Goudsche Courant, woensdag 11 september 1878

De Indische bcgrooting voor 1879 is aan de leden 3 Tweede Kamer rondgedeeld Uit de toelichtende Memorie blijkt dat de Indische diensten 1867 totniet 1876 een beschikbaar saldo opleveren vancina 14 ton en dat de dienst 1877 naar voorloooiite opgaven een saldo zal opleveren van ongèJ eer 2 988 000 De twist ontstond niet uit Aanmerkingen op een door V geleverd voorwerp en in plaats van een bijl was een vyl hM werktuig waai mede de wond werd toegebracht ffl Dit tot re oatie van ona vroeger bericht Gevonden en aan het bureau van Politie gedeponeerd Een kwasije van een goadeu halsketting eu een zilveren potloodpen Burgerlijke Stand OEHOREN 6 Sept JohaaiiH ooden vin Gent en C Fokkm Johaana Pietrrnclta oudeit L de Mud co K Suaterae 7 Grietje oudera P kutater ea J M vaa Steinvoort Barbera oudera A Hluot en M de Jong Auna Anetta oiideia P btiucy VD i L Huogeuatefcèr 8 Vlartlnua oudera J van Maaren en S klyweg 9 Cbriatioa oudera J van dar Hooft eo M T Huil Jacobna oudera i den Haag en A C Foatoora Willeniina oodera A Schooteo en C Locoderaloot Qijabert oudera V Wlllemae co H Veraterg Cornf lia oudeia J KeunoKa en A van Waaa 10 Niculaaa JubHtinea oudera 1 H jraaian eu L Prina OVBRLEÜEV 7 Sept M blewmcra cd G Uuiaman 64 j 8 i M van Oije 7 m De Batterdarasche kiesverecniging Burgerplicht hield Zaterdagavond eene vergadering tot het stelleta van een kandidaat voor het lidmaatschap van deTweede Kamet ter vervanging van den heer Vernier van der Loeff die tot lid van den Baad van State ia benoemd Slecht é ue kandidatuur werd bi sproken sL die van mr J van Gennep wethouder te Botterdan Met algemeene stemmen werd deze tot kandidai geproklameerd Ifu if Burgemeester van Berllcum het ijs heeft gebokei eu in een ingezonden stuk in de Prm J oard Sr Cour een knoeierij bg de aanbiedingen met hous van N E Tas te Amsterdam aan hi t licht bracht worden er meer voorbeelden van dien ra d lellend iioo wordt thans ui Groningen gemeld dat eenkantoorbediende aldaar zich insgelijks heft laten omkoopen zgu naam te leeuen om aU gelukkige viiulervan een bon iu de advectentieu van Tas vermeldte worden ADVBRTENTIEN Heden overleed na voorzien te zgn van 8e H H öacramenten der stervenden in den onderdpm van 62 jaren onze innig geliefde Zust r Mejufvroaw JOHANNA HUBEUTA ADBIANA K0Em N3 H P N KOEMANS H M e KOEMANS Gouda 5 Sept 1878 Naar aanleiding van hei verhUddde in de vergadenag der Vereelilging voOr pacdag jgiek is door het Bestuur n adre iaar jen minisleri vau binu zakeu i opgezonden aangaajKle de vergelijkende cyuk hs De Vereenigiug wensolit volgecs dit adreé 1 dat het Veigelijkeiii exanuo geen herhaling zy TM het aote ezamen ii f dat by het wetens ppeiy c gedeelte den aolli i tanlep een keuze worde gelaten S dat bet ondereoek naar de keoaij an paedagogiek en methotiek hoofdzaak zg 4 jdat een persoonlgk bezoek zal gebracht worden aan de schalen waar de voor te dragen sollicitanten werkzaam zijn Heden overleed na een smartelgklgdeii ons jongste kindje rnim 7 maanden oud j e VAN OIJE A S VAN OIJEOottda 9 Sept 1878 van Ekitwïn Heden overleed na eene kortstondige ongesteldheid onze lieveling MARIA JOHANNA in den onderdom van 5 jaren A N MOLENAAR A Ö MOLENAARTAN DUE Poort Waddinxvten 8 Sept 1878 VtUtrekl tttag ktimUgmng IM QEZONDEN Gouda i September 1878 Uijnkter it Reiaekur Onder de rubriek binneolandsehe