Goudsche Courant, vrijdag 13 april 1877

I I pclillul geraAieo idi die ran Biamuok t blöraoAe vetwjjdenug nit het miniiterie Bg de irerkieung te Antwerpen Toor een lid van den Senaat heeft de Ubenkle eaud aat met nóoi 400 atemmcn bet onderst gedolven Diestciigevotge beerscbte ar eenige fiatio iii de liberale itad die eder door het platte laud is ovet teinri I e parlementaire oppositie iu Utnemiirken bekreont xich weinig om de beschuldiging der Begeerinf dat z j oortaak ia van het leven tonder normale begrootiug lÜ heeft een door 70 leden onderteckei de verklaring gepubliceerd iraarin ly de beechuldiging van ougrondwettige handaUugen raa óoh afwerpt es haar eettverwanten waarachuwt tegen eiken gewelddi igen tap terwyl sg hoopt op de segepmal vuii haar recht ttoor d Pertugeeaefae ICamer vas Afgevaardigden ia aan de Regeering en crediet van 1A6 000 fraakei toegettaan tan behoeve eener weteuaehappelyke ttpe ditie naar entraal Afrika ia bet belang ran de exploitatie dar gmndeo tuaichen de kolonies van Aagola en Jtoiambiek u de hydrogmfiaehe auUiug van Con o en Zambeae te ondeneoekeu Van dea preaident dit Tramvaalnhe republiek hacfk koning Lodcwgk barioht oatvaugeni dat de Trede met de KaSen ia hersteld en een venoek om tbaaa door ï ue Regeericg het ondenoek van het plan tot aanlag wn een apoorweg van de Loreuiobani naar Pretoria weder te doen hervatten g g aMB aegBHWvnywirifrTnTngaam BINNENLAND GOUDA 13 April 1877 Boor 4e kie er ere Diging Kerkelijk Bekeer tgn gekaten tot andidatsa o t het oalUijrie van Kerk vsogden de he n W J Fortnqn Droogleever en O Straver Yoor dot van Kotabelea de beereu MV J Fortuljn Droogleever P W Kamphnyien H Jager J Herman de Óroot H I Nederhorat en d Lnaeoburg voor de oommiaeie ran oppertoetieht d hearea Dr H A O Toratman J Draogleerer Fortnihi L f Hoogendglt A Dortland en J J Braggaar Tot beatourtUd erd gekoxen de beer H Jager Da TcieenSging verkeert in bloeienden toeataad Vosr d akte Tan boofdonderwgter erdea Tan de S eandidateB 1 toegdateo onder welke behoort de beer A Hola uit Waildiuiveen De atantapd in d n Bevg AmUehtschen polder bedraagt tbana neg aleohta 7 ItgaL duim a ruim Iftanttiactar bawn loinerpeil Ze r drak ia men oeiiz mat bat om pittea der aardappel eo heuuepakkera Ook ia men met het poten der aardappalaa bisoi B De weilaBdan ataan wl en belaveB Teel i d Uit aa giataren ontvangen telegram blgk dat I4i onM eoat l jk ureo gelalikig de vaepaat ia aawokap Modat aUe roA t pog daarop genomen b mkcnda maatrcgalea i Frauen tgn ingetrokken Ia eane aaaehrjtFpi v K oning Gommiaiariaia dtae proTincie wqrd da gameen beituren heriBDan aan kct doen raa opgaven in het beUng vanbat bebood Taf inoiiuuneaten eau geaohiedenia enkasiit MaandagaTOtid ten on had te Amaterdam de pieoktiga ree ptie ten ttaAuixe plast Tan de ledca der koofdaommisala ca 4er Jwy toot de tentoonstelling De b tiden varen tat gedeeoreerd De burgemeester Bitld eane korte Frana aanspraak i bq heette allen amesa de borgetv welkom ea sprak ket Tertrouwen It dat de jgty aaar plfebt en geweten oonleden ion TCtnekerde dat de Amatndammera boogen prgs itelden op dè aanweti eid oer T8a het buitenland gekomeBea losdea dh hew ieo Nadat de eerewgn waa geplengd nam graaf