Goudsche Courant, vrijdag 25 oktober 1878

Bel aimtM no HI befat de wet Tan den l n Owober 1878 koadende goedkenriug Tan de hnwelÖksrerlHuteBÈi van Z M Willem Koniug der Nederlanden Prins Tan Orauje Nasaao Groot Hertog Tan Luxemburg ena ent enx Het SltmUhlad n 14 H berat het kon besluit Tau 11 October jl tot vaststelling Tan een regie ment Toor Je leheepviiiirt ter boTeiliging Tan de beweegbare spoort ogbrog over de Gouwe tnsschen Kwammerdam eu Alphen lu ran die OTer deo Bijc te Leiden beide in den spoorweg Leiden Woerden Bij koninklijk besluit zgn als in strijd met art 121 der gemeentewei Teruietigd de besluiten Tan de geneenteradeu Tan Utrecht en Leiden betrekkelgk de opheffing eener OTereenkorost tot het maken en Toortdureud onderhouden Tan bet Jaagpad langs den Bgu tnsschen genoemde gemeedteu De afdeeliog SehoonhoTen en Omstreken Tan de Hollandaehe Maatschappij Tan landbouw hoopt Toor de in dit jaar nog te houden buiteugewone algemeeue rergadering als punt Ton behandeling te stellen bet houden eener internationale tentoonslcllÏDg vaii zuiTelbereiding De heer G de Jager heeft Dinsdag onder talrijke blijkeu rau belaugstelliiig zij SBjiirig jubilé als hoofdonderwijzer te Bodegraven gevierd Door t uitstoken van vlaggen bewezen de inwoners hunne hulde tctwyl de jubilaris door het ontvangen van kostbare geaobeiikeu vau het Gemeentebestuur ambtsbroeders sclioolj Ugd en tul vau vrienden de stoffelijke blijken ondervond dat zijn arbeid gena irdcFrd en hg als vriend en onderwijzer hooggeschat wordt In de uet versierde scbooUokaleu werdeu de g isten ontvangen en werd door den jubilaris aan eeu honderdtal eeu souper aangebodeu Door de leden Tan Het muziekgezelsclmp Cretcendo werd onder het afsteken ran Beugaalsch vuur den jubilaris eeuc aereuade gebracht Aan de heeren Jon Zuurdeeg en Zoon fabrikanten Tan wollen dekens te Leiden is behalve de zilveren medaille voor hunne firm de bramen medaille voor den oudsten knecht der firma 54 jaren dienst en eene eervolle vermelding voor den meesterknecht huuner fabriek 80 jaren dienst op de wereldtenloonslelliug te Parijs toegekend ook nog het lidnioalscbap der Aoodémie uationsie ngricole manufucturicre et commerciale te Paiija aangeboden lu het JmtdkStd te Amsterdam had gisteren avond een eigenaardig feest plaats 82 personen waren daar aan den disch vereenigd om onder leiding T n Amsterdams burgemeester hulde te brengen aan de wakkere Noordpoolraarders von ieWilltm Baretidsi De eerste dronk werd ingesteld door den burgemeester jhr Den Tex Hü sprak een kort geToelTol wooni Tan dank aan die onTersohrokken mannen die Neêrlande driekleur weder bij de Noordpooleilauden hadden doen wapperen Daarop werden nog verscheidene andere toasten uitgebracht Men bleef lang zeer genoegelijk bijeen In s Konings paleis op het Loo brengt men allerlei Teibeteringeu en Terfraaiingen aan voor de aanstaande jeugdige koningin De bloemenkasten en bloemen in den Lootuio zgn het eigendom geworden van de koninklgke bruid en prgken met eeu gekroonde E waaronder een palmtakje de aandacht trekt BeTat ket gerucht waarheid dan zal het koninklgke paar aUerMTSt op het Loo Terblgf houden Jrnh Cl Gisteren middag Tan 3 lot 4 ure heeft de beproeTing plaats gehad Tan de nieuwe Maasbrug te Botterdam in tegenwoordigheid Tan Burgemeester Wethouders Commissie Toor de plaatselijke werken leden Tan den gemeenteraad enz Voor de beproeving werden 10 aleeperswagens gebezigd met 20 paarden Elfca wagen was belast met fccisteenen een gewicht Tan 3000 kilo s hebbende weshalre