Goudsche Courant, zondag 17 maart 1878

3liaBtIsche arlmiii cn itf ütrkil Itft op t pnbliek bad gcmaiit o iMah p groote nieuwsgierigheid outsioud naaf den cigeul keu naam der schr fster welke ctTst bekend werd na het verschguen v iu haar Jdam HttU waarna uitkwaa dat tg Miss £ raus heette terwijl ZIJ Inter tcoiiwde met prof Leaes Spr riep daarop de tuuniaaiDste figuren uit dien roman ons weder voor ojgeni schetste telfa kortelgk de daarin voorkomende rsuuen om vervolgen op baar Ikmdt te wqzei korIrlgk te kerluuden aan hare overige werken om ten slotte te komen tot haar DaHiêl Oeronda Spe vorhaulde oua eerst den inhoud dier roman leed le dcl Ireerschtige OKtndoltn voor ons optreden naast den kouden ongevoeligeo egoiatisehen iirandcMarl nep de man oua op uieuw voor den geest wiens uaam bet werk tot titel strekte met z jn edele iilleen ietwat mgmereHde nalnnr rn evencöo Myra JJèrieeAal ent Spr uid daaTa i tqn gevoeleü over het werk HQ drukte tgu ingenomeubeiti daarmede vit doohwteiop tcnige gebreken die i het werk aankleefde Bovenal wék er di b i aan to merken dat er geen eenheid in liet kumtlrêrk wïs Het in vrOegeren tijd geitelde vercjaokfe voor ceu dMma eenheid van tqd plaats en handeling wa wcHswuar vervallen maar toch iu ieder kuuatwetk ook in den romac moe8l tenhtidvoH hanMi gevonden otdea Dece werd in dit Werk gemist Het waa eigrulgk niet één roman maar veeleer twee iiotellcB daor een lossen band rereenigd Voorts wal üeide tp hu die de held van het verhaal moest voorsteHal énl jk i l e d Hg had iets weifeleuds was iiieientman uit een Mnk mair roortdurend pynzitude uier tf ksbit en over het clbtandige optreden van bet Israëlitiaéhe rJSk Teel liever had de schrgf ter een miip n Mten geinen oh Iieseing iu tijn NatkaH J 1 waarin zoo sprekend werd aangetoond dat t biets geeAf of tnen aod of wat anders ia zoo men maar toont iu al a daiHn waarachtig thniei te zgn Daarop s ink £ e beer Hugeoholtz over het buik vmi ou e lati enaote Widüai In dageu van Stnfi Qok bier vipg hü aan ons deu inhoud op nieuw voor oogeirts brtogen Ufj herinnerde eraan dat het handelde iu de dagen van den wotatelstrgd van ons land tej eu Spanje om daarna de diiariu voorkomende personen ons voftr CQgen te sttltcn Muari Melville Reinout tan fifttriioudt Brtena m fredenborg en dt Graa ran yHale riep hg ous voor deu geist De eente in zijn oprech tarakter de tweede mét zgn geblaseerdheid en grof efcoisiöe eu eindelijk Helena in haar volbardmïe fieftfé jegens ïdunnteu in baar treurig teveuaijt met ceu man die doqr hu t Verfoeid werd Sff betnigde tiju warme bei diid ring en leverfil fe iBgcnoo enbeid met dit werk van de jeugdige sohtgfil r tn t ipocst cea ieder dit tibh heriuuetjie dat da auteur slechts een tven twintig jiirig meisje wat bevreemden boe tS ïa baar vrg afgezonderd leven e zoo jniaten blik büd geslagen iu het mentchelqk hart eu in t menscfaelijk leven Zij moest haar kennis voor een groot deel uit boeken geput hebbes en blgkbaor ook o a uit de juist gekozen motto s boven iedilr hoofihtuk geplaatst was zg in Ooethe en Sbbiller niterit thuis uakr toch uo1t mtnige oorZpMnlkelijke gedachte mtuig origiueel idee as in dil werk te vindeu en een levendige stgi en een boeiende