t b Kareldrotan hét oord hy dankte den bnrgemeester toer ijjit wdkotnitgroet en sprak in naam T n allen i ne rkentel eid nit Toor de Triends4happ ljjke ontTangat die opnieuw getuigde roor de spfeekwoordel gevroidtB luMphiditeit at KedarUnders applant kj T nek rde tiaiacaa de jstvledeB dat hnn niMpraak iMt fDQ MiM B eik en door strikte ent igbéid M Kaïloodigden inerea geiniuieu tqd in de talen au twta rdroonieDe bufltaten gereed stonden at r party in Felix aangeboden dwtMT u deuvieerae xMBMagimTgeii TOor Ae tnemde betpekert ader applatn HSL KM de K Bi ig es de Konin n Irö W iena fla tCB kalf drie ore aan het paleis te Amtterdlim iUkMUft Rtnr gewoonte vertooadeo tij tiob op het lialkon a verdea door de op den Dam v nam riMé Tolksmeaigte kaïtelqk toegejaicht Aan ket diner ten botre namen defl d burgemeester de omamia des iontags in NoordholUnti etj fle tomman het gamitaea van ès mariaewttf au tM triéiM 4Mt letniÉK 4 Mt fi ttiert die alleu tnét de l tcltiu aiedaiUe wart a versierd De bevelvoerende kapitein en luitenant en een der korooraala waren gedecoreerd met de militaire Willemaorde Woemdagmorgen beeft de jurjr voor de internatlonala tuiubouw teutoonstelliDg hare werkzimmbeden aangevangen De Irden kwamen in het paleis voor vulkavigt bgeeu Zn werden toegesproken in bet Frausch en iu hei Kederlaiidsah door den kaar O baron van VVassennrr van Catwgck welke rede door den heer J H Kielage in beid tulen werd beantwoord Duariid werd de jury gesplitst in 31 afdeeliiigen en brgon na een déjcuner in bet Aoistelhótel het omvsngrgke werk De taal verkrqgt aea verrukkelijk aautien U 4é C verneemt da door vertraagd spoorweg ervoer vele jwrwaehteiatandingen nog niet ign aangekomen ipl hare iuliobtiugen juiat dan ia van de Italiaansobe inteiidiugen die too belaugrgk beloofden te worden nog niets aangekomen Daar de regecring echter allea doet om teleurstelling te voorkoiuen m tg verwacht worden dat bet incident geen nadeelige gevolgen tal hebben Blijkens eene offioiéele opgave bedroeg de beroHcing in dete provincie op SI December jl totaal763 63ti personen waarvau 3S8 803 tot het maunelgke en 304 833 tot het vrouwelijke geslaoht behoorende Hieronder tlja begrepen 46S8 personen befaoorden tot de landmacht 1226 personen behoorende tot de leemaoht met inbegrip Van bet corps mariniers 411 mannelijke en 482 vronwelgke krankcinnigen in gestichten verpleegd wordende 838 mannelijke waaronder 409 militaire en 91 vrouwelgke gevangenen De Minister van Oorlogiieeft volgens een sohrgven uit den Haag iu de Jirnk Ct onder dagteekeuitg vaa 22 Uaart jl aan soort van Mndbrief aan de hooge militeire autoriteiten getondeu waarin geklaagd wordt over de gebreken der militairen en deu hoofdofficieren wordt Tertooht da aandacht banner ondergeschikten op die gebcekcn te vestigen De MiaJater wgst op de tertUpping van den militairen geest en gebrek aan krggstuobt op de klachten over minder aangename ganiitoeuen over vermeende aanspraken op gunsten over de slapheid waarop de garuizoensen de inwendige dienst worden verricht op de kleediiu der dBoieren welke laataten misbruik maken van bet dragen van burgerkleediog buiteumodela patten hebbei oveijussen met kragen van bou regeigassen van oaoutcbouo