Goudsche Courant, vrijdag 2 augustus 1878

Vrijdag Z Augustus 1878 N 2174 mm mmi m mm wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bi M PEETERS Jz te Gouda Bis nder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEADXWIJN van f o per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bU proefflessohr kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en franko vmoïï Alles wordt franko huis g eleverd GOÏÏDSCHE COURAMT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstrelien Werifs Groot HOUDEFm APEF THEATEE cn circus in miiiiiitiiiir standplaats GROOTE MARKT WOENSDAG 31 JIJÜ en verder Dagelij ks GEDURENDE DE XtERMIS a K ooa E Gevariccrdf Voorslclliiigcn ten S i ure voor Kinderen ten 8 ure Avondvoorstelling Donderdagmiddag ten 1 ure eciic ExtraVoorslelliiig met vermindering van prijs Avond Voorslelliii 8 iiur PKOFËSSOK Prijzen der Plaatsen Ie rang ƒ 0 99 2e rang 75 ets 3e rang 50 ets 4e rang 30 ets Kinderen Ie rang 60 ets 2e rang 30 ets Plaatsen zgn a 1 0 uts extra te bespreken van des morgens U ure De Dibectie goudaT In of nabiJ Gouda wordt zoo spoedig mogelijk te HUUR gevraagd een HUIS liefst met TUIN Aanbiedingen met opgave van pr a stAnd en localiteit worden framo ingewacht onder letters H E bjj den Boekhandelaar J GROENEWEG Vijzelstraat 110 Amsterdam Tegen JICHT EK Rhumatiek verkrijgbaar te Gouda Wed Bosman Alphen L Vakossiad Zn Bodegraven V Veesloot Boskoop J GODOKADK llarmelen W O Kürveks Hazerswoude J Gaarkeuken Montfoort J A Jacobi Mont oort Wed Rijneïibebg Oudewater 3 LlBriAND ScIit onlMven Vfe Wolff Z Waarder Bodtbooen Woerden Gebr Pïensing Zegwaard om OunuN l Jkmmm iH Burgerlijke Stand GEBOREN 6 Juli Cathtrin Antonu ouden J C Spruijt tu W itn Vuuren 27 Jobaonea Manou ouders M Spruit eii U NleuMlauil Adu Maria ouden H Sael ril II Hilduchiil 21 Dirk l hruliaan ouden D de Hroue n M C A Pikboor M Willen ouden W tt Lru l en C vau Hartrii Headnk ouden A l auw a II Slorpker 0 lillI EDliNi 87 Juli D Mevfld 1 m S8 R BUokeo tl m 811 AC nu Vliet 2 m E Sauden 78 j Adverteiiliêii Voorspoedig bevallen van een Zoon H NIEUWLAND echtgenoote van M SPRÜIJT Jz Gouda 27 Juli 1878 m Wordt Gevraagd te bevragen b j Q LUIJEN DIJK Jr aan de Steenhouwerij Winterduk Eeht mineraal SELTZEE FACmiTGEE en Apoliiiariswaler geen namaak bij J VAN DEB LINDEN GZN Pateatolie fabri kant Turfmarkt W k H N 90 BüBGËMEESTER tN WETHOü DEBSvai CaptlU a d IJssel maken bekend dat wegens HERSTELLING BENEB BRUG den s Üravenwag onder deze Gemeente op WOENSDAG deu 31 JULI a s zal zijn afgesloten en de passage met voertuigen moet plaats hebben langs de KERKLAAN IIOOGEN ZEEDIJK en IJSSELMONDSCHE LAAN Capellt aid Umi den 27 Juljj 1878 1 SCHALIJ Burgemeester D H VAN BKB LINDT Secretaris Eere wien eere toekomt Gistvren avond de eerste avond der Kermis tadden wjj het genoegen den Heer CHARLES SPRIET ie ontmoeten in het KofiSjliuiB HARMONIE óp de Markt Wat wg daar van genoemden beer gezien hebben dwingt ons tot de verklaring dat wg nog nooit lulke sterke toeren op het gebied van tiOOCHELEN gezien hebben en raden daarom een ieder die iets nieuws wil zien vooral een bezoek te verznimen aan de Tent van den Heer CHARLES SPRIET Het grootste Aantal van de Gewone Bezoekers van den Heer van SANTEN I Dü Gouda Oostbaven B n 14 tiereelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van ZEER FIJN UITGEVOERDE ONTVANGEN eene ruime Sorteering POSTZEGELS vah alle landen ia pakettenen op kaarten A BRINKMAN Boek en Muziekhandel Eleciriscer llachinc komt de GOUDSCHE KERMIS wederom bezoeken na drie maanden de grootste bijval genoten te hebben in het Palais d lndustrie te Parijs Standplaats Oubbcle Buurt tegenover den Heer VAN DILLEN Urbanus PiUën bereid volgens bet aloude en echte Recept waarop men in bet bijzonder attent maakt Zgn zrer nuttig in ongraipldheileii An MAAH en wmkeu beilz ao op de SI DSVUKTRKING Zg ügn uilmuiiteua ie f Ie GAL SC HEKl TE i i het BLOHI rn UITSLAG Aer HUI II zij zg ZACHT LAXEItüNI en SLI I VIAFIIUIJVK VH Verzexeldts doozrn vmi 87 V Cent eii dubueli doozrn ziJD verkryKliimr by de fab MUiuserdam de Koer Amtterdam M Clébaii C Atog heilige weg I 131 Boskoop A vnii t AVoudt Delft H VV de Krugff Oouda L Sohenk op de Uoogstriut HaaitreeU K Oosierlin g s Hoge J L F C Simbili Buitenhof Le ie i T Terburgb Hs irleiii huek Bjkkcriteeg lioorirecU G H Poet Niaao jAikkirland A 3 iin Oudewater Pr Vree Rollerdai v d Toorn ie Beker Wette IViKeimlnut Sc ieonioven A Wuif Utrecht Aiteiia Kroou op het StfPim oirer dro Woerde J F Sweermsn Znenkuiien A Prins Del tkawn J B Westerhoff Bodegraven B Verslout Oudshoorn H van deu Boom Het depot dezer eChte Urbanua Pillen s ndi zoovele jaren roet rnem I ekend en in algemren nebruik ia door ona te OOUda alleen en Uit sluitend geplaatst bg deu lieer L SCHKNK op de Hoocatraiit WA ABSCHOWING Men wordt inttantelgk verkocht el ti iit te willen zgn dat door ons bg niem n I and re ile UrbanuBPillen bereid rolgeni bet oii le en ee te Ilecept lu De pót zgii verkrgitlMur f eiiAA in de hier boven opgegeven Steden en Plaatsen dan bij de hierbovengenoemde Déjióthouders In rik d ioejo ia eenbiljet voorzien met de eigenhandige naamteekeniiiirvao de ver aardigera Wed Keunen Zoon Apotheken welke Haudtrekeniiig ziih ouk berindt op bet Zegellak waarmede de Dooajps rerzefield zijnWy verweken de gebruikers instanlelijk d i r welop te letten en raden huu nan wel tOO te Zleubij wien men de Doosjfs Pillen haalt Alleen dieDoosjfs waarm een biljet met on e Haiidieekenmgi zich aan te schaffen en ziuh Ie wauhteu voorhet gebruik van de vele namaaksel BURGEMEESTER en WETHOUDERS ven Gouda brengen ter algemeeneOseunia dat geregeld eiken Vrijdag dm vooafiddags ten 8 nnr in het Gastbnis gelege ieid zal bestaan om zich kosteloos te doen ineinen en herinenten Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEEOEN IJZENDOOEN De Secretarie BEOUWEE GoDDA Druk van A Brinkman BXnTENLAND BaiteDlaadscli Overzlclil Het groote debat over het Berlijnsche traotant is in het Eagelwhe Lagerhuis begounru In de Maandag gehondeu zitting heeft de markies van Hartinglon zijne bekende motie voorgesteld Het verdrag van Berlgu zegt bij geeft aan Itualaud weer dan het in Juni 1877 verlangde iriekenlaud dat zeer weinig verkreeg zal bij een volgende gelegenheid liever Raalaad dan Engeiaud volgen want ouder de beMhermtng van Eusland tgn de belangen der Slaven beter behartigd Het verdrag van 185 was eene miilukte proetneining In de plaats daarvan treedt nu de trapsgcwijie ontwikkeling van de Christelijke ouderdaueu der Porte Dit beginsel vormt