Goudsche Courant, woensdag 12 september 1877

geroerden oorlog een eInJe Ie m iken kunnen ij vonzeker houden zelden heeft een oorlog zooveel weerzin ingeboezemd aU die welke thans gevoerd wordt tnssohen halfbeschaafde volken die door ras en godsdienst van elkander verschillen De inlervenüe wacht slecht op nieuwe overwinningen van de Buii n welke men algemeen voor ivaarschijulijl houdt daar er dag ljks nog nieuive versterkingen uit Rusluud aanrukken Wanneer de Mosoovieten hun vroegere nederlagen hebben nllgewischt afgerekend hebben met Osman Mehemed Ali en Suleiman dan meent men kan met vrucht eene bemiddeling worden aangeboden welker kans van slagen berust op de betrekkelijke uitputting vau de beiden partijen Turkije heeft gedaan wat hel kon racer dan het kon maar ook Ensland heeft 1 zijn bruikbare troepen op het oorlo sveld moeten brengen en i nu reeds verplieht zijn reserve te zoeken in de nieuive lichting van de milieien Xemen wij voor Rusland het gunstigste geval namelnk dat Osman Mehemed Ali en Suleiman verslagen worden dan gaat daarmee in elk geval het tegenwoordige seizoen heen e Kusland zou wanneer de vrede niet gesloten is daarna de wiulerkwartieren moeten betrekken in zeer ongnuatigc positie het leger is opgesteld van den Donju tot den Schibka pas in een vesl te hnge liuie alleen reeds met het oog op behoorlijke proviandeering ia een vijandig land dat het nadeel heeft van s winters geheel onbruikbare wegen te hebben en daarbij komt nog dat de groote vestingen ia de inacht der Turken blijven wat op zieheelf reeds het behoud van de tegenwoordige linie gedurende den winter onmogelyk maakt Met de waarsohnulnkheid derhalve van strak na zeer bloedige veldsbigen zijn leger uit den Schibka pas op den Douau te moeten tenijjtrekkeu zal RuaUnd naar men meent het oor niet afwenden van vredeivoorstellen De tUd zal moeten leeren wat er van is BINJNTENLAND GOUDA 11 September 1877 De heer J H F Bloemers predikant bij de Ked Herv Gemeente alhier heeft een beroep ontvangen naar de gemeente Unmmelo In een Zaterdag gehouden vergadering van de Afdeeling Gouda van het Nederlandsch Tooneelverboud is als brstnnnlid herbenoemd de heer K Vf i K oning Tot afgevaardigde ter Algemeene Vergadering die Zaterdag e lÉ te s Gravenbage zal plaats hebben werd benoemd de heer 3 Post van der Burg NaAwij tot ons genoegen vernemen zal ie t aanstaadK Winterseiioen door het Botterdamsche Tooneelgeielschap onder directie der heeren Le Gras Van Zoylen en Haspels in deze gemeente een reeks voorstellingen worden gegeven Sinds dit gezelschap bet vorige jaar alhier dplrad is zooals men weet de beroemde actrice mej Cath Beersmans daartoe toegetreden zoodat het nog meer dan vroeger zal knnnen brantwoorden aan hoog gestelde eischen Gisteren had ondef begunstiging van goed weer de aangekondigde schietwec trijd plaats op vrije baan De uitslag rvan was als volgt Bertie Prijt bestaande uit Twee Karaffen met zilver gemonteerd door den heer A van Reedt Dortlsnd len Init adjudant bij de dd Schutterq alhier in 3 schoten met Si punten Tmtde Priji bestaande uit Een Kaasstolp met 2 Botervlootjea met zürer gemonteerd door den heer G Prince Jr 2en luitenant bij de dd Schntlery alhier in 3 schoten met 31 punten Derde Pry bestaande uit Een Sardine doosje met ziljer gemonteerd door den heer i H de Wildt luit der Infanterie alhier in 3 schoten met 31 punten Fierde Prgt bestaande uit twee gouden Manchettenen vier dito Ovethemdknoopje door den beer H van Wgngaarden alhier in i schoten met 30 punten De afloop van den Schiatwedstrijd van heden deelen wy in ons volgend nr mede Te Ammerstol is door de leden der Ned Herv gemeente aldaar voor 4000 ingeschreven als bgdragen tot bouwing van een nienw fcerlqieboaw De commissie