berichten in uw blad no 2190 van 8 dezer komt een bericht voor hetwelk by zekeren V op de Baam zoude gebeurd JUJn hetwelk geheel bezgden de waarheid i En ware het niet dat mgue repuutie er mede gemoeid WO ik oude zulle een grove onwaarkeld voor uwe rekening laten doch na venoek ik een nbutaje in nw blad m dateene onwaarheid als deze j het pnbliek gen iogang vinde De zaak waa eenvondig deze tgdens mgno afwezigheid voor zaken komt er eeue reparatie van den WelEdelen Heer J H van Gennep uit den Zuidplaspolder en bg het afhalen daarvan krggt een ngner knechu twist met den afhaler doch met om dat het werk niet goed of afgekeurd was als zoodanig door u vermeld doch over persoonlgke aangelegenheden tusschen hun beide bestaande geheel afgescheiden van mya werk eu persoon welke twist ï o hoog ging dat mya knecht B die persoon een klap gaf met een vyi als gereedschap in zijne hand hebbende doch niet een Bgl zoo als door u is vermeld en ook door genoemden persoon welke reeds Zaterdag avond hier weder in de stad en ten inynen l lize waa getuigd werd dat het hier gemelde de waarheid is Met de opname dezer Begelen zult u zeer verplichten Uw Dw Dn 1 VEBDRIE8 De liunilie BRINKMAN betnigt bg deze haren innigen dank voor de blgken van deelnening tgdens de ziekte en het overlgden hunner zuster ondervonden Gouda 10 Sepi 1878 ♦ Gevoelig voor de vele blgken van deelneming ook in de laatste weken ondervonden betnigt de ondergeteekeude daarvoor zgnen har telüken dank M A G VORSTMAN De ondergeteekende betuigt zgnen hartelgken dank voor de menigvuldige bewgzen van deelneming en belangstelling door hem ontvangen bg gelegenheid zgner 40 jarige Ambtsvervulling ter Gemeente Secretarie van Haoêtrecht H J JANSEN HoMtreehL 6 September 1878 I aatste Berichten Een groot HANDELSHUIS te Bmwwi vraagt uiterste prgsopgaaf van oliede Kaashandelaren voor de LEVERANTIE van beduidende partgen puike Berlijn 9 Bept Het Dnitsohe Gouvernement heeft ian de Mogendheden die het traotaat van Berlgn hebben onderteekend eene circulaire gezonden waarin zg worden uitgeuoodigd gemeensohappelgk by de Inerte stappen te doen om de uitvoering van het tracfaat te verkrijgen Alle Mogendheden hebben daaraan reeds hare adhaesie geschonken behalve Enéeland eo Italië Het antwoord van Italié wordt verWacht na eene conferentie tusschen den Koning en Corti Omtrent Engeland s besluit ia men nog in het onzekere Men gelooft dat het beioek van lord Salisbury te Parys met de zaak in verband staat Parijs 9 Sept Naar aanleiding van het gebeurde et het sociaJisHsoh congres is in eene bijeenkomst van radicale leden der Kamer aan liouis Blanc pgedragen den heer Macëre hun leedwezen te betuigen over de houding der openbare autoriteit ten opsichte van het reoht van vergadering en vereenigiug ofjchoMi zy d tocialiitisohe leerstellingen volstrekt Biet goedkeuren Parijs 9 8ept De Prins van Wales heeft ge jchreven dat hy de uitdeeling van de bekroningen 4p de tentoqnstelUng hoopt bg ts woneiM Brieven franco onder lettbn Z P san het Algemeen AdvertentieBureau van SUGH ft VAN DITMAR Rotterdanf p iisra GoQda Ooatbaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissemeats et de Portraits eiuaillés Transport ƒ 4468 j g dat ras den wachter bij do brag op de Haven tegeuorer de Miuderbroedersteeg 260 k dat Tan den raohler bij de brug op de Haven tegenover de Noodgodateeg 812 1 dat vau 3 wachters