Goudsche Courant, vrijdag 21 juni 1878

bondag 23 Juni 1878 W 21Ö7 GOUDSCHE GOURAïïT Nieuws eo Adveiicnlieblad ïoüi Goada en Omstreken Brussel is Juui Naar mcu verzekert is bet nieuwe Kubiuet aldus sanieugesteld Frcre Orbau president v in den Miuislerraad cu Minister van builenlaudsche laken j Bara justitie j Vou Humbeeck onderwijs Sjinclelette openbare werken Graux fiuantieu llolin JaoqueniyuB binneuUndsche uiktn generaal Benard oorlog Waarsohgulijk zullen de Kamers tot eene buitengewone Sitting bijeengeroepen worden om goedkeuring van haar te verkrygtn up de oprichting van ecu Ministerie van ouder ys dat tot uog toe nii t bestaan heeft Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 19 Juni 1878 Kantonrechter plaatsvervanger Mr J FOllïUIJN PKOOQLEEVER Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr VV C A 80H0LTEN to Rotterdam VEROOKDEELD M D winkelier wonende te Gouda tot eene bete an tien gulden of gevang van twee dageu wegens in zijne woning te Gouda bewaren van vijf vaten gevuld met petroleum in eene grootere hoeveelheid dan van 200 liters H O 8 slachter wonende te Gouda tot eene boete van drie gulden of gevang vau één dag wegens in ijne alaohtplaats te Gouda uitgestald hebbeu van ruiidvleesch dat niet door eeu der keurmeesters as goedgekeurd E K weduwe van C M uitdraagster eu P T weduwe vau B S uitdraagster beiden wonende te Gouda ieder tot eene boete van vyf gulden of gevang vsu één dag wegens fu het als uitdraagster te Gouda door haar te boudeu register niet vermelden vnn naam voornaam beroep en woonplaats vau personen vun wie tri goederen hadden gekocht T B heibaas wonende te Gouda tot eene boete van ééa gulden of gevang van cén dag wegens in gemeentegrond te Guuda slaan van palen zuudir vergunning van Burgemeister en Wethouders AV H vtaohtryder wonende te Gouda tot eene boete van vijf gulden of gevang von twee dagen wegens in draf rijden over de beweegbare brug over den Kattensiugel te Gouda V V d W landbouwer wonende te Nieuwerkerk a d IJsel tot eene boete van drie gulden of gevang an éóu dag wegens in draf rijden over de beweegbare brng aau den Kleiweg te Gouda W den O voermausknecht wonende te Moordrecht tot ccne boete van drie gulden of gevang van één dag wegens iu draf rijden over de beweegbare brug over het Nonuenwatcr te Goud A de B soliipper verblijf onbekend tot eene boete van les gulden of gevang van twee dagen wegens als schipper weigeren syu vaartuig te verplaatsen naar de aanwijzing van den Sluiswacbter van de Mallegatsluis te Gouda UABKTBERICHTEN Gouda 20 Juni 1878 Tol ongeveer vorige pryzen was de stemming flauw Poldertarwe puike ƒ 12 a 12 76 Mindere f 10 a 11 Bogge puike ƒ 7 26 a 8 lytiBdere ƒ 6 75 a ƒ 7 20 Voer ƒ 6 30 ii ƒ 6 60 Gerst puike ƒ 7 28 ƒ 8 Minders ƒ 6 50 i ƒ 7 Haver zware 5 a ƒ 6 7B Ligte ƒ 3 75 4 50 De veemarkt mÈl weinig aanvoer den handel traag magere varkens en biggen alsmede schapen eu lamaMMB traag te verkoopeu Aangevoerd 104 partijen kaas prijzen van 22 ƒ 28 Goeboter 1 3U a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 15 a ƒ 1 25 BurKorliJke Stand Gouda GEBOBENi 18 Juai Fwdiinad Pieler onderi J W P I Ede YM dor Pali en A M K Krimer Alid ouden W K SchuliDg en J H Lafober 1 Atead Hendrik aadin J C tin Floreiteyn eo A M Oawerkerk Willim Frederik ogderi J d Jong eo J Laurier Hendrik CoruelU ouden J Umso eo C Ketoer OVEKI BDENi 17 Jooi K Okkene 3 w 18 K Vllker 42 j A M Rotteo 6 m GEHDWD 1 JnnL M l Cjt en Z S oden P Koot CD A M Koeler J vnn Geeleo en P KoreD i r U Jj Ulok en H Koilmees H Fsi en B P Kieteoiir Burgerlqke Stand van onderstaande gemeenten van 13 tot 20 Juni 1878 Moordrecht OEBOKEN Dirkje Adriioa Muu ouden D Dirkzwager sn N J van Lakerveld üVt RLKDliN C iJouteilijD B m T i Dain 6 m ONDtKTKOUWD C van der Hoeven vednwniar van I Veeda 44 j a A C vu Bei n ntdnwe vu A van