Goudsche Courant, vrijdag 13 juli 1877

V I IJX A C3 13 CTüXjI X877 I vra oer ig j en K tu Amende m mUi m fletTtmwflM £ Eemge KIEZERS voor Leden van den Gemeenteraad van Gouda geen leden van aöomeenUhelangi betuigen door deze hunne instemming met de candidatenlijst der kiesvereenigïng tbemeeniebehng en bevelen hunne medekiezer dringend aan op aanstaanden DINSDAG hunne stemmen mt te brengen op de Heeren W J Fortuyn Droogleevfj € Messemafccr W Brandt van Straaten P Goedewaagen m Dr H IJssel de Schepper Gouda 12 Juli1877 Op d idis rbS ier l ön vriLden Gouda 11 J U 1877 Voor de GEMEENTERAADSVERKIEZING van Tyffi üTÏIr Ui ttttt r drinarend aanbevolen de vier aftredende I enW J K RTmTNnB vv D H IJSSEL DE SCHEPPER dan ouden immera allen dat ook aflcrureu Ik iclf en dat heb Ut Toornit gezegd dat ik dat lou docu dat kan gerraagd worden lou niet mt ewerken de candidatuur Tau den heer Meseemaker te tellen maar ware hij caodidaat gewoiden deaer vereeoigiug ik sou hem bepaaidelgk mijn tem hebben gegeven Dat heb ik ronduit aan Terieheidene leden geiegd en dat kan navraag lijden Ik lal tooh denk ik irij z ju te temmen Toor oandidaat wie ik wil eu ben toch Biet tot bevrijding gebonden Ik kon decaudidatoor Tan den heer Ifessemaker niet steunen want ala raadaUd ia hq my Tolatrakt met JwTallea en ik wil than el rkennen te willen oadersohiijiren wat iu de andere kiaafereeoiging telgen hem ia aangevoerd Ken ziet diu ak kom er attriyk roor uit Tan comBlotteci u ia geen aprake ik zeide Tooraf ik slem hem nut in de Jtieaveneniging maar bij ia hij een maal oandidaat der Tereeniging dan zal ik als eerlek man ham itammen De heer van Minden zegt daarop dat het hem wel aiet gegaTcn ia om zoo sierlijk te redeneeren als som nijge anderen maar dat nsemt niet weg dat hy kort wjI zeggen wat hij deukt over de zaak Jn goed Uollandach gezegd meeut hij dat wat er gtbenrd is Tooroit geiopptld is met t gevfilg dat e heer Meaaemaker geweerd is wat ook allCcu bat doel was Nadat daarop de heer de Kegier nogmaals de leden in orerweging heeft gegeien om geen overijld besluit te nemen en de disouaaie liefst met erder te toeren daar dit aan beide kanten slechts Terhittaridg doot ntstaan en ar op aandrong dat men het goede doel 4al de Tereeniging stftda had toch nu niet uit het f og mocht Tarliazen en in ieder ge al nog eerst eens JPÜpeliJk mocht orerwegen of een besluit tot bedanken oor t lidmaatschap der Tereenieifig in de bestaande amataikdigheid gewettigd was irM slechts de tegen tandws ten goede kon komeui werd de vergadering door den voorzitter f ealoten Biir rljjke Stand GEBaHE 9 JuU ijai suden C 6 de V i ea N Krayt 10 Lutw ooden A Dam a W J hd dra Briok Pialer oDdcn P Soil eo C J Sloot 11 VVillim ondrn 4 Krul tn C W üiB jg 13 Ckwoelii oaderi A Boowmu a O Rükilijkhniim OVBRLBDB Ifl JtlK J iMrMr ld m 11 J Alpksuar U m 4V de Botte 8 m M n dw Iü g lj ♦ M JMok aj P aa der Xi t wed i Heem tSj QetronwdG J A Baron i SENABCLENS DB QBANCU M 8 TAN GENNEP Oouda 12 Juli 1877 ♦ De Heer n MevFonw db 6 ftANCY betuigen ook namens wedersjjdsc e familiën honnen dank roiJr de vele bewijzen van be lanwtelling bg gelegenheid van hnn huwdgk ondervonden OmUWD n hü I u der Kl y en K tu Aneijde Bendlen van een Zoon W J DAM T D Beink 0 Mda 11 JoU 1877 De ondergeteékenden betnigen aan de ingezetenen van Gouda en omstreken hunnen dank voor de vele bewyzen van deelnemingen belangstelling ondervonden in het lot hun den 2den Mei jl gttrofEén M MOL M MOL Ophoe G mda 12 Juli 1877 BeveeR