karakterteekening waren ontegenzeggelijk bkhr deel Ook bier gdld ebbtér leide spr wat bij Elliots werk gezegd waa de eigenigke held vias ge n held Ëduard Jlelville kwam daartoe niet genoeg uit tefwgl zgn overgang van de S C Kerk naar de Hervormde niet voldoende gemotiveerd was Voorts kon aan spr de £ guar vau Helena geenszins bevallen Uo i as het t cb idogelgk vKoeg spr dat ten vronv ali Fg not nooit eenig begrip van godidieAattg gevoel bad t i op de lecftgd dat tg Sdaard voor bet eerst ontiüoette Dat was Eulkundig eqmpgeljjk t tt t van Ilea was wiart rekei s gevoelen Keinont V4in M eeri puden geteékend Hat sobjjat trouwens zeide pr dal sobar en tiik beter laten ohetsen ep jvister laten teekenen dan deogdzame penonen Dat tras tteéd s overal in ds l tt ik otle op te pit tu teide apr i ook biJOi su wawtp b j o weetopdtja yraigdijkiüt eg tvMéa bjjna doivelaobtigen Quilp Dodi ovetigtna ia dcce Nedérlsnqaobe roman teide spr een Iidoai cUram verschijnsel ia den tegeiiwB9rwgea tjja na er mensoben z a die bewtren dat d bewaÓBg onwr nationale afbankelijkhfid ei eiilj geen pif nienapbealevea waard is nu er vele on HM4 il ge Qpd n warden die van de NederlinijKli Ww aL iD en luüm MMt aprefcen juist nu ia imidSAtit oplxxieiwie wyze berinuerd wordt taa oen strgd van onze vaderen voor de vrijheid iêatit nm tlrijd is een nationale versch gniug eefk Iwa bet edailaaaMk goed doet en w i 11 eÜHB T i ehij ei wi ds band eener nqg jeogjig tAlÜMet M e nog geen reden om te waabopea mo omo toekomst De heer nOgenholtz deed zich ia lün Toordraobt og i ieaw Jtenneu als een uitstekead ndenaii als esn zeer büeienJ ifcekn als eniiwUAouöcnd TertcUer Tocb was de indruk van drzs voordracht niet onvermengd Ook wij werden waartoe het te ontveinzen mill o € meer teleurgesteld Het behoeft tooh geen I betoog dut er met de zij t ook korte mededeeling vau den iuhuud der zeoeit dikke deelen die de twee I romans vormen t grootste gedeelte vaa den tgd heen ging Wij herhalen hij vertelde ons dien inhoud recht aïnnsimt maar dat neemt niet weg dat er slechts weinig tijd overbleef voor spr s oordeel over de beide kunstwerken Hij was daardoor verplicht zich er met enkele woorden af te maken en wat o i een eerste plaats had moeten bekleedeu in de Voordracht weid in een paar wogrden samengevat Spr stelle zich de teleuralelliug voor van diegenen uit t pnbliek en ze waren waarschijnlijk velen die beide romans kenden die zich aauvaukelgk verblijdden daarover duor een zoO uitstekend redenaar als de beer Hugenholtz is te hooren spreken en die ten slotte niet veel meer kregen dat eeU korte inhoud van die zelfde romans wellicht eerst onlangs gelezen Is t ons geoorloofd den geachten spreker van Donderdag een raad te geveU en zijn bekende humaniteit staat ons bjrg dat hij bns dien niet euvel zal dulden dan ware het zoo hg detelfde voordracht ook in andere plaatsen voaruemcus is te banden hoogst wensohelijk dat hg ceu keuze deed en b v zich op één avond alleen Ion duel stelde het werk van Wallis lit dagen MR Strijd te behundelin Dut hy daarvan alle schoonheden iu t licht stelle niet als terloops een paar gebreken aanduide en voorts van ingenomenheid blgk geve maar ecu degelijke doorwrochte goed doordachte