Goudsche Courant, vrijdag 27 september 1878

tiek teftenorer MMa wensoht te volgen Na eeuigc liscaseia is het tina met 47 tegen 13 stemmen vastgesteld Naar wq vernemen hcblwo B en W van Den Haag lich jegens de Rüuspoorweg maatsohappij bereid verklaard aan den Gemeenteraad een voorstel te duen om onder voor de Maatschappij niet onaannemelijke voorwaarden haar te vergunnen den aan te l ggeu tramweg naar Scheveningeii met een stoommachine te berijden Door de Mjatsohappq tyn cog een tweetal rijtuigen besteld om met Z tn 3 rfltuigeu tegelijk proefritten te kunnen doen door een daartoe op hunr station te a Hage aangtjegd spoor met een bocht van 80 M stmnl Maandag avond keerden te Amsterdam de 16 handwerkslieden teru dii op kosten van de Maatschappij tot Nut vim t Algemeen gedurende een week de wereldtcntooiislfUiug te Parijs hebben bezocht Uil ie verslagen lie elk werkman deed van het belangrijkste wat hij da ir in z jn vak had gezien bleek hoeveel nut zulk eeu bezoek stiohten kan met hoeveel belaiigstclliug daar de vele meesterwerken en wonderen der industrie waren aanschouwd Van de voorkomende wijze waarop zg ook door de leden der Nederlandsehe Hoofdcommissie wareu bejegend werd fUukbaal gewag gemaakt Dinsdag is door eeue Commissie uit de Tweede Kamer der Staten Generaal het adres dier Kamer ter jieantwoording van de Troonrede Z M den Koning jiangeboden Z M heeft daarop geantwoord f Mijne Heeren Ik verzoeK ü aan de Tweede Kamer Miji en dank i s betuigen voor baar adres van antwoord Ik waardeer de daarin uitgedrukte gevoelens en verneem met genoegen dat de Kamer de omvangrijke taak die haar waoht met moed aanvaard Aau eone coirespoudeulie over de Parijsche ten toonslelliug in het Roiteriaouch NieuKsHad outleeneu wg het volgende De pottenb ikkerskuust wordt tegenwoordig alom beoefend £ r is geen land ter teutoCnstelling vertegenwoordigd dat geen aardewerk exposeert en allerirege is in die fraaie kunst een merkbare vooruitgang te bespeuren Sommigen ora niet te eggen velen hebben het daarin zelfs tot eene bewonderenswaaidige hoogte weten te brengen Ook Nederland heeft proeven gezonden van zijn huidige art céramique en natuurlijk van het land dat eenmaal beroemd was door zijn Delftsch en Haagsch en ander plateelwerk mocht niet verwacht worden at het thans in dezen tak van industrie niet dan door afwezigheid zou schitteren £ u toch hadden Ave ons met dat soort van schitteren maar tevreden gesteld 1 Hadden wg den vreemdeling er maar naar laten raden hoe het thaus bij ons gestild is reet die aautrekkclgke kunst t Is waar de terra Cotta vaas van de firma Clemens Zn te Gouda is niet onverdienstelijk maar het is slechts één tak en doet dus zoo licht denken aan een zoogenaamd igelegenheidsstnkje De voorwerpen door den heer Thooft ürma Fiokardt Co te Delft herwaarts gezonden houden dé eer van het oude fabrikaat maar schamel op Wanneer men echter weet dat langen tgd de aar dewerk fabricage te Delft bgna geheel dood is geweest n na eerst sedert korten tgd door den heer Thooft pogingen worden aangewend om haar weder te doen oerleven kunnen wg deze eerste proeven niet dan met genoegen begroeten Een ijverig en ernstig treren spreekt er uit om iels goeds te leveren en de aanleg daartoe is bigkbaar aanwezig Maar het zgn tot dusverre slechts proeven aan teekening aan verf aan orneraentatie aan alles ontbreekt nog veel om ons in het strijdperk te kunnen doen treden met onze buren De derde inzender is de