Goudsche Courant, vrijdag 4 oktober 1878

Zondag 6 October 1878 N 2202 GOUDSCHE COURANT Nieuws eo Adverlentieblad voor Gooda en Onistreiien Heden OTerleed op 21jarigen leeftjjd na eene langdarige ziekte mgn geliefde oudste Zoon KPRNËLIS ANTONIE medisch student aan de Rgke nniversiteit alhier WïD 8 W LA LAÜ Leiden 2 October 1878 Boooaasd ADVCRTBNTIËN tiefaroowd JAN SAMSON Tut JBaarle mm t i mee r MS ALIDA POSL die tercna o A nunens wedengdsche betrekUBgen bniuien dank betmgen voorde vele bewgwn Tkii beUngstelliiig bg bon Hawelgk ondenrcmdeB ZÊottdam 2 October 187 Opruiming van HanuTacturen nan af Maandag 7 October en de overige dagen der week hij Gebr DE RAADT Voorspoedig berallen van een Zoon 11 a KORT£NO£V£Ft BoKSBKSDi Gouih 3 October 1878 V ESTHAVEN en PEPERSTRAAT Koninklijke Arniiemsclie Heden overleed onae waarde Vader enBehawdvader de Beer LOOBENS tan KRIMPEN in den onderdom van mim 83 jaar I Cit aller naam J TAS KRIMPEN Lz Gouda 30 September 1878 m BE COLOQNHAEM De EAU DE COLOGNE dezer Fabriek in diverse merken Verkm baar 1 B SCHOLTEN Gebr bk BAADT en Terder bfl alle Toomame Winkeliers en Coüleurs in hst geheele ryk Heden orerleed onze geliefde Echtgenoote Moeder en Behawdmoeder Mejaffironw CHRISTINA ELIZABETH BOLANDER in den onderdom Tan ruim 76 jaren l C TA VBEUMINGEN Mede namens Kinderen en Bebnwdkinderen Gouda 2 October 1878 IIETSELAASSENECHTS worden gerraagd Adres liefst in persoon of franco Brieven bg J H MOHB Mr Metselaar te Ouderkerk a d IJêiel MeTronw HEMSING Wes aTen B 149 Traagt met NOVEMBER eene ZINDELIJKE § In een Burgergezin wordt plaatsing gcTraagd Toor een HOIITVERKOOPIKG op MAANDAG den 7 OCTOBER 1878 des vOormiddags ten Halt twaalf wfe aan het VEEMTAL te GOUDA ten overstaan van den Deurwaarder B fl vak dï WERV8 aldaar 11 m 29 Ml om de Vronw des Hnizes naar werkzaamheden j faehnlpzaam te zgn er zal meer op goede be handeling dan wel op salatis gelet worden Adres letter D bg den Boekhandelaar J A I WEINBECK Spui Rotterdam Nagazijn van Nanulacturen en Confecfies MEISGHI BAZAR G DBIElIEIEIt Weslnieuwland 9 ROTTERDAM Van PARIJS ontvangen de NIEUWSTE MODELLEN alsmede ALLE NOUVEAUTÉS vooi het Seisoen welke van af Maandag 7 October presenteren tJÏT DB HAND TE KOOP op de VIJVERSTRAAT t GOUDA het Huis thans ingericht voor KAASPAKHUIS Nadere inlichting te bekomen bg H tan SANTEN Ko£Behnis cBAWUONm Marki Mevrouw CH A BOT VAN HEEL Rotterdam Glashaven N 5 veriangt tegen 1 NOVEMBER aanstaande EENE CHOCOLAAD De ondergeteekende bericht dat hg in Depot hieeit ontvangen de diversen OHOCOLAADSOORTEN uit de fabriek l Aiolk De voortdurende hooge Cacao prgzen en de qnaliteit niet willenae verminderen zgn oorzaak dat de prgs een weinig verhoogd is Voorhanden Tabletten Chocolaad ProHves Dessert ChocoUmd Postmes Chocolat de Santé Poeder era evii W RaaUmaakers Banketbakker Baven EESME EEÜEEN en EEN IIVLOSSIIVG EEN LADING puike frove droogpe Dito WERKMEID van goede getuigen voorzien Bneven franco aan bovenstaand adres ZATERDAG Versciie Appeibollen en versciiiilend ander Gel ak bij J H 8PlERtl 0S KATrENSINOEL Q 128a W N BAAIJMAAKERS Haven Gouda Dsuk tan A Brinkman Wj deze Courant beboort een BUvoessel Kennisgeving INKICHTINGEN WELKE GEVAAB SCHADE OF HINDEE KUNNEN VEROORZAKEN BUEGEMËE8TEK en WETHOUDEKS der Gemeente Gouda Gelet op rtt 6 en 7 der wet ran den 2n Juni 1875 StaaliUad do 95 