Goudsche Courant, woensdag 5 juni 1878

cegeveo door den rector dr D Terpatm en den Itersar in de wiskunde en de moderne talen den he W N öeïvaas Everts Laatstgenoemde verkreeg by bet eiude ran het jaar tengevolge van zyne benoeming tot leeraar aan het Qymnasinm te Awen op zgnTeraoek eervol ontslag uit zijne betrekking In zijne plaats werd benoemd de heer H W Knottenbeltj te Leiden U Latgnsche school werd bezocht ooor 16 leerlingen van welke 2 tot de Academische lessen werden bevorderd Twee leerlingen verlieten de inrichting 1 om de Militaire Geneeskundige School te Amsterdam te bezoeken en 1 om naar de Hoogere Burgerschool over te gaan Bij het einde van het jaar telde de school 12 leerlingen Curatoren verklaren zeer ingenomen te zjjn met het door den Rector en den Leeraar gegeven onderwas en prijzen het gedrag en de vlijt der leerlingen De nitgaven voor de Latijnsche school bedroegen 2901 03 die voor een gedeelte uit het Scholarehiefonds werden bestreden Aan schoolgeld werd betaald f 52b De lessen aan de Muziekschool werden na de vacantie hervat met een aantal van 231 leerlingen waarvan 110 jongens en 121 meisjes Aan H leerlingen werd kosteloos onderwas verstrekt De kosten der Muziekschool beliepen 2508 31 A n schoolgeld werd ontvangen 1547 75 Het Museum werd in het afgeloopen jaar bezocht door 1417 personen waarvan 898 toegelaten werden tegen den verlaagden toegangsprjjs van 10 cents In 187ö bedroeg het getal bezoekers slechts 1170 waarvan ontvangen werd 246 15 In het a eloopen jaar beliep de geheele ontvangst eene som van ƒ 276 40 Arlnwezen Er bestond bg de arme klasse in lit j ar minder behoefte aan ondersteuning dan in het Vorige De vrg zachte winter en het vele èrk hebben daartoe waarschijnlijk bjjgedragen De volgende instellingen door of vanwege de meente beheerd of gesubsidieerd lo Het Burgerlük Armbestuur Waardoor werden ondersteund onafgebroken 67 huisgezinnen en 12 fzonderlijk levende personen en l elgk 82 hmsgezinnen en 2V afzonderlgk le Vende personen Genees en heelkundige hulp werd kosteloos iMin 956 personen en verloskundige aan 52 ▼ Tonwen verleend 2o Hetvereenigd Wee8 en ülmoeseniershuis Op den In Januari 1877 bevonden zich ju dit gestfcht 59 kinderen Sedert wamen er 19 bg VJf weezen verlieten het gesticht zoodrft er op ém 31n Dec verpleegd werden 73 kinderen Bo Het Bestedelinghnis Op den In Jan bevonden zich in dit gestfcht aanwezig 18 oude lieden en 19 kinderen In den loop van het jaar werden 9 oude lieden opgenomen terw l 2 bejaarden kwamen te sterven 4 kinderen verlieten hel gesticht Op 31 Dec bevonden zich in het Bestedelinghnis 18 oude lieden en 19 kindereu 4o Het Oude Vrouwenhuis OplJlu 1877 bestond de bevolking nit 29 vrouwen virjkkrtan 17 op prenvei waren gezeten en 12 haar kost hadden gekocht 8 kostkoopsters werden in het gesticht opgenomen terwgl eene vrovyv Cp preuve werd geplaaict Drie vrouwen stierven Aan het eindp van het jaar werden in het tfesticht verpleegd 17 vrouwen die op preuves wuen gezeten en 13 die haar kost gekocht hadden Het Onde Vrouwenhuis is onder hetzelfde bestnnr ab het St Catharina Gasthuis 5o Het Israëlitisch Armbestuur dsl vens het beheer voert over bet Onde Manneft n Vrouwenhuis voor Israëlieten Deze instelling wordt niet vanwege de gemeenteliefaeerd maar door haar gesubsidieerd j Het Armbestour verleende onderstand onaf gebroken aan 2 afzonderijjk levende personen en tfjdeijjk san 3 hnisgezinnen en 3 afzonderijk levende personen Op den In Jannui werden in bet gestieht var plsegd 3 mannen en 8 vrouwen In den loop Tsn net jaar werden 1 man en 2 vrouwen daarin opgenomen zoodat op den Sin Dec aanwezig vnren 4 mannen en 10 vrouwen Vol ens de