Goudsche Courant, woensdag 15 mei 1878

is niet alleen zeer pijnljjk maar het vetcwakt dunnboven den patient op een vroeger niet gekende wqze Onder de leden van den Bgksdag tijn er die in nauwe betrekking staan tot den heer von Bismarck en van hen verneemt men dat de mededeelingen der Neue Preuii Zeitung overeenkomstig den toestand zgu Aan de tf eter Zeitung wordt uit Muncheo de volgende belangryke mededeeliug gedaan ter beoordeeling van den toestand waarin de liberale partg ig Beieren verkeert Deze mededeeling heeft te meer waarde uilhoofde daardoor de positie der vencbillende groepen van de liberale party tan opzichtte van de groote qnaestién die thans aan de orde zya in een helder licht treedt Om met den geisoteerden Paltz een aanvang te maken zegt de berichtgever kan met het olite reoht worden gezegd dat de liberalen io die provincie tegen den gemeenschappelyken vgand pal staan als ééu man dat zg waar het geldt de verdediging der liberale belangen ten innigste verbonden zgn Maar wanneer het niet de algemeene partgbelangSQ betreft heerscht er een algemeene ontevredenheid eg een zucht om de partijgenooten uit bloote vittetq en lust om te hekelen op de onaangenaamste wijze te bestrijden In een punt komen zg met elkander gezongen en maakte op de groote menigte diepw intlruk In den Tinu van Zaterdag komt een bericht voor van het verirekten der fruim Barmdtc naar de Poolzee liet doel der expeditie wordt uiteengezet eu gekenschetst als zuiver nationaal terwijl met lof gesproken wordt over den geest die hit mogelijk maakte dezen tocht de voorlooper naar men hoopt van latere in dezelfde richting te bekostigen uit vrijwillige bgdragen De commissie voor volksvermaak te Harlingenheeft beslaten op den dag der huweiykavoltrekking van prins Hendrik festiviteiten Ie organiseeren Het voorloopig programma voor bet feest bevat de volgende no s Jroot feeslcoucert door een gemengdkoor begeleid door orgel en orkest Muziekuitvoering in de open lucht Gekostumeerde optocht voorstellende de hoofdtgdvakkeo onzer geschiedenis gedurende het regime der Oranjevorsten Volksspelen Groote gondelvaart Heüuie in den stadsschouwburg Men kun niet zeggen dat men er te Harlingente laat bg is OnUttgs werd te Ootmaraum een brief in de bus gevonden onder adres An mien groot modder te Dedemsvaart Toevallig was de brievengaarder bewust wie in de gemeente een grootmoeder te Dedemsraart had Hg liet dezen tot zich komen en kwam tot de overtuiging dat hg zich niet vergist had waarna de brief onder verbeterd adrea verzonden werd Te Amsterdam as onlangs een meelhandetaar c die vertrokken was zonder orde op zgne zaken te by zgn aanstaand huweUjk aan te bieden bestaat uit tellen failliet verklaard De curator in het faillis30 leden die tot bestuur hebben pSamtk de j ent benoemd stelde den knecht van den failliet heeren jhr mr Q J A den Tex W C Mees tot bewaarder over het in het pakhuis aanwezige moeten hebben getoond onder de felle slagen van den heer Bara BINNENLAND GOUDA 14 Mei 1878 s Lands middelen over de vier eerste maanden dezes jaars hebben opgebracht 29 981 711 11 zijnde f 626 361 IS a meer dan in hetzelfde tgdvak van 1877 De raming bedroeg ƒ 31 462 942 48 De Commissie van oppertcezicht en beheer der kweekschool voor zeevaart te Leiden bericht dat opMaandag den 27 sten dezer s morgens 10 uur invoornoemde inrichting eene keuring zal plaats hebbenvan knapen die eene verbintenis in s rgks zeedienst weusohcn aan te gaan Het Dgkscollege van de Krimpenerwaard dat sedert enkele jaren de glooiingen en ncerroetcn der Bohoordgken met bazelt laat beleggen zal dit werk in den loop dezes jaars doen voltooien Inzonderheid tal bet ditmaal geschieden met den IJseldgk welke door afslag ngevolge der tairgke voorbgvarende stoombooten voortdurend veal te Igden heeft Zondagavond is door het comité voor de expeditie naar de Uszee uit