Goudsche Courant, zondag 29 september 1878

HEBREN ROOKERS worden bq zonder ATTENT gemaakt op de 2 cents SIGAREN merk BUfii IIR ill iif ZOlsnDJSLCa 29 S hlir X iinVl HJbl ± 1878 J SWITZER Az Lange Tiendeweg imu mmi u mm wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BOROEAUXWUN van f 26 er Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessohen twart on half ankers Prijscouranten worden gratis en flranko verzondea Alles wordt fran ko huis geleverd ZoDdag 29 September 1878 Soiree Musicale t6 geren door het liHTERMTlOMAL 0 GERTGEZËLSGHAP Tt onder Directie van den Heer Aanvang 8 unr Prgien der Plaatsen HH Leden en Dames 50 cents Niet Leden 75 cents Toegestaan door de Maand Commissarissen J IJSSELSTEIN J M NOOTHOVEN van GOOR Liedertafel ApoUo ÏÏITVOEEIITG op ZONDAG 6 OCTOBER 1878 des avonds ten 7 ure in de Sociëteit Ons Genoegen VLOOEN THEATER Standplaats MABKT PIERRE mm m de vermaarde bedwinger der Vlooien komt Zondag 29 Scpteoibcr 1878 buitengewone Voorstellingen geven met zflne GEDRESSEERDE VLOOIEN Voorhanden Appelhollen Soninginnehrood Heerebanket Princeaaebrood Xurkach O tdk Kattentongen enz enm enHj W N Raaijmaakers Banketbakker Haven alwaar een kan geplaatst worden om in het vak te worden opgeleid D RÜIVEN BORSTHOine mt mainz gerenommeerd en aangenaam huismiddel bg HOEST HEESCHHEID VERSLIJMING BORST en KEELPUN BLOEDHOEST HOEST ba KINDEREN duizendvoudig sedert iaren als zoodanig erkend De DBüIVEN BORSTHONING van W B ZICEËNHEIMER Mainz bekomt mijne Vronw als middel tegen hoesten zeer goed LANDRATH vos RIEBEN op Galenbeck b j FriedL Mecklenb Strelitz Alleen echt verkrggbaar in flesschen van twee Golden een Galden en 65 Cent voorzien van nevenstaand fabriekstempel te Te Gouda bfl F H A Wolff Boêkoop bg J van Bergen Waddinxnetn bg C van Eeuwen Haattrecht bfj J D den Hartog a Qudt poter bg F Jonker Idenbnrg Er kunnen nog 2 FATSOENLIJKE LIEDEN geplaatst worden tot Kost Inwoning en Bewassching met gebruik van VRIJE KAMERS 5 50 per Week Adres franco brieven onder N 146 bg den Boekhandelaar A BRINKMAN Gouda Zoo lang de wereld bestaat is nimmer een middel bekend geweest dat zoo proef hondend en krachtdadig teg n rhnmatiek werkt als de onfeilbare AB3HAUBBINS hare juiste lieflgke en onmiddellijke werking zoo algemeen bekend heeit de aandacht van vele geueeakundigen zoodanig getrokken dat dezelve door HEd zeer worden aanbevolen Geheel door rhnmatiek verstgfde Igders zijn in minder dan twaalf uren tijds doo bet gebruik dezer Watten finaal van hunne pgnen en stgf held bevrgd geworden Zjj ontnemen den Igder alle scherpe en schadeIgke vochten waar zjj worden aangebracht zonder eenig nadeel op gezond vleesch uit te oefenen of aan andere middelen schadeljjk te zijn Vroegtijdig aangebracht waarborgen ze even zeker tegen zweeren terwgl zg de scherpe deelen uit het bloed nemen waar de zweer zich zetten Tjril Tot bewgs der echtheid worden alle geleibiljetten geteekend door den bereider en hoofddépothonder A BREETVELT Az te Delft die deze Watten voor den prgs van 30 cent per pakje o a verkrggbaar heeft gesteld bij F A G itn Delh Gondi r R Verheul Oadewater Mej de Wid Botmio Gouda y W den Vil Scboouburea A Pnni ZeveahoizeD M J Goudkade Boakoop O Hoogcodgk Capclle 8 TaD der Kraata bloaw k A Pi Brrkel 1 fan Uorp Zoetermeer A Kauliu t Alphen i B E C bcb it traan Budegrav K Ouftterlinft Haaalrecht Ved G Uilbeltnua Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven ea alom te