Goudsche Courant, zondag 4 november 1877

geu JUa klit hoofd der coniinissie itaat als Kerevoorzitter oau geachte Burgemeester voorxitter is de Tooreitter van het Departement de heer C J C Prince de heereu H W Koning secretaris en C C H Prince penuingmeenter ran t Prpirtemcnt fungeercn ig gelgke beKekking by de feesteommissie Voorts zijn er tree snb oomniissien benoemd een voor de tentoonstelling waarvan leden zijn de hh C J C Prince H W i Koning P ïoedewuagen J A Roest van Limburg en Dr H IJssel de Schepper een voor de festiviteiten die is samengesteld uit de heeren O J Sleeiw Zö =B vooizitter C C H Priiiee Seoretalts D Lulius van Hoor mr J Forteijn Broogleever W Post Drost H O UoefiMiner 3 M Noothoven van Goor A an een jeagdig Nederlander den heer S W van Buuren van Gouda thans te I onden ivoonaohtig is door de Koyal Scottish Society of Arts te Ediraburgh een zilveren medaiUe van verdienste vereerd wegens een door hem uitgevonden werktuig voor de kubuawortel trekking Nu het nieuwe ministerie is tot stand gekomen wijzen wy r belangstellenden ep dat het i n nut hebben kan de zaak van de verandering onzer Hoogere burgersohool in eens met 5 jarigen cursus nader aan te dringen en toe te lichten bij den Minister Kappeyue en onze vertegenwoordigers in de Kamer Misschien dat er onder de w zigiugen der begrooting welke stellig volgen zullen ook deze verhooging eene pbiats zou kaoaeu vinden Bg kon besluit is het eereteeken tot belooning van eervoUea langdurigen dienst bij de schutterijen toi ekend o a aan D Lulins van Goor kapitein en W van Leeuwen mn lcant bj de dd schutterij alhier Voor de acte als hulpondenvijzeres werden Donderdag van de 15 eandidateo 8 afgeweten en 7 toegelaten raaronder behoort mej C J Mispelblom van Aitena alhier Met ingang van den Sden dezer zal het rgkstelegraafkantoor te Beskoop op werkdagen open zgn van 9 are yo ir tot 12 i on namiddags en van P tot 5 en 7 Va S i namiddags De diensttijd opZoBen teestdagen bl Et onveraudBrd i Het Departement van Koloniën is van voornemen om de gelden ten behoeve van aoodlqdendeu op d Nederlandsohe West Iudisohe eilanden venameld en welke men door tussehenkomst van het Departement en van bet bestuur van Onrafao hunne bestemming wil zien bereiken op die wgze over te maken dat telkens wanneer een eenigszins beduidend bedrag zal zgn gestort de Ooovernenr langs telegraphischen weg wordt gemaohtigd om over het ontvangen bedrag te beschikken Ten einde van die gelegenheid het best gebruik te maken is het wensehelgk dat de stortingen bij bet Departement pluats hebben vóór den 16 en Sisten van iedere maand zgnde de uiterste tqdstippen waarop een naar St Thomas af te zenden telegram van daar per mailgelegeaheid naar Curafao kan worden overgebracht Het tweede instrdotievaartuig ter opleiding van jongelingen voor de marine zal binnenkort te Kotterdam in dienst orden gesteld en op Feyenoord bijhrt entrepfitök in de koningshaven worden gestat tioneerd Dit vaartuig de Anna Panlowna aanvankelijk bestemd om als stoomboot dienst te doen in Nrd Indië schgnt voor die bestemming te zijn afgekeunl en is nu aan de bbriek op Feyenoord zeer doelmatijt ingerioht tevens tot oefening van de jongelingen die zich voor de laedienst wensdten te bekwamen Niet alleen de snboommisaie voor de Soabi 4tiehting te Qonel saai ook die te Utreekt keeft zich tot de boofdcommissie gewend iaat bet oerste om niet of althans niet allten te s Hag kindeBickenbaian op te riekten Utttchl keeft in owfweging gegeven of boven s Gravenhage niet eenig gezond lawMijfc ooid in bet raiddes dts Sqki de worhear 200 rerdiCDen of er wni te sticma rgeiyke