de vracht die verToerd zou worden bebalre de wagens en de paarden 30 000 kilo bedroeg Gelijktijdig ging het eerst twee aan twee en rerTolgena drie aan drie en rier aan Tier langs de brug heen en terug staproets en in den draf De hoogste doorbniging bliek te zijn aan den eenen kant 4 en aan den anderen kant 6 strepen zoodst de beproering geacht moet worden zeer Toldoende geslaaga te zijn Sen dergelijk ongeluk als onlangs met een knaap in Baden heeft thsna te Oraniènburg in Fmissen plaats gehad Twee jongens die Zaterdag niet naar school wilden waren s morgen met een hond in een groote kist gekropen om zich te Teraohoilen na eeist de dear Tan het Tcrtrek te hebben afgesloten Nadat de onden di hen eerst in den loop Tan den namiddag hadden Termiet bij het toeken d dew hadden opengebroken Tiel het hun in t oog dat een paaf Toorwerpen die ia de kist hadden gelegen daar naast op den grond lagen Bij onder loek Toad a c l tid joogeu en tea houd dood Blijkbaar was het deksel op slot geTaUeo en warende knapen daar hnune ondera uit werken warengegaan en ook OTerigens niemand hen had knnneuhooien tea laatate geslikt Uil het Troeger crmelde riertal te Hoorn is bij de BemonitraDtsoha Broedersohap beroepen dr W A Terwog pred H Oude Wetering met 18 stemmen ds G T d Pot pred te Waddioxveen bekwam 6 atemmen en 1 ran onwaarde Omtrent het ongeluk Zaterdag te Utrecht ToorgtTalleu deelt het Uir Da lad de volgende bijtoDderheden mede De beide doohtera ran den horlogemaker P in de Zadelalraat oud 23 en 26 jaar waren Zaterdagmiddag beiig de kamer Tan den boTeuwonenden student ann kant te maken de jongste dochter nam toen een rcTolver Tan een wapeiirek niet wetende dat hy geladen was en zei le tobertsende tot hare zuster willen we eens schietenP terens op haar aanleggende Deze laatste waarschuwde uit vreea voor vuurwapens zulks niet te doen doch den revolver weer op te bangeii Het meisje wilde dit doen maar bij ougelirk giug daarbij een schot af eeu revolverkogel drong boven haar linker oog door den schedel en zeer diep in de hersenen door De arts die onmiddellijk bij het ongeval gchnnld werd verklaarde de wond bepaald voor doodelijk De kogel was zoo diep in de hersenen gedrongen dat aan uithalen daarvan geen denkeu wns hetgeen de toestand erger gcmoakt en den doodelijken afloop Terhnast zon hebben Uit het algemeen Teralag vau de 49e algemeene Tergadering ran de Maatschappij lot bevordering der Toonkunst dit jaar te Dordrecht gehouden en welk verslag uu gedrukt het licht ziet ontteeneu wg het volgende omtrent het muziekfeest in 1879 bij gelegenheid Tan het 60 jarig bestaan der maatschappij De afgevaardigden van Amsterdam geren ccuige toelichting omtrent de rsming roor dit feest Uil de bespreking die hierop volgt blijkt dat roornaraelgk door de nfdeeling Eoltcrdara de raming reel te laag wordt geacht Met het oog op hetgeen de Maatschappij zich zelve veischuldigd is en de schitterende viering vnn haar 25 jarig bestaan dient dit feest op veel breeder schaal te worden ingericht Rotterdam brengt de getalsterkte van het Koor en Orkest en het cijfer der uitgaven bg de uitToeringen ter gelegenheid van ï t 26 jnrig bestaan iu herinnering eu wijst er op dat zoowel het Gemeentebestuur als de ingezetenen van Botterdam aanzienlijke subsidien rerieende Nadat de Voorzitter medegedeeld heeft dat in het Hoafdbestuur reeds de som ran 20 000 als crediet genoemd is bestuit de Tergadering de afdeeling Amsterdam uit te noodigen tot het ontwerpen ran ecu nieuw plan Daar de beslissing omtrent dit