Goudsche Courant, vrijdag 26 april 1878

f jiideg t8 AgrH 1878 N 2i3a GOUDSCHE COURliïT Meuws en Adverleotiebiad mr Gouda en OmslreiieB Voor een zeer solid MAATSCHAPPIJ worden hier flinke BODEIS GEVRAAGD Franco brieven onder nummer 56 aan het Bnreaa dezer Courant WORDT GEVRAAGD TEGEN 1 MEI EEN NETTE MSTBOBE F G goed kunnende Werken en een weinig Koken Adres N 53 aan het Bureau der Gondscbe Courant berichten haar retour nit Brunei met de J ieu sle Modes Ook bevelen zg zich voortdurend aan tot hA MAKEN van COSTUMES DIEI STBODE ROTTERDAM Tegen JS Mei e k wordt in een klein deftig Gezin te Rotterdam GEVRAAGD eene FLINKE DIENSTBODE sraakelgk kunnende koken en zindelgk werken Loon 80 a IOC naar bekwaamheid Men vervoege zich in persoon ten huize van Mevrouw STBÜNS ZIJNEN te öourfa op Zondag 2S April e k tuseohen 1 en 2 ure OPENBARE VERK00PIN6 TB GOUDA Op MAANDAG 29 APRIL 1878 des voormiddags ten elf ure in het Hotel db Zaiu aldaar van Een goed onderhouden KOOPMANS HUIS met ERF en TUIN aan de Westhaven tffl Gouda wök B Nr 181 en 181a Zijnde in het huis beneden 4 Kamers goede Keukeu groote Kelder en tgeen meer tot een gemakkelgk ingerigt Woonhuis behoort en boven drie Zolders en eene Vliering tot berging van goederen en een kantoor Te aanvaaraen 1 November 1878 Een HUIS en ERF aan het Jaagpad te Gouda Wijk Q Nr 55 Twee HUIZEN en ERVEN in een Gang aan bet Jaagpad te Cfouda Wgk Q Nr 54a n 546 En vier in 1877 gebouwde HUIZEN en EEVEN en een perceel BOUWGROND aan het einde van een Gang in de Vronwensteeg te Gouda wük H Nrs 204r t en u Nadere inficbtingen zjjn te bekomen ten KAntor van den Notaria W J FORTUIJN DBOOQLEEVJIB te Gouda OPENBARE TERK00PIN6 te GOUDA tm IHNSDAG 80 APRIL 878 des voormid s ten 9 nn aan het Hfii WjjkB N 153 san de Wettbaven aldaar van iimmiL beetaande in MAHONIEHOUTEN en andere MEUBELEN waaronder een Mahoniehouten BCHRUFTAFEL KABINET met PULLEN OUD POBGELEIN en fraaie SCHILDERIJEN BEDDEN tn BEODEGOED VLOERKLEED N en KARPETTEN alsmede gewerkt GOUD en ZILVER Daags te voren des voormiddags van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantoren van de Notarissen Mr KIST en FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda GOUDSCHE OBGBEST VEIIEENI INI CONCERT op ZONDAG 5 MEI 1878 des avonds ten 8 ure in de zaal KnNSTMiN der Sociëteit ONS GENOEGEN Heeren Leden VRIJE TOEGANG Entree voor Dames en Heeren Leden der Sociëteit f 0 50 NietLeden en Vreemdelingen f 0 99 TE Hüüs mm r hei een ONDER en BOVENHUIS voorzien van alle gemakken te bevragen bg J JANSEN op den Kleiweg te Gouda Door eene voorname Fransche LEVENS VERZaKERINGMAATSCHAPPIJ wordt alhier een Soiled en Actief AGENT gezocht Franco ofl rten onder N 55 worden ingewacht aan het Bureau van dit blad Z L VM DETE KL FA WEG boten het IJzer den Heer C tan BEKKEL Openbare Verkooping f benevens Inboedel BOUW IMELKGËRËEDSCOAPPEN te Waddinxveen op Woensdag den 1 Mei 1878 De Notarissen W J FORTUIJN DROOGLEEVER eii P M MONTIJN gevestigd te Gouda tullen op WOENSDAG den len MEI 1878 des voormiddags te Negen Ure in Bloemendaal op de hofstede van GERRIT de VOS in het openbaar om contant geld verkdopen 20 KOEIJEN die gekalfd hebben of nog kalven moeten 1 MERRIEPAARD 6 KALVEREN Voorts 1 Tilburrie 1 Wagen 2 Schouwen Bouwen Melkgereedschappen en al wat verder tot het Landbouwersbedriif behoort eene partg Brandhout en ongeveer 20000 halve Kilo best