Goudsche Courant, vrijdag 1 februari 1878

Zondag 3 FebrDftri N 2097 1878 GOUDSCHE COÜRAKT Nieuws en Adverlciitieblad voor Gouda en Oinslreken De rol Tsfi Marie waa toerertroawd aan Mejufvrouw Been mans Het dient roorop gealetd dat haar talent in deze Tol niet lot lijn volle recht kw m Slechts zelden af die ons gelegenheid haar in haar voile kracht Ie bewonderen maar daar naar die feUgonheid bestond was dubbel te genieten Haar spel was sober eeuvoüdiï en iüdrukwekkeud De cèae waarin zg met haar kind vluchtte en aohtervolgd door een aantal verontwaardigde lieden geen uitkomst zag werd meesterlijk door haar weergegeven Zg KOI daar geheel de moeder die alles trotseerde maar van haar kfnd geen afstand wilde doen De gciougen couple jes hadden wjj gaarne gemist niet omdat er met eukele aardige hg waren maar omilat die den gang van t stuk belemmeren Wat is toch dwazer dan dat de personen in een stuk die dun toch ineuschen uit t dngelgksoh leven voorstellen Kuo vau tijd tot tgd tusseheu hunne haudelingen door zich eensklaps tot het publiek wenden tot t zingen van een versje Wg zeidea dal er eenige oarjige bgwaren waaronder dat n ag vermeld warden welk sprak van At dure tqdeu waarover de werkman klaagt alles is even dwir en iet loon te laag en toch d kroegen cijn roortdurecd vol en de kroëghouders worden rgk Voor en borrel sehijnt er dzoo nog Steeds geld ganoeg lEenige finowiteiten hadden voorts veilig kunnen worden geschrapt iq de eerste plaats zeker t slotwoord waarmade w j jiaar huis werden gezonden toeu At heer van KieHwln d in de rol van Chi stiaan den baron vonFcldstein toeriep Jtlgnheer de Baron uwe tuster is een waar edelman Pour la Icmm touche hadden wg4ets betersgewenscht I I Laatste Berichten Londen so Jan Be Jicho maakt melding van een gerucht volgeus hetwelk Oostenrijk weigert gemeenschoppelijk handelen met Engeland te wagen nis het niet venekerd is dat liet later niet alleen lul worden galaten Men verzekert dat het Ministerie dien waarborg zal geven Als het bij de aanstaande bertiadslaging in het Parlement er in slaagt een groote meerderheid te verwerven zal een gewichtige EurOpeesche combinatie voor den dag komen Londen so Jan In bet Lagerhuis doet Pin het voorstel dat vloot en leger noodzakelgk op oorlogsvoet moeten gebracht wurden omdat de vredesvoorwaarden en t vooruitrukken der Tlussen in strgd zgn met de heilige belofte van den Czaar 3m8Sel 30 jan Aan de Mlpmdattee Belft wordt uit Weenen van heden getclegrapheerd dat graaf Andrapsy in eene nota aan Rusland omtrent de vredesvooorwaaiden vastteraden de OostenrgkschHougaaisehe en Kuropeesctie belangen verdedigt Deze nota maakt reeds bet onderwel i eener diplomatieke gedachtcuwis teling uit De N R Ct ontvangt de volgende particulier dépêche uit Konstantinopel die zg onder alle reserve mededeelt De vredesonderhandelingen worden als afgesprongen beschouwd men bereidt zich voor op wauhopigen tegenstand De giz inlen nemen malitregelen tot bescherming der Christenen MARKTBEBICHTEN Gouda si Jan Tot ongeveer vorige prgzen was de omzet klein Pöldertarwe puike ƒ 13 k 13 75 Mindere ƒ U 12 Rogge puike ƒ 8 26 a ƒ SAb Mindere 7 S0 a 8 Voer ƒ 6 36 i ƒ 6 60 Gerst puike 7 60 è ƒ 8 60 Mindere ƒ 6 50 i JIM Haver ïwaiti ƒ 6 k f 6 Lichte y S 75a 4 50 De veemarkt met geringen aanroer de handel zeer geanimeerd vette vitrkens van 22 i 26 cents per £ alf kilo migere varkens en biggen alsmede schapen nlng te verkoopss Aangevoerd 6 partjieB kaas prijzen ran 26a §0 öoeboter ƒ 1 45 i ƒ 1 65 Weiboter ƒ 1 2Q a ƒ 1 30 BuTji arlUke Stajidf Oooda j 09BOREN I 2t im