zich weder minzaam aan voor de gnnst inzgnvakvanSCHOOBSTEENVEGBBalsmede tot het maken en repareren vair PAEAPLUIE S PARASOLS enz KIESV£REEl 1G1I G gemeentebelang KlE7T r 8 W VeiBpdmng van 5 JuK IL lön tot CANDIDATE ▼ oor de VERKIEZING op 17 JULI e k au VUP LEDEN voor den QEMEKNTEfiAAD ffi Ae fieeren W ë FORTLUJK DBOOGLEEVER W BRAIVDT VAN STRAATÉ € JIIE8SEIIIAKER P GOEDEWAAGEi Dn II IJSSEL DE SCHEPPER Ae in t 7ertrouwen den Kiezers worden aanbevolen Het Bmstuvu Oe W JULIUS JPremdent K JONKER f c v Sfiy Sl De Goudsche Kiesvereenigïng yeelt Is zoodanig aan de Heeren ï q tijijjv droogleever M RRAiyjDT VAN STRAATEl Mr H J KRAIVEIVBURO G A OLDMR Je M € F jr jiE ROTTE W o N xm KiffiKS H J WE NNEKBS s O O O m d ERVBENDERS orflen opmerk tm g n kt op da gnnstig niftomste die dit jaar verkregen z n met bovengenoemde Machine BekngsteUenden die nadere anliohtingen weniohea ie ontT i en worden verzochtzich te vetvo en tot de fibrikanten worden verzocht broeders FIGEE te Haablbm ATTENTIE III Ten spoedigste gevraagd ean BKWAAMWERKMAN om de democratie te repareren en plotseHngeschokheeftdaganadieinMhaaisfc in de war gebragt TE SÜÜS OF TE lOOF wn ruim WINKELHÜIS op een der bMfo tMiden geschikt voor alle zaken Adres f den uitgever dezes onder No 100 Ter Courantdrakkerg van A BBINKMAJI kan € a lBk EEN J UNKB JONGEN ÜOUDA DEUK VAN A BbWhAN geplaatst w en boven de 12 jaar BINNENLAND eOODA 12 Jnli 1877 Met zekerheid verneemt men dat de memorie van beantwoording betrekkelijk de wet op het lager onderwijs spoedig by de tweede kamer zal inkomen VBRGADBEING van din GEMEENTEKAAD Vradagden 13uJuli 1877 des namiddags ïta lure Belediging van den Secretaris Te behandelen Een voorstel van Burgemeester en Wetbonders tot goedkeuring der rekening vsn de Bank van Ueniiig Het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot het beschikbaar stellen van gelden ter belooning van den adsistent voor den Sluiswachter aan de Mallegatahiis Het rapport van Burgemeester en Wethouders op het verzoek van de heeren P van Duin eo D Hnnnnan om aan beu te rerkoopen den muur aande Bogen Te benoemen Eeoe Hnijionderwijteres aan de openbare sebaol TOor jongcjdfVrauwen Uitslag der verkiezingen voor leden Vab dé eerste kamer der Staten generital Zoidholland Herkozen T 1 Viraly met 71 van de 77 en mr A Bluss met 67 van de 78 st NoordhoUand Oekozfn jhr Tediug vnn Berkhout n berfcosen dr E C Büehner Utrecht Herkozen jhr mr J H uydecAper van Itnrsseveen Gelderland Herkozen mr C H bsrou van Éhemen van Rhemenshnizen met 41 van de S7 stemmen en gekozen jhr H A @ Coenen met 30 van de 68 atemmen Orerijtsel Herkozen C T Slork met 86 vatt de 42 stemmen Friesland Herkozen jhr rar rau Eysinga met i3S van de 39 stemmen Groningen Gekozen mr W de Sitter lid der staten eu oud burgemeester van Groningen met 25 stemmen Het aftr lenjj lid Cremera hSd 15 stemmen Koordbrabant Gekozen Mr P Smits te Eindhoven met 32 stemmeii Mr 1 G de Bruin te Ginnekcn had 23 stemmen Zeeland Herkozen mr C J Pioké met 30 van de 31 stemmen Limburg Herkozen jhr mr P B H Miohicls van Kessenich DOor het hoofdbestuur der HoU maatschappij van landbouw is een circulaire aan de afdeellngbèsturen gericht waarin o a wordt bericht dat uit een onderzoek door het hoofdbestuur ingesteld gelukkig is gebleken dat een dezer dagen in de nabijheid van Haarlem waargenomen kever die verdacht werd de Coloradokever te zijn niet dit gevreesde iuaekt was De grootst mogelijke voorzichtigheid wordt evenwel aangeraden en mocht er