Goudsche Courant, zondag 30 juni 1878

roote Opruiming waaronder Lappen NETELÜOEK alles tot Si OTRRIJZEN van af MAANDAG 1 JüLI Wed bosman Tiendeweg Zondag 50 Juni 1878 Gebr PALTHE te ALMELO 8TOOMVERVERIJ van wollen en half wollen z den en balfzyden Japonnen Gordijnen Trijp Tafelkleeden enz enz Mantels en Heerenkleedingstukken worden geheel in elkaSr onder lostomen oeverid CÜEMISCHE WASSCMEIilJ van Japonnen Heerenkleedingslakken Gordijnen Tafelkleeden enz enz Japonnen en Mantels met welk gimeersel het ook xg zoomcde Heerenkleedingstukken worden gewasschen zonder lostomen en zonder dat ze krimpen Monsterboeken liggen ter inzage en prijscouranten zyn tu verkrijgen aan omedep6ts die ip alle groote plaatsen van Nederland gevestigd zijn De verfgoederen worden met c 14 dagen de wascbgoederen met 8 dagen weer afgeleverd Gerepresenteerd te Gouda door den Heer W van der PAL84 n de Markt de te behandelen goederen iedereo Zaterdag naar Almelo opzendt die IT iS HARIONIE GONGERT BOOK OE 14PEL m RET CORPS GKE iDlERS onder directie van deu Heer op ZONDAG 30 JUNI 1878 des aronds te T i aren JSS LHHElf hebb n Vrijen Toegang Introductie Toor Dames en Kindeten 50 Cts pei f noo Vreemdelingen 99 Cents per persoon HET BESTUUR LOK AL TIVOLI SP00RSTRA4T G0VD4 pnder Directie Tan A BAKKER op ZONDAG 30 JUNI dei avonds inn 8 are Öe Graaf Ie St GKüMAIN oi de duivel van Parijs nttr bét Fraoseb door P Nooit alhier vertoond Beroemd Drama in 5 Bedrijven Tot Slot De Twee Btoemenmaaksters Sloehtsptl mai mg en dans ia een Bedqjf Prijzen der Plaatsen Ie Rang 0 49 2e 0 25 I JAH WIJNHAARSEN Korte Tiendeweg D 93 Gouda BIER BOTTELARIJ VAN EIGELSCEE BIEEEH BËST LUN0£N worden ten spoedigste bezorgd JPRIJSCOORANTEN verkrijgbaar DUKGBAAF en HOOGOEEMRADËN van lêQMieMNJ doen t weien Dftt Vg de verkiezins van een Hoofd Ingeland in van een Hoofd Ingeland Plaatsvervanger voor Jbet Ie District op dbn 20 Jang U is benoemd tot Hoofd In imd de Heer F HUOGERBEÜGGB Hn i i nr $ voor Boofd Ingtland PlaaUvtnanger nieaikad de volstrekte meerderheid van stemmen ibekootsa beefl OtA mitsdien voor de betrekking van BoafdIftgêUmdPlaatavtnanggr eene herstemming moeir plaats hebben welke overeenkomsti art 48 van et reglement van Selueland bepaald is op Don 40dag dan 4 Jal 1878 in de Uitspanning c v rguldt KoeUteagtn te Ocerichie aan des morgens 0 tot des D middags 2 ure Pat bg gsMgde htrstemming krachteoi genoemd artikel alleea in aanmerking mogen koflMD é HeeHB P IS8E a H WIC0LAA8 jUdof T tg teld door Domgraaf en Hooglieêmfaden van SehUland in honne vergadering van den 25 Jong 1878 DeSteT antRentiMUter D Dijkgraaf W C WUSMALBN h A VAILLANT Het 136 blaüsijde dikke böik JICHT EHEÏÏMATIEK een zeer bevattelijke veelvuldig beproefde handleiding om dirze pyulijke kwalen zelf te behandtleii wordt tegen toezending van 30 cents in postzegels franco door Riehter s Boekhandel te Kolterdam verzanden Ue daarin afgednikte attesten leveren het bewijs roor de buitengewone uitko niten der daarin aanbevolen geneeswijze mmm ÊMlmm i Bet DEPOT der THKËEN uit het Magszjjn van JAN van REES ZOON te ZwblU is gevestigd voor Gouda bg de Wed P J BERKHOUT LANGE TIBNDBWEG D 44 alwaar obatis Prgscouranten jjn te bekomen Deze Theëeyi aitmantende door tracht geuren walerhoudendheid worden atgeleveid in pakjes van 5 S j 1 en Vj ons verzegeld en voorzien van tiempel prijê en nom mer I Door ziekte wordt in bovengenoemd vak zoo spoedig mogel k gevraagd een Fatsoenlek BURGERMEISJE P G Vlag Rekenen en BchriJTeii zgn vereiscbten Adres met franc brieven onder letters O P aan het Adrertentie Baréan van A KOK tl Co Boek