sUebtingen in neardcie atiekeii p te liokteD loAder at dit lOB bcboeTen t belatten dat de Mndeatie de zetel IQ aar ón inatalling als ledelqk lidMMun g veatigd worde Vrqdsg veid in den V g m kopgat gevaarlek penoon op de ojiembtre etnat door d politie aaitgehoaden en Toov oofig easohadeigk gemaakt Onder den weidsdiea naan van gaat voa Keadel gewezen minister van den Koning ran Hanover speelde hg den dipl Hnat kookt in vemdiiUaDdt winkels en mar gazonen gocdóen op kndiat of eigealök cm H iet té betalea ea naakte ia kaffiAai n tm natatBitiea tn Badcda der hediandan bstaofqU T rtaering ik Hg w o W ri ledart drie mkea ie Sehereniasea op Itemeubileelrde kamets hg converseerde het liefst met Duitachers met wie hg over politiek kon spreken en die hg op artikelen in Duitsche dagbladen vergastte Hij was steeds voorzien van bgouieriën én andere snuistergen die hg aan de dames van t Aloiizar en dergcigken ten geschenke gaf De recils bejaarde graaf von Kenlen had bij stjn visitatie iii het eommissariaat van politie geen cent op zak Het verbruik van paardeni leesch neemt te Parijs slenls toe Terwijl in het derde kwartaal van het vorige jaar de paardenslachterijen 373 410 kilo verkochten is Ie verkoop gedurende hetz lfdc tydvak van dit j iur geklommen tot 443 310 kilo De kuiistiigverheid in ons vaderland heelt een zeer gevoilig verlies oudenroudeii L e heer J M van Kempen oudste lid der firma J M van Kempen en Zonen te Voorschoten is gisteren in 63 jarigon ouderdom bezweken aan de slepende ziekte waaraan hg sedert eenigen tgd Igdende was Zgne biimenen buitenlandsohe met grooten lof bekende rjuik heeft in 1835 eene eenvoudige zilversmederg te Utrecht met een klein getal werklieden tot aanvang unt gehad langzamerhand werd die uitgebreid eii in 1863 naar Vooraoboten overgebracht waar haar meer ruimte ter beschikking stond Van Kempen paarde aan eene groote mate van kennis veel beleid en bnitengewoneu gver zoodat zijne zaak al mier en meer in bloei toenam Hg knoopte uitgebreide handelsbetrekkingen met het binnen en buitenland aan Hem werd de vervaardiging opgedragen van het nationaal gedenkteeken te s Hage en het koloisaal monument van Jan Pieterszoou Koen te Batavia waarvan de arbeid zoo omvangrgk was en zoo gelukkig mocht slagen dat de uitvinder der galvano plastiek de hoogleeraar Jacobi te St Petersburg opzettelijk een bezoek aan de fabriek braokt waaruit die kunatgewroobteu waren voortgekomen Als mensoh was van Kempen hooggeacht door allen die in de gelegenheid waren hem meer van nabg te leeren kennen Inzonderheid stelde hij groot belang in zijne werklieden Hoe ook zich toewgdende aan zijne zaak was hg een man die èn als burger èn als christen de belangen van maatsohappg en kerk ernstig behartigde Vele onderscheidingen van vorsten en op tentoonstellingen vielen van Kempen ten deel hij was officier der aide Tan de Eikenkroon ridder der 8t Stanislaus orde van Busland en van de Frans Jozcfs orde van Oostenrgk Een aantal Amsterdamsobe vleeschhonweis hebben reeds nu een adres aan den Baad der hoofdstad gericht om zich tegen iet opriohten van een abattoir als strijdig met huta belang en vooral tegen een verplaatsing der veemkrkt naar de Stadsrietlanden te verklaren Als dit bietste pUats kad londeo zfj daar geen vee meer koopea Wg knnnen ten stelligste tegenspreken ket beriabt door een der Amsterdamsobe bladen gisterenavond gebracht dat defah H Steenbergen en H P Berlage predikanten hog de Ned Herv gemeente te Amsterdam voornemens zijn hun predikambt nedei te leggen Bg het onderzoek in de boeken van de judateaschap van Mevrouw Juuson te Groningen vond de familie