Goudsche Courant, vrijdag 19 juli 1878

1878 Vrijdag 19 JuU j P g gg GOUDSCHE COURAKT Nieuws en AdverteDtieblad voor Gouda en Omstreken ktrkelyke melodie speelt Sjvea op deKU torei guat eeu Boinciuscli s Jdaat voortdurend op en neer t u houdt de Wiicbt £ en verder uaar beueden zioh btTiudeud eu met een zeis gewapend beeld de tijd voorslclleude sluat elk kwartier op eeo klok en keert een landloopcr om waarna in eeu ovale nis daarnaast vier Hjturen de vier levensperioden des menschen voorstellende kind jongeling man grijsaard met tussohenpooten vau 15 minuten sich beurteliugs vet tooueo l e apoatcleu trekken Jetus voorbij en wenden doarbg eerbiedig groetend hun Meester bet gelaat toe waarop de gestalte van den verlosser zioh buigt Petrus slaat eeu anderen weg in dan de overige apostelen een haan dio niet ver van daar staat klapt uiet de vleugels eu kraait meermalen de verloocbeuiug van Fetrus aanduidende Ouk Maria de moeder vau Jeius eq twee andere vrouwelijke gestalteu trekken voorbij Judas keert den Heiland het gelaat niet toe en wordt op de hielen gevolgd door ren Satan Telkens eer het uurwerk een vol uur aaugeeft slaat de dood eeu overeenkomstig aantal malen met een doodsbeen op een menscheuschedel De beelden op den derden toren ter linkerzijde stellen symbolisch deu onafhankeiykheidsgeest die zioh in 1776 openbaarde voor Men ziet de ContinentaleUir den slag van Monmouth strijden en hoort daarbij het tromj eroffel eu trompetgeschal Oog en oor van deu beschouwer van dit ingewikkelde kuusstuk dal 21 jaren arbeid voi derde cgn voordurend ingespannen en wel des meer naarmate een vol uur nadert daar het aantal te verriohtett functies met elk kwartier vermeerdert leT Verlangend wordt de komst van het vorstelijl rohlpaar te s Hage verbeid leest men in de Haagsohe Kroniek der Gron C t in een bericht over het aan taande huw l jk van Z K H prins Hendrik en princes Maria van Pruisen en men is vuoruemeus der jeugdige prinses eeu schitterende ontvangst te bereiden Van gemeentewege zijn iieds plannen voor een keurige versiering der stad en voor een mummatie ontworpen maar de geheele bevolking sal leker meewerken om de ontvangst recht feestelijk te doen zijn Ik heb reeds iets vernomen van eeu plan tot plaatsing voor het paleis van prins Hendrik van een mousterpyramide vau bloemen op te richten door de vooruaarasle bloemisten van het geheeje Und kantoDgercclit te Gouda Terechtzitting van Woensdag 10 Juli 1878 Kanlonrtchter Mr J II van MIEROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Eotterdura VEEOOKÜEELD T R landbouwer woueude te HocnVoop lot ene boete van 2 of gevang van één dog wegens drijven van vee over een voetpad binnen de gemeente Moordrecht W A huisvr van J v d S A V timmerman K B huisvr van O v d H J B huisvr van A vau H M N V huisvr van C 1 B alle vijf wonende te Gouda ieder tot eene boete van ƒ 1 of givang van 6éa dag wegens werpen van asch roet vuiluis of afval vau planten in het openbare water te Gouda B de M smid en J van L smid beiden wonende te üouua ieder tot eene boete van ƒ of gevang van ééa dag wegens werpen met stukkeublik up den openbaren weg te Gouda F van B koipersknecht M van M pijpBaker J S klccderbleekerskurchl D de G oppermau alle vier wonende te Gouda ieder tot eene boete rail ééts gulden af gevang van één dag wegens zouder noodzaak rijden op het met klinker bestraten voetpad te Gouda F H H boekhouder D O koopman J M H koopmau alle drie wonende te Gouda ieder tot eeue boete van één gulden of gevang vau één dag wegens op den openbaren weg te Gouda laten foopeu van hnu toebehoorende houden