gewonnen HOOI Eindelijk een Completen INBOEDML bestaande in Bedden met toebehooren Kabinet Chiffonnière gemaakt Goud Zilveren Jnweelen Linnengoed en verdere HUI8MEUBEi JV Benevens eene partij KAAS en BOTER Die gading hebben konien op WOENSDAG den Ie MEI 1876 ter voorschrevei plaats en t ZEGT HET VOORT ZOI DAG a s weer 7 PORTRETTEN A 1 L H SERRE Qomu Sivn VAH A Beiskma P P SOOS Koperslager en Loodg ieter LEVERT EN REPAREERT MAIMACHINES en aanverwante Arllkelen tot lie mee st concurreerende prijz en Openbare Verkoopingf mm nonnu met ongeveer IS s Hectaren WEI EN HOOILAIID staande en gelegen onder WjAL3DTDinsrX V EE33iT in het Lokaal ONS GENOEGEN an de Boelekade te Gouda op Zafkdag den 27en April 1878 s voormiddags te Elf ure De Notaris MONTIJN te Gouda zal ten verzoeke zijner Principalen in het openbaar bj inzet en dadelijken fifslag Veilen en Verkoopen jaJ jl Eene kapitale HOFSTEDE mKttmr laatst bewoond door GERRIT jwlllllJ A DE VOS bestaande in Woono WÉ tW i Zomerhuis Scbnor ai PlB WWL esroeden Hooiberg enverdere Getimmerten benevens uitmuntend WEI HOOIen TUINLAND staande en liggende in Bloemendaal onder Waddinrrrev nahi Gouda kadastraal Sectie H nummers 489 490 491 492 en Sectie l nummers 152 153 154 2 4 265 266 207 268 209 270 271 272 273 274 275 276 277 278 en 279 ter grootte van 1 Hectaren 38 Aren en 53 Centiaren En zulka in drie Perceelen dadelijk te aanvaarden Briefer hi biljetten en informatien te bekomeg ten kantore van bovengendemden Notaris zoomede ten Kantoren van de Notarissen FORTUIJN DROOGLEEVER en Mr KIST te Gouda 1 Onder de FRANSCHE zoowel als onder de ENGELSCHE FABRIKATEN vindt men moeilijk een Toiletzeep zoo deugdelijk zoo aangenaam versterkend en veiifrisschend en daarbij in verhouding zoo goedkoop als de alom bekende JOH HOFF sche nalzkruide zfj p Vxkn aangenamcn hoogst aromatischon geur vrij van alle minerale bestanddeelen verfijnt en verfraait de MALZ ZEEP de Hnid en bezitJ door haar groot Moutgehalte eene buitengewone kracht om aan de huid eene gezonde kleur te geven en te onderhouden benevens de huid zacht j en elastisch maffkt en daardoor het natuurlijkste middel tegen Huiduitslag en Dauw wormen is Frozen 1 stnk 177 cent 6 stuks 95 cent 85 cent 6 stuks 1 95 50 en 70 cent per stuk JOH HOFF sche CentraaldépÖt Amsterdam Smalle Bloemmarkt bü de Paleisstraat F 250 Te Gouda bij J C van VREUMINGEN de Wed A C SCHOUTEN L HOIST Schoonhoven L B Okhuizen Delft Frankamt BO dezr Courant behoort eea BUroepieL BUITENLAND BuKonlanilscli Ovcrdclil De bcrieliten lyu üiet gunstig noch voor den vrede in het Igemttn noch voor de Rauen in het byzouder Priu Oüruchakoff is liïk en ook prins von Bismantk Hij Igdt niuir men metdi io liobten graad aan gonlelroo In Busliind heerscht blijkbaar eene gisting en in Rnmelie is onder de MoAammedanen een opstand uitgebroken tegen het Bussische gezag Terwyl de Uegeeriugen twisten en de diplomaten ouderhimdelea gun de volken gebukt onder den druk der crisis Oehecl Europa varkecrt ia een Igdenden tant uid zoodat men moet verlsigen naar eene beslissing hettij dan vrede of oorlog Ue sebnld van den langen duur der eriiia koml ibavs voor rekening vaa Engeland dat er b t minst door lijdt en Bnsland uitput Toch gevoelt ook Groot Briltannië deu terugslag van hetgeen het anderen berokkent Ue algemeene k ijning in handel en nijverheid de vrees om iets te ondernemen doet eich allerwege