laatst goedgekeurde rekeningen dienstjaar 1876 bedroegen de ontvangsten der Ins iellingen van Weldadigheid door of vanwege de émeente beheerd of geenbridieerd 507 5 l3 en de nitöaTen 46167 24 Onder de ontvangsten zgn sübsidiën uit de gemeentekas ten bedrage vtm 22368 23 b repe Wordt vervolgd BUITENLAND Uuitcniaiidscli Uvcrzlclil Aan de ambaasadeura van de Mogendheden die het traotaal van Parijs onderteekenden Werden giltereu de uitnoodigingen overhandigd voor een congres dat Banderdag 13 dezer t Berlijn zal worden geopend Beter bewijs kan niet worden gegeven dat voor het oogeublik de moeilijkheden zijn uU den weg geruimd en gegrond vooruitzicht bestaat op het liehoud van den vrede Grooter agitatie dan deze mededeeUng heeft overal de tijding gewekt van een uleuwen nauslag op het leven des keizers van Duilschlaud l e Sljarige tVilhelm is aan hoofd eu rug gewond Weder geschiedde de aanslag door een dweepziek sociaaldemocraat Dr Nobiliug Het leven van den Keizer schijnt oiigenblikkelyk buiten gevaar te wezen lulusscheu kan men by een oud man ook al heeft hij een sterk gestel niet te veel daarop rekenen Het wapen vau den moordenaar was met gauzenhagel geladen die niet diep in het vlersch doordringen kou maar tooh aanmerkelijk bloedverlies veroorzaakte en natuurlek hevige pijnen Keue gevaarlijks wondkoorts kan daarvan lichtelijk het gevolg zjjjn Te Berlijn beerscbt natuurlijk groote neerslachtigheid CU wanneer men bespeurt hoe sterk reeds hier de tijding v in dezen aanslag ieder trof dan kan men nagaan hoe groot de beroering in Uuitschland is Onmiddellijk werd de gevangene verhoord waarbij hg de verkl iringen aflegde die reeds gideeltelijk zijn vermeld Op de vraag of hy persoonlijke beweegredenen had antwoordde hij onlkeuueud Het waren staatkundige beweegredenen De Frahsohe bladen houden zich bijna alleen bezig met het gevierde Voltairefeejl dat op nieuw het bewya heeft geleverd vau de diepe verdeeldheid der tegenwoordige maatsohappy maar tevens dat de intellectueele wereld geheel aan de zyde staat van de elders gehate verlichting de Pépublique Fran aise bracht treffend de woorden van Michelet iu herinnering Het is goed dat Voltaire van tyd tot tijd weder opstaat opdat de aanhangers van Loyola de oogen nedersliian John Leipoinne haalde iu de Journal de Dékata éen aastal bevoegde getuigen aan om te bewijzen dat Voltaire niet alleen is de verbreider van vrijzinnige denkbeelden maar ook de groote apostel der rechtvaardigheid Zeker is het dat wij B ii Voltaire en de zynen de verdraagzaamheid te danken hebben op godsdienstig gebied John Bnssell is overleden De Ëngelscbe Begeering bood de familie aan den grooten staatsman in de Westminsterabdy op staatskosten te doen begraven en het Parlement uit te aoodigen aan de plechtigheid deel te nemen De werkstaking in Lancashire neemt n u Ityd toe eu in verband daarmede de armoede der aroeidcni De demissionaire Dnitsoh Minister vau onderwys dr ï ulk over wiens lot de Keizer nog geene beslissing heeft genomen ondervindt op eene reis door de provincies tal yke bewijtëil van sympathie vooral van de zyde der onderwijzers die hem in verschillende adressen hebben verzocht aan te bleven lutnsicheu il een nieuw lid van het Pntissisohe miniiterie opgetreden Graaf Otto lu 8tolberg Weruigerode ia tot minister van staat en vice president van den ministerraad benoemd Welken invloed deze benoeming hebben lal kan niet worden gezegd AU president van bet Huis uer Heeren kon graaf Stol Ixrg zioh weinig sta staatkundig persoon laten gelden en ook in den Byksdag bleef hy op den achtergrond Zyno benoeming tot gewet te Weenen maakte Batuurlyk dat men nog minder van hem hoorde Maar hij