VlUt 40 j Oouderak OIBOBEN Tennii onden Q de Jong en 6 Anker OVEBIXDEN A Doele ond 8 m Stolwijk GEBOREN Adrian Alelta ea AIctta Adriana ouden J Dim en D Verdoold OVEBIEDEX G de Vri ugl 39 j i GEHUWD C van Megeren eu N de Triee Haastrecht GEBOREN Hermanui Juecphus ouders J van det Liaii en W A vnu Mie Reeuwijk OVERLEDEN W de Kuvjlcr BJ j GEHUWD D Virkado eu 11 u Art Holff Waddinxveen GEBOREN Gerritjc oudersD Rjsberiter en A M older Cornells ondt rs J vao Gemeren en J Vritof OVERLEDEN A Jonkheid 11 m 1 C VerniSolen 13 J MntK 6 m C van W illifco echlcen van J Huj irdgk 41 j ADVERTEWTIEM Bevallen van een Zoon T S HOOQENBOOM GoBDEWAAGEN Tadang 30 April 1878 4 Heden overleed ons jongste kind CORNBLIS JOANNES in den ouderdom van vyf maanden H J WENNEKES C A G WENNEKES VAN liAKGE VHUIJZEN Gouda 19 Juni 1878 V Voor de vele blflken van belangstelling ontvangen by gelegenheid van het feest dat wj 13 dezer mochten vieren betuigen wfl onzen harteliiken dank G PRINCE C P PRINCE Tekkelenburoh Gouda 20 Juni 1878 ADMINISTEATIE IEMAND van middelbaren leeftijd de vierModerne Talen vloeiend sprekende en correspondeerende wenscht GEPLAATST t worden Brieven onder No 89 aan het Bureau dezerCourant i HOUTVERKOOPING op MAANDAG den 24 JUNI 1878 des voormiddaga ten 10 ure aan het Veerstal te Gouda ten overstaan van den Deurwaarder B H van de WER7E aldaar GEHEEL NIEDWE VINDING tot finale uitroeiing van WAi DGËI lËRTE zonder reuk of iets te beschadigen met C jaar garantie Te ontbieden door het geheele Rijk J GOEDHART Co Adres Oppert 64 Rotterdam Uit is het ste CDXL GETUIGSCHRIFT Mr THEOPHILE gaarne breng ik hulde aan de waarheid daar jk door den inhoudvan eene flesch AMERICAN BALM aantewenden heb ondervonden dat dair waar mgn hoofdhaar niet meer aanwezig was wederom is ontkiemd Ook had ik de kalen plek die 4 duim in doorsnede was doen scheeren UEd kunt naar Welgevallen over deze evenzoo over m n vorig schrjjven beschikken Rotterdam was get 12 Nov 1877 A EOONING Jb Uitval vt n Haar Roos of Schilvers Dun Haar Kale Plekken Pijn in de Schedelhnid Haar of Baardworm vroegtijdig grijs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door de AME RICANBALM Binnen korten tp verkrjjgt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder Franco aanvraag a 2 de flacon tegen postwissel alsook tegen rembours bg THEOPHILE Haarknudige Frederiksplein Na 32 Amsterdam Eene BUROERDOCHTER P G oiibespiioken gedrag verlangt met AUGUSTUS eene betrekking liefst als DIENSTBODE ALLEEU in een fatsoenlijk huisgezin alhier Adres met franco brieveh onder letter A aan het Advertentie Bureau van A KOK CoMP Boek en Kantoorhandel Gouda ZEEP Onder de Frausche zoowel als onder de Engelsche fabrikaten vindt men moeilgk een toiletzeep zoo deugdelgk zoo aangenaam versterkend en verfrisschend eu daarbg in verhouding zoo goedkoop als de alom bekende JOH HOFF scHE MALZ KRUIOENZEËP Van aangenamen hoogst aromatischen geur vry van alle minerale bestanddeelen verfijnt en verfraait de Malz zeep de huid en bezit door haar groot moutgehalte eene buitengewone kracht om aan de hnid eene gezonde kleur te geven en te onderhouden benevens de huid zacht en elastisch maakt en daardoor het natnnrlgkste middel tegen huiduitslag en dauwwormen is JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt by de Paleisstraat F 250 Te Gouda by J C van VREÜMINQEN en de Wed A C SCHOUTEN L HOIST Schoonhoven L B Okhuizen Delft Fraukamt Kiezerlijk Koiiinklgk geprivillgeerd eo eerst Auierikaansch en Eiigelsoh gepatenteerd iVAnatlieriii Mondwatcr 8 In flacons tegeu fl 1 7 S eu fl 120 eo 60 cent vau dr J G i OPP k k Hoftandarh m l 31 den Keizer a Ooêlenrijk en Ureenen is het voortretfelijlfste middel tegeu rhuinatiacke tandpijn bij oulatekiug iwellen eu zweeren van het taudvlcesch het lost den aanwezigeu taudateen op en voorkumt de