Goudsche Courant, zondag 10 maart 1878

tje verbetering ij onder gemiddeld zomcrpcil een doonaartwijdte der sluizen D bnigsrea van 16 meter en eiju lengte kentd kbrld uilgetpruken voor de door den titolari be e eu ditnsteu De Vourziitir slilde voor om luet ndhat ie aau die gevotlcus den Luer Koêll op dt meest eervolle wijze te ontslaan UiideT toejniciiiug deser bewoordini en wordt diiuotireenkoiDstig bcsluten uaafna wordt overgegonn tot b uoemiug van eeu ufvolf cr De voordriichi be toud ui de heereii pi mr van Keeneu l tind es X teuraat TM uitilK was dat ip den lietr Tavenraat werden uilgebriifht 10 op den heet van ReiuFB 24 op den heer Lanl 1 slem Alzoo is de heer Tavenraal gekotco Toontel v ou Qed de begrootjug voor Ten slotte l iangenoinen Staten tot wi iag tirl pfoVii 878 wegens verhoogde kostej der haven te Middclharuis Daarca is de vergadering gi lo Jïaar wy Tetnetnea tie mJI Z M 4 KoningToortdurefad in beterschap loe Z M tiwft eenigeni nister ontvangynf 1 In te Aipmlrstol aan we of W iufcrza men I pr s bcr half kilo pf Yen Maart tq 1 s ftden afslag veikocUt 2 5 niiwegende van 9 tot t7 bidw kilj ƒ 0 60 i ƒ 0 78 I zegen Wegen den haogen ifateri visseherij edert M eii aS tflij De Minister van marine brftgt Ier kennisse van belanghebbeude dat in de utaanA Mei aanstaand li j de dircctiefüjkr marine te Hellcvoelsluis eenTe gelvjkend mp hebtf n van jougelinKcn lie Is i oKuiist leerUn der Ui klasse euscheu te wordw aaiogejiomen J Het getal der nis zoodanig te p ftlseQ jyugeliugei al zii t t yeertig b j i lejii h Pnders of voog deu die verlangen dat humie zonen of pupijlen tdl Toorsobreven jianien worijap toegelaten diene n vi59t of uiterlijk op den laa sien April aijstaande eep op zegel geiohreyeu ve4oek ohrift in aaa het departement r n marine waarin zal moeten vervat z j e naam v orn8Bm het peroep de woonen gctworleplaat oaii of voogden Verdere vereisohteu worden in de StaaticoHranl van heden vermeld Bg de Tweede Kamer i ingekomen een wetsontwerp tot wnleg en verbetering yau eenige werken ten behoeve der binnenland che scheepvaart Volgens dat ontwerp worden voor rekening van den Staat aangelegd a een kanaal vaa Amsterdam door de Geldersche Vallei naar de Boven Waal 4 de waterweg van Meppel tot in de Zuiderzee verbeterd c de waterweg tussohen Amsterdam A Botterdam langs Alphen an dei Hollandsehen IJsel vofbeterd rf de ttuodige werken tot verzekering van euft doenden waterstand voor de behoeften der gewone scheepvaart i p de kanalen in de provinSiën Drente en Overijscl Met den aanleg van de werken onder c bedoeld wordt niet aangevangen voordat de pronnoieii NoordHolland én Zuid Holland zich hebbeu verbonden om lik ƒ 1 600 000 in de kosten van aanleg en jaarlijks elk 10 000 in de kosten van onderhoud van den waterweg bg te dragen Men den aanleg der werken onder d bedoeld wordt niet aangevangen voordat de onmiddellijk belanghebbeuden zich hebben verbonden om ze ua hun voltooiing in beheer en onderhoud over te nemen Wyders worden Hijksbijdragen toegezegd voor de na te uoemen werken o voor de voltooiing der verbetering van de jft pvaartkanalen in de provincie Groningen tot een èdrag van hoogstens ƒ 600 000 4 voor de werken tot verbetering van den binnenlandschen waterstaat van Friesland tot een bedrag van hoogstens ƒ 2 240 000 e voor den aanleg van een kanaal van Almelo naar de grenzen in de richting van Nordhorn en van Koevorden naftr de grenzen in de richting van Alte Picèrdië tot een liedrag van hoogstens ƒ 500 000 rf vüor de doortrekking vandeHoogevcensche vaart naar de grenzen in de richting van net kanaal naar Meppen tot een bedrag van l oogstens ƒ 330000 voor d verlenging