Goudsche Courant, zondag 26 januari 1879

Vries Boblij Direoleor der ïfasisohappij voor Nieuwe Geoolr Oaabereidiog te Goud A Knptijn GemeenteOutranger en Fabrikant te Woerden A H Kngff Ai Burggmeester vnn Waarder o a Lid der Proriuciale Stalen tan Zuid HoUaud te Woerden Albaii Poulet Directeur de la Compagnie Générale des Conduitesd üaa aux Veuucs Luik België en F F Guillomot ingenieur bg die Maatschappij te Luik eu wel ouder toetioht ran drie oommissarisseu door de aandeelhouders te kiesen Kassiers der Vennootschap tijn de Heereu Wed Knox en Borttand te Gonda Binuen kort lal het prónpectns worden verspreid en bij advertentiéo de dagen worden bekend geinaakt dat de iusoiirgviugen worden aaugeaomen Naar w vernemen gedenkt de Liedertafel Apolto alhier eeiïaug haar tieu jarig bestaan üete Verecniging die lieh sedert hare oprichting iu de belaiigstdliug verblijdt van allen die kuustsin op riJ9 stellen is voornemens bij die gelegenheid eene uitvoering te geven waarvan verwacht mag worden dat ig eveii ais by s Konings kroiiiugfeeat in 1871 u andere gedenkdagen den goetlen naam der liedertafel lai bevestigen Zang en Orohcstvereeuigiugeu an elders hibben bovendien zich reeds bereid terklaard om aan deie uitvoering luister by te zetten Toen het iu het begin van het tegenwoordige seizoen bekend werd dat de VerrenigiA Hiit Nederta d ch Tooiuel dit jaar alhier een reeks voorstellingen zuu geven en d it het Bollerdamsche gezelschap der beereii Xtf Gras van Zmjlen en HtapiU hier niet zou optreden betuigde meuigeeu zijn leedwezen dat men de takntTolle kunstenaars wier spel wg hadden liefgekregen vooreerst niet meer zouden aauscbouvven Dat leedwezen was gertcbtvaarüigd en hoewel nu de ondervinding opnieuw heeft bewezen dat de vcelzgdige krachten van het Amslerdamsche evenzeer onze bewondering verdienden koesterden velen de hoop ook bet Eotterdamsclie gezelschap weder eens spoedig tk zien optreden Die hoop zal binnen kort worden vervuld Was het hier ter slede sinds jaren gewoonte dat vanwege de Directie der Sociëteit Ons GeiioegeuJ een bepaald getal van zes tooueelvocrstellingen plu ilii had ongerekend die welke voor eigen rekjeuiug of door andere vereenigingen werden gegeven dit jaar zal het getal van zes worden overschri den en behalve de voorstellingen waarvoor men zich ubau ueerde zal Woensdag 6 Maart e k een voursttlling worden gegeven door het gezelschap der faeercn Le Grot Md ZntfltH eu Hatpelt waartoe deabounemeutskaarten eveneens geldig zullen zijn Verheugt het ons zeer dat wü de uitmuntende tutterdamsche artisten die ook hier ter stede zoo seer gewaardeerd warden weder zullen zien optreden niet minder verblijden wiJ er ons over dat de belangalellipg van het Goudsohe publiek in het toooeel blijkbaar ió6 toeneemt dat het traditioneele getal voorstellingen niet behoeft gebandba ifd maar dat daaraan een door ons zoozeer geweuschte uitbreiding kan worden gegeven Mocht ook de voorstelling op S Maart evengoed bezocht sgn als dat steeds bg goede tooiieelvoorslellingeu hier tegeuwoordig bet geval is dut zou dat wellicht aanleidipg kunnen geven dat volgende jaren het getal abonnementsvoorslelliugeu vermeerderd en reeds in het seizoen 1870 1880 dat getal b v op n tn werd vastgesteld wuarbg dan afivisselend