Goudsche Courant, vrijdag 1 februari 1878

Daar liiib o r de brirekliug Tan hulpondervgier te KreSw geene sollieitautea hebben aangemeld is door i en Eaad thans besloten de jaarwedde Tan de hulponderwijttn aldus rast te stellen voor een holponderwjjier met akte Is hoofdouderwijier ƒ 600 beneTcus vrge woning of ƒ 50 voor gemis daarvan ïooc een halpoiiilerwijier ouder akte van hoofdonderw jfer 60U boveadjeu 4I elke hulpondcrwijier na elk jaar verblijf worden toegekend eene gratificatie van ƒ 50 Jhr mr J Ito lii kn ii fMUe Kamer voor het kiesdistrict Utrecht he t I Maart eervol ontslag gevraagd uit lyne betrekking van griffier der Pror Staten van Zuid UulUnd Z Si de Koning heeft aan het gemeentebestaitr van a Gravenhagri zijn verlangen kenbaar gemaakt dat dit jaar ter grfegeiiheid van Zr Ms verjaardag een openbare feestviering moge plaats hebben Meb bcirtetlt dat de Tweede Kamer tegen den Sn Maart is byeea geroipen Hen verwaeht volgens het N v d D dat de terkietiageu Voor de 6 nieuwe leden der Tweede iKamerMu de laatste w dE van Februari xnllen plaats hebbco In het dubbel geworden kiesdistrict Winschoten cal waarscbijnlljk mr B O U Tellegen hoogleeraar te Gronisgeu tot liberaal candidaat gekozen worden indien bij de candidatuur wenscht te aanvaarden Kog worden als andidaten in het district Win ohoten genoemd de heeren mr M 6 L Joriasen advooaat eu notaris te Winschoten en H P Uazewiukel oudsohipper te Veendam bij de vorige temmiug candidaat naast mr Goeman Borgesius Odk ih stad Ngmegen lal in het bezit eeuer watcffleiding warden gesteld De QpniLcuternad heeft ten behoeve ran de vooriieréidende werkzaamheden ƒ 16 000 toegestaan Aan i Bijirtgm tot 4e ttgememe ttatittiek veor ïi èitrhmi jaargang 18Tt wordt de volgende opgat e T n de deelneming aan de verkiezingen voor ii Xnait Kamer ondeend De districten volgen Ikaitdei in de orde van de opkoinst der kiezers Van iedere 100 kiei s namen aan de stemming eel kiasdistrict Almelo 1ste strraraing 88 hcr temmïiig 88 Bc ermond 78 Deventer Zutfen 77 Pelft late stemming 72 herstemming 7 i i l ilelburg Maastricht 72 Leiden ZvoUe 70 Sueek 47 Dokkum Zicrikwe 66 TIel 3 Gouda Goriu hem 61 Amersfoort 60 Xgmrgea 59 Dordrecht Alkqt r Arnhem iO Boxmeer Breda 56 s Gra Teuh gc 64 Utrecht 53 Wiusohol ir 62 Hotter um 60 Eindhoven Haarlem 46 Zfiidhorn 41 Appiugedam Leeuwarden s Hert geuboB h 40 Amsterdam 37 Hoorn $ 6 Assen Si Tilburg 29 In At kieadistricten Haarlemmermeer BrieUe Goes Ste wyk eu Groningen zgn ge ne verkiezingen geweest yan den Gonvemnr van Oara o is met de joDIfste mail de mededeeling ontvangen dat van TïrMhilleiide zqden reeds era bedrag van mim ƒ 128 000 is ingekomen ien behoeve vandenood denden door den storm van 23 September jl Van dat bedrag is ruim ƒ 8 000 ter beschikking gesteU van het bestuur eu de rest ter uitdeeling toe gezonden aan instellingen of particuliere personen Vatt bestunrswege is eene commissie met de nitdeelin belast OndeVde bovenvermelde sommen K ja niet begrepen J t betreinwlijk belangrgke bgdragen van de ingeietefienfaaCunutOiterstoodnahet gebeurde bijeengebracht en waarniedïin de eeqste behoefte is kunnen worden f a npeD oCtJer dat de inssohenkomst van het V tuur daarbj Modtg waa 0ian i W irt tal b het Ing laa e parlement een P l n Seeds h eft tfè Öjfefcufclèb een commissie benoemd ora op dit ouderweqi het oog te