bij de brugi gen op de Gouwe ieder ad ƒ 260 780 dat van 3 wachter bij de bruggen op Gouwe bij de Nieuwe Haven enopde Raaiu ad 60 l50 dat tan den wachter bij de 1 brug op de Nieuwe Haven 30 m dut van de wachtster bij de brug op het N nneuwater 7B dat van den sluiswachter aan I ct Moordrechtsohe Verlaat behalve genot van vrije woning 308 o dat vau deu gaarder aau eu I ophaler van de loogenaamde Haastrechtsche brug behalve genot van vrye woning 36S p dat van den schipper van het overhaalponlje bij de ïurfsingelgraoht 865 dagen h f S65 4 f tiniformpelten voor do brug wèchters 2B fWK 52 Verhoogd met ƒ 12 in verband met de narktgelden onder n U dA ontvangsten itgaven uit dezen post te daen4 estaan in 16 pCt van de opbrengst der muktgelden van vee met uit Tl zondering van de varkens ge jaamd op ƒ 3700 858 i 20 pCl van de opbrengst der marktgelden van de varkens geraamd op ƒ 560 112 Vaste bezoldiging van den Marktmeester over de aardappelen en groentenmarkt 150 W 4817 lyDrdt veffpti d BUITENLAND BulMaadsch Overzicht Het aocialistisohe werkliedeuoongres te Parijs wordt zooals men weet in strijd met het v bod der regeeriog in een danslokaal gehouden de politie heeft eehter eenige werkliedap gevangen genomen o a den redacteur van de Duitsche Vor üits zekeren Hirscfa Sen aantal ppieren zijn 4oor 3e politie bij die gelegenheid in beslag genomen Dt reijacrdag van de tegenwoordige Bepubliek is 4Wtig voorbijgegaan in verschilleude groote itedeo Jneft men het feest gevierd door vreedzaam te ten en te drinken De Iqst der bekroonden op de wereldtentoonstelling is zoo goed als gereed men is thans bezig net de correctie der namen en denkt dat de Igst in het begin der Octobermaand als geheel gereed Mn de regeeriog kan ter band gesteld worden £ r il van verschillende kanten het verzoek ingekomen dat viSor deo Isteu October den dag der bekroniag de Iqst publiek zou worden gemaakt De bcalisaing hieromtrent berust by de egeering die eerst wanneer de lijst geheel gereed is een besluit dienAangaatade nemen tal Ten strengste ia aan Fransche co bHitenlandsohe inzenders verboden om TÓi5r de liQst publiek is gemaakt op hun uitstallingen de i eIaonlnge te vermelden die z i ten gevolge van onbesokeideo mededeeliugen meeaen dat hun zullen worden toegekend Uit Bome wordt ooder dagteekening van 6 dezer aan de iHd Selgt gemeld dat de onderhandelingen tnssehen het Vatikaan en Duitschland niet zijn afgebroken maar slechts geaohorst Deze aoboniag is eenvoudig een gevolg van de noodzakelijkheid om aan beide piirtgea den tqd te geven tot oodertoek der vooratellen welke wederzijda gedaan zijn Ia de kringen der Duitache nationaal liberale afgevaardigden verneemt men dat de wijziging door de soeialiatenwet in den ïlondsraad ondergaan strekkende om in den plaats der rijkscommissie voor de drukpers ea bet vereenigingswezen eene commissie it den Bondaraod te stellen wordt geacht oofuumetobaar te gn Men zal all krachten inspannen om de zaken zoo Ttr te brengen dat de gewone rechter bevoegd zal worden verklaard om in deze recht te spreken Blijkt hei dat de tegtqitaod te groot is om dit beginsel te doen zegevierea dan zal ten slotte worden getracht de doorgehaalde bepaling der voordracht die betreffende de rgkieommisaie voor de drukpers enz weder in de wet te doen opnemen Naar de Wner ÉeUting verzekert zullen de leden der nationaal liberale partij dergi lijk