Goudsche Courant, vrijdag 3 augustus 1877

bpreiJ iijt van besiensap of naar Engeland afgesehefpt w irden Uit de Veeneii claareiitegBn worden malsche totjboouen eh augurken rerzoudeu Het gewas staat best gelijk toovele andere gewassen want het weer ia groeiuiam In land dat oor 14 dagen werd f gehooid graast alweer huaruTe De maand Juni heeft verscheidene zeer wnriue dageu voorigebraoht Juli diiareulegeu is over het ali ememi t koel geweest Jiygevolg i de wijnstok achter en i het anieker of de grooteiideela nog groene moerbeEiêa die iu deze maand eizenljjk geplukt bohoereu te worden tot irypheid nulleu komen Te Boskoop is tia lid Tan den raad gekoxen do heer A Koster Mm Te Oudewater de heerJ A Montiju met 81 vau de 118 stemmen TcWaddiuxTceu de heer J A van de Werve Te SohoouhoTen z n herkozen de heeren F reup enB Snissen l e beide alulere kandidaten waren de heer u i ran EM jk aftredend en H A Boeok Uit Moordreeht sohi ft men ons 31 Juli In de hedeii gehouden verjrndering van de AfdeeKng Moordrecht en Goudemk der Maatsehappg tot Nut van t Algemeen werd kening gedaan en verriag uitgebracht betreffende de Spaarbank over 1876 Daaruit blee dat an 1876 werd ingelegd ƒ 12078 98 en door de deelnemers terug gevrnugd ƒ 5072 41 dat het tuitief der bank op ultimo December 1876 bedroeg ƒ 27482 46 het passief ƒ 2S072 0S ataoo een buiig slot of reservefonds vau ƒ 2410 42 Het getal deelhebbers op 31 Deo bedroeg 188 In beginsel werd aangenomen de oprichting eener ScitooispaarbAiik De raad der gemeente Alphen heeft besloten tst afeobaffiog der kermis of jaarmarkt Men leest in de lUvniurger Kachrichh De ver Taardiging van deukuustmatigenCoWado kever iQ de chocolade fabriek van Gebroeders Stollwerck te Keulen wordt tpfds 9p grooter schaal voortgeiet De iu sijclyku 4ooq iqet glasbedekkiug iu natuurlqke grootte voorgestelde Coloradokever met nauwkeurige uamaaksels itj eiereu peppen en larven in dne Tsrsehillende ontwikljeliugsperioden is van eene bescbrijvlng voorzieu uiet allu u iu geheel Duitsehlaud maar ook reeds iu t raukrijk Engeland Nederland Denemarken eo Zweden verspreid 8ij de ontelbare kleinere b ittelliDge die dec fctollwercksohe fabriek dagelijks geworden kwam in den laatatea tqd eene uit Engeland van 10000 en eene uit Koburg Gutha vaa lOUO doo es voor de Peraaaneche regeeriug Biet de boofd agenten voor Peru guano te Londen Aaagegaiui ook zijn er onderhandelingen gminde met de regeeringen lao Oostenrijk Koaland en Zweden welke al de scholen van de doosjes willen voordien Op h t oogenblik sign 18 5 personen nagenoeg de helft van het geheelp fabrickspcrsoneel met bet vervaardigen vau doosjes Ueeig Te Utrecht kwam voor enige dagen een inwoner uit de gemeente Westbroek qp een Liiitoor ter afdoening vau uken na dit ged ian te hebben bood men hem een glassje aan toen de vutn het gebruikt j had gevóélde hg itcb leer onpasselijk een ingesteld ondetxock leerde dat men hem uit een verkeerde flesch had ingeschonken inhoudende oen vocht voor vele lakea geschikt maar niet om te 4lfiuken de man is solert dien tyd audurgeneeskoudige behandeling Men heeft ons de pmei ing gemaakt dat wq in onzen eersten blik op de kermis eenigmins onbillijk zyn geweest in ons oordeel over de kermisamuse menten