Goudsche Courant, woensdag 24 oktober 1877

Tot nieuwe kUeu hubbm zicli WcJirom 33 personen aangemeld Hoe is verbetering in dien toestand te brengen In de eerste plaats door meer voor algemeene bekcnijheid met de wet te zorgen voorts zouden moeten Door den heer 1 levergeld werd jl Doudi rd ip avond i ii r i i i 5 1 I worden aangesteld inspecteurs inet de controle over meen vergadering van de vereeiis uig tol bevorderin r j i f i i i i i Ie al of uiet nuleviug der wet belast van f ibriek en h iudwirknijverheid te llotteidam een voordracht gehouden over vtattilaliet waaraan wij het De grootste hinder van de schadelijke gassen ontstaan door de dooc ademhaling bedorven lucht wordt iii couctrten schuuwburgz den vergaderingen enz ondervonden üu ir moet dns geventileerd worden De zoogenaamde natuurlijke ventilatie door aanbrenging van openingen of het plaatsen van Inchtkokers die met de buitenlucht gemeenschap hebben is ongeschikt om htt beoogde doel te bereiken Kunstmatige veutilatie dus waartoe al die inriclitingofi worden gerekend waarbij de lucht door uitzuigiug iiipersing of verwarming dus door de krachtauanwending in beweging wordt gebracht AU voorbeelden van goede ventilatie noemde spreker de zaal van de Société dta orb et métiers van de Kamer van afgevaardigden te Parijs tn vau de Etmonstrantsche kerk te süraven hage waar de bedorven lucht hetzij vau beneden naar boven of vau boven naar ueucden wordt afgevoerd Voor gebouwen die bij dag gebruikt worden was de ventilatie van boven naar beueden en voor zalen die des avonds worden gebezigd de vebtilatie van beueden naar boven aan te bevelen terwijl in sommige gev illeu waar de plaatselijke gelegenheid het niet anders toelaat een gedeeltelijde zijdeliugsche luchtstroom moet worden aangebracht Tocht i niets anders dan een te snelle luchtstroom die ons onaangeuaain aandoet en die bij elke ventilatie volkomen kan vermeden worden wanneer de lucht zich maar met geen grootere suelheid beweegt dan vijfentwintig centimeter per seconde De slotsom van het gesprokene was dat spreker erkende dat het probleem eener valkamen goede ventilatie niet gemakkelijk was op te lossen doch dat ce te verkrijgen is wanneer niet tegen de kosten wordt opgezien uiet alleen voor aanleg maar ook vau onderhoud en dat hij van eenige proeven doch voornamelijk vau nauwkeurige berekeningen met inachtneming van alle oorzaken en gevolgen een goed resultaat venwaohtte Hen schrijft aan de Leidtche Courant De Zeeuwsche boeren epelen dit jaar weder een goede kaart met den aardappel niettegenstaande er in Zeeland wet eea derde minder is gerooid dau anders £ eeds vroegtijdig ontstond er vraag naar het product vooral toen elders de ziekte groole verwoesting onder den vroegen aardappel aaurichtte Nu er de handel algemeen is want bijna uitsluitend is de auidaeht op den Zeeuwsehen aardappel geves tigd komt sok het bi teulaud er ontzaggelijke koopen doen Zoo zijn er o a 80000 heet versebeept bestemd naar men meldt voor Britseh Iudie Bij gevolg is de pr zeer hoog zelfs is bij sedert het beruchte 134 6 uiet zoo hoog geweest als thans en het zul er niet bij blijven Ook andere streken beginnen zich nu naar de Zeeuwsche markt te neigen In het genootschap Doetrina te Leiden trad dezer dagen mr A Kcrdyk op ala spreker over de wet op den kinderarbeid Hoogst boeiend schetste de preker deu toestand die de indiening der wet ran Houten voorafging de noodzakelijkheid eu den aandrang in deu lande om wettelijke regeling of althans Kcttetijk toezicht op kinderarbeid Na op de trage verschijning der vershgen van de staatscommisaién en de weinig practische vruchten Tan haar arbeid