Goudsche Courant, vrijdag 24 januari 1879

Sociclelt 0 S GENOEGEN TE GOUDA Zondag 2ö en Maandag 27 Januari TWEE VOOKSTELLINGEN I van den fleer llerman Dassie met zijn GRAND Entree Ie bang Niet Leden 0 99 HB Leden en Dames ƒ 0 60 2e Rang 0 40 Plaatsen te bespreken op de speeldag van 12 tot 3 uur a 10 ets extra Aanvang ten 8 nre Bnreau geopend ten 7 ure Te HUUR gevraagd tegen p Mei ot eerder 6 vanderLaarJr5 ADRES 1 Vischmarkt C 16 Vrijdag 24 Januari 1879 N 2248 aoUDSCHE COURAKT CD Adverlcülieblad voor Gouda en Omstrekn DU Gouda Oosthaven B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen van Zeer Fijn UITGEVOERDE LEVENSGROOTB q Hoftand Artjs I van Z M den Konini enz enz is dageljjksch te CONSULTEEREN over alle MOND en TANDZIEKTEN en het plaatsen van KUNS ITANÜEN en B GEBITTEN op COLüDION BASIS B Spreekuur dagelpsch van 12 2 uur B aan zijn bekend adres te UTRECHT H Brieven franco B Ml t i m met FLINKE WER KPLAATS franco brieven onder No 211 aau het Bnreau dezer Courant In een Klein Gezin wordt zoo spoedig mogelijk voor VAST of voor NOODHULP eene DIEi STBODE gevraagd Adres bfl den Uitgever dezer Courant onder No 210 Er kunnen bjj eene Fatsoeuljjke Burgerfamilie Fatsoenlijke I OSTLIEDE geplaatst worden met Vrjje Kamer tegen 5 per week Adres met franco brieven onder n 10 bij den Boekhandelaar A BRINKMAN Gouda Voor Hoesten Verkoudheid Asthma Borstaandoeningen enz is geen aangeiiaiuer en zekerder middel als de alom bekende RIJNLANDSCHE DUUIVE BORST HOMG van W H ZICKBNHEIMER te M A I N Z Redbuiiq Rjjnprov 23 Jan 1878 Mijne vrouw die aan Asthma lijdt heeft eene proef met Uwen BORST HONIj genomen en vindt zich na het gebruik zeer verlicht J BRflNNAGEL Keizerl Post Directeur Ig ALLEEN ECHT met nevenstaand fabriek stempel in flesscheu van fl 2 fl 1 en 65 C it Te Gouda bö F H A Wolff Boskoop bö J van Bergen Waddinxveen h C van Eeuwen HaastTecht bjj J D den Hartog Oudewater bij F Jonker Ideiiburg Gevraagd plaatsing voor een Fatsoenlijfc R C godsdienst 17 jaren oud in eene WINKELZAAK liefst in Manufacturen ook om zich daarbij eenigsinds iu de huishouding te bekwamen des verlangende is men ook genegen tot eenige vergoeding Brieven franco onder lett M in den Boekhandel van J db KRUUFF te Utrecht 2 4 3 Kostgangers GEVRAAGD tegen 5 50 per week Adres aan bet Bureau dezer Conrant onder No 206 Met toestemming van de Directie der Raderstoorabootd USSEL belast de ondergeteekende zich met COMMISSIËN op Rotterdam VRIJDAG aanstaande W VAN EIJSDEN Hofmeester Gouda aan de Punt B N 113 aUI A LAROCHE van KltAEPEÜEV en llOtM ApolluUrt Ie Zeitl e f rfl5 UHOCIIE welke door z v kte gebrek aan eetlust slechte spijsvrrteriiiï v re ztekte ofkr i 6ed koorts en hare gevolgen IJzerhoudende Quina Laroche uS rtett I rg ƒ 1 90 per flacon bg den Heer Apotheker C Thim te Gouda I MTEN MATTEN Doet nu uw opslag want van t voorjaar is alles zbo spoedig uitverkocht men ontvangt nu tegen 1 postwissel van 4 00 18 stuks mooie blanke sterke MATTEN als volgt 4 lang 75 breed 35 4 stuks 90 bö 65 4 D 75 b 35 1 dikke ruige Q rfltnigmat 90 bij 70 IQ 150 bö 75 1 groote ronde mat onder de tafel 180 cM middl en ten slotte 3 mooie gekleurde matjes op de tafel Is dit au geen goedkoope aanbieding En staan ze u niet aan dan het geld terug van R HOVING Frederiksoord MIZIER tJITGAVË bevattende circa 700 diverse l nmmers is voorhanden in den BINNEN en BUITENLANDSCHEN BOEKHANDEL van A mMMS Lange TietideM eg Gouda DbUK van A BitlSKKAN Laatste Berichten Versailles 20 Jan De heer Sennrd heeft in de Kamer Tiin afgeronrdigdeu zgne interpellntie over de niinisterieele Tcrklaring omwikkeld Hij prees het verleden Tnn het Kabinet