Goudsche Courant, zondag 10 november 1878

T nê Mta J l vHHotOea dm tn ife reatealdus sgn gewetat Uit Chemniti 6 u 9 m Aankomst te Munchen 26 Mei s morgens 7 u 68 m Vertrek van daar tan 9 u 10 m Aankomst teBriudisi 26 Mei s avonds 10 u 60 m Vertrek 87 Mei s morgens 4 u Aankomst te Alexandrie 80 Mei s avonds 6 o Voorts 31 Mei te Suez 24 Juni te Singapore 9 Juli te Yokahama 3 Augustuste San Franoiico 10 Augustus te New York Den 13 van daar uaarQueeustowu Aankomst te Queenstown 26 26 Augustus Terug ta Chemnitz 2S Augustas Velen kennen de juiste waarde en de juiste plaats van de leesteekena niet Waartoe onkunde of vergissing in dit opziclit kunnen leiden bewees dezer ddgeu de ZiilpA Ct toen zg verzekerde dat Judels een stoffelgk bewgs van erkentelijkheid verdient u voor de genoegens die hij zoovelen duizenden jaren lang heeft verschaft In den laatslen tgd is bij herhaling melding gemaakt van de benoeming van landgeuooteu tot ledtn vau zekere buitenlaiidsche vereeuigingen o a een te Voltri Een inwoner van Kampen wien die eer ook te beurt was gevallen heeft eerst iulichlingen ingewonnen en van zeer bevoegde zijde uit Italic het volgend schrgven ontvangen Iu antwoord op uwe letteren van den 30 October die ïie dat u de gezegde circulaire gerust zonder antwoord kunt laleii aaugraieu hel alleen eene specul ilie is om lichlgeloovigon bgden neus te krijgen door onrerKttcHe en ongeoraagde benoemingen lot leden van wcteiischappelyke gezclaoliappen of tot medeiverki ig van lijdschriften waarvan dfe ztftels alleen in de kuioer vau den afzender zgn Het doel van dergelgke speculanten is eenvoudig oin zich vooruit het bedrag von het abonueintnt of de waarde te doen toezcitden £ t bestaan niet alleen in Italië maar overal dergelijke industrieelen die namen in adresboeken opzoeken en hunne benoemingen aan personen toezenden van wie zij nauwelgki het bestaan kennen Het beste wat gg erh ilve doen kunt is den brief ongefraukeerd onder enveloppe terug Ie zenden mdar zonder er iets bij te schrijven anders loopt gg nog gevaar vernieuwde beutwrningeu te ontvangen Verleden MaatidaM nd 48 de restanratie Ulto Kulm gelegen op den top van deu Utliberg bg Zurich door een br ind geheel vernield Te 6 uren ongeveer brak het fïuijr uit en weldra stond het schoone hoitsat jprt i bins ti iMhtelmiis vIimh Aan blussohen viel i te denken de pompiers die zoo snel mogelijk pér spoortrein naar boven waren vervoerd moesten er zich toe bepalen ecu gedeelte van het meubiUir te redden en de orde te handhaven onder de toestroomeidc mehigle die ondanks den verreu afstand aan ig was In Zurich zelfwaren de straten en pleinen met eene dichte volksmassa bezet welke het grootsche tafereel langen tgd aanschouwde Tegen middernncht was van het gansphe gebouw slechts een ninhoop dverig Het hotel Furst ea een paar chalets op eenigen Waardig en zonder eenig praalvertooning had de ft öj ej jd j restauratie gelegen jdechtighcid plaats in tegenwoordigheid van eenige ij gespaard gebleven terwgl het bosch in de na j l j slechts geringe schade heeft geleden Voorzeker zal menige vreemdeling met de bewoners Tan Zunch de verwoesting van het prachtige etablissement dat zulk en heerlglc uitzicht op het meer en de Alpen aanbood betreuren Men meldt uit Peize In den loop van diljaar brandde het huis Iwwoond door den dnglooner H i B alhier tot den grond toe af waarbg weinig van 1 het meubilair werd gered en ook eene koe en een varken verbraadden De oorzaak van den brand was met te ontdekken Nauwelijks weder opgebouwd