Goudsche Courant, vrijdag 22 februari 1878

VrUdag II Februari W 21Ö8 1878 ÖOUDSCHE COURANT leaws eD Adverlenlieblad voor Gouda eo Oinstrekeir V Yoorgpoedig bevallen vau een Zoon L E G LUIJTEN geb Luhten Rotterdam 18 Februari 1878 Voorspoedig berallen van een Meisje N VAN DB WEG HOOOIIN DHK Stolmjkeriluü 19 Febr 1878 Altfetnefne tevnüffeving De oudergeteekende verklaart bij deze dat hetgeen men WILLEM de ZEEUW on baren üoon LEENDERT van DUREN ten laste legt gèbecl OBiraar en niets dan laster is WILLEMLVA NAB E w nüis m m TE HUUR tegen ilEI op de Wachtelstraat wjk P n 176 JUiJL juii iiiiiiiuiiui zeer bekwaam voor liun valt kanoen dadeljjk OEPLAATST worden 4ie hierop reflecteeren adieweeren zich per brief onder n 247 aan i den Boekhandelaar P van LOON te Utrech zosT EN mromss Tegen 1 AprU a st vraagt een Hulponderwjjier bj Fatsoenlpe üurgennenschen KOST n INWONING Adies onder lett V V tfl den jJitgever g v stigd te COÜDA AiGEMEENB VERGADERING ranAANDEBLHOÜDEBS op Dondkiidag den 28 FeBBVABi A 8 tot het do n der rekening en het vaststellen van het dividend dea namiddags ten één unr in het KofBebnis cD £ Bakhonie op de Markt te Qouda De Directie 1 MULDER 1 J j O VAK WIJK Socletett J S GE OEGËi Commissarissen der Sodoleit On Genoegen brengen ter kennisse van HH Leden ingevolgeArt 30 van het Reglement dat bfl gelegenheidvan de 6de Abonnements Tooneeivoorstellingop WOENSDAG den 20n FEBRUARI 1878 de SOCIËTEIT van af des avottdg ZEB VVR al GESLOTEN Un Namens Commissarissen Mr P J SNEL PveMent H JAGER Seeretarii Gouda 19 Februari 1878 Opeobare VrUwillige Verkoopiug id bjj Veiling en Verhooging op WOENSDAG den 27 FBBBÜARIJ en bg Afslag en Toewijzineop WOENSDAG den 6MAAItl 1878 beide d en des voonniddags ten 10 ure ten haiee van den Heer A Baosu Kastelein te Ouderkerk aan den Umi vaa j DIVERSE PERCELEN Wei en HooUand in de gemeente Ouderkerk a d IJtetl grootendeels in den yoWer Kromme en Geer doch gedeeltelp ook in den polder Zflde te zamen groot ruim 15 Bunders bij biljetton breeder omschieven Te aanvaarden dadeljjk na de toewijzing Beiaüag der Kooppenningen op den 1 Mei 1878 Na ie informatiën zjjn te bekomen ten Kantore an den Notaris G J SPRUUT te Ourferhrk 9Jd IJftel Lokaal MUT en VERMAAK aan de Oosthaven VAN ET Florentijner Kwartet van JEAN BECKER op VRIJDAG 1 MAART 1878 des avonds te 8 uren Toegangsprijs b inteekenipg 1 25 De inteekenlijaten liggen in de sociëteiten Reunie Vredebest en Ons Genoegen ah znlleo den 28 Februari 1878 gesloten wortoa HET COMITÉ J H Schmidt FABRIKANT IN PARAPLUIESenz Dubbele Buort btj de Haven B K 6 De oudergeteekende bericht bjj deze zünen geachten Begunstigers dat hjj VERHUISD is van da Zeugstraat naar de LANGE TIENDEWEG wyk D N 70 en beveelt aich bg voortduring aan tot het LEVEREN van DIVERSE SOORTEN Thee Chocolade VV jn Eau de Cologne enz Hoogachtend J C G DUTILH mê mummi qooiverdbuver Sehoorstcenvegcr en Metselaar GOUDA SpieHngstmat F 47 m H A RTIN o Frèreö Ooada Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissements et de Portraits emaillés EEN WOORD TOT EEBSTELLENIIEIT Bjj naauwgezette opservatiën aan ziekbedden en bö reconvaleecenten hebben de HH Doctoren volgens getaigschriften erkend en ook hoofdzakelgk de herstelden dat onder de versterkingsmiddelen het JOH HOFFsohe een eerste plaats inneemt de bestanddrelen zgn nimmer schadeljjk echter steeds rein en onvervalscht en herstellen in de meeste gevallen de verloren