studie Icvcre t werk van alle kanten bekijjce de licht en schaduwzijden daarvan tut hun volle richt doe komen en het publiek zal hem gewis met nog grootcr genoegen uauhdorcn dan DuiKlcnlogavoud t gcvul was Twee zulke vecloinviittcndc kunstwerken op één avond te behandelen is irsarlgk te veil t kan niet anders of de wijze van bihaiidUing moet uuJcr de rijkdom vau stof schade ouderviuden Het beeft Z il den Koning bchoagil het geïllustreerde werk De Werildtcntooustelling vuu 1878 te Pargs waarvan hut eerstn nummer biuuen enkele dagen hg den ITltgivijr A vau Ojsierzee te Anliterdam zal verscb lmn inct Zr Ms iuteekening te yereeren Ouk l K H I rius Hendrik heeft HDs ingenomenheid met detu ouderoemiug beloond duor als EoreVoorzirter der Ncderlunüsche lliioyóommiHie de opdracht vai dit werk te aanvaarden D f heer K in het ifoordeinde te s GrSveilh e ontving eeuige dagen geleden tene taraihe eMii uit Hengelo Den navolgeud u ochteud as de vogu virdwenen doch wio beschrijft zgu verwjudcriuj tóen hij uit Hengelo de tijding ontving dat de leud aldaar bü haar ouden meester waa aangekomen Zy bad ulioo een afstand vau 48 uren afgelegd Ged Staten van Zuid Hdllaud belibea tun goedkeuring oothouiien aan bet kohier van den boofdelijkcii omslag van Bozeuburg voor 1878 wgt dC hoügstoangeslogeue een wetfiouder der geirfeente te laag was aangeslagen Men meldt uit Groologeu dd 12 Maart Naar aanleiding van het adres der Griuuiigtr Iferkliedc Fereenifiiig aan den raad om maatregelen te willen nemen ter beteugeling van het misbruik van sterkeu drank hebben B en W voorgesteld dat de raad de aandacht van de hpoge regeering vettige op den omvang van het drankverbruik eu bij baar audringe oin te willen overwegen of en welke maati gelen daartegen kunnen en bebooren te worden genomen Bg Horenthala is Vrgdag e ü verscbrikkelgk ongeluk voorgevallen l ria v u Grieken dud Itjaar wonende te Herenthala was ten 7 i Te s morgens naar de mis gegaan Toen lij ongeveer 600 meters van hare wdnin verwgderd waf werd zg eensklaps door een rukwind spgepameu en tot op eenigen afstand meegesleept met bet ongelukkig gevolg dat zg óp de riggels van den spoorweg naar Gladbacl terecht tiMm juist op bet oógeaUik dat er eeo trein sankwim d e failir ter neer Blae en de twefbjenen afreed In het gasthuis zijn hare bec en afgezet meu hoopt haar leven te redden Vrgdag avond omtreeks half zta Sthindde vlak voor Esmond de oord D itso le bark Jmalia ktft Nlematin komende Vaft Dantztg met eeiie Tadtng hout en bestemd naar Hoiilleur t ail di bémadni ng uit II koppen bestaande is alleen een jongen van 16 jaar aa i land gedreven de overige 10 zgn jammerlijk omgekomen Dit feit wordt nsg vrecselijker inilién het Woar is Wat wg Uit een icbtyven uit Sgmonif vernemen dat deze menschen baddtfn kunnen behouden warden indien de autoriteit belast met het in het werk stellen van pogingen tot redding van schipbreukelingen haar plicht nad gedaan In dit schrijven worden zWgr6 beschuldigingen ingebracht In plnata van onmiddellgk de reddingboot uit te I brengen tan men eerst te 8 uren daarmede gereed I geweest zgn toen het schip reeds geheel verbrgzeld I was en meu de noodkreten der ongelukkigeu kou booreu die weldra met het