zonder dat deze op den halsband van deu uaum van den eigenaal voonien waren P van den H zonder brrorp wonende te Gouda tot twee boeten van één gulden of gevang van één ing voor iedere boete wegens op deu openbareu weg Ie Gouda des nachts laten losluopen van een hem toebehoorende boud terwijl deze op de halsbaud niet voonien was van den naam van den eigenaar C de W vleesckhouwer wonende te Gouda totecuc boete van ƒ 1 of gevang van één dug wegens up den opeubaren weg te Guuda geleider zijn vunc n kar bespannen met eeu houd die niet was voorxieu vun een muilkorf N nu der ¥ tleeschbouwer wonende te Gouda toi isue ixwte van 3 of gevang van twee dagen wt us tn bet plautsoeo te Gouda laten losloopcu van tliie kippen eu een haan hem toebehoorende Burgerlijke Stand GEUORBN 12 Juli Alids Joaiaa oaden O 3 SUmta en A J vaa RgBwgk 13 Wilhelmina Johauaa oodera J H Ha emaüe ea J Pak Geertruida ouders H Stravcr eu J an der Windeo Barbara ouders J Aineaz ea B Fokkers 14 Jubanna ouders W Reparon en M Blanker Wilhelmus ouders A de Gruijt en J Schoocdirwocrd Petrus ouders P Geirnaert eo M Andrafs ABVERTENTIEN Ondertrouwd G C FOBTÜUN DROOGLEEVER EN 11 Juli 1878 L DB JONG Gouda e Gravenfmge Eenige kennisgeving Heden overleed na voorzien te zgn van de H H Sacramenten der stervenden mgn veel geliefde Echtgenoot GIJSBERTUS db JONG in den ouderdom van ruim 52 jaren Wed g de JONG en Kinderen Gouda 16 JuU 1878 V EÜBC£Sil70NSSCH09L De COMMISSIE van TOEZICHT op het Middelbaar Onderwijs miuikt hekend dat op DONDERDAG den 18n en VRIJDAG den 19n JULI a g des avonds te 7 uren INSCHRIJVING zal gehouden worden van hen die reeds leerlingen der Burgeravondachool zijnde bét ouderwgs aan die inrichting inden cursus 1878 1879 verlangen te volgen Voor nieuwe leerlingen of voor leerlingen der Voorbereidingsklasse die bij het begin van deu volgenden cursus tot de Burgeravondschool wenscbeu toegelaten te worden zal de dag der INSCHRIJVING later worden bekendgemaakt De Seeretarit van voornoemde Commiteie Db f H G van ITERSON imumii mmimm m BTWtfïJnï Dentiste 5 Alexanderstraat i ill èiflU s GRAVENHAGE zal eiken DONDERDAG van 9 tot 12 uur te Gouda Hotel tTivou Spoorstraat te consulteren of schriftel k te ontbieden z n Wordt gevraagd alhier tegen 1 of 15 AUGUSTUS a s een NOODHULP 2e of LINNENMEID tot en met November P G bjj eene zeer deftige Familie voorzien van goede getuigen tegen hoog loon Adres franco onder nommer 25 bij den Boekhandelaar B A VERZIJL te Gouda Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE GOÜBSCHE GLA2EN of ide beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te J er Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetii DOOJ CHRISTIAAN KRAMM lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie vau Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen L LAFEBER KLEEDERBLEEKER Robaarstecg È 86 Gouda beveelt zich beleefd aan tot het met de haad wasschen van alle Goederen Hopende door eene nette en zorgvnldige bediening het vertrouwen zich waardig temaken Tegen AUGUSTUS wordt Gevraagd eenè FATSOENLIJKE Zich te vervoegen OOSTHAVEN B N 35 Gevraagd eene Zindeljjke Fatsoenlgke KEUKENMEID goed kunnende Koken Verzoeke zich aan ts melden met franco brieven KsinsKAOi N 84 te Rotterdam Tegen 1 AUGUSTUS e k wordt in een Gezin van twee personen VERLANGD eene BEJAARDE DIENSTBODE als MEID ALLEEN of NOODHULP goed kunnende koken Adres bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Uitgever dezer Courant onder No 105 B Hc ï Tiisra Qouda Oostbaven B a 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen rm ZEER FUN UITGEVOERDE 