van het Oranje kanaal en de verbinding met ije H ogeveensche vaart tol een bedrag van ƒ 27O OD0 ƒ voot de doortrekking vaii het Groninger StoJstanial naar de grenzen in de riohvan B tenhoek tot hoogstens ƒ 3 000 j voor een kanaal van iCoevbrden naar Nieuw Amsterdam tot hoögstess ƒ 15 000 i voor de verbetering van den Oudea iJsel tot hoogstens ƒ 600 000 voor de verbinding ad de Voo r an met hfl ütoordzeekanaal tot hoogstens ƒ 186 0101 voor ten kauSal van Eindhoven langs TUborg naar deH A er tot hoogstens ƒ éO0 00O Pt aanleg van bovengeaoeqjde werken wordt zoo spoedig mogel k aangeVadgen en krachlig voortgezet Voor de koeten en bydnlgen wor t aar yk op de Staatsbegiooting ee i edrag van minstens v fmiDioeo beschikbaar geteld Daar voor ónze gemeente de verbetering van de vaart Amsterdam Botterdam van het meeste gewicht is deelea wij uok nog dat gedeelte vau de meüorie van toelio ting x ti dat op deza qaaesti Intrek i beeft De verbetetiog der vaart op Botterdam zal geschieden cutgens het plan dat de heereu den Tex 0 B hebben do0u ontwerpen en dat de vaart langs den llollnudsifaeo IJsfl de 6ot we den Bijn en de ringvaart vnu de Haarlemmermeer uuur de buitensingels van Amsterdam breqgt ter lengte van 74 K M of 27 tuinder dan in bei outwerp Waldurp De ministersjtvim oorlog en un marine vereenigeii zioh er mem met aiindrang om de vaart tevens voor de gepatilserde vaartuigen in te ricbtru Baarvoor is een iiodembreedte van 17 meter imet bcJlobpeu vnu z tot 1 een diepte van 3 80 in lt r i van schutkuleu van 130 meter noi dig De kosten Zgn op 6 mill oen berekend maardi Ged Staten van Zuid en van Naord Hulland zflu bert id icea bijdrigtt van 1 g nfillioen voor elke pjovincic vaol e draoen en elk in het onderhoudad ƒ ib a09 te ïoliöeu Tiji lai tel van het Kgk kpmt dan gog l uinlioej ipaar aal is nog buiten Amsterdam om ten Ivesiln voor lel verdedigingsvaartuigen een Verbiiiding ii et hi t j noodig die l s millioen zal kosttfi Daarentegi n kan dan echter een reeérve iaonitor ohlerwege bli Mn omda Lmen het materieel door ht oinnenlpnd iwir verscjij nde streken kltn enden i H Bn de I mcledeeling vLi dit ontwerp voiegen yfi een koord v i hulde Mn en isin ister van handil wa erstaat eiïj uijverlieiaj voftr de doort tende wijZe waafbp zoo lort ua zijijl optreden vo r We behoeften der Boheenvairt wbfdt vgezOrgd Al ae regeeringsteun vindt hg de vol bverteg nwoordliJng endaar mag me op Aiet ininder Voortiffièndheid rekeneni dan bij den miiniter zuUepnalle drelendes l ks binnsn weinige jaren Vul gomf wiAerwegen voor zien zijn HA De kennisneming von tiet voorloopi i verslag der Tweede Kamer beeft de min gunstige hieeuiug versterkt welke de tegenwoor4ige regeering had van de overeenkomsten op den 13n Juni 1877 namens den staat met de Nederlandsch Indische spoorwegmaatschappü gesloten Van oordeel zijude dat in slands belang de bekrachtiging dier overeenkomsten harerzijds niet mocht worden aanbevolen heeft zjj aau het bestuur dier maatschappij voorgesteld ze weder te niet te doen maar het bestuur kon in dit voorstel niet treden In deze omstandigheden meent de regeering aau de zaak haren natuurleken loop te moeten laten en bepaalt zij in bare ijucmorie van antwoord zich er tn het standpunt der regeering inet i betrekking lot de spoonvegaaugelegeuheden op Java aan te wijzen Vooropstellende dat de goede trouw der ipaatschappg b j het aangaan der overeenkoiasten van 18 Juni bij regeering volstrekt niet in verdenking staat acht de regeering het echter om verschillende redenen niet raadzaam om thans eene uitbreiding te geven aan het stelsel van concessien met reste garantie De regeering is voor aanleg van