krachten zoo spoedig dat hierdoor inderdaad wordt voorzien in de lang gevoelde behoeite aan een algemeen heilvoedingsmiddel hetwelk aan alle eischen kan voldoen Prjjzen 1 flesch 45 cent 6 flesschen 2 20 13 flesschen f 4 40 De ledige flesschen worden a 5 cent berekend en tegen dien prys steeds teruggenomen JOH HOFF scbe Centraaldépfit Amsterdam Smalle Bloommarkt hy de Paleisstraat F 250 Te Gouda hy J C va VREüMINGEN Schoonhoven L B Okhuizen Delft Frankamt Let op uw Nommer Bü J A CATS LANGE 6R0ENENDAAL 101 ontvangt ieder Eooper van 10 Cis SMGAREM EEN NUMMER en wanneer op dat nummer de 100 000 valt in de Vjjfde Klasse der 297e Staats Loterij ontvangt de bezitter eene prachtige PENDULE VAN I COMMISSARISSEN van den straatweg van GOUDA naar BODEGRAVEN zjjn voornemens op DINSDAG 26 FEBRUARI 1878 des voorm ten elf are in het Logement BLOM te Bodegraven voor den tijd van een jaar te verpachten a Het GBASGEWAS staande op de bermenter weerszode van gezegden straatweg inACHT Perceelen b De VIS8CHER1J langs genoemden weg in VIJF Perceelen en c Het recht van BAGGEREN in de Ki nw Vaart Alles breeder bg Biljetten omschreven In den Boek en Kantoorhandel van A KOK Cojiï alhier wordt gevraagd een FATSOENLIJK J0NGMEN8CH als Adres met eigenhandig geschreven brieven of in persoon EEN BOODSCH IEISJE gevraagd voor e e n i g e uien daags Adres onder n 46 aan het AdverientiaBarean van A KOK CoMP Baek enKttltoor baDdel alhier In een Bnrgergezin wordt eevraacé eene FATSOENLLIKB niet beneden de 16 jaar Adres aan het Bureau dezer Courant i IE fllli komen dankbetuigingen omtrent de gunstige werking van mjjn middel tegen de DRONKENSCHAP in Zoo schrijft oe Heer K T v G r Predikant te Lutten Overgssel Dank z de Voorzienigheid die u gMjeven heeft te vinden zulk een probaat middel tegen den Sterken Drank of liever tegen de zucht naar dat vocht enz Het middel is onderzocht en aanbevolen door de bekwaamste geneeskundigen en kan zonder het medeweten der lijders aangewend worden Reeds duizenden zjjn er van genezen Alleen echt verkrijgbaar bij den oudergeteekende Geneeskundig advies kosteloos en franco Albert Kraehmer te Dresden Pillnitzerstrasse No 46 ZIEKE vertrouwharen raad in het beroemde getUustre werk Dr Airy s IVatuurireneegwUze prij m Gulden hij alle Boekhandelaars te ontbieden of rechtstreeks bij Richter s boekhandel teltollcrdam te n franco toezending van 80 Postzegels 6 i Cts die ook vooraf op framo aanvrafte een uittreksel daarvan franco en gralu verzendt door het geheele Rgk en naar de Overeeesche Bezittingen Dit voortreffelijke werk moest in geen huisgezin ontbreken GOODA DBÜK VAN A BriNKKAM Buitculandscti Overzicht Zoowel te Weenen als te Berlyo is de üostenobe uae tie ten gevolge vau interpeUatieu iu de vertegenwoordiging aan de urde geweest Het tot stand komen ran een Earopeesoh congres if bi keoa de mededeeliugen door den Oostcarijkschen ininiater aan de kamer gedaan thans nagenoeg verzekerd Oosteuryk behoudt tich voor aldaar die ponten iu de Tredetraorwaarden ter sprake te brengen welke de belangen der Oostencijksoh Hoagaarache monarohie nken Het vredesverdrag zal door die mogendheid niet als rechtsgeldig worden erkend indien niet de zaken van algemeen belang in overeenstemming met de mogendheden z n vastgesteld Ocse reserve betreft echter niet bepalingen die de verbetering van den toestand der Christenen in bet Oosten beoogen maar die regelingen welke de verplaatsing van de