honden Ia de oommiMie voór dïe ftV voor S deriaud belaugrpe isak heeft o Mn ü gere laodgMioét mr O S baron i L èitj zittiBJ Het vubrtittersèhap is opgedragen aan den ond miniater Forster De andere leden n 4 lMH p MdnerËHfans oul iiitter n iiooh Bright Peter Sylanda tÉ T B ItotUi I4 liid u M hiiifwhBiegt De MeBtq ui T n j Sampei i koufKcl met edei iMTae tate v n öv rünl eraskt over de bq ro tii arf ïlfr Het ei hij gelegen in Ihat mbsidi taÓ M 1hirg Armbestuur en in het lijéetnaant van dan gónentqsecrety Sit laatsta jni djpor dtn ttêii vuX f 20 $ verhoogd taen de f Qd J tatSB dc verhfi ng afkeurden veranderde de Baad de 200 bi acne peraubnlgke toelage tuk dit ireid fa a fcwJ r TV waV htnif na voor m Baud van State die ie besUssea zal hebben of Ged States de mactit hebben een verdienstelijk ambtenaar die met werkzaamheden overkropt is de bezoldigingte onthouden welke de Baad hem wil toekennen endit te meer daar ign traotement met de verhoogingslecht ƒ 2200 zou bedragen Het andere puntia ingewikkelder Het Burg Armbestuur ontvangt grootere iu plaats vau steeds verminderende subsidièu Dit strijdt met de wet zeggen Ged Staten Het Armbestuur beroept zich op de hoogere sommen die hel vooral door den enorm gestegen prys der quinine voor de geneeikundige behandeling der armeu heeft te betalen terwgl deze bij de toenemende fabrieksbeTolking en het groot aantal polderwerkers in grooten getale zich onf hulp aanmelden Ook heeft hetArmbestuur patiënten waarvoor het vroeger 40 centen thans ƒ 1 25 dagelijks Ie Amsterdam of eldersmoet betalen Ook dit punt zal door den Baad van State beslist moeten worden De begroeting is slechts voor de helft eu wel met uitzoudering van de betwiste posten goedgekeurd tf Cl Meer en meer wordt het in t buitenland de gewoonte om in de hoofdplaatsen waar veel verkeer van vteemdelingen is de plaatsbiljettcn voor de spoorwegen in de hdtels te doen verkoopen Zoo is thans weder te Berlqn in niet minder dau tien hotels van deu eersten rang daartoe de gelegenheid geopend Te Keulen Dresden Fraakfort a M en audere plaatsen bestaan ook reeds lang dergelgke inrichtingen die voor het publiek niet alleen zeer geriefelyk zyu maar het ook waarborgen tegen afzettergeu van welke menig reiziger die wat laat aan het station kwam om biljetten te nemen tot zijne schade de ondervinding heeft opgedaan Omtrent den toestand van de twee weesmeisjes in het armweeshais te Middelburg die Zaterdag bg ongeluk door een geweerschot getrofft n werden meldt de Miideli Cl dat zich lenige gut stige versohgnseleu voordoen De eene die aan het hoofd wrrd gewond schgnt buiten gevaar te zgn Ook de andere die in de borst getroffen werd had iets minder koorts n leed minder pgn doch omtrent den vermoedelykeu afloop valt nog niets met zekerheid te zeggeel Uit Wonseradeel wordt van 28 anuari gemeld Ëen ittd wegs buiten het dorp Wiimanum in deze gemeente staat het zoogenaamde HetiHO SimoHtltuiye dat ign naam ontleent aa den grooten kerkhervormer van dien naam na zljuc uittreding uit de Boomsch katho ieke kerk trad h d r voor de Doopsgezinden op Dat kerkje Waarin de DooiiSgeziude gemeente van Witmarsum tot dusver hart godsdienstoefeningen hield verkeerde in een vervallen en bouwv hgen toestand een nieuw kerkje is tJf de kom of buurt vau het dorpje sesticht en dezer dagen in gebruik gesteld De letkeraad wenscht thans