tnijfel bestaan dan is het hoofdbestuur bereid zooveel mogelijk inlichting enz te geren en zal in zoodanig geval gaarne zien dat een of meer exemplaren vau het verdachte iosekt met den meesten 8H ed aan den secretaris der maatschapp den heer F P L Waldeck te Loosduinen wordt opgezonden ten einde daaromtrent een onderzoek tè knnnen instellen Dé Staah Omrant bevat een uittreksel van de verslagen der commissién van toezicht op den doortocht en het verroer van landrerhuizért over 1876 Daarin komen versoheiden merkwtiardige bijzonderheden voor Ten opzichte van het vervoer via Rotterdam bleek dat het aantal landverhuizers in 187 S ondanks de ovbr het algemeen verminderende landverhuizersbeweging uit Éiprapa dat van het vorig jaar met 257 overtrof De behandeling welke Qe landverhuizers gedurende Wun verblijf te Botterdam eu bij huA overtocht met de direct van daar varende stoomschepcn ondervonden kan in het algemeen bevredigend genoemd wbrden Benige geschillen tussohen landverhuizer en expediteurs logemeuthoaders commissionairs enz gerezen zijn door bemiddeling der commissie in der minne gwohikt terwijl een khicht vau eeni DnitsoheemigMateit over hun behandeling te Botterdam eu ook al4 zinden hun koffers opengebroken en zq bestolen geworden zijn aanleiding gaf tot eenig geschrijf ih Dnitscho bladen doch bij onderzoek der commissie is bevonden dat geen bewijs door die personen noch door agenten in Duitaehland is knnnen geleverd worden Die laudverhuizers ofschoon bewust van h t bestaan der commissie hebben in persoon hun contracten aan het bureau ter afstempeling aangeboden en volstrekt geen klachten ingeleverd zoodat de commissie vermoedt dat het wellicht een kwade praktijk is van Duitsohe ondernemers om den weg over Botterdam zoodoende in een kwaad daglicht te brengen Het geval heeft zich voorgedaan dat een stoomschip van Botterdam met landverhuizers verplicht is geweest wegens averij te Plymouth binnen te loopen de directie der maatschappij heeft toen voor de herberging eu verpleging der landverhuizers gezorgd totdat een ander stoomschip ben opnam en op de S biata hunner bestemming bracht bq onderzoek is et der commissie gebleken dat niettegenstaande dat oponthoud de passagiers tevreden waren Van de rijkspoli ie aan de grensplaatsen Lobith Zevenaar Enschedé eU Oldenzoal als ook van de politie te Botterdam ondervindt de Commissie steeds de gewenschte medes erking Gedurende het afgeïoopeu jaar hebben zich aan het bureau der dómmissie aangemeld 2366 landverhttizers eu wel 696 Nederlanders waarvan waren 310 meunen 160 vrouwen 59 jongens eu 66 meisjes en 1758 vreemdelingen te weten 894 mauneu 632 vroaweu 162 jongens eu 170 meisjes Sèmpervireus gfeefi den volgendeu rïad om bouqttetten lang goed te houden Men verrerache het water niet te dikwerf en do in het water der bloemvaas eenige algen of draadwieren van die sl jmige groene langdradige plautenweebeis die men in slooten vijvers en stilstaand Water in menigte vindt en het genot vu ur ntikeia zal widrie dagen tot drie weken verlengd Worden Als ge gondviscjhjes iu glazen kommen of aquariums hebt voegt ook aan dat water eenige algen toe en uw viiohjes die ge anders zoo spoedig aan uitteering verliest kullen er lüch uitmuntend bij bevinden Zaterdag verlbor een effectenhandelaar te Amste dam een open pakket waarin Amerikaausohe en Oostenrijkscbe effecten tot een werkelijk bedtag van p m ƒ 9000 waren gesloken geadresseerd aan een firma te s Hertogenbosch Nauwelijks was er eenige