geldt algemeen ala een bekwaam en welwillend man Nu het resultaat der provinciale verkiezingen in België geheel bekend is bevestigen de beschouwingen der liberale bladen volkomen de meening dat de afloop over het algemeen niet zeer gunstig voorde liberaleD il uitgevallen Het is waar men kan wel van geen bepaald éeluc spreken maar de verhouding is volkomen dezelfde gebleven De meerderheid is nergens verplaatst evenals voor de verkiezingen ziJQ er zes provinciale raden met een katholieke en drie met een Ijjierale meerderheid alleen ishi en daar de oppositie eenigsziui versterkt of verzwakt Hoewél nu sommige liberale bladen betoogen dat nit den Doop van deze verkiezingen geen oonolusie voor de aanstaande algemeene verkiezingen kan worden gemaakt kan men toeh niet zeggen dat de voorteekenen voor de liberale party bijzonder gunstig zijn In dan regel wordt iu België zeer veel gehecht aan deif uitslag der Vroyiuciale verijjezingen als een vry vertrouwbaar beeld vani de stemming in het land Overal wofden thans vergaderingen en fayeenkomsteo gehouden Ier bespreking van oandidaturen en ter roorbei eidkig der verkiezingen BINNENLAND GOUDA 4 Juni 1878 Naar tnen verneemt is bet regeeringsantwoord op bet voorloopig verslag over het wetsontwerp tot regeling vaphet lager onderwys by du Tweede Kamer ingekomen Voor de akte als hoofdonderwijzeres werden te s Hage Zaterilag 13 ctmdidaten geexamineerd waarvan 2 werden afgewezen en 11 toegelaten waaronder de danjes P W van Amerom uit Leiden H M Cauevascini M Gretser H de Koster en M P P VVynroz allen alhier Ter vervulling van de vacature to Zalt Bommel ontslaan door het vertrek van dr J G B Aoquoy als hoogleeraar naar Leiden is beroepen de heer A Butgera van der Locff predikant te Haastrecht In eene op den 31n Mei jl gehouden Vergadering vau Stemgerechtigde Ingelanden van den polder Stein ia nifet algemeene stemmen goedgekeurd en vastgesteld de Bekeniug over 1877 in ontvang op ƒ 3887 78 uitgaaf 3660 40 B itig saldo ƒ 207 37 de Bekening voor 1878 in ontvang op ƒ 3821 78 uitgaaf 2U4 22 Batig saldo ƒ 1177 63 In de zitting van de Eerste Kamer van gisteren zijn al aan de ot t gestelde ontaerpen aangenomen waaronder de leeniiigswet met algemeene stemmen het ontwerp tot verhooging der Indisohe begruotiug met 24 Rgên 9 steramen en dai tot vernieuwing der hypothecaire inschrijvingen raetalgemeenestemn eu Heden is de snooeesie belasling aan de orde Het badsaizoen te Sohereningen zal op Dinidag 11 Juni worden geopend Jl Vrijdag is de vroi w van een arheid r te Bietveld bg Woerden bevallen van een kind zouder armen of beenen Onder bepaalde voorwaarden tot uitbreiding vande instelling is ten behoeve djlr kweekschool voorzeevaart te Leiden voor de eerfikomende 26 jarenuit s ryks schatkist een jaarlyksch subsidie van ƒ 10000 b eschikbaar gesteld O r Gr De vorige week is te Amsterdam een comité vad werklieden opgericht dat zich ten doel stelt het stichten van productieve vereenigingen voor werklieden te bevorderen het knechtschap op te beifeu en de loonwet af t lohaffeu Maandag is van Utrecht naar Amsterdam door d rijkspolitie overgebracht de persoon v B beschuldigd van manslag hij zal voor dit feit voor het gerechtshof aldaar terecht staan i B is de oudburgcmeester eener gemeente in Zuid Holland die op zijn opvolger twee sciwten loste In ecne algemeene vergadeting door de Priesohe maatschappij van landbouic gehouden is foloieu zioh tot de Hooge Eegeering te wendeiij om instemming te betuigen met het denkbeeld om do rechten van overgang en hypotheek op de ongebouwde eigendommen te doen vervangen door eene geéveuredigde verhooging der grondbelasting op dezelfde eigendommen In het