bekomen SE mmi QLAZBN of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der CartonteekeniDgen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroenfde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Centen GofioA D ci VA A Bbuckmam J H SCHHIIDT Parapluie Fabrikant Dubbele Buurt bg de Haven B N 26 Verkoopt ALLE SOORTE vaD PARAPLUIES PARASOLS ENT0ÜTCA8 WANDELSTOKKEN en MANDENWEBK tegen Concurreerende prgzen Overtrekt NI Repareert PARAPLUIES ENTOUTCAS ent OPENBARE VERK00PI1I op MAANDAG 14 OCTOBER 1878 voorm Elf uur in het Koffijhuis HAaMomi te Gouda van een hecht en sterk zeer gunstig gelegen WINKELen WOONHUIS aan het Veerstal wgk B n 137 te Gouda Bjj de week verhuurd beneden voor f 1 60 en ven voor 0 90 Nadere inlichtingen ten Kantore van Notaris Mb KIST te Gouda Upenbare VrUwiliige Verkooping TE BERKENWOUDE op WOENSDAG den 2 OCTOBER 1878 des Voormiddags ten 10 ure ten huize vaji P DAMSTEEOT Herbergier aldaar van eene KAPITALE BOUWMANSWONINS en LANDERIJEiy te zamen groot bgna 34 Bunders staande en gelegen in de gemeente Berkenwoude grootendeels in het westeinde van den Achterbroek doch gedeeltelijk ook in de Wellepoort en in den polder Berkemeoudt Gedrukte boekjes bevattende de omschrgving der perceelen benevens de voornaamste verkoopsvoorwaarden zgn verkqjgbaar ten kantoren van de Notarissen MULDER en KANNE te Antêterdam en G J 8PRUIJT te Ou ier fc ri ajd IJetel alwaar voorts ook nadere infotmatien te bekomen zgn De percelen zgn inmiddels nit de HAND te KOOP en te aanvaarden de opstallen op den I Mei en de Landergen op den 22 Febmarg 1879 zgnde alzoo gewgzigd de tgd der aanvaarding in de boekjes opgegeven 71 PK PM den vertrouwbaren raad n fi I Ci IV C4 11 et beroemde geïllustreerde werk Dr Airy s Katnurgeneeswyz prij ée Gulden en over B 0 bladïgden dik bij idle Boekhandelaars te ontbieden ofrechtatreeks bij Richtbk boekhandel te Botterdam tegen r o toezending van 80 Postzegels è ö Cts die ook vooraf op r aanvrage een uittreksel daarvan franco en gratu veraendt Dit voortreffelgke werk moest in geen huisgezin ontbreken BUITENLAND BvlteDlandsch Overzicht De rljksdagwonmiHie is oog niet gereed met het oodenoek en de debatten over de looislistenwet Het voomtme pont ii nog niet geregeU de nittptsak ia hooger beroep De daar der wet is tegen leo ÓB der regeeriag op uog geen 8 jaar bepaald 31 Kaart 1881 maar men twgfelt of deie bepaling bg Tolgende lezingen wel lal gehandhaafd blqven Keiier Wilhelm heeft te Keulen de plechtigheid van de oathulling van het staBlbeeld igus vaders bijgewoond De gryie Keizer die zooveel lief en leed aoiiter den rog heeft sprak daarbg de volgende woorden i Wy ign hier tot een even waar als veelbeteekenend daukfeest byeeugekomen lu de eente plaats behooren wij dank te breugea aan de Voonienigheid die na bloedige cegepraleu Bgnland iu lyae tegenwoordige uitgestrektheid onder den aefacpler bracht van koning Frederik Willem Daardoor werd aan Praiaen de taak opgelegd om met igne macht de waeht aan den Rgu te honden Deze taak heeft Pmino met medewerking van geheel Uaitsohland roemrijk vervald Ik ben hier gekomen om per oonlgk mqa dank aao de Sgaproviocie te betuigen 4at sg mgoen vader eeu gedenkteekeu stichtte als bewgs van dankbaarheid voor de legeningeu des vrede waarmede hg gedarende het vierde ener eeaw over dit schoooe land regeerde Dat ik herwaarts kon komen dank ik na smurtclgke ervaringen aan lie genade van den Alnwehtige die mg aoover