plan niet tot de rolgende Algemeene rergaderiiig kan warden uitgesteld wordt het Iloofdbrsluur gemachtigd om io orerleg miil de afdeeliugen Amsterdam a Grarenhage Botterdam en Utrecht het nieuwe plan te onderzoeken en daarorer eene besliming te uemen De ontwerp rerordenibg houdende strafbepalingen legen het mishandelen Tan dieren binnen de gemeente Botterdam door de commissie roor de strafrerordeningeii bjj den raad ingediend luidt als volgt Art I Het is verboden in bet openbaar een dier uit moedwil te mishandelen Art 2 Het is rerboden 1 Bg het aanzetten of roortzweepen en in het algemeen by het geleiden ran een trek of lastdier of ran een dier als zoodanig gebezigd kennelgk wreedaardig te werk te gaan 2 Het rerroer door trek of lastdieren of huisdieren als zoodanig gebezigd te doen geschieden op een kennelijk roor hen pijnlijke of kwcllejjde wijze 3 Door dieren te doen trekken of dragen een last welke hunne krachten kennelgk te bjren gaat 4 Bij het driJTen laden en lossen ran sloohtree of andere dieren wreedaardig te werk te gaan 6 Dieren te Terroeren op een keunelgk Toor hen pgnlgke of kwellende wijze Art 3 Voor zoover daartegen bü geen wet algemeenen maatregel van bestunr of proTincitle rerordening is roorzien worden gestraft o ettreding ran het rerbod ran art 1 met gerangenisstraf ran een tot drie dagen en geldboete ran 1 tot 26 gulden te tarnen f o ainderl k orertreding ran eeuig rerbod rervat in art 2 met geldboete van drie tot tien gulden Bij orertreding der bepalingen ran n 2 sn 3 ran het TOtig artikel wordt de roerman of geleider gestraft Eeuige weken geleden rei nam men met algemeene Tcrqatwaardiging dat aau een paard ran den heer J Postma te Gorredijk ecu fraa dier dat nog twlangs bij oen keuring te Beelsterzwaag den prijs behaald had dea aashti de mtlMD wat M 4nAUe nasporingeu Tan de politie om dm iModndader te ontdekken bleTen Trnohteloos Thuu eektetis men hem of lieTer haar op het spoor Stietdagen ui Tond nen een leodbonte koe die auihet paard in de weide liep lioh Tergaateide aiiden staart Tan het arme dier dien q geheel hada eknaagd Met instemming nemen wy het Tolgeade uit jg Jni Ct OTer In het M i D leest men dat e n geneeihett in Tliüriogen door onachtiaamheid dan dood t oonaukte Tan een zguer patiëneea H had uandfik op eeu recept gesohreTen landam liquid g Door een onnadenkeud apotheker o diens leaU werd a geleTenl hetgeen daar gesefaieTea wat Su 16 beteekeut bq de medici looTeel grammen de atts had Terzuimd er by te Toegen gnttnlae dropnli de patiënt ontving un in plaats Tan IS droppels ia Kederlandsch lood oogereer 220 droppels Peze treurige gebenrtenia loo ij waar ii nt gtinsoh niet onmogelijk is by de tegenwoordige w i Tan TOorsohriJTen geeft aanleiding tot de rnag of het niet diiugend uoodig iij den geneeaheeren te t bieden alleen cgfers te iiooteeren en hun te gekilia op hunne recepten duidelijk uit te drukken welk gewicht of welke maat tij bedoelen grammen miUi grammen of droppels Ofschoon eene rergitsiug alt mogelgk blqit zou die dan gewis niet too liohl pluti hebben alt wanneer gelyk nn Teeitqds gesdiieal di arta alleen ogfers plaatst achter de geneesmiddelen die h j Toortohrgft Immers niet licht l kg tchr jr i opium 16 grammen zonder opmerkzaam t woidti op zgn abnis Wg geren dit in orerweging aan bet Geneeski d Staatstoezicht ook in ons laud terw l wg geloOTn dat door gebiedende maatregelen ten deie de mentekheid beer tal gebaat worden dan b t door bahmMÉ die flink doorslaan op éa milligram Dezer dagen stonden Toor den