Goudsche Courant, zondag 9 juni 1878

1 liii oiiif Zondag 9 Juni 1878 L T VT EEIDE i SOUEB GjONDEfiT TB GEVEN ipoOE HET Muziekcorps vamhet 7e Regiment Infanterie ONDEB DlUECriH Vil DEN HeEK £ MANNj lO JUNI lé 8 te 7 uren I w so y op MAANDAG des avonds NaaflokpJBAL RË Led i bebllbn liet ééBe Danie enbunne bÖ hen inwonende kinSbren Jmeb Toegang Introduci voor Danfes n Kinderen 23 Centsper persoon i i i aanleiding vaü bet eerste lid van Art 19 vttwt Beglementjwprdtaan Kinderen beneden di f léeftjjd van 4 jaari alsmede aan Dienstbodeni de toegwg Terbodem HET BESTUUR iO PorWen iGEDUBE liE de 2 Pinksterdagen 10 NET Af GEWERKTE PORTRETTEN a 1 Gulden PHOTOGRAAF Bleekersslngcl tegenover de KASERI E Vrijwillige Openbare Verkooping door overlijden van den Eigenaar De Notaris REIJNDERS gevestigd te Zevttihiiüen is voornemens ten verxoeke van de er enamen van wijlen den Heer D VOS bg veiling op WOENSDAG den 19 JUNI 1878 en bji afslag den 26en dierzelfden maand beide dagen des voormiddags elf uur in het Logement De Zwaan te SUinoijk te verkoopen Een hecht sterk goed onderbonden en gunstig gelegen HUIS gemerkt n 104 waarin sedert 45 jaren met het beste gevolg de BROODBAKKBRU en KRUIDENIERS AFFAIRE is en nog wordt uitgeoefend met groote SCHUUR en flinken TUIN staande en liggende aan de oostzijde van de dorpsstraat te Bleitteijk kadastraal bekend Sectie C Nrs 135 136 en 714 ter grootte van 10 aren 63 centiaren Twee gedeelten van dit perceel zgn verhuurd te zamen voor 1 50 per week Te aanvaarden bü de betaling der Kooppenningen op 15 JULI 1878 of zooveel vroeger als met de verkoopen zal worden overeengekomen Het perceel is dagelgks te bezichtigen en inmiddels UIT DE HAND TE KOOP Nadere inlichtingen geeft genoemde Notaris IN DE op DINSDAG 11 JUNI i des avonds ten 6 ure ï TB GEVEN DOOR Den V Heer Jos A Verheijen J Oeoanist met welwillende medewerking van Den Heer Herman Venderloo Tenob billettant vt n Arruterdam rograinma met ToegiiD sbewgzen zijn a 49 cents de pjn socUi ofp den ilag der Uitvoering te bekomen bn dep Koster lelt Remonstrantsehe Kerk en des j vonds aan aen ingang van het Kerkgebouw JSe der Armen Gedeeltelijle ti n voord APKEtl T dienst hebben wi heden uit en ah andersgeien COMP ojnIslag Men gelieve hem dm gtene zina voor ont beatfrnd meer a A KOK Boek en Kantoorhandel I De Nlotaris J I AARSCHALK te Boelfoop zal op DONDERDAG den 27 JÜNIJ 1 78 des morgens te Elf ure in het Logement van J J VAN DER BIE aldaar in het openbaar Veilen en Verkoopen Een hecht sterk en weldoortimmerd Huis Pakhuis en Erve aan de Achterkade te Boskoop groot 4 aren 66 centiaren Zeer geschikt tot oprichting eener Fabriek ot uitoefening van Winkelnering of Bedrijf Te aanvaarden bg de betaling 1 OCTOBER 1878 of zooveel vroeger als met den verkooper zal worden overeengekomen Inmiddels uit D HA D TE KOOP Nader onderricht wordt gegeven ten Kantore van gemelden Notaris te Boskoop NATIONALE BELOONING Van rr 16 600 Grwt GOUDEN MÉDAILLE KCHTB DE Versterkend spijnertorend hoorlsverdrijvend TM wijnhoHdeud ehksler bevat alle hoe danigheden der 3 verschillende kinasoorten vereenigd het is zeer aangenaam en wordt leer door de geneesheercn aanbevolen ifxen Bloedsgebrek gebrek aan krachten ziekelijke bleekheid