liet kentcUeo dat ik als soon van hem wiea het eest van heden geUt dien lohooaen pliaht kan vervollen dit 100 beteekeuiavolle feest kan bgwooe Zoo vaUe dan het omhulsrl van dit gedenkuaken en verbeffs ante daiubarv stem lisli ter c rr vaa den diertaue afgeelorvene Omtrent de reoonstruclie van het Oostenrgksohe Kabiaet is nog geen brslissiug genomen Het aanvackelgke plan dat de tegenwoordige mioiatsr van lUiaaeiifl Depretia lioh met de portefraille van BinBSBlaiidsahe Zaken lou belasten i in duigen gevallen door de weigering van dr Heièst om als minister van finauoién op te treden Mooht un niet spoedig een lid van het Parlemeat tot opvolger van den heer lasser worden aangewcien dau verwacht Dieu dat de heer vou Stremayer of de ridder voo Chlaneeky tioh met Biaueulandsehe Zaken zullen belasten In afwachting van hetgeen gesehiedcu zal heeft de Begeering zich reeds bezig gehouden roet de onderwerpen die aan het Parlemeat moeten worden voorgelagd Zg weusoht vooral de spoedige samenkomst der delegaties omdat ig groote behoefte heeft aan bewilligiug van nieuwe geldmiddelen tan bduMve der bcielting vddr November a s De Eagelsehe Begeering scbijut besloten om geen moeite meer te dorn ten einde den Emir van Kaboal tol andere gedaohteu te brengen en hem excaua te laten vragen voor de beleediging bet Sngelsehe geiantsohap aangedaan er woidao troepen aaa de greuicB van Afghanistan saamgstenkken ea waaneer ly in genocgtamen getale zjjn bgeeagefanoht sal men het Und binnenrukken het doel van dea tooht tal voorloopig de bezetting vaa Ksadahar i ja en van het Logndal waaidoor Kabaal van de verbinding met de andere hoofdsteden wordt a ssoedea De Khyberpas die naar Kaboul voert lal niet woidea geforoeerd maar men zal trachten de daar woaeode stammen te winnen in de hoop dat een opataod den Kmir op de voor de Kngelschen minst kostbare wgie tot onderwerping zal bewegen De Paos heeft een brief gepubliceerd aan den nieuwen staataaeoretaris Nina waarin ook de onderhandelingen mot Dnitschland we ler werden opgehaald leo Xill herinnerde aan zgn brief aan Knier Wilhelm en hoopte dat de onderhandelingen tot een goed eind zullen leiden Hen kan hiernit opmaken in verband met den venoenendeu geest van desen Paus dat de onderhandelingen werkelgk niet slecht staan Te Berlgo ia men minder optimistisch men zegi dat Bismarêk op de vraag van dea Nuntius welke concessies Pruisen kon doen ongeveer sou hebbbeu geantwoord alle mogelijke onder voorwaarde dat Rome de Mei wetten erkent Dit laatste nu kan meu van Leo XIII althans niet direct verwaehten De welwillende gezindheid van den Pao strekt sich no altgd niet nit tot Italië ook Leo XIII is dos antinatioooal hg kwam op tegen de handhariiig van het exequatur en bestreed het Koninkigk patronaatsreoht als iu strijd roet het reeht der kerk Al dringender en dringmder warden de eischeu jegens Turkge tot nakomii zgner verplichtingen Montenegro eiacht de restMoatie zijner grenzeu en brengt zijn leger op voet van oorlog terwgl bet verzekerd is van den steon van Servij Daarenboven voert het ouderhandeUogea tot eene overeenkomat met OriekeulaAd De oonoentratie der Bossische troepen te Adrianupel vordert intussohen kraohtig Te Bourgas zgn weder troepen scheep gegaan om naar Bnsland terug te keeren Vergadering vaa den Gemeenteraad VBIJDAG 97 SEPTKNaEK Tegenwoordig xya de barren van Ber $Ba Uleodoom voor sitter RcMg PriBM Kut Kraaeiibarp Noothoven van Goor Ondgk Snel