Goudsche Courant, zondag 3 november 1878

Heden overleed tot mijne en mjjner kinderen en behuwdkinderen diepe droefheid rajjn geliefde Echtgenoot J W t HART in den ouderdom vau ruim 60 jaren allen diê den overledene hebben gekend zullen beseffen hoe zwaar ons dat verliea valt W t HART g b VA DBE Stichokl Go uderak 1 No ve mber 1878 Aan allen die belangstelling toondenbif de geboorte van onzenzoon zeggen wj hartelfik dank E KORTENOEVER M B KORTENOEVEROouda 2 Nov 1878 Bobqem diw ♦ Gevoelig voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg het overlgden van onzenlieveling betuigen wü onzen welmeenenden dank D SAMSOM D SAMSOMKeumt Oouda 2 Nov 1878 COMMISSARISSEN voor de BEREIDING en ülTDEELING van SOEP te Gouia locaal ito de foies gras de Ls Henrv Proveniershui3 hebben de eer hnnue Stadge p Sanlinps A l liiiilp nooten kennis te geven dat zg voornemens zgn eerstdaags rond te gaan met de Igsten ter inteekening van 3 O EP K A A B T E N voor den aaostaanden Winter Zg nemen dr vrgheid de deelname daartoe bgzonder aan te bevelen ten einde bg te dragen tot de instandbooding van een der nuttigste Inrietingen alhier W J FORTUIJN DBOOGLEEVEE Vooriitter F C VAH ZEULEN Secretarie Bewfa 2 N t b r 1878 larai Mi ja X ai eer tan ii hoh olementie Ut mt iiiift i JKfvM p 7 NoTember af ff nieldi dat by ite arJecling pnbtieke wcrkeu tut t gemecB ebistimr der hoofdstad reeds plaunen ia bewtrkluf lyi lour etecirisobc Terliebting Wy kuunen r b roegen dat t plan bestaat loo mogel k bjj gelegenheid van s Kuniugs komst te Amsterdaia met d aaustaantle Koniugia Toor t eerst ilou JDui clMIriuK te nrlishteB v Jas Holland rertett in Dtrwima Tan iemand die iljii beroep maakte tan t houden au lezingen en door de con Brr Hti weril fedreren om ten slotte tyu ToordwobWï te banden ter v l hy op t hoofd stond Da koost seliönt werkelyk reeds eeo aanmerkelijke sobred in die richting te willen doeo Te Madrid toch stroomen d kijklnstigen tegenwoordig eiken avond naar den Alhambra Schoiiwburg waar een Franschmap Gautier genaamd voor de oogea van ket pnbliek iu vyf minuten tyds een schilder begint en voltooit De tocjuichiu rn namen gfeu einde toen hij onlnii s iu den zclfilru oiigcloollgk korten tfld twee schidenjen te gelijk leverde do een met de linkerhand uitgevoerd stelde een liindschdp met een waterval voor de tweede met de reohteibaud gedaan een schipbreuk te midden van rotsen De kunstenaarkohstenmaker werd sesmaleii teriiggeloepen Dö verfiradering der NuderlaiÊdKh Htrvormd PrtiUktnknteroMtgi Donderdag te Utrecht gehouden werd door byna honderd leden bijgewoond Dour ommigen werd het plan verdedigd om aanstondscene nieuwe theologische faculteit op te richleu Anderen gaven de voorkeur aan de oprichting vanvrqe leerstoelen aan de bestaande faeuliteiten met iie vau Utrecht te begmuen en alleen voor zooverbel oudern s der d iar gevestigde hoogleernren nietIU den geest vau deu bebjdenis der Uerv Kerk gegeven wordt of Uter mocht worden Na afloop dervergadering werd door een aanial der oanwtzigin totde oprichting eener Yereeniging iu Atii laats eiigeeai besloten V D Behalve het in een vorig nr reeds medege Ieelde is omtrent de bgeenkouist van het Protestantenbond te Zwolle nog het volgende te melden Voor de oprichting eener school voor godsdienstonderwijsrrs i jn de grondslagen gelegd daar men meent te kdnneu rekenen op 2000 juarlijksche bijdragen men heeft met één gift vau J 1000 reeds ƒ 3109 50 bgeen Met belangstelling werd kennis genomen van een rapport over de Zondagscholen die in sommige afdMiingeu reeds opgericht in meerdere gcwensoht worden Kr is besloten 200 te bestemmen lot het u É rtJren eener prijsvraag voor het bekomen van mk handleiding voor het onderwijs op die