adres wordt de Begeering verzocht het spoedig tot stand koraeu eeticr daartoe strekkende wet zooveel mogelyk te bevorderen Te Botlerdam hield Dojiderdag de Ned jMndiugïere niging llran 17n sendingsdag Nadat fles middag ten 12 ure vele belangstellenden waren opgekomen in de zaal van Verscheidenheid en OvereeustemmingC toir het bediscussieeren van een aantal stellingen dié ter bespreking waren voorgelegd werd des avonds door ds M Sjoers jan Dordrecht in de Groote kerk voof eene talrijke schare een Zendings rede gehouden Vrydag vergaderden de afgevaardigden der afdeeliogen waarvan een 50tal waren opgekomen ter beraadslagyig over de belangen der vereeniging Volgens hel uitbracht jaarverslag over 1377 heeft de Ned zendingvereeuiging op West Java acht posten waarvan thans éé x vacant is door het overlijden van den zendeling Geerdiok Op alle zendiugsposteu ia vooruitgang op te merken De inkomsten der vereeniging over 1877 hebben bedragen 3 172 69 dtj nitgaven beliepen ƒ 38 055 29 zoodat de rekening sloot met een tekort van 5091 90 Het bestonr der Maat oh ppy van tuinbouw en plai ukande te Amsterdam heeft het zeer eigenaardig denkbeeld pgevat een rozenplebisciet uit te schrijven De bedoeling ia bij algemeene stemming waarin alle bloemkweekers botanisten en liefhebbers van bloemen in den lande de kiesgerechtigden zijn uit te maken nclkc de schoonste roo is in welken grond en op elke wyze zij in Nederfand het beat gekweekt wordt Eerstdaags zoUen alle kiesgerechtigden voor het rozenpleblisciet circulaires ontvangen waarin eenige vragen gesteld worden en waaraan een stembiljet is verbonden dat omstreeks November dezes jaars wordt teruggewacbt Belangstellenden kunnen klzoo den geheelen tomer hunne waarnemingen doen en de uitslag der stemming e erst tegen het einde des jaars bekend zijn De Minister van oorlog is tot herstel zijner gelondheid naar Spa vertrokken I Thans hebben ook Vlissingen en Gelderland zich I bij het algemeen ooBiité voor het huldeblijk aan Z K H Prins Hendrik aangesloten Dit comité zal uu den naam aauiiemeu vau Nationaal comité voor het huldeblijk aan Z K H Prins Hendrik Voor rckeuiug van den heer A Verraey te Schoonhoven wordt in de Lek eene eenvoudige bad iuriohting gemaakt waarvan h t publiek tegen een matigen prijs zal kunnen gebruik maken Betreffende den vóór eeu paar dagen te Umuiden gepleegdeu moordaanslag verneemt men nader dat de misdadiger een gepensioneerd O I ambtenaar die als scheepswachter aan die haven onlangs is aangesteld zeer verslaafd was aan den drank en de vrouw met welke hij leefde voortdurend misbamlelde Ilen bij hen inwonend nichtje moet op ilieu d ig hare tante beklaagd hebben over de gruw iine boosaardigheid die deze van den man te verduren had de man luisterde in een aangrenzend vertrekje dit gesprek af en versoheen eensklaps met een mes gewapend in de kamer greep het meisje UD en bracht haar een geweldige snede over den geheelen hal toe Op het hulpgeschreeuw van de vrouw en het meisje schoten de bureu toe en werd de woeitaard verhinderd zijn moorddadig voornemen verder te volvoeren Dadelyk werd om een geneesheer geseind en dsze liet zioh gelukkig niet laug wachten Ofschoou het meisje zeer veel bloed verloor moet haar toestand niet hopeloos zijn De man werd dadelijk in verzekerde bewaring genomen De beide hoofdcommissarissen van politie te Amsterdam hebbeu iu overleg met den burgemeester nu reeds zonder de reorganisatie nf te wachten iu de eerste sectie de nachtwachts afgeschaft en deta dieust zoo geregeld dat de nachtdienst door agenten wordt vervuld Voorts is io de anderen eotië io afwachting dat ook daar de nachtwachts zullen verdwijnen het ratelen en uur