publiciteit aan gegeven en reeds per telegraaf aan de politie in verschillende plaatsen de nummers der effecten opgegeven of een behoeftig man bracht de geldswaardige papieren aan den eigenaar terug die hem een ruime belooning schonk Bij dé rechtbank te WinscbotMi ia aanhangig eene aanklacht tegen een scheepsjager uit Munteudam die onlangs een paard zoodanig heeft mishandeld en verminkt dat het onder de slagen doodbleef eu te Leeuwarden it door de palicie proces verbaal opgemaakt tegen twee personeu waarvan de een op de veemarkt aan de door hem gekochte schapen met een schaar stukkeu uit de ooren had gekuipt eo de ander bij het vervoer van kalveren deze met een pnntij en stok onderscheidene kwetsuren had toegebracht Het faillissement der firmü Tissen te Boermom een ware ramp voor den graanhandel iu België Men zegt dat van de zeven millioen gulden ongeveer het bedrag van het passief drie millioen door Antwerpen verloren wordt In Brussel en ia de Vlaanderens is het nadeel ook zeer aanzienlijk Te Ljuze in Henegouwen werd een der geaohtste handelaars de heer St door de tijding van het fidllistement zoo geschokt dat hij in allerijl naar Parijs is vertrokken en in de Seine zich verdronken beeft Ook in andere plaatsen des lands lijdt men verliezen en de Antwerpsohe graanhandel is san een weergalooze pauiek ten prooi A O Sinds geruimen tijd wordt in Parjjs een zeer geanimeerde handel gedreven in padden Engelsehe vruchtenen groentekweekers hebben bet nut van dé pad als iusectenverdelgster leeVen kennen zjj koopen die dieren bij massa s op en plaktsen ze in Je blAem en vmohtbedden die zq voor de vraatzucht der iiiscoten willen beh eden De paddenmaAt wordi eenmaal sweeks gehouden op een open erf in de Beu Geoffrey de St HilUire achter den Jardin des Plantes De SandHaars voeren hun koopwaar in groote vaten aan met van luchlgaten voorziene bodems eu de padden liggen hierin naar bare groote gesorteerd bij honderden tussohen vochtig mos Dat de padden niet overvloedig voorkomen is hieruit op te maken dat men zelfs van 76 tot 80 franc voor een honderdtal van de grootste soort moet betalen MARKTB£BICHT£JM Gouda 12 Juli Tot ongeveer vorige prijzen was de omzet klein Poldertarwe puike f 13 26 a ƒ 13 76 Mindere ƒ 12 60 i f 13 Kogge puike ƒ 8 76 a 9 4 1 Mindere 8 a ƒ 8 60 Voer ƒ 7 ƒ 7 50 Gerst puike ƒ 7 26 4 ƒ 8 Mindere ƒ 6 50a ƒ 7 Haver zware ƒ 5 50 a ƒ 6 Ligte ƒ 4 75 a ƒ 5 40 Dé veemarkt met gewone aanvoer hoewel de prijzen hoog waren was de handel iets gedrukt schapen eu lammeren traag varkens en biggen vlug verkocht Kaas met zeer vluggen handel prgzen van f 28 ü ƒ 33 Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 16 a ƒ 1 26 ADVERtENTIËN Illll Ml GiöIGir Aan belangstellenden wordt bg deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben ZATERDAG 28 JULI a st en de Ballotage Lijst aanst ZATERDAG 14 JULI gesloten wordt Het BïstOTE Me P J SNEL President H JAOEE Secretaru Gouda 12 JuU 1877 DINSDAG 17 Juli des namiddags ten half twee ur te geven in de GROOTE KERK door den Heer C DROBEGG Organist nit Coblenz met medewerking van Mevr DROBEGG Alt Zangeres en Mejuffrouw LINA NAGEL Sopraan Zangeres uit Utrecht Entiéebilletten a 50 Ct ajju tot MaandagAvond bg den Koster der Kerk verkrijgbaar Op den Concertdag is de entree 7B Ceut3 eden ontvangen diverse Partijen Geimporteerde mm mms van af 90 tot ƒ 330 per mille bij D van def Laar Dz Korte Tiendeweg D N 12 ZOIVDAG a s weer 7 PORTRETTEN k fl L H SERRE GovDA DacK VAN BaiNEüAi i