Bergen Noorwegen het volgend telegram ontvangen van den kommandant de Brajne Barend kwam hier heden aan alles wel aohip voldeed g oed De Hoofdcommiuie die zich te Anuterdam heeft gevormd voor het nationaal huldebUjk prins Hendrik meel De knecht kweet zich zoo eeriyk van de zaak dat de politie termen vond om hem en een vriend in arrest te nemen en naar de cellulare gevangenis over te brengen Laatste Berichten 8t Petersburg is Mei Schouwaloff bracht heden ochtend ecu bezoek aan Oortschakoff Hg werd i ook door den Czaar eerst heden ochtend ontvangen 1 Oortschakoff verkeert in een staat van groote zwakte en kan ziek daardoor niet bezig houden met zaken Berllja U Mei Bg Ittfnaidmlaoliap vai de poliiie is het bericht ontvangen dat de dader van den aanslag op believen des Keilen Hoedcl niet kng geleden nog deel uitmaakte van de redactie van een tooiaaldemoontisch blad dat hg vervolgd werd van wege deu krggsraad te Naumburg en dat hg zich eenigen tgd geleden afgescheiden heeft van den Leipziger sociaol demokroat Osteasibel De Poit verneemt dat Bismarck zoo mogelgk tegen het einde dezrr week te Berljjn zal temgkeeren Woeuen I3 Mei De oommissie voor den jimgUich nam de gcz imcnlgke roorstellen aan van de deputatie ter rageliug der punten welke de ineensmelting vjin Óostenryk met llongarye betreffen Alleen werd verworpen de bepaling dat bg verhoogiug van bestaande of by invoering van nieuwe rechten op den invoer een nieuw overleg met Hougarge over de inecnsmelting zou plaats vinden Vervolgens werd het voontel van Beers aangenomen dat de tot dusver in scht genomen verhouding van 7 O pel en 30 pet oaveranderd biyft Londen 13 Mei In bet Huis der Gemeenten kondigde lord Hartington aan dat hg een resolutie zal voorstellen welke verklaart di t het bezigen van Indische troepen buiten ludie in tyd van vrede niet geoorloofd is tenzg met goedvinden van het Parlement Sir Stafford Northcote hoopt den 27sten Mei een aanvullende kredietwet ter tafel te kunnen brengen en wenscht dat de beraadslaging over de resolutie van lord Hartington da plaats hebbe Voor de beraadslagini over de resolutie van Chamberiain stelde de Minister geen dag voor In het Hoogerhuis zal lord Granville Donderdag de Begeering inlerpelleeren over de vraag of het bezigen van Indische troepen mei de wet overeenkomt Versailles 13 Mei OambetU ia tot voorzitter gekozen van de begrootijigs eonfmissie Jules Ferqr tot ond8r voorzitter Burgeriiike Sta nd OKBOBF N 11 M i Willeoi ondert Wl Bouwer tn P Marrn Dirk Uom ooAcrr U L JoaaerkcM ta M O VSiwUcnburir 11 wnifl otJns W MiawmM ra M B at Adrianoi Oij lertgi IokbIidi ooden O Ilrataio on 1 Kootiucei AoJtin ooden D Ha Pool co B l itltabog rd Dirk oaden P tw Hu K H Ooiterbroek M rii oodtn A Vianerliog K Hs ebro k 18 Nicqlun ooder A Tin ia Lindou ea l H Moller It Johiaoo tliubeth ooArv F I Goot eo A A vso der Schelden OVEKLEDEN 18 Mji P o Rgk 70 j M W Kersten huisyr an P J Marrco 80 j 1 H Mes 7 j in d raadsvergadering van den 16u Oct 1877 Téniieawd en samengesteld als volgt Voorzitter de Burgemeester Leden de heeren W J Fortuijn DroogleeTer Mr P P P Kist Mr H J Kranenburg en Df A Luijten In het personeel der gemeente ambtenaren en bedienden hadden de volg veranderingen plaats Op 16 April 1877 overleed ia den ouderdom van 74 jaar de Heer J Droogleever Fortuijn Secretaris der Gemeente Door den dood van dezen bekwamen eu verdieusteiyken ambtenaar die gedurende meer dan 30 jaren z ne betrekking met vei en nauwgezetheid vervulde heeit de Gemeente in t algemeen en de llaad in t bijzonder een groot verlies geleden In z ne plaats werd den 5n Juni benoemd de Heer Mr D N Brouwer Secretaris van Wormerveer die den 13n Juli d a v in functie trad Aan Dr J C Th Graudvuurder werd op zijn verzoek ingaande 1 Jan 1878 eervol ontslag verleend als Stads Geneesheer Den 9n Nov leed de Gemeente weder een verlies