spoorwegen door den staat zooveel mogelijk met partiouliera exploitatie Met bet oog op s lands financieele belangen acht zij het verleeneu eener rente garantie van 6 pCt over het kapitaal van den aanleg der lijnen Solo Madioeu en Djokjo Magelang Tjilaljap thans minder nog dan vroeger verdedigbaar Met het oog op verschillende omstandigheden ocht zg het alleszins wcnschely k dat de regeering de voortzetting vau den Epoorwegbouw lu eigen handen hebbe Aan deze hoofdbezwaren tegen het verleenen der concessie met rentegarantie sluiten zioh andere bedeukingen tegen den inhoud der overeenkomsten aan Wenscht dus de regeering het vervallen der contracten zoodra dit geschiedt zal zgn zullen harerzijds de iioodige stappen gedaan worden om den aanleg der in de nieuwe oonoessiti genoemde lijn vuu etaatswcge voor te bereiden Ofschoon de heer Munzebroek te Amsterdam van het hem ten laste gelegde misbruik van vertrouwen door de rechtbank is vrggesproken is hij nog niet in vrijheid gesteld aangezien bet Opeub Min tegen dat vonnis in hooger beroep is gekomen De zalm zegenpsschergen op de Lek hebben ten gevolge van den buitengewoon booten rivierstand iiaor werkzaamheden moeten staken thaps wordt gevischt met de drgfuetteu In het Noorden des lands en in Overijsel zgn de uiterwaarden die rccde flink met gras waren bezet geheel oud ge oopcn De gtoombootdiensten op de Lek zullen wed r met éen vermeerderd worden Door de heeren J Ouweneel en Corap te Streefkerk zal een schroefstoombootdienst worden opgericht tusschen Ameide en Botterdam vice versa Tot groot gerief der reizigers hebben de stoombooten Freettmk en Arnlum I en 11 haar dienst hervat In een Woensdagavond gehouden b eenkomst van de leden der Leidsrbe Zangvecceniging werd door den president mededeeling gedaan met het by t bestuur bestaand voornemen om op 3 Juni a s door een plechtige gedaohtmisvitring den sterfdag onzi r geliefde Koningin te blj ilankru eiuildau ten gchoore te brengen het Bequieai van Brahms oorafgegiuu door i Marche Fuuèbro van Beethoven lerwgl ceu kort itioord vau herïnucriiig door een geacht reüeuaar zou worden gesproken Beeds is als ecnig geschikte plaats vtior de uitvoering aanzoek gedaaii urn het gebouw de HoogUiidsche kerk terwijl de opb iigst dpr te heffen entiéegelden n aftrelc Ast onvermijdelijke kosten ten voordecle komt van de Sophiu stichling Alle leden van het koor hebben met groote ingcnoinenheid hun rae fwerking toegezel d tot deze dankbare bul e aau de uagedaelitenis der beminde vorstin f Naar wg eruemea ie busloten oiA eerlang den spoorweg Zaahdam Amsterdam in exploitatie te brengen De treinen zidlen voorloopig aan de Willetmpoort aiMikcuntn m later als het l lpstatiou klaar is tot aau he Westerdok door te rijde Men zal thans waarscUgulgk tot hét middel van openbare nanhestedii zgn toevlucBt oemen om te Botterdam paardenspoorilegeu te iMgen Althans aaubeitedinfi zgH eerraad aldaar iiieekomen t voorstel aaugeuomen et ab uttoir op k richten u B ezenuiugel l i dca de grondslagen voor zulk i interen ig d an Gemeenti De Bijad h eft tevens ilaarbij w rd voorgesteli aan de Uooringde van Crooswijksehcif weg Ook Rotterdam beeft thins zgil Voudelstroal eeu zijstraat aan ueu Qoadaohen Singel is m t Mennaam gedooptJ De centrale Mieivereeniging Nederland en Oranje te Haarlemmemieer heeft tot oa idaat gesteld oorde verkiezing van een lid der Fweede Kamer opDinsdag 1 9 dezer ter vervanging van wijlen baronvan Heecn tra den heer dr Th C L Wimmalep te Gmljtjluhag Da heetJKerdIjk heeft in de laatate tftevertaz van de Vragen des tijds een opstel geleverd getiteUl £ en ver ioarloostle tak van den publiekeo dienst Doorio woi dt