scholen In plaats van de aftredende leden mr W Terpstra en ds 3 H Maronier werden als leden van het hoofilbeslunr gekozen mr J Telling lid van den Hoogen Saad Ie s Hage en ds J vun Loeuen Martinet predikant te Zaolle Aan de verdiensten der aflredeuden vooral van ds MaroBÏer die als secretaris een moeitevollen post met gver en zorg waargenomen h id werd door den voorzitter een rechtmatige hulde gebracht De Tidgende vergadering zal te Leiden gehouden worden 86 dteluemera aan de vergadering vereenigden zich aan ren broedrrlyken diseh waaraan in menigen feestdronk lucht gegeven werd aan de gevoelens der aanwezigen In Odéon had daarna ten half acht ure een openbare Tergddtring plaats die door den eere voorzitter den hoogleeraar Tiele geopend werd Na een opwekkende toespraak van den eere voorzitter en mededeelingen Tan dl Chavannet en dr Knappert uit Leiden over oortgeiyke byeenkomsten te Bazel en te Osnabruck zette dr Spiegel uit Osnabruck in hartelijke taal uiteen wat de Frotestantenverein gevoelt en voor de taekomst rerwacht Hy gaf een donkere schets van den toestand in Duitsehlaud op allerlei gebied maar men bad moed op en hoop voor de toekomst Dr van Hoorn ontwikkelde daarna zyne denkbeelden over de besluiten der Synode van de Ned Herv Kerk in 1878 betreffende het lidmaatschap en de rechten det minderheden die spr verdedigde daar y rekening houdende met den feitelyken toestand de richtingen byeen doet blyveu Mr de Kanter sprak voor de kempelvorming ds Hugenholtz Jr bestreed de vooratelleu die den modernen nog een wjjie het leven gpnuen maar te in de Kerk zullen doen uitstervon Prof Kneuen kwam op voor het MneoblyTen als een middel tol het behood der eenheid en wat voor alle wnre ehrislenea het hoogste is Pr Hugenholtz vit vHage sprak roor de scheiding Tooral met het oog op de kinderen voor wie men een nieuw huis art Boaw a al htt oade dreigt ia te torlen ftat Tiele sloot de Tergadefiugi e mit we eus het Tergavor ijerd or oltt meet mat deinden vraagpunten kon bezig honden Ëen gezellig sameuiiju besloot op waardige wyze d u Pioteatantendsg waarby 69 afdeelingen van bet thans 9000 leden tellende bond vertegenwoordigd waren I V olgen eene mededeeiing ran hfet Journal da Débats is bij de jongste volkstelling gebleken dat in Oostenryk 183 mannen en 32S vrouwen waren die den ouderdom van honderd jaar bereikt hadden of dien iteds ov schreden hadden De Edit S eciric lii M Compatty die zich met een kapitaal van 300 000 dollars gevormd heeft om licht warmte en kracht uit eleotrioiteit te produceereo heeft op 17 October te New York hare statuten ter registratie aangeboden Dezer dagen is te Willemsoord Moalschappy van eldndi gheid voor t eerst een proef genomen met den oairdappelrooier die echter niet aun de verwachting beantwoordde De machine werkte veel Ie langzaam en laat een il te grootc hoeveelheid aardappelen in den grond achter Uet komt de Maatschappij voordeeliKtr uit diu 11 beider een behoorlijke daghuur Ie liiten verilicucii Er worden tan rtle kanten pogiiigi n aangewend tot het openen eener nationale mschryviiig ten behoeve der oiigc lukkigeu die door het Iwnkroet van de Cilji of Glmgom Bank heel hun wereldsch gO d v rloreu Ondi r anderen heeft de Lord Provost van OliisgüW zich daar voorgespannen Men vertrouwt dat de Lord Mayor van Louden hetzelfde zal doen dat de Bank van Engeland zich voorop zal stellen ouder de milde helpers en dat al ntEngelsch spreekt zich haasten lal oin Iels bg Ie dr igen tot leniging van zooveel onverdiende ellende Als er eeu schip met inenschen vergaat of als het vuurgas diep iu de a irde eene schaar kinderen vaderloos maakt of als Ie hongersnood iu Hindostan zgn offers wegmaait bg duizenden dan laten de Engelschen