roepen verboden De Bochtdienst wordt dus daar aanvankelijk nog verricht op den tegenwoordigeu voet met behulp der wachls die van den nachtdienit der eerste sectie vrijvallen Zoodra de reorganisatie tot stood is gekomen worden naar gelang het personeel vermeerdert ia aljg leotiëu ilk noodige veranderingen gebracht Vóór eenige dagen werd van Den Haag per spoor naar Middelburg verzonden eeu kartonnen doos infaondende eenige dames artikelen De doos was in een grauw papier gewikkeld dat met eeu kfuistouw van lakzegels voorzidT toegebonden was Het spoorwegpersoneel hteft de zegels verbroken het voorwerp dat de meeste waarde had uit de doos genomeu daarna het overigeer vrij slordig ingestopt eu de doos raet hct papiermet eeu stuk wit band weder toegebonden Uit de zeer merkbare vischlnoht die aan de overblyvende artikelen bespeurd werd was op te maken dat de dief zich waar8ch jnlijk te voren met de meer gebruikelijke visehvangst in den goederenwageu had bezig gehouden M C Ook Doidreeht zal van 2 tot 18 Jani aantaande ren derde eeuwfeest in de Nederduitsche H vormde gemeente kunnen herdenken eu wel vau de eerste alge meene volkeren kerkvergadeiiug of Nationale Synode van binnen en tuitcnlanditohe hoogleeraren die in X H van 2 tot 18 Juni te Dordrecht werd gehouden Zitoals de geichiedenis meldt had dfn 26 Juni 1872 de eerste predikatie plaats der Gereformeerden binoen Dordrecht in de Kloveniersdoelen onder eeu lindenboora en werd by die gelegenheid voor de eerste maal de doop bediend en wel aan Cornells van G l Aartsz die tot doopheffer had Cornelia van Beveren burgemeester der stad voorts aan Cornells Zoetmas Janneken Kools Jansdochter en Piètertje Jansdochter en werd den 27 Jnli van dat jaar de eerste openbare goadienstoefening in de kloosterkerk de Augustijnen gdiouden den hervormdctot uitoefening van hunnen eeredienst afgestaan en waartoe den vorigeu dag de beelden waren weggenomen de leerrede werd gehouden door Johannes Lippens of Lippins in tegenwoordigheid van Marnii heer van 8t Idegonde eu andere led en der eerste vrije staativergadering die toen te Dordrecl gehouden werd terwyl van 16 18 Juni 1674 m eente Synodui provinoiaal dM gereformeerde kerken vao Holland en Zeeland aldaar gehouden verd De bovengenoemde Nationale Synode van 1578 werd opgetolgil door de me r olgemeeo bekendïegroote Synode van 1618 en 1619 fl C Amsterdam is op weg om een Duitsche stad te wordeu Overdrijvijig zegt gij Toegegeven Maar zeker is het dat onder het jouge zakendoende Amsterdam het Duitsche element een veel grooter rol speelt dan ons lief mag zijn Gastvrij zijn wy Maar het begint ons te gaan als den jovialen gastheer iu Sardou s Intiraes wij raken met onze gasten een beetje verlegen t Is niet prettig als een omaibuspaard struikelt dat ongeval door eeu baardcloozcn Germaan te hooren verklaren met Die Il iUiitidischen Kulscher haben gar keine Bildung uud die iibrigeu Hollander aucb nicht viel Men zal t ons niet kwalijk nemen wij betwisten het recht van den gebildeteu jongeling niet om het gebouw van zijn iortuia op te trekken op Nedertaodsche gastvrijheid en iugeuomeuheid met al wat vreemd is maar prettig neen vinden wij t niet Wij zagen liever een Hollaudscheu jongen achter den lessenaar staan wnar ziju Duitsche tijdgenoot boekhoudt CU achten het auuhooren ran de onbekookte oordeelvellingen van pas gearriveerde slamgenooten over HoUandsche toestanden uiet bepaald bevorderlijk voor onze spijsverteering Wat evenwel met wegneemt dat wij vast overtuigd zijn dat het de eigen schuld is van onze jongelui een schuld waarvan de ouders zich evenmin geheel schoon Zulleu kunnen wasschen dat zij zich van ondergeschikte zelfs ook