restant van het tuig reddeloos in de golven verdwenen De reddingboot kwam dan oak a ttt na een vergeefsoheu tucht kierd weder op H gehaald en toen ging men I kalm naar uis odRkoffiu te d inken Kiettegeu I staande zich eenigen aanboden om vrgwillig met eigen sloep naar het wrak te roeien tèn einde te trachten de meuscheu nog te redden scheen mtn dit uiet uoodig ti achten Althans het werd hnn naar men sohrgTt verboden De eeuige poging die bg de stranding is aangewend zou bestaan hebben in bet afschieten van 2 vuurpglen waarvan een veel te hoog in het tuig terechtkwam ter wgt van de andere pgl het touw brak Een deide pgl af te schieten werd ounoodig geacht Jf V d D De heer A ran Assen heeft eene brochure getiteld Politiek pluksel a het licht gegeven tot aanprijzing van het stellen vau zelfataudige kandidaturen by verkiezingen Over de bestaande kirsvereeuigingen is de schr slecht te spreken zy zgn met uilzonderiug van enkele markante gevallen speelpoppen van Haagacbe intriganten Aan den invloed van dezen schrijft kij bet dan ook toe dat toen bg in bet vorige jaar Ie Leeuwarden ziob zelfstandig kandidaat stelde zyu kandidatuur werd dood gezwegen van zgn open brief aan de kiezers werd niet de minste nota genomen en een der groote bladen ging zells zoo ver bet feit van t böilaan van den brief te iguoreeren De kiesverecutgingeu hebben vulgent den tcbr bier Ie lande overal een ongezond leven gewekt en uiet weinig bg gedrageu tot de trage en flauwe opkomst van stemgerechtigden die er een leiding in tien welke hunne medewerking öf overtolig of onvermogeud maakt Slechts één middel t H om dit ziekeiyk verschgusel iu ouzeq politlekeu toestand te d k D ophouden En dat middel is dat een ieder die ambitie krooht Init en gaf eu bezit om de pubUckc zaak te dienen tu t dai rtoe open en ruitenijk b schikbaar stelle Door de gewoonte aan te wakker dat meu zich zelf fiescbilibaar stelle dqor te brekee met de traditie van kicscbheid waaraan geen sier veling renige waarde hecht en die de politieke huiohehiry in de hand wérkt om de moralitieke van eenvoudige burgera te verachalken kan men alleen den ernst van ons rcchttlréektch kiesstelsel verboogen en den wil van stemgerecbtigdeu en natie vertolken eu léruggeven op de meest zuivere wijze In het noorden van Fninkrgk iHn op uieuw teer belaugrijke proeven genomen met de tciephon Men heeft lil ecu telenhun kabel gelegd tussohea eed schouwburg eu de derde verdieping van een op lOS meter afstands gelegen woonhuis In den schouwburg werd opgevoerd lei Jmmri du DiuiU Een dozyn personen waren in hèt bovenhuis aanweug Met groote jtththeid ondeiscbeidde men de soli de koren en de minste détails van het orkest Deze ouderneming de eerste van dezen aard heeft algemeen de aaudaolit getrokken Uit Engaland wordt gemeld dat de grootejaebten dit Jaar door bgzouder veel ongelukken trearig ge kenmerkt worden De reeks is dezer dagen weder vermeerderd Ecne aanzienigke en algemeen teer ge ach dame in hét graafcehap Gloucester nam te paard aan een dier groote jaokten deel lp volleA ren sprang zy er mede over een bek Hetpiard volbracht den spreng maar startte neder eu zijn berijdster werd door den schok uit den zadel tegen een bobm tronk geworpJ ii