en Kantoorhande l te Öouda Bg de Boekhandelaren A KOK CUMP te Gouda Agenten van het Rotterdamsch lieüwsblad zyn steeds afzjonderKjke nummera k 5 et verkrijgbaar SoiDDA DSini TAN A BkDIKIIAN Zes Sigaren met ilfauilla Dek k Tien Cents biiSWITZKR LangeTlen lcffcg TEiLiNfl va mmm Op DON DEU DAG Aw é JULI 187 $ des morgens ten elf uur zullen in het Koffiehuis van deh heer DU18CHMAN plasta Bubroek onder Crooswijk hg het Zwaanshids te Rotterdam ten overstaan van deo Denrwiai der B KRÜIJNÊ publiek worden verkocht On revcer iOO OOO Kilo s Öö tel of Droogf Mout nit Bierbronwergen nitmnntend geschikt voer Veevoeder getrapt liggende op een stuk w4land aan dé Rotte in bet Zvaanêhali bg Rotterdam tegenover de boilwrnanswoning Het Eiken Hout van A OVERGAAG De Bostel kan dagelgks bezichtigd wordeA Nadere informatiën zgn te bekbmen ten kantore van genoemden Deurwaarder Oppert 146 te Rotterdam Het zal voor een leder roonl voor Zieksn niet onbelangrijk zgn Ie TememeD dat in het werkje OPEN BRIEF aan Dr VITl S BRUINSSAr nr NDE DSDX de in het herhaaldelgk aangekoBdif d boekwerk J r Jirf i NtttuurgeneetKiijee afgedrukte attesten nader worden besproken Wie er zich van wenscht Ie overtuigen in hoever die attesten waar zijn onlbirde in Jliekler ê Boekkandel te KotlerdaPf bovsn aongekoudigden briff die hem op r ce aanvrage grmtit tu franco toegetonden wurdt Kennisgeving BÜKGEMEESTER enWETH0UDEB8 van Gouda brengen naar aanleiding eener van deu Heer Commissarii des Konings dezer provincie ontvangen uitnoodiging ter kennis van belangliebbeoden dat door den Heer Minister van Financien is bepaald dat voortaan ten kantore van alle Bttaalmeesters op de gewone kantooruren voor zoover d voorraad strekt voor ieder op aanvrage verkrijgbaar zullen lijn brmu slakken van ééa Cmit en zulks in sommen van niet minder dan twintig Cent tegou overgave van een gelijk bedrag iu ander wettig Nederlandsoh betaalmiddel hetwelk vour minstens sen vierde zal moeten bestaan iu Nederlaudsohe tieren Centen dat laautgenoemde Centen wettig betSalmiddel blij ren soolang zij niet op een bij algcmeenen mantrtgel van iuweudig biatnur te bepalen tijdstip buileu omloop worden gesteld en voorts dat de kantoren der Betaalmeesters voor de bedoelde iuwisseling open zijn gesteld op Werkdagen van dan 16dea tot en met deu iSsteu van elke maand Otuda den 27 Juuij 1878 Bargemeester en Wethouders voornoemd VAN BEKGE N UZE NDOOKN l e Secretaris BROUWER KENNISOEVINO De BURiJEMEESTËR van Gomlu brengt bg deze i t ksnuia van de bel iughebbcudrn dat door deu Heer Provincialen luspecieur der Directe Belastiugeu nz te Rotterdam op deu 24u Joug 1878 is ixeoatoir verklaard Het kohier ran liei pateotregt Kb 1 dienll l 78 7 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen au den Heryr Ontvangtr dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bg de wet bepaalden votat te voldoen en dal heden ingaat de termijn van DRIE MAANÜEN binnen welken ds reclames bebooreu te worden ingediend Gouda ilen 28n Juuij 1878 De Burgemeester voornoemd VAN BKRQEN IJZEN DOORN BUITENLAND Buiteiilaiidscli Overziclil De oude prins Gorisuhakjlf heeft op het cjngres moeien vcrklirm dat zijji oudtrduin en zwakte hem verhiuderen verder aan de onderhnndilingen duel te nemen Hij zal zich uit de zaken geheel moeten terugtrekken en laat Schouwnluif als eerstcu vertegenwoordiger van BuaLiud te rlgn achter De berishieu van het oougrcs blijven zeer gunstig Be Bulgiiursche ifuaestie is afgehandeld Ue congresleden zullen uu op dezelfde gezellige wgze voortgun Turkije e villen Gelijk wji reeds enkele dogen geleden mededeelden