nieuwe vorming daarvan maakt losstaande tanden weder vast door versterking vau het tandvlLeseh eu daar het van alle ach di lijke tufTeO reinigt geeft het den mond een aaiigiu iiHcn frissohen reuk tirwgl het den unaaugeuaineu reuk weldra duet verdwijnen dr Popp s Anatherin Tandpasta tot reiniging veraterking en behoud der tauden tot verwijdering vau een ouaaugenamen reuk eu van kalk dr Popp s aromatische Tandzeep Zg mnakt de tanden zuiver wit zouder het émail aun te doen bewaart ze voor ziekelijke aandoeoingen en houdt den mond frisch Het kost 40 Cta eo is toereikende voor een half jaar Dr Popp sPlantaardig Tandpoeder reiuigt de tanden verdrijft de zoo lastige kalk ea maakt het glazuur steeds helderder en fljner Dr Popp s Tandplombeersel waarmede men zelf holle tanden kan vullen Attentie s v p Ter voorkoming van vervalschiog wordt het geachte publiek opmerkzaam gemaakt dat ieder flesch behalve het handelswerk firma Uygta d JnatiermPraparale nog met een omhulsel omgeven is hetwelk in duidelgken wandruk den R ksadeloar en de firma bevat Dr J G POPP k k Hof Tandartsen Uitvinder der AnstherinPre paraten te Weemn Tc verkrijgen te Gouda bij L Scheijk winkelier ojjde Hoogstraat A 123 te Rotterdam bij P B van Sant Kolff apoth eu A Sohippereijn £ Co blauwe porctleinwinkul te s Hage bg 1 h P Snabilié apoth te Delft bü A J van Egn en J E Kanwenhoven te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden bij E Noordgk te Utrecht bg E Altena en Kraan te Amsterdam bij F V Windheim Co en H H Uloth Ct apothek te Oudewoter bij T J van Vreumingen te Schoonhoven bg A Wolff Gouda Dhük van A Brinkman BU ilezr CoHrant ieitoort een BUvoegpsel Kennisgeving De BUaaEMEESTEU van Oouda brengt bij deze Itr keunis van de belanghebbenden dat dour den Heer Pruvinoiulen luipecteur der Directe Belastingen enz te Bjtterdam op den 19u Juuij 1878 ia executoir verklaard Uet primitief Kohier van de BELASTING OP HEI PERSONEKL wijk A tot eu met I Dat voormeld Kohier ter iuvordetiug is gesteld n handen van den Heer Outvauger dat ieder daarop voerkomende verpUgt is zijnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden iogut de termen van DBIË HAANDEN binnen elkeo de recUoMs bebooreo te wordtu ingediend Oo d den 21 Jang 1878 De Borgemcester voornoemd VAN BERGEN UZENDOOKN FarlemeDtaire Werkzaamheden Zoo zgn dan dank zg den minister door de voorvarendbeid waarmede door hem het antwoord op het voorloopig verslag is ingezonden de openbare beraadsla jiugen over het ontwerp tot herziening van da wet op het lag ronderwys laatstleden Maandag begonnen en mag de hoop gekoesterd worden dat na afloop dier beraadslE ngen het onderwya voor gernimen t H van de agewUi nl veiMiJueu Welsit ddor dit ontwerp niet tegemoat gekomen worden aan de zoo hoog opgevyzelae gemoedsbezvaren die nu geconcentreerd zyn in den eisch om den bgbel als leerboek op de openbare school toe t laten maar men zal na de aanneming vooreerst moeten leeren berusten in het onvermjjdelyke en zich zoo langzamerhand met den toestand verzoenen al de agitators tenminste niet voortgaan om zich te verzetten tegen de machten die door onze grondwet tot do wetgeving geioepen zyn Eerbied voor de overheid IS immers ook een plicht die den clericalen even goed als ieder ander ia voorgeschreven Twee sprekers voerden den eersten dag het woord de heer VVintgens de onvermoeide spreker en de heer Schimmelpenninck van der Ofle Voor velen zal zeker de uitvoerige rede van den eersten spreker een teleurstelling zyn geweest Die verwacht hebben uit zyn mond een krachtige verdediging der openbare school te vernemen overeenkomstig vroegere verklaringen van dien spreker moesten zich vergenoejjfn met een speech tegen de pers om haar eerlgkbeid en tegen de vertegen ivoordigiug om haar beginselvastheid aau te bevelen Zy konden hooren over keizersmoord