Zij Was önmlAdetttk ddOd De bottenpai was VeAirijseld De heer O 8 Adins van Soheliema verklasrt in een schreven aan de redactie van Dt Stitdaaril met zHcerbeid te kttnnett zeggen dat bet doOc ons aan een ander Uad ontleend verbaat omtHnt Sankey oorspronkelgk vit the Trof Bmiffei etkA leugen bevat De heer A v 8 beroept zich op ds verklaringen van den heey Philips om te betoogen dat Ssnkej erst by een New Yorkaebe Éank dsanm in een mntiekinstrtaeiiten wiilfeel werksaam wé vervolgens met Pbtlipe reisde en elndeiyk door dezen tan Moody werd sfgestssh Bedriegt mH ni n gebetgeu Biet gtheel iOlft de beer A f 8 ten Slotte ütk mtn ik dut de heer Philipé taij teide datSlIukey Traeg r o ii btt ten de Zondtgssehool b d gMunjien Zeker wt k dat bg nooit te voi n al solozanger a opgetredM en dat bg telfa naar Philips meening de vonnitfgen ontwikkeling miste om iets verder te gmn dSn Voor de leiding van blyeenkomsten gevorderd werd De afdeeling EoUerdkm van de Nederlandsob Maatschappij voor tuiabonw en pisntkunde is voornemens een cursus te doen geven in de kenuis van de plant haar leven eu de omstandigheden die op dit leven tietrekking hebbon voor jong9n die 4 lagEïe ecboiA nog Vtodun en oor ben die in bet tuinvuk werkzaam igu Zi wel om deu lust tol het taiiivab aan te waklcwn aM ter bevordering vad eene oordeelkandige behandeling der plant Te Midililstum prov Groningen is in den nacht tusschen Dinsdag eu Woeusdug een moord gepleegd De vermoorde was eene alleen wonende vrouw eeue weduwe die een winkeltje en tapperij hield De moord die ten doel had de vrouw te bestelen is waarschyoIgk gepleegd inct een scheermes ten minste men moet bet heft jaarvsn bg het lyk hebbeu gevonden De dader beeft geld kleederen tot telfo de gooden stiften van een oorgzer meegenomen De zoon van de vermoorde mede te Middelstum woonachtig en poet ode van daar naar Appingedam ging s nachts om 2 uur van buis om zgn loop te doen Daar hg bij zgne moeder licht iu de kamer zag begaf bg zich met adtistentie naar bare woning zg vonden de deur open eu naar binnen gaande vonden zg daar het lyk der reeds bejaarde vrouw het gezicht en de hals Waren byoa geheel doorkerfd De vermocdelgke dader de arbeider PerdiSaud Heuu is rCedt in handen van het gerecht Hg waa vroeger kostganger by de weduwe en thans woonachtig te Ushttjrt Dun avoud te voren bevond bg ziob in de tüperg der weduwe en bleef daar tot e andere bezoekers vertrokken waren Hg ontkent den moord gepleegd te hebben maar zgue kleeTeu tot zgne aohoaoen toe waren bebloed De gervchlen omtrent bet uitsleHen van bet XVIe taal en letterkandig congrea te Kampen zjn volmaakt ongegrond De Regelings commiasie beeft iu baar laatste bgeeukomst jl Dinsdag gehouden aHe maatregelen vaitgetteld om de feesleiyke byeeukomtt zoo Ittisteriyk uogel k te doen zijn Ken kiezer te Anuen die blind is en in 10 jaren t gebnofat lüct had verlaten beeft toch bg de berst ining vau Dinsdag ia bet kiesdisirict WiuKhotea zgn biljet iiaar de slembus te Ecxt gebratht Ecu laodbonwer bad hem ren plaats in zgn wagen aangebeden met nog een au Ier die wegens ongesteldheid de reis anders niet h id kunnen maken Ouder de kiezen die lich in de geiijeente Winscboteu van huu burgerplicht