het Uotterdamscheeu het Amslerdamsche gezelschap zou kanuen optreden Doch daarover nader Het publiek toone zgue 1 elangstelliag en de welwillmdheid eu ijver van Ous Genoegen s directie is er ons borg voor dat daaraan zoo die belaiigstelllug zich iu goede richting biyft uiten gaarne zal worden tegemoetgekomen Vanwege de IJtclub alhier zullen Maandag en Dinsdag e k hardrgdergen op schaatsen worden gehouden in deze gemeente eu wel Maandag 26 Januari ten 10 ure voor vrouwen om 7 pryzen Dinsdag 28 Januari ten ft ure voor mannen Prgs 70 le premis ƒ 86 2e premie ƒ IB De Minister van Oorlog heeft eeue belangrijke Mnninderittg gebracht iu de bedragen die aan de kwartiermeesters werden uitbetaald als vergoeding TOor bureaukosten Niet minder dan een derde is Mn het bedrag afgenomen Gisteren de dag waarop het stoffelijk overschot van Z K H prins Hendrik vau het station te Luxemburg naat Nederlaud werd overgebracht wapperde van alle stations waarUmgs dM fein moest paaaeeren de Nederlandscbe vlsg als teeken van nmw te halver stok uitgestoken Ia de stad s Boeoh tot waarheen Z M de Koning bet voornemen te kennen had gegeven het stoffelgk oTcnehot tegemoet te iuku was ntt alle ogeabue en ook van sommige particuliere huizen de vlag te halver stok uitgestokea Aan het statioo waren de gaslautaarns ontstaken eu toen met rouwfioers omhuld Pe ruime wachtkamer eerste klasse was ter outvanget van Z M ingericht Aan het boven en benedeneinde waren langs de volle hoogte van het vertrek draperien aangebracht van Oranje en Nederlaudsche kleuren met rouw afgezet Aan elkeu kant een pedestal waarop de busten geplaatst warvn van HH MM koning Willem II en Willem III Aan den middenwand eene draperie gelijksoortig als de andere in het midden een portret in olieverf van prins Hendrik met rouwfloers omhangen en door een immortellenkrans bekroond Gcruimen tijd voordat Z M werd verwacht werden de infanterie de cavalerie eu de artillerie die het garnizoen vormen alsmede de schutterij en het weerUiarheidskorps te zamen eene talrijke troepenmacht vormende deels op het perron deels om bet stationipleiu opgesteld Ook de verschillende militaire muziekcorpsen waren aanwezig In de bedoelde wachtkamer kwamen ehtereenvolgens de militaire bevelhebber met zijn staf de Commissaris des Konings vergezeld van leden vaji Gedeputeerde Staten de Burgemiester de Wethouders en de Gemeente Secretaris van s Bosch en verschillende andere civiele en militaire autoriteiten bijeen ten einde bij de aankomst vun Zijue Majesteit en van het stoifelgk overschot des Prinsen tegeuwoordig te zgn Z M bereikte het station per extra trein omstreeks ten half twee ure Tocu zijne Majesteit uit den trein stapte presenteerden de troepen het geweer en speelde de muziek het Volkslied De reoeptiekamer binnengetreden zgude werd Z M verwelkomd en tevens gecondoleerd door de verschillende autoriteiten Na zich een oogenblik met de aauwezigeii minzaam onderhouden te hebben giif Z M zelf het seiH dat een aanvang moest worden gemaakt met bet lossen van saluutschoten ter eere van het stoffelgk overschot dat volgens diensttelegram reeds te Boxtel was aangekomen De rouwtreiu arriveerde ten 2 uur 20 minuten De trommen werden gemenl de troepen presenteerdeu het geweer eu de