ook door de werkeloosheid Aet regeering te hebben gewezen herinnerde de spreker dat Thorbeeke den heer van Houten bad aangeraden lelf het initiatief Ie nemen en dat deze daaraan gevolg gegeven had en hoewel belangrijk gewijzigd zijn ontwerp tot wet verheven zag Keeds nu zoo betoogde hij verder heeft de ondervinding bewezen dat de niet aanstelling van speoinle inspecteurs een leemte in de wet is er wordt niets gedaan om de wet ernstig uit te voeren en haar beginsel te verwezenlijken Daarom wilde hg door lijn rede een zwakke poging aanwenden tot verbetering Tan den z i onhoudbaren toestand Hij stelde de vraag is het wel gunstig gesteld met de uitvoering der wet van 1874 en waarom is dit niet het geval Zij heeft gnnstig gewerkt door medewerking der bevolking en van zeer vele fabrikanten en werkgevers die na aanneming der wet haar eerlijk nagekomen en gesteund hebben Maar daartegenover taan onnoemelük veel gevalleu waarin de werkgever de wet tracht te ontduiken De exceptie Tan Teldarbeid geeft hier maar al te Teel middelen voor aan de hand In sommige treken Tau ons land helpen kinderea van 8 en 9 jaar by den veldarbeid in teenbakkerijen werkea kinderen beneden 12 jaar in de open lucht als scheepsjager doen zij dienst zij zgn Ï naai boodschaploopen bg hun vaders die ia igarenibrieken weiken Op vele plaatsen zouden die ambtenaren hun werk reeds verricht vinden want een aantal burgemeesters enpulilieainbtenaren zien goed toe elders werkencoinmissicn en onderwijzers de ricbtige naleving zeerin de hand nog in andere gevalleu zorgen du werkgevers zelven Een gunstig voorbeeld liiirvan geeftIfengflo w uir de onderwijzers zielig op verzoek derfibrikanten tot eene cjiiimissie hebben gevormd omkinderen vóór de toelating in fabrieken een kleinexamen uf te nemen Dit bevorilerl het schoolbezoik Verder achtte do sprek cr ten uilspraak van den hoogaten rechter uoodig w aan de i ei schillende opvattiugcn dtr wet vooral niet t oog op werkztiamheden in tegeiiwoordiglieid der ouders eeiijéindete maken iSoven alles moest echter alle veltMifibcidvoor kinderen beneden de 13 jaren worden verbïicn Toch moest daarbij in het oog gehouden word n dater een groot verschil btstaat tusschen voortdutendfenindustrieelen en tgdelijken vtldaibeid Daaroèu zou b V aan led Staten de bevoegdheid gii geven Ifuuncn worden op voorstel van een geineeiit bestuuy in sommige gevallen dispensatie te verlecnen lj Haar van dat alles stelde zich spreker gcai heil voor zonder invoering tevens van leerplicht Zoolang kiuderen beneden 13 jaren niet verplicht zijn de scholen te bezoeken zat de toekomst niqt verzekerd zijn De weg tot ontduiken tot moreel VarwaaHoozen blijft dau open en dat mag niet het geval zijn met een wet wier strekking door ieder zoowel uil een hygiënisch als moreel oogpu ut awerd tolSejuielit Onderscheiden leden der fweede tiuner zijn in meer dan één afdceling ijïij het ouderzoek vaii de begrooting van Oorlog met aandrang teruggckqmen op den reeds dikwijls uitgesproken wensoh dat aan onderofScieren eu militairen van minderen rang verboden worde buiten dieiis4 wapenen te dragen Andere leden gaven in ovetlrcgiug dat zoodanig verbod worde opgelegd als straf na droukenechap en vechterijeu In het begin dezer maand is gelijk ook wij hebben medegedeeld door den Minister van Oorlog betrekkelgk deze zaak een circulaire verzonden Eerstbedoelde leden meenden iutusschen dat hier slechta prerentive maatregelen de rust eu de veiligheid der burgerij kunnen waarborgen De heer Levi redacteur van het weekblad ket Heater Kwartier heeft zich mede bij het bestuur der Groninger werkliedenvereenigiug aangemeld om lezingen