Goudsche Courant, vrijdag 11 april 1879

weder dichtgemaakt ZiSU Qeslr ooacludeerde dus tut omslag au reohtsfervolging De Rechtbank be Kuilde de uitspraak op Dinsdag e k De examens rau toelating roor de rykslandbouKschool cursus 1879 80 zullen worden afgenomen iu Ie eerste helft van Juli Aaugifteu tot it L tueming moeten gezonden worden aan deu directi ur ler school deu beer C J M Jougkindi Couiuck te V ugeniugeu De oomraissiéD van rapporteurs van de Tweede K imer der Slaten Generaal over vetschillende wetsontwerpen hebben iu da laatste dagen drukke vergaderingen gehouden o a over de begrooting van oorlog voor 1879 en over de invoering van eene belasting op de effecten De Haagscbe kroniek der JV Gr Cl schrijft Otfr den intocht van HH MM den Kouing i en de Koningin waarbij de Prinsen en Prinsessen iu afwyking van het vorige programma niet by name genoemd worden omdat men Prins Alexander die hier nog altijd is maar zich niet vertoont niet kon noemen en eveurain wil le voorbijgaan valt alleen op te merken dat de adellyke eerewacht voor de burgereerewacht achter het rijtuig wordt geplaatst Omtrent het feest door de burgerij het vorsten nr anu te bieden merk ik op dat door het tu vao eeu eulrce g i vau ƒ 4 per persoon voor zoover men te voren aanvraagt om te wordeu j geinviteerd deze ovatie het karakter van een pu bireke hulde geheel en al verliest Ik l iat nu iu t midden hoe men deze klip had kunneu ontzeileu maar ik geloof dat dit zeer wel mogelijk ware geweest door de kosten geheel te dekken uit de vrijwillige bijdragen die zeer ruim zijn en alleen invitatiekaarlen uit te geven aan alle officieele en ndere corporation van alle standen en rangen Dan had zich niemand kjBi nen bekkgeu en ware de geheele burgerg ver4Bg nwoordigd geweeat terwijl thans de burgereerewacht lich zelfs van de ovatie zal onthouden ta de meid nerd zoodanig met stokken en ruisten geslagen en soodanig mishandeld dat zg in zorgwekkendeu toestand verkeert Naar men verneemt heeft de politie zich reeds met ue zaak bemoeid Een merkwaardig feest werd deu lOn Maart te NewYork gevierd nl de 26e veijaardag ran het leggen ran den eersten telegraafkabel door deu Ooeaau De heer Cyrus W Field de eerste ontwerper van het plan hield een receptie te eynen huize waarvoor 1800 invitaties waren verzouden Vuu de i personen die met den eeraten ontwerper het pl iii tot stand hebbeu gebracht zqn er uog drie in leven die ook tegenwoordig wareu De vestibule was behangen met schilderstukken die de belaugrykste episodes uit de geschiedenis van den kabel voorsteldeu en de reoeptieiaal was ingericht op dezelfde wijze als op den gedeukwaardigrn avond toen bet besluit om den kabel te leggen er geteekeud werd De gastheer htehl te elf uren toen het feit dat herduolil werd juist 25 jaren was geleden een korte hpriuneringsrede Hg herdacht daarin o a Kichard Cobdeu die naar de redenaar zeide in 1851 eeu soort van voorgevoel had dat de beide oevers vau den Oceaan op zulk eeu wgze verhouden kouden worden en die prins Albert aanried de winsten der wereldtentoonstelling van dat jaar voor zulk ecu proefneming te bestemmen Thans kon hy verder raededeeleu lagen 70 000 myleu aan kabels door de zeeeu en oceanen £ 11 dienzelfdeu avond ontving hy leen telegram uit Valencia i an dezen inhoud Op uezeu heriuneringsdng is de mogelykheid om tegelgk over en weer te seinen een voldongen feit gewordea £ indelyk kon hy nog mcdedeeleu dat hy dienzelfdeu dag èonoessie had gekregen van deu Koning der Sand wich eilanden om een kabel te leggen vau Sun Fraucisco iiaar Hawai rau waar hy hem rerder naar Japan hoopt te leiden om