deu gruudalag van het verdrag van Berlijn hetwelk derhalve de staatkuude der oppositie ten uitvoer legt Door de overeeukolnat tusscheu Eugehind eo Turkge wordt te kort gedaan shu de internationale verplichtiugen Eugeland komt daardoor duiteud mglen dichter bij Easland aan welk aanvallett het bloot stuat zoodra het dre tnogendheid goeddunkt De spreker gltpt daarua de wijiie waarop lord Beaoousficld zioh o er den beer jjadstone beeft uitgelaten De heer P aidket stelt zijn bekend amendement voor eu verdedig de ltegceri ig lu ded loop der beruildabging neemt de minister Bourke het woord om de houding der Er eriag te verdedigen Engeland egt hij stond uiinmet in hoöger aaiitieu en had iiuoii grooter invloed dan thans De beraadslaging is daarop tot Diusddg verdaagd DiuMlag beeft iifSiinderheid de heer Olad tone ia een rede van ruim 2 uur de regeermg aangevallen welke door den miiiisttr Grots werd verdedigd De beraadslaging is daarop tut bedeu verdaagd De Duitsche Keiier is behouden te ïeplitz aangekoroeu wasr in de laatste dagen alle krachten hadden saamgewLrkt om den Vorst een w mrdige onlvaug l te beri iJi u en die kschikkiiigeu ie iii iktn aurdoor de werking der badkuur nog kou worden i vorderd Dat de tocsutud van deu ICeizer vrij pi t K me t men opmaken uit de plannen die zijn gemaakt om bezoeken te brengen in de eerste jrfaats de Keizer en de Kroonprins tan Oostenrijk van de Duusohe Vonten noemen vy alleen de Koning en de Koningin van Saksen Voor zgn vertrek van Babelsberg heeft Wilhelm de Pruisische Ministers ontvangen eu tok hen een lange toespraak gehouden hetzelfde geMihiedde met den president vau deu Evaugelisoheu Opperkerkenraad De groote dag der verkiezingen in het Duitsohe rgk is iroorbij Aangaande den uitslag is nog uiet geuoeg bekend om een oordeel te vellen Maar wij souden f ons zeer bedriegen indien uiet de conservatieve partgen onderscheidene zetels bleken te hebbeu gewouneu Beeds dat daaronder dr ctericalen sterk vertegenwoordigd zullen zgu kun uiet oubedeulelgk heeteu Maar dan nog zullen de verliezen wel hoofdzakélgk zijn geleden door de nationaal liberalen het linkercentrum van den Duitscheu Égksdag En voor geen enkel lalid kan het Sen voordeel heeteu wanneer juist die partij sterk wordt verzwakt In de Belgische Kamer is Dinsdag een woelige discussie gehouden over de Verkiezing te Antwerpen de oudMiuister Malou mengde zich in het debat maar werd op zijn beurt terecht gezet door den uieuweu afgevaardigde van Antwerps den burgemeester De Wael die zich als een uitstekend redenaar deed kenuen Ten slotte werd de verkiezing te Antwerpen goedgekeurd Heden wordt het bureel der Kamer saangesteld Keizer FiaiTt Jozef beeft san de bewoners van Bosnië en Herzegowina eene proclamatie gericht waarin wordt uiteengezet met welk doel eu op welken rechtsgrond de bezetting dier lauden door Oostenrijk zal geschieden De keizer begint t zeggen dat zijne troepen uiet komep om eeue verovering te maken doch als vrienden om een einde te stellcb aan de fnmpen van veleilei aard woaraandieloudstreken sedert zoovele jaren zifu blootgealeld UU een diep gevoel van bezorgdheid voor uw geluk luidt het verder vertrouwt Z M de ultan u toe aan de bescherming van zijn ntooht eu vriend den keizerkoning Dit klinkt wel wot