of wel jaasen in den Torm der loogeukamde lord Bagbtns en een overdadig gebruik van parapluies maken Officieren mogen met geen parapluie in de katerne Tetschgueu en ouderoffioieren mpgeu natuurlek nimmer daarvan gebruik maken De eerbewgzingea warden dikwgls nagelaten en Terauimd balt en front te maken hoewel het eerbewga noodig is voor d krggstucbt De Minister deelt verschillende opmerkingen mede OTer de verhouding van officieren en het kader tot hunne minderen en omgekeerd too mogen onderoffioiereu in hun eigen garniioen geen leden tüu of dagelgksche bezoekera an de aocieteiten der officieren en slechts met speciale vergunning der korpskommandantea daarvan gebruik maken Voorla wordt nog besproken het maatachappelgk standpunt der officieren en buune Terhouding onderling ook buiten dienst en aan sommige officieren verweten dat zg omgang houden met kennissen wier maataobappelgke stand beneden dien van officier is te achten Jonge officieren durven telfs klagen en spotten over de minder welgevallige eigenaebappen vap chefs en veroorloven tioh lelfs aardigheden van indisoiplinaire strekking Vooral bg jonge officieren moeten verkeerde neigingen en opvattingen beatreden en overwonnen warden dal ia bet ware tipril de eorpi p Minister wijst er voorte op dat vooral een klein leger als het onze tich moet onderscheiden door bgtondere bruikbaarheid en veerkracht Voor de Christel noimaalaehool voor onderwgterste Zetten ia p a door prof Van O terzee ƒ 1000 ontvangen De gezamenlijke öntvaugtt bedraagt reeda 10 488 0 9e apooKlrein ia gisteren nabg Me el 4oor aen vertakking van den weg gedeisoUeeid Ben aieawe looomotief n verbrgield AUaen de oondaoteur Panhuisen ia gewoad Se arliikaehe algtmeeae vsrgadtriDg def VroowenVeatbaiigiag Arind MH al to a Hage plaate hebbtki deo ISn ihaai Ba Haarlamaohe Kamer an ICaqpkandsli beeft in ea dr aan da ïwaade leaser baar beawsmn niteengexet tegen het wetsontwerp betraifitnde Just toeaieht op de apanbace nidditAr an tertoar ao meet bnaalil tagea art 81 raa dat oatvctp volgena betwelk de keataaflde vargnaniag lat mitoetsuiag van dieaaten 4m di fanra idMaM aD dapjaptiiljke rrJirrfn gen op veer en beuriscUc eu nog gedurende vijfjaren bigveu gehandhaafd De Kamer wenscht dien taros a uiterlgk op één jaar bepaald te zien De baar i Oor pred te Kerk Avetaatk c a de oudste derdienatdoeiide predikanten in debervormde kerk Tierde Dinsdag tqu 90n Terjaardag Bqaa 66 jaren heeft hg dienst waarran ra een piiar maanden na fit ia die gemeente Nog attooa neemt hq des Zondags zgne dienst waar beurtelings uu op het eene dan weer op het andere dorp Door den Burgemeester werd hem op dien dag namens den koning bet ondersobeidingsteeken Tan ridder der eida vaa aan NederL Leeuw ovarbandigd Naar bet Hhl Terneemt beeft de Haagsche rioolcommissie b baar officieel bezoek aan de poadrsttefabriek te Doidreoht monsters van daar medegwomcn die de hreren J Mouton en Zonen te Hoga gaaaaliseerd hebben Zg hebbea toen bq de gtoote koop lieden n DuitscbUnd die in meststoffen handel drqren onderzoek ingesteld hoeveel de handelswaarde van poudrette zijn zou Naar we vernemen zon die 8 per 100 KQ bedragen Gedep Staten der praviueiën hebben een tantobrijving van den