dat geen tooneelvoorstellingen zyti door die te besohouwen en te betitelen als eau minder qualiUU Tevens vond men de uitdrukking kermimolk voor quiwen die w Kulijk specialiteiten iu hun Tak zijn iet of wat miqaohtend K t apüt ons dat wy wellicht oorzaak waren dat deze of gene zich in z jn eer aangetast acht maar geen enkele reden zien we om de gewmakte uitdrukkingen terug te nemen Wy voor ons toeb achten goede tooneelvoorstellittgen zoozeer Terbevea boven lUe andere kermisgenietingen dat wq daartosschen bijna geen vergelyking mogelijk achten Men begrqpe ons goed ook wg waardeeren zeker teo to11 de handigheid van een Basob de beroemdheid van een Blanns de vlugheid van een Braziliaanaebeu aap maar dat neemt niet weg dat wjj onetodig hooger schatten de opvoering van een goed tooneelstuk Wg wonen met genoegen een CQglioiin oirü bg wg brengen gaarne een avond in 0m Oenotftn door maar slechts voor de talenten van een goed samengesteld flink ontwikkeld tooneelgezelschap w s repertoire van goeden smaak getuigt gevoelen wg eerbied In één woord de eerste aoort besohouwen wi als handige knnstenmalcera de tweede achten wij als ware kunetenaars Wat voorts het woord tkemiitolk betreft t I komt ons voor dat daarin niets verachlends gelegen is t is iiainers volk d t op de kf rmis naar aanleiding van de kermis tot ons komt Wg bedoelden in alle gevallen niets beleedigends en gaarne willen we als onze overtuiging doen kennen dat er ook onder dat kermisvolk edele raeusohen kunnen gevonden worden Een dcrgelgke verklaring moge vreemd kliukel daar zg eigfulgk van zelf spreekt en niet meer dan natuurlyk is wij werden er toe uitgelokt Wg herinneren ons immers allen Dickens JVyüy in I een soort kerinistedt bg mejufvrouw Jarlef waar zg de bezoekers de beteekeuis van de beelden verklaarde en ieder die de mogelijkheid van een Nelij ouder t kermisvolk erkent zal dus geen geloof weigeren dat ook daar edele hoedanigheden kunnen schuilen al mfcneu ook wij dal de Shorft de Codliu t eu de Jerry wel t nuïereudeel der hedeudaagsohe kennisguiten zullen uitmaken Doch genoeg Wg zien verd wat de kermis ons oplevert Als van ouds zgn er een aantal poffertjes en wafelkramen Mag men den bekenden letterkuudige Mr J Kneppelhüut gelooven dan etaiit het gebak daar gefabriceerd bij velen niet in hoog aanzien Ton onrechte en waarom Su ons toe genoemde heer zelf sprckcnile in te voeren waar hij verdedigenderwgze zegt Beklaag of bespot rag groote lui ik wil er geene doekjes oin winden ik hou van poffertjes Og zult mg aaumerken dat de poffertjes op den trap der gesuikerbakte wegens eene der laagste sporten bekleedt dat een verfijnd verhemeltc zelfs de geur er van ondragelijk ia dat de poffertjes zouder den minsten twgfel het gemeenste gebak is aller gemee e gebiikkeo en enkel in t aanwezen geroepen om ten buit te verstrekken aan den zelfden mond die zich den ganschen namiddag met het vaneen scheuren van stinkende scharren heeft onledig gehouden Het moge alles waar zgn doch mgn gevoelen doet mg in dit bijzonder geval alle redeneering op zgde schuiven eu mgn dozgn poffertjes is op eer ik t weet De poffertjes zgn een gebak voor ruwe verhemelten maar ik zou toch niet gaarne zien dat mgn meisje er een vies gezicht voor trok want