Goudsche Courant, zondag 1 april 1877

liegnppeu dei aoheikusde Bijtondere behandeling der Toornaamste elementen die voor den laudbouw Tan belau i ziJD tde jaar Be Toornaamste stoffen Bit de organische aobeikunde Nadere beschouning Tan lucht water en bouwgrond uit een scheikundig oogpunt en iu betrekking tot den landbouw MeatatoSen Natuurlijke geschiedenis 1ste jaar Bouw Tan t niensohelijk lichaam Gedurende de comermaaudenorgauographie en systematiek der phaueioganisohe planten Belangrgkste en nuttige en schadelijke iuneemsche gewervelde dieren vooral zoogdieren en Togels 2de janr Herhaling en uitbreiding der plantkunde Behandeling der belangrykste gewaaaen die in Nederland aangekweekt worden of in t wild Toorkomen Anatomie der planten voor zooverre z noodig ia tot recht begrip der physiologic Fhyaiologi Overige diergroqien Uitvoerige behandeling der voor den landbouw belangrijke insecten Aardkunde W ise van ontslaan en eigenschappen der belaagr kste iu Nederland voorkomende groudMorten Hat HU meldt Tuasohen de besturen der internationale tuinbouwtentoonstelling en Tan de in Juni eerstkomende te openen tentoonstelling van kunst toegepast op n verheid zijn onderhandelingen geopend om ouder nadere goedkeuring van het gemeentebestuur het Eiederiksplem gedurende de nqverheidsteotoousieUiug te laten in nagenoeg den zelfden fraaien toi stand waarin het tqdena de bloemententoonateUing zal verkeeren By den Gemeenteraad te Amsterdam is ingediend ene voordratdit van B eu W met ontwerpreglrmeuten van tic Commissie voor de inkomsten belasting eo v6or de Baadscommisaie voor de bezwaarsohrifien De commissie voor de beoordeeling der eigen aangiften bestaat uit één der Wethowlcrs en 10 leden manndyke en meerdeijarige ingezetenen minatens v f jaar daar gevestigd eu belastingisoholdig De ledan worden in April door den Raad uit rlubbeU tallisn op Toordraeht Tan Burgemeester en Wethoudst gekoien looTeel mogelijk uit de Terschillende klaaseu van belastingschuldigen De leden leggen den eed van geheimhouding af De Commissie wordt in acht sub commissien gesplitst waarin de Wethouder geen zitting heeft maar wier Tergadetingcn hij recht heeft bg te wonen hij kan twee of meer te lamen doen Tergaderen onder ziju leiding De Commissie brengt advies uit zoo dikwijls B en W het verlangen eu doet aan B en W voorstellen die zg tot richtige uitToering der verordening noodig achten B en W stellen zoo dikwgls zg t wenschelijk achten ia handen der oommissie of der snboominissie Igsten met de namen van hen omtrent wier inkomen advies wordt gevraagd en voor andere bijzonderheden welke Termalding noodig wordt geacht Zg kunnen het adries der leden atzonderhjk inwinnen De oommissien beraadslagen hetzij mondeling ter rergaderiug in bét Ra dhuiB hetzg sohrifti yk als het honden eener vergadering onnoodig sohgnt Steeds wordt het gevoelen der minderheid vermeld Tot het uitbrengen van advies moeten minstens 3 leden der sub commissie tegenwoordig ziju De Baadsoommissie voor de bezwaarschriften beataat uit vgf leden die evenals Tgf plaatsvervangers jaarlüksch in April door den Baad worden Skoieu Haar werkkring is als die van de vorige iraaissi benevens het geven van advies aan den Baad over bezwaarschriften waarover zg van B en W en van den hoofdooutroleur nadere inlichtingen kan vragen Zg kan den belastingschuldige elf hooren