krggsnad in kst 1ste militaire arrondissement stnudplaats s OnTsahage terecht dt korporaal der mariuien 8 en dt marinier N die als geleiders Tan een armlant raa Botterdam naar Willemsoord doe door oiiaehliaaaheid gelegenheid hadden gegeren tusschen Haarlea en Alkmaar uit den trein te ontsnappen De gs arresteerde een matroos behoorende tot de bemanniag Tap Zguer Migesteits ttoomsohip Marnh die achterUqver Tan Terlof wu had zich intussebrn rrgwillig n tgdig genoeg te Willemsoord aangemeld om et genoemuen bodem nog in zee te kunnen steken en te rertrekken in welke omstandigheden de krggsrsad aanleiding schijnt te hubben geTonden deo op te leggen straf ie verzachten en is mitsdien de korporaal als booldgeleidcr slechts tot rijf en de marinier lot Tier weken detentie reroordeeld Naar ons gemeld wordt zal de Algem NederL TrottweoTereenigiug fesselsohaile besokennTnawH K H prinses Hendrik NederUnden il hetlaatst Tan Norember aanst te Uotteidam ecu Tcrloting houden Tan Toorwerpeu alle door Troniren Terraaidigd alkomslig Tan de teltoonstellingeo ts Amsterdam en te Leeuwarden en door de iate nationale en nationale jury s te Amsterdam voor kit grootste deel bekroond en eervol vermeld Tot ket welslagen dier loterg wordt de medewerking Tereisdtder Ters chillende afdeeliugeu De Onm Ct betuigt hare vreogile orerhet berieki uit Atjeh dat d bekende Habib Abdoel Bachnta ziofa te Kotla Ba a aau ons gezag onderworpen heeft De beleekenia Tan dit telegram kan niemand ootgasi De Arabier die zioh nu ouUiigs aan ons gezag ondRwierp was een geslepen geraarlijk vgand k j was de tiel van het verzet Iedereen begrgpt dat de onderwerping van deten man een groote schrede Tso waarls is tot beTestiging Tan onze macht All kit schip in nood is wordl het volgeus het leenuns n kwoord door de ratten Terlateu Het moet t Toorstaan met de zaak der Atjehneeien tb Hobib Abdul Bachman hen rerlaat Wü lijn nog niet waar wg wezen moeten maar dit schijnt hft begin Tan het inde Er is in den laatsten lyd Toortdnrend met goed gerolg in Atjeh gestredei De kring ran het door onze troepen onderwoi ptli gebied is teeda wgder geworden D Tgsnd wiens daperheid niet kan betwist worden Tond in de N derlaadsche troepen telkens zgoe meesters Hg wordt moedeloos En uu moge men evenals fan den tooht naar t noorden ook de noodzakelijkheid en het motitf van dtiau langdurigen ooriog met Atjeh betwirtn niemand kan en mag aan de mainen die TOor eer van Nederland ttrgden en ontherra in t hM noorden of bij den CTenaar den lof onthouden die hun zoo rechtmatig toekomt dat zg eich terdtlB atelgk hebben gemaakt Toor bet raderland Wg zouden te midden van onze veelrnldige kwesties om de school en de kerk in staat en maateohappii bijna rergelen dat wg eeu gemeenschappelijk Toderland hebben Zg herinneraifir om aan door de eer des lands op te houden fa annoad daanroot te tturen Weder iaier e Antwerpen feest gerierd Het 26 jarig bestaan werd herdacht ran de Tooneelmaatsobappij eu tegelijk werd het zilreren feest gerierd ran den nationalen Tlaamtcheu schoawbnrg te Antwerpen Om aan die feetten luister bg te zetten ii er een tooneelcongrts aan rerbondea Zaterdag nam het feest een aanrang Er werd toen o a door ruim 800 kinderen jongens en meisjes amphithealersgewgze op het tooneel geplaatst een kinde oratorium uitgeroeid door Peter Benoit gecomponeerd op woordeu ran Julius de Oeyter De nitroering daarran werd zeer geroemd Zondag was de eerste dag ran het congrct Om 12 uur rcreeuigden de leden zioh in het gebouw van het Kunstrerbond waar zij