Goudsche Courant, vrijdag 25 april 1879

Zondag Z7 April Gez MICÉIAËL 1879 N 2288 GOUDSCHE COURAWT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Er biedt dch Hau met MEI 1 Wi MENSTBODË voor NOODHULP of VAST Adres N 257 Bureaa dezer Conrant Alhier wordt VERLANGD tegen Mei eene BEKWAME TWEEDE OF WBRZUEID niet jonger dm 90 jaren U t F G Hnur 80 s jaars en de helft van het verval Adres franco onder No 258 met opgaaf van getuigen en laatste diensten aan den Uitgever dezer Courant AB8I1AUBB1 8 1 of AnU Rhumatlsclic Watten De voortdurende vorderingen welke de ABSHAUBBIN S op het gebied der geneeskund maken grenzen aan wonderea In het uittrekken van het ligcaam tot last zyade stoffen treffen zg meestel met zulke in het oog loopende zekerheid dat èn gebruikers èa getuigen haar hunnen waardigen lof toebrengen boven zeer vele andere middelen welke helaas vèör deze Watten vrnchteloos werden beproefd Zoo ontvang ik heden wederom een verklaring nit poeldflk gelegen in het Westland dat de heer Th Bernts meester smid aldaar seder eenige dagen leed aan koorts welke koorts hem in de beenen was geslagen waaraan ZEd I znlke ontzettende pgnen leed dat die niet waren uit te staan ook d r werden na gepapt gewarmd en gezalid te hebben eindeljjk de Anti Rhumatische Watten van Abshanbbin gebmikt welke zich niet beleedigd achtten ook daar het laatste te zgn beproefd en haren roem te handhaven waar alle andere middelen vruchteloos waren want binnen den korten tgd van drie dagen was de kwaal en oorzaak spoorloo verdwenen zoo dat ZBd als het ware de mensohheid toeroep Tw felt niet arme Igders omdat het middel goedkoop is maar profiteert 1 Verkr gbaar op franco aanvrage 30 cent per pakje aan het hoofd de t te Delft bg A BRËBT C B Verheul Oodewaler A Bos Berkel I van Dorp Zoetcrmeer A Kauling AlphcD J B E Ü bchUttmau Bodegnven K Oollarling Haaslreebt Wed 0 Wilhelaios Woerden A L huisfroi ir Tan B T B iro iende te Qouda 1 tot eene boete van n gulden of gevang tan één I dag egens werpen ran asch in het water aan het Flantaoeu bij de Kleiwegabrug te Gouda £ S huisvrouw van F C D wonende te Oouda tot eene boete van één gulden of gevang van één dag we ns in het gras van het Plantsoen aan de Kattenaingelgraoht te Gouda plaatsen van een droognk met wasohgoed tonder daarvoor vergunning te hebben van Burgemeester en Wethouders te Gouda Gevonden en aan het Bureau vao Politie gedeponeerd Een Koperen Knipje met dito gavloohteBeuiqe waarin eenig Geld een Sleutel een vrouwen Onderbroek een onderstuk van een Oorbel met steen UUDtUlliH UJ iu uui iujuv iJi 11 Aan belanghebbenden wordt hg deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE Toor het Lidmaatschap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 10 MEI a st en de Ballotage Lflst a rt ZATERDAG 26 APRIL gesloten wordt I Hm Bbsttor Mr P J SNEL President H JAGER Secretarit Oouda 24 April 1879 HARKT BEBIOHTBN Oouda 25 April 1879 By kteioen omtet was de stemming Sauw Poldertarwv puike i 9 50 Mindere 8 Ï5 4 8 76 Eogge puike 6 7B il ƒ 7 Mindere ƒ 6 ƒ 6 60 Voer ƒ 4 60 i 6 Gerat puike ƒ 6 60 è 7 20 Mindere ƒ 6 76 a ƒ 6 ÏB Haver iware ƒ 4 i ƒ 4 26 Ligt De veemarkt met gewonen aanvoer den handel leer gedrukt sohapen alsmede varkens en biggen tnag te verkoopen Kaas aangevoerd 37 partijen prjjzen van ƒ 14 4 19 0 Boter ƒ 0 80 i ƒ 1 20 Men vraagt TB HUUR EEN HUIS niet te groot op een fatsoenlgken stand geschikt voor een NETTE AFFAIRE Adres onder N 259 bg den Uitgever dezer Coarant CORRESPONOENTIE Ken ouer cerresjwadijoten zendt