voornmuelyk geweien op de onvoUoende hoogst onvolledige en ounanwkenrige w ze waptrop van gemeentewege de gegevens aangaande de fdbriekt nijverheid en ambachten worden verstrekt De schrgver haalt daartoe tal van voorbefldea aan maar deelt tevens uit de offieicela veralïgeii mede dat de algemeene klucht van de gemeentebesturen is dat bg vele werkgevers bepaal Ie unnil bestaat om opgaven betreffende hun eigeu zakea te doeiu Ontkent men uiet het unt van een ugverheidistatistiek dan komcu hem ter bereiking van bet gestelde doel een drietal maatregelen noodig voor De cirste ia een betere organisatie van dezen tak van den publieken dienst De heer Vissering wilde het verzamelen der gegevens thans door de gemeeuter besturen verricht overgedragen op vaste districtsrommissién zooveel noodig met officieel karakter bekleed Deze zouden werken onder de provinciale bureaux cu ouder de opperleiding van eeu ceutials coitimissie voor het guuscbe Bijk samengesteld i it deskundige en met lust voor hun werl vervulde perbonen met matige vergoeding van hun arbeid en met de bevoegdheid tot het iiiroepen vau de hulp der autoriteiten Dit zon z i ongetwgfeld een schrede zijn op den goeden weg Maar deze oommissiéa zouden toch niet slagen indien haar pogingen niet gesteund werden door maatregelen van andereu aard De ouwil der werkgevers om de inlichtingen betreffende bun zaken te verstrekken moet gebroken worden Evenals de geneeskundigen in het algemeen belang tot het doen van versohiHende aangiften verplicht zgn evenzoo moet den werkgevers hetzij door een wet hetzg door een algeineeneu maatregel van inwendig bestuur met toepassing van art 1 der wet van 6 Maart 1818 een verplichting ten deze wprden opgelegd Maar evenzeer moeten ook de opgaven der fabrikanten gecontroleerd worden Dat is doeiil jk mits men ook het eenige middel ter bereiking tlfiarvaa durve toepassen Een scherpe statistieke enquête wordt vereischt desnoods make men slechtsj achtereenvolgeus de verschillende groepen van fabneks en handwerksuijvcrheid tot ctn veld van waarneming Blijve de hier bsdoeldo statistiek van Begeerings wege voorshauds achterwege de schrijvci zal zich daarover niet beklagen mits da Begeriug ook dooi taateud zij i de voorbefeidiug eener betere toekomti De uaamlooze vennootschap ter verhuring van stoomkracht in de Kiewitstraat te Botterdam heeft de gelegenheid thans opengesteld om aan de kleine industrie bewcegkracht te verschaffen op voordeelige wyze Onder het laatste jaar der regeering van sultan bdoel Aziz had deze uit zijn privaaikas 3 millioen florijnen uilgegcveii Abdoel Hamid gaf in het vorige jaar slrchts l H0il OOl fl irijnen uit Het budget voor het paleis en den hari n iischte ten tgde van den j jiu ti 614 Ö 0 flirgneu terwijl de nu f met de kleiui heid van 5 149 25Ü fljrgntn is uitgekomeu Donderdag werd te Delft aan de stadswaag een varkeu gi wogen aangebracht door dcu bouwman N van Leeuwen te Hof vao Delft dat het verbazend gewicht van 734 halte kilo s hield Van de dichtwerken vanNicolaasBcels verschijnt voor f4 60 bij den heer W H Kirberger te Amsterdam eene nieuwe volledige uitgave naar tijdsur Ie gt rangschikt en herzien Drie detlen zullen verschijnen en het eerste ligt reeds voor ons Wg kunnen niet anders dan den wakkeren uitgever met zijne moedige onderneming geluk wenscheu Hij toont nog het ware vertrouwen te bczitteu op den goeden smaak onzer landgenooteo Want keurig uitgevoerd als deze uit liet gebouw bevat op cene lengte van 30 en een breeilte vuu 16 meters een sousterruin en drie verI diepingen te zauieii met tWiinlf vteiklokalen de grootste ter oppervlukle van 142 de kleinere van 100 vierk metera