op de plaats waan het oude kerkje staat ter herinnering aan het bovengemelde feit een gedenksteen aan te brengen De kosten zyii na aftrek van de ermoedel k opbrengst der aibraakamatérialen van het pude gebouw geraamd op ƒ isOO De kerkeraad beeft de hulp en medewerking van de Doi isgezinde gemeenten ingeroepen en reeds menig bljjk vau sympathie D 9gen endervinden Uit Nes op Ameland wordt van 25 JanuaTi gemeld Woênidag morgen ten 8 a 9 uren berichtte men dat op hef Noorderstrand l Ne een schip TVO gestrand waarop de reddingsboot oumiddellgk werd gereed gemaakt en vertrok Op bet strand gekomen zag men al spoedig dat het een t ischschuit was die niet op het strand maar in de branding nn eu trachtte om weder iu zee te komen hetwelk haar door het schoone weder begunstigd gelukte Heden middag ten ongeveer éép ure zag men een vischsohnit bij de bocht van Ballum zeilen men begreep dat deze har ankers moest ïebbtn verloren en onvermijdeiyk tegen den oever moest komen waaroiir vei cheidene mannen naar den oever gingen om de bemanning door teekens te bedqideu huu schip in de Geul df Slink te brengen Hét zeilde dan ook al spoedig tegen deu oever aan waar de bemanning bggestaan door v le dorpelingen I het schip zooveel mogeiyk heeft afgebracht en van ankers voorin ten einde het met den vlWl weder I op vlot water te brengen I Men denk dat het sehip niets geleden hteft cn hoopt bet heden nacht ter reede te kunhen brenges Hat sehip behoort den heer Joseph Kr U te 8ohe reoingen is genaamd De Joitge Oinulii tn wordt gevoerd door schipper Hink Verbaan Th jongste verkiezi4i en voor Mtn van den gemeetitnaad te Maassluis waren de aanleiding tot eene rechtsvervol ng Wegena beleediging iu een gedraki en versprrid geschrift In een openbare vergadering van j e9 raad sprak een der raadsledan z ne verontwaardiging uit over de bemoeiingen die de vicepresident der kiesvereeuigiug Coaecrvtti terünr iaépeoMiur iM politie lich had nmodoofd tot het Tencrggen van stemmen voor oandidaten eener bepaalde richting De door d it raadslid uitgesproken rede wekte den schryflust op vau den president ran bedoelde kiesvereeui iiig die zich zonder bedenken teneinde de huud boven het houfd vau zijn vicepresident t houden auu den arbeid begnf eu de vruchten van dien arbeid iu den vorm van een ingezonden stnk in de Courant voor Maassluis het Westland en Roocenburg deed opnAien Die courant kwam ook in handen van het raadslid die de handelingen van den iuspcoteur rice president had afgekeurd en dat lid gevoelde zich bg lezing van het ingezonden stuk i66 beleedigd dat hg eene vervolging tegeu den schrgver deed instellen Naar zgiie mectting werd bg door het bedoelde stnk aan den haat en de verachting zgner medeburgèr blootgesteld Dit was ook het gevociru van dr B Jtterdamsche rechtbank die niettegeustaande de schrgver beweerd dat hg volstrekt geen bedoeling bad gehad iemand te beleedigen en gemeend had de geheele waarheid te hebben medegedeeld hem iu eeue geldboete van 100 verwees Van die veroordeeling tefikende hg appel aan eu bet Gerechtshof te s Otavenhage was geroepen deze drukpersvervolging iu hooger beroep te behandelen Ook uu beroept de appellant zich op zgne goede trouw maar adv gen Van der Hoeven was van maeniug dat de reroordeelde verstandiger had gedaan indien bg in het vonnis had beruste Hadde hg hauderdmaal de waarheid