door het overlijden van den He r F H Roeloffe Stads Apotheker Tot Rooimeesler in de plaats van den heer C J van der Grgp die overleed werd benoemd de Heer W Kromhout Jr De waarnemende Marktmeester F Welter werd vervangen door C Barneveld die den 9n Mei benoemd werd De volgende verordeningen werden door den gemeenteraad vastgesteld Besluit van 9 Mei tot wijziging der Verordeninf regelende de jaarwedden van het onderwgzem personeel aan de Openbare L ere Scholen Bealuit van 25 Mei tot wyziging van het Reg der Openbare School voor Jongejufifrouwen Jesluit van 25 Juni tot wijziging van het Eeg voor het Stedeljjk Museum van Oudheden Besluit van 9 Nor tot wijziging van het Reg op de Stads Muziekschool Verordening houdende regels voor het pensioneeren der ambtenaren van de gemeente van den 9n November Besluit van 23 Januari tot w zi ing der Instructie voor den Tweeden Ondertvgzer aan de StadsMuziekschool tevens Kapelmeester bg de dienstdoende Schutterij Instructie voor den Archivaris der stad van den lOn April Onder de voornaamste in den Gemeenteraad behandelde onderwerpen zyn ta rangschikken De hierboven vermelde verordeningen de rekeningen en begrootingen voor de onderscheidene instellingen van liefdadigheid de iemeeuterekening de Gemeentebegrooting en verder de volgende 23 Januari Goedkeuring van een gew zigd bouwplan voor de vergrooting der Burgeravondsehool 6 Februari Besluit tot verkoop aan de Heeren W van der Lagt en Zn te Rotterdam van een tuk weiland aan de Papegaaisteeg en twee huisjes aan den Turfsingel Dit besluit kwam niet tot uitvoering daar de Heeren van der Lugt en Zn om de gestelde voorwaarden van den koop afzagen 6 Febr Verwerping van het voorstel van B n W tot het maken eener badinrichting bvj de Wachtelstraat en besluit tot het doen ontwerpen van plannen voor e ne bad en zweminrichting in de rivier de Usel 33 Febr Besluit tot aanstelling van een 2n leeraar in het hand en rechtlijnig teekenen en bet boetseeren aan de Burgeravondschool ter Tervanging der tgdelgke assistenten Wordt vervolgd BUITENLAND BniteDlandscli Overaiclit De Pettnburgci bladen waarsohnwen het publiek lütt 1 te veel gemAht te heehtea aan de mededeelingen der pen omtrent bet doel der reis van graaf Schoeinloff De beide kabinetten haogcn natuorlgk hun TOonttUen tV plaatien niet aan de groot klok Dit is leer waar maar toch de goede verwAehting omtrent de zending van Schoewoloff steunt meer op kelgecn men rao dden weet omtrent dezen diplo laat en igne gezindheid dan wel op stellige feiten SchpewaleCf heeft op tgne reis Bismarck te Friedriehimhs en von Bolow ta Berlyn bezocht en is ten orctfloede nog by Keiler Wilhem op audiëntie geweest De minister van openbare werken in Frankrgk heeft het genoegen gehad 2 u ontwerp tot aankoop van sommige kleine spoorwegen onveranderd door den Senaat te zien aannemen Aan bestrijding ontbrak het anders niet Nog op het laatste oogeubhk stelde Buffet verzending naar eene oommissie voor doch de regeering behaalde eene schitterende overwinning De indruk dien bet antwoord van den minister Waddington op de interpellatie Dréolle omtrent de buiteulandsche politiek gemaakt heeft vindt weerklank in de Far sohe bladen De omstandigheid dat terwijl sedert geruimen tgd Europa verdeeld is over ene jarenoude vraag Frankrgk niet in die telkens met oorlog dreigende verwikkelingeu belrokken is maar toch een oog in t zeil houden kan eu gekend wordt als groote mogendheid geeft de Frausohe natie een gevoel van groote rust en tevredenheid Onder het Napoleontische r j iiat tooh kon het kleinste wolkje zich niet aan den politieken hemel verlooneu of men bereidde zich in Frankrijk voor op een stortbui daar als de wolk losbrak er zeiker een groot gedeelte in het keizerrijk zou neervallen Thans geheel anders Dreigende onweers buien dio uu pas weer een flauwe lichtstraal door i volkomen overeen