D ze lokalen worden aan de I belanghebbende imlostrieeleii ter uitoefening hunner Iwerkzaaiiilieden veriiuuid Een stoommachine a 20 paardtkniolit laat door luiiidel viui assi n langs de zolderingen der gaiigeu luet id dia looiliteiteu in iherband en brengt er atzoo ullc verscbiikude uerkItuigen ia beweging Elk werklokaal heeft een afzouIderlijkeii tu en uiigaiig naar buiten zoodat do jhirkliefleq der verschillendt fabrilkanten niet met elkaar in aanraking koiiieu en de eene industrie de andere bi in of uitbreugi n tuz niet kan hinderen iiüvendietl kunnen de grootsh lukutiu in twee af i leeliiigen Worden VfideilJ dii ul dan ouk iveder elk en vrgeij in eo uitgang verkrggeu Voorts is hel eheelp gebouw voorzien vau ater uit de stadslaterleidnig en door middel eener gasleiding uit den jloomkeW verwarmd terwgl iedere werkplaats haar afzoAdtrlüken gasmeter heeft De brccde lichte gangen brengeti llvent veel toe tot eeu geleidelijke luchtver versd iiug L Baf is werd blijkbaar op een ruim debiet gerekend g willen niet minder goed van vertrouwen zijn n dat ons publiek zgne moeite zal loouen I rwy willen niet minder goed van vertrouwen ziji Den OTMei zal de planeet Me unus voorbij de dan de heer Kirbcrger en dus gaarne aannemen In de Frankfurler Zeitung wordt door een financieele knutselaar voorgesteld om in plaats van eene tabaksbelasting eene belasting op het gebruik van tabak in te voeren in dien ziu dat ieder die rookt pruimt of snuift zich in het begin tan het jaar reeds in nieuw Cafedonie hetzelfde verschijnsel van Venus lebbeo waargenomen zijn thans belast met hét inrichten eener expeditie Het instituut heeft al het befte station voor de waarneming Ogden in den sjUit Utah in Noord Atnerika aangewezen Een mildotaair groot vriend der wetenschappen heeft deTlO OOO fr noodig voor dien tocht aa een permisêiebiljet voor 3 mark zou moeten koopendie gdeer en verstrekt I Hierdoor zou men van 10 millioen rockers euz f in Duitschland terstond de 39 millioen hebben den zak moet hebbeu Siemens is naar wordt verzekerd thans in staat fabrieknutig een geperst hsrdglaa te maken dat uiet later en aohgnbOar van zelf stuk springt een ver sohijnsel dat niet ligt in den aard van het geperst L u hardglos maar door voorzichtig werken bg het har gegronde vree voor on vlucht ug bg ernstige mis j rmeden kan worden Ook zou S drgven Die onvermgdelgkhtid mag met worden J ü oio hebbeu gevonden om gebrekkig ge De elée aflevering van de Stemmen over slaat die de regeering verlangt leüer zou dan uatuurigk kundige èn Maatschappelijke vraagstukken onder evenals jager hun jachtaote steeds zgn rookacte in leiding van D C Nghoff heeft het licht gezien Zij bevat ecjn besohoawiug over de preventieve heohteni vin rar J Domela Nienwenbuia De preventieve hechtenis mag niet worden toegestaan zegt hg dan in geval van volstrekte onvermijdelijkheid Eu deze bntaat alleen ingeval van harde glazen artikelen te ouderkenneu en van deu verkoop uit te sluiten Het nieuwe Siemen sche drijven Die onvermgdelgkh iü tnag aangenomen in het belang van het gerechtelijk onder zoek of ter wegneming van de mogelgkheid tot ver dui tering van de sporen van het misdrijf of om jy verbeterde method eemge anderereden het geval van noodweer bg wer j y j branden in zich sluiten kel ke betrapping op heeterdaad alleen uitgezonderd betering sou t i de bepaling zijn dat elk bevel tot preventieve kecbteni elecbts geldt voor een maand en dun door de arrond rechtbank of door het gerechtsbof weder voor een maand behoort hernieuwd te worden Verder wijst de heer Nienwenhui de middelen aan waardoor de preventieve hechtenis korter zon kannen dnnn Aangezien niemand