Goudsche Courant, zondag 8 december 1878

Zondag tecenHier PRENTENBOEKEN POSTZEGELS van alle Lauden enz ruim 700 diverse Nummers voorhanden bij A BRINKMAN 1878 N 2229 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentielilaé voor Gouda en mslrel en QEBEOSSESS LESEBOEi Naciiinerabliek en IJzergieteriJ te BORNE Overijssel LEVEREN STOOMMACmiTES STOOMKETELS en LOCO MOBILEN van alle afmetingen en van de beste constructie Zgn geheel bekend met de inrichting van EOTEB MACHINE S EN VBRVAABDIGEN VOORTS Drijfwerken Gtelwerken en alles wat toti hun VAK behoort Al WeEe EeN pUg 734 onderteekende getuigschriften Daar het publiek maken door de ondervinding opgedaan een waarborg is voor hen die het artikel niet kennen zoo voeg ik mg bg uwe vereerders want ook mij heeft uw bekend preparaat gebaat én mijn haargroei weder hersteld Handel met dit schrijven zoo als n wil Velp 1878 Achtend i get J H BBÜMMELMAN Uitval van Haar Roos of Schilvers Dun Haar Kale Plekken F jn iu de Schedelhuid Haar of Baardworm Troegtijdig grijs worden al deze onaan finaamheden worden verbannea door de AMEICAN BALM Binnen korten tjd verkrggt de behaarde huid haar vorige groeikracht weder Franco aanvraag it 2 de flacon tegen postwissel postzegels als ook tegen rembours bg THEOPHlLE Haarkundige JtVedcr t l fei No 3 Ametfrtlaf Langde Tiendeweg BMDEND WIT W m het merk Prins Hendrik van QE7RI3 m zijn de Sig aren per stuk 2 pent f2 1 Keurig net verpakt in Kist van 100 stuk in Kist van 50 J SWITZER Az Lange Tiendeweg Bij den ondergeteekende staat de inteekening open op den nieuwen jaargang van het van het verhandelde in den Gemeent eraad van GOVD J In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen die bjj den Raad inkomen Is de diseiuinga in de Vergaderingen gevoerd Prijs per jaai ang DRIE Gulden GQDDA Deoember 1878 J BZES HsTISIIMIjftuIsr Danies Zangverceniging op VRIJDAG 13 December 1878 des avonds ten half acht nre in het Lokaal NDT bn VERMAAK Oosthaven Doaatearc hebben Toegang met 2 DAMES i n Leden aliX eene DAME mits uit hetzelfde Het programma zal in het begin der volgende week worden bekend gemaakt Openbare Verhuring voor iss jaren AovuigAnde 1 Januari en 1 Mei 1879 van de B0UW1ANSW0NIN6 met 8 Hectaren 97 Aren 90 CentiYen WEi BOOI en BOUWLAND onder Snelreuyaard seer nabij OudewaUr es de Akker Bouwland groot 96 Aren 33 Centisrrat aan den Singel te Oüdêimittr OP VaiMG 13 DECEMBER 1878 des morgens elf aar in de tROOS bjj Gebr KONINGS te Oudevmter ten overstaan van den Notaris J G BROÜWBB NIJHOFF te ütmM ten wiens kantore Runnebaan F No 247 de voorwaarden ter leang liggen S Openbare Verkoopin ren te GOUDA Op MAANDAG 9 DECEMBER 1878 des voormiddags ten elf ore in bet hotel di Zalh aldaar van een zeer aangenaam gelegen HEEREI IHUIS ERF en TUIN aan den Fluweelen Smgel Wgk R N 361 Zijnde in het Huis beneden eene Voorkamer met Suite eene Achterkamer eene goede Keukeu en ruime Kelder en boven ee ie Vooren Achterkamer een rroote Zolder en hetgeen verder tot een gemakkelgk ingerigt Huis behoort En op MAANDAG 23 DECEMBER 1878 des voormiddags ten elf ure in het lokaal der Sociëteit VrbdebpiST te Gouda van eeilapitaal goed betimmerd HEEREiVHUIS ERF en TOIN aap de Tnrfmarkt te Gouda Wgk H N 187 mede uitgang hebbende in een zgstraat aan de Nienwe Haven te Gouda Zgnde in het Suis beneden een planneren Gang drie Kamers een Zaal twee Kelders twee Binnenplaatsen en eene Keukenen boven zes Kamers Provisie en Meidenkamers