voorstel doen al ware het dat men bijna zeker was van een levendige bestrijding van de zijde van den Bondsra Aan ai y NeKs wordt zelfs gemeld dat de onderhaudelingi tusschen Duitschland en het Vatikaan worden voortgezet door tusscheiikomst van mgr Masella DeJ Paus beeft eene oommissie van kardinalen beoogd om de veiSratellen van den prins von Bismarcl te onderzoeken Deze commissie komt dagelijks bijeen maar het overwegend gevoelen oarer leden iü dat slechts weinig van Duitschland zal te verkrijgen zijn De berichten over e katjenspiimerijen iu Engeland zijn droevig die groote fiibrieken in Blackburn hebben keuuia gegeven dat zy u er veertien dagen zullen sluiten andere spliioerijen kondigen verkorting van den arbeidstijd a in De aanslaande terugroeping van Midhat dezerdagen vermeld zou ten doil hebben hem aan hetboofii te stellen van de reorg iuisatie van Klein Azi imet ee r uitgelreide voliUticht Indien dit berichtbevesjllgd wordt isjhtt van groot belang i fairMidhif door iijne Sbkende sympatic voor dd ICngelscl eft en door defibhtiiis wiirtriri hij bij de Btóulsche egeoriiig staat M ker uituemend voo die scliooue doch moeilijke taak mm jl schikt zijn i IflBl IW itad Ki i Eeli telegram nitfet ljttersburii meldt fdatjlhet beridit omtrent de hwoemfng vauWgraaf te liou loSf tot 4ef der gehciinm olitie in liuslanii hius nomoi voorbarig is Èr wordt wtjj leueWornnd in hit corp diplomiflii ue verwacBt m4 ir ijiet den terugkeer va den Keizir in oÖ hoc fd itad j BmNENLAN m f GOUDA 10 September 1 18 8 De Slaatieoiraiil bevat het programitin oorMe lopehing vi n die vergadering der statefi gei raallj ik £ Gravenhjt ej op Maandag 16 $ eptember ajit f Die plechtiglieid zul op de gewone wijze plaats hebbeo J i Meermalen is de opmerking gemaakt dat het HollandschetDubliek weiuig eerbied toont voor pliinten en bloemen in openbare wandelplaatsci bet spijt ons dat ook onder de Qouweuaara personen worden gevonden die van dien eerbied niets sohyuen te bezitten Zooals men weet is dank zij de loffelijke welwillendheid van hb regenten van het Oudemannenhuis het zoogenaamde Oudemannen plantsoeu steeds voor het publiek opeugesieM zoodat men daarin vrij mag wandelen en zich vermeien in plant en gewas doch in plaats dal die vrijgevigheid nu op pr worrd gesteld wordt zij beantwoord met allerschandelykst baldadigheden Herhaalde malen worden de boamen en planten aldaar beschadigd geheele takken afgerukt bloemen uit den grond getrokken eo zelfs de ijzeren banken niet ongedeerd gelaten Ën men meene nu niet dat alleen zoogenaamde straatjongens zich daaraan schuldig maken neen meiaies en knapen die naar hun uiterlijk te oordeelen tot den fatsoenlijken stand behooren maar inderdaad van al zeer weinig fatsoen bl jk geven misdragen zich alzoo eo zelfs enkele volwassen ingezetenen dez r gemeente ontzien zich niet daar soms bloemen te plukken als of die hun eigendom waren Iu phiats alzoo dat een dergelijke openbare tuin iu het midden der stad gelegen wordt gewaardeerd en daarvan met dankbaarheid wordt genoten wordt zy op die wyze toegetak eld £ Uj l men zoo haodeleu t zal niet lang duren of HH Regenten zullen zich genoodzaakt zien liet plantsoen voor het publiek te sluiten en alleen een doorgang te laten afgescheiden van het plantsoen vau de Molenwerf naar de Kerkstraat Beeds nu zal bij gelegenheid van het bouwen van het nieuwe hek aldaar de ingang bü