zy stellen een vaet vertrouwen in den man die de verschillende deelen van Duitaohlaud tot een groot geheel heeft gem lakt zgne politiek vindt in hen overtuigde voorstanders De voortdurende inwendige twistergen echter doen afbreuk aan den iuneriyken samenhang die hen overigens kenmerkt Van de zes afgevaardigden die de Paltz naar den Bgksdag zendt bebooren vier ot de liberale partg de twee andere tot de groep Löwe In het gedeelte van Beieren dat aan deu rechter Bgnoever ligt zgn de liberalen allen nationaal liberaal In Zwaben en in het Beiersche Bovenland zoameds in Neder Beieren en in den Boven Paltz hebben tg allen dezelfde klenr Wat betreft de stemming in de hoofdstad daarop laat zich evengoed bouwen als op de overige in spgt van den invloed door bekende locale oniataudigheden daarop teweeg gebracht Oeheel anders is de toestand te Neurenberg en in de omstreken dier stad te Wurzbarg Bamberg en elders Daar heerscht hetgeen men zou mogen bestempelen met de benaming van nationale democratie De oorzaken van dit verschgnsel liggen dieper dan velen onderstellen dal het geval is De party van vooruitgang in DnltschUod gaat uit van de onderstelling dat bet Duitsohe rgk onwankelbaar is gegrondvest Het schaadt derhalve in de oogen der leden van die partg volstrekt niet indien men wat radicaal van beginselen is ja zelfs in zekere mate samengaat met parlgen die stelselmatig oppositie voeren tegen het Byk De Zuid duitsobe liberalen willen geen afstand doen van het kenmerkende nationaar liberaal en zg leggen in de beoordecliog eu de behandeling van nationale vraagstukken vrg wat minder lichtvaardigheid van opvatting aan den dag dan in Noord Duitschland het geval is In Frankenlaud daartntegen heeft de zaak een geheel ander karakter Daar heerscht een anivere onvervalschte nationaal liberale geest te Rothenburg en in een wgden omtrek zoomede in de streken van Erlangen Bayreuth en verder onder de bevol king tot aan de Wurtembergsche grenzen is men zeer rgksgezind Vat men alles te zamen dan mag met het volsta recht worden beweerd dat de liberalen in Beieren zeer sfkeerig zyn van meer of minder gevaarlijke parlementaire proefnemingen dat is niet alleen de heerschende gezindheid onder de fractie der nationaalliberalen maar ook van de leden der partg van vooruitgang Men houdt zich dan ook overtuigd dat de algemeene verkiezingen welke in 1880 zullen worden gehouden metterdaad het bewgs zullen leveren dat de toestand werkeiyk is geiyk e dien hier hebben geschetst Nadat het Wetsontwerp tot wgziging der kieswet in de Belgische Kamer met 84 tegen 7 stemmen was aangenomen werd het groote politieke debat geopend met een rede van den heer Bara die uitvoerig zyn grieven tegen het Kabinet ontwikkeld en zich in de eerste plaats ten doel stelde aan ta toonen dat de Begeering door de benoeminpa hai land geheel onder den invloed van de deriealiama bracht Vervolgens betoogde hg di t het nltramontanlsme eq de bisschoppen de handelingen der Begcering en van de meerderheid der Kanjer geheel beheerschen en trachten in naam der beginselen van Bome de vrije instellingen omver te werpen Daarom riep de heer Bara alle leeken op om zich tegen de priesters te vereenigen die alles willen vernietigen wat niet onder hun gezag Blaat De linkerzgde en het publiek juichten de taal van den liberalen woordvoerder krachtig toe terwgl de reohlerzgde en de Minister vau Binnenlandsohe Zaken zich niet op hun gemak laten hebben zioh boven een groot deel van Europa samengepakt en dat in duisteruis gehuld terwgl Frankrgk hoe ook begaan met het natte pak d it anderen wellicht wacht zich koestert in een ugeBtoorden zonneschijn Dat is een nieuw en behageI Igk gevoel voor het thans levende geslacht in Frankrgk en het zal niet weinig stemmen tot gehechtheid aan eu wasrdeering van de tegenwoordige regeering De laatste gedeeltelgke verkiezingen