en Dordrecht wordeu ten I slotte uitgenoodigd zieb wm het hoofd der zaak te atellen en omtrent dege a ingelegeuheid in overleg te treden met het Crefelder Coraitc van wie het initiatief tot aanleg van let kamudis uitgegaan I Dt Hoogere Burgerschool ttiet Sisrieen cursus teHaarfem vierde giatesfn haat li gjirig bestaan Van het gebouw alsmede van de woningen van dendirecteur en van de leeraren wapperde de vaderlandschc driekleur LIJST VAN BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden verzonden geweest uit Gooda 2e helft der maand Januari welke schriftelijk aan het postkantoor te Gouda kunnen worden gereolameetd Kramer Amaterdom R W Venema Amsterdam H E Boers Amstelveen Hol Bodegraven Mej v d Vlugt Ilarmelien Kuppdi Liase Johanna v d Kaay Roaendaal C J v Wijle ï k bij Duurstede Van de HULrKASTOuiN Haattreeht Mej Lagerwey Amsterdam Moorireeit J Ldbatto Amsterdam Soetermeer Augustijn Utrecht Wed p K K vmao Driel WC Langetak a3i8 enbage G Qolio Soetermeer Briefkanttn M Spijker Hulst Rohbfvte Rotterdi m De Diretteur van bet postkantqor VANKPUtJNE P OXjTTIE Gevonden voprwerpen aan het Bnreau vanPoHtie alhier gedepoiie rd Een Witte ZAKDOEK en een Houten MEDAtLLON met Portre Bn g rlHlco stand REBORLN 2 Mrl HesJrik ouden J Benms eu W Jun geotel 3 l etroaelU M ri oudere G C la Muijea ea M n Pyl u J cuL Doders J C AlbU ea M tnitjee Axie oudi r T KerrPmia en P H Tsst 5 Enaiiirenlii Msru ouder H eritecf ea E Bor t e Johsn Jpoolip oiidersjj Verboum eo J vin I ecuweD OÏKBI EDEK a Muirt H tua Ogem wed D itu dor Sloot 71 j J l van den Ende Koster 4 j 6 m J C Kroekhuiien 17 j 7 ra 4 O de Jong 5 m C HiiDili 21 j M de Keiser 2 m ABVERTENTlfiN Bawkllen van een Meisje dat spoedig na de geboorte overleden is J H ANDREOLI VA dkh Buor e G ravenhage 5 Maart 1877 f bewijzen van belangstelling bghet overladen ni itier Zuster ontvangen betttigik mijnen hartelijken dank j j W HOOGfiNDUK Wa Gouda 6 Maart 1877 y twee ekWame NAAISTERS GEVllAAGD bg de Qet MIÖÖAËL WÜSDT GEVRAAGD een BEKWAAM BEQOSBAEEEmNECIT die de bakkerg alleen kan besturen teg nHOOG LOON vervoegen zich liefst in persoon bij G IMMERZEBL Kaam C 217 Gouda Mevr SCHOUTEN EINDE WEfliÉAVBN verian met MEI a s eene zindelgke die GO ED WERKEN kan loOORiloIJzeren Banden Lang 3 62 Meter Breed 0 03 Meter Te bevragen Uitgever dezer Courant De ondergeteekende geeft aan zgn geachteBegunstigers te kennen dat hü it ten 1MAART 1877 als h j Mr Timmermaa zich gevestigd heeft beleefdelgk ziek awibevelende in ieders gunst en recommandatie E SLIEDRECHT Gouw e C 218 STËENROLEN TOT lOCt p H t m blijven wij voortdurend de RUHR GRO VE EAOHÊLEOLSN uit onz Bakhuizen afleveren VRU AAM HDIS BEZORGD Contant met 2VjC t korting perH I bü 2 of meer H t gelijk Kenomen JAN PRINCE Cie Gouda 8 Mtiart 1877 BeiaRgryk mT IMml Aan deken van v en aard ook kiin metde volste ovsiJtajgiBg de in Dr AirsT Natuat geneeSWijze behaadèlde en er beproeMe geneBBWflse war A i iid K deo aanbewfo De Nederdnitiske iitf av s v an dit in het Dt ta ik in 68 oplagen versohenen werk van 496 blwUijdi kost slerfits 1 en kao door alle Boeklfande b ren oT door Rtolit r s Boek iaadiel t N ifegeu wordt ontboden Op franco aanvrajje eïMndt e oetnde Boekhjindd gratie en rttnt een ui treksèl van over 100 blz nit bbveng noiemd werk ter beoordeeling