Minister van Binnenl Zaken ontvangen om de gemeentebesturen opgaven te verzoeken die Ged Staten in staat strlUu tot beautwoordiug der volgende vragen van den Minister 1 Iu welke gemeenten op dit oogenblik bijzondere scholen bestaan aan welke krachtens art 3 derde lid der wet van 13 Aug 1857 SOA n 103 van gemeentewege subsidie wordt verleend 3 welk bet bedrag ia van het aan elke school jaarlqks verIreude subsidie 3 of aan de gesubsidieerde scholen alleen gewoon of meer uitgebreid lager onderwyt wordt gegeven iu het laatste gevnt welke vakken der onder k p van art 1 der aangefaaaldr wet genoemde aan die scholen worden ged9ce rd 4 of de subsidien worden verleend met het doel om der gemeente grooter kosten voor gewoon of meer uitgebreid lager onderwijs te besparen dan wel uilslutteud om een bgtoudere school in stand te houden of in elke van die gemeenten ook nietgesubsi dieerde bqzondcre scholen bestaan too ja welke aan welke personen of vereeiiigiugen ieder der gesubsidieerde scholen behoort eu hoeveel onderwijzers onderwijzercaaen en leerlingen zij ogditougeublik telt Het BmitlMai meldt dat bq het Tranavaalich consulaat te Amsterdam geen bericht is ontvangen dat de beer Burgera iqiie betrekking van ataaUpresident zo hebben uedergclegd De heer mr D De gewone jaarigktnbe vergadering van moderne theologen werd Dinsdag avond te Amsterdam in het lokaal Fraieati gehouden en door den voorzitter dr Slotemaker met een kort woord geopend Ka geweten te hebben op de behoefte die de aanwezigen meer dan 200 in getal gevoelden om sommige aotueele en practisobe vraagstukken te bespreken die bun werkkring en studie betreffen gaf hg den heer J van Loenen Martinet het woord om het debat in te leiden over de reorganisatie van bet middelbaar godsdienst dmderwgs In een uitgebreid referaat scbetete de Zwohdie predikant de bezwaren die eni degel ke bervorffling van dit onderwgs in den weg standen noogtt n6eil jk waa het t i den geschikten tqd bet personeel de lokalen do leermiddelen een gepaste ooatrAle en de onoutbeerlgke tucbtmiddelen te vinden om dit onderwgs in overeenstemming met de behoefte van onzen tijd te brengen Na uiteengezet te hebben dat het doel van dit onderricht moet i Jn de jsngeltedeB tot menschen te helpen vormen ontroawde de spTekef tgn programma Na breedvoerige disensiie deelt dr Tf O Tsn Manen der vergadering een eoneept adraa aaa da Twesde Kamer der Staten Gcneraal Mede waarin dete venooht wordt bit wataontwerp op t lager onderwijs tdij aan te Tullan dat de onderw jiers Terplioht l orden de godtdienetige beginselen b ban onderrieht niet uit bet oog te verlieten en tleobto tg tot het geven van onderwijs worden toegeUlea die op de een df andere w jt hun aditing ra l den god dienit getoond hebben Hen te r geanimeerd debat Tolgd op dete mede dealing VeXm erkenden t w iM kel jke d r g dlM Hena e strekking Ton t lager onderwas doefc df meertletbeM achtte het gfetteriyk een nimiw wadHB in de wet te brengen dat WB ttriMai HMlniiMi worden en meenden dat d go4adi Mtiga geciadkaid der onderwijlen eea taak waa die4Ujw l4ai oMl ilc Gisteren werden onder leiding vau bel ia Ootolier 11 benoemd Comité de versohilleiide qaaesties behandeld waartoo de crisis dtr Kederhmdacbe