ziet gg hij is meer dan eten meer dan lekkernij hg is mg een ieriiiHtrutff am y kinderjaren en m de getrouwe vertegenwoordiger van deze Moge deze aanbeveling van t geurig gebak velen aansporen de familien Sibbes Pinkse of boe zij meer mogen heeten met een bezoek te vereeren tig weet t een flinke bediening staat u bij de genoemden te wachten Hoewel de drukte gedurende de laatste avonden op de Markt vrg groot was en de kleinere onder de kermisspellen reeds eenig bezoek ontvingen was er nog niet veel van belang te zien Dinsdag eu gisteren gaf tTery t konden en apm lheatre waarin tevens een paar gedresseerde poony s te zien zijn de eerste voorstelling De viervoetige kunstenaars in dat theatre zijn alleraardigst gedresseerd en wij kunnen ieder die zijn kinderen eens een aangenamen avond wil doen doorbrengen in gemoede aanraden daarheen te gaan ook ouderen van dagen zullen zich niet geheel dien gang beklagen Alleen moeten wg de bezoekers tweeërlei raad geven vooreerst om met groote voorzichtigheid de tent binnen te loopen want de stijlheid der loopplank geeft veel kans dat men op zijn neus valt en voorts om zoo men er eenigszins buiten kan vooral geen beiersch bier te bestellen want dati ia in éétt oord ondrinkbaar Voorzichtige en niet al te dorstige roenschen kunnen echter veilig Wery s tent binnen gaan Behalve yëry i gezelschap vestigen wij de aandacht op de tentoongestelde ttoeeling zuttert die uit i munten door gemis aan lengte en op FatimaA de jonge dame zonder onderlijf welke beiden aanspraak kunnen maken op een druk bezoek Deze Falimah heeft een meer algemeene bekendheid verkregen doordat zij na op de Hangsche kermis verschenen te zijn den Nederlandsclte Relator aanleiding gaf tot een harer wekelgksche platen Ben 1 dusdanige eer valt zeker aan weinige kermisvertooningen te beurt Velen zullen ongetwgfeld met deze vreemdsoortige dame eens kennis gaan maken Na nog op de aanwezigheid hier ter stede van de Skatingrink gewezen te hebben waar zooats menweet schaatsen gereden wordt als ware t midden in den winter eindigen wg voor heden met onze kermisbeschonwiug om die in een volgend ur voortte etten Zaterdag ochtend heeft er een ontzettend ongeluk op het fort Mont Valérien nabij Pai j plaat gehad Ëea kazemat waar acht artilleristeu bezig waren met het ontladen van oude houwitsers is in de lucht gesprongen door het vuur vatten van het vaa e kruit waarin de lading der houwitsers was overgestort t Wa eene weesdijke ontploffing Onmiddellijk ontstond er brand in den omtrek en er volgde een nieuwe ontploffing van een twintigtal stukken die binnen het bereik van het vuur logen Toen de brand gebluscht was vond men zes verminkte Igken De zevende artillerist leefde nog toen men hem vond maar eeuige oogenblikken later was ook hij een lijk De achtste leefde nog een paar uren en Inn op de aas hem gerichte vragen hoe het ongelilk ontstaan was antwoorden Hg zeide dat lei vaa e kruit vuar had gevat zonder dat hg titt hoe Men heeft hem op eene berrie geplaatst ou hem naar het gasthuis te dragen Maar hg bezweek reeds onderweg Iu zijne vergadering van II Woensdagavond henoemde de Saod der gemeente Oudewater tot hnip onderwijzer aan de school voor g en m u 1 o de heer D Harberts van Weesp Met