Goudsche Courant, zondag 21 juli 1878

Markt A 149 ¥ w ® Wegfens verg evorderd seizoen van af MAANDAG GROOTE OPRUIMING van alle voorhanden zijnde Goederen als JapoDStoffen Doeken Oxforts Calicots Drills enz enz benevens een zeer GROOTE PARTIJ tot veel verminderde prijzen Zondag 21 Juli 1878 ft mm mum en anbere wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEADXWIJN van f 26 ger Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bü proefflesschen wart en half ankers Frijsoouranten worden gratis en franko verzonden Alles wordt franko huis geleverd LAIGE GEOElTEiraAAL 114 Groot assortiment van GAREi BAI I SAIJETTE en MODEARTIKELEiV M HTOOMVBSVEHIJ van wollen enhilfwoUen ijden en halfzöden Japonnen Gordgnen Trijp Tafelkleed n enz enz Mantels en HeerenkleediBj stakken worden geheel in elkaar zonder lostornen geverfd CHEMÏHCHE WAfiSCHERIJ van Japonnen Heerenkleedingstnkken Gordvjnen Tafelkleeden enz enz Japonnen en Manteh met welk gameersel het ook zj zoomede Heerenkleedingstnkken worden gewasscben zonder lostornen en zonder dat ze krimpen Monsterboeken liggen ter inzage en prijscouranten zgn te verkrggen aan onzedepóta die in alle groote plaatsen van Nederland gevestigd zgn De verfgoederen worden met o U dagen de waschgoederen met c 8 dagen weer afgeleverd Gerepresenteerd te Gouda door den Heer W van der PALS aan de Markt die de te behandelen goederen lederen Zaterdag naar Almelo opzendt ADVERTENTIËN aw feS öot aÈQ Ondertronwd FKANS VAN EBKEL van Schiedam EN m ADRIANA CORNELIA dk MINK Il Gouda 18 Juli 1878 ur 20IIES C0NCEST TB GEVEN DOOK HET Muxiekcorps van Tiet 4e Regiment Infanterie ONDEK DlKECTIB VAN DEN HeEE A GRENTZIUS op ZONDAG 21 JULI 1878 des avonds te 7 nren HH Leden hebben met ééne Dame en hunne by hen inwonende Kinderen Vrgen Toegang Introductie voor Dames en Kinderen 25 Cents per persoon BV aar aanleiding van het eerste lid van Art 19 van het Reglement wordt aan Kinderen beneden deu leeftijd van 4 jaar alsmede aan Dienstboden de toegang verboden FEESTCOMMISSIE NUVEEHEIDS FEEST IEDER die iets te vorderen heeft van bovengenoemde COMMISSIE wordt verzocht zflne rekening niterlgk MAANDAG 22 JULI in te leveren bg den Ondergeteekende C 0 H PRINCE Penningmeester ëM LAFEBER KLEEDERBLEEKER nobaarsteeg M 86 Gouda beveelt zich beleefd aan tot hek met de hand wasschen van alle Goederen Hopende door eene nette en zorgvuldige bediening het vertrouwen zich waardig temaken met SLAAPKAMER of ALCOVE liefst beneden gevraagd voor een Hesr bij een STIL gezin Adres met franco brieven onder lett It S aan het Advertentie Bureau van A KOK Cour Boek en Kantooriiandel te Gouda BLEEEEBU Men verlangt Prflsopgave voor eene Wasch van 8 personen 2 Heeren 1 Dame 2 Dienstboden en 3 Kinderen wekel ks droog te huis Adres franco brieven letter V POSTKANTOOR te Bodegraven J E KIEBERT markt gouda Fhotograpbisoh Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DONDERDAG en ZONDAG 7 Porlrellen a l KOFFIEHUIS v van onds genaamd De Slads nerbcrff van A J VAi DEN BERGU SCHOONHOVEN De ondergeteekende zijn Theetuin geheel vrij van water voorzien hebbende van KEGELBAAN GYMNASTIEK TOESTELLEN en verschillende aangename Uitspanningen waardoor deze byzonder geschikt is tot het geven van Buitenpartijen Kindervisites enz beveelt zich by het geëerde publiek minzaam daartoe aan 5 Tevens vestigt hij de aandacht op zijne WELINGERICHÏE Slalhoudery en Uitspanning belovende eene accurate en nette bediening A J VAN DER BERGIl Heilzaam middel voor Kli ÜEUE Dit haarversterkende en hnarontwikkellendo Prof Pergfrer d A lion HAAREXTRACT is een zeer heilzaam middel om te gebruiken voor kinderen het bevordert den groei van het haar bij uitnemendheid en houdt het t vens in stand Wat ziet men ook niet vele menschen die tengevolge van in hunne jeugd hoofdklieren te hebben gehad kale plekken op het hoofd hebben door gebruik van dit Haar Extract doet men weer nieuwe wortels ontkiemen en men krijgt een fermen baarbol wie is er die zich hoewel buiten zgne schuld soms op een jeugdigen leeftyd niet schaamt voor een kaal hoofd Men voorkomt het door bij kinderen vooral gebruik te maken van dit Haar Extract dat a 40 cent per flacon verkr gbaar is gesteld bij Mej de Wed BOSMAN Gouda P A O VAN DETH Openbare Verkooping op DONDERDAG 1 AUGs 1878 s voorm Elf ure in het KoflSjbnis HARMONIE te Gouda van Benige