vso oppertoeiicht en beheer der kweekschool voor zeevaart t Leiden heeft bekend gemaakt dat op Maandag 24 September 1877 in voornoemde ioriefating eene keuring zal plaats hebben van knapen die eene verbintenis in s rgks leedienat wensehen aan te gaan De twaalfde bgiondere vergadering van het Nederl rederqkers verbond zal gehouden worden op 15 September a s des avonds ten 8 uur in het gebouw voor kniuteD en wetensehappen te UtreAht r De muuekecbool nrordt door ISi leeiliugco be fartl Jlajrvau bptal iii er 130 X ƒ S a 650 15 X lO 4 ƒ 150 10 X 12 a ƒ 1 20 Ï7 X 80 l f 540 ƒ 1460 In 1878 werd n schoolgeld ontvangen 7 15 Ï5 17 De opbrengst i met 400 yerminderd daar fele ingezetenen zich in IS76 77 ran hunne Itonden hebben ontdaan Ia 1876 bedroeg de outrangst ƒ 2140 75 ITortH tenolgd BUITENLAND Builenlandscli Overzicht De plechtige teraardebestelling van den heer Thiers beeft Zaterdag iUats gehad xonder dat eeuige ongelegeldheid aas den ernst ran het oogenblik afbreuk drad Hier en daar gingen kreten op ter eere van de republiek maar een enkele wenk ran de leden van den atoet was voldoende om elke demonslratie te voorkomen Men begreep dat de stembus weldra gelegenheid zal geven om van zijne gezindheid te doen blqken In weerwil van den zwaren regen die den geheelen voormiddag aaahield was geheel Parijs op de been De Beun waa geopend doch in de handelswijken aren vele atelien en winkels gesloten Langs de bonlerards vertoonde zich overal eene dichte aaneenschakeling v n parapltties De huizen waren tot op de daken met toeachoowers bezet Tengevolge der SBtelbare rijtuigen was de passage herhaaldelijk gestremd doch werd door de zorg van een paar duizend pditieagenten en da garde te paard telkenmale spoedig hersteld Ten 1 nsr hield de regen op en ging de stoet voorafgegaan door cavalerie en infanterie met muziek langa de boolevaids naar het kerkliof Pére Lachaise SUveatre de Sacy li l A ff Vuitry van de Acad de science morale Dofaore Martel Simon Favre admiraal Polbnan gewezen ministers ouder Thiers ea Jalea Grévy president der ontbonden Kimer droegen de slippen van het lijkkleed Daarop volgden gewezen afgevaardigden en senatoren vertegenwoordigers der Frausehe Academie gadeeltelljk in officieele kleeding vaii de Académie da tamca morttUt van het Jntliiul vaa den Algemeeoen Baad vaa het departement der Seine verschillende gnanteo in rqlaigen de Panjache Ge eeatenad d depatatiêo uit zestig steden waar nder die van Belfort met bare banier met daverende kretao werd toegejuicht deputatie uit de stodenteu Bij deieo stoet gevolgd door artillerie infanterie n kuraaaiers was eene onoverzienbare schare aangesloteiv Alle te zameo vormde een s rootsch schouwspel Op iiet kerkhof worden toeapraken gehouden door de heereo Grévy Jules Simon de Saóy Vuitry en admiraal Potbnan De S mUiaiu Franfotu heeft den tekst der dagvaarding medegedeeld waarby den directeur vaodit Uad en Gambetta als diens medeplichtige gelast wordt heden voor de ciende kamer van de correcttoneele rechtbank te Par s te verschijnen Bebeachnldiging ia dat nj openbaar gemaakt hebben de bekende rede Toering va Bqaset die offenses tegen den maar ehalkt ontraga tc ea sija roinisters behelsde De JUpmÓifm fr nfai deelt de stokken uit de redevoering aiede waarop deze beachnldigiog gegrond ia Daaronder komt voor dat Gambetta aan het slot eide Wacne r Frankryk zgn souvereiiie stem zal hebben doen honen daa raoet men zich oaderwopen of httagnn Uit versdiiBeode tdegrammen blijkt de de BosBsehe aaaval op Flewoa in ernst ia begonnen £ en pvtienlier talegrais te Londen ontvangen bericht dat Flewna rüds in handen der Boaaeo is en de Turken met groot verliei op de vlucht zqn gqaagd De tqding is in aich zelf niet onwaarach nlijk