gevoelen en veroorzaakt voor vele tukken van iudastrie stilstand of achteruitgang waarvan de gevolern tijn gebrek aan arbeid en diiliiig vun rirn stnnHaard van het arbeidsloon Dit gcKoeli Kiigi I iiid rfeueeiis als Dnitachland Oostenrijk Iialie en Frankrijk Volgens een trlrgram uit Petersburg is het plan van een voorloopig congres of zoogenaamde voorcjnfereutie niet opgegeven maar van karakter verandert Het eerste denkbeeld was naar men weet ddt op dis voor conferentie de grootste moeilükhéden zouden worden uit dea weg gemind loadai Ju congres slechts san de getroffen schikkingen een at doenden vorm zou hebbeu te geven Men schijnt te hebben begrepen dat dit niet ging éa de uitDoodigingen ter conferentie die reeds gereed lagen zijn dus niet door DuitschlanH verzonden Thans wordt eerst door de kabinetten over de voornaamste punten van gedachten gewiMel l en wanneer men het luaro er een is f i ite vuor oonferetilie bijeenkomen lutussclicn slechts om de formule van uitnoodiging voor bet congres te ontwerpen De Jfetiet Ruite beween dat de vertroiiwel ke onderhandelingen op den vriéndschappelijksten voet worden voortgezet en over het geheel genomen krijgt men nit zijne mededeeling d u indruk dat men te Petersburg nog volstrekt niet wanhoopt aan het welslagen der onderhandelingen Üonderbog lutussehen is dat men niet verder hoort van het voorstel tot gelijktijdige ontruiming der nabijheid vaa Kooaluitiaopel en dat aan het eind der raededeeling als ware dit eene vrq onverschillige zaak gezegd wordt dat Engeland eigenlgk meer verbngt dan de erkenning van het Earopeesch karakter der vraagstukken door de jongste gebeurtenissen io bet Oosten in het leven geroepen Beeds vroeger hebben wij opgemerkt dat men iu de officieuse berichten uit Petersburg den staat van zaken gunstiger schijnt op te vatten dan eldars het geval is of daarvoor grond bestaat moet nog blijken Het protectionisme sohijat in Frankrijk er minder i gemakkelijk in te willeo danr in Duitschland de Minister van Financiip hield zoo als wQ reeds merdeelden een uiutckende rede ten gunste van d B vrijhandel en nn blijkt dat van al de Kamers VSD Koophandel die baar gevoelen hebben meegedeeld over het nienwe tarief van rechten slechts é n namelijk Kooaan zich beeft verklaard tegen dea vrijhandal ook wensehten de meeste Kamers de vernieuwing van de handelsverdragen en kwamen op tegen het vennderen der tarieven omdat daardoor aan de vastheid in den handel al breuk zon worden gedaan Maandag komen de Fransche Kamers weder bijeen de Senaat moet het belangrijke spoorwegontwerp behandelen d t door de rechterzijde heftig zal worden bestreden De Kamer moet nog over 40 verkiezingen beslissen waarvan voor 2S verwerping voor IS goedkeuring ia voorgesteld Morgen wordt er Ministerraad gehouden waarin naar men zegt de vraag b1 worden besproken of er middelen kannen worden aangewend tijgen het bnitensporig opdrgren der prijzen tijdens de tentoonstelling men spreekt nn reeds van verhooging van 25 en 100 pCt in de logcmenleu Evenmin als t Europeesehr ctwgres kan het Oosten riJkschUoogaarsche Augleiclk tot stand komen t Scbjjat onmogelijk tegenwsordig intrrnationi li S uaesties op te ruimen De reeds veigevorderde onerhaodeliiigen tusscheu Cis u Tninsleithanié zjjn thans weder afgestuit op de cpia Stie der verdeeling van de gemeenschappelijke rijksSchnld van 80 millioen In het