Hervormde KeHc aasleidiug beeft ge eTen In uitvoerige diseussien werden vertcbifiende maatregelen voorgesteld die men bg de Synode tou kunnen aemen ot bq baar tou kunnen steaaea Iboals vernieuwde aandrang tot invoering vaa bat karspsieysteem ndersteoiuM van lieoiicldeliugavaanteUea b V dat der EvligeKaebe richting Toen de Igemaene beraaiMagingaa over die qiiacslita w rtn gesloten en vóórdat de aanhangige voorsteUtn in in byzoaderfaeden konden worden onderzocht werd de volgende motie voorgesteld eu sKt bqua lgametnc ateinoen aangenomen l e vergadering kennia gcoqmeü hebbende vao let bekende sahrgveo der Synodale Commissie gehoord de verschillende voorstellen die In de vergadering t jn ter sprake gebracht Besluit de veiklariiig af te le gen dat tij emttig wenscht te vtiikarden b j hetgeen in vroegere adraasen door bare leden en op hare aansporing door de gemeeute is uitgesproken besluit verder geen nieuwe maatregelen te nemen naar bet bealuit der Synode in idke de keriwlgke crisis af te wachlen Op voontel van het Comité werd daarop het aantal tguer leden verdubbeld eu werd bet gemachtigd indien na de sitting der Syuode de omstandigheden het mochten noodig maken een teker aantal gemeenteleden te nssumeeren Zeker schrijver vergelykt het adverteerca met hetwerk van den landman Deze strooit zyn zaad overden akker en terwql bq sUapt groeit het koren Zoois t ook met hen die adverteeren Terwijl z g slapenof eten wordt hun annonce door dnizendeu gelezen die hru nooit zagen en nooit van hen of bnnne taken iete gehoord zonden hebben als z j dete advertentie niet geplsatet ha dden Zondag jl heeft te Utrecht een vergadering plaate gehad onder voorziltersohap van den heer fi J Opwyrda apothekeker te Nqmegon ter iKspreking v ii bet plau tot oprichting van een pensioen eu oiidwateuuiugsfoiids voor apothekers en adsisteuten Iu dele vergadering welke werd bggewoond door 20 apothekers en 8 adaisteiiten uil verachillende plaatsen is tot bet oprichten van dat funds besloten Er werd een oommissie beqoemd bestaande uit 2 apnthek krt eu t adaistenteij 0 eau ttnt erp op testellen Voor ecnigen tgd werd in een oorrespoadentie nit Anisterdum bericht dat na herhaalde luumsningen tol de studie dertig militaire studenten in de geneeskunde hls oobakwanm mar hanne baardsteden waren teruggezouden eu dat nog oireavaertig op nominatie stonden oio wanneer het teuta ueu tegen de Paaschvaeantie niet naar genoegen der examinatoren mocht iiitvallru eveneens te worden wrggetaudrn De jimsl Ct verneemt nu dat aan derlig hunner ia aaugetegd de van rgktwrgc genoten geldelqke oudersteuuing te moeten rettitueercu en naar een tuderc betrekking uit te zien Een Zaansche firma ontving dezer dagen van een barer NooidhoUaadtobe afnemert t volgeaila icbr i eB Het komt mg vreemd voor dat ik aldoor een briei van u ontvang De rede waarom ik u niet betaal is deze dat ik verliet bcn en dus geen geld heb u te betalen wonder dat gq bet niet hebt gehoord Mqn corrector is te Alkmaar Vergadering van dM Gemeenteraaa J I DAG V fMU Tsnswoordig i hb van titrgto Uirodoon oors Virulg Kemg tiiit l sa Ktnsnbarg Nooilionn iti Goor MeiuBiiksr Molbr van ttnatcs I t Droit Samioul co Straver Ue voortitter deelt laedn Aat