heer Begoüt die op 4en groote tafel ons een groote honderd stuks potien en pannen kopjes en schoteltjes borden en ohalen te zien geeft die roet hun allen misschien geen 25 waard zgn t Is alles van de minste qnaliteit een zoodje zooals men in elke dorpskommenij kan vinden en dat wg reeds te veel eer indoen door er zooveel regels aan te wgden Df Nederl Gustaaf Adolf Vereeniging vierde Dinsdag haar 26 jarig bestaan met het houden eener feestelijke bgeenkomst in de Pieterskerk te Leiden Met de afgevaardigden der verschillende afdeelingen n de leden der Leidsche afSeeling had zich eene groote schaar belangstellenden in het kerkgebouw vereenipd Met de uitvoering van Koor uit i de Schepping van Haydn voor orgel door den talentToUen organist der kerk den heer J Godefroy werd de bgeenkomst geopend waarna prof Sauwenhoff en kort voord tot de vergadering richtte om haar iet mlkom foe ie roepsn Hei was 25 jaren geleden dat té Vcreenijin wag opgericht en bet trnigzien op dien tgd gaf rgl e stof tot dank aan den ver van alles gdeds De Vereeniging had wel geene groote dingen gedaan maar had toch veel goeds kunnen stiohten zoowel in het vaderland als in den vreemde hetgeen dankbaar werd erkend Zg werd ook bet middel tot verbroederiug onder hen die anders altijd van elkander verwijderd zouden gebleven zgn De eenige amartelgke herinnering in deze ure was het gemis van zoovele vrienden en helpers die aau de Vereeniging waren ontvallen Zg bleven steels bg alten in dankbaar aandenken De rijke stof tot dankbaarheid die de Vereeniging op dit oogenblik had deed het loflied opivnarts stggen tot Hom die haur had gesteund en ook de bede om haar verder te schragen Nadat eeu zangkoor onder leiding van den heer A J Wetrens het koraal No 1 had gezongen irad Dr Ijaurillard als foestredeuaar op Met verwgzing uaor hetgeen vermeld wordt in de Handd der Apostelen omtrent de Atheners verklaarde hg dat zoo hij gerpepen was geworden om iets nieuws mede te deelcn hij beil inkt zou hebben voor de uitnoodiging ora als spreker op te treden dnarhij niets nieuws te zeggen had De ziiak der Vereeniging was bij monde en met de pen dikwijls uitvoerig uiteengezet Iets ouds zou eciuer hier welkom zijn en daarom zou hg een paar feilen uit de geschiedenis vernielden Spr stelde vervolgens in het licht dat de Vereeniging gerechtigd wns haar 26 jarig bestaan feestelijk te vieren de zilveren kroon hoopte hg mocht later met een gouden verwisseld worden die verder nog mocht pralen met juweel omzet Vele bedehuizen waren hersteld en vele bange zuchten in blijde zangen veranderd Het was hier de plaats dank te brengen aan de maiiiieu inzonderheid aan de leden van het hoofdbestuur die hunnen tijd hadden opgeofferd in hel belang der z i ik Van de oprichte s der Vereeniging waren tb i s nug tivee leden op deze plttuts aanwezig ile hh Krabbe en Obreeu voor hen was deze dag inzonderheid eene gewichtige dag waarmede hij hun geluk weiischte hg hoopte dat zij nog lang dieu gezegenden l iat mogen dragen Buiten deze gemeente was nog de hoofdbestuurder Marouier in leven dien hij thans als afgevaardigde moolit begroeten Met weemoed herdacht spreker de hecren de Blaauw de la Sanssiye en Jansen inzonderheid den laatste die zooala Dr Kr ibbe het eenmaal h id uitgedrukt de grondlegger en de leiilsman der Vereeniging was geweest Bovenal ziide spreker moeten wij dank brengen aan God die eene kleine zaak van geloof hoop en liefde zoo heeft doen gedgeii dat