te houden uit de werken van Hultutuli en die waar dit noodig is toe te lichten Nauwelijks is raeu in Noord Duitsehland een weiuig bekomen van de ontsteltenis over het fnilleereu van de Stettiuer Eitterschaftliche Privatbank of een nieuwe finaucieele ramp wordt vermeld De Lauenburger Creditbank is evenals met de Stettiner Bank t geval was door de kwade trouw der directeuren gesprongen Hubbon de eerste zichzelf recht gedaan de laatiten zijn in handen der justitie Een mijnwerker te Burcy werd acht dagen geleden onder den grond bedolven Hij leeft nog en men hoopt hem zelfs te redden Drie dagen geleden hoorde men toevallig dat hg nog leefde sedert elaagde men er iu door een opening den ougclukkige voedsel en wat warme kleereu te verstrekken De opening mag echter niet verwijd worden omdat de aardafsohuiving h in dan dreigt te verstikken Opmerkelgk is t dat de werkman iu zijn ouderaardsche gevangensohap volstrekt niets vau den duur des tgds wist De aóht dagen en acht nachten die hij onder den grond heeft doorgebracht schenen hem de helft korter toe want toen men hem vond was het al Woensdag en hg dacht dat het pas Zondag was Aan de tegenovergestelde zijde wordt nu ouder leiding van den mijuingenieur een nieuwe put begraven waarlangs men den werkman hoopt te verlossen Ben Fransche courant met het raadselachtig adres M van Sohnizlenburoh au chateau d UhIenpas prés OoUbuehh Hollande ia in goede orde bezorgd aan jhr van Schuylenburgh kasteel ülenpas bij Doesborgh Glelderland En dan klaagt men nog OTer de post zegt de Standaard Onder de bezoekers eener herberg te Kirchhörde in de Pruisische Rijnprovincie ontstond onlangs een twist waarbij men handgemeen werd met het gevolg dat de kastelein de politie liet roepen die spoedig aan het rumoer een einde maakte Eenige der onruststokers over die tusscheukomst verbitterd schijnen zich op den kastelein te hebben willen wreken althans een paar dagen later bemerkte hij dat zgn kelderdeur niet goed gestoten was en vond hij bij onderzoek iii d U kelder ein pak opgeiuld met 38 zesduims dynaniiclpatroncn en voorzien van I eene lont die door een venster tót naar buiten w aangelegd De lading was van dieu aard dat bii de ontploffing niet alleen zijn geheele huis hetwelk hij met zijn gezin en twintig kostgangers bewoonde maar ook eenige belendende gebjuwtjes geheel en al zonden zijn vernield Ecu landbouwer in Kans is geeft een zeer eenvoudig middel ter hand om coloradokevers uit het aardappelveld te honden Men zaait er hier en daarwat vlaszaad tusschdn eu het opkomende vlas ver drijft het schadelijke insect of verhindert het ziftte ntslelen JEen groot ongerief wnilrover het reizend publiek ZKih reeds menigwerf heeft beklaagd ontstaat uit de oistaudjglicid dat tussehou vele zeer nabij elkanderSf tot veischiltende sioorweg maalsehap lA aan i it ongc irden doorïu ren vaif de verschciilcno oer gibezkd ii gbe u he falgeirlee wor t Httge 1 v li ütmie lornMlgkaaiflJb jijjen bffioorende stations geenc ficiHtstreeksche pinatsh kaartciMworden uiigegevrn zoAilM onderweg op da over mi stati iis niet alleiin nieuWe kaarten moeteu gendihei worden maar oo de biage opnieuw moet w rden Kiigcachreveiil De poiteDi kscbe Haiidclsmi nister Mtu ile meenjKg uit a liude rief zoAuui cn tegcinoct el oinei voering pok in deidooi Kiiilude iVirtfh gM zoogcuaif rtide bla d groote spoorwegen Sbeds fii Ipc worden heeft aim ali Oi ftnwjlviiiü ren eeijl circulaire g richtii waarifi gebruik I Van zoodamijtt blanco kaai drongen Deze plaul ianen zijn g vbrm ert inrichting ats de gewone ti alleen ontbreekt daarop het üiliou ui liHtpniOiliig n de prijs welke beido dourl dénlMgever