hebben dan ook bewezen dat de gematigd republikeinsohe partg thans zeer sterk is Algemeene ontsteltenis is in Duitschland verwekt door een aanslag op Keizer Wilhelm Onder de Linden is door een zekeren Hoedel verscheiden malen op den voorbgrgdenden Keizer geschoten doch gelukkig zander effect De dader schgnt nipt geene andere personen in betrekking te stadu eu werd door staatkundige dweepzucht tot den aanslag vervoerd Hg behoort naar men zegt tot de anarchisten onder de socisaldemocraien Deze zoogenaamde anarchisten zgn naar men weet volgelingen van den Bus Bakoeniu Twee schoten loste hg op den Keizer en twee op zgue vervolgers Hg oqtkent alles en beweert zich zclven om het leven te tebben willen brengen Blgkbaar is het een zwakboofd die nu voor de verantwoordelijkheid van zgne handelingen terugdeinst en vermocdelg k niet eens zich helder de beweegredenen zgner misdaad bewast is Trouwens het is bgna onmogelgk na te gaan wat deze man zicb kan hebbeo voorgesteld als de gevolgen van s Keizers dood In gansoh Duitochlan l heeft de aanslag natuurlijk beroering gewekt uit alle oorden des lands komen gelukwenschen Evenzoo uit het buitenland Een der eersten die den Keizer deelneming betuigden was de president der Frauscho republiek Wij weten niet welke tgding de gemoederen met grooter schrik en ontsteltenis had kunnen bewegen dan het bericht dat eén aanslag is gepleegd op het leven van keizer Wilhelm zegt de H e er Zeümg Ds waardigheid van zgn hoogen Iceftgd de roem door den hersteller van het Duitsche rgk verworven en meer nog dan dit alles zgn onbaatzuchtige mensohlievendheid welke doorstraalt in al de handelingen des keizers zgn bescheidenheid vriendelgkkeid en zgn rechtvaardigheid deze en andere edele hoedanigheden welke de keizer in zoo hooge mate bezit moesten hem naar aller meening meer nog dan ieder ander onder de voornaamsten in den lande beschutten tegen het gevaar dat de hand eens sluipmoor denaars tegen hem zou worden opgeheven Tooh heeli zulk een feit plaats gehad Gelukkigerwgze heeft de dader zgn snooden aanslag zien mislukken Keizer Wilhelm die aan zoovele gevaren is ontkomen is ook thans voor de kogels bewaard die op hem waren gericht Niet te min heeft het feit een sombere sohadnw achtergelaten al moge de daad zgn verricht door een krankzinnige Het denkbeeld dat de keizer door den ko el van een sluipmoordenaar had kunnen valbn is i66 treurig i66 verpletterend dat het elfs door de vreugde over zgn behoud niet han worden Weggenomen De dankbare vreugde van een gansche natie over zgn redding zoo eindigt hel blad zal de keizer het bewgs geven hoe dierbaw hg geheel Duitschland is Het voorstel tot het houden eenen enquête over de tabak is door den Duitschen rgi dag met bgna algemeene stemmen aangenomen In de Xevt Preutt Zeiluug wordt een mededeeling betreffende den toestand des heeren von Bismark gevonden vroarin onder andercHrordt gezegd Naar alle waarschijnigkheid zal de nPtskanaelier genoodzaakt zgn zich gedurende geruimen tgd van alle werkzaamheden te onthouden liet zenuwachtig Hjden N Tranlüranen generaal Camp schont bg naeht v Gogh i Boissevain H H luringer A C Wertheim dr G F Weaterman T J Westerwoudt J A WUlink W Az en J H Bandcs secretaris Dit Bestuur heeft den volgenden brief aan alle burgemeeaters van Ncderiand vaatgeeteld EddAMbare Heer T Hoofdcmiiinissic van het nnlionaal huldebigk bij gelegenheid vau hel huwelgk van Z K U prins Heiidrilr der Nederlanden met H K H prinses Harie van Pruisaeu heeft de eer onder toeiending van bygaaude algemeene circulaire Ued Achtbare uit te noodigeo in uwe gemeente of zelf de ciroaUire rond te zenden 6f de neodige pogingen te willen in het werk stellen tot het vormen eener subcommissie die zich zoude willen onledig houden met het ronuienden dezer algemeene oproeping aan het Nedertandsche volk en bet inzamelen der gelden welke