kweten bevoud zich ook een grijtnid rsu W jaren dien men de trap moest opdragen om bet stembnreau te kunnen bereiken Jtet Obristelijk nationaal zcndiagsfeest tal dit inét worden gevierd te Bstfnebroek bg Vogelsang op 8 Juli Ia ImM een verscbrikkelgk ongeluk gebeurd De heef Kirabmager giug met twee kindereu een meiqe van 4 jaren eu een jongen van 6 jaar wandelen De kinderen gingen bloempjes zoeken bet meisje te dicht bg bet water komende gleed uit en viel in den Donau zonder dat de vader bet meiktel de jongün xyu tutje willende helpen vief et ook in nu boorde de vader de hulpkreten Hg vloog nssr den oever eu sprong in t water maar de kinderen wsren reeds door den snellen stroom medegevoerd eu rerdwepeu De pugntukkige rader bereikte den wal eu tot het besef gektitneu vau zgn veriics opende hg tich de polsaderen VoOrbggaugers vonden hem en bncbteg hem in tgue wooiuK waar hem geneetkunt htop werd rentrekt Zgts vruuw eu eeuige bloeaverwanten Ueveu bg dan ongelukkige Midden in den nacht soheeu hg ia gcrueten slaap zoodat bg a leen werd gtlatci spoedig verliet hg toen echter bet Md klom naar den tsider en sprong van daar uit jei venster op de straat waar tju lyk gevou den werd Van de nog too kort te voren gelukkige familie bleef slechts de moeder eu een kijid over Oei geueetkimdif etatUloeiieki en d geneekundifil4 i i Ned lani door A A Middendorp m dr en trts te Ommen De scbrijver deter brochureis met de geneeskundige wetten van 186S over t gebe d ingmomlen Toob wenadht by een paar wgzigingen op grond van belgeeo hg iu tgn omgeving te Omaami opmerkte Hg constateert dat op hetplsté aiid van cetiige proviieién de genees heelen verloskundige hulp té Irensthen overlaat Wt5 ent net mceiiyite ondkqtbai eb Wéinig wlnttge etide et pHIJtifk in sskrale sIMkatftlrAen dl pjK tgiie meening het getal artsen daar meer en meer verminderen ter ifi non f tM in de sitdcn toeneemt Hg wensohtldf nm lo da het rQk vroedvrouwen aanstelt en bezoldigt wsar uit uoodig ia vreedvrouwsn dtS ervaring hebbeU in bet bereiden de gehèesmiddëten volgens vooracbrift van een geneesneer die beroegd zgu thermometer aan te leggen enz onder toetiéht van den geneesheer 2o dat bet Rgk écné mime toelage verieent aSii bé kwame artsen voor bun Tcttiging ia de g D Mint op bet platteland w i T Men weet dat verecheiden diersoorten dis rroegerr de sarde bevolkten thans er uiet meer voorkomen y zgn uitgestorrett Dit lot beeft ook versohetdens visohsoorteu getroffen Itgaro geeft nu de volgende verklaring omtrent liet verdwguen van deze laatsteu sedert den zondvloed Xoach zeide tot de visschen Koint iu inyn ark myue vrienden ik heb er een waterbekken in geplaatst waarin ge t goed zult hebben Verscheiden visschen die wgzer dan Koacb meenden te zgn verkozen zich niet iu de ark te laten opsluiten gedurende veertig dagen zou liet water de geheele aarde bedekken eu zy wilden d u9 van hunne I vrgheld genieten Na verloep van dezen tijd echter I toen het water weder viel geraakten deze visschen op het drooge waar zg versmachtte faun onbetonncubeid betreurende Iu de sfgeloopeu week heeft een treurig voorval een diepe outroeriug teweeggebracht in de gemeente Tredez Een visseher begaf tich met zgn 2 zoons in een