ontdekten de bewoners in den vroegen worgen van den Isten dezer met schrik op nieuw een begin van brand in hetzelfde perceel zoodat men nu bepaald aan moedwil begOn te denken Maaf wie kon de schnldige zgn Een der huisgenootenP Dit werd onmogelijk geacht totdat het hoofd des gezins aan vrouw en kinderen toen men weder zich verdiepte ia gissingen wie toch in staat zou kunnen zgn hen op meuw ongelukkig te maken bekende dat hg en hij alleen de schuldige was zonder dat hg reden wilde geven wat hem daartoe had gedreven De man leidde een onbesproken levensftedrag was tea werkzaam zuinig en oppassend en had zich daardoor eene zekere mate van welstmid verworven Het heeft allen ohgn dat eene soort manie in het spel i De saok is in handen van de justitie Uit Waalwgk klaagt men OTer stilstand in de leolooiergen en den lederhandel waardoor ook de saBBimakergen veel Igden De toestand was zelden loo lusteloos als thans In den nacht van Zaterdag op Zondag J en 3 No vembet heeft er in Oostenrgk hoofdzakclvk in en rond ÜU Bundcx dut 4 M itti eaodttde Nederiaadaohe kaadcl ia het afgeloopen jaar orer de Terbaiende hoereelkeid Tan tienduiieud last of 140 000 ton pekelharing te beschikken had Be uitvoeren ran 16000 in 1861 stegen tot 88000 ton in 1877 of byua het Ksdubbele bedrag Terwgl Donderdagarond te Arnhem in de comedie door het Nederlaudsoh Tooneel Prettige Schoon ouders werd gespeeld werden aotenra en actrices eensklaps rerschrikt door de Tersohyning van een Tlecrmuis die bet op hgn coiffures scheen gemunt Ie hebben Het tamnlt daardoor ontstaan had tengevolge dat het spel eeuig n tgd moest worden gestaakt terwgl de gemoederen nog onrustiger werden toen ook de saai met een bezoek van den ongenooden gaat Werd vereerd Serst nadat het een veilige sobüilplaats in de direclieloge had gevouden werd de rust weder herstild lie heer Albregt maakte terstond tot groot vermaak van het publiek eenige geestige toe liiigen op dit intermezzo Te Niiuwveen bg Alphen werd Woensdag avond omstreeks 8 ure brand ontdekt die bleek outsl uiu te z n in crue slaapkamer waarin vier kinderen ter ruste lagen Toen de moeder om de kinderen te redden de kamer binnenkwam bleek dat de kleinen van welke hit oudste ruim 4 jaren en het jongste dertien maanden oud was reeds alle geslikt w iren Verschrikkelijk oogcublik voor de arme moedor wier man afwezig was Poor sppedig hulp van de brandweer werd de brand tot beÜoéldl kaï er beperkt In vetbaqd met een door den Minister van waterstaat handel en ngyerheid voorgenomene herziening vnn de tafel der noodpeilen coojIs die laatstelgk in 1871 is vastgesteld althans voor itooveel belreft de dgkvakkcif dfe verhooging hebbeu ondergaan zgn aau d gewestelglpt besturen nauwkeurige opgaven gevraagd vau de verschillende verhoogingen die sedert 1 Januari 1872 aan de rivierdgkcn zyu totatandgebracht Tol deze herziening heeft geleid de omstandigheid dat gebleken is dat de tafel uiet meer overeenkomt m t den tegenwoordigen toestand in zooverre de nul Ier telling niet overal inpenvalt met de kruinshoogle der dgken en waleckeeriugen leden der ïamdia en van enkele vrienden en ver ecrdera uit de nabaursohap ea van elders bgeengekomeu Op het eenvoudige kerkhof te Loohera had Dinsdag teu 12 uur een genaardige plechtigheid plaats Een gedcuktecken werd onthuld ter oageduchtenis van dr V C H Staring Even merkwaardig als eenvoudig en zeer zeker geheel in den geest van den overledene bestaat het moliument uit een ruw stuk graniet nfliamslig uil den grond van zijn landgoed Dr Boekborst