ironisch doch eene dergelijks uitdrukking wufnoodig om tegenover d bevolking Ooslenrgk op het congres aan de stem der mogcndhtdeu sn de toestemming van Turkije ontleend recht te OBéstateeren De beloften die verder in de proclamatie gedaan worden zgn wel geschikt om de ongelukkige en verarmde bevolking te doen watertanden Oostenrqk z il haar vrtde en welvaait brengen Ieder eal grigke bescherming genieten Bi t iande wetten en instellingen zullen niet willeV eang veranderd worden oude gebruiken worden geëerbiedigd Ds inkomsten des lande zullen uitsluileDd gebruikt worden om te voorzien in de behoeften drs binds zelve Di achterstalliije lielastingen der bttste jareu zullen met worden ingevorderd De Oostenrgkfche troepen zullen alles contant betalen wat zij uoodig hebben lAt berichteu omtrent den tbeataiid en de plaunen van den Koning van Spanje schgkien overdreven te zgn e eefit Zjue gezondheid is allhans zeer goed hij ueeint gverr deil aan de werkzaamheden der Eegoeriiig eu iij i ikt groote toebereidselen voer eene wapeiischouwing over het Noorderleger die in het najaar onder zijn bevel Zirf pUials hebhen Hij z een bezoek brengen aan Arngou en Costilie en iu het einde vftn October terugkeereu om de JCsmer te openen BINNENLAND OOUDA 1 t toa 187S Op de jloor ib T d l i eg deeldË 9e Iqst van adressen der Katholieken Aiu de Eerste Kamer betreffende de oqderwgawet komen o a twee ailreasen uit Oouda voor het eerste met 369 bet tweede met 826 handteekeningen De Eerste Kamer heeft Dinsdagavond hare erkziiaiiihedeu hervat Etn 3U0lal adrissen hou lende bezwareu tegen eu één strekkende Itr verklaring van adhuesie aan het ontwerp betreffeudCj het lager onderwijs zgn verzonden aai de Commissie voor de verzoekschriften De door de Tweede Kamer biatst aaugeuomeu wetsontwerpen werden verzonden naar de afdeeliugeu Een bg het Departement van kolonién ontvangen telegram van den Gou verneur Ceneraal vauKed Indie dd 30 Juli bevat de navolgende tijdingen uit Atdriu De op den 23sleu dezer begoni en militaire openrticn ia de XXII Moekim zgn gedurende de twee volgende dagen met succes voortgezet De twee beoosten de Atchin rivier ageerende kolonnes bereikten den 24steu dezer Lamdjamboe en namen den 253ten stormenderbaud de versterking Senelope uiet ver van Moentassi de woonplaats van Habieb Abdoel Bachman gelegen Een derde kolonne rukte den 24sten en 26sten langs den linkeroever der Atchin rivier op tot Auak Batoe en nam tlie versterking Gedurende de drie genoemde dagen werden aan onie zijde gedood 1 1 maS en gewond 119 waaronder één licht gewonde officier de luitenant der genie Vohl Senelope wordt voor depot ingericht Den SCsten werden von onze zuiderliuie iit de tegenover onzen post te Atoo gelegen kampbugs Tjot Lepong en Tjot Gloempiing in de VII Moekim gebied van Toekoe Moeda Buit vermeealerd Koerong Eijah werd den 22sten en 238ten door de marine getuchtigd omdat de hoofden en bevolking zich aan zeeroof en aan een vijandelijkeu aanvSl op Pocloe Way hadde n schuldig gemaakt Door den commissaris van politie F de Klopper Jr te s Giavenhage la aldaar geurrestcÉrd een persoon die verdacht wordt van bet vervaardigen en uitgeven van valsche munt Kaar wij vernemen is dezer dagan aan den minister von waterstaat eeu plan voorgelegd