daartoe strekkende ontwerp was voorgesteld dat Oosteurijk 60 en Hongarge 30 millioen van die schuld voor hunne rekening ob nemen V m ieder parlement der beide rijkjUuda was eene deputatie aoagenrrzen om te trachten or r dit punt tot overee temmiug te gerskeo doek èe door baar gehouden oonfereatie heeft lot geen maltaat geleid Men kon bet niet eeus worden en doat toch beide partyen eene btslissiiig weuschen spraken zij eenparig haar gevoelen uit dat slechts een oplossing door het initiatief ijer regeeriug mogeijk ii Men onderstelt thans dat binnenkort de delegaties weder aOeu worden opgeroepen sn alsdan eeae poging zal worden aangewend om de zaak aarover de parlementaire colleges het nog niet eeus kouden worden vnn hooger hand te regelen Keeds meermalen is in den luatsleu Igd in Duitfchland een gerucht iu omloop geweest o atrcnt eene reorganisatie van het btstuor vau Elias Lotharingen Deze hinden staan noch ouder ouroiddelüjk ryksbesiuur eene regeling die toefl ze ingesteld weni voorloopig is genoemd Men wil uu dat by de Daitsche regvering het plan bestaat om ren Groot hertogdom ElzosLotharingeB te Aichlen dat onderaoavereiniteil zon staag van den keizer n ip if aan der prinsen i ah phntovervmjrr det keitetf itm beslmird worden Het zuu lid ziju van den Unltschen boud en binnen de grenzen der bontlswetten zgne eigen zaken regelen De liberale pers in Duitschland dringt sterk aan op de verwezenlijking vau dit denkbeeld Verscheidene groote fabrikanten te Christiania hebbeu ziqh genoodzaakt gezien de arbcidsloouen te verminderen tengevolge waarrai M iandag en Dinsdagavond jl een ernstig oproer is uitgebroken De politie was al spoedig onmachtig tegenover een menigte vau 6000 meuschen en moest weldra door cavolcrie later door een h dve battery artillerie worden bijgestaan Met blanke sabel en gevelde bajonet kon Cindclyk de orde worden hersteld Voor een land als Spanje zon de rust die elders in de politiek heerscht dubbel heilzaam czen daar het meer dan eeuig ander behoefte heeft au ontwikkeling zgner finaneiëele en economische hulpbronnen De politiek keeft er eehter nog den boventoon en t is waar ook op dat gebied heeft Spanje nog menige voorziening neodig VA5r het omer reces in Juli zullen de Cortes nog behandelen de wetsontwerpen op het openbaar onderwijs de pers het recht van vergadering en tot vaststelling van het budget ter wijl bg de hervatting der wcrktoamheden in October aan de orde zal komen het wetsontwerp tot wijziging van het kiesstelsel De langverwachte Encycliek van Leo XIII is eindelijk verschenen het stuk heeft veel overeenkoinal met de cecate Allocutie door Z II uitgesprokeo de protesten van Fius IX worden herhaald maar de loon is een geheel apdcre dan onder Leo s voorgaDgcr werd aangeslagen het uitdagend verwenuhen van de moderne maatschappij ontbreekt en veeleer vindt men nu en dan een woord van weemoed over het egsterven van het uude regime over bet verdijnen van het gezag dat de modcroe maaltohappij ten onderging voert BINNENLAND GOUDA 27 April 1878 De bekende O de Vos uit Waddinxveen wiens cassatie deu Isjen April jl door den Hoogeu Raad is verworpen heeft iich by verzoekschrift tot Z M de 1 Koning gewend om gratie van de leveoslaiig tuchtbnisstnif te bekomen Benoemd tot hoofdonderwijzer aan de openbare school te Zegveld J KleiDeadorst hulMiiderwijier alhier De gemeenteraad van Alkmaar k eft