Fortnga Drooglcerer tan Stralen Fuat Druat Sa a oa Strarer de Kotte ea vaa Itcrauo l e Voonitler deelt mede dat de beer Maller beeft kcnaU ingeven rerbiodcrd te xga d vcrgadenug by te oocn Oe ootnlen der vorig varssdcriag orden gcUicn ca gcarreatecrd Ingckonta zg K4 ifort der ooiaaiiaaie ia wier haaden was geMeld de GeaiecBtebegrootiog o er 187 waarin ecoig o Hi rkiDKLtt rgn genaakt welke in ces acbrgveu van B en W ufdenveidcdigt ea toegeliebt belde ktukkcu worden ter viait gtltgd d nkeniag van bit Arisbesluur der voonoalige geiueeutaStam over bet afgeloo en dieuatjaar ter taie BapfHrirt van ü en W op het ia bnnne baadca getleideadrca vaa dan beer 6 Tuorufliet daarbg ontradeiidc den aJalaad disr grond roor den aangeboden prga en dea ternago bmnoa welke d bcboowing luude plaata bebbeo dan voorBtcllcn nan den adresaaiit aao te bieden VbU b lOuO Centiare tafsn 50 eeata per Oeotura ca acne tgdabefaliag aartn dé b a h aawing awet geaehtedea ter viaw Happovt van B eu V op bet adres vaa den beer A C C oa y fW do b aowaa r b 4 SapUalaan andi r On bia l aaadn oouuadlgbcden dat d boolachepen ook op andere plaateen OMgea leaaen wordt dit enooudiif geaebt ter viale A o de orde Byu da begreotifitjea der loatcllingan vaa weldadlgbaid over lti70 bet rapport der eomuiiaaie lu wier banden dio geateld wareo addaeert tot goedkeoring met bitzondrniig die der beide gaathaizcD omdat de oavoorzieDC nitgaren ƒ 200 booger ala het vorige jaar daarop vo irkjaleu B en W baddca biarover lolichtiog aau regenten gevraagd die door dea voors werden niedegi d elJ waaruit eenige diacnaaie bet fsvolf was waarua tot de bebaodeliag werd overgegaan ca dia VSB bet Borgcrlgk Armbettnar met eeac subaidic v8B 4t9S dio vaa bet laraelltlKb Armbeatanr met eene aabsidie taa 365 belde algeuieea goedgekeurd die der belde Qaatbalsea uKt owte tubaidle van M3V 7d ia goedgekeurd Mot IS tegea t itemmen die der bb Saaaaom en kraaenblirg dis van bet oe ca Aetemocacnierabois atti eene iabaidw vaa 9000 ea dia vaa bet Beatedetlugboia met ccae aubstdio van SUliB 6t werden nrdc algemeen goedgekeurd De Vounitter deelt Tut ledea der Commuaie voor da atrafvcrordoaiagoa wof aa bcrheuoemd da becrca Fortuga üroof leaver Kiat Kiaaeabarg ca Lugtea Na aiaebtiging om aaa de geoomcB baslaitaa ttilvacriag te geven soodcr reaamptie eindigt da vergadering kautoBgerecbt te Gouda Terechuitting van Woensdag S6 Sept 1878 Kantonrechter Mr i U vam MIKBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCUOLTEN te Bolterdam VJ5E00BDEKl D J K schipper wonende te Ouderkerk a d IJsel tot eeue boete van 10 af gevang vau twee dagen wegens als schipper vau reu zeilvaartnig ten anker liggende op den Uullaudaohen IJsel onder de gemeente Moordrecht dat vaartuig des naohia niet voorzien hebbeu vau een helder wit licht C O schipper wonende ie Ouderkerk a d IJsel tot eene boete van ƒ 10 of gevang van twee dogen wegens als schipper van eeu zeilvaartnig ten anker liggende op den Uullaudaohen IJael onder de gemeente Gouderak dat vaartuig des nachts niet voorxieu hebbeu vau ei u helder wit licht P B wtrkman wonrude te Ouderkerk a d IJsel tot cue boete van 10 of gevang van twee dagen wegens ala schipper van een zeilvaartnig tea anker liggende op den Hollandachen IJsel onder de gemeente Oondo dat vaartuig dea nachts niet voor ien hebben van een helder wit licht P B werkman woaande te Ouderkerk a d Usd tot eene gevangeoisetiaf van drie dagen en twee boeten van IS