0FENBAI E7EIIE00FINÏ te OOUDA op WOENSDAG 24 JULI 1878 des Morgens ten 10 ure in het Logement TIVO LP aan de Spoorstraat aldaar van eene prachtige collectie geheel nienwe SPIEGELS en SCHILDERIJEN in diverse afmetingen met en zonder frontons bestaande in Salon Schoorsteen Dam en Ovale Spiegels in zwaar vergulde Lysten met Fransch en Duitsch Glas uit één stuk GRAVUREN enLIfHOGRAPHIËN achter Glas in zwarte rondhoekige Lasten Daags te voren te zien De Verkooping geschiedt om contant geld Nadnre informatiën geeft Notaris MOLENAAR te Waddinmeen r Uet zal voor een ieder vooral voor Zieken niet ojibelangrgk zijn te vernemen dal iu het werkje OPEN BRIEF aan l r VITUS BaiUI HA TIENUE DRUK de in hel herliauldclyk a iiigckondigde boekwerk Dr Airy Naliturgmemmjie afgedrukte ntlesleii uoiler norderi besproken Wie er zich van wenscht Ie overtuigen iu hoever die utiesten waar zijn oiitbiede in liiehler a liotUiandd te lloUerdam boven aangekondigd brief die heiu op franco aunvr igi gi atk en raitco toegezonden wordt UOIIUA DaOK VAN A BaiNKMAN Kennisgeving De BUUGEMEESTER van GOUDA brengt b j deze ter kennis van de belanghebbenden dat door deu Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te fiotterdam op den 13n Julnjl is executoir verklaard het kohier No 2 voor de bebisting op het personeel wijk K tot en met T Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in hauden van den Heer Ontvanger dat ieder daarop vookomeude verpligt is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn vau DBIË MAANDEN binnen welken de reclames behooreu te worden ingediend Gouda den 16n Julij 1378 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN KENNISOEVINQ OFROEFINO onder de wapenen van UILICIEM V£BLOFOANG£KS der Llgtingen 1875 en 1876 De BUEGEMEESTEK van GOUDA geeft met verwijzing naar de kennisgeving van den 11 Junij jl aan de beUnghebbendeu kennis dat dit jaar nog tot de werkelijke dienst worden opgeroepen de hieronder aangeduide Milicien Verlofgangers der ligtiugen 1 75 en 1876 te weten VAN DE LIGTINO 1875 van 7 AuguBins tot 14 Sepiembi r e k die behoorende tot het Regiment Óreuadiirs en Jagen de 8 Begiroenten Infanterie n 4 B ginie8teii Uossaren en f Kompognien Hospitaal Soldaten van 23 Augustus tot 30 September e k die behooreude tot het Regiment Rijdende Artillerie en het Regiment Veld Artillerie uilgezouderd de Korapaguien Artillerie Traujporltrcin vuu 16 September lot 24 October e k die behoorende tot de Kompagnie Trausporttrein bcslenid voor de Adniiuistrii ieve dienst WN DS LIGTINO 1876 vau 23 Augustus tot 30 September c k die behoorende tol het Balaillon Mineurs eu Sappeurs Bedoelde Miliciens worden uilge ioa ligd hun verlofpas acht dagen i66t deu dag hunurc opkomst onder de Wapenen ter Secretarie der gemeente te doen bezorgen en worden herinnerd aan hunne verpllgtiiig dat zü zich voorzien v in al de voorwerpen van kleeding en uitrusting door hen bij hun verirck met groot terlof medegrnomeu op hel bepaalde tijdstip vóór des namiddags 4 ure by hunne korpstn moeten bevinden Voorts dttt na deze openbiirc kennisgeving de hierinbetrokken Miliciens geacht worden van hunne verpligting kenr is te dragen en gehouden zijn zonderverdere oproeping aan de voorgescli reven opkoiristte voldoen en derhalve geene onwetendheid zullenkunnen voorwenden UDA den 17 Julij 1878 De Bargemetiler vooraofmd V N BERGEN IJZENDOOR V SCHUTTERIJ BEXENDUAKING BURGEMEESTEE en WETHOUDERS der gemeente Gouda brengen ter kennis van belanghebbenden dat overeenkomstig Zgner Majesteits besluit van 28 Juny 1328 StattMad No 42 de Commissie van onderzoek enz omschreven