den benoenult stonden op de voordracht de heered Hazelebach vaa NieuwHdvoet en van der Hek vu Oouda H Salomon dezelfde persoon die eenige jaren geleden op gezag van een luitenant der Koninklijke marechaussee te s Uertogenbosoh gearrestetid en gevankelijk van Amsterdam derwaarts getransporteeid werd waarna bleek dat men op een verkeerde de band gelegdbod hetgeen aanleiding heeft gegeven tot een proces tiegea den Staat is thans opniesv door de Justitie gevat onder verdenking van sis uitdrager gestolen goedeten te hebben geheeld f geborgen Bij de firma BlMsing te Zonen meubelmsken op het Damrak te Amsterdam had nl de msgazjiiimeester zekere A J Seljee een ontslagen veroordeelde die drie jaren te Uoom en vgf jaren te Maastricht in bet tuchthuis heeft door eSraóht lidi schuldig gemaakt aan diefstal van een even aantienlgkc als kostbare hoeveelheid meabelstolbn ea garnituren welke hij tegen zeer lage prgzea rag de hand zette Door de politie opgespoord en iq trrest gebracht werd een groot gedeelte van hst gestolsue teruggevonden en in besUg genomen ook bjj den genoemden uitdrager Eene spykermaehine ran Amerikaansehe eanslraotie volgens het octrooi Uodoek is volgens esge mededeeling in het Wnrtembergseh OewerbeUêtt voonieo van eene tariehting tot zelfaandoeniag en vervaardigt twaalf soorten spgkers van tot 14 Millim lengte De strooken ijzer zink koper eu die eene breedte hebben overeenkomende met de lengte der te fabriceeren spijkers waarvoor dus afknipsel afval gebezigd kan worden worde ia een schuine gleaf der maehiiu gelegd wasr ze iaot eene bus worden aangegrepen en door de werking van een aan touw hangend gewieht asn de machine worden opgeleverd Al het verdere werk verricht de machine zelve de spijkers worden achter elkaader naar gelang der grootte van des kop onder meer of minder scherpen hoek met talen messen vss de strooken afgóoeden ze komen dan met de pnal in den sfigkerrona terwijl tevens de kop wordt aaggedrnkt De verschillende tiewegiiigen wordt verkregen door exentrieken Bg regelmatige werking maakt de machine ongeveer 400 omweuteliggeo en levert daarbg in tien aren 260 000 stuki spgkers Mu knaap ia in itaat bij eene lengts der strooken ran 40 tot SO Geatinieter vier of vijt znlke machines te bedienen De machine wordt door ds PensylvaniaTock Works te Norristown in zes grootten verkocht De kleinste soort kost ongeveer ƒ 670 Laatate Berichten EoiUtantillOpel H Juli Eeae depMM vi Osman Faeha gedagtetkend Flewna 30 JaU iwUti Heden weiid ir j dpor de Kussen WWHta Het gevecht wu algemeen tot 10 w s zffWW De Bussen werden afgeslagen Volgena de grmngen gemaakte Sassen stonden 60 000 man infiqtO 3 regimenten eavalerie en 50 stnkken gesek t tegenover ons De slag wordt waanekqnlilk moifW hervat Eonstantinopel 31 Jali Aanfi Faeha haft zijn ontslag als Minister van buitenlandsche ak aangevraagd hetwelk aangenomen werd 9ei a Faeha werd in zijne plaats benoemd Now York l Augustus De werksUkeri m voort Qp eenige punten het verkeer o de qiW van Colnmbtts New York en Ohi te belemmeWDe militie heeft bevel ontvangen het verkeer W treinen te verzekeren Tal van werkstakers Ijn het Westen gearresteerd De hoofden der qpriWmakers z u lot gevangenisstraf verwezen IPOXjITXËI Aan het bureau