door hartelg ke toespraken ran de heeren Boiseels en Jaoobs Beeckmans werden rerwelkomd In pleehtigen optocht gingen ijj ran daar naar het ttadhait door ongereer twintig ledergkenkameis met hare b nieren rrrgezeld De burgemeester de heer de Woel heette hier de oongiatleden aaraena het gemeentebestuur welkom de heer Jonge ran Ellemeet betuigde namens de rreemdeliugen dank roor de ontrangst Nadat de eerewijn woa rondgediend ging de optocht verder naar den Nederi schonwbaig waar een feestrergadering ter herdenking ran het 25 jarig bestaan ran dat gebouw zoo worden gehouden Jan van Beers was eeist Toomemene geweest de geschiedenis rsn den schouwburg gedurende dat tijdperk te schetsen De gerierde dichter werd echter door ongesteldheid rerhinderd zich ran die taak Ie kwijten id zijne pUhtt trad nu de heer Jacobs Beeekmans als feestredenaar op De secretaris der jury bracht nu rerslag uit aangaande den uitgeschreven tooneelwedsirijd De taok der jury as rer ran gemakkelijk geweest want niet minder dan 91 stukken waren ter mededinging ingnonden Geen ran dezen rerhief zich boren het middelmatige Vele en gegronde aanmerkingen waren er op de stukken te maken geweest Eeuige liden der jury hadden dan ook geen eerste prijzen willen toekennen en de toegestane gelden liever gebruiken Ier aanmoediging van de beate talenten Anderen oordeelden dit te streng en dezen behielden de overhand zoodat prijzen werden toegekend aan alle stukken die aan matig gestelde eiachen beantwoorden De uitslag van den prgskamp waa voor NoordNederUnd üijzonder gunstig In de eerste reeks werd de eersie prgs toegekend aan den heer Bosier Faassed de tweede aan den heer Kreukniet dif Amsterdam de derde werd verdeeld tassohen den heer Jaoaeii uit Harlingen en het tweemansehap Margadant en Sliugervoedt Bamoudt In de tweede n eks werd de eerste prijs weggedragen door den heer A Ising De tweede prijü viel den heer Antoon Busch oit Amsterdam ten doel en de derde aan mr A M Maat Geesteranns uit den Haag Door een zeventienjarig jongeling uit West Vlaanderen den heer Bodenbaoh was een stuk ingezonden dat om verscheidene redenen niet in aanmerking kon komen moor zooveel dichterlgken aanleg rerraadde dat de jury besloot hem een bgzouderen prijs toe te kennen Ook riel aan sommigen o a aan den heer Slingeiroet Bamondt nog een eerrolle rermelding ten deel Ojntrent het spoorwegongeluk bij Pontypridd in ZuidWales verneemt men nader het volgende Op ongereer 300 yards van het station stoomde de eene trein na passagiers te hebben nitgclaUu achteruit en kwam ib eeu ander spoor juist terwijl daar een trein iu roUen gang aankwam Het gerolg hierran was dat de eerstgenoemde trein tegen den middelsten wagen van den anderen aanbonsde Het spreekt ran zelt dat Tcraoheidcne rijtuigen onderste boven raakten en rerbrgzeld werden Tot orermaat ran ramp laten juist iu den middelsten wagen een ran de 8de klasse een aantal paMagiera In het geheel zijn er bg d n schok dadelijk twaalf gedood terwijl er orerigens een 40 tl 60 zwaar gekwetst worden Deze zijn alleu in Terschillende huizen opgenomen Slechts enkele persoaen zijn er met een lichte rerwonding of kneuzing afgekomen Het ongeluk heeft te meer sentatie retwekt omdat juist de lijn en rooral dal punt algemeen was bekend wegens bet roortdureml streng toezicht Hel N e i D spreekt orer het rertoonrn ran misgeboorten monstert caricaturen eu wat er rarder ran die soort aan het pabliek ter beziohtiging wordt gegeren Z j rraagt of de wetgerer indien er te dien aanzien een leemte bestaat