machlsverhoudiug in het Oosten ten nadeele van de monarchie na lich zonden kannen sleepen De Begeeriug hoopte intnssohen dat het door ds beraadslaging der Earopeesohe Mogendheden vernoedelljk wel gelukken zon tot overeenstemming Ie geraken In tyn Antwoord op de interpellatie in den B jksdag kou Van Bisniarck niet veel nieuws medcdeeleu ed ook ontbraken hem ds uoodige gcgeveus om officieels jnltohtiug te geven aangaande de houding die Duilschland bij de verdere onderhandelingen zal aannemen de vrees ten opzichte der Dardanellen achtte ds Kanselier niet gewettigd door de omstandigheden Tccdar vsddaaida Von Bisnursk dat Mj aiat gsloofde aan een Earupeeseben oorlog aangezien de Mogendheden welke in dat geval tegen BasUnd optndeu dan de verantwoording voor de Tarksehe ualateESohap moesten overnemen DuitsohUnd was voor een spoedige bijeenkomst van de conferentie de eerste wellicht waarop een beroep zoo worden gedaan op liuitschlauds bemiddeling Duitsohland wilde eerlgk bemiddelen maar geen scheidsrechter lijn tegenover Europa Blijkens een in ons vorig numiser medegedeeld telegram is in het Gngelsche Fsriement geen bezwaar gemaakt tegen de verwijdering der vloat op welke door den Minister ook werd aaugedrongen met de msdedeeliug dat bet eskader op het tegenwoordige station gemakkelgker ankerplaats had Verdj wüd met genoegen vernomen dat Konstanlinopel niet door de Russen werd bezet en de gemoederen zqn dus blijkbaar weer kalmer De uitslag der onderhandelingen sohgnt nu deze te zijn Engeland en Rusland zullen voorloopig blyven waar zij op bet oogeoblik züu geeue andere nagendheid zal trachten binnen de Dardanellen te komen opdat weer niet nieuwe verwikkelingen ontstaan Oostenrgk zal niet eischen Bosnië en de Henegowina te bezetten Inmiddels zullen Rusland en Turkije vrede zoeken te sluiten met dien verstaode dat de bepalingen vatbaar zullen zgn voor verandering en herziening door de mogendheden iu toever ze de algemeeiie belangen van Europa raken Op die grondslagen zal de algemeene vrede leer goed kunnen worden behogden Over de verdaging der Turksche kamer zegt An oorrespondeut van DM Nmcê De hoofdoorzaak is eenvoudig de vrge discussie Voor het debat over de gruwelen der Boshi Bazoeks was zeer levendig en somige ministers werden ronduit beschuldigd van beaoherming dezer woestelingen Vooral de Christelijke leden der Kamer hebben zich zeer mannelijk gehouden de talrijke gebreken in het beheer werden door ben oubariuhartig blootgelegd Het was al eenige weken duidelgk dat de Kamer ecu eiud maken ion aan het wanbeheer van de oligarchie der paoba s of hg die pogingen zou ten ouder gaas Voorlo pig is het laatste gebeurd De Russische Gt oi beweert het volgende Het Grieksche incident is als volgt geregeld Turkije zal geen schepen naar den Piraeus en geen troepen naar Thesaslië en den Ëpirus zenden Qriekeulund roept zgne troepen terug en doet geenerlci aanvallenae beweging MiddelerVyl zullen de mogendhe den op het congres de belangen en rechten van Griekenland en de betrekkiugen der Grieksche onderdanen tot Turkije regelen De Firibehe Kamer der Afgevaardigden heeft het onderzoek ten einde gebhi it van de begroeting voor binoeuiandsche laken eb de beraadslaging over ie begrooting voor eeredienst hervat De algemeene beraadslagingen over dit hoofdstuk der staalsbegrooting werden gesbten verklaard nadat eenige sprekers het woord hadden gevoerd De heer Baragnoü betoogde dat