Brengen ter algemeeue kennis dut op de Secretarie trr visie is gelej l een rereoelc met bijlagen van A 6 Ojsterum om rergunnin tot het oprichten eener braodbakkei j in het perceel gelegen in de lange Dwarsstraat ijk H no 1J6 kadaster sectie B no 343 Dat op Zaterdag den 19 October IS7S des xa middag ten 1 ure op het Raadhuis gelegenheid ia om bezwaren tegen de gevraagde vergunning iii te brengen en dat gedurende drit dage vóur dien dag op de Secretarie der gemeente van de ter zake iogokom n schrifturen kan warden kennis genomen Gouda den 6n October 1878 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER KENNISGEVING Burgemeester en Wethouders van Gouda brengen ter algemeene kennis dat de Gemeenteraad in zyiie rergadering van den 27 September heeft herbenoemd tot leden der commissie belast met het ontwerpen tan en het henien der plaatselijke verordeningen legen wier overtreding straf is bedreigd en waarvan de Eargemeester voorzitter is de Beeren W J PORTÜUN DEOOGLBEVER Mr P P P KiST Mr H J KRANENBURG Dr A LUIJTEN OoKift den 3 Ooiober 1878 burgemeester en Welhonders vooraoemd VAN BERGEN IJZENDOORN 1 De Sicrelaris BROÜWEE BU ITENL AND Unltenlaiiilscli Overzicht De Duitsche parlementaire commissie voor de sooialistenwet heeft ook in tweede leling niettegenstaande de bezwaren van den bondsraad de hoofdbeginselen gehandhaafd door haar bg amendement ia het ontwerp gebracht De rijksdag zal nu de zaak moeten uitmaken Lord Jjawrence de vorige onder koning van Indië ta dus stellig een van degenen die in deze het metst bevoegd is tot oordeelen waarschuwt in een brief aan de Time zijne Inndgenooten ten sterkste lefceu een oorlog yiet Argbaiiistnn Hy noemt het eine zeer ernstige fout van de regeeriog dat ren gezantschap naar Kaboel werd op het getouw gezet loordat men zeker was van de goede ontvangst En thans den Emir den oorlog te verklaren zou een iog grootere fout zgn daar men dan slechts het pel van den tegenstander speelt en de Afghanen Ivingt tot eene v binding met Rusland In den Franschen lyiinisierraad is de dag voor de pr jsnitdeeling definitief bepaald op 21 dezer Men lelt op dit republikeinsche feest veel prgs op de egennoordigheid van vreemde Vorsten Daags na Ie prijsuitdeeling volgt het groote feest te Versailles leden zal de Ministerraad beslissen over den dag n de bgeeuroeping van de gemeenteraden ter zake on de senatorenverkiezing Uit het Oosten is het nieuws bgzonder schaars Uleen wordt gemeld dat de Forte het definitieve nictaat met Rusland aan bet oordeel der mogendledcE zal onderwerpen Naarmate de flussenterugtreltken nemen de Turksche roepen weder bezit van het grondgebied Zg zgn thans leester van Undekeni en rukken op naar Gallipoli Ten e nde te kunnen voorzien ia de eerste dria nile behoefte aan geld hoopt de Parte dat het haar zal gelukken eene leeuing te sluiten op hst overschot der inkomsten van Cyprus t Zal echter de vraag wezen of dit belangrgk genoeg zal zgn om er geld op te geven De Hongaarsche Minister crisis is op verre na nog niet opgelost en heeft zelft een zeer ernstig karakter Zooals men weet bestaat in Hongarije een sterk verzet tegen de Bosnische bezetting Op initiatief van verscheidene leiders der uiterste linkeizijde had Zondag jl eene meeting plaats waarop werd besloten bij de R geering tan te dringen op bet sluiten eener conventie met de Porte en de