eu prostitutie over het werkliedencongres en de Unie van Utrecht doch over het onderwys slechts weinig en over de beginselen van het ontwerp weinig of niets Alleen de geldquaestie boezemde preker ernstige bezorgdheid in alsof men niet overtuigd is dat een goede regeling van het onderwys geld zal moeten kosten vooral als leerplicht zoonis spreker wilde in een onderwgswet behoort opgenomen te worden Omtrent slechte regeling van het onderwys in den godsdienst zal spreker waarschynlyk door den mmister naar Synode en Episcopaat verwezen worden De tweede spreker een der onderteekenaars Ml de nota vroeg thans slechts de mogelykisid voor het byzonder onderwys om met het openbare te kunnen co curreeren Art 194 Mr grondwet was een beletsel om meer te vragen Op twee punten werd door hem byzonder de ndacht gevestigd het behouden der Christe ke deugden past niet in het kader dezer wet i van kerkelgke be derwyzers de rege ys werd door spre eder moet gevraagd e dat de regeling evenmin als hét bekleede trekkingen door openbare i ling van het godsdienstond ker een illusie genoemd worden wie is de scbnV van bet godsdienstonderwjp zoo uiterst gebrekkig gebleven is Men eisoitt iets van den Staat dat niet hy maar de kerk moet regelen Waar hebben de geeslelyken tegtnkanting ondervonden wanneer zy dit onderwys wilden regelen Zyn hun geboowen leeraren geweigerd Zeker de tegenwoordige welwillende bepalingen zyn een illusie en ook de bepalingen van het ontwerji zullen een illusie biyven tenzy de kerk op zich neemt wat het werk ran de kerk is Op den tweeden dag i door vyf sprekers bet woord gevoerd drie anti revolutionairenen twee katholieken Was het nogmaals noodig voor de vertegenwoordiging de geheele geschiedenis der onderwysquaestie op te halen zooals de he r Bichon deed Waarschynlyk zal hy over dit onderwerp niet neer bet woord voeren het zon te wenichen fsyn dat ook anderen die niets nieuws kunnen seggen althans by dit onderwerp van het woord afzagen het getal sprekers toch doet een langdurige beraadslaging verwachten Uitvoerig sprak de heer van Nispen van öevenaer gepiqueerd door de wyze wakrop zyn nota door den minister beantwoord of zooals hy me nde met beantwoord was iiyllabos en enejeU het mandement 4er liUMslioppeii vlier ei lhr ongishnldig waren door den minister nooit begrepen en alle uitleggingen omtrent die stukken geheel verkeerd Reeds meermalen was door sf reker na de uitvaardiging der syllabus de grondwet bezworen en nooit zon hy iets bezweren wat by niet in oprechtheid meende Tot het ontwerp komende verdedigde hy de confessioneele school en het subsidiestelsel gesubsidieerde confessioneele scholen regel de neutrale school aanvulling Bchynt de leuze te zyn boe dikwyls reeds betoogd is dat dit evenmin overeenkomstig de grondwet als nitvoerbaar ia De vier millioen eindelyk die de nieuwe regeling aan den Staat zullen kosten wogen bj dien spreker zwaar Waartoe die weelde by het openbaar onderwys Waariyk men mag wel van weelde spreken als men nagaat hoevele onderwyzers zich moeten vergenoegen met traktementen die minder zyn dan het dagloon van een gewoon arbeider men mag wel van weelde spreken als één man dikwyls met het onderwys van 80 en meer kindei en belast is Op hetzelfde aanbeeld als de heer van Nispen sloeg de beer van Uaar toen hy zyn krachtig protest tegen de verdrukking der minderheid deed hooren doch hy vergat alweder dat de school hoe ook verbeterd niet alles kan geven dat de staat niet op het gebied der kerk moet treden godsdienstloos onderwys en godsdienstlooze opvoeding bet zyn al weder groote woorden zonder zin Opleiding tot maatschappeiyke en christeiyke deugden is de plicht van den openbaren onderwgzer wordt dit uit het oog verloren men noeme feiten het dogmatisch onderwys behoort de kerk te geven en een christelyke opvoeding moet