zoodoende door het telegraafuet de gansche wereld te omvatten Eoonomisl Men leest in de Uaagiohe kont van de frm Or Ct Op den eersten April I deelden de bladen o a het merkwaardig nieuws mede dat drie ambtenaren aan het ministerie van marine en vier aan het departement ran justitie hun vyfen lwintig jarig jubilee gerierd hebben £ ene kwart eeuw lang heeft dit rolhardend zerental in hetzelfde cirkeltje roudgedniiid in den tredmolen rondgeloopen maar vermoedelijk onder het motto langzaam gaat zeker zyn plieht betraeht Daarvoor aonijn het nu dén lof al dank vau M gansche Nederlandsohe volk te verenenen enworden de namen bekend gemaakt Wordt het 25 of 6 O jarig jubilee van een tuinman of een kraidanier ook zoo pnbliek herdacht P Gcwoonlyk niet doch zy werken hard voor eigen rekening en bebaoien dus tot de paarden die de hun toekomende harer niet krijgen £ r chynen zeer ernstige sanitaire maatregelen genomen t worden in Szegediu Men is niet alleen bezig met de rerwydering rau de lyken van mensohen en beesten maar alle publieke grachten wil men desinf teeren Aan d meuscben die Ie midden van de mïneu der stad wonen is het verboden om water uit het bassin te drinken dat door de overstrooming gevormd is ook worden zoo veel mogelijk al te groote opeeuhoopingen van meuschen in de toevluchtsoorden vermeden Gelukkig ia de gezondheidstoestand nog goed en ia er nog geen enkele epidemie ontstaan Te Enkhuiien is door kerkvoogden der Hervormde gemeente tot koster benoemd de architect der burgerlijke gemeente tevens leeraar in het teekenen aan de hoogere burgerschool en onlangs ook belast met het onderwijs in het teekenen aan de nieuw op te jriehten normaalscbool Toen i66t zijn benoeming l evolge de kerkelijke verordening ds kerkeraad dtwromtnut gehoord werd heeft deze iu een voltallige veigadering eeaparig verzooht dezen oandidaat niet te benoemen lo omdat hy nimmer ter kerk ikwam en dus roor kerkelyke zaken weinig belaug telliog bleek te koesteren 2a omdat z jne veelvul dige bezigheden hem zouden belemmeren ia de getrouwe waarneming dezer nieuwe betrekking So omdat zyne benoeming geen gunstigen indruk by de gemeente maken zou Kerkvoogden hebben geantwoord dat deze bezwaren naar hunne schatting niet overwegend waren en volhardden iu hunne keuze Bene nieuwe wyze van reclame wordt thans door eeu raagazyn van gemaakte kleederen te Amsterdam in praclijk gebrafhi Door de gansche stad toch worden kennisgevingen verspreid geheel overeenko nstig aan die Mlke door de postkantoren voor aaogeteekeude brieven worden bezorgd Eenigen werden dupes van de aardigheid ze begaven zich op Weg om den brief met waarde in ontvangst te nemen doch werden nog gdig op hen dwaling opmerkzaam gemaakt De jaarlijksche algemeene vergadering v an het Ne d rl genootschap tot zedelyke verbetering van gevaugenenen zal plaats hebben op Donderdag 8 Mei e k te Amsterdam Onder de punten die in behandeling nlleu komen is een verzoek aan de Begeeriug om in die gevallen waariu het Ryk een gevangene die ontslagen wordt van kleeding voorziet te willen zorgfD dat aan die kleeding niet te zien zij welke de plaats ran herkomst is Vit Dokkom wordt gemeld In en onzer naburige visschersdorpen Moddergat woont e n echtpaar wier kindje ziek was vermoedeIflk aan hersenziekte Al wat er aan gedaan werd baatte niets en men kwam ten slotte op het denkbeeld dat het kind hel oemin van den duivel bezeten of behekst was Nu werd de raad ingeroepen van Mne bekende üjotntter duivelbanster te Dokkoin en apotdig was het te Moddergat bekend welken raad Ut qi gegeven had De eerste persoon nanielük die op wkeren dag de hieminge