benoemd tot stadsapotheker den heer viui Siel alhier j Het adres van wege da liigwetenen van GotldaJ Sf aan de Tweede Kamer adhaesie betuigende aaa X dat van den gemeMttMaad betreffende t wetnntwerp tot verbeterijif van den waterweg van AmSterdam naar Bott dam is reeds door velen aod r teekend en ifdt morgenavond verzenden lutussehen tuden zij die hunnen naam daaronder nog niet fiiatsten en dat nog verlangen te doen daartoe jelegenheid en wel morgen ndag den gcfceeieB dag bij den voonitter van Burge U ht Het is beden een feestdag voor een onzer stadgenooten waarvan wij gaaruc melding makeu Het ia nl beden veertig jaar geleden dat J van Breukelen in dieast kwam b j de firma A de Jong te Zonen en al dien tiJd trouw en eerlgk zich van zijne plichten heeft gekweten Een dergelgke langdurige plichtsvervnlliug zeer gunstig afstekende by de wijze waarop vela andere oodergesohiktrn zich meenen te moeten aanstellen maakt aanspraak op waardeering Dat begreep ook het beslaur vaa hei Depart Gouda der MnUeUppg tot Kul M I Jlgemeen D president en sfoietaris van ons Depart hebben sieh beden naar den jnbilaris begeven om hem e eomplimeuteeren en hem de aongenume mededeeling te doen dat hem Dinsdag a st een zilveren Medaille vanwege het Nu zal warden overhandigd Toea eenigen tijd geleden de Gonibeie Orei ÊtFeretHtfiiig werd opgericht werd deze van verschillende zijden met ingenomenheid begroet Daardoor werd zoo heette het en zeer terecht voorzien in een bepaalde behoefte en de goede poging om het aantal gezellige avondjes aan lÉunstgenot gewjjd te vermeerderen verdiende waardeering Zoo spr ik men en toch wat bleek P Dat de deelneming en synipathie niet voldoende wanen om de vereeniging te doen bloeien Velen van ben dje alleszins in de termen vielen om lid te worden werden jeen lid en toch Hgt het in den sard der zaak dat eerst bij algemeen deelnemini een dergelijke vereeniging in een stad als Oonda kan blg vett bestaan Het zou dan ook zeer te betreureiï zijn als si moeat wordeif opgeheven n toch er zou gevaar voer zijn tenzij de ni nwe pogingen door t Bestup aangewend om dat t voorkomen door de Goudaehft iUgmtenen weiden ondersteund Wij wijzen daarom met aandrang op heteomert door de Orchest Vereeaiging Zondof S Mei e k te geven in Oemtefen terwijl de ingezetenen op nieuw worden oitgenoodigd door middri vaS circulaires om als lid tot de vereeniging toe te treden Tot genoemd concert hebben zoowel zij die reedt lid zijn als zij die zich als zoodanig opgeven voor het nienwe seizoen 1878 70 rr e toegang Laten wij de jeugdige vereeniging onzen steun niet onthouden I Laten wij met vereende krashtcK haar in t leven traohteo te boadca eo laten 4 haar die ons reede venekeideDa hoogst aan ame reoht gttellige werkelijk genotrijke toiiia vetsokafkr in de gelegenheid stellen ook voortaan made te warkeu tot bevordering vaa knnsl not ia ons midden VEBGADEEINO VAN DEM ÓBMÏKNT 1AP Dinsdag dea SOn April ItTS dM eimMdK j tnt 1 ure t u einde t beheiidelei Een vooütri on gedorends de fcatoepsWÜBg e het Canfie der ed I aIld ché Maatseiappö ♦ Nijverheid in Juli e k aandtltden vaa het Ho fd beatuur en de afgevaardigdea vrijen loetapg te verkenen tot he Maaram vaa Oudheden Een voorstel tot keateloozs openstelling van d baden zweminriehtiog voor minvermogenden £ eo vootirttl tot het beschikbaar stellen ven gelden voor de verhooging vaa bet Jaagpad