in de strafwet niet rerplicht is maatregalen 10 nemen om dien handel in monstert onmogelijk te makea En zoo dit niet geweerd kan worden zg rraagt of dan het hoofd van elke gemeente geen gebruik behoorde te maken ran zijn bevoegdheid om zedekwelsende en zedebederrende roorstellingen Ie rerbiedea Men mag t niet alleen laten aankomen op de veredeling van het gevoeleu voor het wunraohlig tchoooe wslk ieder onzer aangabono a Die dat willen hebben in beginsel gelijk Maar dit middel tegen den wansmaak duurt wat te lang sn daarom rerbingt zij dat de regeerende machten eeu weioigje te hulp komen Om het zaad ran het goede te laten opschieten moet men het onkruid uitroeien Gevonden eu aan het Boreao van Politie gedeponeerd Een Wollen Doek Laatste Beric hten Berlijn 23 Oct De BeUktanleigtr maakt bekend dat door het hoofd der politie uit krachte ran de socialisten wet 34 sedert 1872 niet periodiek verschijnende drukwerken rerboden zijn Bij besluit ran het hoofd der politie is roorts de rerdere rerschgniug ran de Berlijuaohe Treit Preiie rerboden Bome 23 Oct Waarschijnlijk zal heden de ministeriéele crisis opgelost worden De heer Caiioli zal de portefeuiUe van buiteulandache zaken aanvaarden generaal Bonelli die Tan oorlog en de heer Acton die ran marine De Nai ume meldt dat de Koning in zijn jongste onderhoud met Cairoli hem geluk beeft geweuscht met de door hem te Paria gehouden rede Uet Parlement zal waarschgnigk tegen 20 Norember bgeengeroepeu worden Gisteren avond zijn de uitbarstingen ran deVesusias in hevigheid toegenonen Kaïitougereclit te Gouda Terechtzitting ran Woensdag 23 Oct 1878 Kautourtohier Mr J H TAH MIEEOP Ambtenaar ran het Openbaar Minisierie Mr W C A SCHOLTEN te Botterdam VEBOOEDEELD C ran Willigen slachter wonende op de Nieuwehaveu wijk N no 139 te Ooada tot eene boete ran ƒ 20 of geraugenisstraf ran rier dagen wegens io zijne sbolitpUals op de Nienweharen te Gouda Toorhandeu hebben ran Spek dat niet door Uu der bvide keurmeesters ran Gouda was goedgekeurd en schadelijk waa roor de gecoadheid ran een meosch Het O M bacfdaarenboren gerequireerd eene geraugenisstraf ran drie dagen F A ran L steenfabrikaitt wonende te Ooaderak tot eene boete ran ƒ 8 ff ger ran ééa dag wegens op de Flnweeleuaingel te Gouda rgdeo barder dau in matigen draf P ran D landbouwer wonende te Berkenwoude tot eeue boete ran 3 of ger ran n dag wegens te Gouda op den Fluweeleiaingel rijden harder dan in matigeu draf G V landbouwer wonende te Benschop tot eene boete van f 3 of ger ran éé dag wegens zouderbehoorlijk toezicht in de Jeraialemslraat te Goudalaten slaan ran een met een paard bespannen rijtuig G van C landbouwer wonende te Beeuwijk tot eene boete van ƒ 3 of ger ran één dag wegens geheel zonder toezicht op den Kleiweg te Gouda laten ataan ran een met eeu paard boifannen wagen 0 L sleper wooeode te Gouda lof eene boete ran 3 of ger ran één dag wegens op den Kattoiaingel te Gouda geheel zonder toezicht laten loopen ran een hem toebehoorend paard A L C koopman wonende te Gouda tot eene bbete ran ƒ 3 of ger ran één dag wegens op den Schielandschen Uoogen IJsseldijk onder de gemeente Moordrecht sis geleider ran een met dr e honden lieapanuen kar zitten op die kar onder het rijdt n A ran E koopman wonende te Gouda tot eene boete ran 1 of ger ran Ha dag wegens zonder noodzaak rijden met een met groeten beladen wuen orer de kliukersiraat te Gouda D V bouwman wonende te StoUgk tot eene boate ran ƒ 1 of ger ran één dag wegens op een stoep os den Langen Tiendeweg te Goudo