etf van het zieke kind fOB betreden wasdegeen die het kind bctoorenl had Zondag morgen nu kwam eene jonge viasobenmeid bjj d oaders van het zieke kind ledige viaohkorrea brmgen Zonder dat ze ieU kwaads kon Termoeden WMd iq door den vader van het erf gejaagd en werden luum de korren achterna gegooid De arme meid nameIqk werd bewihnldigd het kind te hebben behekst Ak ra loopend rnurtje giAg dit door het dorp De koopman Mosisoh handelaar in tapisseriewerk had zich eenige dagen geleden met zyn huisgezin bestaande uit zijne vrouw zyue volwassen dochter en zgne schoonzuster nit Berlyn begeven en eer spoedig na zyn vertrek ontving men daar het noodlottig bericht dat deze vier inensohen in een bosch by Genthiu dood gevonden waren Uit een bg Mosisch gevonden brief blykl dat alle door hem in t werk gestehie middelen om zich uit Zyne kwynende financieels positie te redden vergeefs waren geweest dat hy danrora bet besluit bad genomen zich het leven te benemen eo dit aan de zijnen bad medegedeeld die hoe vreemd bet ook moge klinken beslottn lyn ivreeselyk lot te deelen Zyne rrouw heeft in een roeziend echryren hiervan kennis gegeven aan hare overige familie en bekenden van wie zy tevens op die wyze afscheid nam Alle vier hebben door vergift den dood gevonden en wel heeft Mosisoh de ijjoen moeten beloven niet eer den giftbeke te ledigen y66f hg leker wa dat zg I dood waren welke ontzettende belofte hy getrouw nagekomen is Ten opiiobte der nationale militie doet rich te Steenwykerwold een niet atledaagsch en roor nummerrerwisselaars leerzaam geval voor waarover de militieraad den 16n decer zal hebbeu uitspraak te doen Van een gezin bestaande uit drie broeders loot de ente vrij de tweede trekt een nummer dat aaD TMiPlR s l edt daaropin Mei 1875 in dienst aU iiummerverwisselaar Xteen paar maanden later komt zijn eigen nimme aan de beurt van oproeping Den derden hro erlotehng van dit jaar valt nu een dienstpSnummer ten deel en deze reclameert daarop vr slelhug op grond dat zijn nog in dien zii i tweede broeder voor zich zelf iu lienst is daarteln 1 door dm Miuiate van Binnenlandsche ZakéuT zw r gemaakt op grond dat hg die al n j fverwisselaar is ingelijfd als zoodanig blijft dS fzoo lang het door hem overgenomin nimBer dienst IS verplicht en derhalve terecht een veruUlverandering lu het stamboek van dei lotelings b3t 1 geweigerd uit exiraot van welk stambik ZZ bleek dat de broeder als nummerrerwis C f Ie Pr ZK a Blgkens bet verslag van Commissarissen der Maatschappy tot landaanwinning op de Friescbe Wadden over het jaar 1878 zijn de werkzaamheden aan den verkiudiiigsdiim tusscbeu Ameland en Friesland geregeld en zonder tegenspoed voortgezet Herstellingen van stoonischade behoefden niet plaats te heb o ofschoon in den laatste winter hel werk tweemales aan zware gsbezetting was blootgesteld geweest en meermalen aan groote persing vau water De schade door het ys teweeggebracht heeft zich bepaald tot het verbryzeleu van een partij tuinen en het aUobuivei M van ballaststeen De werkzaamheden iu 1878 hebbe 1 bestaan in het op de vereischte hoogte en afmeting brengen van al die gedeelten van den verbiudiiigsdani welke het vorige jaar onafgewerkt bleven Verder zijn al die gedeelten aan bet werk van het rorigo jaar waar dit tengevolge van de inkliukiug noodig 1 bleek te zyn naar eisoh verhoogd en bygewerkt i is op verscheidene plaatsen de aleenbedekking ver zwaard en eiudelgk over de geheele lengte van den kruin tussoben de beide middentuiuen de ateeubedekking rastgezet Den 23n Sept werd het werk door de iugeuienr van srgks waterstaat geïnspecteerd en bevondeu dat de