laooh ooien II m B 4a m 1 Ua U Lcfisai ouden F vsa dct Ho v a ea M Bskksr SO Anna Maria ouders J vaa Roaaam en A HoclÉatfa Karioaa Johaaaes BcrnardQi oodara B vaa Vliet en M G Aret OVERLEDEN im M H Opgeabaaftp 1 m 30 E H Giottendieek 1 m Borgerlgke Btand ran onderstnande gemeenten van 24 tot 81 Jan 1878 Moordreobt GEBOSBNi Oeirlt Aatii ie eniars A ds Wilde en H 4 ReWfi V t OVKRI ED K T P lm 12 w J Verheul 2 m J eau Vlaardingea 3 m Stolwijk OEBOREV Johnnues indrrj W r d Vlist co E Koetjieffc GEHUMD W van Elilin iiT en J Tteniï Haastrecht GEBORENl Johanoen ouileri C DouHman en M Middol weerd Marrelje ouders J t riiTloui en E riltk eu Gernt oudrrü B Smit en J kok OVUtl £DEN H tan Duijat C4 j wed A de Buia Heeuwijk OVERLEDEN J tan lret cd B Petcraè 75 j OM l lrKOtjWD F vaa Ks H J en A Schouten 20 J Waddin veen OEBOEEN Jub osa Adnana ouders A BoercenE Vergeer Helena Marm uudeis J U van der Wal en C f on gelmans Wilhelmioa Coracha ouders A Groenendgk en M ran Ut OViRr KDBV W an Eurhotcn S2 m B Hoogcrbrug echtg van H Hoer 74 j C van Ardeone 84 j A Dgna 6 m C Perdaau 4 m O NUlJtTllüUHD h Wessehng ei A Schildkamp AiyVERTENTIÊüa ♦ Voorspoedig bevallen vah eene Dochter H C VISSER Edaow Bretkent 29 Januari 1878 De familie betuigt b deze baren harteljjken dank voor de blaken van belangstelling ondervonden na het overlgdén van Mejuffrouw A ALBLA8 weduwe van den Heer L J Stoelündeajeh N 1 GEVRAAGD EENE NETTE WERKSTER voor drie of meer dagen in de week Zy die vroeger in eene dienstbare betrekking geweest zyn genieten de voorkeur Aanbiedingen in persoon aan het Advertentie Bureau van A SOK CouF Boek en Kantoorbandel Kleiweg I ® iftü Ml Af M M ai f ITALIAAICHE ROOKVËRDRIJVER Schoorsteenveger en Metselaar GOV DA SpiertngHtrtwt F 47 EEN FATSOENLIJKE JOn OF LEEBLINO kan dadelyk geplaatst worden bij H J va dbe BEN Ledikant Kamerbehanger en Stoffeerder W N RAAUIIAAKERS Omthtven B 17 heeft voorhipdea Zaterdag iaDetaan4 Kattentoagco Fcestgebak KoDiDgingebrood Ap lbolI D PyiDceaacDbrood Heer Bbanlnt Klein Gebak ent ODttaogeo Elixer d Aoiers taMlikeor GEVRAAGD m mmmm Adres Bureau dezer Courant ZO DAGa 8 weer 7 PORTRETTEN è ƒ 1 L H SERRE QODDA BBUK VAM A BuiMKHAN P van der TOORN KINDER SPEELGOEDMAKER is verhuisd vaa de PEPERSTRAAT naar de KEIZÉESTEAAT K 182 recommandeert dcb tevens tot bet maken en repareeren van KIN DER SPEELGOED Met MEI of eerder TE HUUR voor 175 per jaar een zeer net BOVEXHUIS bevattende 2 Kamers Alcoot Keuken mimen Droogzolder met Kamertje en verdere gemakken Adres franco by den Uitgerei dezer Courant onder N 100 uTadtestentien te plaatsen behoeft men zich niet naar elders te wenden door den Uitgever dezer Courapt BRINKMAN worden ALLEADVERTEÏÏTIEN zoowei in Binnen als Buitenlandsche Couraqten ten spoedigste geplaatst DËUGDGLHIL TBOK HOEST HEE8CHHEJD VBEKOÜDHEID bestaat wel geen middel zoo eenvoudig gemakkelgk en aangenaam in liet gebruik sU ia JOH HUFF sche MALZBOBST EONBONS die door hnnne slgmoplossenda den hoest onmiddelgk kalmerende werking in dit jaargetgde ONOVBRTREFPELUK zyn op mm m in buis NATIONALE eEUlOMNB Vin tr 16 600 i ro t GOUDEN MEDilLU en getuigt de steeds gtooter wordende coq sumptie t best voor de dengdelgkheid van dit huismiddel Verkrggbaar in blaautee iaijei k 30 cent JOR HOFF sohe Centraaldëpót Amsteidam Smalle Bloemmarkt bg da Paleisstraat F 250 Te Gouda ba J 0 tan VREUMINQEN en de Wed A C SCHOUTEN L HOIST Schoonhoven L B Okhuizen Delft Frankamt Spijsnerlerend vorfterkend en hoortsverdrijvend een zout met yzer voreriuolvigil en met de Kina vermengd vormt het zekerst en krachtif