maar rond het programma onroldoeadc rooral de linsaede handelende over het ambieuaarspersoneel De minisier Dufaare antwoordde Hg dankte den heer Scnajd voor den lof dien hy aan het verleden van hel Kabinet had toegebracht Hij ïal len anuiién van hetgeen er gezegd is omtrent het ambtinaarspersoneel binnen de perken der iulerpcUalie blyven De verkitïingen van 6 Januari beschouwde I hy als eene gewichtige daad die de Bepublick hei ft bevestigd Tot die bevestiging heeft het Kabinet bijgedragen Maar hy ziet iu de verkiezingen iiiel die beteekenis dat er eene verandering iu de conatilulie behoorde te komen Nadat de minister vervolgen herinnerd had wat lel ministerie in 1877 heeft gedaan tot verandering vau het ambtenaarspersoiieel vciklanrde hij dat de regecring voortaan stienger ml ziju jegens de ambtenaren zonder evenwel bewezen diensten nit hel oiig te verliezen Voor hel overige verHanrde hg d il niemand liever dan hg in 1S80 eene nieuwe protf neming te gemoet zal zien indien dit rustig kan geschieden gel gk in 1879 geschied is De heer Madier Moulje iu gispte vervolgens het inisterieel prograniina e verlangde de afircdiug van het Kabinet opdat eene botsing lu sclii n de Kamer en de uitvoerende inaeht in tweespalt tuslohen de republikeinen voorkomen worden De heer Floquet wilde insgelijks dat het Knbinit jilatttB maakte voor een nieuw inii isle ie dat de nildrulking loa tgn van de gezamenlijke linkerzijde Op verzoek van deu minislfr de Murcère wird ie zitting tif voor korten Igil geschorst Bg het hervatten 4tr zitting stelde de heer Jules Jeriy de volgende motie voor De Kamer vrrtrou wen stellende in de verklaringen van het ministerie tt er op rekenende dat hel iu zgne volledige vrg ieid van handelen niet aarzelen zal voldoening te 4 ven inzonderheid ten opzichte van de adniiuistratieve en rechterlijke ambtenaren gaat over tot de orde van den dag De Begeering heefl zich met deze motie vercenigd De heer Floquet stelde de eenvoudige orde van den dag voor De motie van Floquet kwam nu in stemming Zg werd verworpen met 222 stemmen leger 168 De gematigde liukerzgde en het linker oentrum temden er tegen de vnion répuUicaine en uiterste liukerzgde er voor terw l de reohterzgde zich van temming onthield De door Jules Ferry oorgealelde motie werd verbolgens aangenomen met 223 temmen tegen 121 I ll I i Burgerlijke Stand i QÜBORENi IS Jan Autooius Martiniia ouden Ven I AijtenN M Ikcli Araoldu oaderi B de flfger en h II Motter idtai Heudnkus oudtrs E van dea Ëng CD W H van Ommen Pirk oudttrs C van NNgngaarden ei fi K Mrnnerink 19 Elizsbetll ondm A da Braber en A Vemcy Arie uuden J Mikken en J tan Roan Johanna Cutharina Antonia onders P J van KersfaerKPn en E J van Blokland Cathanna Sasanna ouders F van MeDsch en H M Teekeoa 80 Wijnanda ouder W K de Bruijo D M Hooftfieborcn OVEBLBüKN 17 Jan B H Brouwer 1 j 1 m A van ünnren 1 j 2 m A E P llug ü m E C Verboon 8j Sm 18 J deJoug ed W Zeterboon S8 j M da Urui n 10 d P Jongkind 2j lm W J Hoot 6 w J Kelder 1 j 8 ni 19 J H Bonte 8 m A van der Noot U m C H Sikking 18 d M da Mnojiik 8 j 6 m RicKrId Ij 6 n A van den End 1 j 6 m 4 M Schouteu 4 j M van dtr Snoek boisvr an J Uitenbogsard 48 j 80 M H S de Jong tm W de Gruil 37 j II m C H Verbree 3j 6iu ADVERTENTIÈMv ♦ Berallen ran éfea Dochter H M VAK MENSCH Teekkns Gouda 18 Jannari 1879 ♦ Heden overleed ons lieve jongste dochtertje JOHANNA HELENA H W F BONTE N BONTE MoLLiiB Gouda 19 Janaari 1879 Heden overleed na een langdurige ongesteldheid mgne geliefde Echtgenoote MARIA VAK OU SNOEK in den ouderdom van 48 JoHs UITTENBOGAAKD 19 Jannari 79 NATIONALE MILITIE KENNISOEVINO BCKGEMEESTEK