Goudsche Courant, zondag 16 juni 1878

Kondwater Zelfwasschende Zeep ntieuwe Manier van Wasschen Men behoeft geen heet water geen soda g een bleekpoeder cl andere schadelijke ingrediënten te gebruiken Het goed behoeft niet geboend of gestampt te worden jEen stuk voldoende voor een gewone wasch van 6 è 8 Personen Prijs 58 Cents per sluk Verkrij ba ar bij J II SPlEUli G8 Ballensin el waar op fi anco aanvragen verdere inlichtingen te bekomen zijn omtrent gebruik enz GOUDA 8 Jani 1878 Gebr PALTHE te ALMELO Woensdag 19 Juni N 21Ö6 1878 GOUDSCHE COURAKT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insendiDg van adrertentiën kan gescMeden tot é n uur des namiddaga van den dag der uitgave STOOMVERVERItf van wollen en halfwollen zö en en tialfegden Japonnen Gordjjnen Trjp Tafelkleeden enz enz Mantels en Heerenkleedingstukken worden geheel in elka r zonder lostornen geverfd CHXSUISCaE WASSCHERIJ van Japonnen Heerenkleedingatnkken Gordijnen Tafelkleeden enz enz Japonnen en Mantels met welk gameersel het ook z zoomcde Heerenkleedingstukken worden gewasschen zonder lostornen en zonder dat ze krimpen Monsterboeken liggen ter inzage en prijscouranten zijn te verkrggen aan onze depots die in alle groote plaatsen van Nederland gevestigd zijn De verfgoederen worden met c 14 dagen de waschgoederen met c 8 dagen weer afgeleverd Gerepresenteerd te Gouda door den Heer W van der PA LS aan de Markt die de te behandelen goederen iederen Zaterdag naar Almelo opzendt HAAOSDSE WIHm Heden ONTVANGEN verschillende soorten Zomer Patés geheele en gedeeltelijke KREEFTEN in blik ZALM SARDINES PALING in gelei SCHILDPAD en LONDONDERRIJ SOEP CABINET PLUM en AMANDELPDDDINGEN fijne LIKEUREN van Wflnand Fockink en QEDISTELEERD Wed P J MELKERT Haven 14 Gouda Best Grerookt eigen slacht 38 cents de 5 ons bij T N REEBEEN o p de Niepwe Hsvea Alle soorten van prima qualiteit RUUNDUiGËN VAK E THUNES te Lud Adgshaiena Rh tot d meest conciirreerende prezen Ter u baar bg Van Wageningen üeyser te Dordrecht mmm m rqoïi van af heden verkrijgbaar in den Tnin der Sociëteit ONS GENOEGEN waartoe zich minzaam aanbeveelt A DAM Kastelein GEHEKL NIEUWE VINDING tot finale uitroeiing van WAKDCËDIERTËN zonder reak of iets beschadigen met 6 jaar garantie Te ontbieden door het geheele Rjjk J GOEDHART Co Adres Oppert 64 Rotterdam Het zal voor een ieder vooral voor Zieken niet oabelangrgk zgn te vernemen dat in het werkje OPEN BRIEF aan Or VITUS BBVINSIHA TIENDE DRUK de in bet herhaaldelijk aangekoidigde boekwerk Dr Mry i Naimrgneetayzt afgedrukte attesten nader worden besproken Wie er liah van wenscht te orertnigen in hoever die attesten waar liJn onlbiede in BieUn t Boekhaniil te Rotlerdam boven langekondigdeD brief die hem op franco aanvrage grttit ta franco toegeionden wordt GOODA BKOX VAU A BBIKKHAlt SIGAREN MAGAZIJN KORTE GROENENDAAL LA FLOR DE DIAS BANCES Kleintjes Manilla dek Extra Kwaliteit 2Yg et per stak 2 40 per 100 in kistje NEDERLANDSCHE BANK 2 centperstnk De welke de tot heden san die prgg verkochte Sigaren ruimschoots overtreffen Onder minzame aanbeveling Uw Ond Dienaar JACQUES COÜRLANDER Vert enwoordiger H C vah STAVEREN KEi lSGEVI VG DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SC Hl EL AND doen te weten dat de Vereenigde Vergadering van Schieland by besluit van 30 April 1878 de verkiezing vaa een Hoofdingeland op den 4 April 1878 in het Ie District gehouden beeft vernietigd en de verkozene niet heeft toegelaten op grond van Art 11 en 37 van het Reglement voor het Hoogheemraadschap van Schieland dat naar aanleiding hiervan in voldoening aan Art 32 van het Reglement van SchielantTeene nieuwe verkiezing voor een Homfdingeland moet geschieden dat