muziek hief een treurmnrsch aan Z M die bij hel naderen van den trein naar buiteii was gesneld wachtte aan den raud van het peiroa de hand in militair saluut naar boven gericht tot de waggon die tot Igkwagen ingericht en gedrapeerd was eu die eeu zilveren kroon droeg voor hem stil hield De aandoening des Konings was hevig Zij verdubbiUie toen men op zijn verlangen de waggon opende en hij de met bloemen overdekte kist aanschouwde die hek stal t gk oversehot zijns Broeders bevulle de tranen in de oogen en een van droefenis trillend gelaat drukte hij de officieren van het H uis van prins Hendrik die inmiddels uit den trein waren getreden met warmte ile hand Kort daarna iiain Z M afscheid van hen die hem le s Bosoh waren komen begroeten stapte in den trein en vertrok ten half drie ure de l kbaar achter den kouinklgcen waggon gehecht naar de residentie Te Ulrcoht was de trein ten 3 u 30 m daar kondigden kanonschoten zgue aankomst aan tenfijl door het muziekcorps treurmueiek werd uitgevoerd De prachtig versierde rouwwageu werd gedurende het voorbgrgdeo geopend zoadat die voor het publiek zichtbaar wiis Na ook t station Gouda zie hierboven r te zijn gepasseerd kwam de trein teafl i ure in de resideutie aan Eeae opeengepakte menigte had daar in de nabijheid van het Bijuspoorstation post gevat Ken saluutschot kondigde aan dat de trein het gebied der residentie was binnengekomen en terstond daarop liep de met rouwfloers gedrapeerde locomotief met den koninklijken trein bet stationsgebouw binnen tusechen de gelederen van de bataljons vau bet reg grenadiers en jagers die op de platfbrms ter weerzijden van den biunenkaut van bet station waren opgesteld Met wapeugroet en salvo s werd de verschuldigde eer bewezen Z M de Koning had zich bij het binnenkomen met de hand aan den steek op bet balkou vau den salonwagen geplaatst Daarbuiten weerklonk het trompetgeschal vau de op het stationsplein in slagorde opgestelde battergea en buzaienesoadrons De generaals der verschillende wapens en staven de hoofif en andere officiena van de schutterij van het departement vau oorlog van de Krijgs en Schietscbool van de intendance en verdere militaire instellingen zoomede die niet bij de dieustdoende troepen ingedeeld bevouden zich aan weerszijde van het hcfsalon dat Z M binnentrad Nadat de Kaniüg eu de overige met den trein gekomen autoriteiten onder welke de president van bet Luxembnrgsche bewind net de depntatién uit het Groothertogdom waren uitgestegen werd de rouwwaggon voor Z M den Koning gebracht De Koning trad toen naar voren en salueerde overstelpt TM UDfloAiiiig en terwql de tranen Uoigt tgn aan gezicht vloeiden op pleohtige wgze het stoffeiyk oversohot Na het vertrek des Konings verdrongen ioh als het ware schier alle officieren voor deu lijkwagen om een laatsten blik op de kist te werpen Door duizenden oogen nagestaard verdween de trein met deu diepbetreurden Prioi ten laatste uit bet gezichL Ten S ure kW m de trein ie Delft aaa Aan het station bevoudeu zich de Burgemeester en Wethouders der gemeente eene eerewacht met officieren van hel 4de reg infanterie enz Tot ontvangst van het stoffelijk oversdiot was aanhet stalicin eene rouwkamer iu gereedheid gebracht Te dien einde is een gedeelte der vestibule