mondeling of schriftelgk en van hem een eed of verklaring Tragen omtrent de waarheid der aangifte Die e i of Terkburing kan ook door nn sofariftelgk gcTolmaehtigde worden afgelegd Een der leden kan met het Tragen Tan inlichtingen behwt worden D Commissie brengt zelfstakdig advies uit maar is gehouden bij de beoordeeling der bezwaarschriften de eigen aangifte of de ver trtkte opgaven van den belastingschuldige te volgen indien deze op de vordering der Commissie door een eed of verklaring is bevestigd In de nabjjheid van Echt heeft eene schermutseling r i gehad tasst en de aldaar gestatieerde militairen tegen den invoer van vee moeten waken en eenige bewoners van Pruisische grenzen die een mankwamen helpen die met eene kar waarvoor een os gespannen was op Nederkadsch grondgebied was gekcanen De Irniasen lieten de kar in den steisken namen den os mede Er is prooea T basl tegen fce opgemaakt Wy wiresaisn dat de sanTraag om concessie Toor den aaideg m de exploitatie Tan een paardenap orweg an het station Tan deu Rijnspoorweg te sHage naar hal Badhuis te SeheTrningen ten rorigen jare door den he r D de Graeff Tan Polsbroek gedaan tbaaa g M e el door de Bgmyoorwegmsalsehappy nu dien beer is overgenoMen Laatstgeuoe mde was er inmiddels reeds in geslaagd van de departementenTan Financien en Binnealandsehe Zaken vergunning to erlangen om waar noodig il paanlensiraorwegover domeingronden en den Rgksstraatweg bg den ingang van het Bosch te leggen Ook met anderen wier belangen bg de zaak betrokken zijn moet de zaak zoo goed als geregeld wezen zoodat er eigenlijk weinig meer schgnt te ontbreken dan da cuncessie De apoorwegdirectie heeft zich tliaus tot den gemeenteraad eu het dagelgksoh bestuur gewend met aandrang om bespoediging C Den 27 en 28 Maart jl werd aan de kweekschool voor onderwgzeressen te Groningen het toelatingsexamen afgenomen aan elf meisjes die zich voor den tweedeu cursus aanvangende op 1 Mei e k hadden aangemeld eu tot het examen konden worden toegeUten Acht candidaten werden toegelaten Het resultaat was dus bevredigend Men schrijft aan de Zeid Cl Vee in het weiland te doen al stond het vol gras zou even onmngelgk zgn als de tuinders met vrucht den akker kunnen bearbeiden Steeds houdt de regen aim terwgl er zoo algemeen naar droogte en zonneachgn verlaagd wordt Op laag gelegen land spitten du warmoeziers modder en de aardappelen worden gepoot in de dras Het is te bezien of zulk eene vrucht zal verrotten waarvoor dan ook wel gevreesd wordt Toch dringen de werkzaamheden die reeds zoo veel later dan anders zijn begonnen maar de loodkleurige Uicht voorspelt nog geen heil aan de lente Wel voorspellen de vruchtboomen bloesems de peren en npprlhooinen althans zgn vrg goed met knoppen beladen Van de pruimen perziken eu abrikozen ia weldra een lijken bloeHeinschat te verwacLleu De kwcekerijen hebben nog een naargeestig voorkomen de druif groeit even traag iu de kussen als de sierplanten verscheidenheid van bloemen aanbieden Men meldt uit Iieeuwanlen In den stand van het boezemwater in deze provincie is in de laatste dagen eeue bestendige daling op te merken De laag gelegen landerijen staan eclitpj nog geheel blank Uit Franeker meldt men dat het met de typhusepidemie aldaar steeds beter wordt men mair zelfs verwachten dat die ziekte weldra haar epidemisch karakter zal hebban verloren