voor een geheel n t vaa tramwegen in oua laud waarmede de minister zich ieer ingenomen moet verklaard hebben Bijzonderheden omtrent de verschillende Iguen z n ons niet bkkendj alleen deelt men ons mede dat er ecnige Ignen op Zuid Beveloftd in voorkomen dat Tholenen SchouwenDuireland door stoomtramwegen metden vasten wal verbopden zouden worden en dat eene lijn van Hulst naar Walsoorden in het net zouopgenomen zijn Middeth Cl Vanwege de te Waiddinxveeu besioailde afdeeliug van Volksonderwgs werd gisteren met 180 vande getronwste bezoekers der openbare scholen een reisje naar dfn Haag en Soheveningeb ondernomen terwijl aan de leerlingen der laagste klassen die zich weinig of niet aan schoolverzuim gemaakt hebben heden door gemelde afdeeling van Volksonderwijs een feest iu le school zal worden bereid De posten worden gedeeltelgk uit vrijwillige bgdragen der ingezetenen bestreden Door de aardbeziêu compagnie te Boskoop zijn in het affeeloopen seizoen vervoerd p m 37 0 000 potten aardbeziéo die met de door haar vertonden bessen opgebracht hebhen ƒ 18 160 De pluk was raukorteu duur eu de markt vooral op Amsterdsm laag De Gemeente rekening van Haastrecht over 1877 Werd Vrijdag den Eaad aangeboden Zg bedraagt in ontvang f 5765 59 en in uitgaaf 8074 1B j Batig saldo 691 46 De Gemeente rekening van Vlist over 1877 werd Zat r ag di n Eaad aangeboden Zij bedraagt in ontvang ƒ 2195 92 eu iu uitgaaf ƒ U97 54 Batig saldo ƒ 698 3 Bg den veehouder P van der Kloot Cz te Terbregge gemeente Hillegersberg zgn twee koeien als kjdcude au de besmettelijke longziekte onteigend afgemaakt en op lost van deu veearts begraven Aflht rundereu zgn hierdoor verdacht Dit i het tweede geval in den Prins Alexanderpoider onder die gemeente het eerste had byua een niiand geleden plaats jnist aan den anderen kaoi van den polder Door de Commissie voor het Voltspetltionnement zgu we thans in stout gesteld de juiste cijfers mede t jleeleu van het a iutal persom n die in elke provincie des lands het Smeekschrift aan ZC M den Koning get ekend hebben met by voeging van h t aantal schoolgaande kinderen van 6 12 jaar Wg laten de totaal cijfers hieronder volgen Oudcr School PEOVlNCtÊN terke kinde naren ren Groningen j f Friesland i 15 562 6 728 36 796 12 653 5 778 2 164 £ 1 296 7 71S 41 435 14 819 Utrecht 26 980 7 878 Noord Holland 46 622 19 997 Zuid HolUnd 87 888 33 9 Zeeland 14 037 i Noord Brabant 7 765 Ï 8B0 Limburg 20 10 304 179 114 184 Men zal nog deie week een oompleete en gedetailleerde tabel publiceeren r houdende opgave ran al de gemeeuten des lands waar het adres geteekeud is bsueveus van het cijfer der handteekeningen iu elke gemeente eu het aantal schoolkinderen vaèi 6 12 jaar Op den Nicolai apoorweg in RusUud worden sedert eenigen tijd Ie en 2e klosse rijtuigeu met gekomprimeerd gas verlicht Het vulleu vs n d toestelU U geschiedt op de eindstations Sl Petersbnrg eu Mjpskou telkens voor eene reis van 12 uren De vrachten voor de boutraart zijn tegenwoordig zóó ongekend laag AeA reeds enkele noordsobe reeders hunne schepen naar abuis laten komen omdat zij de kosten niet kunnen dejiken Mindere vraag naar hout mogelijk wel tengevolge van 4Êa laaUtcn oorlog schijnt aanleiding tot deze stremming te te geven Anderen meenen dat er tegenwoordig