en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat bet register van inschrijving met de alphabatische naamlijst van ben die in het iifgeloopen jaar in deze gemeente voor de Militie ziju ingeschreven van den i3n Januarg 1879 tot en met den In Februarij daaraanvolgende de Zondag ultgesouderd des voormiddags van 10 lot des naq dd igs ICn 1 ure op de Secretarie der gemeente jDor de belanghebbenden ter lezing lijii nedergelrgd I en dat tegen register en lijst beiwaar kan worden ingebrnclit bij den Commissaris des Konings in deze provincie door middel van een met de noodige bewijsstukken gesUmfd verzoekschrift op ongezegcld panier onderteekend door heir die het bezwa inbrengt welk verzoekschrift vóór of op den 3n Februari 1879 moet worden iugeteverd by deu Burgemeester drier gemeente Oomla den 22d Jnuuarij 1879 Burgemeester en Welhnuders voornoemd VAN BBttGEN IJZE VDOORN De 8ecret iris BBOUWEE BUITENLAND Bttitenlanisch Overzlclil Tegen veler verwachting heeft het Frauscbe ministerie tuoh de overwinning behaald vooral ten ge slg na dè MvtiWrttij nm den fieer Thftmn dai men voort ian wat bttrefi de cinblenareo elreuger wezen lou zonder daarom nug bi wrzen diensten uit het oog te verlieten I deze verklaring velen nog te gewrongeii voorkwam bleek duidelgk genoeg uit het verder verloop der cittiug bg de redeioeriugcu der heeren Miulier de Mouljaa en Kloquet pe heer Qambetta echter sprak niet eu dit reeds kon als een teekeii gelden dat hg niet genegen was de erfejiis van den heer Dufaure te aanvaarden Te kwart ovir vijven werd de zitting geschorst en van die rust schijnt gebruik te zgu gemaakt om eene schikJ iug te treffen In plaats van de eenvoudige orde tan den dag werd voorgesteld dat de Kamer aanteekrniii houden zou van de verklaring van bet miuisttni en v Tirouwdf dat hare belufte krachtig zouden wordi i imgeleefil let deze orde van deu dag vercciiigdu zich het ministerie De eenvoudige orde van den dag voorgesti M door den heer Floquet wird met 222 tegen IdS stemmen verworpen De Union répiitificaHie en de uiterste linkerzijde stemden voor l t tr p w rd de gemotiveerde orile van den dag voorgisldd door den heer Jules Ferry aangennniufi met 2if3 tegen 121 stemmen De recliteryijde stemde in het geheel niet en bg de tweede stemming hadden blijkbaar eenige leden die voor het eerste voorstel stemden de zaal verlaten Vonrloopig is dus het ministerie van den heer Piifaure gered maar het zal nu daden moetrn tooiien wil het i ift telkens weder in moeilijkheden komen Rn de tijd zal moeten ieeren of de heer Dufaure wezenlijk bij machte zijn zal om overeenkomstig zijne verklaringen zelfs aan de eischeu il r gematigden te voldoen Schoon de teekening van het definitieve vredestractaat tnsschen Rusland en Turkge nis aanstaande wordt nnngekondigd bigkt nog niet officieel dat de giheele overeenstemming tusscheu beide pnrlgcji verkregen is De iiidustritele crisis en de vele zwendel bankroeten oefenen nog grootcii druk uit op Engelnnds bevolking Do oorlog in Afghanistan wgkt er voor in belangrijkheid doet zich althans minder in directe gevolgen gevoelen Om den nood te lenigen die ontstaan is door het springen der groote bank te Glasgow heeft men het onzalige denkbeeld opgeworpen om eene groote loterg te houden uit welker opbreugU iven gedeeUdijk d geleden verlit zen zou hcrsltlleiu Ter lit la ikt de Fconomht dat j lan zeer Bojierp Altijd en vooral lli ii s moet het streven der maatschappij er op gtricht zijn om nllt spil alle verkrijging van gebl iegeu te gaan dat niet voortvloeit uit arbeid waaiig niet voortgebracht en dos de gemeenschap zelvwUet gebaat is Zulk eeu door den staat