zeer zeker ook door zscr velen uwer medeburgei gestort tullen worden ten behoeve van een nationaal geschenk aan onzen doorloehtigen en alom beminden print Hendrik Terwgl vg tich verzekerd houdt Van uwe hooge ingenomenheid met hare pogingen en van uwe welwillenden steun verzoekt tg UEd Achtbare beleefd zoo spoedig mogelgk de namen der leden van de aubcommissie in uwe gemeente te willen vermelden met opgave van het benoodigd getal exemplaren van den rondgaanden brief of indien UBd Achtbare bezwaar mocht maken ons dit te berichten Er is bepaald dat voor geen hooger bedrag dan 26 door éia persoon mag worden ingeaokreven Te Amsterdam heeft zich eene commissie gevormd om op het graf van wglen ds Panlekoek een gedeakteeken op te richten Btsten Oeneraal Twied Kambb Zitting van 18 Mei 1878 In deze uiting is na discussie aangenomen met 60 tegen 11 stemmen een amendement van den heer Stieltjes op art 1 van het ontwerp lot verhooging der Indische begrooting om de FreangerIgn te doen aanvangen te Tandjong Priok ofeenig ander punt der Iguj Batavia Buitenzorg Art 1 tevens bevattende de lyn Madioen BUtar Sidhoardjo is aldus gewyzigd aangenomen met 64 tegen 9 stemmen Heden voortzetting der beraadslaging over ark t nieuwe belasting in Indiè Eenige damea der Haagsche arisloeratie hebbenzich tot eene commissie vereenigd om aan de aanstaande gemaKn van Z K H prins Hendrik der Kederiaoden bjj wyte van welkomstgroet een geBobenk aan te bieden Honderden en hpnderden van allerlei rang en stand onderdom en kunne vercenigden zich Zaterdag op de begntafj laala t Amsterdam om een laatsteu groet een krant een traan te brengen aan t Igll van den ontslapen predikant Panlekoek den vriendeiyken humanen beminden leeraar Ds Ternooy Apèl en V Hoorn uit Hoorn spraken een woord van hulde Ier gedachtenis aan den wakkeren strgder den vromen geloovigeit Christen licn graflied werd ADVEltTENTl£M Voorspoedig bevallen van een Zoon J HOUTMAN KoojMM Qmda 12 Mei 1878 Tot onze en onzer kinderen diepe droefheid overleed heden onze lieve Zoon LEONARD in den leeftgd van 14 jaren L WELTER N WELTER viM dm Wolft Gouda 13 Mei 1878 Zg dk genegen zjjn van tgd tot tgd bg zich aan huis SGHRUFWERK te verrichten oed de Nederlandtehe taal machtig zgn en een fimke duidelijk hani schrijven worden verzocht zich met eigenhandig geschreven brieven te adresseeren ond Nr 64 aan het Boiean dezer Courant IN EÜÜ mmi eee BADTOESTEL voor WARME BADEN Adres onder No 66 aan het Bnrean dezes Bij fatsoenlijke Bargerliedea zonder kinderen bestaat gelegenheid tot EOST EN iNwomira voor een FATSOENLIJK JONÖMENSC of AANKOMEND JONGELING of MEISJE Men gelieve zich te adresseeren met tnAco brieven onder N 65 aan het Boreau dezer Ck nrant Lokaal MJT en VEaMAAR Oosthaven Gouda EEBSTE COirCEBT Dain s zangvereeDiglng Aurora op DONDERDAG 16 MEI 1878 des avonds ten 8 nre Directeur de eer S van MILLlCrEN Soliste Mej L S uit Rotterdam Piano FBOOBAUMA W N Gadb 1 a Sommemocht i i Fruhlingsnabea Voor Vroowenblor F Caonx 2 o Polonaise N 2 oismoll 4 Marche Funèbre c Valse N 1 op 34 Voor Pisao 3 a Maienglöokohen W BaiOiA i Morgenstuttde MaX BwcS Voor Vronwenkoor met Eopraao Solo 1 a Choenr de Blanche de Frorence OanniBnrt i Die Maikbnigin Altfraozósi aeher Frühlingstanziet eB A Kaoa Toof VnaWBokoor 2 a Arabeske ScavukV i Schubert s Baicarolle tr nscr p F LiszT e PollacabrilUnte C M v Wï Ea Voov Kuo Proloc 1 ana DomrösiAen von 3 a C BXIKICKB i Gezang der gnteaPe e Schluszchor I Heeren Dtmstenrs bebbea teegaag met Une Dames en Heeren Leden met éSte Dame Voor meerdere Dames mits uit hetzelfde gezin Entree 0 25 ur Tekstboekje zgn verbggbiar O hg de Boekhandelaars J van BENTDM J ZOON en o p den avond dernitvoaring a anhetBorwBi GARNALEN alle avonden te bëktaneiT in Ket Uaagaebfi KoffidtuiK GOüwE o s 297e Staats Lotèrij De TREK ÏiS a der EERSTE KLASSE b ntopM AN PAè 37 MEI 1878