teu kei vau reusachtige nfnieling Op dat stnk graniet is een bronzen niedaillon aangebracht onge eer meter in doorsnede met eenige symbolen die Stariag s werken en streven aantoonen en die Mowel den heeren leden der commissie waaraan het dwkbeeld als den heer Straek te Amsterdam aan ien de uitvoering te danken is alle eer aandoen JHet fraaie slot te Aroleeu dat de Vorst van Waldeck et zgn genn bewoont lal naar men aan de Amh Ci mededeelt door den heer L H Ebersou architect Tan Z M den Koning iawendig worden gerestaureerd De opiiraeht daartoe is hem gedaan tijdens bg zich iu Waldeck bevond waarheen de Koning hem ontboden had 0 een ontwerp te maken voor de gedenkzuil in de kapel van het vorstelgk slot te plaatsen ter herinikering aan de aanstaande echtvereeniging van prin es Emma met Zgne Majesteit Alzoo uiiet in de kerk zelie zal die zuil worden geplaatst Naar wij vernemen wordt bg de van het Ministerie ran koloniën te wachten wetsvoordraeht bepaald dat art 4 der Indische eomptabiliteilewet wordt verTtDgen door de bepaling dat telken Jare een latus sem van lea millioen door N Indié aan de rgksniddelen wordl bjfgedragen als vergoeding der kosten van beheer van de Indisehe bezittingen benevens rente e aflossing voor leeningen die door het Bgk tpeir ïuiiiië mochten Jljn aangegaan Voorts zal er jeee bewhikbiarstelling n of niUeeuig batig slot iumien geschieden daü bg afzoüderiijkc wel ACÏ y B de onbngs vermelde briefkaart die in 117 due rondom dé wereld is verzonden heeft de di reetenrgeueTaal van het Duitache postwezen dr Btephan eene btographie ƒ bg het departement der stisterijen ingezonden ond opmerking dat de briefkaart wanneer é een uur troegqr op het postkantoor te Chemnitz was bezorgd de reis in een en twintig dagen S orter had kunnen doen De dag dyr aften ê toen in plaat tmi ten om Weeaeo een lo heT e aneenwetorm gekeenoki dat die zelfs in den winter reeds een zeldzaamheid zou wezen maar in dezen t d van het jaar na genoeg zonder voorbeeld is De sneeuw lag Zondsg ochtend in de straten voeten hoog eo daar de storm den ganschen dag bleef voortwoeden moesten de omnibussen tramways en alle andere voertuigen weldra alle pogingen opgeven on het verkeer binnen de stad gaande te honden Ni t flechta het spoorwegverkeer naar buiten was nagenoeg volkomen afgebroken maar zelfs geen enkele telegraflsche verbinding boven den grond was ongestoord gebleven De soeeaw viel bg zulke massa s neer da de telegraafdraden ouder den lust bezweken en zelfs zware gzere palen werden oravergetrokken Behalve door de sneeuw werden ook door de vreeselgke stormvlagen oubeschrijfelgke verwoestiugeo aangericht In de RingttruuAllee lag letterlgk boom aan boom het schoone Slttdtpart geleek een knekelhuis en de heerlgkite exemplaren van het eeuwenoud geboomte op den Prater verloren Zondag hunne kronen De wind was soms zoo hevig dat niet minder dan 8 geUdeo lueubelwagens op de Franz Josephsbrag omvergeworpen werden en zelis één met zulk een kracht dat bg tegen de gzen n leuning geslingerd werd en deze totaal vernielde Zondag avond hield het sneeuwen op en werd de temperaiuur zaehter maar daardoor werd de toestand bgna nog treuriger met buitengewone snelheid smolt de tneenw sa werden daardoor de stralen in glibberige mouderpoelen herschapen waardoor men tot over de enktb moest waden op gevaar f van in een onzichlbareo goot of kuil te stappen en in den modder lpeer te plassen Maandag was het spoorwegverkeer eerst weder ten deele hersteld terwgl men voor het herstel der telegrafische