wordt het Turkse tussuhen deu Donnu en de Aegüsche zee thans verdeeld ju drie horizontale gewesten Het eerste wordt een oi ifhaukelgk vor steudom Bulgarije het tweede wordt half on if haiikelijk onder eeu Christen gouverneur en krijgt eeu eigen landweer Noch Turksohe soldaleii noch Xurksche politie zullen in dit gewest geduld wordm De Tjirken Sullen alleen eeu l eperkt aantal troepen in de vestingen van den Balkan mogen leggen Dit gewest krijgt den naam vun Oosl KuincUe Het derde gewest het eeuige dat deli Sultan geheel ouderworpeu blijft is het Rumtlic der Turken ook wel genoemd het Sandjak voii Koustantinopel WestKun elië zal de zeer oneigenlijke naam vau dit overschot van Europcesch Turlfije zijn Zoo weergaloos zgu de opofferingen waartoe Turkije door het Congres gedwongen wordt dat men elk oogeublik vreest te veruemeu dat de Turkache gevolmachtigden het Congres hebben verlaten en zij weigeren Schundn Varna en Biitum over te geven Aan vrij hetrouwbare berichten outleeneu wü ver der nog de volgende bgzonderhedeu over de Ooster sche regeling De Russische troepen zullen uiterlgk 1 Maart 79 geheel Turkge moeten ontruimd hebben voor het verkiezen van een vorst voor Noord Bul g irije zal eeu vergadering vau notabelen worden bijeengeroep n door een Eurupeesche commissie welke laatste tevens gedurende eeu zekeren tgd eeu soort van controle zal uitoefenen Aziatisch Turkge zou worden verdeeld iu 16 provincies die elk vour vast bepaalden tijd een gouverucsr zullen krijgen met eeu Ëngelsoben cousulresident naast zich derhalve Europecsch Turkije voorloupig verdeeld Aziatisch Turkge ouder Ëngelsche ourateele alles om deu Sultan te helpen Ook te Berlijn is het ster warm wat eehter op de genezing vau deu Keizer geen ougunstigeu invloed uitoefent de Keiler heeft gisteren deu reohteram iu een doek in de Unkerhaud een stok door de kamer gewandeld De verwarring ouder de kiezers neemt intusscheu toe men begiut Qu te spreken van eeu Birmarokpartij De zoou van Bisuiaick graaf Herbert zal ook iu Meiuiugeu als cuudiduai optreden Te Keulen is f orckeubecli door de liberalen candidaat gesteld voor de verkieziugeu Meu verzekert dat aan de ultramoutauen is aaubevolcu om auueer zij geen eigen candidaut hibbcu op de cuuservatteteu te stemmen Het bericht dat de Kroonprins vau Hannover met de Pruisische Kegeeriug een scnikkiug zou hebben aangegaan wordt uuBerlgnuitgoidebrjn tegeugcsproken er hebben zelfs geen onderhaudcliugeu nut prius Ernst August plaats gehad Jaarlijks vieren Ue Fmusihe republikeinen de gedachtenis van deu geboortedag van deu beroemden geuer ud der eerste Frauacbe republiek Luzare la Hocbe die deu 25eu Juui 1768 te Moutrcud uit uederige ewhm b MKB Sinl op U ja ri gw I mb iiii als slaljougeu bg de kouintlgke bUdleu in dieusl trail eu later tot de haog te wiliiaiK waardigbeileu ouklOm Iu de la U8le jaren hebbeii ie fceslvieiiiigeu op deu 25en Juui een bepaalil politiek karakter verkregen Ouder het Mi iistcric de Brogli e o s iterden zij verboden en moesten in hel geheim ploais hebben Thuus echter konit het feest van generaal Hoche weder tot zgn reclit en het banket eergisteren gegeven muntte uit door de opgewekte stemming van de voornaamste republiKeiueu uie er aaii deel namen De heer Gamtk tla hitld ee ue redevoering waarin hij vooral hulde bracht aau het leger dat boven uUes republikeiuEchgeziud i Hij lelde eeu dronk in op het leger vau Fraukrgk i ie allcu aauleiding gaf tot de kreten Lute de republiek leve het leger Iu E igeland zal iu het Parlement jeen beslissing geuoraeu wurdcu welke an veel bel aiig is voor