de hh Goedewaageo eo Snel baWioD keasja go ev f door afwc t theid alt da aud varWodxrd t i jn it vtr ud rlog bu te wonen aotalbn der voija verpderlag worden gebssa ao gaarreateardt Ingekoaea is mfit nüiaio vaa bb Oeisa Stales dasar proTineie baodatda goadluarlng vaa 4 a a a baalaliaB Int afstand van gfoiid aan da kb P vaa Rooycn ta WadiÜDivetn Faty ds Braia aa afWaaaf aMiob Itotitcatie sa a ria vu tt i Saik W ui Mteksnla l r vsr Ttnosk 16 evaMneht vaa gros la Hmht all aM gvdsan ta baaeboaoaa otdt vaor kanai aua angatniaaa aa ahos ket venoek na da fiinin la vanaUsa iiUaaid aartoa wordt baalolaa eana nwiva vae dsn kaar B X na der Woerd dat bq siek aiat M vareenigsa UM bat raadiMlult tot onlilag op t Hai mm Mil aaatrin dtt en 1 toi eervol ta ertaaaaa ao V kaaaaa sieb awt da daacvoav aaa g oaoorda groB aa aiat vereenigas aiaar oaa den toeataad van adreiaant vMr bel erveik anSi Ie bederven stelten nor oil bet lanaiaa beslau emg te koaua aa bat auiag I Idoi lo vsrlaeaaa aadat ktatevar vynbiDbada Maft kfi wootdbsiMea gaVoerd ea oaa dan aaagsalaisa teoa ia dit acbrqvsa vaa sienswljn vsrselilHeB llkst vtfnwk sttcwstea niet 8 Mgsa I sIsSMIMa 4i aaaid M iMl tU Maea Btsl Bmt Msa VMr Hp B sp W doea ia averlei met den diitrijts it aejotBiSfjarj eraa voorlncLt tot hoofjanderwó er aan df Tg icheDichoot waarop geplaalattqa laéb I KM Habregtai boofdonderwqtar met veten van wUkoade Icakeaao aa frioiche taal te Uiden mal 4i puataa S P C Maitl balponderwyier ftet acte van faojMtHiderwij er a ttiabnoda la fioada 44 p 8 D J Kvers hulpontlerH ijzer met aeta van booNooderwijser en wiakonde te Delft 43 p 4 C N Kleppert huljmuderVqaor aal acta van hoofdoaderwgier en wukunde te Rotterdam aOMotea fi L Verboog buufdouderwijxtT met aete tan iftiakonde te Nootdorp 39a p eii 6 ó Mink bulponder vgsar mat acta an boufduuderwgur wiikonda tcckeiieo Vranaaba taal en g rmnaatiek te Hn a ü p tar viaia en bcnoaming in aen volgende vergadixuif B an W doen lu overleg met daa aebooloptiener en balrokken boofdoaderagaar van de strata arucnaofaool eeoo voordracht tot butpoudcrwyicr aar p geplaatat da beer O Sworeobarit ta iUoouur gebrek aan mecrdefa gcaebikla eoIliLitaofas ia oorzaak dat ar gees drfeul ordt aaobevolaa tar vMia eo benoeming In een § a voorxitteT dealt mede dat bet marktutef iteriehap tijdelijk door ecu ambtenaat u tvaargenomeo eo ateit oor tn een vulgenda Vargaderleg over te gaan tot bet bcaoemea vaa eca veaten marktmceater de iftvT Mcasemaker Meniclit du voor eea vol jaar te Iteo waargenoiaeH ten einde de eontrule belt r Ie kuuaen nagaan na eeutge diKnute zal dtM zauk tot eca vojgeuda vergaderiag watnden aangebouden H da orde ia bet rapport van B en W betrefft ode sfataad vaa grond voor den spoorweg Leiden B en W atillen Voor a tot het in gebruik geven raa grt sd aan da maalKbappy voor iteowe geociroiecrde gaabarLiding tot uitbreiding vau hare fabriek de beer van btraaten verklaart xicb daartegen de becr Kiat wil het tot wederopzeggena toe afataan dan in geen geval langer dan bet contract loopt dit wordt door 8 eu W in bon vooratel overgenomen daarna 10 ilemming gebracht en aangenomen met 12 tegen 1 Item dia van den beer lau Straaten d tot af en overtcbnjven van poaten op de