verbinding minstens een l sverlaop van 86 uren noodzakelijk achtte Voor zoover Maandag bekend was had de storm slechts n mensobenIrven geeisohd een 33 jarig kantoorbediende werd door een omvatlenden gteren paal aan t hoofd getroffen en was onmiddelgk een Igk Een der inzenders ter Pargsche Tentoonstelling door de jury aangezocht om een geschenk voor de Loterg moet geantwoord hebben met een brieve hetwelk aldus aanving Ik haast mg aan uw verhingen te voldoen Ik bied tt een kunsigewrocht aan een bronzen medaille met welke gg n Teroorloofd hebt rag te treSsp zonder mgn voortbrengselen te hebben onderzaeht In de memorie vaa antwoord omtrent de Indieohe begrootiug voor 1879 zegt de minister ten aantfen van den oorlogstotstand in AtChin dat de wenseh om daaraan spoedig een einde te tien komen niet niet minder levendig is bg de regeering dan bij eenig lid der kamer maar de regeering zon meenen zeer verkeerd te doen wanneer zjj trachtte het einile te bespoedigeA door onafgebroken den vgand te vermoeien en tk vervolgen Hare taak moet blgven om zander uitbreiding onzer militaire stellin n door eene krachtige handhaving daarvan de vqandel ke hoofden en bevolking in bedwang te honden en alleen dan met de meeste klem agressief op te treden wanneer daartoe eene bepaalde aanleiding bestaat en wanneer daarvan een positief nat te verwachten is zooals het geval was toen de laatste krggsverriehr tingen tegen de XXII Moekim leerden ondernomen Wordt dientengevolge bg de Atchineesche hoofden en bevolking de overtuiging bevestigd dat eene voortzetting der vgandelijkheden hun niet baten kan dan zullen zg of zich spoedig onderwerpen o zich althaas rustig honden In het laatste geval zal eene definitive pacificatie slechts na rerloop van tijd kennen volgen maar in afwachting daarvan znllen wij snie strijdmiddelen kannen beperken in evenredigheid Met de taak die voor onze troepen te vervallen overblgfl Wordt op deze wgze langzamer dan men wel zon weuscben eene einduitkomst verkregen er is geene enkele reden om eene spoediger oplossing te rerwaohten van eene onafgebroken men zou evea goed kunnen zeggen eindelooie rerrolginp van hetgeen men gemakkelqk met Ha voord den vjand noemt wat in Atchin eeii zeer onbestemd begrip is Wat de aangebrachte wgziging der begrooting betreft zoo is in afwaobliiig T n bet voorstel tot blg vende regeling nn de verhouding der Indische geldmiddelen tot die van het rgk in Europa de bgdragen ran 4 millioen van de begrooting ofgeI nomen Voorla komt die uitkeering uil dé vermócdclgke saldo s der diensten 187B tot 1877 niet roijer onder de middelen in Nederland voor die saldo s tot een verminderd bedra i ad 2 800 000 worifcn vooralsnog gereserveerd De opbrengst van tin is met het oog op de prijzen met ƒ 436 000 verminderd ƒ 36 zoo ook de invoerrechten met ƒ 600 000 mét het oog op de mindere opbrengst van het loopende j aar De begrooting voor 1874 wgst nu een tekort aan vad ƒ 8 830 637 en die van 1878 een tekort van ƒ 6 043 363 Een wetsontwerp tot duurzame regeling der bijdrage tan Nederhind is ontworpen Op de Tcrsterking der middelen in Indiè heeft de regeering de aandacht gevestigd maar niet alles wat tot verbetering van het belastingstelsel strekken moet kan tegelijk worden aangevat of tot etaud gebracht Vejichlllende maatregelen op dit gebied zgn in overweging wegingDe koffieruming wordt in prgs gehandhaafd doch de hoeveelheid vermeerderd tot op 800 000 pikols gevende een vermeerdering van ongeveer 2 millioen De regeering acht het tegenwoordig