met zgaef toestemming geijkt spel verslapt de werkkracht der bijvere klassen en iedere loterij is eeu werkelijk kwiad Het blad hoopt dan ook dat het parlement zijne goedkeuring daaraan niet zal verleeiien De Eugelscfac fiuanoieele rampen moeteu niet tot betzelfib euvel leiden als de Frantehe tentoonstelling bal ju heeft gedaan het opwekken van den lust tot tpel bg de gansche natie waardoor iilasien geschapea worden die aftrekken van den arbeid en de zedelijkheid iu het algemeen groote schade lijdt Uit Eugelsch Indië zija eder vrg gunstige berichten ontvangen Immeiide stam der Achakzais heeft zijn onderwerping afgekondigd terwijl onder de troepeu van Tnrkestaa ien zoo groote mate van uiitevreiienheid heirsoht ib $ eeu geheel regitnent nit Cabuul is gedeserteerd Daarentegen concentreeren de Mongolen zich opnieuw ia het district van Khost en bereiden de bergbewoiMli een aanval tegen Tank TOüt waarheen verslerkiugM ziJu gezonden Eergisteren werd in de Belgische Kamer de langverwachte onderwijswet iDgadiend en de telegraaf deelde on reeda de grottdi agin mede waarop zij rust welke ongeveer met oze wet overeenkomen men weet dat de radicalen nog verder wilden gaan zonder vOviruitzioht echter vooreerst hnn doel te bereiken mta verwacht t in de Kamer over de hoofrlpunlea warme debatt zullen worden gevoerd De Zwitsenche bevolki heeft den ocderstaml aan drn Gotthard Bpoorw4 met 263 000 tegen 107 000 ticmraea lOSReM De HièüeiteeHtigeii aooi aé ftl se ie Pmt cedaan ten aanzien van df koiitfiag tma den Itijkskanaelier met betrekking tot de roordraehtop de verbetering der tucht in den Bijksdag hebben aan deze qnaeetie zeer onverwacht een geheel andere wending gegeven dan deze z iak vroi er had genomen Uit de verklaring door den Rijkskanselier gedaan int het he n onverschillig is of deze voordracht wordt aangenomen of verworpen blijkt voldoende dat er nu wel geen sprake meer kan zijn dat daaruit een kabincUquaestie zal worden gemaakt Ten gevolge hiervan is nog een andere wijziging in de zaak rebracht bg een eventueele beraadslaging over h t wetsontwerp zal dit een quaestie zijn van ondergeschikt belang Men moet erkennen dat de wendi ig aan de zaak gegeven inderdaad verdient te worden toegejuicht zoo drukt de £ öltt Zeitung zich uit In de Fomiche Zeilmtj leest men dat zoowel de Rijkskanselier als de minisier van landbouw de heer Friedenthal zich hebben verklaard ter gunste van het heffen van een matig invoerrecht op vee en granen Het blad verzekert dat het recht op granen hetnelk de Rijkskanselier en de Minisier wensohen te doen heffen 50 penningen 30 cents naar onze munt per centenaar is Een dergelgk voorstel mag men dan ook stellig te gemoet zicu iu het rapport hetwelk aan de tarief commissie bij deu Bondsraad z d worden ing diend Naar het blad Van gord ingelichte zijde verneemt zijn de voorstanders der beschermende rechten op de producten dtr ijzer en staalindustrie geneigd om dit plan in beginsel Ie onderïtiniien maar hel bcdr ig lager te stellen namelijk op de helft Ook de parlg der aïrariers zal zich verklaren ter gunste van een invoerrecht van 25 penningen per centenaar De Magdeb Zlg deelt te de en aauziep mede dat d ze hoofdnmbteuaar van Priedricheruhe is teruggekeerd naar de hoofdstad overbrengende een uitgewerkt tarief voor liindbouwprodiicteii hetudk door den Rijkskaiisilicr is goedgekeurd Volgens gemeld bl id rijn de invoirrtchten op granen daarbij geraamd op 6 pCt der gediclareerde wanrile Het rapport der coramis ie van enquête op de ijzerindustriB is bg den Bondsraad ingediend Daarin wordt aangedrongen m het htifeii van invoerrechten op de producten dier