afgesebotea welk deel vau binnen geheel met zwart lakea metzilveren franje en zilveren looverljes gedrapeerd is Iu het midden is een katafalk opgericht waarop de Igkkist werd geplaatst terwijl eenige zilveren kandelaars er oin heen zijn geplaaJsl Alles getuigde vaastrengen eenvoud Vrijdag middag werd te Stolwijk eene hardrijder op schaatsen gehouden Van de 12 deelnemen werd de prijs zgude 20 guldeu behaald door A v d Heuvel uit Zuidbrork en de emie bestaande uit 6 gulden door den Stolksoheo hardrijder W Baas B groote massa volk waaronder ook velen van elders opgeko men was bjj den wedstrijd tegenwoordig In de laautgehouden vergadering der vereeniging Door Inspanning Uitspanning te Stolwijk werd de lecsbeurt vervuld door den beer 1 Stoppelenburg die eene novelle voordroeg 0p et Dminiofotoitd Na de pauze werden eenige bijdragen door verschillende leden geleverd die door het talrijk opgekomen publiek mede met genoegen werden aangehoord De Gemeenteraad van Haarlem heeft aaq Bbrg eu Weth opgedragen een plan met begrooting van hoogstens 70 000 in te dienen voor de opriohtiBg van een algeineene slachtplaats Op het initiatief van de heeren H MuHer Sz A R Duiilop mr M Mees mr J O de Brugn W van der Hoeven ra A de Jager A te Botterdam is in eeu publieke vergadering besloten aldaar een vereeniging tot beseher i uing van dieren op te riebten ter reiVauging van de wrggekwijude doch nimmerwetiig onlhonden vereeniging die daar vroeger bestond Er is een voorloopig comité benoemd bestaande uit beveiigeuoemde heeren om de vereeuigtug verdei vpor Ie bereiden In een nadere vergaderingz woMeu beslist of de vereeniging zelfstandig ofal lirdeellug jder Nederlandscbe Vereeniging nl optreden De raart van Ymniden naar Amsterdam ia gedoten Zelfs ijzeren stoomsdiepen kunnen niet meer door het ijs Een gerucht wil dat er in den spoorweg Arnhem Nijmegen eu wel bij Elten eeu zoodanige verzakking zou ontataau ziju dat de opening der gn sekereerst twee maanden later zal kunnen plaats hebbendan bepaald was N S CU Op de Kralingsehe Plas is het than volle kerraia Eeu massa tenten zqn opgeslagen Donderdagmiddag is men begonnen eeu vétoeipède tent op te slaaè Verscheidene koekkramen zijn op de uitgestrekta ijsvlakte geplaatst De N Purm Ct deelt mede dat dezen winter op hef eiland Teraohelling eeue sterfte onder de schapen herrscht Geen boer die niet het verlies van meer of minder schapen heeft te betreuren De prgzen van de wol en van de lammereu zullen wel aanmerkelijk mogen stggen zoo de boeren dit jaar met huaue schapenfokkerij goede rekeuing zullen makea Blijkens het Eugelsehe medische journal TU Zamett bestaat er alleszins gevaar dat de peatoardige ziekte van Astrakan zich verder ook weatwaart zou kunnen verbreiden ook al heeft men met een boosaardigen typhus te doen Met het oog op de geschiedenis der pest in de butste jaren wat Perzié en naburige lajiden betreft zon het zeer wel mogelijk zijn dat men toch met de pest heefi te doen De omciëele Bussische rapporten laten daaromtrent grooten twgfel toe zoo rapporteert o a dr Nicolajefski dat de steiÏFte was 95 percent van de aangetasten en dat is geene verhondiug by typhus Gedurende het jaar 1878 zijn uit de provincie Friesland als landverhuizers naar Noord Ameriks vertrokken