omdat ditmaal wel gezorgd weiea lal de Turken in hunne venchaosingen met eene overmacht aau te taaten terwql blijken de telegrammen uit het hoofdkwartier de toebertidse en Zaterdag reeds ver genoeg waren gevorderd om gisteren den hoofdaanval te kunnen verwacktes Maar natuurlijk kan men geen kerheid hebben voordat de berichten voldoende zgo bevestigd Die bevestiging ia niet gekomen en het lehqat een ongegrond gerucht te zijn Ook de MoDten rqnen hebben thans een gewichtig voordeel behaald Het garnizoen dat nog de itadel van Kiksitaeh bezet hield heeft zich onroor aanJeiqk avsi geTen en d ce belangrgke grenansting ia doa voor de Turken verloren In Eoedaod tp H men in de butste dagen weder no naatt u in J n Russisch Tnrkschen oorlog vd uct op dit oogenblik maar op een niet ver ver fdad tqirtisv ea dat eedang een oging zal worden gülma door de Xocadfaeden om un den gmvelqk K ï n P n len penmngmcesler vn het hoofdcomité van het A rfe ij van 31 aLT lus 11 zgn sedert de opgave in de circulaiieTan 31 Jnli te voren ten behoeve der zieke en it onl krygslieden m den ooriog tusschen Rusland en T t fngekö mf Van het oomilcS Gouda vrouwen f 50 r ƒ 100 Leeuwarden ƒ 200 Midde birg Rotterdam ƒ 500 te zamea 1107 M Ds circulaire van het hoofd oomité der Ned vereoniging Het Boode Kmu betreffende de lectuor voor zieke en gewonde krijgslieden derzefr enlaad macht in den oorlog tegen Atchin is van den volgenden inhoud Het belangrgk yerslag der verrichtingen van het eentrsalcomité van Het Soode Kruit in NederlandsckIndië over 1876 maakt op menige Wadzgde niel ding van het groote genot dat de zieke en gewonde krijgsman heeft in onderhoudende lectuur Het is voor den gekwetsten strijder eene ware ontspanning uu en dan eens in zijne moedertaal te kuuueu lezen over onderwerpen die hem belang inboezemen eu opbeuren Die onderwerpen zijn zeer uiteenloopend Zoowel romans en dagbladen als stichtelijke lectuur maar vooral geillustteerde werken worden steeds met graagte gelezen Van deze zoo luidt het verslag kuunen niet te veel worden gezonden üit het overeieht van den gedelegeerde van Bet Soode Krtüi te Atehin bigkt evenwel dat de behoefte daaraan groot is wanneer hg scbrgft aanvragen om lectuur heb ik dikwijls moeten afslaan In den laatsten tijd ziju zeer weinig boekea en geschriften bij bet boold oomité ingekomen ter verzending naar Ooet Indie De oogst is derhalve sehralcr naarmate de behoefte grooter wordt Wij nemen daarom de vrijheid uwe aandacht opnieuw te vestigen op die behoefte en uwe welwillende tusschenkomst in te roepen tot het bijeenbrengen van geschikte lectuur voor de lijden ia de hospitalen van den Indisohen archipel Het legerbestnur ip Indië onderhoudt de bibliotheken in de groote garnizoenen Daardoor Eal aan den wenach van onze zoo ijverige i£leeliug in Indié worden voldaan Het hoofd comité zal elk geschenk boe gering ook van boeken tijdschriften enz in de Hollaodsohe Frausehe en Duitsche taal iu dank ontraiigen en voor de geregelde verzending naar Indië zorg dragen met vermelding van de namen der goedgunstige gevers Beleefdelijk verzoeken wij u de voor Bet BoodiKrui bestemde werken te doen venenden aan hetbureau van het hoofd oomit Lange Voorhout n 6 te s Gravenhage en de toezending loorael mogelijk te bevorderen Caterdag is te Arasterdam de tweede algemeene vergadering der vereeniging voor lijkenverbranding I gehouden Vertegenwoordigd waren de afdeelingen Ngmegen Dordrecht s Gravenhage Sohiedam Zntfen Leiden Delft Amsterdam Zaandam Haariem en Rotterdam Uit het jaarverslag door den voorzitter dr E de Vr uitgebracht bleek o a dat het ledental der vereeniging een cgfer van 1250 bedraagt De goedgekeurde begrooting geeft dit jaar een batig saldo van 1121 44 Het kapitaal van bet