perceelen RIETLAl D AKKERS en KLEUNEN BOSCH en WATER onder de gemeente lieeuwijk Blok s Gravenbroek en Vogelenzang te zamen groot 27 Hectares SI Area 53 Centiarcs Verwaaiborgd met 9649 645 oud kapitaal en 795 40 nieuw kapitaal op het Grootboek der 2 3 inge chreven Breeder bij biljetten omschreven en Inlichtingen ten Kantore van Notaris Mr KIST te Gouda Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen DE mmil QLA2EN of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der Cartonteekeuingen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOE CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Pr ij s 80 Centen ürbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte recept van de Wed KEÜNEN ZOON Chemisten ¥ f aar schuwing Deze URBANÜS PILLEN zijn door ons in doosjes a ST Cent en in dubbele doozen te GOUDA alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Hr L SCHENK op de Hoogstraat Wy waarschuwen voor het gebruik van namaaksels welke men tracht in omloopte brengen GoOTA Dkuk van A Brinkman Adverlenllên Wordt Gevraag d jsiiiimii te bevragen bg G LUIJENDIJK Jr aan de Steenbonwery Wintrrduk ZACHTE ZEEP Ondergeleekenden maken aan HH Winkeliers bekend dat hunne PUIKE ZACHTE ZEEP voor Oouda en Omstreken uitsluitend verkrygbaar is bg den HeerC J LEFELte öoiido K P TABONIS Gz Amsterditm Onfeilbaar Middel Ondergeteekende heeft de eer te berichten hii sedert 3 jaar een middel heeft uitgevonden t t geheele ÜITHOBIING VAN WANDGEDIERTEN uit alle Woningen zonder het Hout en de Verf te beschadigen Hij biedt zich bjj deze beleefd aan tot het REINIGEN VAN WANDGEDIEBTE Van de stipste geheimhouding kau men verzekerd zgn verschillende getnigscbrifben zijn Toor de belanghebbenden ter image Geene betaling behoeft te geschieden voor men overtuigd is van de geheele vernietiging J DE JONG Az Timmerman Kuipewteeg K 207 Gouda Zondag a s weer 7 portreUcna L H SERRE GENEZING per correspondentie van alle ZENUWZIEKTüN speciaal der EPILEPSIE VAllENDE ZIEKTE door den speciaal aits Dr KlLLISCH te Dresden Nejstadt Reeds meer dan 11 000 behandeld OFENBASEVEIIEOOFINQ to GOUDA opVVOi SDAG24JUL11878 des Morgens ten 10 ure in het Logement TI VOLT aan de Hpoorstraut aldaar van eene prachtige collectie eheel nieuwe SPIEGELS en SCHILDERIJEN in diverse atmetingen met en zonder frontons bestaande in Salon Schoorsteen Dam en Ovale Spiegels I in zwaar vergulde Lijsten met Fransch en Duitsch Glas uit één stuk GRAVUREN en LlfHOGRAPHIËN achter Glas in zwarte rondhoekige Lgsten Daags te voren te zien De Verkooping geschiedt om contant geld Nadere informatiën geeft Notaris MOLENAAR te Waddinxveen Alle soorten van prima qua liteit Ri yNDIIIGE VAl E THU ES te LudAvigshafena Rh tot de meest concurreerende prijzen verkrygbaar by Van Wageniiigen Keijser te Dordrecht Gratis en franco verzendt Hichter s Boekhandel te Rotterdam op franco aanvrage door het geheele Rijk en naar de Overzeesche Bezittingen een 120 bladzijden dik uittreksel uit het wereldberoemde werk Dr Airy s NatuurgenceswUze Dit met vele echte getuigschriften van gelukkig genezen lyders voorziene werkje kan lederen I zieke met volle overtuiging worden aanbevolen Niemand verzuime derhalve bovengenoemd uittreksel te outbieden GODOA D VK VAN A BwKKMA Speciale Averking van het Dr POPP s echt AXATHERIN MONDWATER geneesmiddel voor ir Rlieaniatlsche Tandpijnen en ij Tandsteenvormlng Takflke geneesmiddelen waren niet in staat om mgn steeds bloedend tandvleesch rhenmatische tandpflnen te heelen en bet aangroeien van de kalk aan de tanden te voorkomen totdat ik het aangeprezen ANATHERIN MOND WATER beproefde dat niet alleen bovengenoemde kwalen verhielp maar mflne tanden nieuwe levenskrachten schonk en den Tabaksrenk verwgderde Hiermede geef ik openlijk aan dit water den welverdienden lof aan den K K Hof 1 andmeester Dr J G POPP te Weenen den warmsten dank Weenen Vrgheer v BLÜMAU m p Te verkrijgen te rouda bü L Schen k winkelier op da HooBStraat A 128 te Rotterdam bq P E van Santen Kollapoth en A Sohipperéijn £ Co bUuwe poroeleinwinknl te s Hage bg J L F Snabilié apoth te Delft bü A J van Rijn en J E Kauwenhoven te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden by E Noordijk te Utrecht bü F Altena en Kraan te Amsterdam bq V Windheim Co en H H Uloth Ct apothek te OuHewater bq T J van Vreomingen te Sohoouhovea bij A Wolff