oos heden twee bettclitcB 4te Zondag reed in een kader blad atondea Van de toe ending vao dergel k o d nieuns verzoeken wü foor het vervolg Teraehoond te l ïy en Mt KaPAcria Burgerlijke Stand 1 Oouda GEBOBBN I A rn Hnberiaa PraDciaeoa aden D Nieveld n A Ha der Draag Fietn Adrianna udera A I Sehooadaraowd aa M Wurti 211 iepriette Jtaria Adriasa ouders 6 W OKenhaeffen en A A van der Kemp Jobanaea Wilkelou oodeia i W Woerlee ea X U n den Hoek OV£BL£D£N 81 April F i Rothkram S3 j it 1 van der Palm 8 j C Koetsier 7 w mmm m im in de FRANSOHE ffiiNGELSCHE en H006DUITSCHB TAAL enz J VERBOON Crabethstraat eEHUWD 28 April J J Jaipen en C J de Doei H Waglenbuli en R L U Poat C van Haitea n D dan Edel Buigerlüke Stand van enderstoaade gemeenten van I 17 tot 24 April 187 Moordreoht OEBOBBN Leenlje Jaanetje oudera J van Sprang en O vu Vliet Ouihertni ouderi Q Uirktwager en H van bm OVBBLIDEN O A d WUde 14 m M van Ukervald wed van J ï van Wieringeo 41 j J Koema m ONSERTSODWDi N H van Dimt 25 j en D de WtMa Saj F van Kranenborg 28 j en O U van BfgdsrvMn 16 j van Gouda Oouderak 6EB0BEN Jaoqe oedera 1 Botb n H H Noorlandcr OVEKLEDEN T Veiboom 8 m Stolwijk GEBOKEN s Cornelii oude P Beukers en M Natlijl Aagj oudere L VerkaiV en A Verkaik en A Visaer Dirkje ouder W Vetbnrg en M Bohre OVERLEDEN i J Anker oud 46 j Haastrecht GEBOREN AotooiuB Wilhelmus ouders J Spruijt en 6 Biikelukhuijsen J Lexmond en A van den Berg OVEBI EDEN J Versluie eebtg vuA M Oakam 48 Beeuwljk eEBOUN Klaasje ouders J van der SUr en K van ia Wotisal Jan ouders C Castelein en N Kerver Patrua 6i sbcrtus naders 6 vaa Gent en O M Veerman Ibrinai Leonardna ouders A t van den Berg en W de L Hoog Ülisabeth ouders J N vaa Speegen en a Verdouw OVEBLEDEN a Breedijk lOj M Broer 20 m C Boom Ij Waddinxveen GEBOREN Barbara ouden J van der Griften 8 Faling Adriann ooden A van lanwea en M Hoogeudoorn Aaltjr ouders J Sekoea en A van Dam Biena ouders A Verkroost aa V Zwanenburg Jan ouders J de Oraaff aa U Werrlj Jokaaaea Cornelia ouders l U Zwart ea N vaa Gaalea OVERLEDEN A vaa Dam i m J van der Linden 77 j wed A Dammes D üitaaaa 2m K Moraal 4Sj W Hoogeudoorn 8 m ONDERTROUWD C J Boekhorat aa J Gooeea J Heiderwgk eu B Klein QEBD WD J L Burghart en Th Droog B van Dam an M van Dam Az en verdei 1 ADVERTENTlfiNa T A 6 van DETB Gouda Mej de Wed Bosman Gonda F w den Uil bchoauboven A Frioe Zevenhaizco H J Gondkade Boskoop O Uooandi k Cspella t vaa 3 Kraals Bleiaiiijk V Aan allen die ter gelegenheid mnner BSRBENOEMINÖ als BOBQËMESSTËB bewDïen van Belangstellina hebben gegeven wordt bg deze hartelgken dank gezegd G A MÜLLEE 24 Aprfl 1879 GOUDA Kleiweg E 74 DRIE BEKWAME TEfiWEfiSENEGHTS gevraagd bfl W VAK SOEST Lange Tiendeweg De ondergeteekende heeft do r deze de eer aan UBd te berichten dat hg bg zgne reeds lang gunstig bekende BIERBOTTELABU heeft gevoegd den HANDEL IN MINEEALE en GeneeskrachtiKe Wateren LIMONADE GEMBÊRBIEB Etc Door concarreerende prgzen en puike qnalitei ten hoopt hy met vele orders te worden vereerd zullende hg niets onbeproefd laten om het hem te schenken vertrouwen zich waardig te niaken Met achting C P BACKERS j Gouda Markt A 105 Openbare Verkoopingp ten overstaan van den Notaris MONTUN te Oouda op DINGSDAG 13 MEI a s s voormiddags Elf ure in de Nieuwe Sociëteit cm Unus aan de Bmg te I4 a fifttutiMn van een WOONHUIS UET EBF en bCHUOR aan do Noordkade aldaar no 98 kad Sectie B no 1932 breeder bg billetten Informatieu te bekomen bg gezegden Notaris ooocKwoo KjK oocy ooooo ooooocyo p Weder 3 