Nederlaudsche luudbouwers en veehandelaars De Rcgeeriug heeft eeu wet ingediend waarbij de invoer vuu vee van hel voste land in Engeland vcrbodeu wordt Alle vee moet geslicht worden iu de haven waar het landt Ter wille lan het roasibeef van de toekomst il de Regeering den Engelsoheu vetweider bescheriueu tegen de concurrentie uit deu V reemde Uit Duilschlaud Ruslaud en Holland wordeu de verschillende veeziektifti iu Eugelaud ingebracht Ofschoon zij volstrekt geen bengzeu geeft dat die ziekten enkel iu hel vasietaud den Eugelscheu veestapel aauuslen wil de Regeering de vlceschpryzeu iu Engeland omhoog drgveu door den buitculanïlcis enkel toe te staau vleesch maar geen vee in Eugehind in te voeren Dat de risico s vau vleeschvervotr groot ziju en het veel gocdkooper is leveud vei in te voeren wordt erkend maar Ier wille vau de Ëngelsche lamlbüuwers ziet de Begeering er geen bezwaar in de burgi rij de zware belasting te lateu betalen ï u hooge Vlefsohprgzen De vertegenwoordigers iler groote steden ziju fel ttgeii den protectiouistischen maatregel welke de Toryregeering ten gunste der landeigenaars poogt door to drijven Door op het vee vun Zwedeu Portugal eu Spaujé dezelfde krasse maatregelen toe te passen Kimrdoor nu rteds het vee uit Pruisen en Nederland getroifeii wordl om al het vee te slachten dat daar dagelijks wordl aangevoerd en zoo krachtig is de tegi nstaud dat r eeuige kans op Is dal de prolectiouistiscuc maatregel der Regeering verworpen z d worden De jouge koningin Mercedn van Spanje is niet meer Juist vijf maanden geleden was Madrid versierd en vierde de bevolking feest ter eere der 18jange bruid van koniug Alfouso de dochter van deu hertog van Moutpeusier die koningin van Spanje was geworden Thans is Spanjes hoofdstad in diepen rouw en treuren sUe Spanjaards over hel aandoenlijk sterren vau de jonge vrouw van wier liefrlijkrn invloed zooveel verwacht werd tot Tersoening der partijen eu die voortreffelijk opgevoed en edel van anrd weer een hooger en reiner atmosfeer bracht aan het hof dat nog niet vele jaren geleden een koningin Isabella moest dulden Advei tenliën EAÏÏMEEVEILLEUSE PrljB per Flacon LOC Er bestaat geen beter middel om het haar zgn natuurlijke kleur te hergeven als dit preperaat alleen verkrijgbaar bij Louïs P WELTER Fz Coifiénr WESTHAVEN tegenover het Gasthuis RIJNLANDSCHE DRUIVEN BORSTHONIG gefabriceerd onder toezieht van den Heer Dr MeilH ï PRfiTTACt Kmsiaklgk profesMr t vt Bonn v vN alleen echt l i nevenstaand fabriekstempel iry fle ten van twee Gulden V ib V V een Gulden en vgf en zeeM5 y tig Cent Te Gouda bg F H A Wolff Botkoop bg A J vanvTwont Waddin Tveen bij C van Eeuwen Haattrechl bg J D den Harto NATIONALE BELOONING Van fr 16 600 r t 60UDEH MCnAllLF i Oudewatei bij V Jonker ldenbarg Spijsn verslerhend on hoorhmrdrijvend H n Züut met yzer vereenzelvigd en met de Kiyt i ven iiengd ïorint het zekerst en kr ichti st geneesmiddelegcn Bloediuebreh Bloedarmoede go irefc aan jrhten aandoeningen der maaq Innqzame herledingen g volgen s du hel hr i imUaJ en XV rA l lllKkSMKBK ÜLi l iüXLEÜD feïs Gouda de pflt hg ZE LDENBIJK Apo theker Iedereen die tot zgn hoogste jaren zonder bril wil werken make eer het te laat is gebraik van ür Chaiitomclaiins Oojïcnwater en na een korte proefneming zal men de heilzame gevolgen van dit nooit volprezen üogenwater ondervinden Prijs per flacon met gebrniksaanwgzing 60 cents bij BüQHmaker en Ot Leidtn A UoU Nieuwioop A PiiuB Zctnhtiiieii F G A n DETH e mda J H Keiler en Zn liV Wngeim en 11 A SsliuulcuB bchlnter OoitmoIcnBlrasl Rotterdam UouDA Deck van A Sbinkmav