nooit vergeefs üeroep doen op eeue liefdadigheid wtlke byu grootc rijkdom hun gemakkelijk maakt Maar in het huidige geval is hulp drnigeuder noodig dan ooit Doüd is dood neezen vinden licht eeu onderkomen eu Hindostan is ver Dit schandelijk bankroet echter heeft oieinaud doen omkoineu het heeft kortweg hunderdin gewinnen uit don middenstand tot den bedelsl if gebracht het heeft zooals wij gisteren reeds dediu opmerken hoofüwkelijk lieden getroffen die met geen inogtlijkhud liet leven van nieuws af kunnen aanvangen en voor wie dus het verlies van hun klein kapitaal het plotseling ontberen van de bescheiden geriefelijkhcdeu des levens het onverhoeds neerstrijken van gebrek iu hunne woning eene bezoeking moet wezen veel erger daii de dood Geen inau in Schotland haast of hij zal ouder zijn bekenden eine weduwe of een paar oudjrs kunnen noemen die gisteren nog genoeg meenden te hebben tot hun stervensdng en heden letterlijk op straat zitten Indien innig medeiloogcii met die allen de beunsen niet ontsluit dan mag gloeiende verontwaardiging het doen gloeieudi verontwaardiging tegen de fielten die deze verwoesting van menschelijken vrede op hun geweien hebben Inderdaad de heer Pecksniff was eeu goed man vngeleken bij deze Schotsche financiers Htt moge blgkcn uit het volgende staaltje dat nit Gliisgow aan den Ttmei werd medegedeeUi In eene vergadering van direotcnren der bank eeu niaaiul of wat geleden opperde eeu mede aanzittende iu zyne onnoozelheul dat de hoeveelheid specie in kas wel eens nageteld mocht worden Hierop rees een andere directeur nit zijn stoel om den twijfelzieken collega gestreng te berispen Hij beschouwde het voomtel tot natellen der specie als eeue beleediging van deu manager die mede present was en iu wiens probiteit een iegelyk het volst vertrouwen hebben moest Z 5 5 diep voelde hij zich per soonlijk gegriefd door het bedoelde voorstel dat hy onmogelijk t met zijn beginselen rijmen kon in dit bestuur langer zitting te brbbeu tenzij het insinueerende en kwaaddenkeiide lid op staanden voet zich ampel excuseerde Het insinueerende en kwaaddeukende lid door zooveel edele verontwaardiging ge heel uit het veld geslagen beloofde inderdaad hel niet weer te zullen doen en van tellen werd door niemand meer gerept Men denke zich dezen respectabelen schavuit waarscbynlyk hoog geacht in gemeente eu kerk regent misschien over zyn medeburgers en vermoedelyk bestuurder van ettelyke philanthropisehe genootschappen I Men denke zich hem zoo deftig zoo fynge voelig zoo streng op het stuk van beginselen zoo waakzaam voor zijne eer lerwyl hij weet m het binnenste van zy gemoed dat Lij eerloozar is dau de laagste galeiboef Zulke wit gepleisterde graven wandelen er rond onder de meiischeo I AT R Ct In t e artikelen telt de Arnk tt i of het behoud van Kamers van Koophandel en Fabrieken weusohelyk is Hieruit blykt dat tü ongeveer dezelfde grieven heeft legen deze instellingea ala Btt Vat Skieh zQ komt niet tot dezelfde oonclnsie No de voorzienigheidsrol der regeeringen is nitgetpeeld meent ly dat een middelaariahap tnscheq hatidel en uyverheid en de rehearing geheat onneodig is De nosdiakelykheid van een auviseereud college is haar nog niet overtuigend gebleken Zy kan zich niet verceuigen met de tegenwoonlig bestaande neiging n naast de Begeeriug een tal van permanaate bijzondere com missiiii iu bet leven te roepen die baar ter zyde staan stenuen iu eu voorlichten ea adviseeren moeten Die speciale vertegenwoordigingen kallen eenzydigo adviezen geven 2 zien niet anders dan een punt van iig onderwerp dat zy te bekijken krygen en de minister ziet door de menigte der specials belangen welke hem aaagaaoda hun specialiteit voorlichten het algetAeCn belang