o lilt öogenblik der uitgifte ntet de pen iwirden ingewWi ven Obk voor ons laad waar deze kaarten o a reeds op de Slaatsspoorwegen iu gebruik zijn zo de invoering er van wellicht aanbeveling verdienen De heer A Tielen boekhandelaar te Waalwijk zal tegen 1 Janu iri een weekblad uitgeven gewijd aaa handel en industrie In een huisgezin te Arasterdam werd sedert geruimen tgd op versahillende tgden uit een gesloten secretaire geld vermist De heer de huizes had vermoeden op zijne dienstboden waarom hij deu nauwkeurig gadesloeg doch de dader van den diefstal mocht hij niet ontdekken Hij merkte toen het geld dat hij iu zijne secretaire bewaarde Onder meer bad hij de vorige weck daoriu geborgen ƒ 13 60 aan gemerkte rijksdaalders en kwarljes Hij ontsloot zijne secretaire en de 13 50 waren gevlogen Depolilie werd geroepen die dr dienstboden ondervroeg doch uit wier verhoor duidelgk hunne onschuld bleek De schoondochter van den heer des huizes werd gehoord en ook zij ontkende aan deu diefstid schuldig te zgn Zij werd oudereooht en de gemerkte geldstukken werden op haar bevonden Zg beleed ni deu diefstid te hebben gepleegd Verder bekends zij dat zij zich op verschillende tgden had weten meester te maken van den sleutel der secretaire ea etillekeiis naar de kamer waar de secretaire stoid had weteu te sluipen om die te openen en den diefstal te plegen Zij is In hechtenis genomen Het jaarlijkache onderhoud der boomen op d Boulevards en de openbare pleinen en tuinen te Parijs kost omstreeks 980 000 Op de Boulevards staan 82 300 boomen op de begraafplaatsen 10 400 en op de pleinen en in de tuinen van verschillende openbare gebouwen 8300 Er tgn op de wandelphiatMB meer dan 8000 zitbanken ten behoeve Tan het publiek Ofschoon op het gebied der kunst de statiltiek schijnbaar minder te zeggen heeft dan op eeuig and meenen wij toch aan de volgende cijfers betreffende de jongste tentoonstelling Tan schildergeu te Amste dam eene plaats te mogen inruimen Ze gevo misschien in een of ander opzicht licht Het aantal ingezonden schilderatnkkeo bedroeg i in 1840 609 in 1865 624 in 1877 689 daaronder waren uit Nederland in 1840 564 in 1865 366 in 1877 296 nommors Het blgkt das dat het aantal Nederlandsohe inzenders sedert 1840 met meer dan de helft Terminderd dat der Treemdelingen in dezelfde verhouding toegenomen is In 13 zag men 2 Parijsohe stukken in 1877 71 i iu 1 uit Brussel 14 nu 70j in 1840 2 vertegenwoordigers der Dusseldorfsohe school thans 44 Berlijn Mnnchen Home Weiioar en Gênève ignoreerden de tentoonstelling van 1840 dit jaar zonden respectlevelgk 10 8 6 6 en 3 stukken Uit deze statistiek te besluiten dat er na Nederland minder schilders zgn dan vóór 37 zou misschien onjuist wezen Vele onzer beste kuMk naars hebben toch op de tentoonstelling Tan dit jaar niets ingezonden Ook is het bekend dat vele werken der Nederlandscho kunst ia Engeland en 4 merika gereeeier aftrek vinden dan iil het vnderlaiid Een gunstig toeken voor de kunst kau echter de afneming der Njelerlandsche inzenders gppaard aan eeneevenrwlige vermeerdering van buiteuliinelers waaronder natuurlijk een zeker aantal brekcbeenen zekerniet geacht worden 1 Wat de soort van het tentoongestelde betreft valt op te merken elat in 1810 nog BI in 1877 slechts portretten Jenloongestelel werden Uier is deinvloed der photographie niet Ie miskennen In t algemeen w ls op de ouelere lentooiistHling meer verscheidenhend Ivanr lel nemen Van de 58 werkenzijn er thans 209 yeiire siakkeii waarvan het cijferlu l +0 nii t meer dan 70 b droeg De landschappen stegen in 37 jafen van 158 tjt 178 de water en zeegrzichtcii van H lot 5IS de