sl genpcsiiiiddel tegen Hlnedugobreh Bloedarmoede jehreh aan hinchtifn nandocnutgen der rnn iq liriq zame herKteUuigen gnolgi n v uati liel hraamued eni C FABIlllIEKSMl HK jC 0 £ M OBIIBPONEEIID S Tl PAHIJS 33 nUC DHOUOT 6N IN ALLE QUEOI APOTHKKIN Depot te Goada bü ZELDENBIJK Apotheker V I L o T I I r Gh Vpo DE Nationale Militie Eerste q enbare KenniBgeving BURGBMEESTEE eo WETHOUDERS taa ïooda voldoeude aau rf üS der Wet rau den 19ii Auguitua 1881 Staaltblai No 72 en aan ar 20 Tan ZguerMiqetUill buluil van den 8steu Mei 1882 StaatMfd No 46 t n nfta ter al enieeile Iceunia dat dl IX TtKO der in het vorige jaar voor de NATIOKALE TtlTIE ingeaohrevenen in deie öeloeeutc zal plaats hebben op DINSDAO den 28sten FËBBUARIJ aauaUaade dat de ingeschrereoea naar alhpabetiiehe orde opgeroepen lelre hun iammer trekken dat ook voor den niet opgekomen Lotcling de trekkinglkan ge chleden dodr zgo Vader Moeder of Voogd teririjl dit bij hanne afwezigheid door den PURGEMEESTëK of een Lid ran den OEMEENTERA VD wordt gedaan dat de beUnghebbeuden ten einde ie loten en opguf te doen van de redenen van rrijntelling die 7 ij ter tAta van de Militie meenen ie hebben tiah op TOonnéldeD dag tallen tnoetep bevinden ten Raadbnite dtier Oemeente en wel tij wier namen begiouèn met de letter A B C B B F G H I J K L of H de Toormiddaga ten wier namen aanvangen met de letter N O F Q R 8 T U V W X Y of Z dca voormiddagi ten ll i are iDat op MAAMDAG den n FE RUARU 1878 Tia dea Toorroiddiigt 10 tot 1 en des namiddags 3 tot t ar op Jiél Ku dhiin wvinag kan aronles gedaan tot het opmaken der getaigachrifteo wegena BROEDBRniENST of nn te tijn lENIGE WETTIGE ZOON en dat belanghebbenden ten bewijze an volbl te of werkelijke broedtrdieiut daarbij ten overleggen een pufcort ttUoeJfjt of aUml tan du it hij phattvertmtging en lioh moeten aanmelden vergcteld van twee mrt hen bekende te gooier naam eu f i iin bekend IBiinde ingezetenen die Oi HUXXE VERANTWOORDELIJKHEID de fereischte gelnigenia konnen aileggea en het op te maken getuig thrift ondi rteekenen Voorts dat de benoodigde bewijten van werkelijke dienst of nitlreksels uit het Stamboek voor de be Uogbebbenden bij de betrokken korpsen tullen worden angeTrnagd indien lü zich v r de Löttng rervoegen ter Secretarie deter gemeente om de daartoe noodige opgasan te doen en dat tij die betwaren mogten hebben tegen de wiJie waarop de LOTING is geschied die kunnen iobrengeo bq de Gedeputeerde Buten dezer Provincie binnen f ijf dtgtn te rekenen Tan den dag waarop de LOTING heeft pbuts gehad en wel bij een op oiije$tftl4 $ papier geschreven bezwaarschrift hetwelk met de noodige bewijsstakken gestaafd tegen bewijs Tan onlTang zal behooren te warden ingeleverd bij den BURGEMEESTER deter Gemeente die hetielr aan Gedeputeerde Staten opzendt Qouda den 2n February 1878 Bnrgemetster en Wethouders Toomoemd VAN BBBGEN IJZENDOOBlï De Secretaris BROUW ER Éennisoevi n g BURÖBMBESTERen WETHOUDERS van Gonda bAngen ter openbare kennis dat ter Toldoeuiug aan art 69 der Wet Tan en 4 Julq Miü SlèaMlai U sf afschriften van de Processen verbaal betref fende de benoeming van een Lid voor de ProTinciale Staten bedoeld bü de artikelen 52 en 67 dier Wet lijn aniigeplakt eu zulks in de Fatersteeg alsmede dat gelijke afschriften op de Swr arMs der nmeentt zqn nedergelegd alwaar daarvan inzage kan worden genomeu op iedereu werkdag Tan des morgens tim tot des namiddags it ure Gouda den 2n Febmarij 1878 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENPOORN De Secretarie BROUWER BUITEiSTLAND Itulteolaoilsch