rnime Zolders en hetgeen verder tot een goed en gemakkelgk ingerigt Woonhuis behoort Het gemelde Huis met Tuin is 1046 vierkante ellen groot en alzoo zeer geschikt tot oprigting eener en de Tuin tot BOUWGROND NATIONALE 8EL00NIHG Van fr 16 600 Groote eOUOEN MEDAILLE Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FÖRTÜUN DROOGLEEVER te Gouda Spijsverterend versterkend en koorlaverdtijvend een zout met yzer vcrtfcnzeltógd en met de Ktna vermengd vormt het zekerst en krachtigst gcneesmiddrf teifen Bloedsgebrek Bloedarmoede qchrak aan krachten aandoeningen dèr maag langzame herttellmgen gevolgen ran hel kraambed eivi FABHHlEkSMEHK J J fbr h1 C OEIiBF ONI tllll Zy 5 I S I i Ti A Ufl 33 MUI OBOUOT EN IN ALLt aOEOB APOTMIKIN Te Gouda bij Zeldenrijk drogist UsDDA Druk van A Brinkma BU deze Courant behoort een oyvoegsel BEGROOTiKGÜDi ClSSiÉ Het is in ons staatsieven een overoude gewoonte dat bg de algemeene beraadalai ingen over de staatsbegrooting die de aanneming van Hoofdstuk I het huis des konings voorafgegaan allerlei onderwerpen ter sprake worden gebracht die juist niet altijd in een nauw verband staan met het onderwerp dat aan de orde is Wg mogen dan nu ook van geluk spreken dat die algemeene beraadslagingen in drie zittingen zgn afgeloopen en Woensdag reeds Hoofdstak I met algemeene stemmen is aangenomen na een korte opmerking over een gewone misrekening onzer bouwmeesters hier ten opziciite van den bouw der koninklgke stallen iu de residentie Veel nieuws hebben de algemeene beraadslagingen met opgeleverd men kan het toch geen nieuws noemen dat eenige leden hun ontevredenheid te kennen gaven omtrent de rapporten van den minister van binnenlandscbe zaken aan den koning in zake het onderwj 8petitionne ment reeds vroeger hadden zij hun afkeurend oordeel uitgesproked en niemand koesterde de verwachting dat dit oordeel nu reeds gewgzigd zon zgn wg mogen integendeel verwachten dat die afkeuring bg een flinke toepassing der wet zal toenemen Evenmin was het iets nieuws dat de heer Gratama een lans brak voor het algemeen stemrecht en zijn ontevredenheid betuigde dat nog geen uitbreiding aan het kiesrecht gegeven was door wgziging der kieswet Allen zgn overtuigd dat de regeling van het kiesrecht bg ons juist geen modelregeling is maar of het belang des laiids eischt om reeds nu het al emeen stemrecht in t s voeren is een andere vraag Waarlgk de verkiezingen in de hervormde kerk hebben velo n afgeschrikt om op uitbreiding aan te dringen en de voorbeelden uit den vreemde doprden spreker aangehaald zjjii ook niet geschikt om aanhangers te winnen Wel heeft het algemeen stemrecht in Frankrijk de republiek bevestigd maar vroeger heeft het evenzeer den keizer gediend en het plebiscit door Napoleon uitgelokt was nog vrij wat eenstemmiger voor dën keizer dun de tegenwoordige stemmingen in republikeinschen geest Wel is Noord Amerika groot geworden maar is het niet veel meer in weerwil van dan door het algemeen stemrecht Ue heer Blussé roiig aan op vermeerderde ontvangsten daar de rjj der belangrgke bezuinigingen gesloten was en de uitgaven daarentegen voortdurend zullen toenemen hoe zuinig men ook het bestuur moge voeren zoodat daarin alleen diior verhoogde belastingen kan voorzien worden en die kunnen alleen verkregen worden door bfelastinghervorming Op het zelfde aanbeeld sloeg de heer van Houten wiens redevoering vooral daorom belang wekte omdat het bekend was geworden dat hg de samenwerking