de vroegere Infirmerie komen te vervallen en mocht de laffe kwaadwilligbeid en hoogst laakbare vernielingszucht niet ophouden het geheele pladtsoed zal weldra als openbare wandelplaats konaen te vef vallen Het zon jammer zgOt matr noodzakelijk Berichten uit Atohfn van 8 Sept Sedert de vermeestering van Moentaasi hebben de troepen hoofdzakelyk het terreia aan de linkerzijde der Atchiurivier gezniferd De ka pongf i aaruit onze transporten waren beschoten ondergingen eene tuchtiging en eenige vftfsteikingen Werden genomen Bij de tuchtiging van Lamkrak werd den vijand groote schade toegebracht Namens de drie Sagies zijn stappen tot onderhandeling gedaan mocht deze niet volgen dan zou de gestaakte tuchtiging van het vijandelijk gebied warden voortgezet De gezondieidstoest nct der tioeyea was vrij gunstig Blijkens achterstaand ingezonden stukje was het in ons vorig ur meegedeelde bericht aangaande eene verwonding bij V op den Baam niet geheel jaist Rag te Zevenhuizen gehouden hardJ arden die nooit een pr ja haddeu de prijs behaald door den zwlrten W Eindhoven te Bleiswijk pikeur de eerste premie door de zwilrie van F Blom alhier bereden door In de tweede premie door de zwarte Ivan C Vollebregt Je Zegwaard pikear Bg een Vi draverij van gewonnen ruin David J C van DH merrie Chritii den eigenaar merrie BotriÈi 1 Uit OudeMik en Krimpen a d IJsel wordt cemeld dat als de v fUiisziekte zoi blgft toenemen als tot dusver daar iMna geen varkeus zullen overblijven Zelfs de gngttden slachten luin varken uit het aan de H kte te zullen lerliezen Gisteren zoek van H Oiinoudig t f m gala had hooien te oii met kwiatiae Ten 10 j geweei van dl De jprins eicommissaris pilimenfeerd ikid l I Sf Td i de H M INkitmih i kt H t ingj Utrecht hit lang verwacht K HH prii en prin s Hendrik gen dat de glijze bias liopsstad zich etlost om de hooge gaHen na r he lï uMn teri yl P ora haarttloemeiitooi njlMd had uiU eworpen ii ondigde Mi prdseulMJh vuil hel del iniuziil weird des komst Z den Iter Kcom wacl amer blvei I rtizigers wel iMK tK hporen met j t ekMii bleken zeer elrkenteiijli e $ dM prinses ikoljiiigs en dl de ryk gebraste l llli 4 Lala h4 PadÜ ia koioende zag iAn 4r ManaSzaiig crlefnigiidg in orde geschaard Ze hieven f deu bekcud en fepsl ng aan en al Wcr l et het iniiiziime rotstciipnar het rijtuig stilhouden en hoorden naiidiidhtig de woon ett volgend naar het goedklmkeud gezang dat onder de leiding van den directeur den heer van Schaick blijkbaar goed ingestudeerd was De strooistertjes twee rjjen lieve kinderen iu het wit met oranje sjerpen vervulden daar haar taak Nadat het volkslied nog gezongen was ging de stoet verder naar Paushuize Met slaande trom en het spelen der muziek werden zjj daar bij aankomst begroet Het volk juiohle waarvoor de Prins en de Prinses wuivende en nijgende voortdurend Hun dank betuigde Op Paushuize aangekomen waar HH KK HH een dejeuner werd aangebodeu werden de prins ea prinsea door de daverende toejuichingen van de opeengehoopte mensehenmassa als t ware uitgenoodigd op het balkon te verschijnen De schutterij en de afdeeling Uteecht van het metatalen kruts defileerden voor de rontelgke peisooeo terwijl de muziek de volksliederen speelde Des middags ten 3 ure verlieten de vorstelijke personen de grijze biieohopetad om zich naar Soëitdgk te begeven alwaar zij eveneens feestelyk werden ontvangen De hoofdzaak