die verkiezing thans bepaald is op Donderdag den 20 Jnnij 1878 te Overachie in de Uitspanning ude Vergulde Koettwfigen van des voormiddags 9 tot des namiddags 2 ure en dat bij die gelegenheid tevens eene verkiezing zsl plaats hebben van een HoofdingelandPlaats vervanger iu plaats van den heer P OuwcLKtN die als zoodanig zjjn ont8ll heeft genomen DuKQRAAF en HoooHERUBADEN Van ScUeluid üe Secretaru Rentmeerter De Dijkgraaf W O WIJNMALEN J A VAILLANT Ondergeteekende bericht zjjnen geachten begunstigers dat hg continneert tot het geven van DANSONDERWIJS en noodigt diegene uit die ter gelegenheid der a s feesten en kermis zich iaanroot wenschen te bekwamen zich bg tgds aan te meklen H F GORISSEN Dans onderw zer Spieringstraat F 78 In eene MANUFACTÜURWINKEL wordt gevraagd een FATSOENLIJK JONGMENSCH ter opleiding in het vak Brieven franco onder letter A bg dei Boekhandelaar H C EDAUW Jb OoBthsren B 44 alhier In eene FABRIEKZAAK verlangt men lèMAJSD eene nette htbid Schrgvende en goed kunnende Rekenen Adres met franco brieven onder letter B aan het Advertentie Burean van A KOK Coup Boek en Kantoorhandel te Gouda Alle Maag en Borstkwalen alsmede Koortsen Hardlijvigheid slechte Spijsvertering ook Zenuwzwakte en Bloedarmoede eni ent wolden spoedig en zeker genezen door de wereldberoemde Dr AIRY g SPECIALITEITEIV Bes ieder die Bdvorens een kuur te ondergaan sich van de degehjkheid dezer Specialiteiten wenaeht te overtuigen ontvangt op frnneo aanvrage door RiOHTia s BoekkanM te Botterdam grati en franco een 120 bladzüden dik Uittreksel uit Dr Airy s Natanrifeneesiryzei waarin men onder anderen eene meni getuigschriften van gelukkig genezen lijders zal vinden De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAö WOENSDAG en VRUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATER DAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 BUITENLAND Bultealaiidscli Iverzlclit Het groote nieuws van den dag is de oificifele tekst door de Olobe opeubaur gemaakt van de overeeukumtt tnssohen Sohuwalulf eu Saiiabory betreffende het traotaat van San Stef ino Niet ten onrechte heeft dit stak in Engeland en in geheel Kuropa seusalie gemaakt Daaruit bigkt toch dat lord Beaooosfield s ofliciécle woorden steeds niets aren dan declamatie om tyu eigeulgk doel te verbergen rrgiling vnii de Ouslersche quaestie door V iigclaiut een deel all diu buil te vertekereu llutlaiid krggt al wat het neuscht Batoum Kars eiiz Europeeach Tarkge wordt nagenoeg geheel onaf hankclgk terwgl den Sultau niets dan een schaduw van gezag overolglt en Atiatisch Turkge wordt toevenroawd aan de hoede van Engeland d i door EogeUch Iodisobe troepen lal worden in loom gclioaden op £ og heh Indneba wgae lal worden beheerd en op Kugelsok koloniale wgze roortreffelgk tal worden ontwikkeld en geéxploituerd Hel pkn van Bvacousfield is grootsch en too het op het congres uitvoerbaar bIgkt tal het de Oostl rsohe quaestie waarsohgulgk oplossen maar de wgze waarop bel wordt uitgeroerd is stuitend voor ieder ilie in de politiek nog hecht aan moraliteit Het is de rerloocheniug van Eugelauds staatkunde die de regeering beetle te verdedigen de grootste misleiding door eenige regetriug gi pleegd op haar eigen partij orernemiug en uitbrcidiug der beginselen welke raeu bg de oppositie afkeurd eu waarvoor men dete partg door het slijk sleurde Zoo het congres het traotaat tnsschen EngeUnd en RusUud dat in elk ge al den rede tusschen deze rijken bewaart be estigt dan zal men moeten erkennen dat lord Beacousfield een grootscher eu breeder inlicht getoond heeft in de Oasteraohe moeielgkheid dan de heer Gladstone had waut Gladstone had Aiie vergetcD en daarheen de Turken willen bannen