Immers in de vorige week is slechts 1 persoon daardoor aangetast en zgn geene overleden terwyi 8 personen daarvan zijn hersteld Op 26 dezer waren nog 16 Igders in behandeling waarwau li ili het ziekenhuis Het gevaar voor besmetting buiten genoemd huis is dus niet groot meer zijnde de Kiekte nu bgna geheel in dat gebouw getoealiaeerd De geneeskundige praktijk is weder op den ouden voet geregeU De officier van gezondheid Borgerhoff Milder tgdelgk daar in functie geweest is reeds bgfayn garuiioen te Leeuwarden teruggekeerd De gezottdheids commissie te Peterburg heeft de invoer van de ttrrkapnik soh Ouyot geautoriseerd van wege hunne uitstekende uitwerking ingeval van ttrkouikeid cattarre irimeiUu eu tterkf Twee kapaules ingenomen telkens als men gaat eten brengen spoedig beterschap aan De behandeling kost slechts zes it acht centen per dag Om zeker te zgn dat men de eckte kapsules heeft moet men op de driekleurige handteekening van den heer Quvot op het étiquette letten Te verkrggen te Gouda hg Zeldevryl droogist en in de meeste apotheken LIJSTT NBaiEVENgeadress r l i ili kemlen Terzonden geweest uit Gouda 2e heUt der maand Februari welke schriftelp aan het Postkantoor te Gouda kunnen worden gereclameerd W Simons Siieek F Hoogerwaard Groendgk De Directeur t h Postkantoor TAN KKÜIJNB Laatste Berichten LODdni 30 Maart Reuttrt office ontvangt bericht dit Kaapstad van den 13n Maart dat de publieke opinie indeTransvaalseher ubliekgunstiger gestemd wordt voor eene vereenigtng met Engeland die men als onverrngdelgk beschouwt Ret 13e regiment infanterie is gestationeend bg de grenzen Tan de TransTsal in het Land der Zulus St PeteraburK so Maart Naar de Afn Smite Temeem woMi hetprotoool morgen te Londen geteekead Alhier Tersehgnende Naden melden dat te Diarbekir Aziat Tnrkge een opstand is uitgebroken wgl de dkiag sieh Terzet tegen de rekruteering bwi Burgerlijke Stand GKBOBEN 29 Mtart Cornelii Johaans oalcn 8 Usrtaat en F U Moolenaar ChriitiUD oudtrs 6 Bslonja ea A M Smit 8 1 Kliiai oodm i Goedhart eo A M Brouwer Theodoraa udera H van Waaa en H de Va OVëRIÜDENi 29 Maart P J van Imn 41j HoogendooTD 8 j 6 m 80 A Zorg 4 n ONDERTROUWD 80 Maart H da Grnijl Mj m Varhcuen 2 i j L Bogeaslit 40 j ra A de Waal 88 K I Boalogue 24 j en A C van der Linden 24 j g 1 took 28 j ra £ vaa Willigen 20 j APVERTENTIfiN Voorspoedig bevallen Tan een welgeschapen Zoon L DE ZOETE Zkkranoelaae Gouda 27 Maart 1877 fleden bevallen Tan eeüe Dochter F M MBBTBNS MoMMAAB Goudtt 29 Maart 1877 COMMISSARISSEN voor de bereiding en uitdeeling Tan SOEP te Gouda hebben de eer aan de Deelnemera kennis tegeven datdeHekenine van ONTVANGST UITGAAF gedawnde de Winter van 1876 77 14 dagen ter visie ligt ten Huize van den Secretarig des middags Tim 12 tot 1 uur W J FOBTÜUN DBOOGLEEVKE VOOitZITTEB VAN ZEULEN seorstasis Gouda 1 April 1877 Mevrouw DBAIJEU te s HAGE VRAAGT MET lo MEI EBNB TOOT MEID ALLEEN Adres MeVTOUW P de JONG Gouwe C 20 In het IJzermagazijn van Cé van Berkel kan IEMAND GEPLAATST WORDEN ook worden er GEVRAAGD 2 8MIDSJ0NGBNS GEVRAAGD tegen 1 MEI of eerder EEN tevens RIJKNECHT Prot G liefst ongeluiwd AdrM aan het Bumbu deMr Courant De ondargeteekende heeft ie eer te berichten dat hg DONDEBDAO 5 APRIL a 8 Gouda met zgne Artikeleni zal bezoeken en alsdan te spraken of te ontbieden zal tjgu bgu Mejufvrouw de Wed A HARDUZER