onnoodig van zqn vrgheid beroofd of van zijn zaken eu familie verwgderd mag worden gehouden verdedigt do sabryver een goed geregehi atelsel van nulig onder borgtocht Indien dit in onderscheiden Staten en daaronder in Engeland siods eeuwen zouder gevaar wordt ten uitvoer gelegd waarom bier niet vraagt hg Bij het toemeten der straf wil de heer Nieuvtenhnis de ondergane preventieve hechtenis iu aanmerking zien genomen Hg verdedigt te dien aanzien hetgeen in het ontwerp wetboek der Staatscommissie voorkomt I iemand ten onrechte voorloopig gearresteerd dan wil h dien schadevergoeding zien t egekend Het financieel bezwaar weegt b j deu heer Nieuwenhuis niet Het Nederlandsche volk zegt hg tooueten minste even veel hart voor het oehoud vunonschuldig van hun vrijheid berooide medeburgers als voor het behoud van den veeatapel Tot onteigening en afmaking van besmette runderen worden duizenden uit0i geVeu De onteigening teu algemeeiicunutte vereischt soms millioenen de onteigening der individueele vryheid a oo de vMviigjite offer iuruime mate waard Van den paus ordt de volgende anèodote verhaald Toen Leo XIII nog gezant van den pause lijkeu stoel te Brussel was werd h j op een diner gevraagd 4at ook door een markies werd bijgewooud die er steeds op uit was anderen onaaugenaanhedente zeggen N het dessert liet bij den legaat eeutabaksdoos zien welks deksel met het portret van eeu zoo laag mogelijk gedecolleteerde Venus versierdwas Do prelaiit lü keek het pirtn t met blijkbaorwelgevallen keek tOeD don markies uitvorsohend aaii en uida xtt OjiXiHi f if htit artr ft van de markiezin f Dat de nood uiet alleen bidden maar ook spaar zaamheid leert blgkt uit het ofiicieele bericht door sultan Abdoel IJamid over zijne uitgaven uitgegeven Wat den duur betreft de schrijver zou daarvoor jj volgende mystificatie die een algemeen geacht aU uitenten termyu gesteld wiUen hebben een mds wellicht het leven zal kosten kan den liehtziuverloop van Ma of v a anderhalf jaar maar in elk j jj g bedacht en uitvoerde in dat geval geval moet er n grens zijn Een belangrijke ver j brengen Een der rgkste particulieren in de rue Saiut Uonoré te Parys heeft een uitstekende verzameling van allerlei kuustvoorbrengselen byeen gebracht Men beweert dat zij de rgkste en sehoouste van alle particuliere verzamelingen te Pargs is en vooral munt i j uit ja bestaat voor een groot deel in de keurigste zeldzaamste porseleinen en antieke glaswerken Hij geeft nu en dan aan belangstellendeu die zich cene introdnctie weten te verschaffen vrijheid deze schatten te bezichtigen Dit was dezer d igeu het geval met zekeren heer T die wetende dat de heer V de bcdueMe eigenaar de gewoonte had oiu de bezoekers met in persoon rond te leiden maar zich in een klein kabinet ter zijde te begeven op deu ongelukkigen inval kwam onderweg eeu half doz u ordinaire kopjes en scholelljes eu eenige glazru te koopeu met het dbel den heer V eens aan het schrikken te maken Nadat hij eeu goed kwartier in het museum had door gebracht terwijl de eigenaar zicti naar gewoonte in het zijvertrek bevond laat hij eensklaps het nK êgebrsclite aarde en glaswerk vullen Eeu vreiselgk geriiikinkel weerklinkt maar tfgelijkertgJ een doordringende gil De ongelukkige grap vias helaas uiaar al Ie i el gelukt De heer V meenend dot een deel zijner kostbare kunstvoorwerpen gebroken was bleek derwijze door den schrik verplet dut hij door een beroerte getroffen bewusteloos in zijn kabinet op den grond lag uitgestrekt Uq verkeert in levensgevaar Dat niet alle Amenkaaeo mild z kan blijken uit het volgende bericht van de Sport Op eeu soirde te Pargs vertoar een Amerikaan die jaarlyk 