slillcveiisvan 4 tot 15j llistoriefatukke iK da dden van 33 tüt giTu gujistig versolujnselji binnenhuizen van 34 tot 7 lamplichten van 12 tot 2 veestukkeuvin 50 ot fjl ji I Bovendien leveren de b Zighcden die voor de gemeente zelve te iloem zijn den heer Burgersdijk zooveel werk op d t hij er niets anders bg kan waarni inen Dit was de gang van he t betoog dat overigens zoo eenvoudig is dat men waarlijk geen uautoriteil behoeft te zijn of apeaaltteit in de zake van bouwen om dat te leveren Dit aan het adres van den beer yan Straateu die afging op de woorden vau den heer Samson uiet wgl zij hem overtuigden uiet wijl zij argumenten bevatten die hem gewichtig toeschenen maar wijl hij ilcii heer Samsom onvoorwaardelijk gezag toekent in fzulke zaken en zich bij diens lulviezeu uederlegt onder bet prevelen der woorden De heer Samsom sprak derhalve zwijg ik de heer Samsom oordeelde ingu oordeel is derhalve overbodig ik stem blindelings met deu heer Samsom mede Voorzeker is dit zeer vleiend voor den heer Samsom zoo als autoriteit begroet eu gevolgd te worden raiuir één vraag aan den heer van Straaten Wie is in uw oog een autoriteit iu een zaak f Naar mgn inzien alleen hij die bkwees i metterdaad OETOOND kee t vebstand te hebben van zulk een taai 1 iemand wient adviezen door de ondervinding TBKKHOUDEND zijn bevomhu Dat nu de heer van Straaten modedeete wie hij voor autoriteit houdt De a s behandeling der gemecntcbegrooting zat hem voorzeker in de gelegenheid stellen dit bij ten of anderen post waarover hg het woord voert mede te deeleu Wat nu de argumenten van den heer Samsom betreft niet beide zgn van evenveel gewicht De beweerde beuadeeling der andere architecten hier ter stede ia nl uiet steekboudend daar men volstrekt niet alleen de keus heeft tusschen den stadsbouwmeester en de andere architectsn maar zich zeer goed ook elders kan bedienen Waar nu het alternatief wegvalt tusschen den flink bezoldigden heer Burgersdgk en de patent betalende architecten is tevens ook vervallen het tot tweemalen toe geopperde bezwaar Tan den heer Samsom Het tweede argument is Tan ernstiger aard en slechts dit werd dan ook door den heer Oudijk overgenomen beaamd en vej der toegelicht Het gold de vele werkzaamheden die de heer Burgersdgk voor de gemeente heeft te doen Hij heeft volgena de heeren Samsom en Oudijk ze5óveel te doen in dienst der gemeente dat hg geen tijd over heeft voor andere werkzaamheden Hg moet zgn plichten veronachtzamen tegenover de gemeente zoo ng particuliere werkzaamheden op zich neemt Is dit waar f Men Zegt het maar bleef in gebreke te bewgien dat de heer Burgersdgk als gemeente ho ivmeester zondigde waar hg vroeger als particulier anhitect werkzaam was En dit bev ijs waa noodig om klem bij te zetten aan de redeneering zoodat de meerderheid van den gemeenteraad dan ook niet overtuigd Werd eu de gevraagde vergunuing verleende Hiermede is de zaak echter niet uit Het is geheel en al in t midden gebleven of het wensohelijk is dat de gemeente bouwiudestcr geen paiticulitre werkzaamheden verricht en met bet oog op een volgende aanvraag vau den heer Burgersdijk moet liet uitgemaakt worden of hij wezenlijk zooveel bezigheden voor de gemeente heeft te verrichten dat hij andere wcrkz iamhedcn doende zijn plicht via a vis de gemeente moet vcrwaarloüzen en het is de plicht van ieder om tot de oplossing dier vra ig inede te werken Daartoe zij hier de geluigeiiis utas rc leLld vau iemand die zeer ingenomen is met den hctHjurgersdgk Wij bedoelen deu heer i Scheltema gemeentearchivaris van Gouda en lid van de Xederlandsche Maatschappij van Letterkuiiele W in de ie aflevering v iu zijn