onmiddellijke oplieiSug van de bezetting Daarenboven werd besloten in de aanstaande zitting van den Landdag eene motie van wantroBWRn in de Eegeeriiig wegens haar buitenlandsehe politiek voor te stellen Totnogtoe heeft de Uongaarsohc Regeeriug gezorgd voor het aandeel van Hungarije io de kasten voor de bezetting doch thans heeft de Minister van Financien de heer Szell verklaard dat Hongarije voortaan geen bqdrage meer kan levareo Hierop heeft het Kabinet besloten zijn ontslag aan te bieden en is de I e T Tiiza mpt dat doel naar Weenen vertrokken alwaar hg de verklaring heeft afeelegd dat een liberaal Kabinet zonder den heer Szell onmogelijk is Te Weenen bestaat geen het minste voornemen om toe te geven aan de eisoheu der Hongaren maar veeleer om de bezetting tot Novi Bazar voort te zetten zoodat men een crisis te gemoet ziet Daarenboven verschaft de houding van sommige Landdagen die op wijziging der constituiie aandringen moeilijkheden aan de Regeen ng De Keizer moet er zelfs niet reemd aan zijn om het OostenKgksohe Kabinet in meer federalistischen zin te wijz en BINNENLAND GOUDA 5 October 1878 De uitslag der plaats gehad hebbende inspectie der spoorweglijn Leiden Woerden 0 t 1 October jl was naar wij vernemen van dien a ird dat de opening der lijn op 15 Oct a s kan worden tegemoet gezien Door de vereenigde liberale kiesverecniging in het hoofdkiesdistrict Dordrecht is als caudidaat voor de Tweede Kamer na het bedanken van mr Loudon met algemeeue stemnt n gekozen de heer mr Q M van der Linden J De leden der R K Leesvereeuiging alhier hadden Doiiderdttgavond het voorrecht den heer J W Brouwers pastoor t Bovenkerk ter opening van het lees seizoen wederom in hun midden uls sprekeï te zien optreden De betuigingen der katholieke wereld bg het graf van den onvergetelgkin Paus Pius IX en bg de troonsbcstggiug van zijn opvolger Leo XIII be scbouivd van bet standpunt der katholieke politiek vormden het onderwerp van spreker s voordracht Allen die de wegsleprnde taal van den gevierden redenaar ooit gehoord hebbeu zullen begrgpen dat z n woorden Ihans wtder een diepen indruk teweeg brachten en de onverdeelde aandacht ran het auditorium ten einde toe bezig hielden De Tijd Staten Oenefaal Tw ds Kahm zitting van 4 October 1878 Deze zitting werd door den Voorzitter geopend een half uur na het tijdstip bepaald voor den aanvang der zitting Hg liet den commiesgritSer voorlezing doen van de namen der afwezige leden Hg deelde voorts mede dat ingekomen was een etsontoerp tot verhooging van hoofdstuk V der staatsbegrooting voor 1877 en verdaagde vermits er geen genoegzaam aantal leden tegenwoordig was de zitting tot nadere bgeenroeping onder bepaling dat de namen der afwezige leden zullen worden openbaar gemaakt in het verslag der handelingen g de tweede kamer is ingekomen een ontwerp tot wgziging van hoofdstuk JV der staatsbegrooting voor 1877 D hoogere uitgaven voor gerechtskosten in strafzaken daarbij aangevraagd zgn een gevolg van de invoering der rcofi telgke Wetten i der nieuwe tarieven van gerechtskosten in strafzaken De toegenomen bevolking in het huis van correctie voor jongens te Alkmaar maakt eene verbooging van 10606 nooazakelgk Het makeii van een ringmuur om een gedeelte vau het terrein van het tuchthuis te Leeuwarden en eeiige nadere voorziening aan die gebouwen eiscbt een verhoogiag van ƒ 