van Politie s gedeponssrd sedert eenige dagen in deze gemeente geyo id t gouden ring met j zilver lofwerk waarin een diamanten steen MABKTBERlOQTEN Gouda 2 Augaslus rot ongeveer vorige prgzcn waa de omut klein Poldertarwe puike ƒ 13 25 k f 14 Mindere 18 50 i f 13 Rogge puike ƒ 9 i 9 25 Mindere ƒ 8 25 i ƒ 8 76 Voer ƒ 7 4 ƒ 7 40 Öcrst puike ƒ 7 50 4 ƒ 8 25 Mindere ƒ 6 76 i ƒ 7 2a Haver zware ƒ 6 25 f 5 60 Uchte ƒ 4 76 4 ƒ 5 Koolzaad ƒ 14 Ï5 è f 14 50 De veemarkt met weinig aanvoer de handel vlug schapen en lammeren alsmede varkem en biggen traag te verkoopen lüas aangevoerd 153 partijen priizen van ƒ 28 4 ƒ 34 met zeer vluggen handel Goeboter ƒ 1 80 i ƒ 1 70 Weiboter ƒ 1 35 4 ƒ 1 46 Stand Burgerlijke Oouda GEBOSEN 80 JslL Arie Aathmie osarn A BIniwn Iitda ea C van ia Wubn l Loumiia Coruclu oadwi p ViHern L Joort GEffCWD 81 oil D tea Boseli m J 1 d fliWt 1 Auguatui H B ueaaker ea l 8 na ia Miu O S J Breakel eo C M ClemeM J Loaner N Lokaa i WegsHD ea S C Meiainger H Stledrecht ea J vsa H k Burgeriyke Stand van ondentnonde gemeenten van 26 tot 1 Augastns 1877 Hoordreobt OEBOKEN Geene OVERIJBPENi A Mokadijk lm Dieisl 17 ONDBETROÜWO Geeoe BEUOWD 0 ae Oottderalc GEBOEEK M ItXK teeadat oudere Stlgter eaG Kool t OVBUEDEN Oeedf ONDEBTBOVWDi Osene GEHUWD Oteoe Stolwijk OEBOEEN Geea OVERLEDENs Osnw ONDEBTRODWD J I OoJarketk en C de Bwil GEHUWD Geeoe Haastreobt GEBOBEN Uvis ooderi A Bun en A de Grsa Cencdoi Jofaaiinn onden C Boers C Bietteld OVERLEDBN H vak der Uorat tm ONDERTBODWDi A Booü irj ii V fB m Mj GEHCWP Ooene HeeuwUkf H GEBOBEN MeirtK mder A Keelar ra A Terweij Fitter ooden C vsa int Usrn ea A E sa t Riet OVSBLEDEN C Ooelrum 2 j A Oekaai C j J Schonleo 20 d T O V DEKTBorWD Geene GEHUWDi Geene Waddinxveen GEBOBEK Merie Adrune ooder W Sskaria ea M de Hoiter WiUelmia oadan P V WiUeaknrg ea M Hoogondoor Dirk osders Sskonln CtHoso Kort oaderi P de Jong e D Zwaamtarg Jsnnsljs ouden P den Hollander en i dn Hood OVERLEDEN 0 Bronwer S m ONDERTROUWD W Groot en K H Boe J vsn Bergen en M Hoofbeek VERBETERING In de advertentie betreffende de Kermisamnsementen in Ons Gemoeoen in ons vorig nr staat bij de vermeldiag van den entréepnjs Kinderen beneden 18 jaar M helft Dit moet ziju Kindenn beneden de 12 jaar AP VERTiafTlfiN Getrouwd DIEK TW BOSGB loffiderT Geiondh Ie kl Oost Ind Legerl EN J08INA JACOB A vtt VflLDE Gouda 31 JuU 1877 ♦ Getrouwd HBNDIOK BCSSEMAKBR TAK Ajmiterdam JOEANNA SOPHU tah dik MAAS TAN Gottdfif e ook namens de fan U huipen dank betoigen TOOT de vele blaken van belangstelling bg gelegenheid vsn hun huwelgk ondeirondlin Öoudo 1 AugnsluB 1877 O 2fl lanfl ontvingen wjj de treurif e ding dat onze geli lde Schoomloclrfcer II VOORBUBUH Masu in don ouderdom van slechts 29 jaren aan eene korte doch herige ziekte den 12 Jnnij te Batavia is OTerladen W VOOBBÜBGH J VOOEBÜBOH Spmut Gouda 2 Ang 77 Eenige en algemeene kennUgemng V De Eleer en Mevrouw Twt BOSCH Dl WiLDB betuigen hunnen dank voor de menigTnld heyi zeu van deelneming tor gelegenheid Tan hun huwelgk ondervonden Oouda 31 Julö 1877 KIRnS GADEAn geen nuttiger als de COLORADO OF AilllDAPPELILEVËR in CHOCOLA AD bewerkt met een geheele beschrijving en de zichtbare ontwikkeling is Toor 75 Oent te Terkijigen bg den Restaurateur