terwgl lord Beaoonsfield ook Aziatisch Turkge hervormen il iDluMohen is het de vraag of de Engelsohe oonserTstieven ook nn nog de regeeriog zullen bigveu volgen en ook of de Turken zonder wanhopig verzet ziek zollen onderwerpen aan de mogendheden Aan de Ind mdtnee sohrgft men dat te Berlgn verzekerd wordt dat tusschen Engeland en Oostenrgk en tnssoben Oostenrgk en Busland ook afzonderlijke voorloopige verdragen gesloten zgn Bg het verhandelde in de opeuingszittiug van het congres in ons vorig nummer medegedeeld kunnen wij nog voegen dat het eerste woord dat gesproken is een wenich was van graaf Andrassy voor de spoedige genezing des keizers van Duitachland waarop prins Bismarck met een enkel woord bedankte De volgende zitting zon gisteren plaats hebben omdat men het raadzaam achtte de verschillende gevolmachtigden een paar dagen tgd te geven tot particuliere gesprekken Over het algemeen denkt men dat de zittingen van bel congres slechts zullen dienen tot het formoleeren en offioieel vaststellen van reeds officieus gesloten compromU Indien dit zoo is zal er in de volle zitting geene aanleiding ign tot warme discussie Se belofte tot geheimhouding doet volgens den speciaal voor het congres uaar Berlijn gezonden correspondent van den Tempt e dngbladcorrespondcnten nog qiet wanhopen dat ze niet uu en dan eens berichten uit de zittingen zullen kunnen mededet len Uet komt hem oumogelgk vour dat alle plenipoteutiarisaen tut hrt einde van het congres zouden blijven zwijgen Vooral grondt hg die verwachting op de Eugelsche en de Turksche diplomaten Engelsohe slaatsliedeu die er hunnen hoogslen roem iu stellen zich de dienaars der publieke opinie te noemen knunen niet best nulaten hnune meesteres van inlichtingen te dienen terwijl de Turken wel eens boos van eene zitting zullen komen en dan wellicht in de geschikte stemming zullen zgu om door een handig ondervrager lich de redenen van bun d il te laUn oBtlokkcn Men litt het cok de pers heeft hare diplomalen die aicude op i e mensohelgk zwakheden d r werkelijke diplomaten nu reeds loeren waar iets zal los te krijgen zgn om aan hunne ongeduldige lezers Uiede te deelen De Duitache Keizer gaat goed vooruit de krachten nemen niet zoo toe als men dat wenschen zou maar als men den boagen leefdjd in aaoourkiug neemt heeft inea geen khigea Wiit de voerbereidio voo de verkiezingen betreft bljjven de uScieuse bladen een met rerwaohte kalmte aan den dag leggen er wordt niet meer op de nationaal Ubcraleu gescholden zooals dit kort na den moordainslag het geval was Een der Ministers zou uaar men rerzekert aan natio naalliberale afgevaardigden vericlaard hebben dat het de bedoeling dtr Begecring volstrekt uiet is bij de verkiezingen zich vijandig te stellen tegenover de liberale partijen De liberalen willen voor alles trachten de 12 zetels die de sociaal democraten in den Ugksdag hebbeu te doen vallen Von Treitschke breekt iu de Preun Jakrb een lans voor de afschaffing van het algemeen stemrtctit Te Parij overieden de blinde ex koning van Hannover Hij had zich in de hoogere kringen te Parijs veler achting weten te verwerven De DaUji Aew deelt mede dat zgn toon prii s Ernst van Hannover afstand tal doen van zgn rechten op den troon Uit welke bron het blad dit bericht heeft wordt niet gizegd Uit Parijs meldt men dat de overleden Koning in Hannorer zal worden begraven Iu België is eergisteren feest gevierd over de overwinning der liberalen Volgeus de Iniéftndanee mag men het optreden van het nieuwe Kabinet binnen niet te lang tijdsverioop verwabhten De Koning heeft dezer dagen bij zich ontiangen de voomsamste leden van de Kamer ora met hen te prekeu over den toestand terwgl de heer Frère Orban