in srl 15 der wet op de SCHUTTERIJEN van II April 1827 hare bij de Wet bepaalde werkzaamheilen heeft aangevangen en roepen hg deze op alle dit jaar voor de SCHUTrEHIJ ingeschreven en geloot hebbende personen om voor de voornoemde Commissie te eompareeren in het RAADHUIS dezer Gemeente op WOENSDAG den 24 JULIJ 1878 des voorroiddags ten 12 ure ten einde of voor de Schutttriijke dienst te worden gedesigneerd of wel redenen van vrijstelling hebbende daartoe de rereischte bewijsstukken in te leveren opdat die zouden kunnen worden onderzocht en aan de wet getoetst Wordende de hclanghebbeaden aangemaand om niet te verzuimen ten bepaalden tijd voor de Commissie van onderzoek te verschijnen daar zij welke niet mogten opkomen gehouden worden geene redenen tot vrijstelliug te hebben en voor zooverre hun dienttpligtige uommers zijn ten deel gevallen by de Sehuttery zullen worden ingelijfd Oovda den 16 Julij IS Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGBK IJZENDOORN De Scetctaris BROUWER BUITENLAND Bultenlaoilsck Overziclil De Timet en andere Eugelsehe bladen deelen den geheelen tekst mede van het tractaat van Berlijn Uit die mededeeliogen blijkt dat al wat gaandeweg bekend is geworden van de verkregen resultaten in hoofdzaak juist is geweest Volgeus telegram uit Londen is het tractaat reeds aan het Eugelsche parlemenf overgelegd zoodat weldra van deu officieelin t st kennis genomen zal kunnen worden Bccousfield is iu Engeland lefuggt kouicu en zoowel hg zgue Uudiug te Dover ti bg ague aunkomst te Londen met gesstdrift aawnfRen In Fraukrgk en vooral in Italië is men zeer ontevreden over het congres Men schijnt het daar niet te kunnen verkroppen dat alle mogendheden een stuk vau Turkge mcdrgedrageti hebbeu en dat Waddinglou ro graaf Corti met ledige hauden zijn thuis gekomen Te Napels is eeu groote volksvergaderiug gehouden om Italie s recht op het bovendal van de Adigr Triest en lalrie te btvistigru Uet congres had deu eisch van onderdrukte Italianen moeten hooren Generaal Arezzana presideerde en algemeen was de meeuiug door Tariui uitgedrukt Laat ons de diplomatie der miuisterics verbeteren door de diploluutio der volken Een of eu defensief verbond met Frankrijk wordt ook in eiikele Italiaaiische dagbladen aanbevolen Uit de ontvangen telegrammen schijnt afgeleid te mogen warden dat de conventie tusscheu de Porte CU de Begeeriug te Wceueii omtrent het bezetten vau Bosnië en de Herzegowina door OosteurijkschHongaarsche troepen tot stand gekomen is Omtrent de voorwaarden waarop overeenstemming verkregen werd laten de berichten ons nog volkomen iu t duister en zeker is t onjuist dat de OostenrijkschUongaarsohe monarchie ouk iu Bulgarije ondanks de Russische bezetting de orde herstellen zal Zondag zijn weder twee verkiezingen ten gunste der rt publikciiicn afgi luopcn iOen der verslagenen is de prins de Lucingr de ueef van den graaf de Chaiuburd Van de bekende 3S3 zijn thans 823 lid der kamer 12 stierven 1 werd senator 27 steldiu zich niet meer oandidnat of werden uiet herkozen Hedeu zal het J iarnal OJiciel de uitgifte van de 3 pCta rente berichten De cijfers door dat blud medegedeeld betreirsnde den iu eu uitvoer van af 1 Jan tot 30 Juni viin dit jaar wijzen op eeu vrij aansieulijke vermeerdering van den eeistc en op vermindering van deu l uitsle De Minister Bardoux is te Rijssi 1 allerhartelijkst ontvangen in zijn rede bij htt leggen van deu cersteii steen van het Lyceum wees hij op het groote gewicht van het onder gs dat aliijd eeu hoofdpunt zou züu van het programma van alle republikeinsche Kigeeriugen Aan het