Vverzlckt Me wapeustilstai d is nog niet gesloten Dit schijnt een gevolg te zijn Mu beilenkiugen au de zijde van OiMteuriJk tegen sommig bepaliugeu geopperd Allerlei gcrachteu hebbende dadelijjf geloopen Tooruamelijk strekkende om te doeu gelooTea aan eene nauwere aansluiting tutichen Engeland en Oostenrijk Niets wettigt dergelijke femoêdens Rusland zal wel ziju best doen Oostenryk te Triend te hi uden en het drie keirersrcrbond doet nog steeds dienst De discussie iu het Ëugelsché parlemeut is nog uiet afgeloopea Er is nog stof Toor een paar zittingen In naam der liberale partij heeft de beer Korster het volgende ameiidement Toorgesteld liet Lagerhuis uit H M troonrede Temomen hebbende dat de roorwaardeu tid welke H M hare fbnzydighcid laat afhangen niet geschoudeu aju door de oprldgToerendcn en sinds dien tyd geen lulichting ontTaugen hebbende di het TerUten wettigt van de staatkunde van ouz diitbeid ep vrede ziet geen reden om de lasten van h t volk te Termeerderrn door noodelooze credieteii toe te staan Eeu oorlogznchtige copservatief de heer Pim beeft een ander amendement voorgrtteld waarin bij de onmiddellijke uitrusting tec oorlog rau leger en sloot eischt De Duitsche tabakshaudelaars hebbeu te Berlijn een vergadering gehouden waarop besluiten zijn ge nomeif tot afkenring ran de Iroorgenomen tabaksbelasting liet Pruisische ministerie heeft gedurende d jongstTerloopen dage kerhaaldelyk zitting gehouden ten einde te beraadaiagea nver êf lio 4ifig der Segeeriog tea aaiitieu T n summit WUuileu der beide Huizen van dan Landdag zoojteiM aangaande de algemeeue parlementaire disposil iDi oo schrijft meu uit Berlijn aan de KSl ZtHliltg Uit de beraadslagiuji u in de zitting op 28 deter door den ininisterraitd gehouden blijkt dat naar liet ge oi li ii ilei iniiii ien gei n morjaarszitling door den landdag z it wurden gehouden Dé Satianal Ztiüing zegt ten aanzien vau liet nieuwe ontwerp ip de plafitsTerTauging Tan den Ugkskaiiselier o het volgende Hje groot de waarde zal zijn van dit ontwerp znl all u kuunen blijken uit den geest waarin de bepalingen Tan het ontwerp ten uitroer illeu gelegd worden daarvan zal de beteekeiiis nfhnugcn welke ten slotte a in bet outwerp zal gehecht moeten worden In bedoeld ontwerp hebben fij niet een afgerond stelsel voor de Toiledige reorganisatie der rijksregeerin maar iu dit ontwerp ligt de klem de mogelijkheid ofn de rijksautoriteiten derwijze te orgfuiseeren dat zij op praotiioh gebied dra gepasteuf Torm Terkrjjgeu Dat het hier voor ons liggend Toorstcl niet zal blgven een doode letter daarvan strekt ons tot waarborg in de eerste plaats de practische grondslag waarop de politiek an den Rijkskanselier béru èn ten andere de dringende noodzakelijkheid roortspruitende uit den toestand waarin wij ons beTindeii De Fransehe senatoren zijn het nog niet eens OTer hun nieuwen collega enkele leden vau de uiterste rrchtengde bl yveD halsstarrig weigeren Decate te stemmen omdat by het bekeride oorlogschip Tan Civita Veecbia heefi laten terugkomen en boTendien Don Gorloa bet land uilgeiet WaarechiJDlijk tollen de ooastitutioneelen het tegen 7 Februari eeus worden met de Uukertjjde Oosteurijk tobt ook met liju binnenlalidsche aangelegenheden Toort het Uongaarsche Lagerhuis heeft ern aauTang gemaakt met de berudslaging over de handelsQTereenkomst waarvoor in het Osslenrijksche Parlement geen meerderheid te Tiuden is Toch trekt mek tich te Weenen die taken biet zwaar aan men vindt de Terwarring wel groot maar meent dat er een nieuw Vergelijk komeu moet en derhalve ook wel komen