200 000 fro rente te verteeren heeft een diamanten overhemifekuoopje ter waarde van eenige duizenden ffanoa Eei staljongen vond het knoopje bracht het Lu eigenaar terug en kreeg tot belooniug 2 sigaren JLaatïite Berichten Loqden 8 Maan Sir S Norihcote gaf heden in de zitting van het Lagerhuis in antwoord op eene vraag te kennen dat hg deu datum der saraeukoust van de conferentie niet kou mededeelen Gisteren was van de Oosienrijkscbe regeeringeeneraededeeliugontvangen welke het voorsiel inhondt dat Berl ju de phiat der bgecnkomst zal zgn Engeland heeft tegen dit toorslel geen bezwaar eu heeft reeds In dien geest geantwoord Lord I on blijft zonder eenigen twgfel Engelauds gevolmuontigde In antwoord op eenige tot hem gerichte vragen antwoordde lord Derby dat hij niet kon zeggen wanneer h j den olficieelen tekst der vredesvoorwaarden zou kunnen mededeelen dat het congres of de coufcrentie te Berlgn zal bijtfukoinen De Begeeriiig is than met andere Mogeuilbedeu inzonderheid Ooetenrtjk Hongarije in ouderhandeling over de grondslagen der beraadslagingen van de conferentie Engeland verklaarde reeds in zijne bekende deptehe dat bet geein wijzigingen in de door de Europeetehe traetaten gemaakte regelingen erkennen kan voeraleer de toestemming der overige Mogendheden daartoe verkregen is dat Perzie verzekert met Busland geep overeenkomst gemaakt te h b eu over afstand van een district aau de kust der Caspische Zee Borlijn 8 Maart De Rijksdag nam in tweede lezing de Ie en 2e paragraaf van bet wetsontwerp betretfende plaatsvervanging van den Bijkskanselier aan uxlat alle amendementen verworpen waren Het debat over paragraaf 3 werd tot margen verdaagd In den loop van h t debat drong prins Bismarck op onver inderde aanneming van het wetsontwerp aan opdat het tot stand komen dezer wet waaromtrent in den Bondsraad reeds met moeite overeenstemming verkregen was niet opnieuw gevaar zou loopen verijdeld te worden Gevonden en aan het Buretin van Politie gedeponeerd TWEE SLEUTELS een stukje ZWABTBAND Burgerlijke Staad GEBOREN 9 Maart Airillia Coraelis nim J vaa Boieae en D vso der St U 6 Adriaua Jo apa JoMphini ouden J A BiezeaMr en A C vaa Cstr 7 1 irk traden B Vermeaiea en J M WeggemsD Johanaa oodars S Ho rJljk cQ B Verboom Ocertraida ouders J Btok en G Vo ctzaug 8 Anna ouden D Aoieaz eo M J Lugtbart Coroelii ouders A vao der Hoeve cq P W vao Beuzekool Dirk Jacobus ouders 3 A P vao liet eo C DoB oluMba Isaak ouders J A Koest vau Limtiurg eu C M bek OVEKI EDISN 7 ilaait M Uaageudoora tiuisvr te X Leeuweuhoek 35 j 8 A P Klaservddt 1 i 4 ar U N M V udrig e m ONDEBTKOUN D 8 Msait V tu Vliet W j 4è C 1 au der Pool 1 j AD VSSITENTIEN I Getronwd Mr A A VAN UERGEN UZENDÓORN BN H J W J EVEKINK BUSQEBa Arnhem 7 Maart 1878 Bevallen van een Meisje WILHELMINA JOHANNA VAN DE KBAATS JAKsm Gouda 8 Maart 1878 Bevallen van een Zoon C M ROEST VAN LIMBURG EcK Ooada 8 Maart 1878 De Heer en Mevronw van BERGEN UZENDÓORN Etbkine Busgbbs hoogst ge voelig voor de vele en treffende blijken van belangstelling die zij bij gel nbeid van htin huwelijk van hunne Stadgenooten hehben ontvangen betuigen daarvoor hunnen harteljjken dank Voor de vele blijken van belangstelling bij gelegenheid hunner ia JABIGE ECH TVBREKNIGIXG oBdeftoodga betuigen wij onzen hartelyken dank S W KAMPÖÜUZEN f f M W KAMPHOIJZE af 9ou € 9 Maart IWèc oi De netto opbrwigal der tooneélvöoistelling den 288ten FEBRDARI j L gegwft 4opr enige H H Onderofficieren hier tSr Stêfle fcèeft bedragen de 6om vaii èBO O et P wordt toveia Btunens dn Comaussie émk Ke tgd aan allen die hebben medegeweA tot het verkregen van een zoo rool succes x Luitenant j olonel BHLEVELD