laatste werk getiteld Cesc iivdeuiH en Beitchrijviiip der Stad van dtr Coitde tuZ onomwonden verklaart hoe hoog hij hem schat i Hij noemt hem een man vol enefgie aan vvien wegens ztju bijzondeTen takt en bekw ainliet l de gemeentebel iogen uitueinend zijn tejeverti on il Hoe oordeelt nu de heer Sclulteraa een oiiwr iakbaar getuige aang i mile het aantal der werkzaamheden van dm architi ct der gemeente Hij staat reeds biji een vluchtigen blil pp diens wcrkkrftig verbaasel over al hetgeen la in de fM i vaM één persoon is annbcvoUn Hiertoe bijhooren nl niet alleen hnneit de stad alle stefleJlijke böuvven toijpns gcsliohten scholen straten brdggei l de taalde alleen reeds 63 in gelat plantscf iien uz maar ook jdc singels en kaden in hare onmiiMiélijke omgeving Eu daar builen op grpoteren olèeringcreii afstand uiet enkel vele bruggeto zooals efc Haiötreohtsche brug en nog een viertal op het Goudschci rijpad maar evenzeer de Goüwesluis zclVe sschen Alphen eu Zwammerdam inet jaag en rij iad beide die p liemtlsbreedte van elkander verwijderd derwaarts leiden zoowel als andere wegeu of g daelten van wegen voerende naar den drooggeidaakten zuidpias Waddinxveen Heeuwijk om niet van en elders gelegen huisje en woningen te spreken Eu buiten en behalve op dit alles moet hij nog toezicht houden op brandspuiten reddiugstoestetleu met één woord op al datgene wat de openbare veiligheid bevorderen kan gelgk hij in dagen van watersnood of bij het uitbreken van brand eene eerste en voorname plaats bekleedt Voorts waagt hij de veronderstelling dat er van de krachten van e n persoon voor dat alles wel wat veel gevergd wordt dit spookte wellicht den heer Samsom door het hoofd toen hij sprak vau de weuschelijkheid van de aaaslelling van een onderarchiteet terwijl hij nog uiet eens alles opnoemt wat de architect der gemeente te doen staat Hier wordt dus uilgevveid door den heer Scheltema over dat wat de heer Burgeraelijk alzoo te doen heeft en wet in minder algemeene bewoordingen dan de heeren Samsom en Oudijk gebruikten bij hun redeneeringen iu den raad Het vermoeden rijst onwillekeurig op dat de ge meentearchitect inderdaael zgn tijd wel noodig heeft Het getuigenis van ilen heer Scheltema aangaande diens velë liezigbedeu is niet zonder gewicht Het kan medewerken tot de oplossing van de vraag uf het wenschetijk is den gemeente archittct geheel en at t recht te oatueinen tot controle op particuliere werken De zaak is niet uitgemaakt De gemeenteraad heeft alteen voor éi n geval een beslissing genomen en bij een eveutueele naelere aanvraag van den heer Burgersdgk zal de quaestie wederom op het tapijt komen Men Iwreide zich daarop voor opilat dan voor goed en voor altijd wordt uitgemaakt of de billijkheid tegenover den gemeente architect mede brengt elat hem de gevraagde vergunning wordt gegeven of die in het belang der gemeente wordt geweigerd Laatste Berichten Londen 22 Oct Een telegram uit Karajat van den 17 den melilt aan ie Daily tlewt Generaal Heymann rukt op Erzerura oan Kara is ingesloten en onderhandelingen our ele overgave der vesting zijn aangeknoopt Het hoofdkwartier is te Vezinkoi Generaal Lazareff marcheert tegen Ismail Hakki Pacha Aan de Time wordt van den Sisten uitRasgrad geseind dat Suleimon Paaha op Basgrad terugtrok doch Solenik aan de VYitle Lom door de Turken bezet bleef Berlijn 22 Ocl Het Huis van Afgevaardigden heeft bij acclamatie het vorige presidium herkozen Berlijn 22 Oct De heer Winthorst heeft in bet Huis van afgevaardigden aan den voorzitter geTraagd of er bij het Bureau bericht was ontvangen dat aan een of meer ministers verlof was verleend De voorzitter gaf