de voorbereidende stappen doel voor de sameusttUing van een Ministerie De moeilgkhedeu die lich dreigden voor te doen zal men vermoedelijk kunnen ermgden Het nieuwe Ministerie zal naar de Indépendance er Ujvoegt met uitzondering van twee leden besuan uit personen die nimmer te voren deel hebbeu uitgemaakt van etnig Kabinet De Etotte Beige spreekt van de mogelijkheid dat een afconderlgk Ministerie vjin onderwijs wordt ingesteld Het oudetwij zal een eerste plaats innpmen op het programma van het nieuwe Ministone Het middelbaar onderwijl geregeld bg de wet vaa ISiiO behoeft een ingrijpende hervorming terwijl ook de wet van 1842 op het lager onderwgs op sommige punten herziening noodig heeft Uit de Vereenigde Staten komt het treurige berioht dat een algemeene opstand der onrechtvaardig behandelde Indianen de regeering gedwongen heeft alle beschikbare troepen naar den Jnium Counlri ADVËRTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeonderlgke Nommers VIJF CENTEN te zenden Generaal Sherman en de minister tan oorlog achten beiden het leger te zwak om voldoende maatregelen te nemen en eiscben een grooter aantal troepen Gelukkig tal de president der Uuie uiet wegens verkeerde verkiezingspractijken afgezet of ia slaat van beschuldiging gesteld worden BINNENLAND GOUDA 18 Juni 1878 Bij den uitgever G ïheod Bom te Amslerdsm wordt uitgegeven een drama in 5 bedrijven getiteld Twee Zutttrt van onzen stadgenoot Dr C A Tebbeuhoif Een drama te beoordeelen na het alleen gelezen te hebben en dus zander het te hebben tien opvoeren gaat bezwaarlgk Het doel van een drama is Of de planken gebracht te worden en er b hoort meer verbeeldingskracht toe en meer kennis van liet tooceel diu waarop wy kuanea bogen om in alle deden het effect te beoordeelen dat de verschillende per souagea voor het voetlicht tallen maken zonder hen te hebben lien optreden Wg bepalen oiis derhalve tot een bloote aankondiging der uitgave Het programma van de 101ste Algemeene Vergadering het congres en den wedstrijd der Nederlandsche Maatscbappg ter bevordering van Nijverheid alhier te honden van 8 tol 12 Juli e k luidt aldus Maandag 8 Juli s avonds 8 uur Feestelgke ontvangst van heeren directeuren en afgevaardigden door het Dagelgksoh Bestuur der Gsmeente op het Raadhuia Daarna ontvangst in de zaal Nut en Vermaak der sociëteit de Réunie Muziekuitvoering Stafmnziek 4de Regiment Infanterie ouder directie van den heer A Grentzius aangeboden door heeren officieren van het 4de Regiment lufanterie Dinsdag 9 Juli s morgens 9 uur Eerate zittiuK der Algemeene Vergaderiug iu het kerkgebouw der nRemouBlrantsohe Gemeente s Morgens 12 i uur Déjenner in de zaal Nat en Vermaak aangeboden door het Departement Gouda s Middags 2 aq r Opnicg van den wedstrijd van voorwerpen van kiiUstngverheid in een der lokalen van de Burger Avondschool s Middags 2 4 i uur Matinee Musicale 4d Regiment Infanterie s Middags 5 uur Table d hote in het hfitel de Zalm s Avonds 7V o Groot Concert van de Koninklijke Militaire Kapel van het Regement Grenadier eu Jagers onder directie van den heer F Dunokler aangeboden door de sociëteit Ons Genoegen Woensdag 10 Juli s morgens 10 uur Ngverheidsoongres in de vergaderzaal en in looalen van tel jBaadbois s Middags 2V9 uur Orgel Conoerl in de i Qjoo k of St Janskerk s Middag B uur Tabls d h U 5b het h tel de Zalm s Avonds 7Va uur Groot Concert Van de Stafmnziek van bet Regiment d d 8chuH rij Rotterdam ouder directie van den heer W Hatschenraijter WzO aangeboden door het Dtpartement Gouda ia de tuin der sociëteit Ons Genoegen Donderdag U Juli a morgen O uur Tweede Bijeeiikomst eu slnitii p van het Congre Tweede zitting en sluiting der Algeueeae Yrrg deris