nog in een ouden Voetius op veraobillende plaatsen twee bankbiljetten i f 1000 ieder en in een oude Coccejins twee oude Bussen van lOOO ieder Men hoopt nog meer te vinden en zal na de boeken blad voor blad nazien De Maandvergadering van het Nederlandsehe Zendelinggenoolsohap ontving in deze week aangenameblijken van den gver die verschillende vereenigingcnaan den dag leggen om de inhindsohe bevolking inNederlansoh Indié van hulpmiddelen voor bet onderwgs te voorzien Zg ontving voor de bibliotheek presentexemplaren van de volgende werlges Een eerste en tweede leesboelge in een der dialeoien van NieuwGninea door den zendeling C De Graaf aangeboden door de ütntkUeit ZKuUnfe rmifu if een spelboekje een leesboekje eo een rekenboekje in ket SiDcndanecsch de bandleiding by de beoefening der Soeudaneesebe taal en bet N Testament in bet Soendaaeeseh gcsohieven door S Ooolsma oitgegeTen door ket Nedeilaadscbe Böbelgenootschap deze alle aangeboden door de ÏMeHaèMtt ZOtdtrnptreemgittf Ttgeiyk roet deie werkjes en de fhiai nitgevoerdi bqbclvertaling kwam ter tafel een Maleisdi leesboekje van de hattd van N Ghvafland gedrukt op de pers van het Nedeihndaobe Zendelinggenootsdiap te Tanawangke als venolg op de reeks van aoboolboekenvan dexelidB k ahd Onmogelijkheid om eene gemeesteiyke veroidaning it te voefen In het legleBent van politio van QroniogaB art fiS is vooige akiev B dat randvee over il ttiwt niet anden nag verroerd wolden dan geleid door een aan de koienaf beboorlfk beveatigd toow Haar na hedl de kanioniccbter aUaar ia een Tooiiekoami garat bealiat dat rouderen tonder horens in t geheel niet behoeven te worden geleid omdat toch aan die dieren het touw van art 88 niet kan worden bevestigd I Bij den gemeenteraad is nu door B en W voorgesteld bet artikel te lezen als volgt anders dan gel d aan een touw tonder meer Het touw zal dan ook aan den staart vastgemaakt mogen worden maar het vervoer van een ruud met gebroken poot of van een ziek rund op een wagen slede enz verboden zynl Zou dot de bedoeling zguP Brielle heeft ren zgner oudste en meest populaire inwonen verloren door d n dood van den heer A H Van Kruyne ruim 92 jaren oud Zgn goedhartigheid en mededeelzaamheid maakten hem bg rgk en arm oud en jong bevriend Iedereen kende hem als Oom Toon Als wethouder van Brielle en dijkgraaf van Voorue heeft hg veel nuts ges cbt Toen Den Briel op 1 Dec 1813 van de Fransche heersohappg veriest werd was Van Krnijae éen der hoofdmannen en nam als kapitein der gewapende burgerwnoht den Franschen commandant gevangen Donderdag deed het gereohsbof te Arnhem nitspraak in de belaugrgke zaak van Janoa van Touger B dagloonster huisvrouw van H Roskam te Twello beschuldigd van vergiftiging op baren echtgepoot Bij een breed gemotiveerd arrest is de beschuldigde daarvan vrijgesproken op grond dat noch uit het verslag der deskundigen noch op eeue andere wgze is gebleken welke hoeveelheid phosphor in den toegedieuden pnunekoek is aanwezig geweest toodat niet is uit te maken of daardoor eene aeute vergiftiging met snellen doodeiyken afloop of wel eene maagontsteking met den dood als einde van een langdurig Igden heeft knnuen ontstaan Na de nitspraak van dit arrest beeft het Hof de onmiddellijke invrgheid stelUng van de beschnldigde bevolen Uit het verskg der Vereeniging tot Instandhouding der Kweeksdiool van Onderw teiessen te Arnhem over 1876 1877 blgkt dat het aantal inwonende kwcekelingen bedroeg 79 81 dat der uitwonende 27 i 28 Twee vaccerende Rgkkbenrten werden na vergelijkendexamen opnieuw begeven Praotisoh werkzaam waren eenige kweekeliiigeu aan bieoAdere soholen