niet meer dan 11 personen als it Barradeel 4 Dokkom 2 en Henuaarderadeel 8 Bi allen aa de vermoedelijke reden van vertrek zucht of hoop tot verbetering nn bestaan In 1877 was het totaal Kigfer 54 in de laatste 10 jaren te zomen 1409 Het gnreehtshof te Arnhem heeft het Tonnii der nsbtbuk t SSatphen waarbij hei renet van de maatschofpij van Iiandantginning te Apeldoorn tegen het Tonnis der failUetverUarlng ongegrond is verklaard bevestigd Op t Aduarderdiep zijn vijf meisjes door t gs gezakt eeU barer verdronk te Bemmel is het 3 jarig zoontje van den landbouwer W door bel gs gezakt en verdronken Een dame die zondag iu bet Vondelspark te Amaterdam door t ijs zakte is aan de gevolgen overleden Een goedkoop geneesmiddel Neem telkens voor het eten twee teerkapsules van Guyot ingeval gij verkonden zgt hoest of Drouchitis catharren tering of in t algemeen aan eenige aandoening van de branches of langen lijdt ledere flacon bevat zestig teerkapsules t geen maakt dat ds geherle behandeling alechta zes i acht centen daags kost en u tmtheft van het gebruik van alle afkooksels pitea siropen en borstdranken Talrgk zijn de namaaksels Qg moet dos vooral letten op het etiquette waarop de handteekeiiing vau den heer Guyot in drie kleuren is gedrukt Te verkrggeu in de meeste apothelieu Gevonden en aan het Bureau van Politie ged leerd i Eeu gouden OORBELLETJE Burgerlijke Stand GEUOBE Vi il Jwi TcaaU Johtnan ondrrt B Swiaeabnrj eo M M rto Leeowen 28 Wilbeliiiiiia Bareodtu oaders J Govilhirt ta A M Beoawcr Cornelia ouders D SililiM eu 11 OoUcrlwil OVEKLE E N 1 il Ju 1 Enfelbngt 1 j 4 i B deu Braker 2 j 5 n M 1 nu ManUtr 1 j 4 H B Sehrete 10 m 1 vea Dutlif II li C Beie 4v li i II I aneo 74 J ONDEKTKOUWD H 1 vso dea BoKh 24 j m M A Sehulue U T Boosrodail ts Kniliogca 28 j en i de Zeeaw S j J E sa Doogrg Balduit 29 J M A Blom 24 j A J Laritolt 24 j aa M Bekker 28 j ADVERTENTIES Oetronvrd 1 TAN PI wjq j£r en E 3 TAN BARK die bg deze hunnen oprechten dank betnigen TOor de talrijke blgken Tsn belangsteUiog bg Itan howelgk ondervonden Oouda 22 Jannari 1879 Heden overleed tot mgne en mgner kinderen droefheid mgne geliefde Echtgenoot JOHANNES TA LEUNEN in den ouderdomTan rnim 74 jaar na Toornen te zgn Tan deH Saoramenteo der Stenrenden Gouda Wed J VAH LEDNBN è6 Jan 1879 tam Abcouw Voor de Tele blgken Tan deelneming onderTonden bg het overlgden onzer geliefde kinderen betnigen wg onzen hartelgken dank Gouda G JÜE 25 Jan 1879 J O JOB s t d Rm PAKMANDEN Te KOOP gerraagd aene partg goede gebhiikte MANDEN van Terwshillende grootten te lereren franco Rotterdam Opgaven van hoeveelheid en prgg worden franco ingewacht onder letters W 0 aan het Algemeen AdTertontieBureaa Tan NUQfi TAK DITMAE mterdam van HYPOTHEKEN Voor allen die het nog niet mogten weten of die hanne stokken nog niet mogten hebben ingeleverd diene dat de bij het begin dezes jaars bestaande hrpotheeaire inschrgvingen binnen een bepaalden tgd moeten worden vernieuwd op gtrafie van vervaL Zg die bovenstaande vernieuwing nog aan den oudergeteekende verlangen op te dragen gelieven hunne stukken zoo spoedig mogelgk ten zguen Kantore te Gouda te bezorgen 25 Jan 1879 Mr KIST Notaris Aan de Leldscbe ÜJ BAAN firma A van DBIEL Co kunnen eenige Knappe Spinners liefst