niet meer Dit is te veel raad vooral te Teel verscheidenheid en verschil van raad voor een minister Waarom vraagt zij roept men deze speciaiiteiten niet liever in deu ullioieelen raad der regeering in den raad van State die al de landsbelangen overzien en in harmonie brengen en houden moet F Zy verlangt ia elk geval nader omschrijving en ontwikkeling van den speoialcn Werkkring van den in Nederland c gebootsten Board of Trade eer zy het behoud der kamers kan goedkeuren Op nieuw werd by het begrootings onderzoek de vraag bihandeld of de Staal zijn grldel ke hulp aan de kerkgenootschappen mag tnthrnên De meeste leden die er zich over uitlieten verklaarden zich er tegen uit t oogpunt vau billykhcid tegeuover andere kerkgenootschappen of gtzindten en ter vrywartng van den Staat voor groote moeielijkheden bij de steeds v ld winnende verschillen van godadieustige mmiing Andereu verdedigdeu het volgende stelsel ook met een beroep op art 108 der Grondwet De vraag rees ook of aan de kerkelijke gemeeiilen niet meer zelfstandigheid moet worden toegekend bij het beroepen an leeraren voor wie Laiidslractement uoodig is Bg de meeste leden vond ook behoudens nader inlichting de voorgestelde uitkeering aan de ItemonIrantsche Broederschaji afkeuring met t oog op de neutraliteit waartoe de Staat verplicht is INOBZONOEN Mynheer de Redacteur t Zeer zoudt gy mij verplichten indien gij het volgende in uw geacht blad wildet opnemen Zoo als u bekend is waclit oiia Dinsdagavond ecu concert van diie uitstekende artisten en nu wenschie ik door deze regelen nog ecus de aandacht op deze uitvoering te vestigen Mej Jühanua Becker de dochter vau den b $ ons reeds zoo geliefden aanvoerder van het Floreniijner strijtckwartet heeft overal waar zij zich liet hoeren groeten opgang gemaakt alle duitsohe bladen roemen haar spel iu de hoogste mate Van den heer Hilpert behoeft niets gezegd Ie worden Hg die gedurende zoo veel jaren den roeiu van het Florentyuer kwartet hielp vestigen kan Gok als solist aanspraak maken op de hoogste waarileering Wanneer men hierb j voegt eene zangeres H oarvan uy zeer veel goeds hoorden dan belooft dit concert werkelyk genotrol te wordcu Doch M de K het was eigenlyk iu het geheel mijn doel niet de talenten van dit kuiislenaandrietal op te sommen doeh alleen het Ooudsche publiek op te wekken deze uitvoering in groeten getale bij te wonen De heer Louis Boothaan de ondernemer van deze zaak beschouwt dit concert als eene proef Wordt het goed bezocht zoo hebben wy kans van tijd lot tyd de grootste cele briteiteii hier in onze stad te hooren Daar echter Maandagmiddag de vleugel uit Amsterdam naar hier moet verzonden worden wil de heer Boothaan i66t dien tyd weten of er een voldoend aantal kaarten genomen zijn om de uitvoering te laten door gaan Ik wilde dus ieder die het plan heeft et heen te gaan niliioodigen niet tot het laatst te wachten met het nemen van kaarten doch dat vóér Maandagmorgen te doen Zij zijn Ie verkrijgen bij den heer Brinkman en by den kasteleiu der sociëteit Reunie U dank zeggende roor de verleende plaatsruimte noem ik my met de meeste achting Uw DIenstr Dienaar 8 TAH MILLIGEN OORRKSFONPENTIE Oe xuk tstachen den heer A Diamnt d At VeiteotgtDg nOranjC en NettertaHd n niet van geooeg bliek bcUD om datraoD nog rcrdere plaslsruiiDte te erleenen 53 i r ermke tt mtr ÖEBOÉilN 80 Oct Ehnbetb oaden A de Binter eo l At Buiter HflbJlIk ondsrs H C SaHltcenburft en W guismsD 81 JoiiaOBea oi den A vsn IJreSkrlitU eo H Oferheea Arie ouders E OverboBch en D Oosttioeli OVhKLBDE 1 No G iBD Vhet S3 j G Kelder 5io ONDXRrBOUUUi 1 Nov t Zaaeat te Hage 2 J lO Z M vu VeBi 83 W Verblsow 81j enE M o t 10 j 8 Liadai itj M J H ten Botara 4Sj C van Ceeuwen