nijverheid De oommissie stelt voor om te deren nauziin terug te keereii tot den toestand vóór 1873 bestaande BINNENLAND GOUDA 23 Januari 1879 Door Z M is de heer A L Schmidt Jr benoelnd tot leeraar aan de Rijks HoogereBurgerschool alhier Naar wij veriieiin n is bij deze benoeming de bedoeling der regicriiig dat aan deb nieuwen leeraar zal worden opgedrageu het onderwijs in de Hoogduitsche en Eiigtlsche taal terwijl de Directeur der school voortaan Aardrijkskunde eu Geschiedenis zal doceeren Meu verzo kt ons mede titdeelen dat de tegen beden avond aangekondigde vergadering van de Afdeeling Gouda in Omilrtien van het Ned Protestantenbond wegens verhindering van den spreker niet zal doorgaan De tweede kamer heeft Dinsdag met algemeene stemmen aaiigeuoinen een adres van rouwbeklag aan Z M den koning Het adres zal Z M worden aangeboden door eene commissie bestaande uit de leden der commissie van redactie den voorzitter en de heeren van deu Borch van Heemstede van der Hoeven en Ruell De kamer is daarop tot nader bijeenroip ng gescheiden Uil Luxemburg wordt gemeld dat Dinsdagavond ten half 8 ure dr bepaalde Igkplechtigheid op het kasteel Walferdange pKiats had iu tegenwoordigheid vau een honderdtal genoodigden Men schaarde zich in een halven cirkel iu de rouwzanl voor den iugang van de roun kapel H K U prinses Hendrik verscheen aan den arm van baren vader priti Trederik Karel tan Pruisen De prigses wa evenals de dame s van haar gevolg in zwacen rouw gekleed en droeg ren ondoordringbaren sluier voor het gelaat De prinses en haar vader pUatsIcn zich ter richter hun gevolg ter bnkerzgde van de baar Onverwachts klonk zacht een stiohlelgk g ang door de ruimte Een ousiehtbiar gemengd koor droe if zonder begeleiding psalm 00 vers 1 voor de bekende muziek van Mendelssohn De indruk was groot Er was niemand onder de aanwezigen die geen traan iu de oogen voelde opwellen De beer Neumarker evangelisch predikant sprak hierop een gebed uit Het koor zong een koraal eu toen daarop de prinses en haar vader op fle voor hen bestemde zetels plaats hadden genomen sprak de heer Neainürker eene treffende rede uit Op het ameu van den prediker volgde ein nieuw koraal toen een ecu slotgebed en ten laatste ruischte een motet van Uiuck langs de wanden van het vorstelijk paleis De prinsis aan den arm van haren vader keerde naar hare vertrekken terug eu de aanweiigea verwgdirdeii zich diep geroerd Gisteren trok de Igksloei begeleid door een onlaaggilgke volksmenigte van het kasteel Walferdange naar Luxemburg Gewone en buitengewone treinen hadden nit alle oordi n des lands de belangstellenden doen toestroomen Mti r dan 70 zang en muziekvereenigingen warea aangekomen om plaats te nemen iu den stoet E II deputatie uit Luxemburgers te Parijs braoht een prachtigeu krans aan De lijkkjst was letterlgk bedolven onder een berg aii kransen f Uit Metz namen aan de plechtigheid deel de militaire coininandaiit generaal Schwerin en de voorzitter van het burgerlijk bestuur de heer Rcitzcnstein met verscheidene andere generalis i Belgic was vertegenwoordigd door den heer van Damme gouverneur te Arioii eu kolonel Ayou cjramaiid iiit v in de B k solie provincie Luxemburg Al de straten waar de stoet passeerde waren met rouniloers behangen Alle winkels waren gesloten langs dë ramen hingen znarte draperieu met wit omzoomd af 4 an de kruispunten van den weg waren rouwtrofeeeii aangebrneht met dezelfdeklenren versierd Hct Foleis van den Pruis was met zwarte drapenen omzoomd met goud behangen ea t cupvcr het Paleis was eeu Katafalk opgesteld waarop een kroon wns geplaatst en rondom welke tombe lykurucB wnnmit rook opsteeg