die tot nu bestaan had tusschen de verschillende fractien der liberale partg voor zich had OpgezegdZouden wg de redenen dier afscheiding vernemen Waarom de grondwetsherziening zoover in het verschiet geplaatst moest deze in het liberaal irogramma niet op den voorgrond staan nn reeds zoo dikwgls gebleken is dat de grondwet een bezwaar is tegen het invoeren van dringend noodige verbeteringen Mag dat een motief zgn om zich van de regeering af te scheiden Grondwetsherziening is een hoogst gewichtig werk en zeker moet het volk eerst luider daarop aandringen dan tot nu toe het geval is voor de redering dit werk in haar programtaa kan opnaaan Dat het volk nog zoo ontwikkeld niet i als de heer Van Houten zon wenschen mag dMTtan deze regeering een grief gemaakt worde f En zou de heer Van Houten denken dit oogi4blik te verbaasten door het onderwijs meer toreen gemeentezaak te maken dan wel in im bedoeling der nieuwe wet ligt DeccntrutaBie is een lang woord maar of de gemeentebMtnrcn in staat zijn 0 r de belangen van goed weldoend volksonderwijs te zorgpu is een vraag die bij deze quaestie volstrekt niet over het loofd mag worden gezien vooral omdat hn en en willen ook nog twee zijn De Ijjdensgeschtedenis der laatste twintig jaren moet wel afschrikl n om no langer het onderwgs uitsluitend at n de iorg der gemeentebesturen toe te vertroawen Alleen door het verschaffen van goed ondprw s de heer Van Eek drong er terecht op aan kan de tijd verhaast worden om het stemrecht uit te breiden en de grondwet te herzi Wat de belasting hervorming betrof hierin verschilt de beer van Houten niet zooveel met den minister om daardoor de afscheiding te verklaren Men mag dan k vertrouwen dat die afgevaardigde zich niefe vijandig zal stellen tegen een regeering waarvan hg slechts in enkele ondergeschikte punten van bestuur verschilt Maar genoeg oveir de leden der kamer gaan wg nog even uhjt i door de regecring is aangevoerd ter verd lDg van haar standpunt en ter beantwonrdiit van eenige vragen door verschillende l en in den loop der discussion In een hoogst belangrijke redevoering weerlegde de minister van biunenlaiidache zaken de ingebrachte beschuldigingen Had men de openbaarmaking der rapporten aan den koning herhantdelijk afgekeurd de niii ister vroeg of de openbare zaak niet in het openbaar moest behandeld worden en Breedvoerig sprak hjj over den aandrang om het drankmisbruik en de prostitutie door wetten tegen te gaan Hjj meende dat de beteugeling van zulke volkszonden niet moet uitgaan van de regeering maar van particuliere pogingen van staatsinmenging wacht hg niet veel Evenmin verwacht hg heil van wetten tegen het socialisme de strafwet waakt tégen uitspattingen of ondermijning van de publieke orde terwjjl theoriëu niet behoeven gestraft of vervolgd te te worden Maar evenmin als hij den weg van dwang wilde betreden mocht hg de hand reiken aan hen die het algemeen stemrecht gerraagd hadden hiJ is njet bereid die vreemde instelling hier oier te brongen zond r daarom het tegenwoordige gebrekkige stelsel te willen handhaven De minister is voor een verstandige uitbreiding van het kiesrecht en wil zelfs verder gaan dan het ontwerp van den vroegereu minister Gcertsema dat door hem als reeds verouderd werd afgekeurd Den heer vai Houten werd eindelijk door den minister toegevoegd Gg zeidet niet aar klatergoud te streven ik geloof dit gaarne maar plaatst u niet in het isolement Dit is goed voor een