te Leiden 43 j en J dt Peer 47 J AiP ygHTJ ESNTïEia Ondertrouwd MABTINÜS ZANEN a ravenhag UN ZWAANTJE MARIA vak VEEN Gouda 1 November 1878 ® I 3 Ondertrouwd 8 D BOOJli i w E BRAAM Gouda I AnnaJacohaPoUer 31 October 1878 gem St l liiiipsland Bevallen van een Jongen D OVEEBOSCH OosïHOiiK Gouda 31 October 1878 Eenige hennisgesin g Voorapoedig bevallen T m een Zoon C C G P KA BEL DB Kobt Goud a 2 November 18 78 ♦ Heden ovedeed te Arnfitm tot onze diepe droefheid onze geliefde Broeder eU 6e huwdbroeder de heer Ju SWAAN B J SWAAN it C E S SWAAN Bam O oad 80 Oc tober 187 Heden overleed on e geliefde Vader B BOERS Schoolopziener en Bmeiitns Predikant te Brittle J H BOERS 8 M E BOERS Lambbe Gouda 1 November 1878 Eenige leennisgevin g D a Leden wói dt beridfat dat de overeenkomst betreffende de Steenkolen is tot stand gekomen best ilingen tegen de i decirsalaire f enoemde prezen wondmi 1 dan Haer tan ISSBN ingewacht Hw BESTUUR met gebruik van VRIJE KAMER aangeboden Toor 1 a 2 personen tegen matige rergoeding Brieven franco o ider No 160 aan den Uitgever dezer Courant A 4i BlSSTEDliVG DER BBNOODIGOE lm en Steenkolen ten behoeve der WERKLNRIGTING te o i a gedurende liet ja 187Ö èp WÖBNSDAtï 6 NOVEMBER 1878 s avonds ten acht nre inhet lokaal der inrigting De voorwaarden liggen ter ledng lii genoemd lokaal i f i t t t Natnrais het Bestilnr L P HOOGENDUK Secretarii atr De benoodigde Steenkolen tot 1 Mei 1879 r i i c Oe ondergeteekende bevaett zich beleefd itktn tot het VERVOER van alle GOEQIIfiEN op DIfisdag DoB l rdag en Zaterdag van JUoordrechl op Gouda en TERUG belovende een aoUede en vriendelijke bediening Ligplaats Goltda Tarfmarkt Beginnende 7 NOVEMBER a st A B YA x HEMERT De ondergeteekende heeft de eer te berichten dat hg DONDERDAG 7 NOVEMBER a 8 QoGDA met sjjne Artikelen zAl bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zgn bij Mejufvrouw de Wed A HARDIJZER Sociëteit VndebesM jop de Iif abkt sa mt J BEEEBMET L v CONFISEÜR van Z K H Prins Hendrik Op Nieuw Ontvangen foies gras de Ls Sardines è l huile LangTie de Boeuf Turkey and Tong ue Verschillende Groenten in blik Fijne Melk en Poederchocolaad ALSMEDE EXTRA FIJNE CHOCOLAAD uit de beroemde Fabriek van Ph SUCHABD A NeurMt l e Habb OwiciiH Vleox Cüjiimc ftMe Champagne BARCEIOIA BRANDiWIM J SIroupdc PuDSüli CUroenpunscf Cj JlX fSL f j Lange Tiendewêg D No 29 Mét toestèmi ing Vim de Directie der Ssderitoomboot dlJSSEL belast de pndergeteekend zich met COB MESl IÊN te GOUDA RóItjiRÜAM en TÜSSCtefillGELEGEN PLAATSEN W vAir EÏJSI Eïfi s y 1 urtïsji i t ti jiiii Hjrfmeeate Gouda iMU dé dnt B N 118 miöiG 11 SPI op de 2 laatste nnmmerè van t nuflimer der 25000 iu de 4de klasse der QSate StMtsloterg Ge vAw VEEN der belio digd LfiVENSMf ft ÈLEN eii STEENKOLEN ten behoeve van het Bestedelinghuis te Gouda gedurende het jaar 1879 op 5 NOVEMBER e k des avonds ten Zeven uren in het Locaal vau het Gesticht de voorwaarden li n ter lezing iu bet Gesticht van 28 October tot en met 5 November van dea norgeus tien tot des namiddags twaalf uren De Secretarie Èl a YAf DILLEN STOOIIVËRWëRIJ KUS SXWASSCMBBM D R ü K K E R ET i Beewa WtNTEWjASSEN iiil if JSMl SAIsaN3i y jift C l y l T OVERJASSEN H 1 JïvoBjengeheéiHO t V in elkaar zonder JVerweiï of krtinpen netjes indigo bfaauw of ZWART QEVpRWI II Karnenielksloot R 157r Gouda Bleekeraingel te Gouda verkrijgbaar BURGEItTUKF jl j 4 60 en 5 per 1000 stukR PAZHÏÏISTÏÏEP i 3 75 en 4 25 per 1000 stoks geveeud in de Veenderg teSloipwgk gemeentrBeeuwgk H W UI STEEVERS BANKETBAKKER Hoogstraat Depot véitk lïieêen uit het Magazijn viln VAïïVEEU C AMsmm Beveelt zich aan tot het leveren van GEURIGE en goed WATERHODDENDE THEK in pakje van 1 37 eü E onf tQ fen i i a4 prijien CN