indien de Bepnbliek niet van Christelijke beginselen oitgaat zg geen lang hsven zal hebben waarop de rapportewr der commissie de heer Bajrsset aanmerkte dat de commissie geen overheersoheuden eeredienst féi De regeering heeft zich voorbehouden om bij d behandeling der artikelen van hare zienswijze te doen bigkeu Aan de regeering is een supplementair crediet van 160 000 ir verleend ten bcnoeve der algemeens tentooustelling Voorts heeft de Kamer aan de weduwe van den generaal Aurelle de Paladines een jaai geU van 10 000 fr toegekend Frankrijk heeft eindelijk weder een nieuwen Senator de candidaat der rechterzijde dirayon Latonr zegeWerde dank zij de steeds onbetrouwbare conatitutioneden met 140 steminea die der iiukerzfde Victor Lefranc verkreeg 159 stclnraen De Fransche Senaat slaat nog altijd voor de amnestiewet de Minister Dufaure beeft deze met kracht verdedigd in de vergadering der eomiBusia die echter nog geen besluit nam Het eonelsve is bijeen om en nieuwen P i te kieien Pins IX is voorgoed ter aarde besteld Aan de Xöl Ztg berisht msa uit fiome het volgende Onder die kanlinslf heeneht 4 vcrtoiging dat er aanvankelgk veel verdeeldheid zal zgn Op de meerderheid der stemineu dooh niet op tweederde der meerderheid schgnt kardinaal Pecoi vooreerst te kunnen rekenen Men f eloofk niet dat het Conclave spoedig met zgn arbeid zal gereed zgu W voegea er bg dat de loop van lakan in het conclave aan alle berekening ontsnapt en heriuueien aan hel Italiaansche spreekwoord rDie als paus het conclave binnentreedt komt er als kardinaal weer uil In dit gevat ijjn evenwel nooh de voorspelling noch het spreekwoord bewaarheid Gisterenavond toch beriohtle de telegraaf reeds dat de kardinaalkamerling Peoci tot Paus is verkozen en den naam aangenomen heeft van Leo XIII Men weet dat Pecci de candidaat was der gematigde kardinalen welke niet ongeneigd zijn een mn as vitendi te zoeken met den staat Deze fractie heeft dus de overwinning behaald op de onverzoenlijken wier candidaat was Bilio de opsteller van den Syllabus De telegraaf berichtte dat Ayala benoemd werd tot president der Spaaosche Kamer de van vroeger bekende intrigant Sagasta verkreeg 81 van de 177 stemmen Men is benieuwd of het Ministerie Canoras zioh zal kunnen staande honden het hnwelgk van den Koning toch met de dochter van den hertog van Montpensier wordt beschouwd als een overwinning der liberalen die de verdere samenwerking met de ullramontanen moeilgk maakt Canovas is zeer buigtaani wanneer het er op aankomt Z chzelf aan het bewind te houden maar de kunsten die hij in dat opzicht reeds heeft vertoond raken uitverkocht BINNENLAND GOUDA 21 Februari 1878 Naar wg vernemen is aan dan Heer II F Boll fabrikant iu schuurpapier enz vergunning verleend het koninklijk wapen Ie voeren Gisterenmiddag ia in de Keieerstr uit alhier een paard voor een hooiwagen gespannen op hol gegaan Het liep door tot aan de Gouwe waar t een der tonnen met gezuiverd water lu de gracht wierp en toen zelf neerviel De geleider der wagen is nog bjj tgds van de wagen gesprongtn zonder letsel te bekomen Uit Ammerstol schrgft men dd gisteren Op de 11 Dinsdag gehouden vergadering der ver eeniging Nut en Genoegen trad als spreker op de heer J G Bettink hoofdonderwijzer te BergAmbaoht die tot onderwerp zijner rede bad Het Bijgeloof Xa de pauze werden door den apreketr en anderen nc verscheidene bijdragen waaroiid t een paar zangsthigss ten beste