met HEKELEN bekend geplaats worden Aanbiedingen in persoon aan bet Kantoor van bovengenoemde firma Leiden Levendaal No 52 TKN SPOEDIGSTE door ziekte ter overneming aangeboden eene xlIELKSTAIVD op een der beste standen van Gotida en het Huis daarbg te huur Adres bg den Uitgever dezer Courant onder No 213 Tegen primo Mei a biedt zich aan eene of als MEI O ALLEEN in een klein gezin zg is van de P G van goede getuigschriiteu voorzien en heeft 5 jaren in eenen dienst werkzaam geweest Adres onder No 215 aan het Bureau dezer Conraot APPELBefcLEN en Tetachillend vËrsch GEBAK bg W N BAAIJMAAKEE8 Banketbakker Haven CHOCOLADE EOÖTE ZBEÜW8CHE in pakjes van v jf Ons met en zonder Vanille Prgs naar qnaliteit zeer billgk gesteld R P PETERS KLEIWEG E 78 Gouda TEE00F TWEEF AN0 S 6 octaaf flink van toon met eenige Muziek er bg yoor een civielen prgs tevens een Prachtige SPEELDOOS met Dubbelu Toon Franco Brieven ouder N 214 aan het Bnrean dezer Courant Slim M II Het DEPOT der THEËEN uit het Magazgn van JAN van REES ZOON te ZvolU is gevestigd voor Gouda bg de Wed P J BERKHOUT LANGE TIENDEWEG D 44 alwaar gbatis prgscouranten zgn te bekomen Deze T ieëen uitmuntende door kracht geur en itaterhoud ndheid worden a eleverd in pakjes van 5 2 si l en ons verzegeld en voor£eu van ttempel prijt en nommer i s Gemengde Zangvereenigliig De ondergeteekenden het voornemen opgevat hebbende eene poging in het werk te stellen tot oprichting van genoemde vereeniging noodigen allen uit die genegen zgn als Werkende Leden toe te treden zich vóór 1 FEBRUARI aan te melden bg één der Leden van onderstaande Commissie H J BEÜSEKAMP A VAN REEDT DORTLAND H 6 HüEFHAMER D HOOGENBOÜM Cz C C KNAAP S VA MiLLIGEN C C H PRINCE J F H ROLL Db H I TSSEL de SCHEPPER M SPHÜIJT Th van SCHOUWENBURG CoRS S B SMELT Db d terpstra GEpENmELANG Zg die tot deze Kiesvereeniging voor den Gemeenteraad wenschen toe te treden gelieven zich uiterlgk MAANDAG 27 JANUARI e k op te geven aan een der Bestuursleden Re ement ter kennismaking is op aanvrage te verkrggeu bg den Secretaris ROEST VAM LIMBURG Secretarie TWEECEMSVEREEMGING TEB berorderinc van Christelijk Onderwijs onder miogfetroeden te Gooda De Leden en Belangstellenden worden vriendelgk uitgenoodigd tot het bgwonen Tan het AARYEP SLAG OYER iSjS Op VRUDAG 31 JANUARI 1879 s avonds ten 71 1 ure in het Lokaal Heil des Volks Peperstraat alhier bg welke gelegenheid een opwekkend woord zal gesproken worden door den WelEenv Heer Ds B J Swaaw H ir BEarmJB TIMMERLIEDEN BEKWAME KNECHTS voorzien met voldoend Gereedschap kunnen geplaatst worden bg de Erven C A de GIDT8 De rersclieiicu nieuwe druk van het werk JICHT EN RHEUMATIEK berat beproefde aanwijzingen om Jicht en Rheumatiek met het beste Kevoljc self te behandelen en te genezen AUen die aan deze kwalei lijden kan dit botk ten zeerste nordeu aanbevolen Prijs 30 cents Te verkrijgen bg alle Boekhandelaren of rechtstreeks te ontbieden van Richter 8 Boekbandel te Rolterdam tegen toezending van het bedrag q rv S Hoftand Ai ts I van Z M den Koning enz enz is H dagelijksch te CONSULTEEREN over B alle MONDen TANDÏIIEKTEN en H het plaatsen van KUNSTTAN DEN en GEBITTEN op COLODION BASIS Spreekuur dagelijksch van 12 2 uur aan ziju bekend adres te UTRECHT Brieven iranco I