hoofdzakelyk van het huisgezin verwacht worden Achtte de heer Saaymans Vader het noodig hetzelfde stokpaardje te beryden geïllastreerd door de Pransche revolutie en de Parysche commune door socialisten en moordaanslagen ook door hem werden geene bewyzen geleverd dat de openbare school ongodsdienstig is al huldigen dan ook vele jeugdige onderwyzers met hun collega s vau de hoogere burgerschool het materialisme geluk dien spreker uit de reeds overleden Letteroefeningen gebleken was De heer leding van Berkhout was de laatste der vyf sprekers hy betreurde dat hg en zyn vrienden steeds verkeerd begrepen worden zg toch willen slechts een vry onderwys niets meer Wel is dit bun door de grondwet gewaarborgd wel wordt niemand belemmerd om scholen te stichten maar toch Die heersclmppy van de staatsschool dat voldoen aan het imperatief voorschrift van de grondwet dat van overheidswege overal voor voldoend lager onderwys moet gezorgd worden zyn onoverkomeiyke bezwaren tegen de vryheid van onderwys zooals die door die heeren begrepen wordt Dat het agitator door den heerWintgena den oudafgevaardigde Kuyper voor de voeten geworpen niet onopgemerkt zon blgven was te verwachten de heer Teding diende hem in den loop zyner rede de reprimande toe Moge de heer Wintgens met het oog op den nationalen tyd die reprimande onbeantwoord laten en het voorbeeld volgen van andere sprekers die reeds by voorbaat verklaarden aan het debat geen deel meer te znllen nemen In de zitting van Woensdag vervolgde de heer Tnding vau Berkhout zgn rede en maakte er de regeering een verwyt van dat de volksschool volgens dit ontwerp ten bate vau den burgerstand zal komen nt r wiens behoefte de wet is ingericht blgkens de opvoeriug der leervakken de hoogere eischen der examens en de betere rooruitzicfaten toot de toekoicstige onderwyzers Alsof het geheele volk juist daarmede niet zal gebaat zyn Dat deze spreker ook de godsdienstige opleiding zou behandelen was te verwachten dat Ie moderne richting zich niet in zijn goedkeuring mag verheugen is bekend dat deze echter de oorzaak is vun den strijd op het gebied van het onderwys gaat wel wat ver men zou waariyk denken dat alle andere richtingen in liefde en vrede samen woonden en dat door de moderne richting de fakkel der tweedracht ontstoken is vroeger kon de samenvoeging van Katholieke Protestantsche en Israëlitische kinderen nog gaan zeide spreker uu is daaraan niet meer te denken Spreker is niet tegen de openbare school maar de byzondere moet zich daarnaast vrijelyk kunnen ontwikkelen Zoo wordt de geheele quaestie weder tot een geldquaestie teruggebracht want dwang ondervindt het byzonder onderwys niet de hoofdzaak ligt iu de subsidie De heeren Reekers Barge en Brouwers bespeelden vervolgens ieder op hun wyze het klavier der volks conscientie Üe school zonder God of godsdienst gesteund door het geld van den steat de godsdienstige school in verdrukking en bezwykende voor de staatsschool treurige schilderingen jammer dat men zich niet bereid verklaart om de byzondere school zoo goed in te richten als de regeering voorstelt het de openbare fchool te doen Een godsdienstige school vraagt het eene deel der oppositie een godsdienstige school wordt ook door het andore deel gevraagd Is er krachtiger bewya noodig dat de neutrale staatsschool de eenige afdoende oplossing der schoolquaestie is Dat de heer de Jonge verklaarde dat hy volstrekt niet tevreden was met de wet van 1857 en nog minder met dit ontwerp waardoor de minderheid met conscientie bezwaren droeve tyden van lyden en strijden zal te gemoet gaan was alweder niets nieuws Na al die klaagtoonen was de rede van den laatsten spreker den heer Bastert waariyk eeu verademing Deze toch begon met de verklaring dut hy zyn adhaesie aan dit ontwerp gaf ook omdat het de beginselen handhaafde door