verbindingsdam tustcbeu Ameland en Friesland ruim voldoende aan de bepalingen der conoessie was voltooid gelgk dit mede is geconstateerd ia I een rapport van deu prov hoofdingenieurs ran Fries I land na ign in de maand October gedane inspectie De rerdere werkzaamhedeu zullen r ioh geheel 1 moeten regelen naar de niikomslen ran bet opsiibbiugawerk Beu roor de daartoe noodige opnemingengeschikt vaartuig ia aangeschaft Die opslibbiug iaook in het vorig jaar goed voortgegaan De aandacht der Begeeriug is ook in het Kgk belang gevestigd op de urgentie van het maken j eeiier doorloopende rerhooging door het open vak tusschen de Kooi en Oederduiuen op Ameland waar bg hooge stormvloeden de Noordzee doorstroomt 1 Ook is naar aanleiding van bet verhandelde in de 1 vorige algemeene vergadering de hulp der Begeeriug ingeroepen tegen het zoo nuleclige schelpvissoben op de gronden der Maattchappg Door de uitgifte van de 2de serie van het maatschappelyk kapitaal is dit thaus gebracht op 600000 Men zal zich herinneren dat ten vorigen jare te Kloten in het Zwitsersche kanton Zurich eenige personen overleden eu houderden ziek geworden zijn tengevolge van het gebruik van riecsch op een groot feestmaal en dat er dientengevolge een aanklacht ia ingediend tegen den hotelhouder die het diner en 9 legen twee skchters die bet vleesoh hadden geleverd In die zaak is thans nitspraak gedaan Na befl raadslaging gedurende 2 i uur verklaarde de Jury fl de slachters schuldig aan het hun ten laste gelegde B feit dat zij door nalatigheid den dood van 6 eo 9 de ziekte ran 700 personen hadden reroorzaakt Da hotelhouder daarentegen werd vrygcsproken Dit laatfl ste biacht by het publiek eene algemeene ontevredenI beid teweeg Het ronnia zou eerst later worden fl uitgesproken omdat de eiaoh tegen de slachters ii fl 4 jaar opsluiting in een werkhaia of 8 jaar io H een tuchthuis benerens boete en schadevergoeding 9 welke rergoeding oog moest geregeld worden Onfl gereer 400 personen hebben namelyk sobadelooaitel flj ling geëischt te amen ten bedrage ran ruim 140 000 J francs dooh ran de böobuldigdeu is nietste krygen De gerangenen in het slot te Kiew smeedden T t eenigen tgd het kompot om gezamenlyk een naeraards hen gang tfe graren die hen buiten den in slujtingsmuar zoo brengen Ben hunner speelde den rerfader en deelde net plan aan deu directeur wk der gerangenit mede DMe Bet echter de gevangenen TK rwtig rerder grareo dotSh terens ongemerkt de yorderingen die nnn reuzenarbeid maakte nauwkeurig nagaan Op zekeren nacht zou het plan uitgeroerd worden en achter elkaar kropen de gevangenen door den gang doch toen zij uit de opening buiten den muur te voorsohgn kwamen werden zy door hei vuur lan een peloton soldaten begrotjt lufuisohen ri lea slechts de eente ali offers ran dit rerntad terwijl de rolgende gerangenen natuurlijk in den gang bieren Thans lieten de ambtenaren door de soldalen van beide zijden in den gang schieten waardoor alle gevangenen gedood of verminkt werden In deze executie zegt de correspondent hadden de ambtenaren grooten schik u den directeur der gevangenis werd een ridderorde geschonken Bemper riretu bevat een afbeelding en besohryving ran de Sierblad plant Sierblad Begonia Koningin Emma gewonnen door deu heer E J Voute bloemist te Zeist die er de rolgende beschrgviug van geeft In het voorjaar ran 1878 werden door mg drie bloemen eener sierblad Begonia kunstmatig bevrucht met het stuifmeel eener andere variëteit slechts een dezer bloemen bracht rijpe zaden voort en daaruit verkreeg ik ongeveer 76 zaailingen of jonge planten die bij haar verdere ontwikkeling