zij een boom werd Nadat het koor doarop het koraal n 88 gezongen had trad ds Segers op om een slotwoord te spreken Het zangkoor hief ten slotte het kor ial ii 80 aan dat onmiddellijk gevolgd werd van een slolzang Psalm 118 VS i door de geheele vergadering Als naspel van dit lied werd door den heer Godefroi het Halleluja uit de Messias van Handel uitgevoerd Ten einde den soldaat op een aangename wgze in het juist schieten te oefenen wordt te Vlissingen in elke kazerne eeu zoogenaamd tir de salon ingericht Men Bchrgft aan de Leidteie Courant De londlieden zijn zeer voldaan met den gevallen regen en wenschen nu niets liever dan maar weer zonneschgn In de meeste polders toch zijn de watermolens reeds met uitmaliug belast Nu is er overal nog best gras en dan ion het met meer uatligheid spoedig verdvVeuen zgn De kool treft het goed en groeit overal voorspoedig evenals andijvie anders is er van het land niet veel meer Ie halen behalve aardappelen die druk gerooid worden Over het algemeen moeten er heel wat knollen worden uitgeschoten die door ziekte verrot zijn zoodat gezonde aardappelen duur zullen moeten betaald worden Bg een gunstig gewas zijn druiven naar evenredigheid tegenwoordig goedkooper dan aardappelen De warmte is voorbg het herfstaohlige doet zich reeds kennen door lichte nachtvorst Te Etten bestaat nog het gebruik dot tgdeni de kermis des avonds ten 10 uur de klok der B K kerk wordt geluid uls een teeken van den pastoor aan de kermisgasten dat het tgd is om naar huis te gaan De Vereeniging voor lijkenverbranding zal harederde algemeene vergadering te Arnhem houden opa 8 Zaterdag 28 September voormiddags elf uur in het Loge gebouw onder leiding van professor C P Tiele De tweede feestdag van het gouden Akademiefeest te Breda was gewgd ten eerste aan den allegorisöhen optocht en dan ter aanbieding aan de Koninklijke Militaire Akademie van het huldeblnk der gemeente Dit is een statidbM d in gips voorsteUcnde de Nedorlandsche Maagd in hare rechterhand de Nederlandschj ii houdende en met de linkerhand de Akademie krS nende Ann hare voeten bevinden zich met lau kransen omweven militaire atlribulen verder L Nederlandsche Leeuw met het akademiesohild in züna klauw Onder het voetstuk het wapen van BréSir dairboven het dankbare Breda aan de Koninklijk Militaire Akademie met de jaartallen 1828 isjj Het tweede huldebigk is eene gouden herinnerinm medaille voorstellende Miuerva een jongeling im Mars overgevende De optocht was onafzienbaar lang en zoo grooliek en prachtig ingericht als misschien ooit in het IokI gezien is 20 groote pr ialwagens de eeue sohooMr eu toepasselijker dan de andere eerewachten te nsMd pages herauten wapendragers voorstellende de U provinciën 10 militaire en burgerlgke muziekoorpieii korporatien van alle bedrijven Verecnigingen miliiili civiele besturen ridders van de Militairs WUlemiortt Metalen Kruis bazuinblaiers enz enz aljes excorleerd door infanterie kavalerie sehulterg tth prachtige costuineu gedoste personaadjen Het mauument werd gedragen door 18 musketiers de gOBdfn medaille door 4 in een rijtuig gezeten jonge dimis op eeu kussen dat door de dames van Bred u aangeboden De aanbieding op du Koniuklgke Mililaire Akodemie geschiedde met groote plichligheid Behalve groote muziekuitvoeringen op het voot naaraste feestterrein en Diuoleing Viaci van IUl werd deze fieildag besloten met eene tooDeel oo stelling in den schouwburg door kadetten die mi gelegeuheidssluk