inzonderheid aan de handwerkschool voor meisjes maar bovenal aan de leersobool die in September geopendwerd onder directie van mevr de wed Marx en welke 62 leeriingen telt Vier en iestig examens werden met goed gevolg afgelegd twee mi lnkten Onder de leervakken werden opgenomen stel en meetkunde benevens hnishoudkunde Vervolgens zijn insuppleloire begrooting en de rekening over 1876 77 goedgekeurdtde kaUte met 94 504 78 in ontvangst en 43 900 64in uitgaaf Het claaaieoal bestuur van Hesreavsen beeft tan dtu kerkeread der hervormde genwente te IJalleberd bericht dal het geene vrgheid vindt het onlang nitgebraoht beroep goed te kesren zoolang niet eene volledige opgnve van bet bedrag der pastoralia is vetsokaft Aan den beroepen predikant is eea tnk teoient van 2000 toegelegd tetwijl de paatonlia waarvan kerkvoogden eene juiste opgave weigeren te geven ruim ƒ 30000 moeten bedragen Omtrent deze zaak ontvangen wg beden bet voU gende bericht Wg meeuen tbana met lakerbeid te kunnen mede deshm dat in de laatatgehonden ringveigadeting van Hnerenveen is besloten om betrekkelijk de bekende Ï naestie ia zake de loogenaamds pattoriegoederea ta jalicberd o a Aeagwirdea nament den ring niette prooedeeien zoodat ar wel kana beataat dat watde adminialratie dier goedeien hatreft alles J ket oude tal Uyvea Den beroepen predtkint moet aangeschreven omtrent hei beroep naar die geneent thans een berioit te nemen Au Ct Met ingenomenkcid kebken anla ga gcMin op bet npport an Mnkapalior fa Stade de prickting van loogenaamde boi niaea als laiMel tat beperking van bet misbruik van atarkea draak Men ketfk er t gen imf twti dat ket niet op den weg T n MuUapatinn 3and kon liggtn d aithuitightiid in de kand te wnrkm dat rnadipltatsen van nitapanaiag genoeg ijn ta dai kwaad inkt opkoadt kwaad te zgn door ar ta ww btsonl ra gêdaaaie aan ta geven Het iaeoblei TolslidktgatnitwDQic aeittitidatiilaa to te tteaunen ea toah tgrmpalbie 4a kebbin voor bondakniien Zeker er zjja leedt plaatten van oiltpanaiag gf no g naar d moeate ign kdaaa I ook tevena flMt n van itapattiag en er tal leeds veel genwiiptB zijn indien men door de q iiabting tan bondikaW velen e van tenig kan bonden die plaataan te b tattei Uitgtaa il ader all ttoadea tegeawooidig ket wtclltaiaord g w rd n en hoeieei men idatgcnni aan haiielgkkeidi ook nutgi bei nreB door icdeltiien alleen kan maa ia dta gtmt der eenw geea t Mu dering brengen Niet bg die met een ideaal voor oogen desBoods de beigen meent ie knunen vertellen om het te vcrwezealgicea zal in het praetische leven het meeste nut sti hten veel meer is te verwachten van de werkzaamheid van den man die altgd in de eerste plaats vraagt wat onder de bestaande omstandigheden practisch uitvoerbaar is en zich ook met een bescheiden stap in de goede richting tevreden stelt indien hij zie dat bg door te veel op eens te willen alhi in gevaar zou brengen Ook de boudshuizen zijn niet te beschouwen als Hollowaypillen die als het ware met een tooversUg den jeneverduivel kunnen bezweren maar het zijn inrichtingen die georganiseerd velen kunnen onttrekken aan de verleiding der ellendige drankhuizeu In de goed georganiseerde bondtliuizen vindt de werkman een net lokaal en een fatsoenlijke omgeving goede spijzen en dranken opwekkende lectuur Is hg daar eenmaal te huis dan zal hij zich schamen zich in de vuile kroegen te vertoouen zgu gevoel van eigenwaarde tal worden opgewekt i de behoefte aan nette zinelijke omgeving zal toenemen en ook zijn huiselgke kring ZM daarvan de goede gevolgen ondervinden De bandshaizeu behoeven echter volstrekt niet uitsluitend te agn ingericht tot