oogenblik ongeschikt tot uitbreiding van den verkoop van producten op Java Ook zal bepaald overwogen worden of hel raadzaam is de koffieveiling in de maand Juli te behouden Het is totnogtoe niet gelukt tooal men weet om het diamant kunstmatig te vormen hoewel het nil niets anders dan zuivere koolstof bestaat en dns slechts in vorm en uiterigk niet wat de grondstof betreft verschilt van zuivere houtskool behalve dat de laalsie een geringe hoeveelheid asch beslanddeelen bezit Daarentegen is men er in den laatslen tgd in geslaagd twee andere edelgesteenten die zoowel in hardheid als in marktwaarde zeer nabg het diamant staat de prachtig roode robgn en de blauwe saffier te maken uit de grondstof waaruit zg hoofdz ikelgk bestaan nl de znivere gekriitalliseerde alninaarde tevens het hoofdbestanddeel van onze rivierklei Daar het aluminium melaal klei of aluinaarde is een verbinding van dit metaal met zuurstof bg sterke verhitting niet vervluchtigd zooals de koolstof en ook het diamant maar daarentegen gesmolten met andere elementen vermengd en gevormd ook als staal gehard en gepoelitoerd kan worden werd aan de mogel kheid van saffieren en robijnen door kunst te vormen reeds sedert lang niet meer getwijfeld Het schijnt na san twee Amerikanen Fremy en Feill volkomen gelukt te zgn de genoemde edelgesteenlen te fabriceeren Zoowel voor de techniek o a in uurwerken als voor het vervaardigen en goedkooper verkrggbaar stellen van 1 ersierselen waarbg deze steenen gebrnikt worden ü dit ran groot belang De ualunrlgke robgnen en saffieren werden toluntoe sleohte zeldzaam geronden tnssohen de rolsteenen van eenige rivieren in OejXon Siam en China I=OXjITIE Gtevosden voorwerpen en aan het Bamn ran Folilie alhier gedeponeerd Sen Sleutel Vier Sleutels aan een bandje Ken pak Stroo papieren Zakken Laatste Berichten Londen 8 Norember De Timm rernernit oit Pargs onder dagleekening ran heden Berichten ran zeer goed ingelichte zjjde melden dat de gezondheid van den Keizer van KUstand steeds minder bevredigend wordt en ernstige bezorgdheid in zgne omgeving wekt Qraef Schoawoloff is van Livadia naar Londen vertrokken daar sKeizete gezondheidstoestand op toogenbltk geene beslissing toelaat omtrent de thaiis hangende polnieke raoeielgkheden Parijs 8 November De Bnssisehe ambaseadeur alhier acht het bericht aan de Tt i omtrent de ziekte van den Ozaar een rerzinsel en zegt dat zijne dépêches uit Livadia van ongesteldheid des Keizers inet geen woord melding maken Rome 8 November De afgevaardigde Pessina heeft de portefeuille van koophandel definitief aangenomen Burgerlijlte Sta nd 6BB0RBN 7 Nov Muie Johas osders A van U a ea l W Koorevaar Anna Csthsriu aiiders J Bartili en A C MieWlia Antonetti oaieri A Bron en JI Terbv bVBHLEDEN 7 Not 1 Broedelet 63 j ONDERTROUWS 8 Nov H Aadaab 98 n A Tegftcrnio 30 j J B vin Kleeff 28 j en clj Kwskernul 91 j O Knb r eatsResawvk 87j en C glovild S4j D J F Oiulynk ta LsuIm 23j ea 1 k Zieleaan 81 j ADVERTENTIËN m V OndertrOttwd i D J P ÖNSTBNK H Tan Leiden il B F A ZIELEMAN Sl ran Goma Gouda 8 November 1878 ♦ Heden overleed mgn geliefde Echtgenoot de heer JAN BROEDELET Predikant bg de Nederdnitsch B rvorinde Gemeente alhier en Schoolopziener in het 7de district der Provincie ZuidBolland in den ouderdom ran 63 jaren Wed BROEDELET M Jono Gouda 7 Norember 1878 DANmTïïiamrs Erkenteiyic voor deU finantiëelen bijstand ran mfln Patroon den Heer O BEUNT mij geschonken tijdeiu en na mgn ongeluk betnig ik ZEd daarvoor mgnen oprechten dank a C BONGEBS Gouda 