begrooting vanaitj ven dieat 187Ö dit wordt algemeen goedgekeurd f ht coocepl lnatroctie van den arcbi arie der gemecnly nder it bebaodeling hlervaa komt da beer Snel Ier tcrgaderlug in art 9 wil de heer kranenburg eene wijziging brengen bet wordt in ilemming gebracht enaigewexen met 13 tegen l item dia van den beer Kranenburg daarn wordt de inatructla met algemeene atemraen aangenomen De recUuea tegen den aanalag ia da plaataelijke directe belailiug over bet jaar 1S77 de beer Meaaemaker herinnert dat door deu heer Foit Droat in 1876 u voorgeateld deza lo ecu bealotcn vergadering te b adclou dol de èamceateatem hierover eeo paar itnkkan beeft geleverd ea van oordcel ia dat dele babaodelmg niat openbaar btboefl ta zija de voorsittar beantwoordt dwn apreker dat bet geen verplicbting ia maar door de wetgevera tocb aanbevolea wordt aaarna alelt de heer Poat llroat bat aogmaala voor dcxa to een bcalotes vargaden te bebaadelea ia itammiag gebncbt wordt snlka aaagrooaBea mat 9 tagan fi lammen die der bh Kraaaobarg Virnlu Bemg van Straaleo aa de Voorsitter Ue verj deriag gaat alauu over in eeae aiet gealoteo dstlrcn an de beer Kiat verlaat de vergnderibXi tl heropeoiog atelt da voorziAeT voor bal kohier aid de gemaakte wgsigiugen vaat te atelten de beer Kranenburg keu alefa mat da vaatitelling van dit kohier niet vereenigeo noemt namen van enkelen dia ta boog anderen die in t geheel niet co vele die te laag zyn aangeslagen de voorziuer beantwoordt de beer Kranenburg na nog eenige korte diacasaieu eadeaiedodeetiog au eciiige personen die met tijn aaogealagen boewei ie nMcetao aaugealageo sga wordt bet kohier vaalgeiteld awt 11 tegeu 2 steniintn die der bh Kranenburg eu aa Mraatea De voorsittar atelt oor ra eca volgende vergadariug aan de orda la atallea de baauaoalug vwo nonea arobivtfta dit wordt goedgekenid Tot wachter aaa de ürog over d Gouwe bg de Torfnoikt wordt beaoead j Maevraias Klets meer aan da orda zyflda Wnrdt na nsebtfgiag OB Hu de geoomen besluiten uitvoering ta geven zottder reaumptic da vargaderiSg gesloten jga mg i iiiiii LJ LiUJL J I i gg M Laatste Berichten Londen il April £ ene particuliere dépêche uit Weenen meldt bet volgende Gisteren avond tekgrapkoeid de Porto aan kam vertegenwoordigers in bat buitenland de beslaiten die door de Ministerraad genomen en door den Sultan goedgekeufd t Zg weigeHn het protocol aan te nemen Ia de meededeeling daarvan drukte Safvet Pacha rijn leedwetea uit da de Saltan en Ministers de welwillende raadgeeviiigen van de Mogandhedan aiat in overweging konden nemen maar politieke en fioanoisele motieven maakte het uoodtakelük een aiude te nakan aan de togeawooidige onduldbare onzekelheid BuOiUtrest 11 April De Totkeu antwikkelen eMe gi oe4e bedrijvigheid ti Krnpp kanonnea wotden opaieaw verwacht ter verdediging van deu Doaaao cr Zet bato oot met paanten an ammnnitia vaat de artillerie zqn giaterea te Varna oatiebaslit Sadyc Paeha beeft ooptraet goaloten voor de dageIqksche levering van levensmiddelen tO 000 zakken meel tqn dete week naar Widdin getondeu waar eenip duttende poldaten werkzaam zqn ter vpltooimg der buitenweriten Het territoriale leger in hi t VU et vj n den Donoü is reeds onder de wapesu Men verzekert