van KUIKEN station GOD DA STEBELIJEMmAN Op ZONDAG 5 AUGUSTUS zal het Museum weder Tan 4 6 nnr nam tegen den verminderden toegangêprijB van 10 Cents de persoon geopend ijn D COMMISSIE SPAARBANK te Gouda Aan belanghebbenden wordt bericht dat Comsiissarisaen ZATERDAG 4 AUGUSTUS en MAANDAG 6 AUGUSTUS e k geene AVONDZITTING als gewoonlük znllen honden doch MAANDAG 6dezer s MIDDAGS van 12 tot 1 ure gelegenheid geren zoowel om gelden IN TE BRENGEN als TERUG TE BEKOMEN Namens Commissarissen der Spaarbank voornoemd KIST Voorzitter RÜIJTER Secretaris Suppé Das Lied vom Pst Zancf en Pianor 20 et A BRll KiHA i BESTELKANTOOR van uit de BROUWERIJ DE ORANJE BOON TE ROTTERDAM Alsmede diverse BIEREN op flesschen en kruiken SPECIALITEIT in En elsche BIËUEN oit de BrottwerU van Bas Co GINGER BEER en LIMONADS met Hermeti3che sluiting BESTELLINGEN worden tensjpoedigst aan Hnia bezorgd uit de Bottelarg van H VAN WIJNGAARDEN Korte Tiendeweg D 93 1 ilTlÖE i D 1 O EB ECJicK TIIsrca Gouda Oosthaveu B n 14 Bevelen zich beleefd aan tot het Tervaardigm TM ZEER PUN UITGEVOERDE WOTOT VERLANGT EEN Toor ÉÉN uur i moigens noeg en ÉÉN nut later Ook kan geplaatst wordonals JONGSTE KLERK op een Kantoor EEN BÏÏB EB JOUQEUNQ eene nette hand schrgvende A res franco aan den TJitgerer dezei Courant onder letter Z HEROPENING Café TIVOU V Gedurende de Bermis RESTAtJRANT Onder minzame aanbeveliD W J M Scholg Urbanus Pillen bereid volgens liet aloade en echte Recept waarop men in het bijiondar attent maakt Zgn zeer nnltig in ongesleUkedea der MAAG en werken heilssam ep de SPU8VSRTERIN0 Ztj lyn Bitmaotend tegen de OAL 8CHEKFT £ in ket BLOED en UITSLAG der HUID zg zgn ZACHT LAXGBSXD ea 8LUMAFDRIJVEND Verzegelde dooien Tsn 37 s Cent a dobbelt doezen zijn rerkrygbesr bij de nh Alblauerdam J de Boer AmtUrda H Clébtn k 0 drog heilige wi B 1 ti Bodegraven B Versloot Botkoof i A Tsn t Woudt Del tkatien J B Westerhoff Del t H W de krugff Goiffia L Schenk op de Hoogstraat Hacuirecht K Oosierling Üage J L F C Sn bilié BntenbaT leyien i T Terbargb Haariem hoek Bskkerstatg Meerkerk W Tsn Beekum MoorirecU Q H Post t Jt i S OudeKoter Pr Vree Itollerdam y d Toom ie Bekn Weata Wagenstraat Sekeonkoven A Wolff Utreekt AlUn k Kroon p bet Steenw r dia Doakerstr a ili riaariinfftn Woater Plegsier fTBifdm J V Sweermia Zeeenimten A Prins Het dep6t deier ecbte Urbaans PiUeB stad zooTele jtren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Qouda alleen en nit sluitend Repisatit by den heer L SCHINK op de Hoogstraat WAARSCHUWING Men wordt instantelijk verMMi 4 1 sttent i Willen zgn dat door ons bjr i i M snders d Urbsnus Pillen bereid rolgenï l ft v en cebte Recept in Dépdt zgn Jtttt t ïiSliiMi n da kierboten opgegeten Steden en HaatóS m Sif de Herbovengenoemde Difótkmder In elk dooqe is een biljet Toorziso met de eigeniandige na m eD i T n de terraardigers Wed KiONïil b Zoon Apothekers welke Hsndtsekeniag zich ook berindt op het iSegellak wnarmede de Dooqes rerzegeld s jn Wij Veraieken de gebfoifceis sastontoltf d U wel op te letten en roden hun sa WOl toe te SiMS 1 wielt men d Uooq ss Piltan baalt Aileea die Dooq s waarin een biljet met ome Haadleekeoias is lioh aan te solialfeD es aich ta wachie TOor Vet gebruik fsa de iele uamaaksels