onderling zeer verschillend bleken te liJn Daarvan waren er die veel op de moederplant geleken andere die de Begonia rex zeer naby kwamen of veel overeeukdmst h dden met andere bekende verscheidenheden Toen deze alle zorgvuldig verwyderd waren hield ik ongeveer een dozijn over die zich door groeiwijs kleur en teekeuing der bladeren van al mijn bekende sierbladfiegonia s iu het oog loopend onderscheidden Ook dit twaalftal onderwierp ik andermaal aan een scherpe zifting en bepaalde ten slotte mijn kens tot zea der meest uitstekende variëteiten waarvan aan de schoonste der schoenen de eer te beurt riel den onderscfaeidingsnaam van Koniagin Emma te mogen dragen Zie hier de kenmerken dezer fraaie Begonia haar middelmatig groote blaren zgn min of meer gegaffeld de randen mooi iu het oogloopend roodbruin terwijl het centrum of middengedeelte van het blad zeer donkergroen is of bijna zwart sch gut te zijn en ontelbare fijne zilverwitte stippels aan het geheel het voorkomen geven als ware er sneeuw op gevallen De bladctelen en de onderkant der bUuleren zijn sterk bebaard de bloemen in vorm en habitus gelyk aan die ran de Begonia s dezer afdeeling roet b leek rozenrood gekleurd Ook t Batavia hebben de hnnrkoetsiera allen een nummer evenals dat in groote Enropeesche ste len het geval is dat daar echter nog veel verkeerds flaats vindt kan nit het onderstaande blykcn dat wü aan de Jan Bode ohtleenen zy die willen of moeten gebruik maken van roer tnigen worden in t bijzonder aanberolen te letten op het nommer daarran al knuiselt men met die nummers ook min of meer Zoo wordt gezegd dat niettegenstaande alle politietoezicht enkele dos ü dos en karrenvoerders er double en triple nummers op nahouden die volstrekt niet overeenkomen met de ingetchreren nummers op de registers t Ligt roor de hand dat die ralsche nummers met slechte bedoelingen zijn uitgevonden en men hoort niet zelden dal onnoozele passagiers de dupe daarvan worden Men vertelt ons ook dat een schepeling die niets van nummers op karren en dos ar os af wist ter gooier trouw ergens uitstapte waarna zijn voertuig met de goederen op eens verdween eu hy in een onbekende kampong noch geducht werd afgerost door tal van Inlander Ook aan dit staaltje kan men ontwaren hoe het met da veiligheid op Java tegenwoordig staat In de Fortünlandm leest men Van nit het Sragensche sohryft men dat de vee Ï t zich daar zeer uitbreidt Op de onderneming arik zyn er reeds meer dan 60 karbouwen en sapies gestorven en door de groote onverschilligheid der Javanen ten opzichte van de zieke en gestorven beesten bestaat er weinig kans dat de voortgang der riekte spoedig gestuit lal worden et zal noodig zijn dat het Enropeesch bestuur hier krachtig optreedt anders is de grootste ellende te roorzien daar het ree om de relden te beplocgen weldra zal ontbreken Tan een onderneming in het raidergebeigte schreef nen dat aldaar drie sangrtute runderen met het r ier wat bij den heer A Macbielae rerkrijgbaar geneten zgn Na de genezing bieren de dieren oog lang loom de eetlust kwam echter spoedig terug en het haar werd weder glad en glanzig Blykt dus hieruit dat de zoo gerreeide riekte nog niet geheel geweken ia op het meer Westelyk deel ran Jara schjjnt zg minder tlaehloffers te maken Se Java Skit rernam den 24en Febr weinig getallen meer en brengt een woord ran lof aan de ohaiiten die riek gediurende het heerschcn der reeliekte in hnn plicbtsbetrackting zeer ijverig en nauwgezet betoond hebben Vergadering vao den Gemeenteraaa DINSDAG 8 April Tenawooraig de hur vao Bergea IJzeadoora vooriitter ei af de ladea De notalea der vorim fsriaderiog