SocW teit Vredebest op de MAiutT s Hage Opticien lliiiverseel Zuiveringszoota Het echte algemeen gunstig bekands ÜNIVERSEEL ZUIVEBING OÜT een leker middel t en maagkwaUn euur brcMii hart water enz is tfaiaiu echt verlaggbaar in l 4 pakies a 15 Gent 1 2 pakjes ik 277 Cent eS neele pakjes 2t 50 Cent te Gouda bji j fi BO£RS Apotheker y THEEËPff uit den Eóninklëken Nederlandaohen WttrtMf bergschen THEE HANDEL fan P W TROÜSSELOT ZOON HoIeTeranciera vui de Hgven van Nederland ao Wurtemberg t RotUrdam steeds rerkrögbaar te Gmdthhi J J y d BANDEN Boéermarkt mwL mm te Gouda Gedurende de beide PAASCHDAGEN zal het Mnsonm des namiddags van 4 6 ure tegen den verminderden entrieprgs van 10 Ct de persoon toegaukelgk zgn Gouda 29 Maart 1877 Dl CoMKMtB TAV Toezicht EW BeBe k De Sigaren van het merk DEIVEDRRLANDSCHEBAi K zuN DRIE JAAR oud die é een Geurige Oude SIGAAR wil koopen haaste zich de voorraad is KLEIN en de Prgs hetzelfde ƒ 2 de Honderd J SWITSER AzN Lange Tiendeweg HAVEN B 17 Koninginnebrood HEEBENBANKET Kattentongen PAINCE88EBB00D Klein Gebak W N Raaijniaakers Banketbakker Fraises Alle soorten van Versche 1 1 3 ft 1 O S PUDDINGEN PASTUEN SOEPEN etc zgn te bekOBMn bg P J MELKERT nte fl Psnmet voor Anielmoea GbnsgeWaterhoudeude CA r Pêches Cpréen Grijze Haren meer Prijs per Flacon f 1 Alleen verlq g aar 1 L0fJI8 WELTEB Fzn COlffrtir Ooathaven Gouda Depot van THEE DIT RCI MagaZUV van M Ravensvaay ZoneB G0RQ7CHBM Deze THEEËN woid n afgeitf verd in verzegelde palgea txiijf twee en een kalf en éen Nedi one met venndding van Nonimer en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wét gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde ordeM unbevelénde j BHÈBBAART LZ Botennarilt te Gtuda ZO XDAG en MAAIVDAG geopend alwaar 7 nat afgewerkte Portretten vooe één gulden wopdsn 7ervaardlgd door 1 H SERBÉ Het Atelier staat op de Bleeket riilgel tegenover de Kazerne te Gouda SOM mmi Voor Goudti en alle plaatsen des Rijks kunnen soliede personen welke hunne poaitie met 3 il 4 galden per week wenschen te vermeeidertn als BODEN geplaatst worden Adres met franco brieven onder letter A ter Snelpersdrukkerg van Corn IMMIG Oostmolenstraat Rotterdatn De ondergeteekende heeft de eer fe b riohteil dat bg hem gevestigd is een VAK M MiJZIEOLI CORRESPONDENTIE uit s Gravenhag Dete ondernetniUg in 1849 bMonnen heeft in 28 jaren roim 45 W uitgezochte Muziekwerken uitgegeven door dnidelgke druk gezuiverd van alle fouten die zoo dikwgls in de origineele uitgaven voorkomen zwaar stevig en wit papier ondervindt zij steeds meerdere belangstelling De aanschaffing dezer Muziek is door nare lage prgzen voor een ieder bereikbaar gemaakt daar voor elke pagina slechts 5 cenl wordt lage prgzen voor een ieder bereikbaar gemaakt daar voor berekend Maandelgks verschgnt ffratit eene Igst der nienw uitgegeven en herdrukte werken Üe door den ondergeteekende op aanvraag geregeld aan hnig wordt bezorgd Alle andere Mnziek uitgaven worden in den kortst mogelgken tgd ge rerd üi gfebreide Hollandsche LEËSBlfiUOTJim if ifff f fi f Grou en Omstreken De voorloopig Catalogus is 15 Oent franco p p k 17 Cent verkrggbaar spoedig verrahgnt het Ie Suplement bevattende vele nieuwe werkiéu Kantoor en Schryrbehoeften Kinderwerkjes enz enz P a HOOG GéMie 4o é Kirfniarkt C Ne 67 I ig M Im M ia onmi TE GOUDA oi WOENSDAG 4 APBIL 1877 dea