van enkele superieure betrekkingen en plaatsen iu den handel laten verdringen Dat er zooveel vraag op de markt naar het artikel jonge Duitscbers is en dal de geelgelukte knapen die den Bijn komeu afzakkeu iu de heilige overtui ging dat die rivier tot aan eenige mijlen in zee Duitaoh vaaiwater wezen moest volgens den geograaf Daniel al is en in ieder geval eenmaal worden ial voor het meerendeel slagen en zich een positie weten te scheppen kan uiet anders verklaard worden dan door het bezit van zekere voor het practische leven breikbare eigenschappen die onzen opgroeiende mannen in mindere luate eigen zijn Mistohien ligt het iu hun meerder zelfvertrouwen een gevolg misschieu van hun mitilnire opvoeding een gevolg ook van grootere eeiizgdigheid misschien in de bigere eischea die z aan het leven tellen minder gemakzucht mindere vatbaarheid voor terfijnd J genot zeker kan men iu het algemeen hnn meerdere bruikbaarheid in ondergeschikte betrekkingen als de hoofdreden vau hun welslagen noemen Zdo vermeerdert bij den Ug da Duitsche kolonie in Amsterdam en daar niet alleen hipn vereenigingen tot onderliuge hulp en vermaak tot het bevorderen van Duitsch leven en Duitsche uatioualiteit vindt men pp alle handoUplaatsen en de vertegeqwoordiger van het ras ontmoet men in het geheele Uud grasmaaters gaan xoor reizende koeplieden in manufacturen volgen eindelijk vindt gij Duitsche voetstappen op ieder handeUgebicd Aangenaam is dat niet Wij vreezen verkeerd verstaan te wordeu Wij bestrijden de vreemdelingen niet al konden wij ze soms wat beleefder wenSchen eu al vinden wy de liefhebberij waaraan sommigen hunner zich schynen over te geven om kugeuachtijte mededeelingen over Hullaiid aan de KölnitcheZtilung te zenden en Duitsche bladen op te vullen met kinderachtige mededeelingen over de miiJBh ers de lange pijpen en de jenever wat ondankbaar enkwajongensachtig maar vij betreuren het dat tun overeenkomit noodig schijnt wij betrenfen hel datHollaudsohe jongeliugen zonder plaatsing pudloppeii eu om het biljart hangen terwijl de Duitsohcr ophet kantoor werkt Zij hebben geiyk zij werkeu Ku daarvoor mag en kan men uiet anders dan sympathie hebben f Bij den brand van de Protestantsohe kerk te Baamsdouk had het volgend aaudoenlijk feit plaats Sedert onheuglijke tijden was er op het dak derkerk eeu ooijevaarsnett op dat nest zat by denbrand de oude met drie jongen welke nog uietkonden vliegen Toen de vonken op het nest begonnen te vallen spreide de oude zijn vlengels nitom ziju jongen te beschermen maar dit kon bijden aauhoudenden vuurregen niet lang duren Ein delyk nam de oude één voor één zyn jonge inden snavel en bragt ze in de nabijheid in veiligheid hier zyn cu de oude die nog al erg gebra n4 is èn de jongen opgenomen en wordeu thans by den heer mr Heere burgemeester van Baamsdouk verpleegd Fr Nb r Zekere 8 te West Graftdük had zioh vóór enige dagen failliet verklaard 3y het inventariseeren vond men slechts eenige zaken vangeringe waarde doch later kwam men tot de ontdekking dat hij biJHa geheel zijn huiiraad en inboedel naar een bloedverwant zyner vrouw in een naburige plaats had laten vervoeren Hij isi daarop dadelijk in hechtenis genomen Toen men later ook zijne vrouw kwam gevangen nemen is deze iu den regenbak gesprongen eg verdronken Aan bet tlreehUch taiihlai lafMVman dat de toestand van het j ichtveld veelbelovend is voor de jagers uamelijk Er zijn hazen en konijnen in overvloed De vreugde der jagers over dit bericht zal waarbchijnlijk in omgekeerde reden staan tot die der landbouwer die hun te veld staande gewassen door den overvloed van knaagdieren merkelyk luUen zien benadeelen Wat de hazen en kouynen