of gevaag vaa drie dogen voor iedere boete wegens eeas onder de gemeente Oonda en eens onder de gemeeate Oonderak baggeren in den HoUandsohen Usel binnen een afstand va twintig meters gemeten rivierwoorts uit den oevermn zonder verguaniog vou Qedeputeerde Staten fWk ZaidHolhwd P W P baggermap wonende te Ouderkerk a d Uael tot eene gevangeaiastnf van drie dogen en twee boeten van IS of gevong van drie do voor iedere boete wegens op twee verschillende tgd stipwu onder de gemeente Oonderak baggeren ia den HoUandsohen IJ iel binnen een afstond van twintig meters gemeten rivierwaorta nit den oeveriijn zooder vergunning van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland M H werkman wonende te Ouderkerk a d IJsd tot eene gevongeniastraf vaa twee dagen en eene boete van ƒ li of gevang van drie dogen wegeas ouder de gemeeate joada baggeren ia den HoDoadsehen IJsel bJncea een afataod van twiotig OMten gemeten rivierwaarta uit dea tievertgn sonder vetgunning van Gedeputeerde Suten van Znid Hollaadi C H werkmoa wonende te Oonderak tot eoM gevaugeuisatrof vou twee dogen en eene boete vaa ƒ 12 of gevang van drie dagen wegens oad r de gemeente Goudenk baggeren in den HolUndaehe IJsel binnen een afstand van twintig meters gemetaa rivierwoarts uit den oeverlgn zonder vergunning vaa Gedeputeerde Stalen voq Zuid Uolland K B landbouwer wanende te Berg Ambaoht M eene boete van ƒ S of gevang van Ha dag wegaas op den Fluweelensingel te Goada rgden harder dan ia matigen draf met een met een paard bespanoea wagen VRIJGKSPBOKKN B van der K arbeider lasut wonende te Bleisivijk van de aauktaoht op den openbaren weg binnen da gemeente Zevenhuizen te hebban gemoMt bnienge rucht verstorende de rost der inwoners Laatgte Berichten Berlijn S7 Sept De oommissie voor de aooialistenwet broeht heden de eente lezing van het ontwerp ten einde nadat 9 het hooger beroep met 11 tegen 9 alemraen werd aangenomen Deie houdt thans in dat het hooger beroep gebracht wordt voor eene oommissie van 9 leden van welke de Bondsraad nit tgn midden er 4 kiest terwgl de 5 overigen genomen worden uit deleden der hoogste rechtscolleges van het Bgk of van de Boudstaten De Keizer benoemt den voonitter eu den ondervoorzitter nit deze 9 leden De cjmoiissie neemt hare bpslii iiigec door vgf leden nit haar inidden tan welke minstena drie tot de tiehtalgke mocht moeten behooren BerUJn S7 Sept De kei r heeft een brief fOll dankbetuiging gericht aan het pnesidiaiu van den Rijkadag in antwoord op het adres van gelukwensohen dat aau Z M gericht werd Aan het slot van deien brief zegt de Keizer De enist van dezen tgd is ons nllen dnidclgk en otlen gevoelen wij dieu wij moeten ieder in zgn kring trachten ds gevaren af te wenden waarmede de moreeleorde en de veiligheid des staats bedreigd warden Het aan den Bgkodog initedieiide wetsontwerp heeft ten doel de doortoe noodzakelijke middelen te vinden Mit voot vertrouwen volg ik dezen arbeid eener uit de keuzen onzer notie te voorsohgn geroepen vergadering waarop geheel Duitschland vol hoop het oog gericht houdt Burgerlijke Stand GEBOREN U Sept BUsabdb Henriette oadara F Diamant aa N Sellemaaa M Jau oadcra B Bennia ea J de Jong OV£KLEDENi ti Sapt G S Koounaui 8 m M P da Waal 7 i a A van Kgawgk 8 a ONDRKTHOUWDi 97 Sept I Voordetbaak 88 j c A H Venus 28 j B vaa der Kamp 25 j en A Slooa 87 vaa dor Haa Mj aa C dc Jong 80j O F d KadU Baatmaa Sbj sa BoaJantega 88 j Gomu D int vaa Jk üinKMAN