dat bet gebeele territoriale leger oog met too bataljona vermeerderd tal worden St Fetarunurg li April De OtmffoUinei Jlfnei Binitt qidUi tiilt di TMMAe gmiait aBiier tot dusver e MiMhW eMMaitB der Itegeering i og njat VmA ovwbo digd Mn gelobft te 8t Fet fshpiX n dioaitoHlairedeaiaaheadergiogciid heden ten eenenmale tultea a wecea oti MARKgPBKaiCHT EN Gouda 12 April Poldertarwe puike ƒ 11 k f 11 40 Mindert 10 60 a ƒ 10 80 Hogge pnike ƒ 7 80 i 8 2S Minder 7 Ï5 a ƒ 7 7S yoerƒ 8S a ƒ 7 20 Gerst puike ƒ 7 i ƒ 7 80 Mindere ƒ 6 50 a JÜM Haver zware ƒ 4 80 ü ƒ 5 40 Ligte ƒ 3 75 ii ƒ 4 50 De Veemarkt met gewonen aanvoer alles wrrd Int booge prgzen vlug verkocht scgapeu alsmede rarkeua en biggen vlug verkocht Aangevoerd 18 p irtijen kaas prijzen van ƒ 28 ï a ƒ 33 met vluggen handel Boter ƒ I IO a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand Qouda eEBO EN 10 April Wilbelmina Marji adera L P Hoogeadgk en B C van Wyk Aratha audera d Seams en C de Hoog G jsbertus Koraells OH eri J FortoOa Srooiilecver en J D vaa Gnlpen Bandrik oadera H Btnuir eo J de dong OVEftLeDKN 10 April D Dakkanhorat Sj j P CrbanuB 84 j 11 8 Verdoaw v H de Voa wed M Ham 68 j D vau Breda 8V j E Ve diagar baisv van P V rmey 62 j 4 m flEHUWU II April N Viaaer en H C Edaww Hagenelal ea A da Waal L Boulogne a A C van ddr Linden H J Vonk en E vaa Willigen U lUera j 00 J Verheyeo Bnrgerlgke Stand van onderstaande Oemeeaten van 4 tot 11 April 1877 Moordrecht GEBORBH Corsliaan ondeé i da Zdanw se li Gléalt OVËUDISN D Veratoop 4 j C da Zfanv 1 dk T ONDEKI ROUWD Ooaoe OBHUWb Oaeoe Gouderak if J jc GEBOREN Geesa I OVEBlJJ EI Oeene so 6 van Leenwea i Usaal en H Varbgf ONSKUIKOUVI GBUMD 7 hf Vaik U j Rin sTkark d IJaaal J T Lingea 81 j Oodarkarka ds 4i Oaona StolWtik GEBOREN 4 April Anuigia oudaa W da Vriaa en J de Jong V Maria Johanna oudere T Dekker ca Oodenaa Dirkje ouders J vau Schenderen eo A Vermaat OTIBIiinDEN fi April P van Brk 80 j TT GEHt WD 6 April J de Bruijn met G Anker ONI RrROUWi f April C Boa ont 1 Hoakaafi GEBOREN I 7 April Paalua ondan J Vasfoiao ea H Scbildt Margaretba Curaalik atea T da 6lMt mn E Vo hoef X x t M A jt OVbBIE EN OacaaGEHCWS eaaaa Cin KTROÜWO Oeene Keeuw k eBBOnEN April Jobaooas oodera G VeVkaef S C van Ryn 2 Hendrica oodeta T vaa der Naat aa M Poelwyk 11 Hugo oadeA J de Jong en M Van a OV£RI kl EN 6 April H van les 24 J A Perdyk I m G Brsek 82 j t GkHtJWD April 9 Sirre 24 i ta 1 U M Vork 20 j 11 P aa Menaeb 28 j an H JT Toe kcaa 24 j Waddinzveen GEBOREN Gcrrü Madera G togwir ea W J M raa Wyb Hsodriba oadara H vaa TliOI oÉ X VatT a Eliaabeih oadcrs L vaa dar Haar en W Gna aaald OVEBIfDEN Dl J sa der Liode 1 j Xwollerskerapol J C Kraan 7 m F vaa Kkvacaa ONBEKTBOUWU Oeebo GEUUWÜi F Hoocaadyk Bal II aa das Hea y detrouwdi 1 N m Ê y Dis tevtai natAens vr dettgdftche l etod 4i fl hannen dank bétai n vOor de neie tiew lni ftXL belaAggtelUng bg hun hnwelgk ondn dniien Oaudtt 11 April 187 H Bevallen van een Meiqe A BOBB U JMi GtNiia 11 A t ril 18 V tMrero ig bevtUeo Wiii ZoSi I J B JBEXfir i IMiM g p Ig Af 11877 fe a Heden verlaect ooaè joogiate SetieSng PIBTER JOSEPHUS alaokts 16 maanden oud Aab boord van 4e Stoomer rviM éa a ï É j p Pï rvl 8 L I BI 8nt H lk oK