klein bootje naar een naburige rots om zeegras te verzamelen Bg de rots aangekomen ankerde zg en gingen aan den arbeid Toen de boot g laden WUB keerden zg terug doch ongeveer halfweg zgude sloeg hun v artuig om door éen zware golf Alle 3 vielen ia zee doch daar tg zwemmen konden poogden zg bet nuastbgzynd puut der rots te bereiken De vader door een golf geholpen slaagde er in zich er aan vast te klemmen ccnige oogeublikken daarna ook de oudste zoon doch de jungste norstelde te vergeefs tegen de hem overstelpende baren Door breederiiefde gedreven wierp de oudste zich op nieuw in zee om tgn broeder te redden Hij zwom naar hem toe plaatste hem op zgn rug en trachtte aldus beladen naar de boOt te zwemmen die iu de nabijheid ronddreef Beedt waren de beide broeders diclit bij de boot en waanden zg zich gered toen een schuimende golf hen scheidde Dit was een Oogeublik van vrerselgke angst voor den vader dia als onmachtig toeschouwer op de rota stond Hg zag zyn jougsten zoon nog eeuige oogenblikken worstelen om den rrddenden broeder te bereikend Dit gelukte met de kracht der wanhoop klelude bg zich aan hem vast Cu daardoor juist hinderde hg hem in zyn bewegingen Nog enkele oogenblikken en de woeste zee telde 2 offers meer De aarde der liefde en bet daaruit voortspruitende echtelijk geluk tot cgfers te herleiden is een vraagstuk aarvuur geen oplossing schgiit te bestaan Toch moet die er zgu blijkens een vonnis dezer dagen door een Engelsche rechtbank gewezen Eeue dame had baar liefde vóór het huwelgk terugg uomeu en dus bare belofte om te huwen gcackcnden Na het huwelgk ia dat tó ugiiei vaa zgne liefde eene daad die Anffeloos kan wo éu gepleegd Er zou dan ook geen geld genoeg iu de wereld zgu om alle sohadevergucdiugea te betalen voor de liefde die na den echt verloren gaat Hel voorwerp der vroegere liefde van de dame diende een klacht in by het ge ibtshof eu dit veroordeelde baar tot eene vergoeding sn ƒ 12000 Nu is bet tekar dtt menigeen vóór bet huwelgk de liefde zguer beminde veel booger schat dan 12600 maar even wsar is bet dtt tj nt het huwelgk die waarde ontzaggelgk verminderen kan en zelfs negatibf kan worden Bg zulk eene wisselvallige waarde is bet onbegrijpelgk dat onparigdige derden het eobtelgk geluk Ssch nog op 1201 0 durven ramen Veeleer zou bg die de vrouw niet behoeft tetrouwen welke bem uiet bemint zelf dat bedragafstasu Jni Iu de Zeittmg da l ereiiu Dtuteeier JBitenbaltn Vmwttltiinfen wordt de weuschelgkheid betoogd om in geheel Dnilsohland evenals dit reeds gedurende janu in Engeland Praukrgk eu België pkaM vindt voor de op de dienstregelingen der spoorwegen vermdile uren vertrek eu aankomst zoowel als voor de ttationsklokkeu den middelbaren tgd van het Duitscbe rgk en dus den Berlguaeheu aan te nemen Welke slechts 1 minuut met deu localen tgd van Dresden en sUohlt 7 miuuteu met dien van Munohen verschilt Het groolaie vericliil dat hierdoor zou ontstaan zoo zgu dat de ofiicieele middag in het Westen 29 en 80 minuten vrueger invalt dao de attronomische middag terwijl hg iu het Oosten 29 eu SO minuten later zou iurallen Dit gering terschil o in bet burgeriyke leven niet den minsten invloed osfeneo ojithtns in aannMrking kunnen genomen