aandoeningen van de maag bloedarmoede gevelgen van het fti cAé raambed aanhoif dende koortsen langzame herstelling enz FABRIEKSMERK OEDBPUNEERD 33 1 DMUOT IN IN AUl OOEOt AMTHWEN Gouda Depot by ZBLDENRIJK Apotheker KI EK FIV vertroiiwbarcn raad in het beroemde geïllustreerde werk Dr Airy s NatnurgeneeswUze prijs i Gulden en over 6 0 bladjgden dik bij alle Boekhandelaars te ontbieden of rechtstreeks bij Kichter s boekhandel te Rotterdam tegen rauco toezending van 30 Postzegels a 5 Cts die ook vooraf op ra co aanvrage een uittreksel daarvan franco en ijratit verzendt Dit voortreffelijke werk moest in geen huisgezin ontbreken WEDSTRIJD GEASMAAIMACSINE Op 4 Jiinf ji te Middejiiarnis i EERSTE PBIJS behaalde de WILLIAM ANTON WOOD in concurrentie met de CHAMPION van MITCHELL WARDER de SIMPLEX van HOWARD en 3 verschillende SAMÜELSONS Agent voor Qouda en omstreken J C GSTTK Keizerstraat Gouda bg wien Prgscouranteu en inlichtingen te bekomen zgn De Hoofd Agenten voor Nederland HOOGLAND MASSEE Dordrecht Wedj J C MAS8ER ZOfiN Goe Vcriiandeldeijtdvn Bg n c dergeteekende w rdt uitgegeven een iDJii nteraad O la tste Nrs 1 vatteQ o a de voiurstellen Van Bniïg en WetM en de inissive der openbare Ge n hcidscommiswe bet kelgk de aanvraag om Concessie tot aanleg en ex PLOITi iriE EENER WATERLEIDING bmnen deze gemeente benevws de nitvoerige dis icuasie oier dat onderwerp Ptgs per jaargang DRlB GULDEN U BRINKMAN Gmda 4 Juni 1878 i eOüTVEILING TE ROTTERDAM van ca 60 000 stuks droge Petersburger Kroonêtadsche AlemelseJte Wijburgtren Zweed scAe Oretien en Vuren Delen Coulant zal geveild worden eene partg Amerikaantehe piteh pine Platen en eene partg JEüken Ribben Alles versch uit zee aangebracht liggende op de Werf Kon Welvahkn aan den Hoogen Zeedgk te liotterdam op Dinsdag den Uden Juni des namiddags ten half twee nre in het Vkskoofloxaal aan den Oostsingel te Rotterdam ten overstaan van den Denrwaarder JOHAN COENRAAD LACH bg wien op aanvrage Notitiën te bekomen zgn 2 Dat s menschen leven van lieverlede korter wordt is geen verbeelding de geschiedenissen van vroegere en latere enwen overtuigen ons daarvan maar op 40 50 paren grgs te zgn en oud te schgnen is onnoodig betrekkelgk worden zeer weinige menseben oud want iemand van 50 a 60 zelfs 70 jaren is niet oud zelfs zeer dikwgls mannelgk en kracht vol Doch wat doet den mensch oud schgnen Meestal vroegtijdige grgsheid of verdorring van het Haar spoedig gevolgd door uitvallen Die niet oud wil schgnen voor den tgd gebrnike intgds de middelen daarvoor de OI D GAMHAGEM S BËRGPLAIEN OLIK houdt het baar levend zacht enl glanzig zet oogenblikkelijk den wortel van het reeds dorrende Haar weder vast en hergeeft het de vorige groeikracht zoodat dit middel wel dengdelgk voor te vroegtgdige grgsheid waarborgt en u tot het einde uws levens met een fermen haarbol doet prgken De prijs per fleschje is 60 cts Hoofddepotte Delft bg A BREBTVELT Az En verder bg Wed N J Sindan Ltideii W Mgthelm Voorborg A Boi Berhel Mej de Wed BOSMAN Oondi A PriQB ZereDhaiKD Wed 6 Wilhelmni Woerden GOODA DBüK VAK A BkINKHAI Ad ver ten Hen Allé soorten van prima qualiteit vil E Tli lJSES tef L udAvigsha ifen a Rh tot Me meest concurreerende prgzén verirrggbaar bg Van VVagcntngcn