van d n heer A S Kok leeiut aau de Koninklijke Militaire Akademie opvoerdm Het dezer dagen verschenen programma van M Haagsohe genootschap lot verdediging van de ohrütelgke godsdienst voor 1878 bevestigt hel reeds m d gedeelde beticht dat de uitgeloofde prgs is toegcwcim aan den heer Chr Buhler pred te Semens ia Zwitserland voor zijne verhandeling over oud kal lieisme en dat den hoigduitschen schrgver der tweede verhandeling van dal onrlerwerp Motto aci V 88 SJI eene zilveren ned iille z d worden uiigereikt wajiuerr hij vergunning geeft tot de opening van zijn iiuainhillet Verder blijkt d iaruil dal aan de antwoorden op de prgsvragan over dê christelgke pjedagogie en over het Islnliismc en het chrisltndum geene bekrooniog is ten Ueel gevallen De laatstgenoeinde vraag ii voor de tweede m iHl uitgeschreven eu daaraan zgn de twee volgende vragen toegevoegd lo Welke is de christelijke beschouwing van fcet huwelijk en laat deze zich nu nog handhaven tege iover de daarvan afwijkende denkbeelden die bedes ten dage worden voorgedragen P 2o Hoe moet op christelijk standpunt wordn geoordeeld over den eed en zijne instandhouding ji den modernen sloat De antwoorden op deze drie vragen worden i gewacht vóór 15 December 1879 Nadere bg 0lld heden in het prograinina zelf waarvan eicmplarcil op franco aanvrage te verkrijgen zgn bg de seoreUdi van het genootschap pof A Kneuen te Leiden Uit Zwolle meldt men dd 23 Sent Sedert verscheidene weken ziet men op de Sassenpoortenwd alhier een gezin van 8 personen dat wegens wanbetaling gerechtelijk is uitgezet onder den blooten hemel wonen De mannen die visschers zijn bestedeu hunne voornaamste verdiensten aan jenever terwijl de vrouwen en kinderen in de grootste onreinhefd en verdierlijking aan alle weer en wind dag ei nacht zijn blootgesteld Dit zigcunersleven heeft i aandacht getrokken van gemeentebestuur armbestuur politie enz maar noch de eeu noch de ander kta of wil er niets aan doen Milddadigen hebi i hunnen hand tot weldoen uitgestrekt doch Schiedap was no 1 eu dit maakte er een einde aan Op de staatsbegrooling voor 1879 wordt eene lom van 100 000 voor de uitbreiding der gymnasia of den voet als de nieuwe wet op het hooger ondervgi vqorsohrijft uitgetrokken De minister verklaart in de memorie van toelichtiofc van oordeel te zgn dat volslaan kan worden met d oprichting of instandhouding van gymnasia in di gemeenten welke volgens de wet daartoe verplicbt zgn s Hertogenbosch Arnhem Nijmegen Rotterdam s Gravenhage Leiden Dordrecht Delft Sohiedair Amsterdam Haarlem Utrecht Leeuwarden Zwolle Groningen en Maastricht Tilburg en den Helder zullen dispensatie krijgen Voorts nog te Zplfen Middelburg Sneek Deventer en Assen terwijl pre gymnasia noodig geacht worden te Boxmeer Tie Harderwijk Alkmaar Dockuni Oldenzaal en Win schoten 21 gymnasia en 7 pro gymnasis behalve de bijzondere inrichtingen Ten aanzien van h t verleenen van snbsidie wensoht de minister als regel aan te nemen de gemeenten wier bevolking meer dan 100 000 zielen bedraagt nit to sluiten terwijl aan de overige tot oprichting verplichte gemeenten hoogsteni d helft der kosten sla snbsidie zal koAnen worden toegekend Mocht een gemeente niet bij maohte wezen de wederhelft voor hare rekening Ie nemen dan zou het gymnasium of pro gymuasium aohterwege moeien blijven In het zittingsjaar 1877 78 zgn op verschillende wetsontwerpen 108 araeifdemenlen in de Tweede Kamer voorgesteld Van dezen werde