vtrarmiddags tan eU ore in het Kofleliaii Hn Schaauokd aan den Kleiweg aldaar van een kapitaal WINKELHÜIS en ERF aan de Gouwe te Gouda wük C n 96 wwiinde SRUIDBNIBBSZAAK toet goed l olg we dt uü eoefead dofeh hetwelk om zgne gunstige UffiviglIfBohikt is tot nitr oefening Ta all mnk e liak e n In het huis is een ruim V orhidf met KtttoOi tti Sutler Kamers een htTgjplUAa i lWKebk 2Wali8 en heigMOk venuip tot eéll göed WinkfiUitt behooïi Te tentaaMèiü l WS ttm En van DRIE iu 1876 nieuw gebouwde HUIZ EN en ERVEN aan het water der Boetekade te Gouda nog oogenommeid bg de week verhuurd elk voor 1 50 Nadere inliohtinaen sgn te bakouMl ten Kantore v an den Notaris W J POBTÜUN DROOOI ES te Qii4idtt EN QüBSN HANBSOIOEra Goede kwaliteit en billijke prijzen M de Vletter Lange Qr oenendaal Openbare Vrljnlllige Verkooping VAN LEVENDE BAVEi EN BOUWGEREEDSCHAPPEN op WOENSDAG 4 APRIL 1877 voorm ten tien Ui aan de zoogenaamde Hoooe Woning bewoond door L van BREÜGEL in den Zui4plaspolder ondec Meordrbcht ten overstaan van NotaHs Ma KIST residerende te Gcmda als onder anderen van Verscheidene PAARDEN allen nitmnntend van verschillenden leeftgd een tal OSSEN KOEIJEN VAARZEN PINKEN SCHAPEN met LAMMEREN van gekmist Engelsch ras enz enz ABerlei LANDBOUW waflKTUKHBN en BOUWGEREEDSCHAPPEN MACHINES van nieuwe vinding voor het landbonwbedrgf WAGENS KARREN gebmikte en een span nog ongebruikte geheel nieuwe gemontee e 6AREELTüIG4fiN met de zelfs toebehooren Eene groote partg HOOI en STEEKTIJRP Alles h contant vóór de ved 0oping te zien en breeder beschreven bg biljetten t penbare Verkeloping op MAANDAG 9 APRIL 1877 voorm Elf ni in het Kof huia HAKUoais te Gouda van N 1 Een groot voor weinig jaren nieuw modem gebouwd WOONHUffi zünde BENEDEN NEDENen BOVENHUIS mat TUIN aan dh Karoemelkaloot B n 159a en 159i te Gouda f hmMemde onderseheidMie Kamen Keukens Zolder Kelder Pompeni Verhuurd tot 30 April 1878 beneden voor ƒ 180 enboven voAr 225 per ia r te2amen 405 N 2 Een roga il sterJc gebonvrd KOETSHUIS van hooge verdiqiingsn aan de Nieuwe Haven N n 73 te Gouda met STAL voor vier patKlen en groot stuk open GROND Zgn hei koetshuis ook zeer geschikt voor KAASPAKHUI8 of andere dodeind en fe open grond voor BOUWGROND Te aanvaarden 1 Mei e k W S Een WOONHUIS nERP in LaligM Dwarsstraat H n 151 te Gouda In twee peroeelen bg de week verhanrd voor 1 65 en 0 65 te zamen f 2 30 N 4 Ben WOONHUIS en EBP stannde en gelegen als voren H n 148 te Gouda N 5 flen nienw gebouwd mim WOONHUIS ignde BEHEHBN en BOVBNWO KING alles net bdangen en geplafoneerd aan de Pepenrtaraat K n 8 te Gbuêt N 6 Een geheel vemjeowd WOON of WIN KELHUIS met ERF en GBOND staand en gelegen als voren K n 7 N 7 Een WOONHUIS en ERF staande en gelegen achter het vorige K n 7a N 8 Ben stuk BOUWGROND met GANG naur de Peperstraat gelegen achter het vorige en andere perceelen N 9 Een ia 1876 nienw gebouwd dubbel WOONHUIS tnsschen de S eringitiBat eu de Zak L no 203t met ERF en open GROND daarvoor alles uitgang hebftekde door 4kd gemeenen G Ég naar Zak N W Een in 1676 niettw mböuwd WOOÏfHUIS gelegen als voren L no 202A mét ERF en open GROND véóï M ftehter het hm De perceelen nos 5 8 en 9 10 zullen Ook gecombineerp worden geveildj Inlichtingen ten kantore van Notaris Mr KIST te Goudaj N B Bet vjroeger ook aangekondigde parceel aan den Omenaileg L a 109is OlT Dfi HAND veAoeht