Kcijsor M te Dordrecht i iJ V uoipjijo i OV OZ na f VflHa l On do üiiacioao SHfnaova HUISMIDDEL Twen HOEST HEESCHHEID VEKKÜUOHEID bestaat wel geen eenvoudiger en doeltreflender huismiddel dan de JOH HOFF sche Malz Bonbons Bg het gebruiken van 5 a 6 BONBONS in een kop heete melk zal men retds onmiddelijk de slgmoplossende werking bespeuren en spoedig van de verkoudheid geheel en al bcvrjjd zijn Verkrijgbaar in BLAUWE Zakjes 30 cent JOH HOFK sche Centraaldépot Arasterdam Smalle Bloemmarkt bij de Paleisstraat F 250 Tb Gouda bg J C va VKEUMINGEN Schoonhoven L B Okhuizen Delft Frankamt Onfeilbaar Middel Ondergeteekende heeff de eer te berichten hg sedert 3 jaar een middel heeft uitgevonden tot gehecle UITRüEIlNti VAN WANDGEDIERTEN uit alle Woningen zonder het Hout en de Verf te beschadigen Hg biedt zich bjj deze beleefd aan tot het REINIGEN VAN WANDGEDIEUT Van do sliptste geheimhouding kan men verzekerd zijn verschillende getuigschriften zgn voor de belanghebbenden ter inzage Oeene betaling behoeft te geschieden voor men overtuigd is van de geheele vernietiging J DE JONG Az Timmeiman Kuipersteeg K 207 Gouda Het zal voor een ieder vooral voor Zieken niet onbcliuignjlc zgn te vernemen lat iu het wirkjc OPEN RRTEF aaiiDr VrniS t i ii iUA TIKNDE DRUK de in het herhaatddgk aan ckondi rle bo kwerk Dr jliry s NatmirgeneesKyze afgedrukte Btlfsten nader orden besproken Wie er zieli van weiischt ie overtuigen in hoever die attesten waar ijti ontbiede in Bichter i Boeiimdel te Rotlerdam boven aangekondigden brief die hem op franco aanvrage gratu eu franco toegezonden wordt Koudwater Zelfwasschende Zeep Nieuwe Manier van Wasschen Men behoeft g een heet water geen soda geen bleekpoeder of andere schadelijke ingrediënten te gebruiken Het goed behoeft niet geboend of gestampt te w orden Een stuk voldoende voor een gewone wasch van 6 è 8 Personen Prijs 58 Cents per stuk Verkrijg baar bij J H SPIEU1 G8 Kattensin el waar op franco aanvragen verdere inlichtingen te bekomenzijn omtrent gebruik enz GOUDA 8 Juni 1878 2ÜME BOMUZ EN ANME JIJNEN Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz y te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BOBDBAUXWUN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proeffiesschen kwart en half ankers Frij iooaranten worden gratis en ftanko verzonden Alles wordt fi anko huis geleverd mmmummWimm Afdeeling Woerden en Omstreken van Paarden f ee Pluimgedierte Landbouwwerktuigen Zuivelbereidinq enz OP WOENSDAG DEN 28 AÏÏGUSTUS A S breeder bg biljetten omschreven Des namiddags HARDDRAVERIJ door Paarden van Zessen Klaar om belangrijke Prjjs en Premie Den 4 September VERLOTING van op de Tentoonstelling aangekochte Paarden Koeien Landbourowerkttdgen en andere voorwerpen welke minstens eene inkoopwaarde hebben van ƒ 5 Namens het Bestuur voornoemd C E VAN DEB QUAST Secretaris Hotel Restaurant Wykerbrug bij Voorburg allergunstigst bekend om de schoone ligging Araagen Tuin met ruime Zalkn voorts Amusementen bijzonder geschikt tot het geven van PARTIJEN wordt aan FamiliSn en Corporatiën minzaam aanbevolen door den Eigenaar J C VAN LOMMEL Tarieven of inlichtiiieen worden op aanvrajfe franco toecezonden StaUlnff voer mini 60 Paarden OoüDi Dbok van A Bkinkxak