sociëteiten of algemeene plaatsen van uitspanning Zg kunnen ook uitstekend dienst doen lo als succursoalspaarbanken 2o als kantoren van informatie 3o als inrichtiugen ter verspreiding van lectuur in de huisgezinnen 4o als inrichtiugen tot het bekomen van goede onvervalschte en goedifoope dranken en spijzen Alleen een oppervlakkig opmerker kan beweren dat dit alles met wdriug van het misbruik van sterken drank niet in nauw verband staat Werkeloosheid slecht voedsel mwheid en onbeiohaafdheid het leven bij den dag ziedaar zoovele ooraaken welke den kroeghouders klandizie betorgen Door derhalve die oorzaken zooal niet weg te nemen dan toch te beperken is men wel degelgk werkzaam in de richting door Uultapatiors Bond aangewezen Wy ontkennen geenttius dat er van de opriahliug van boudshuizen nog veel meer heil ton zgn te wachten indien de besturen in de groote gemeenten van ons land den drankverkoop als zoodanig aan een Maatschappg als die van M iltapatiors Boud konden en wilden overdoen teneinde ook hier te lande althans in enkels steden een toestand in het leven te roepen als thqns te Gothenburg bestaat waar het dtanfcverbralk in enkele jaren b na tot op de h Ui is verminderd Maar voorloopig zal dat wel ten illusie blüven Tot heden valt er in Nederhind b de bestrgding ran de jeneverpest op de medewerking van Staat en gemeente nog niet vsel te rdceaen Laat eehter sleaktshet particulier initiolief kraobtig voorgaan en deStaat zal moeten volgen In bet Jturmd it la Ueurtkt komt hel volgende bericht voor De regeerjug der Nederlanden heeft met het oog op een verdere uitlevering de voorloopige inbeehtenisneraiug gevraagd van baron ClaiBor Fneytag Estorf zich noemend Emest Hensaking af Mérling of Mei g g door het Hof van sGraven hoge vervolgd wegens diefstal in Juni of Juli jl in het mnsenn te Leiden gepleegd en die naar oen zegt zich tegenwoordig in Frankrijk bevindt In geval van ontdekking heeft de prefect der Vogeezen de bevoegde aataritoitea uitgenoodigd de noodige maatregelen te nemen om dezen vreemdeling terstond voor den pracutenr geaeraal van het arrondissement te btii n Nopens de oageregeldkedtn op het eiland Narden waaromtient wij Doodcsdag beriehtten onhona nog medegedeeld dat de viatoheis aldaar reedsi ert fangen tgd k aad getipd bleken jegena hunneEngdsche en NederUudsche collega s die daar kwamen viswben en hunne vangst verkochten Er is na 1 iKat veroield van de invtntarisaen der Hollandaohe aoknittn De fensüie vaa den koopmanOteMuAirp ia daar kiA dik en met moeite gend Men nmsde dat bet Tolk pogingen aoaaiiawcwden 09 df i gftffa gwowcn panoaen aiet geweld teUviiiden f B Cï Het Derde J aarverslag der nviatschsppy tot opToedi ng vjai eften in bet hnisgeziil Is onlangs aan leden n bkgnliltlgeTs en vertcfaitlende qor Qfttién to Monden Dturnit b l dat m redenen van tanrftelen aard de Mtoede n a ea Xerlebten idia vnx r het IkHit tana niet warden vooctgettt Bij ksmmende heboeni ia spaaitoamkeid plwht Met daakbaadiaid wo dt wrmtld dat da giften iu het voligt jaar iBDuSO bedragende nn en o fei bereikten van lOM fUi Mtpdat ffdert de qpfi ting der Moatso ppg IW Ren ontwgen ia ƒ 4 99 93 Te Bokknm is tijdelijk een gesticht geopend w rin weezen worden opgenomeiy fii waw ü i gezinnen weiden ge pl na t i t en waai tg in teingtëcita too dikr wijli dit wat ngenten geadduiikt Sedert de opening daarvan hebben 17 kinderen korter of langer daarin verlocfil Hit verlira ran het comité Utracht dal besloten had zich uf te scheiden vip de Maatschappij werd opgewogen door de nanwiiist van een drietal nieuwe Dokkum Wolvega en KoUuin waardoor het getal der ooinité s