slechts 8 aangenomen JO overgenomen 18 ingetrokken 71 verworpen en 1 gedeeltelijk aangenomen en gedeeltelijk verworpen Het wetsontwerp op het lager onderwijs heeft het grootste contingent geleverd voor het aantal ingediende en verworpen amendementen Daarop waren toch 65 amendementen ingediend waarvan 45 j verworpen en 13 ingetrokken werden zoodal slechts 6V3 of juist 10 pCt werden aangenomen De gemeeuteraad von Uithoorn heeft een adres gericht tot den Minister van waterstaat naar aanleiding der aangevraagde concessie voor den spoorweg Arn sterdam Rotterdam over Aalsmeer Alkemade Alfen en Zevenhuizen De Baad doel uiKomen dat deze Igu het volkrijkste gedeelte tusschen Uollaiidsebe en Rijnspoorwegen en de lijn Leiden Woerden van het spoorwegverkeer verstoken Inat en beveelt in plaats van het noordelijk deel der ontworpen riciting twee andere lijnen aan de eene nagenoeg rcoht van Amsterdam op Alfcn loopende over Uithoorn Nieuweveen en ter Aar eu de tweede van Haarlem of Heemstede door de Haarleinerineer over Aidsmeer de drooggemaakle Legraeerplassen Uithoorn Mijdrecht en Wilnis naar Breukeleu wimrdour de me sfe plaatsen behoorlijke gemeenschap met Amsterdam Haarlem Utrecht en Leiden zullen verkrijgen De Kaad toont aau dat die kruislgnen ook in het belang zijn der justiciablen en vnn het brievenvervoer en verzoekt daarvoor de tusschenkomst des Ministers en wel door Staatsaanleg indien de lijnen niet eerlang door particulieren worden aangelegd Aau den Secretaris der commissie voor de collectieve inzending van jand en luinbouwvoortbrengselen op de wereldtentooustelliug Ie Parijs den heer F F L Waldeck te Loosdnineu is namens de verschillende Nederlandsche lindbouwmaatschappijen aangeboden een smaakvol middenstuk op zilveren voet en rijk met zilver versierd Op het voetstuk zijn twee schilden aangebracht op het eene is de reden van dit huldeblijk vermeld terwijl op het andere de verschillende attributen enz van den landbouw zijn voorgesteld De Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia heeft andermaal eeu adres gericht aan den üottvernenrgeneraal van Ned Indië naar aanleiding vuu de patent en persoueele belasting voor Europeanen en daarmede gelijkgestelde in Ned Indié In dit odres zgn uitvoerige becijferingen opgenomen van het aandeel dat de Europeesche bevolking in ludiö in de belastingen opbrengt eu de bezwaren tegen nieuwe lasten betoogd Het adres Ie groot om in zijn geheel opgenomen te worden eindigt aldns Doch sedert de afkondiging der wet van 6 Juni 1878 is het eene uitgemaakte zaak dat om welke redenen ook de Europeanen in Indië aan eene persoueele en zoogenaamde patentbelasting zullen worden onderworpen eu onze Kamer beseft ten volle dat het niet meer in de macht ligt van Uwe Excellentie om aan de gevallen beslissing veel te veranderen Andera echter is het gelegen met de wijze waarop aan de zaak uitvoering zal warden gegeven Op grond van de geraadpleegde bescheiden meenen ij te mogen aannemen dat in dit opzicht door de tusschenkomst van het Indisch bestuur nog veel kwaads zal kunnen wurden verhoed en onder eerbiedige referte aan onze adviezen vau 31 December 187B No 84 4 Februari 1876 No 18 en 25 Mei 1878 No 22 eindigen wg dan ook met den wensch dat het daarin voorkomende Uwe Excellentie nopen moge om van haar kant de bezwaren die uit de ontworpen belasiingplannen noodwendig moeten voortvloeien voor alle leden van de Europeesche maatschappij en wel bepaaldelijk voor