hierop een Ontkennend antwoord Londen 22 Oct Volgens een telegram uit Beriyn aan de Fait Mali Gaielte is tusschen den grootvorst Nicolaas Én Osman I acha te Plevvna eene overeenkomst ondertcekehd omtrent het begmveu van lijkeh Rome 22 Oct De gezondheidstoestand van den Paus is beter I c prins van Mout negro cii zijn zoon zijn Ie Napels aniigekomcu Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Maandag 22 October 1877 Kantonrechter Mr J H van Mierop Ambtenaar van het Openbaar lliuistene Mf W lU A Scholten te Kotterdam VEKOOKDEELD J P magazijnmecster wonende te Gonder ik tot eene boete van vijf gulden of gevang van ejiiu dag wegens het te Gouderak moedwillig mishandelen van een hond X van der P slachter wonende te Gouila tot eene boete van één gulden of gevang van i5éu dag wegens het te Gouda laten loopen van ptuiiiigedierte zes kippen en een haan in de boomperken van eene opeiib ire wande Iplaats J de B koopman wouende Ie Capelle a d IJssel C H koopman wonenile te Gouda D van K koopman wonende te Gouda ieder tot eene boete van drie gulden of gev van ecu dag wegens het te Gouelaf laten stilstaan van een met een paard bespanneir voertuig zonder dat de eigenaar of ander geschikt persoon de teugels hield of oumie dctijk bij of vóór de bespanniug geplaatst was 0 B kteeilermaker wonende te Waddinxveen tot eene boete van vijf gulden of gevang van één dag wegens het zich in kennelijk beschonken toestand vertoonen op den openbaren weg te Waddinxveen C van H tapper wonende te W addinxveen tot eene boete van drie gulden of gevang van één dag wegeira het te Waddinxveen tappen van sterken drank aan kinderen beneden de zestien jaren ONTSL VGEN van vlle K X HTSVERVOLGING V van W reiziger wonende te Sotierdam ter zake van verder gereisd te hebben dan het station waarvoor hij een plaatsbewijs had genomen en aan den spoorwegbeambte op het station te Gouda geweigerd te hebt en de bijkomende vracht met Terhooging lan Tijftig eents te betalen oTcreenkomstig het requisitoir Tau den ambtenaar Tan het openbaar ministerie daar de verhooging die de reiziger geweigerd liad te betalen terwijl hij zich tot het betalen der bijkomende vracht had bereid verklaard volgens art 4 van het algemeen reglement voor het vervoer op de spoorwegen ïan 9 Januari 1876 alleen dan door de spoorwegmaatschappij kan gevprderd worelen wanneer iemand zich in ilen trein bevindt zonder behoorlijk plaatsliewijs d i zonder plaatsliewgs of met een voor dieu trein niet geldig plaatsbewijs maar niet wanneer iemand verder reiM dan het station waarvoor het plaatsbewijs is genomen Burgerlijke Stand flEUOKEV 19 Oct Coraelii Rijtbertoe ooders C G l beKD en J VVeeldcDbarg 20 JuhKDuet Coroelis oodera A Gijwuij en P van den Ber 21 CbriBtiM ooderi W van dur Heij ea J C Btttmg Jacoba Klaziaa oaders A Spicriugeboek en P H Weiland Beraardu Autouiua ouders H au Rootflaar en J DoDgelmans 22 Ueudnkus Stepbauua ouders U van der Woudea en A J Sparuaaij ADVERTENTIEN De ondergeteekenden betuigen bg dezen hunnen hartelijken dank Toor de vele blijken van belangstelling by gelegenheid hunner 25 JARIGE ECHTVERBENIGING ondervonden D VEENING A VEENING ScHODTE Gouda 23 October 1877 8 Jt 10 METSELAARS gevraagd tegen Hoog Loon bij C W GIESEN Metselaar KLEIWEG Gouda Socictcin öM GlNÖËGËS7 Commiasarissen der Sociëteit On Genoegen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolge Art 30 Tan het Reglement dat bg gelegenheid van de 1ste Abonnements Tooneelvoorstellinc op WOENSDAG den 24n OCTOBER 1877 üe SOCIEJ EIT van af des avond ZES irUIt ial GESLOTBN xijn Namens Oommissarisaen Mr P J SNEL President E JAGER Secretaris Gouda 23 October 1877