geschreven dan taeh was hij itrafrechtelgk aansprakelgk daar hjli niet kon bewgzeu althans uirt heeft bewezen dat zgn verhaal waarhrid was Ook een beroep op de goede trouw kon niet tot verschojui g strekken want het doel dat met het stnk waa beoogd was al moge dit niet in Maassluis gevolgen hebben gehad z i toch bereikt Daarom require rde adv geu de bevestiging van het vonnis Mr J van Gigch de verdediger van den beklaagde wederlegde uitvoerig de gronden waarop door het vonnis de veroordeeiing is gebouwd Naar zgne meening kon nimmer voor bet schrijven van hel geïncrimeerde stnk eene veroordeeling wegens belecdiging worden uitgesproken De beklaagde had ter goeder trouw gemand het hem medegedeelde als voorgevallen in den raiM t r kenuisse van het publiek te brengen en had dit niet gedaan met het doel iemand zgner mede iugezetenen te beleedigen Hjj beeft I i ook volstrekt geen beleedigeud doel gehad en Tolgem eene verkUriug van den burgemeester was bet bedoelde raadslid in geeneu deele in d achting zguer medebniKers gedaalu Op deze ea meerdere gronden verzacht h de vrgspr ak van den reroordeelde De uitapraak is bepaald op aanstaanden Maandag Tot groot ongerief voor de ingezetenen dec r ge meente zoo wordt uit Weatmaas geschreven beslotcji Dinsdag morgeu de beide hier gevestigd balers niet hinger te bakken De oónaak daarvan is de verlaagde zetting van het brood Deze bapaalt den rgs van bet Urwtbrood kr p uit den zak op U i n dien ran het roggebro 4 op ll s et per kilo Als grond röor hnnue handeling gevesde bakker op niet met verlies te rillen werken Er is dus voor t oogenblik nieta anders op dau elders ter markt t gaan Te Botterdam is eene vergadering van werkliedea gehoAddn om te beroadstagén over de oprichting eener afdeling van de te Amsterdam bestaand rereeniging Het AU emten StemrieU De vergadering was druk bezobht De voorzit r van b teomit lai tOettitgenoodigd door den voorzitter der Amsterdamsobe rereaaiging opende de vergadering met eene korte Mmraak waarin hg de hoop te kennen gaf dat iWer met belangstelling d nds van den heer dr Sandeis volgen zou en dat tr daarna een afdecling tM worden pgctricht Hy bmehl voorts hulde las i bekende nota van de beer Van Houten Daarna kreeg dr Sanders uit Amsterdam tut woord Hij zeld tot de eerste oprichters behoopd te hebben ran de rareeniging Alfmem SUmneU Ie Amsterdam en dat wel uit waarachtige orertitiging Deu toestand van ons kiesstelsel aahtte hq onhoadbaar en hg beweerde dat in den tegenwoortÜgfen toestand diegenen die zich in de nstigsle pontic geplaaiat tieu zich ontwikkelen ten nadeele van de minder gunstig geplaatsten De Staat is eene rertameling ran meuacMn die zich Un doel voor oogeu steUiai wanneer zg verschillen van meeniagi ontstaat hierdoor eene botsing welke alleea ioer ouderling oveilsg kan uit den weg geroimd warden Vroeger iwontt de adel eu de geestelijkheid aan het boèfd waartegen de bargérg ontsrikkeld als tg waO ïn venet kwam en wel met gnnstigen aitalag Nn ijja het de getldel k meer gMegeuden die lidt aan bet ho fd ateDen en den miuder geiortnneerden het recht oBthotideb d bettburders te kiezen die huiuH belangen oAt eeni weinig in het oog hoitden De gronéwet zegt Wei ali burKen u gelgk oor de wet doch geldt het de uitoefening van iet r etcrarrcht dan beet een dcil te onoutwikkcld Hetzou ging de spreker voort zeker