het meest talrijke deel er van voor hen namelijk wier inkomsten niet zeer aanzienlijk zijn zooveel mogelgk te helpen lenigen De Indische Begeering heeft besloten dat op de Hoogere Burgerscholen in Indië geen meisjes mogen worden toegelaten Zoolang er geen uitzichten bestaan dat er afzonderlijke Hoogere Burgerscholen voor meiqes worden opgericht is deie maatregel ten teerste te betreuren Men leest in de Huuvrouui De crinoline komt nieti Een huitenlandsoh blad dat zich op het gebied der vrouwenaangelegenheden beweegt en alleszins vertrouwbaar is in zgne mededeelingen verzekert thans dat alle geruchten als zou de crinoline weder in aantocht zijn op een misverstand berusten Men denkt er te Parijs in het geheel niet aan de criuoliue weder ia de mode te brengen De zaak is eenvoudig deze Het nieuwe toilette bouffant eiscbt eene ander soort vau onderrokken dan de gebruikelijke Eene in dit vak gerenommeerde firma mankt zulke rokken uit eene opzettelijk voor dit doel geweven goed geappreteerde stof Deze rokken geven aan het toilette bouffant voldoende stevigheid maar komen in de verste verte niet overeen met de klokvormige en wanstaltige crinoline zij zijn slechts een geschilcter plaatsvervanger voor de rokken eu tournures die het priusessekleed eu de sleep eischen Wanneer dit blad onder de oogeu mocht komen van de redactién der voornamelijk ve or de heeren der schepping bestemde couranten dan verzoeken wij haar deze tijding die voorzeker ook de mannenwereld zal inleresseeren onder de oogen hares lezers te brengen gelijk ziJ indertijd ook de verontrustende geruchteu omtrent de wederopstanding der crinoline vermeld hebben De Fransohe regeering is bezig eene groote nationale loterij te organisecreu wa irvoor de prg zen bij uilsluiting zullen gekocht worden uit de op de tentoonstelling aannezige voornerpeii Om die loterij te eloen slagen eu zooveel mogelijk loten door het gausche land te plaatsen is dour de hoofelainbtenareu der btldstiogen aan de onivingers eene circulaire gericht ilie een zeker aantal loten ten verkoop begeleidt en een dringeuele vermaning bevat om de loten niet alleen te verkoopeii als men ze komt afhalen maar ze ook aan hel publiek aan te bieden ja voor een goed lezer is er wrl uil te verslaan op Ie driiigeu Een bnrgeineesier van eene plattclaiidsgeiueeiile schrijft over die zaak het volgende aan eru ambtenaar in zijn urroiiiliaseinenl Ik geloof dat in 1831 de regecring wel deetl en zedelijk handelde met het opheffen eler bterijeu Ofschoon deze nieuwe ininistersloterij een ofticieiet karakter draagt kan ik niet op mij nemen om luteu te ploal ea De onzedelijkheid neemt toch al hand over iiHud toe en ik wensch daartoe niet bij te dragen door de inwoners mijner gemeente hot nemen van loten aan te raden la plaats van hun de kans in de oogen te laten schiltereu van het winnen van diamanten Ier waarde van fr 50 000 zal ik voortgaan hun aan te raden om hun geld tv gebruiken om mest Ie koopen voor hun laud eu oin hunne spaarpenniugen in de spaarbank te brengen De Fujaro noemt deze loterij de schepping van den minister van openbare werken eu elen heer Krantz eeu denkbeeld vau een pa r kruideniers in ruste Nabij Roermond waren Vrijdag II eenige kinderen vun 9 tot 1 1 jaar in een naast den openbaren weg gelegen onaf islolen boomgaard gegaan van welker buomen de appelen reeds geplukt en weggeve erdwaren vermoeelelijk met het doel 010 nog een appelte vinden Zekere v L eigenaar van