wjjsgeer maar het maakt n als staatsman machteloos Onttrek n niet aan de liberale partg want zg behoeft mannen van uw karakter en talenten Bnjjd met ons gouvernement eiken band af maar ruk u niet los van de partg waartoe gjj behoort Mogen die woorden van onzen premier den heer van Honten tot nadenken brengen De minister van Unanciën ontkende dat de toestand zoo ongunstig was als beweerd was Nader kan in he4M reede gesproken worden over de financiëele bjjdrage uit Indië indien bet wetsontwerp omtrent deze zaak aan de orde is Zonder de noodige zuinigheid uit het oog te verliezen wenscht de minister in de gelegenheid giisteld te worden het oog te honden op de verzorging van vele belangen Na het kersreces beloofde hg de indiening der wetsont werpen tot herziening der grondbelasting op de ongebouwde eigendommen Herziening der patentbelasting en der personeele belastmg is in bewerking Versterking der middelen moet geljjk de heer Blaasé reeds gezegd had vooreerst hoofddoel zijn Zooals reeds gezegd is werd Hoofdstuk I volgeus gewoonte met algemeene stemmen aangenomen nadat in de zitting van Woensdagreeds een achttal wets ontwerpen met algemeenestemmen waren goedgekeurd L BUITENLAND Buiteniandscli Overziclit Meo bericht uit Londen De leiders der oppositie hebben besloten om geen amendementen op het adres van antwoord op de troonrede te stellen maar een voorstel in te dieurn waarbj de Regeering streng wordt gelaakt zonder intussohen het buitengewoon orediet voor den prlog met Afghanistan te verwerpen Het bedoelde voorstel zal niet door tod Hartington maar door een ander lid der oppositie ingediend worden Indien geest is dan ook gehandeld Oniniddelijk Ba de opening der zitting is het adres van aiitivoord zonder stemming aaugenomt n De Timet verneemt dat het buitengewoon crediet voor de krygsverrfchtiiigen iu Arghaiüstan ongeveer 1 millioen p st zal bedragen Hut blad zegt verder lat indien generaal Roberts dé Afghanen uit het Koerulndnl verdreven heeft hst hoofddoel van het Kabinet verzekerd is Volgens de laatste berichten heeft generaal Roberts inderdaad eene belangrijke overwinning behaald De positie der regeering is daardoor veel verbeterd In de Belgische kamer kivameu eergisteren de lange adresdebatlen aan een eind het adres werd aangenomen met 67 tegen 54 stemmen Gilijic reeds per telegraaf is gemeld heeft de Brosselsche Jury in de zaak van T Kint en Fortamps uitspjraak gedaan De eerstgenoemde is veroordeeld tot 16 jaar opsluiting en eene boete vao 600 francs de ander tot gevangenisstraf voor djen tijd van een jaar eu eene boele van 10 000 fraijcs T Kiut ofschoon de faatste oogenblikken vóór het vonnis zeer geagiteerd was bij de uitspraak bedaard Fortamps daarentegen scheen bg de aankondiging z ner straf als door een electriscbeu schok getroffen en vcrbysterd Uit de telegrammen bleek ook dat de openbare antoriteit wegens den builengewonen toeloop naar het pW eis van justitie het uoodig achtte iqaatregelen van voorzorg te nemen teg i raogelgke ongeregeldheden Blgkeiis de nadere berichten heersehie er dan ook onder het aldaar aanirezig publiek eene zekere agitatie waaruit men wanordetjkbedcn t grmoet kon zien voor fcet geval dat Fortamps gtlflk deze en gene scbeen te verwachten loa worden Vfflgrsproken Vaudanr dat er ten half 4 ore bevel werd gegeven om bel pnlei van justitie e ontiuimev waa hR de toen reeds aanwezige endarlncrie later og tweemaal it vêrttcrkt Het is echter ruMic