ten rerkoop stellen ran twee mandjes appelen en pezen terwijl roor deze waren een bepaalde markiplaalt is aangewezen P L arbeider wonende te Zerenhniten tot twee boaten ran ƒ A of ger ran twee dagen roor elke boete wegens op twéé Terschillende tijdstippen n iken ran beleedigcnd bureiigerncht binnen de gemeente Zerenhuizen marktberichten GOUtla 24 October 1878 Bij kleinen omzet waa de stemming flauw Poldertarwe puike ƒ 10 i 10 26 Mindere 9 ï 9 76 Bogge puike ƒ 7 a ƒ 7 20 Mindere ƒ 6 il ƒ 6 76 Voer ƒ 4 60 a ƒ 6 Gerst puike ƒ 7 i ƒ 7 76 Minders ƒ 6 a ƒ 6 75 Haver zware ƒ 4 i ƒ 4 50 Ligle ƒ 3 S6è ƒ 8 7 Dt reemarkt met goede aanroer hdcirel da pfQzen enorm hoog waren was de handel echter traag schapen vlug magere rarkens en biggen iets rluggcr Aangeroerd 72 p rtgen kaas prijzen eerste kwaliteit van 28 ü 30 tweede kwaliteit ran 22 il 27 Goeboter 1 60 è ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 4 f 6 November Kaasmarkt Burgerlijke Stand Gtouda GEBOREN 18 Oct Iicol a IjimiKrta oDJen L na Rijtirgk CD L Zorg 19 Hendrik GonieUt JobaoDes oaden H Oreiuli CD A tbq WilligeD Geertrai PetroaelU ouden O S do Bragn ea W C Boologoe Johunei Oerardoo ouden N Knawl en S C Sliedrecfat 20 Maria Conielit onder T van deo Heofel en N Hnnik Willem ondera P Knoop en J van Baaien JohaDna Hendrica oudere W F VVilienbnrg ca H van Oer Spelt 21 Beletje ondera M Olniao en S Sandera Jolianna Catharine ondera F Sluutei en M Viaeer 23 Hendrikai AdrianuB ondera I i Weeber eu I i Ukermana üVERLhDËN 20 Oct M Folkk haisvr vaa N van Binreo 63 j U C SninKim 10 au 21 B Hoeboer 30 j 22 M J van Vli t 2j S m GEHUWU 32 Oct II H van Boaibnr ea W U C C Harbieri 2 1 A de Korte ea E aan der Laan K X an VTerkbo en en i van der Post M N van Dufjn en G Smit M de Quant ea F Danena S l bik en C van der Lont W van Egadea en L dea Ondtn Q van der Klia en H van de Water Burgerlgke Stand ran onderttnande gemeen ran 17 tot 23 Oct 1878 lIoordre dit OKBOREN Cornelia ondera H vaa TilboiK en K na TilburfT AfDoldoa ondera J Kamp en W van Biet OVKULEDEN M i Bsmegn haivr na A de Wilde 31 j M de Voo 6 m ONDEHTROU D G Weerksijm 2 j van Zevenhabea en G Molenaar ISJ Ooaderak GHBOBEN Willem Cornelia ouden J Slegt en E Scharko OVERLEDEN H de Jong 87j O NSEKTUOUWü A Vink 28 j en T vso Leeuwen iij Stolwijk GEBOBEN Elizabeth oaders F na dea Heuvel ea E Anker OVERLEDES i ten Brummeler 28 j Haastrecht Alkier hebhen gecae aangirten plaaU gshad t f Beeuwijk GEBOREN Arie van Bodegraven OVI RI EDËN M Heg ij OEHUWUs M WiJHaaa en W H Stadwijk K vaa Dalken en D Jongeneel J v d Hegdea ea K Kaptegn Waddinzreen GEBOREN Gerrlje ouden P Molenaar en H Tetdnga Adriaoa ondera D van Dan ca D Venydea OVERLEDEN U Verweg 7 j ONDERTROUWD W A Zielenun en C P vaa Beiaingar ADVERTENTlfiNa V Getrouwd HERMANDö HÜBBIWÜS van ROMBURGH van Legde KK WILHELMINA MARIA CAROLINA CECILIA BARBIERS die made namens hanne wed ngdsche familie bnnaen danli betnigen voor de vele bevrgzen Tan belangstelling y66x n bfl de voltreU i g van hun Huweljjk ondervondeö Gouda 22 October 1878 Tegen 1 November eene KEUKENMEID gevraagd een Burgerpot kunnende koken en eenig Hniawerk venidt Flnweelenai n gel R 324 J STEËi KQLE Binnenkort zalaankomeaeen Laling BDHll GROVE KACBËLKOLEN waaroii wj gedurende de Lossing tot kontant zonder kortiug afleveren Vrg aau huis twEoi d mits bg 2 of mesr H L gelgk genomen JAN PRINCE Co Oifuda 24 October IS8 Leiden deiAmbachtstaod VereeDiging kunnen op rertoon van Bewijs ook tot bovonataanja prgs gedurende de lossing hunne Steenkolen ootrangRi