niet goed ziju ecuregeering te vormen uit de mindere standen maardie staiideu geheel buiten te sluiten is zeker nog minder gued Men moet te zamen o yereeukomen wat men wil eu zoodoende alleen kau lUtiu goede wettenin het leven roepen Het bezit vuu fortuin te willen I stellen als maatsuf van ontwikkeling achtte sprekerde grootste ouziu want het is gebleken dat degrootste giesten juist uit het minst omwikkelde volk zijn vo lrtgekoraen Dat de nieergegoeden meer belang hebben bg dun loop der zaken dau de minder ge goeden toouen zg niet want voor de verdediging idaarvan laat men bet volk zorgen de meer gefor tuneerde geeft een som geld en zgn zoon is vrggemuakt door iemand uit het volk 1 Spreker hoopte ten slotte dat allen zullen mede werken ter verkrijging van algemeen s enireoht De voorzitter vau het comité bedankte dr Sanders Daarna volgde een warme discussie die euidigde mei de aanneming bg aooUmatie van eeue motie van den volgenden inhoad De Vergadering is het volkomen eena dat het stemreeht baar onthouden is en dat alles moet wurdeu aangewend om het langs ordelgken eu wettigen wegte verkrggen en zich daartoe te vereenigeu i Biim 80 leden meldden lieh als lid aan 1 De kiesvereeuigiug Burgerplicht te Botterdam heeft zich niet vereenigd met bet voorstel vau haar Bestuur betreffende de toelating van fieuwe leden Het voorstel gaf aan bet Bestuur de bevoegdheid om een candidaat voor het lidmaatschap der Vereeniging te weigeren Aanvaukelijlt bracht deze weigering per M een beroep op de vergadering mede thans evenwel was dit bertHp facnitatief geheel overgelaten aan bet goedvinden van den afgewezene zelf Duor de heeren Goudsmit Samson en Van Maaneit is nu voorgesteld dat in de statuten deze bepaling worde opgenomen Hg die als lid der Tereenigiug wenscht te worden toegelaten zal Ign verlangen scbriftelgk aaq het Bestunr te kennen gaven en in deu daartoe strekkende brief verklaren dat hg in t algeiAeen met de beginselen der Vereeuiging instemt en in het bijzonder is een voorstander van volledige scheiding van Kerk en Staat en van het opeubaar neutraal lager onderwgs Dit voontel zal behandeld worden op de volgende vergadering De Hémt tt niet tevndeo met de laatste beaoemingen van hooglecraren iu de godgeleerdheid door de node eu zegt daaromtrent o a Iu de gemeente ia hst sterkst de onfessioneele dan komt de gereformeerde dan volgt de moderne vooiTs de ooiterzeeiaausche daarna de etklsohe alsdan de grouingscbe eu eindelgk de kritische richting terwijl thans leeraren 6 modernen Scholten Koenen Bauweuhoff TIcle Acquot en vaa Bell 4 etbisehen dr Valetou vader dr Yaleton zoon dr Beets en dr Gunning ó Groningers dr Hofstede dr Lasonder en dr Gooszeu S krilisohen dr Doedes dr Lamers en dr bcamers 2 dhrit telgk snprauatnralisten dr van rOMtersee en dr Kruyff dau dr Prins en voorla O van dccoufesaiooeelseii 6 Vau de gereformeerde richting Men schrijft uit s Hertogenbosch in d 21 Jaauari In Groningen klaiigt men dat de woningrnoood voor gerinnen ait itsu boachaafden stand zéCr hoog is gestegeu zoodat men zoowel bg reTk lö i als by buur ontsettende sunmea besteedt Hier is dit niet minder het geral en waarsohgnl jk neg eiger onlangs werd een klein huis iw t 6 kameM eu tuintje uit de band roor ƒ 25 0 nsrkaiSht voor en huis in eene acfaterbourt bq tté gevangenis vraagt men 14Q0 huur j buizen die voor