gegeven Naar men verneemt warden ds plsanen voor deil spoorweg van Velzeir naar Umaidea ia gareedkeid gebracht ff M Men verzekert ons dat in het bij den Raad van State aanhangige successie ontwerp wordt voorgesteld van alle kapiulen btj successie ia de rechte lijp ceu peroent te beffen beboodens het gewone aantal opceutea De opbrengst der belasting zou geraamd zijn ep ruim twee millioen ffi het antwoord van den Minister van justiti Oft Iset afileelings venUg over het ontwerp tot wijzi i dar wei op het notarisambt neemt de Regeeringiat aadhogig ontwerp doch gewijzigd over Algeheat hsolning der wetgeving op het notarisambt koasÉ dba ÓBsWr vooralsnog niet noodzakelijk voor VsiMJinrping vaa t examen en verplichte stage wordeft als neb vau bettOembaarheiJ volgens het vorig ontwerp gehandhaa l Niet alzoo bet vereisohte vaadea doctoraleu graad Het examen vordert zekersmate van reahtskennia die ook elders dan aan de academie kan worden verkregett terwijl lerdere voor den iiotaris uuodige kennis aldaar niet kan verkregen worden De verscherping van het diaciplinairtoezicht handhaaft de minister en breidt bat elfteenigszïns meer uit door ontzetting uit het ambt ie bevelen ingeval van aillisseawnt of kennelijk onrarmogen Aftebsffing van de verplichte legenwoordighfid vaa getuigen acht de minister niet raadzaam Volgens het ü D u door de Ned ceniraalspoorw maatschappg bij de regeeriiig ooncessie aangevraagd tot exploitalie van de lijn Amersfoort Nijmegen die voor rekening van den staat wordt aangelegd Voor de exploitatie van die lijn zou welliefat de Holl ijzeren spooriveg maatschappij in aanmerking kunnen komen dooh met het o op de door de volksvertegenwoordiging geweigerde g iedkeuring van de door Ata minister Heemskerk roet die maatschappij gesloten overeenkomst befefteode de verlenging van den duur barer concessie zou dit misschien minder wensehelgk te achten zgn Het hoofdcomité voor de uitzending van een Nedrrlandsoh schip uaar de IJszee heeft gemeend voor het aanbod van een Russisch handelaar die eene som van ƒ 10 000 Ier beschikking van de expeditie stelde wanneer zj zich bepaaldelijk met het onderzoeken van de Sibenst e kust en den besten handelsweg daarheen wilde bezig houden beleefdelijk te moeten bedanken 1 omdat bet hier eene bij uitstek nationale onderneming gold die niet voor een zeer groot deel irit vreemde midd len behoorde bekosti e worden 2 omdat bg deze reis volgens het doorj t hoofdcomité opgemaakt en goedgekeurd programma wetenschap pelijke ouderzoekingen op den voorgrond behoorden te staan In overleg met zeeoffioieren heeft men bedoten een instrument op het dek van t vaartuig te plaatsen vo o dJ agen eü dreggen en de vele voor d waafMa t noodig kosibare inatmnwnten besteld VoM ii É e ander is nog een tekort van ƒ 9 000 Mei m MKter gemeend de zaak om een betrekkelijlc wi feringe som niet te mogen uitstellen in de overtuiging dat waar vreemden aanzieulijkasommen voor de expeditie aanboden de Nederland sche natie Ie Irotsch en te naijvertg op hare eer zou zijn qm achter te bigven De maatschappij lot ripbitalie van yecstall a ca veetransporten in Nederlaud venond in de afgcloopen ueek per extra vceireiaen Diusd ig 12 Febr 16 wagons van Moerdgk naiïr jMechelen 17 wBgons van Rotterdam D V naar Meohelen en Brussj Zaterdag 16 Febr s morgens 14 wagons van Direoht via Hasselt naar Leuven Antwerpen eu Diets s nam 19 wagons van Utrecht naar Diest en i naar Mil