den boomgaard kwam daarop uil ziju woning gewapend meteen geladen geweer en ging op ele kinderen los die echter zooilra zij hem zagen de straat opliepen Doch toen v L hen op een afstand van ongeveer 30 meter had ingehaald legtle hij zijn geweer aanen loste een sChot op de kinderen waarvan het gevolg was dat de huisvrouw van den aldaar wonenden V H die naast haar wouiug aan de pomp werkzaam was getroffen en verwond werd gelukkig niet gevaarlijk Een kleine veertien dsgen geleden vervoegde zich bij eene familie op den Nieuwen Rijn te Leiden een jongmensch die voorgaf student te ziju en de kamers welke te huur stonden wensuhte te zien De vrouw des hnizes wie AU onverwacht bezoek natuurlijk hoogst welkom was liet de kamers zien en deze bevielen onzen student zoo bijzonder dat hij ze onmiddellijk huurde reeds denzelfdeu avonil zon hij ze betrekken Hg liet zich met lang wachten hy schelt aan wordt door den heer des huizes ontvangen en binnengeleid om met de familie en ren aardig nichtje kennis te maken Die kennismaking was weelerzijds zoo aangenaam dat de student elen heer en diens vrouw natuurlijk met het niohije inviteerde I Zondag koffie bij hem te komen drinken en tevens verzocht of de juffrouw zoo goed wiltle zijn een taart te bestellen Na eenige tegenwerpingen over een dusdanige familiarileit werd de invitatie aangenomen en de taart besteld die op tgil geleverd werd nadat de brenger zich abusievelijk eerst bij een der buren had vervoegd De Zondag morgem wertl zeer genoeglijk gepasseerd De student maakte zich bekend lijn vader aldus verhaalde hij was overleden en zijne moeder slecht ter been De wecrsgeateidheid oetende haren invloed op de arme moeder uit iondat ze slechts zelden van huis ging Do student was boven de wolken over zijn gezellige kamers en hoi t ingenomen met hospes en hospita en t niohije Het eenige waarover hg zich bezorgd maakte was de vertraging die de aankomst van zijn kaffer welke ƒ 700 bevatte ondervond Hg lou eiE rieh echter niet al te ongerust over maken want de bef van 1 Mion had met zijn bekende rdtiillendfaeid onmiddelijk een streng onderzoek ingesteld MJiar hij was nu wat e court d argent en verzocht dus beleefd aan de he spita een voorschot van ƒ 1 0 wat zij aan zulk een beminnelijk joiiginensch niet vermocht te weigeren Eeu rijtoer door onzen student voorgesteld werd beleefd afgeslagen dat zonal de familiaar zgn en daarenboven bet minder gunstige weer van Zonelag was niet uitlokkend Onze student schreef intuaschen aan zijne moeder eu inviteerde haar oin hem s Maandags te komen bezoeken ten einde zelf overtuigd te zijn hoe goed hij geslaagd was De Maandag giug voorbij zander dat elie beate moeder kwam belgeen mede aan het ongunstige weer werd toegeschreven Maar de koffer arrriveerde niet en hg zon er dus zelf op uitstappen tegelijk eens naar moeders toestand gaan informeeren en geld meebrengen Dat kon niet zonder geld eeu nieuw voorschot van ƒ 10 werd gevraagd ea toegestaan Het horloge van den hospes dat de student mede ter leen had gevraagd kon hij echter niet krqgen omdat eerslgenoemde het uiel kon missen en den student een weinig begon te wantrouwen De hospita bood haar horloge aan waarvoor onze student loffelijk bedankte Het nichtje was evenwel met het lot van den jongeling begaan hy mocht eens te laat aan het spoor komen zij bood dus haar horloge aan maar zou er den ketting afnemen omdat hij dien toch niet kon dragen Zoo nitgerast nam onze vriend