weinige jaren 800 i 700 htur deden Worden tbaiis voor 1200 rerbnord terwijl 4ie buizen die 12fW bui r doen iu de iestd Atie voqr miqwelgks 600 Jl 600 zouden te bekomen zgn Benige familién I uit den beschaafden stand kupnen zelf niet onder dak lAmen zoodat met het bouwen vau goede buizen daar zeer goede zaken zonden te doen zg n Het Jmmal de IMati meldt div eene Nederlaodsebe msatschappg concessie van den OuderkHning van Egypte beeft gekregen tot het droogmfilpin vau het meer vau Mareotis Niet miuder dan 30 000 hrctareb grond zou men door die droogmakiug in cultuur kunnen brengen Men weet tegt het bericht dat de Engelacheu den l8n April 1901 tgdeus de Franscbe expeditie iu Egypte de dgkeu van het kanaal van Aiexnndrie doorstaken daardoor het water van de Middellusdschè zee in bet meer van Mareotif deden vloeien en op Êe wijs het gansohe land in den omtrek onder water tetten 150 dorpen werden iobn overstroomd en de uitgebreide vlakte bekiïiid ouder deu naam van Mareotide in een moeras ver anderd De Nederlandsche maatschappij is rooruemeus op de dtoosfgemaakte gronden pachthoeven te bouwen en wgngaurden aan te leggen want vroeger le eide dexe rttbtk een gotdenw V BloDdio die op de slappe koord oter de Niagara dauste geblinddoekt zijne vrouw op een kruiwt eu van den eeneu toren vau Weenen uaar den auderen rolde eu pauuekoekeu bakte tweehnnderd voet boven de hoofden zguer toeschuuwtrs doit we r zgn rondreis door Europa aligd Z ioals min vwei xcvolgif door den Eugelschmau die gezworen heeft bein te zieu vallen Het volgende vefhaalt men dat hem te Qbicago zou zgn overkomeu Op een margen outviug hg een bezoek van een nel gel leed heer die op des dansers rug orer het koord wtusohte gedrigen te wunleii zoo ils een ander iigentleuiau lul deu vorigeit dag hnd gedaan Jd en bepaalde den P ijs de oouditiéu werden aangLUOtneu eu de namiddags ten drie uur het uur vau dv rouisiclliiig zuu leu brideu presuit zijn Op htt afge ii jki ii o igeublik komt de gentlemau uau groet Bloudin eu zet zich up zgn rug De kuustemaker begeetl zieh op weg Hg had nog geen twintig meter a elegd toen hg zgn medgezel in eeu schel geluch hoorde uitbarsten Wat is er vroeg hij Ge m jH niet zoo schudden oog op een paar tiitslekeod gelukte geileelteo willen i dè opvoering van dit stuk thaiis niet te zeer lalcep Tot eeu ongunstig oordcel ware auders grond genoeg Vooreerst komen er te veel onwaarsubgulgkheden in voor dau dat niet telkcus eu telkens h edcr in ileu loop vau den aroud een liiuiach zon warden te voorschijn geroepeu op het gelaat van den eenigszins oaudachttgen toehoorder Het is b V vobtrekt niet dnidcigk waarom If eetharl den bewusten brief bewaarde had hij dien veruietifd bg zou gedaan hebben wat ieder doel die eeu scbriftelgk bewgs van eigen schuld in liandeu heeft zonder dat bet bezit hem ooit kan baten £ 11 had hij hem nog maar goed bewaard maar hij doet du zoo slordig dat Christiaan hem in banden Icrijgt Verder gaf h 2e tafereel niet weinig stof toi vragen B v op welken tijd van den dag speelde dat taftreelf Waa t op klaarlichten dag maar dan zouden Peier op de stellage en Marie daaii en daaronder tooh wel iets van elkaar bemerkt hebben eu ounoodig ware de lantaarn van den portier was het daarentegen avond ware t dan waarschgulijk dat een werkman dien tiijd koos om eeu karreweitje te gaan verrichten aan een gevel