feestmaal prees hij de gemeente die meer dan een millioen jaarlgks voor het onderwijs besteedt Iu Duiisobland gaat men voort te werkeu voor de verkiezingen wat intusschen zeer kalm en vreedzaam toegaat In den boven Elzas en te Staalsburg tracht de ultramontaausch Franscho parlij te agileere Iu Munchen heeft het hoofd coraité der liberale parlij eeu flink manifest uitgegeven waarbij het van Staufenberg en van Schlór in de twee kiesdistricten Munchen aanbeveelt Dit manifest geeft toe dat aan de Begeeriug de noodige macht moet worden gegeven om de maatschappelijke orde te haudhaven doch dat daarom de burgerlijke vrijheid uiet moet worden prijsgegeven Maar bovenal wgst het er op dat in de tegenwoordige crisis die zich ook op t gebied van handel en nijverheid vertoont het een eerste plicht van den Staat is voor de verstandelijke ontwikkeling en het economisch welzijn van het volk zorg te dragen Het eischt verder economische hervormingen iu de richting der GewerbeOrd nuEg regeling van den rechtstoestand tossohen meesier en leerling eu meenler ingrijpen van den Staat op maatschappelijk gebied De Belgische Kamers zullen den 2 Sn tot een baitengewoue zitting bijeeukomeu De verkiezingen te Brussel Luik Gent Namen eu Doornik hebben tot het verwachte resultaat gevoerd De Ministers Graux Vanhumbeeck PrèteOrban RolinJaequemyns Sainctelette en Bara werden met groote meerderheid herkozen BINNENLAND GOUDA 18 JuU 1878 De leerlingen der Hoogere Burgerschool alhier welke met een diploma de 3e klo se verlieten zie ons vorig uummer zullen alle 6 hunne studiën aan eene school met 6 jarigen cursus voortzetten Twee nemen aonder examen met hun diploma plaats san de Rijksschool te Utrecht ééu heeft een goed examen gedaan aan de gemeenteschool te s Gravenhoge twee zgn te Rotterdam toegelaten tot de gemeenteschool één van deze laatsten ua een voldoend her examen met Si ptember in eeu paar vakkeu Jammer dat de regeering niet kan besluiten onze school uit te breiden tot eeu vyf jarigen cursus I Dinsdag hebben de leerlingen der Zondag Sekool onder geleide vau hunne onderwijzers eeo pleiziei tochtje gemaakt naar s Gravenhage en Scheveniugen In de Volks gaarkeuken gebruikten zy het middagmaal om verder al bet bezienswaardige van de resideutie te bezichtigen en zich aan bet Scheveniugsche sirand te verlustigen Des avonds kwamen zq per gondel weder nuar Deu Haag terug om vervolgens eder huiswaarts te keeren Het laat zioh denkeu hoeveel genoegen de jeugd op dit tochtje smaakte VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD Vrydag den 19n Juli des namiddags ten 1 ure ten einde te behandelen De rekening eu verantwoording der StcdeUjke Beleenbank boekjaar 1877 78 Ecu voorstel tot het verkenen van pensioen aan J van der Wolf De missive van den Heer C Thim betrekkebjk zgne waarneming der stads apotheek Het adres van den kerkeraad der Christelgk Gereformeerde Gemeente betrekkelgk het kerkgebouw op de Oost Haven Het adres van R Zaal houdende verzoek om eeuige tegemoetkoming als pachter van den tol op het Amstcrdamsche en Goudsche rgpad Te benoemen Eeneu hulponderwijzer aan de 2e openbare armenschool Door Burgemeester en Wethouders van Beenwgk is besloten aan de hoofdondenS gzers der scholen te Sluipwgk en in de sfdeeling Nieuwdorp vrijfieid te geven zoodra de thtrmometer io de sobool 80 graden Fuhreuheit aanwijst des uamiddugs de leerlingen de school te doen verlaten De pleiziertrein naor Utrecht en Amhem vertrt gistereuoohtend met 800 passagiers v n t Hage waarbg zioh te Gouda eu Utrecht ecu goedkoops treiu met p m 2700 crtouen heeft aaugesljtcn