worden gtlcsen b gearrsstseM iDgekomen ia eene uiisiM ua Zijae Eicdlentie dea ninialer laa oorlog op bet gedaaa veruek tas B en W tot behoad of aitbreidiig vaa kei garuiioeo kenniage ende dat Zijne Elcellentie geeoe verandenog kan brengen in het door lyneo foorganger en door Z U des Koning goedgekeurd besluit dun toch in bet vervolg ïouda niet ongcnegea zal velen QKordt Toor keDnisgeving aangenomen De toorzitter deelt mede dal in de vorige week 8 perceelen bonwgrond aan de Crabatbatrut ga verkocht ala aaa 3 Ufeber en 1 l n 1 Mnllaart WoliBcatie Nog Kordt medegedeeld dat de vroidtronw A Loep barebetrekking beeft aanvaard Notif De vooriitter deelt mede dat op 1 Mei de heer G Prince aftreedt ala lid der eoommiaeu over de beleenbank iiaaro u in de volgende vergaderiag da beooemiDg aan de orde zal worden gesteld Ingekomen it het veralag van de commiasie over het Uolenm van Oudheden dit wordt gesteld in handen van B en W om te dienen bij het gemeente verslag en zal daarna bij de leden rondgaan fi en W doen na het al loopen exaosen eene voordracht tot hoofdonderwijzer aan de tweede burgerschool voor jongens waarop geplaatst zijn de hh £ Leopold te Ziandyk i H Uaarenttroom te Hitveraoaa ï van Jultinghi te Doesbarg en i Broowtfr te Schiedam zgude de lyslcn der aangeteekende punten ter visie gelegd en zal in eene volgende vergadering tot de beooetning worden overgegaan een voorstel van B en W tot Ijziging der instructie van den concierge van Arti Lcgi in verband met bet mnsenm van oudheden wordt op voorstel van den beer Fortaijn Droogleever dadelgk in behandeling genomen en algemeen goedgekeurd Ingekomen twee adressen als van F Rond en T C de Moor versoekrnde ala aanspreker of noodhulp aanspreker benoemd te worden ter tule en benoeming m eene volgende vergadering f een adres van den heer L Bargeradijk verzoekende ten eerste opziebt te nogen hoaden bg het bouwen van n scboorstsfcu aan de fabriek vaa den beer Usael de Schepper het boawen van vier wooisgea op het Boachjeaerf aan de Nieuwe Haven en bet bouwen van een dak aan de pittenfabriek van den beer Koning ten tweede doorloopead gemachtigd t worden tot het maken van schetsen of teekeningen voor kleine werken tot een bedrag van ƒ 2600 da voorzitter stelt voor dit dadelijk io bebaodeliog te nemen de bh Lnijten Kranenborg Oudgk Sarasom en van Stroaten willen zulks aanhoodcn de hh kist eo Fortogo Droogleever zgn voor dadelgk behandeling alsou wordt 10 stemming gebncht het eerste verzoek om dit aanlehouden of dadelgk t behandelen tot het loaUto wordt besloten met U tegen O ttemmen die der hh Lnijten Samsom Kranenburg Oudgk van Stmnten jl Straver daarna wordt met algemeene stemOMB beriotea oa ook het tweede pont daddgk te bebandelej Atsan overgaande tot de behandeling van bet eerste ver wordt door eenige leden bet woord gevoerd en zulks staan met 10 tegen 7 stemmen die der hh Lugteofde Botte van Stresten Kianenburg Samiom Oidgk en SlAver Het twevde verzoek wordt toegestaan met II Men 8 stemmen die der hh Lnijten de Katte Kmnenbnti S asom Oudgk en Straver Aaa de orde zijn de vooratellen iet nitbreidtng vnnf hnlpporaooeel op de taaaekenaehool 4 pe worden slgemeo ioedgeL Bet adres vsn bet R K Kcrkbestuor der PsMhu oaza XV Hemelvaart alhier bctrelfende de bniteiMenran der nieuwe kerk op den Kleiweg bet rapport vanjB en W luidt dat de raad dit niet kas toettaan door de bestaande verordening stellen voor art 14 difcr verordentilg te wgzigen en het dan aan B en W overlaten w sarton wordt besloten Benoemd wordt tot halpondervgzer aaa de tweeda araamtehool de beer A Willers te Noordwgk Tol concierge van het