fonds voor de Igkovens bedraagt 1643 78 Het voordeelig saldo der algemeene kaa werd gestort in het fond voor Igkovens Onder de panten van behandeling is o a goedgekeurd het voorstel om een bedrag van ƒ 110 te beateden voor kosten van vervoer naar Gotha indien een van de leden der vereeniging bij eventueel overlgdeo mocht blijken besehikt te hebben dat voor zijn lijk van de gelegenheid tot crematie aldaar moet worden gebruik graiaakt Een voorstel tot het uitloven van een prg van 200 voor eene wetenschappeipe in algemeen bevattelgken vorm geaebreven verhandeling hoogstens vel dmka groot over de lijkenverbranding als de verkieslgkste wgze ven Igkonbebandeling werd goedgekeurd met groote meerderheid nadat volgens amendement van het departement Rotterdam de laatste woorden waren vervallen omdat die woorden een reeds tealoten denkbeeld uitdrukken terwgl het depart Leiden er aan toevoegen deed te sohrgvenin de Nederlandsohe taal De volgende jaarvergadering zal te Arnhem worden gehouden Tot leden van het hoofdbestuur te Gravenhage woonachtig worden herkozen dr J B gers en W C k Staring Voor de periodieke aftreding van 4 leden uit alle leden der vereeniging te kiezen werden herkozen do aftredende bestuurder dr A A Fokker dr S HoogeweriT prof D Huizing en prof A C Oddemans lo de plaats van pr f Oudiman die eene be noeming m meer irenscbte werd gekozen prof Franohimont te Leiden In de plaats van dr J Teixeira de Katto die bedankt heeft als bestuurslid werd benoemd mr C de Jong van Beek en Donk Op een voorstel van s Gravenhage van de strekking om de belangen der crematie te leeren waardeeren door coorantenberiohten werd besloten de gewone mededeelingen aan do afd ook aan dagbladen toe te 7 enden Amsterdam deed het voorstel de gemeentebesturen van Nederland aan te schrijven om het daarheen te Leiden dat de overblijfselen door ruiming van grafiuimten en begraafplaatsen verkregen verbrand worden Dit denkbeeld werd goedgekeurd Een voorstel om het hoofdbestuur te machtigen een transportabelen lijkoven aan te schaffen met het oog op het voorgaande en voortgevloeid uit dat voorstel werd aangenomen met algemeene stemmen Ds Herderschee lid van het hoofdbestuur wees ten slotte op de wcnschelijkheid om steeds meer het streven te dienen der vereeniging door het houden van voordrachten en lezingen over de zaak waarna de vergadering gesloten werd Een makelaar in effecten te Amsterdam is sedert een paar dagen voortvluchtig met twee partijen effecten ter waarde van ƒ 10 000 waarvoor hij kasaanwijzigingen heeft afgegeven op handelsbanken en vereenigingen waar hij onbekend was De i Ct meldt dat een collecteur der Staatsloterij onlangs ontdekte dat van een uitbetaald twintigste kooplot het eigenlijke cijfer was uitgekrabd en een ander er op was opgeplakt zoodat het nommer hetwelk er op stond met een prijs was uitgekomen Aangezien zoovefe loten te gelgkertgd ter betaling waren aangeboden ontdekte men eerst later en te laat het liedrog Van de 19 ofScieren die examen hebben gedaan voor de krijgsschool hebben slechts 7 aan het geheele eismen voldaan Nadat door den Raad der gemeente Reeuwijk voor de vacature van hulponderwijzer aan de openb lagere school afdeeling Nieuwdorp te vergeefs sollicitanten waren opgeroepen op eene jaarwedde van 460 met ƒ 50 gratificatie na elk jaar verWgf is door den raad besloten onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten de jaarwedde te brengen op ƒ 600 voor een hulponderwijzer zonder hoofdonderw jzersacte en op ƒ 600 voor hem die deze acte heeft Bovendien zal aan eiken hulponderwijzer ƒ 60 gratificatie worden verleend Zaterdagavond had te Utrecht in het park Tivoli het einde plaats van den wedstrgd der muziekcorpsen en wel tusschen de stafmuziekcorpsen