der door de synode ontworpen bepalingen omtrent de rechten en de bevoegdheid der raiuderhedea wordt door de Kerk Cour aldus medegedeeld De hoofdzaak der bepalingen is dat ia gemeenten van twee ouderlingen en twee diakenen een minderheid vau i der stemhebbende lidmaten reoht beeft tot de benoeming van één ouderling dat in gemeenten van twee predikanten diezelfde minderheid aanspraak heeft op ééa predikant in gemeenten VBO meer dan twee predikanten heeft zij aanspraak op ééa predikant indien zij een zooveelste deel stemgerechtigde lidmaten heeft als er predikanten ia de gemeente zijn Het getal predikanten waarop een minderheid aanspraak heeft wordt berekend naar hare getalsterkte De Jurk Cour voegt hieraan toe Wat voor vijf jaren door de middenpartij ia de oommissie vap ptgen werd voorgesteld wordt dua nn door de synode overgenogieo De beer T H da Beei venekert in het HmiélM dat het bericht aangaande staking der uitgave van het Wovrienboek der NtitrlaudKh tfutl hem bg onderzoek gebleken is onjuist te zgn Naar wy vernemen zijn van de 24 oflleieten die examen Itebben afgeliegifi om te worden toegelaten tot de Ilde afdeeling der krijgschool voor ofBcisren te sGraVeiihage slechts 16 geslaagd De Slttokourmt beVat de verflagen van het hoofdbestuur der Geldersche fflaatiohappg van laidbouw betreffende de op 6 6 en 1 Jant te Ajieldoorn gehouden tentoooelelling van zuivel en v rlttnigen tot zuivelbereiding i j i BetBUROERLUK ARMBESTUUR te Gouda zal in het begin van de maand OCTOBER 1878 aanbesteden de levering en oitdeeling Tin p m 180 000 stuks goede BAGGERTURF voor den aanstaanden Winter De uitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten gesehieden De verdere conditiën liggen van af DüNDEÏt DAG 12 tot en met ZATÜRDAG 21 8EPTEM BËR e k dagelyks in de Armkamer ter lezing Het Bargerlgk Armbestuur De Secretarü De Voorzitter W POST DROST A ROMEUÏf PAEFÏÏMEEE rUTE SAVONS DE TOILETTE Louis Pa Welter Fzn Coiflfeur Westhaven GOUDA heeft ontvangen van Johann Marie Farina Jülich Plats Xo 4 een groote Collectie EAU DE COLOGNE alsmede van Fransche huizen eene Prachtige Sorteering ODEURS en TOILETTE ARTIKELEN alles tegen coocnrreerende prgzen Zich vleiende n et een dmk bezoek vereerd te worden blgft hg met achting UEd Dw Dienaar LOUIS P WELTER Fzn 298 Staats Loterij De TREKKING der EERSTE KLASSE begint MAANDAG 23 SEPTEMBER 1878 Openbare Verkooping om contant geld op DINSDAG 17 SEPTEMBER 1878 in het Locaal in de Nieuwsteeg te Gouda Wgk B No 17 s morgens te 9 ure van MAinJFACTUEElT GAREN BAND LINTEN VEEREN HOEDEN KOUSEN MANS en VROÜV rENKLEEDEREN MAHONIJHOUTEN HOfiKBUFFET dit SECRETAIRE LEDIKANT met SPRINGVEEBEN MATRAS en verdere MEUBELEN PORCELEIN GLASenAARDE WEBK benevens eene groote partg BOEKEN afkomcitig van een Emeritus Predikant Alles daags vóór de Verkooping te zien van 10 12 en van 2 4 uren DE OUD CABTHAGËNA S zet oogeablikkelgk den wortel van het reeds uitvallende haar weder vos a hergeeft het de vorige groeikracht loodat dit iddel waarborgt voo te vroeglgdige grysheid Prijs per 8acon met gebmiks aanwnziag 60 cents Hoofddepót te Delf by A BEEETVELT At en verder verkrygbaar by Mei de Wed BOSMAN flwda Wad N 1 Saadari Leidea A Prina Zawakaiita W I igthalm Voorborg Wad G Wilbtlnoa Woerdeo l A Boa Barhei OWTVANGEN eene ruime Sorteering POSTZEGELS van alfo landen in paketten en op kaarten A BRINKMAN V S f en MuzükhandeL