gebouw Arti Legi da heer W A Voorcna Na machtiging om aan da nnoaara betluiten aitvoering odigt de vcrgsdering te geven zonder resumptie eind MARKTBERICHTEN Gouda 10 April 1879 Tot ongeveer vorige pryzen was de omzet klein Poldertiirwe puike ƒ a ƒ 9 60 Mindere ƒ 8 ï6a 8 76 fiogge puike 6 76 b 7 Mindere f 6 4 ƒ 6 60 Voer ƒ 4 80 i 6 25 Gerst puike f 7 7 60 Mindere 6 a 8 76 Haver zware 4 i f 6 Ligte 8 26 ƒ 8 75 De veemarkt met weinig aanvoer de handel in alles zser lusteloos eenigen onverkooh gebleven schapen traag en zonder handel magere varkens en biggen mede trang Kaas aangevoerd 25 partijen handel traiig Boter prijzen varieerden van 0 90 a 1 20 Burger ij ke Stand Gouda GEBOREN 8 April Marions ouders C van der Bijlen H van der Kloijn 9 Hendrikst Antoniaa ouders i Peters en J van Mierio Johanna Christina ouden G van der Laan en C Boijs OVERLEDEN 8 April J Nobel 10 m J van der Kletia 11 w U Draaisma 80i 10 C Edelman Sj GEHUWD April J H Klegn es C P de Jong C M Kulik en N vsn der Pool Burgerlijke St nd van ondentaande gemeenten van 8 tot 10 April 1879 Moordreoht GEBOREN Maartje ouden K van der Wsgdt en M Hogervorst Antonius C Qrneliaa oudera J J van Dnin en A Kaptegn Johanna Maria ouders J de Voa en P A Schoonderwoert OVERLEDEN D Kooijnian 7 j T Kooijmao S N Jnivoog 2j W de Vrica 8 J J tan Vliet 8 m O iltcnburg hvr van G den Balvert 40 j Oouderak OEBOREN Johannis ondcrs J t Hart en 6 T BoeniSk OVERLEDEN J Stonthatt 48 j Stolwljk GEBOREN Adrianut oudera T de Jong en E de Bruin OVERLEDEN D vau der Wal 8 m Haastrecht GEBOREN Elizabetba Johanna Maria Beinardina ooden H J Vonk en P Kerkenaar Ario Jacobus andera A Sehecr en G vac Leeuwen HeeuxirUk GEBOREN Franeiscus anders J van Zoett en I vaa Leeuwen Wgnand ouders W Koster en P de Vink Johannes oudera C Oottron en A van der Starre OVERLEDEN J Kwinkelenberg Az 84 j C de Knecht 2 m 6EH0WD C Blonk en N Petert Waddinxveen GEBOREN Antje ouders D Degenhart en K Groeueveld Maria Catharina ouders H Klaverveld en H Kuiler Cornells Nicolaas ouders P Uittenbroek en A E Verweij Johanna oaders D Koater en E van Willigen OVERLEDEN J H de Ruiter IS m A van der Stelt 2 m H van der Vlerk 78 j wed J TJoen ADVERTENTIÊN Heden overleed lu eene ongesteldheid van weinig dagen mgne geliefde oadsie Dochter ELISABETH JOHANNA in den leeftgd van 40 jaar Wbd A KOOREVAAR HUUSEB Gouda 5 Apr 1879 Beden overleed plotseling ons geliefd kind HENRI ARI in den jeugdigen leeflgd van bgna 2 jaren J W SCHOUTEN A SCHOUTENFlenteop Gouda 7 April 1879 Heden overleed na een iangdnrig en smartelgk Igden mjne geliefde Echtgenoote JOHANNA PHILIPPINA Vas TEERSEN in den oaderdom van bgna 61 jaar J KORTBNOEVBB Gouda 7 Apnl 1879 Op den 7n April 1879 overleed te Hagt ia den ooderdom van mim 83 jaren onze zeer geliefde moeder en Bchoonmoeder Mevrouw de Wedawe CAMP geboren Tindal N H A CAMP A CAMP OE Rak De ondergeteekende verzoekt beleefd allen die iets te VORDEREN HEBBEN of SCHULDIG ZUN daarvan binnen acht dagen betaling of opgaaf te doen ten kantore der firma M J OGIER alhier Joh M vah KDIKEN Restaurateur aan de Rhgnspoor Gouda WORDT ten spoedigste GEVRAAGD eene DIEI 8TB0DE als NOODHULP tot primo MËI a s Adres in persoon ien huize van Mevrouw KRAMERS Fluweelen Singel Remede Martial Chocolat Ferrngenenz staalhoudende Chocolaad Ie kwaliteit verkrijgbaar bg W N RAAIJMAAKERS Banketbakker Haren B 17 Iemand eene fraage hand schrgvèode en met administratie vertrouwd vraagt WERKZAAMHEID op een kantoor of bg zich aan huis is ook volkomen in staat tot het bghouden van boeken van winkelzaken Adres onder de letters H W bg den Bodchandelaar H C EDAUW Ja alhier