2S3U0 van den post gerangeniigebouwen Op de gisteren te Berg Ambooht gehouden 1 vrije najaarsveemarkt waren aangevoerd 22 koeien 2 stieren 47 kalveren 8 schapen eo i geit Bg vluggen handel ruimde nagenoeg aUes op Guiste vaarzen ƒ 100 a ƒ 120 kaWkoeien ƒ 200 a 224 stieren 130 kalveren ƒ 30 i ƒ 60 schapen ƒ 16 Tot opzichter van de begraafplaats te Stolwijk is benoemd de Heer J Quint in de plaats van den Heer J Teenw overleden In het vooijaar werd te Polsbroek door den Kerkeraad der hervormde gemeente besloten lot bet plaatsen van een orgel in de kerk De vervaardiging is dezer dagen opgedragen aan den heer Holigrave te Deventer die al zoo menige kerk met zgue kunstwerken heeft versierd In het Beiersche gemeente Stolwgk is dezer dagen de longziekte uitgebroken Een rund daaraan Igdende en 3 als verdacht daaraan Ig dende ija afgemaakt 0 de eente najaarsveemarkt te Stolwgk den 2n dezer gehouden waren 44 stuks vee aangevoerd Bg vluggen handel besteedde men flinke prgxen Naar aanleiding ran de opnieuw in te sefarijvea verpachting van den Stads Sehoiiwbnrg te Amsterdam hebben commissarissen van den SchoDwbnrg een sohrijven gericht aan B en W De ervaring betreffende de werking der tegcBwoonlige voorvraar den opgedaan heeft meenen zg eenige wijzigiogen noodig gemaakt Ztio weuschen zg in bet belaag der kunst in de eerste plaats eenige waarborgen tegen het afmatten der spelers door het bespelen van verschillende schouwburgen en het daaraan verbonden reizen f en trekken Xevtas wensehen zg zekerheid te hebben i dat de stukken weUe hun ter lezing worden toegeson u den en tegen welker vertooniug geen bezwaar bestaat ook werkelijk vertoond worden Herhaaldelijk werden hun Igvige handschriften toegezonden die zg dan moes i ten doorworstelen terwgl bg slot ran zaken niet vaa i de opvoering kwam Evenals alle levende wci ps in de natuur hebben ook de honiugbijen hi re vganden Zooals bekend is vatten vele vogels vooral zwaluwen de bgen in hate vlufiht doch eeA andere vjjand van de bg is alt zoodanig minder bekend namelijk de kikvorsch zoowel de bruine als de groene Het is bekend dat de kikvorsch rich bij voorkeur in klavervelden ophoudt doch de reden waarom is velen onbekend De bijen azen voornamelgk op de zeer honingrijke witte klaver om deze weder te verlaten als zg den noodigen honig vergaard hebben Vele dezer werkzame arbeidsters zien echter haar honingbergplaats nooit weder ea warden een lekkere buit van den kikvorsch Met begeerige wgd opengespalkte oogen als een tgger in miniatuur volgt hg oplettend zgn gekozen offer totdat hg bet op het gunstige oogenblik als de hq haar voorligchaam diep in den stengel heeft gedekt inct een zekeren sprong grijpt zonder acht te slaan op de tairgke stekm die de gevangene hem geeit want hij is een koudbloediga In de maitg van een gedoodeu kikvorsch heeft men niet zelden een dozijn bijenlgken gevonden voor een kikvorsch een zeer aardige portie Bovenstaande zal aan menig bgenbonder de oonaak doen kmnen waarom de bijen in zgn stal ollengskeus verminderen Ook al is de kikvorsch een plaag voor de bgenhoudera daarom moet hg toch niet worden uitgeroeid want hij vernietigt ook vele andere insecten Men nioet hem echter zooveel mogelgk van bgenstallen verwijderd houden want hg kon door deu heerlijken beet verlekkerd wel eens zijn jdchttalcut jof bgeu ailcca in toepassing breiigeu