tal Het nieuwe Fpttugeesche ministerie is thans geheel gevormd Jpstaat uit de heeren A M de Fontes Pereira ifl Mello voorzitter en Minister van Oorlog A de öerpa Pimentel finanoiën A Rodrigues Sampaio biunenlaudsche tal n A j Batjona de Froitas justitie en eeredieiut Thomas KibeirOi marine en koloniën J d Andrade Oorvo buitenlandsche taken Linreaco de Cwralko opeabaie werken handel eu industrie In Amerika wordt deze g eele week in des Senaat gestreden over een taak Tan ingrüpaod bdauft Het wetaTooratel van BUnd waarb silver tot i bedrag wettig betaalmiddel wordt VKklaard heeft vtmr mea meent kans om door tweederden der afgeraaniigdeD in beide buizen der wetgevende macht te voidec aangenomen Uit Nienw Eugelanil en New York komt deoffB sitie tegen dezen maatreget op welke men vms bt de hervatting der betaling iu specie vertragen zal en het crediet van het land groote schade toa toebrengen Igemeen verwacht men dat de President iu elk geval door zijn veto het n et worden vau dit voorste der zilverpnrtü verbinderen zou BIN NENLAND GOUDA 2 Februari 1 78 Aan den gisteren beuoemdrn Wethouder den HeerG Prince bracht het luutickcorps der dd sohntterlj gistei iuurond eeu serenade Op Vrijdag 15 Febmari tal eeue buitengewone Tetgaderiug plaats hebben van de Afd Gonda en Omstreken van de Hall Maatschappij Tan Landbouw In deie bijeeukomst tal de Keer G Hengeveld Tan Utreebt een voordracht houden over de liehaamsvonnen die ante huisdieren moeten bezitten om te kuuneu Toldueu aau hunne landhuishoudelijke bedoelingen Leer ter beoordeeling bq teatoooateUuigea koop verkoopt eu Na de pnne tallen nog ctmiga bijdragen over een ander onderwerp gegeveu worden Donderdag 14 Februari e k zal naar wü tot ons genoegen veruemeu het Rotterdamsche Ocariuegczclschap onder hreoiie vuu deu heer August la Rondelle in de z uil ICuiistiiiiii alhier optreden De uitvüerii dear d ijcn tr Rotterdam gegeven ondervoud deu bijvol van vekn en het laat zich deukeu d il ouk hier met weiuigen dat gezelschap gaarne zullen zien optredtn De inteekeal4sten circuleeren ea wij restigeu op de uitvoering ile aandacht outer stadgenooteu Men schrijft ons uil Berg Ambac it dd 1 Febr De gemeente Ber Ambacht heeft een haier geachtste iugez te neu door den dooil verloren Da heer J Voorsluijs namelijk die de betrekfcingea van wethouder eut met eere vervulde is ia den nacht van Donderdag ep Vrijdag plotaeling overleden Men schrijft ons Uit Ammcrstol dd 1 Febtuori Van 25 Januari tot op heden tijn alhier aan den afsUg verkpchl $ 0 nieuwe of winierzalmco wegende van 10 tot 53 halve kilo s prijs per half kilo ƒ 0 87 i ƒ 1 06 1 oude of tomerztlm wegende 16 halre kilo s bracht f 3 op Moest de zegenrisscherij wegens den hoogen waterstand gepasseenle week stilstaan deie wsek kon men ondanks het nu eu das waasrade water geregeld visscben I II De minister van biooenUods Mk a ovenregeada dat ingevolge art 2 der wet van 26 Januari jl StatMlttd II 6 de verkiexing van een M der Tweede Kamer van de Btiiten Generaal in elk der hoofdkiesdisUicten Winichoten Hilversum Amsterdam Rotterdam Goes en Zevenbergen moet plaat hebben heeft goedgevonden U bepalen lo dat die verkiezing iu elk dier hoofdkiesdistriote zat geschieden op Dinsdag 28 Februari e k 2o 4 t too er een berstemmiug noodzakelijk is die tal plants hebbea op Dinsdag 12 Maart da nsD olgende De minister van financiën maakt bekend dat eerlang tal worden ovei rg tot uitgifte vaa bromen stukken van een cent geslagen naar de wet vaa 23 Maart 1877 SkuUttlai no 48 en het koulaklyk bisiuit van 18 April 1877 StMUMtKl U ti r