lot 11 geklommen is Het ledental is sinds het vorige jaar van 249 tot 284 vermeerderd dat der begunstigers vau 163 tot 191 gestegen De II comilé s hebben metelk nder 318 ledeu en 203 begunstigers zoodat de Maatschappij iu haar geheel 502 leden en 394 begunstigers telt Ouder de leden der Maatschappij heeft ééu de geheele opvoedingskoslen vaa ecu wees voor zijne rekening genomen terwijl twéé zich lol eeue coulribalie van ƒ 26 s jaars verbonden hehbeii Dertig corporatien hebben het lidmaatschap aanvaard Ouderscheidene Nederlanders in deu vreemde gevestigd steunen de Maatschappg Het getal mede arbeiders breidt zich uit terwijl opnieuw eeu paar hoofden van buisgcziiiueu het verzoek hebbeu gedaan om Guda wil een weesje aan zich te zien toevertrouwd alleen een kleine tegemoetkoming geheel ten bate van het kind zelf eischende Kiikele wees en armbesturen riepen wederom de hulp der Maatschappij in Iu verschilleude gemeenten en geziiiiien zgu 43 weezeu gepUalsl van welke 8 door voogden 7 door regenten van weeshuizen 5 door armvoogdijen 17 door hel Rijk de overigen door particulieren die zich voor hen interesseerden werden opgedragen Bihulve deze weezen warden nog door de Maalsohappij geheel of gedeeltelijk verpleegd door het comité Brummen I Zutfen 4 Rotterdam 2 Nijmegen 2 en Wolvega 1 Nauwlettend toezicht wordt gehouden en over het geheel valt noch over bet wangedrag der weezen noch over verwaarlooziug der pleegoudere te klagen Veeleer is er slof tot tevredenheid en lof al is ook niet alles rooskleurig getint maar ondankbaar zou het tijn dus eindigt hel versUg wanneer wij niet met opge rekten ijver voortgingen waar reeds iu den korten tgd van ons drie jarig beslaan een tweeen vijftigtol weezeu ons en de comilé s werden loever troawd Ook ons zal niet onthouden worden wat in het belang van ouderlpozeu noodig is en met onwrikbaar vertrouwen willen wü arbeiden aan ket doel dot wij ona gesteld hebben Het Neue Wiener Tagblatt bevat uitvoerige mededeelingen omtrent de handelsondernemingen vsn de gebcosden Beiohe te Alfddl in Hanover die ook iu Nieuw York een etablissement voor den handel iu dieren betitten Genoemde handelaars leveren namdgk diercA voor de zoölogische tienen in Londen eu alle Europeesche lauden ledej zeldzaam dier hetzij reptiel of vogel vjer of tweevoetig van de grootte van een veUmnis tot die van den olifant is bij beu te bekomen Afrika het vaderland van wilde verscheurende dieren ii het raoruaamale operatie veld van daar moeten thans nog nieowe Gorillas gehaald worden ld Xfrika vooral hebben dt gebroeders Reiche versebeideae statious met sheiks eu audirs hoofden in hun dienst waardoor de inbooilingen steeds worden aangespoord zeldzame vogels en andere dieren tevaugen Negen maanden in het jaar laten tij een troep ervaren blanke Afnkaansche jagers van station naar station reizen om de werkzaamheid der inboorlingen ua Ie gaan en te leiden en olifanten leeuweu luipaarden tijgen en andere dieren te vangen die men wensoht te vatoijgen Deze troep blanke ruiters die gewoonlijk uit vier of zes doch nooit meer dan acht man bestaat heeft tot aanvoerder een veteraan op het gebied der jacht Charies Lohrc Den len Septem ir van iet r ja r vertrekken deze jagers uit Duitscbland om in het begin van Juni terug te keeren In dien tijd worden jongen leent en luipaarden tijgers en jongaoiihBten gevangen Deze laatste zgu moiielijk te bektmao vaat de oadtn verdedigen hun jongen met woede Il dea egel midea bij de jichten opioiifaaten eebige inboorlingen gedooil maar de blanke jager venekereo dat tij niet veel kosten slechts vijf a zes thaler bet ttok De iheiks worden