van het 4e regiment infanterie van Leiden 7 e reg inf van Amsterdam 8e reg inf van Arnhem en Kon Ned marine van den Helder De uitspraak der jury was dat Ie le prijs zijnde zilveren medaille en ƒ 400 werd toegekend aan het 8e reg inf van Amhera en de 2e prijs zijnde zilveren medaille aan bet 7e reg inf van Amsterdam Bengaalscb vuur verlichte het park Tivoli terwgl door de gezamenigke corpsen een groote militaire taptoe werd uitgevoerd Het onderzoek naar de kleurenblindheid van het trein en wegpersoneel der Exploitatie maatschappg is fgeloopen Dit heeft aangetoond hoe noodzakelijk het is dat het personeel dat met de seinen te maken heeft nu en dan onderzocht worde of hel de kleuren weet te onderscheiden immers is gebleken dat er velen aan kleurenblindheid Igdende zgn o a 8 roaohinisten op het Noordernet Deze zullen in andere betrekkingen bg de Staatsspoorwegen geplaatst worden ken leest in het Paleii van Jiutilie Ëenige bladen hebben vermeld dat aan den voormaligen secretarie der kanaalmaatschappij vergunning ia verleend zgn gevangenisstraf te ondergaan met toelating tot de pistole Tot toelichting diene dat de gevangene die tot de pistole is toegelaten veel betere huisvesting voeding en ligging ontvangt dan zgn medegevangenen mits hg dit elf betaalt Niet ieder gevangene die het betalen wil heeft het recht dergelijke betere huisvesting voeding en ligging te verkrijgen maar de minister van justitie moet daartoe vergunning verleenen die deze vergunning aan den een geeft o a aan den hierboven genoemden veroordeelde aan den ander weigeren kan na gehoord te hebben den aanklager het O M doch zonder te hooren den reohtèr die het vonnis heeft geveld of den verdediger Daar dus de beslissing in deze geheel is overgelaten aan het welgevallen van den Minister is door het besluit van 29 Sept 1876 8 H no 6 aan den Minister een fecht tot het verleenen van een oort van gratie toegekend zoo geheel in strgd met onze constitutioneele instellingen en met de eerste beginselen vau strafrecht hetwelk tot zoo teel miabrnikcn en pcraooulijk guiistbetooa kan aanleiding geven dat wij ons geroepen voelen de zaak der pistole spoedig tot een opzettelijk onderwerp van behandeling te maken en meer speciaal de aandacht der Volksvertegenwoordiging daarop willen vestigen Men versta ons wel wij treden alleen in een critiek der zaak geheel afgescheiden van de aan den bovengenoeinden veroordeelde verleende gunst Omtrent het verhandelde in de alg synode der Ned Herv Kerk over ue belijdenisvragen meldt de Kerkel Ct htt volgende Naar het beloop van het deswege vroeger uitgebrachte rapport kwamen achtereenvolgens verschillende voorstellen tot wijziging van art 39 van het reglement op het godsdienstonderwijs aan de orde 1 Het voorstel van den hoogleeraar Kneuen eu den heer Luti dat veel wijder strekking had dan de wgziging der belgdenisvragen eu daarbij eene verandering van den inhoud niet alleen der door candidaten tot den Heiligen dienst art 27 reglement op het examen maar ook van den inhoud der gelijksoortige door de godsdienstonderwijzers bg hunne toelating af te leggen verklaring eu belofte art 19 reglement op het godsdienstonderwijs voorstelde Naar dat voorstel zouden uit de beide bovengenoemde artikelen de woorden dat wij mitsdien den ganscheii Raad Gods inzonderheid zijne genade in Jezus Christus als den eeuigen grond der zaligheid ernstig en van ganscher harte naar de gave ons geschonken aan de gemeente zullen verkondigen wegvallen Na langdurige en ernstige discussie werd het tweeledig voorstel verworpen met 13 tegen 6 stemmen De hoogleeraar Kneuen eu vaq Bell adviseerden vóór de hoogleeraar Doedcs en de secretaris tegen de aanneming van het gedane voorstel 2 Het voorstel van dezelfden tot