8 Norember 1878 Den Schrijver ran den ONGETEEKENDEN Brief van Maandag 4 dezer rerzoek ik beleefd daarvan eenige inlichtingen t geren aan mg VADER stipte geheimhoading wordt Yenelfotd anders honde ik den Schrgrer voor een LASTERAAR J J 0 7AN WOEBDEH Doctor in Se Geneeskande zal aanstaanden DONDERDAG en geregeld lEDEREN DONDERDAG Tan 9 tot 2 nurorer MOND en TANDZIEKTEN teTens hdi PLAATSEN van KÜNSTTANDEN in CELtULOïD TE CONSULÏEEEEH zjjn ten huize ran de 6ei RI KEN op de Markt 154 te Gouda J DHki raarcn Ifoogheemradcn ran RIJNLAND bi Dg af bg deze ter kennis ran belanghebbenden 1 dat de begrooting roor het dienstjaar 1879 ran den 8 Norember toten met den 22 November aanstaande ran 3es morgens tien tot des namiddags twee ure op de secretarie van het Hoogheemraadschap roor een ieder ter inzage zal liggen en aldaar verkrggbaar is tegen betaling van 50 cents voor elk exemplaar 2 dat de ingelanden vol ns artikel 165 ran het reglement ran 6 Jiug 185V Staatsblad n 90 hunne bezwaren tegen deze begrooting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus róór den 29 November aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Zaterdag den 30 November oes morgens ten elf ure in eene openbare zitting zal overgaantot bel pndeling van de bovenbedoelde begreoting EA7ANÏÏFELLI0ÜLM Door het febmik ran dit Pjleparant kun men ROOS en SCHILVËRS van den haarschedel geheel doen rerdwgnen dit middel is geheel onscbadelgk en zeer reraterkecd roor de haren en haarwortels hergeeft eeu nieuwe groeikracht en voorkomt het rroegtgdig grg worden Door de gunstige resultaten hiervan kan de ondergeteekende het ieder aanbevelen Proef Gratis Prgs per Flacon 2 AUewi verkrggbaar bg B SCHOLTEN Coiffeur Hooge GoMwe C 2 0 Gatula BEOENTEN der beide GASTHUIZEN alhier zullen op MAANDAG den 18 NOVEMBER a 8 des aronds ten 8V ure ter kamer ran Regenten AANBESTEDEN de Levering ran KRUIDENIERSWABEN en eenige LEVENSMIDDELEN Toor het Jaar 1879 De Toorwaarden ran aanbesteding en levering liggen van af 12 Not roor gegadigden ter lezing in het Gastiinis alwaar ook de monsterd ter bezichtiging zgn gesteld De inschTgvingt biljetten worden aldaar in eene gesloten bus ontrangen terwgl belanghebbenden bg de opening daarran op dag uur en plaats bovengeu kunnen tegenwoordig zgn Regenten roornoemd W POST DROST Pres O C KNAAP Ie SeereL Gouda 7 Norember 1878 Mevrouw SCHONEVELD rraagt met Februari EENE f tegen HOOG LOON De Ton ouds geranemmeerde THEËEN nit den Eoninkliiken Nederlandschen Wnrtembeigschen THEEHANDEL van P VV TROUSSELOT Z00 Hoflereranciers van ie fRoreu Tan Nederland ea Wurtemberg te RotUrdam steeds verkrggbaar te Gouda bg J J v D SANDEN Botermarkt J H mBraT uRiT ciiiiiu Photograpbisoh Atelier DAGELIJKS GEOPEND Op DO DERPAG eD ZONDAG 7 Portretten k fi Door den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE eoüom mm of de beschrgring der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk ta Ter Goude benevens de geschiedenis der Str Janskej der Glazen der Cartonteekeningen eni waarbij is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders deGebroedeti Dirk en Wouter Crabelh DOOB CHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur ar Academie van Bouwkunde te utrecht P rijs 80 Centen Eene WEDUWE zag zic gawne belasïmet nog EENIGE WASSCHENA imS Franco briefjes onder l U r B oau i értote P C MAAS Jfc alhier Het Antwoord op den aanval Van de plaatselijke G iondheids commissieteöiri ruA wordtop oi a j aanvraag door RICHTEB 3 Boekhandel te Rotterdam gratis en franco verzonden