vooruit betaald en bekommeren er zich niet over of arme dcommels terugkomen of niet De meeste mensohenlcveus kost de jacht op nijlnaarden die in het water als baarlijke dnfvels vechten en in vgf minuten de stei k boot hebben vetmoneld ti er genoeg dieren zgu geriwgfB gaat de kuavaan denzfi en weg terug die zg gekomen i I e wilde dieren bevinden zichfin sterke koog die door k neclra worden gedragen EÜ tiJnfilfB jping in worden metgeitenmdk dikwfib ook aiit iitalijiii rwiit gtilmtleanb gevoerdeid Te Alfelot in Hanover gekomen wordt aan de dieren eaae beatcmming gemven De gebroeders Beiehe heUben een kapitaal vin ongeveer Yt vilUoen in deten handel ZiJ hebben reedt een jong nylpaard verkocht voor SOjOOO deprijt T t AiwMetossen virsohUt san SOOO tot ƒ 14 000 t n u koaten liM tot 2000 leeuwen lOOQ tot bOOQ kiipaanleDinhreoa 400 tot 8A0 struisvogels 600 tot 1000 De prijzen loopen zeer uiteen men kan ze krggen voor ƒ 29 0 prnchtexemplaren posten ƒ 20 000 Men kan hii ruil opmaken hoe hoog de prijs voor een gorilla zal weiuu indi n beiden jagers gelukt er een machtig tè worden hoewel de correspondent er niet aan twijfelt of im u zal er in slagen een half dozijn to vangen De prijs van een pungo berekent hij voor vrienden op ƒ 30 ÜO0 1 Aan het Bureau van Polite zijn als gevonden gedeponeerd tfree Schrenieren eeu Koperen Sleulelije en een pen uit een Ledikant Laatste Berichten Weenen 2 November Van den len wordt uit Bucharest aan de Polüüche Correnpondenz gemeld datChef ket Pachaden 3 len October van Orhauie oprukkend eene poging deed de Russen bij Telisch aan te vallen en daaruit te verdrijven Na eeu gevecht van verscheidene uren werd Chef ket Pachadoorde Russenverslageu uit Radomirti veijaogd en in wanordelijke vlucht achtervolgd Plewna is thans aan alle zijden volkomen ingeslolen Parijs 2 November De Ueuager de Pari deelt mede dat de ond minister Pouyer Quertier beden te Parijs aaiigdcomen en in het Élysée ontboden ii Berlijn 2 November De Üuilsche Rijksregeeriiig heeft den SOsten October aan de Begeering der OoslenrijkscfaHongaarsche monarchie het voorstel gedaan hel nog in werking zijnde handelstractaat voor een jaar te veriengen ==== a = H =a=f e sa SKH K == Bnrgerljjlce Stand GEBOREN 1 Kov Aaas Mirie ouden H J Waaril enA M de UroiB Anna Eva ouder D i t eeseadaal m A E Kleij Karet Fndcrik aaders H W cliii der ai J O T n VlaardinKen OVERLEDEN 1 Nov 1 vu fcr Z aw 7S j 11 m 0 $UEKI B0UW1 2 Nov A laa Zotplien te ZoetermetV 5S j co P G Uoofeoei M j H B m 26 j eo E vaa Delfi 24 j ADVERTEKTTIfiN Voorspoedig bevallen van eene Dochter A Ë KLËLI EkihtgeBoote Tan D J VEENENDAAL Treoiende rer kei verliet van onzea geachten Vader en Behawdvader den WelEdelen Heer A Kortlandt Pzn overleed te Rotterdam op 1 November onze geliefde Moeder en Bohnwduioeder Mevrouw de Weduwe ÏOETLANDT Maicus in den ouderdom van 82 jaren ëlechU 5 dagen mocht zg haren waarden Echtgenoot overleven J M KOBTLANDT A KORTLANDT A r Ï Birwaa Gouda 3 November 1877 Vertoekivofi routabtklag veru oond 1 $ blijétt ALSmSTEnïïOTM Groota en kleine KAPITALEN DISPONI BEL op Huizen in Steden en Lander en Rente j 4 l en 5 percent Nadere informatien bjj den Heer VOSSEN te Oitdewater Briavan JVancai k AAIKBI TEDIJ G DER i NOODIfilD UfgMMIMElili en Steenkolen ten Www tar WERKINRICHTING te Gouda gedurende het Jaar 1878 op WOENSDAG 7 NOVE lH R 1877 s aTonds ten acht ure in het loka der inrigting De voqrwaarden Uggw ter kciog in genoend tokari anieiui het Bestuur L p hoo m ndue S eretaris BtT De benoodjgde Steenkolen tot 1 Mei 1878 DAGELIJKS 7 PORTÏtÈÏTEN voor 1 Gulden bij ttEIVl RlKXAMME ÏÜrI HARKT fi 92