afscheid nadat de familie hem veel suceïes had toegewenscht in het terugkrijgen van zijn koffer met de contanten Hij is tot heden niet boven water gekomen zoadat de ƒ 20 en het gouden dameshorloge als verloren zullen zijn te beschouwen en de leverancier der taart dien post wel zal kannen afschrijven De politie stelt intuschen alles in t vrerk om zich van den grappenmaker meester te maken Aan een particulier schrijven nit Cadix gedagteekend 15 Sept ontleent de Zutpieniehe Cour de volgende bijzonderheden omtrent de Gelderland Men kan op zee sterke en snelle temparatnnrsveianderingen waarnemen Het was des middags van den 6den ten 12 ure praohtig weer eu een kwartier later was het zoo mistig terwijl de zon nog altijd scheen dat wij op geen tien passen voor ons ja zelfs niet eens recht naar beneden in zee konden zien De machine floot onophoudelijk uit vrees voor aanvaren een half uur later kwam er een flinke storm huizen hoog verhieven zich de golven alles en allen op het dek en in de kajuit werden doornat en niemand kon op zijne beenen blgven staan Tegen 4 aren klaarde het weer op en om 6 uur zaten we allen alweer op de campagne onzen angst vergetende bij een lekkere flesch wijn toen wij op eens de kapitein had door hel heerlijk weer uitgelokt en om de passagiers een mooi gezicht te gunnen te dicht bg de kust gestoomd een vreeselijken schok voelden waardoor wij met stoelen flesschen eu alles ten onderste boven werden geworpen en ele boot zelf geheel naar stuurboord overhelde Wij waren op een blinde klip gestooten en zaten miilden in zee vast Gij kant u niet voorstellen den schrik en de verwarring die dadelijk op dezen schok volgden alles vloog door elkaar passagiers equipage enz ieder was gek van angst Nadat deze toestand van wanorde en vrees ongeveer een uur had geduurd werd het detachement in twee bootjes geëmbarqueerd sommigen geheel anderen half gekleed en bleven wij bijna 3 uren bij het schip om zoo mogelijk allen te redden Ik heb nooit meer angst uitgestaan dan in die oogenblikken Eens werden wc door een golf met ons bootje teruggeslagen en tegen het schip geslingerd zoodal alles kraakte en we niet anders dachten of het was met ons gedaan Na den geheelen naobt tot s morgens 9 uur in ons bootje doornat en vol angst te hebben rondgezworven kwamen we op de Spaansohe kust Conil tereoht nn waren vre gered maar allea wat we bezaten lag op den bodem der zee en we hadden niets meer over dan de kleereu aan t lijf Wat het schip aangaat lading eu bagage alles werd over boord geworpen om het schip t kunnen liohten hel is elan ook los gekomen maar heeft een groot lek en gebroken machine Het ia naar Cadiz gesleept om daar gerepareerd te worden wat wel drie maanden kan duren Conil ia een klein vuil zeedorpjo waar we bijna niets te eten kregen op de steenen eu in de open lucht moesteu slapen wat voor sommigen vooral voor de dames slechts half gekleed minder aangenaam was Op den koop toe werd ons nog t weinige dat we bade eii ontstolen In dat herbergzaam oorel bieren wij S dagen Toen ngea wij mannen naar St Feriuindtl waar we na een marsch van elf uren doodaf a inkwam Vandaar werden we per spoor naar CiifiiC getransporteerd waar wü in de katcme logeeren natuurlijk daar we geen van allen de taal keanen tamelijk beroerd maar toch duizendmaal t beter dan te Conil Het is te hopen dal we spoedig vereier kannen gaan want ve zijn van alles ontMoot Vari de passagiers zijn lwe dames en een b er gevaar