en wel mier lantaarn Ik denk aan iets het u rappig9 aali b i De tijd tusschen ecu en ander was te kort dau dattgnur dat wij over een halve miuuui zulleu makeu het iu t zelfde tafereel dag M avond kon voorstellen als we zamen op de koppen van die verzaineldu 2ao was er nog een eu ander in het stak o a menigte tereoht kumeii was het antwoord bet euriense buren van de dienstbode p straat dat Wee gerust zeide Bloudin en ook hg lachte zeker weinig voor de band lag we zullen niet vallen Behalve t vele onwaarschgttiyt werd r meer We zullen zeer zeker vallen want ik heb be dau geoorioofd is op hst effect gespeculeerd en velesloten op die wgs ecu eiiid aan mijn leven te makeu extra ouwerwetsche tooneeldaden vonden hier weder k maar 1 eene plaiats zoo het eenveadige wegaehenken van Terzelfder tgd beg m de waanzinnige wanhopig een half vermogen bet wegraken van gewichtige heen eu weer te drnaieu op den rug van deu acrobaat Bloudin was zoowat bUverwege zijn tocht gekomen daar waar de koord het minst gespauneu is Het doodzweet brak hem uit e n oogenblik gevoelde hg ala den voorsmaak vau deu doifd Maar zgne tegenwoordigheid van geest verliet hem uiet Hg wierp dêu balanceerstok we greep vastberaden documenten en meer anderen Toeh n weerwil van a t hinderlgke niettegenstaande t vele lachverwekkende dat t tuk ontMert wordt de opvoering daarvan door ons niet geheel afgekeurd Wat ons daartoe beweegt is bbvenil de gnnr den razende bg de DÉrneu om hem zooveel mogelijk jtfan Peter Schartig oobewegelgk te houden en trad vooruit Dsze man bit bet volk ons eerst voorgesteld als Deze wandeling door de lucht fet boven de hoof met de meeste ouverschiUigbeid omtlcat eigen welden der menigte duurde twee vretalijké miuuten zgn zich overgevende aan zgne hartstochten alleenBloudin al fijn krachten ilskraeht zameuvaltende daarom werkende om de Nniddclcn te verkrijgenliep rechtuit eu bijna oubewegelgï terwijl de ander tot botviering zijner lasten e daarna toen bij ietshem met de vtfisten op hel hoofd beokte Geeir had ora zgn zorg aan te wgdeu als een man dieenkel o enbUk had bg het denkbeeld hem loe te uit liefde voor een kind toont te willen èu te kunlaten Hg zon er trouwens qn evenwicht tij ver j nen werken d iar bij nu iets h id waarvoor hjj loren hebben arbeiden en er een wezen op aarde bestond voor ier Bindelgk kwam bjj op ie stellage aan en het geluk hg üoh opofferen kou was goed geteekeud Ja eerste wat hij deed was zijn reisgezel een zoo goed mer dat de overgang van den slechten in deu goedenbedgelden oorree te geren dat wn h m betwgmd Peter wel eeu weinig sobi Igk was ma ir overigens was naar beneden droeg i 1 hy een rechtaantrekkelgke figuur 1 i i J Deze rol rerdiende een vertolker als de heer Sesier Deheerea Btttershansen Itreelingbiioeders koop P4a nereei was Herinnert u die leederheidt waarlieden te Hamburg welker firma onlangs in staat 1 mede de ruwe werkman zich gedroeg tegenorer de ran faillu ement was verkUard hebben zich in de kUiuen vondeling denkt aan die blgdschap bij t afgsloopen week van het leven beroofd door zioh de roorjiitilcht zijn kleine met den kerstboom vrooliik polsader door te snijden en daarna zich in het water 1 te zien of aan die smart Va de ontdekking van te werpen Het passief van deu boedel is nog niet de diefstal van het kind en gü zult ma ons bekend het wordt door semmigen