wOlÜeii De invoering vai deu gelgkmali en tgd vordert volstrekt geene kosten en heeft slechts Op de b aliag van een algemeeu tijdstip van invoering vsnwfge het rglo te wachten Reizigers die grOote afstanden vdi bet Westen naar bet Oosten of omgekeerd aSeggen en vOorltl tg Wiir taak het is de diensiregelingeu der tpöorwegfn de aansiniliogen der poelen enz vast te steUen louden van deten maatregel groot gerief ondervinden eent het blad Laatste Berichten PaTlJS 15 Maart De Kamer heeft roet 357 tegen 194 stemmen het Weisontwerp tot aankoop der uoodigdeode spoorwegignen aangenomen Weeoeili is Maart De begroótings commissie uit de Oostenryksehe delegatie heeft met 11 tegen 9 stemmen het volgende voorstel van den gedelegeerde Sdiaup aangenomen Voor het geval de verdere outwikkeling di r gebeurteuissen in het Oosten tot haudhaviug tan de eerste belangen der Monarchie de mobilis itie van t Rgks strgrlkrachteu onvermgdelgk maakt wordt het gemeenacbappeigk ministerie gemaehligd om in overaeustemmiiig met de beide Regeeringien de noodzakeiyke uitgavett te doen tot een bednfg Tan boogatens 60 millioen De gedelegeerde Sturoi die zich tegen het toestaan van het crediet verklaarde gaf zyu voornemen te kennen tene eonolusie van de minderheid der eommistia aan de delegatie aan te bieden bg welk denkbeeld de afgevaardigde Herbst tich aansloot CORRESPONDENTIE S H Ie StoUglt Votgiime ittie g cetfi e raimte tt uo tieo dis t Di et eent lijD net e D door ai of door oow bericbtgeven uttgc irakea oordeel Mecot Djea d t g tn ODjuiit oordcel veÜca co een tooBeclvowitelhna of sadere uitvoeriDg verkeerd iMwordecldt B meo kome leehti oaet eca genottteerd rttkcl in behocrlgke tirrmen geiteld cd dat in de mvvtte ftevallea ge flulet wordea € W etakje eehter isniet voldoende genotireerJ ea wordt sis soolsnig niet geptulit Uk BsoxiTia Burgeriijke Stand OVEKLEDEN 11 Maut J A Mila In U do r root II j 8 B A nn Gent 71 J S vu dca Oudenhoven 7S j 13 S Lorijo faaievr van J vaa erlen tt j IS B K P Wsrdoa wed O W nhof 79 j ONOEBTKOLWO li Maart G C Boot ii en U de Jong 54 j A A van Dorth M j en J MoSeboi S8 j ADVERÏENTIËN b VT i S i S 9 i 9 Z Ondertroawd A A TAS DORTH ES L MODCHON miifa 16 Maart 1878 Algemeeiu kmnitgeving De ondergeteekenden betuigen knaneB hartelgken dank voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bg bet overlgdeu htuiner Znster en Behuwdzaster MejiifvrOpw B A G WEIJEE J P WEUEB J A S WEIJSR TAN ÏROTSKÜWBO Gouda 16 Maart 78 Voor de talrgke b wgiea Tan belangstelling bg de bevalling zgner Eehtgvnoete ondervcmden wordt tMi c nunwiwhiAr hartelgk dank betnigd door W N iftOEDANÖS Ie Lt Ormenhage 15 Maart 1878 Dankbetuiging De ondergeteekande betnigt bg deze zgn faartelgken dank aan den Schipper A F ABl S Tan Ngmegen varende met het schip ifenaamd De Vronw J Aaiina door da nvier den Usel alhier die bemerkMide in welken hopeloozen toestand mnn innig geliefde Dochter verkeerde zich onmiMellgk met gevaar van eigen levensbehond te water iiegaf en bet geluk mocht smaken kaar Tto een anidelrs wiueiu dood te rwkleB an behonden aan wal te brengen W SMl TT Haaitreth U J art 187 in alle Conraoten worden dadel opgeiMwien door den k A BEINttM ir to OOUDi EEN A chrift is VOLDOENDE