wijziging van art 39 en in verband daarmede ook van art 38 van het reglement op het godsdieustonderwijs In plaats van de drie bekende belijdenisvragen wenschten de voorsteller slechts éne vraag van dezen inhoud verklaart gij in oprechtheid des harten als lidmaten te willen toetreden tot de Nederlaudsche Hervormde Kerk en overeenkomstig de door u afgelegde belijdenis des geloofs des zins en willens te zijn u als getrouwe volgelingen van Jezus te gedragen en tot den bloei van het Godsrijk en van de hervormde kerk in het bijzonder met iuachtnemiag van hare verordeningen naar uw vermogen mede te werken De vergadering oordeelde met 12 tegen 7 stemmen tot deze wgziging niet te mogen medewerken De praeadviezen werden gegeven in deuzelfden geest als bij het eerste voorstel vermeld 3 Het voorstel van den heer van Doyl om de bij de bevestiging gebruikelgke vragen over te brengen naar de aanneming van lidmaten en bg de eerste dus in bet geheel geen vragen te doen werd verworpen met 15 tegen 4 stemmen De hoogleeraren en de secretaris adviseerden tegen de aanneming 4fi Het voorstel van den heer Douwes luidde dat de belgdenisvragen aldus mogen worden gewijzigd a Verklaart gij in oprechtheid des harten u te vereenigen met allen die God aanbidden als hunnen Hemelschen Vader Jezu Christus vereeren als den Zoon Gods den Leidsman tot den Vader eu door den Heiligen Geest zich willen laten besturen 4 Hebt gg mitsdien het ernstige voornemen de zonde te verzaken en matig rechtvaardig en godzalig te leven gelijk het ware christenen betaamt c Belooft gij enz als de derde vraag in het thans geldende art 39 van het reglement op het godsdienstonderwgs Na langdurige deliberatie beeft de vergadering wet 13 tegen 6 stemmen deze wijziging anngeaomen Tegen adviseerde de hoogleeraar Doedes eu stemden de heeren Molenkamp Verhocff Roodhuyzen Trip van Zoudtlandt Creutzberg en Thoden van Velzen 5 Het voorstel van den hoogleeraar Doedes de drie belijdenisvragen samenvattende in deze enkele belijdt gij in oprechtheid des harten te gelooven in onzen Heer Jezus Christus als uwen eenigen Zaligmaker en belooft gij overeenkomstig deze uwe geloofsbelijdenis als een getrouw volgeling van Jezus te zullen leven en als lidmaat der Ned Herv Kerk naar uw vermogen eu met opvolging van hare verordeningen te zullen medewerken tot hareu bloei gelijk tot dien van het Godsrijk in het algemeen kon tengevolge van de aanneming van het voorstel Douwes niet in behandeling komen De aanneming van lidmaten geschiedt vanwege den kcrkeraad Zg die als lidmaten der kerk wensehen te worden aangenomen melden zich daartoe aan bij den predikant hunner gemeente in gemeenten van twee of meer predikanten bg den predikant die hen heeft onderwezen of zoo zg niet tot die leerlingen van een dor predikanten behooren bij den predikant hunner keuze De kerkeraad na zich te hebben verzekerd dat er tegen het zedelijk gezag der aaunemelingen geene bezwaren zijn vaardigt tot de aanneming af den pre dikant bij wien de aangifte beeft plaats gehad en ééa of meer ouderlingen Door den predikant wordt met iuachtnemi nj v in de vatbaarheid en de ontwikkeling der aannemelingcti een onderzoek ingesteld naar hunne kennis van de Christelijke geloofs en zedeleer eu van de bgbelsohe en kerkelijke geschiedenis met name ook van die der hervorming Het onderzoek wordt zoo ingericht uat de aannemelingen gelegenheid erlangen niet alleen om van hunne verkregen kennis te doen blijken maar ook om belijdenis af te leggen van hun Christelijk geloof Wordt de maat der verkregen kennis door de meerderheid van de afgevaardigden des kerkeraad onvoldoende bevouden dan heeft de aanneming geen voortgang Bezwaren tegen de geloofsovertuiging der aaunemelingen leveren geen