op 6 duor anderen op 18 millioen mark geschat Te Mont mr Marahienue heeft eene daad van moed plaats gehad die wel der moeite Waard is rerinetd te worden De held was een ISjarige knaap Een lOjarige jongen w l nl eèn emmer water uit een put ophalen toeu hg dOor de zwaarte orermaud met het huofd voorover in deu put viel Zgn I5jarige broeder zag dit liet i h oogeublikk Ujk langs het touw in deu put zakken haali iju broeder van een vgf meter diepte van onder het water neemt hem gaarne de milder gStde kanten van t stak voor een oogenblik over t hoofd tien om uw aandacht geheel te vestigen op den linken braven kloetten werkman Peter Sohartig Behalve den beer Faassea waren ér van de 28 personen die op t programma stonden nog 3 dif eeu werkelgke roj hadden mej Beeramans en de ettn Le Grus en run Nieuwland Bügiuuen wg met laatstgenoemde omdoarnaeeBenkel woord over den heer Le Gras te zeggen ten einde met mej Bversmans te eindigen wij hebben dan t voorrecht dat oi slotwoord tevens een woord van op zjn rug en klimt dopr mi ddcl van ue handen waardeering kan zijn wland bad een zeer daukbaie langs het touw weder uaar boren Toen hij een De heer van Nienv me ter hoog gekomen was liet de drenkeling bijna j de lathers hatl hij voortdurend op Htt iflde geheel buiten zich zelvcn zgu broeder los eu viel niwr t kitn niet getegd dat bij zich van orerdlflop nieuw lu h t water De moedige kuaap liet ria wist vrij te honden Tkte acteur heeft M zich ten tweeden male aar beueden gigden eu oh jaken hng raet de minste toWtiim tevreden greep het kind Maar igne krachten aren uitgeput e hebben rooétin tcHeo taagumerhand een wat Beeds was het vel van zljue honden geheel afgeschaafd Hg hield zich echter mst zgn broeder om het touw vast en riep om hulp dtte werd gelukkig weldra verleend door de buren die beiden nog bg tgds naar boren brachten tooït uws Zonder nu juist te kunnen zeggen dat geheel en al voMaan is a ons verlaageu bij de bnpreting Van de verige l n ielv kirat llii te deler sted geuit toen wg den wensch te kennen gaven datde stukken die ons dit jaar nqg van het jtottenlamseb gez laAap tMibttfn eens Ware m mochten zgu verdient de keuze ran Kenlavoni of de Vondeling i Nu t adjectief W2f was seker inlaqBi M vaa gia b 4ere m handen gekregen dte by soms er goedafbrengt oms totaal vetfaotil lüat f ü iioh m besoiieidcn heid toeleggen e i v onQ niet verbe Mi reeds nu iets fan beb gtffbeMhenin op t toane al wordt hij dan ook ntig soo vaak ge p laadWlKe S laat hg zich met zijnc en itMit taoVeet magilQfc vottnen naar de unBtenaars met wienhndeeer eithatvoorreeeh heeft in u getJ UiAap telyn ea hdogstwaarschgulgk zal hg overeenig Meneen ooneelspeler en tooneilkaaiteaaar wmdt hjir it itn Md ier i$uk nooit 1 die wtrkelfk ieti p nmt uu t i Maar volhardeiide Mfbniiw en geodd sl 4ie i n daartoe onmisbare vereisèbten Oe e r iwGra w teedsuaa gwriia ijmUe de Opvoering wnirvau gislerau4vujitl in Ie ichouw tecanfvond niet i bam oe te awett a aar arel bnrgzaal alhier pbOua bad iu enkele opzichieu lof j mag t gezegd dat hg ook thans joe taak met eere Het is keker waar een jimeeUfe raag het niet rervnlde De niet gemakkelijk te spelen scène met genoemd worden in de verste verte niet maar ter Maf ie werden met betoog op h t vele kwetsende doarla wille rm nt t g ed stBa d tooH li aiet het eleg a daor k a o a verdieastetijk vertvlkt