zelven betreft zoolang hun leven blijft gespaard sullen zij zich verhengen dat er in Nederland een jachtwet bestaat die hen de voorbereiding tot het moordend lood des jagers zoo pleizierig mogelijk maakt MM Ct Te Londen is een geliihographeerde plaat verschenen voorstellende een groot vierkant van zaktep gevuld ieder met 5000 pond sterling te samen uitmakende 6 millioen ponds het bedrag dat voor oorlogsmalierieel door het Parlement werd gevoterrd Daarnaast is vermeld dut men voor deze som ïia bouwen 80 kerken 80 l ppellen 840 scholen 80 hoogere scholen 80 bad eu waachiurichtingeu 40 gasthuizen 80 verbeterhoizen 40 ioitituten voor bliuden 400 reddingbooteu met stations 1300 landhuisjes voor menschen die in keiden wonen 20 musea 1000 drinkfouteinen voor menschen en vee 40 openbare boekerijen voorts blijft dan nog geld genoeg over om voor zendeliugsgenootschappen 400 000 poud sterling beschikbaar te stellen 400 oudgedienden te pensioneeren 200 000 pond sterling te Verdeden onder de matigfaeidsgenootsohappen eu 200 000 pond te geven aan het bijbelgenootschap en 200 000 pond te schenken aan de hongerenden iu China eu om aan te koopeu 1 000 000 KG vleesoh 5 000 000 KG brood 506 000 KG thee eu 4 000 000 KG suiker De beste inner van kwade schalden is Billy Bang te Philadelphia Hij gaat aldur te werk Hij draagt een enorm grooteu hoed waarop in daidelijke letters te lezen slaat Bad hult eoUected A i kwade posten worden door mij geiud Het spreekt van zelf dat slechte betalers het zeer onaangenaam vinden zoo iemand dagelyks by hen te zien sanbelleu en tén hunner leverde zelts ten aanklacht tegen Billy in de rechter sprak b m evenwel vry eu verklaarde er niets fau te kuuneu doeu zelfs uiet als BiUy eeu heekn toren op zij Jiocd wilde zetleu Laatste Bericliten Londen S Juni Iu het Lagerhuis heeft sir Stafford Northcote medegedeeld dat de Begeering fauKlen door tusscheukomst vau graaf Muuster uit Berlijn de uitnoodiging heeft ontvangen voor ile bijeenkomst op het congres aldaar den 13deu dezer ter behandeling vill het verdrag van San Stephano Lord Salisbury gelooft dat ook audere Mogeodhedeii zich zullen houden aan de voorwaarde eener vrije aiscuaaie over hot geheele verdrag Engeland zal op het congres vertegenwoordigd worden door fords Beaoous dd Salisbury eu Odo Bussell Bl kem eene verklaring van lord Salisbury in antwoord aan lonl Grey is de mededeeliug iu do Globe van lastadeden Donderdag tan eeaenmale out bloot vau authentioiteit Berlijn ï Jmi Blykeai ket buUetio van heden uamiddag half 5 are ia dê toestaad das Keizers bevredigend Z M heeft geslapen en enig voedsel gebruikt Woeaea 3 Juni Iu het huis van afgevaardigden is i wet op de quoten met 131 tegen 62 stemmen bij de derde lezing aangenomen De wet betreffende schold van 80 millioen werd b tweede en derde iMiiig aangenomen met 136 t gen 43 stemuién Voorts hechtte de vergadering har goedkeuring ahn de wijzigingen door het Heerenhoii in de statuten der Bank gemaakt Vei SIHiles 3 Juni Het ontwerp tot k t angaail eener aflosbare 3 pcL schuld voor den aankoop van spoorwegen ia in den Senaat aangenomen Bu rgerlijke Stand GEBOREN iw Renanki Caroelia osdtrs A Siaitut en M i tan Rijst loblapa Miria ouders Ti Baars éa F Botre Maria ouders S T Valloferrgt O E Vsrwaal Johannes Jacobos opdara 1 W M Kromme sa A C vu Leeowea t Iralodiai Oerardas Lgdavicos oadeia J O boekanp w C 9 in fnga C athariu Maris oadt s O StraVer ea J IS vla Leeavea OVE LCSEN 1 t i A Ijaael l n 1 mjVk M Kuipers 1 j 11 m C de Broio 1 J ADVERTENTIÈN Vaor de ewijaen vtin deelneming de geboorte van ona Dochtertje betuigen wfl onzen haitel ell dank = J H W R BONTE N BONTE MoLLM Gondq 4 Jniii 1878