grond tot afwijzing op wanneer zj zieh bereid verklaren toestemmend te antwoorden op de vragen in art 39 voorgeschreven De aanneming geschiedt namens den kerkeraad door den predikant De voorgestelde wijziging werd ten slotte met 13 tegen 6 stemmen goedgekeurd De verandering in art 38 en 89 ziju alsuu voorloopig aangenomen en zullen aan de cousideratièn der provinciale kerkbesturen en de classicale vergaderingen worden onderworpen Een boekdrukker te Amsterdam kreeg eei aanplakbiljet om te drukken waarop o a voorkwam een zesroedigen hooiberg Hij drukte het biljet maar meende toch dat dit woord niet overeenstemde met de wet op de maten en gewichten en veranderde het daarom in zes arigen hooiberg Met 1 Oct zal te Berlijn verschijnen een socialistische revue getiteld Die Zukun t Het blad zal of hoopt werkman te zijn in het ware belang der maatschappij door het aanbreken van het oogenblik te verhaasten waarop een recbtmatige verdeeliug der aardsche goederen zal plaats hebben Een bekende Londensche oogarts Dr Stearns schrijft De photographen bedienen zich van oranjeglas oin te felle lichtstralen uit te sluiten en dat is ook het vereischte van brillen die voor zwakke oogeu bestemd zgn daarom ziju oranjebrillen te verkiezen boven groeae of blauwe Iu het gasthuis waar ik werkzaam ben is een kamer met oranjeglazen Die kamer is bestemd voor zulke oogziekten die geen fel licht kunnen verdragen eu de inrichting heeft bewezen goede gevolgen te hebben Een dnitsch blad de Kissinger Saale ZeituH stelt voor de vraog Waarom is bij het tegenwoordige muntstelsel voor het nieuwe twee raarksiuk de zoo passende naam van Bismarck niet ingevotrd Het antwoord luidt Omdat Bismarck er tegen heeft dat de socialisten hem geslagen zouden zieu dat de natio naalliberalen hem in hun zak steken en dat de klerikaleo hem naar welgevallen zouden kunnen inwisselen voor iets auders en voorts ook omdat velon in het land oordeelen dat hij reeds te veel zijn stempel op alles gezet heeft Dezer dagen is de schoonmoeder van wijlen maarschalk Prim mevrouw de Aguero overleden Een Fransch blad verhaalt bij deze gelegenheid het volgende Toen Prim te Madrid door het verradelijk lood doodelgk getroffen werd woonde de hoogbejaarde ziekelijke vrouw te Barcelona Zij vernam de moordaanslag plotseling door het geschreeuw van openbare uieuwsvensters maar men heeft den noodlottigen afloop voor haar verborgen weten te houden tot haay dood en zij is kalm gestorven in het geloof dat haar zoon gelukkig van de bekomen wonden hersteld was Hare dochter namelijk Prim s weduwe eigen smart vergetende wist zich zoozeer te beheerschen dat zij het schrift van haar overleden echtgenoot nabootste en mevrouw de Aguero ontving op die wijze tot haar dood aanhoudend brieven die zij door haar zoon geschreven waande Een zekere M G ontmoette naar hg aan het DagU schrijft dezen zomf r op eeu duitsche badplaats eene dame van wie hij wist dat zij om de gezondheid van haar kind ieder jaar lang buitenslands doorbrengt Hij vroeg haar of zij weer niet eens naar Holland dacht te komen Eenigzius verkort maar andera bijna woordelijk luidde haar antwoord aldus Het verblijf in druk bezochte plaatsen la overal duur maar te Scheveningen is men er te veel op uit ieder voor zich om met alles de vreemdelingen te plukken ik heb daarom ook kennissen van mij afgeraden daarheen t gaan en bovendien ik werd er iek van ergenia zoo als bg u te lande daar aan het strand vooral met gewillige dieren wordt omgesprongen mijn zoontje die den geheelen dag aan het strand vertoefde geraakte ten laatste maar al te zeer aan het zien van die gruwelen gewoon ofschoon hg er eerst met tranen in de oogen vac huiverde Is w volk overal zoo barbaarsoh en lui als daar t Is pleizierijl