getuigschriften ontvangen metQ verlof ze te pnbliceeren dus zeven nonderdSo zeven en veertig 5 M I om uw bekend HAARGROEI MIDDEL aan te bevelen daarvDor schenk o ik u dit attest ter publiceering Q O Het heeft uitmuntend geholpen raguQQboofdhaar valt niet meer uit Ö S Oosterbeek bg Arnhem is set JE 25 M aart 1879 M ▼ B UUREN 5 i Uitval van Haar Roos of SchU x yfera dun Haar Kale Plekken PynjS pin de Scbedelhaid Haar of Baard 9 I gjworm Vroegtijdig Grijs worden o o al deze onaangenaamheden worden verban nen door rogn HAAB ONTWIKKB OLINOS BALSEM 9 Binnen korten tgd verkrggt de behaardeO ö huid haar vonge groeikracht weder 2 defl § Eau Ohromatique S S kleurt het witte haar in blond bruin ofOSzwart ROOD haar wordt bruin of zwart 2 naar gelang men verkiest 9 O Franco aanvraag i 2 de flacon tegen9 postwissel postzegels als ook tegen remQo beurs bg THEOPHILE Haarkundige 5q Frederikspleln No 82 uimiterdam s o NB De bestellingsbrief wordt onvoor 5 9 waaideljjk terug gezonden 746at l5 ö testen liggen bg mg voor een iedere ter lezing Bg aanvraag melden 0 groei of kleur preparnat Er bestun geen Depots van noch ReizidP gers voor mgn artikelen 9 OOoOoO oOoOoOoO oOoOoOoOoOoOoOoO GOITOA D K TA A Bmuhiab BUITENLAND Builenlandscb Overzicht De Belgische kamer is bezig aau de wet op het onderirija Drie oabelcende sprelien van de clericale rrchtoreijde Toklea de eerate zitting met de bekende ook bji oua telkeua geopperde bezwaren Hnnne argumenten tegen de neutrale aohool zijn Toor Nederlanders niet nienw en aedert eenige maanden ook niet meer voor de lezer van Belgische bladen die na al hetgeen hun reeds over de onderwyaquaestie werd opgedischt naar bet oogeublik moeten verlangen waarop de wet in den Mmittur verschijnt Er ia dan ook alleen daarom legt de l iéptniaiict zeer juist iets onrustbareiida in het optreden der drie genoemde afgevaardigden als aprelïers omdat men reezen moet dat als deze berrnu zelfs het woord oereu achtereenvolgens allo 61 leden der oppositie aangehoord zullen moeten worden Den tweeden dag was de liberaal Le Hard de Beaulieu aan het woord die er op wees dat de dericalen godsdienst en zedelijkheid verwarren op hem volgde de nieuwe afgevaaidigde Vandenpeerenboom die betoogde dat de wet anti liberaal is Na hem zou de heer Kervjjn de Letteiihove optreden n zoo tal bet nog lang roortgaan voor de stroom der welsprekendheid over dit onderwerp uitgeput is De Farijsche correspondent van de Timtê zegt dat de Aeg ering er niet aan denkt amnestie le verleeneii ann Blani ui Volgecs de jongste wet wordt run zelve amnestie verleend aan alleu die gratie krijgen De amnestie volgt tonder mrer drie maanden na de kwgtachelding der straf Zeker echter ia zegt de oorreapondeot dat Blanqui geen gratie krygt v r den Sdoi J n a luwt hlj dan giMie mgêm hoogeu leeftijd en siekte dan is het aleohts de gewone die geeae mpeatie ten gevolge heeft zoodat Bhinqui todi niet verkiesbaar zou zgn Voor het overige zal de regelmatige weg worden gevolgd De Kamer heeft te bmliasen of da verkiezing wettig is maar ook al verviel zy in de groote fout van De vergadering zal denleljjk wyzer zyn en de verkiezing verklaren wat zy inderdaad ia een onwettige zich spiegelende aan het voorbeeld van Italië waar Mazzini herhaaldelijk werd verkozen en dan zijne verkiezing door eene liberale meerderheid onwettig werd verkbwrd Hoe krachtiger de regeeriug zich in deze hondt des te geringer zullen denkelijk de bezwaren zijn De Kamer zal vermoedelijk niet weifelen wanneer ze weet dat de regeeriug vaat op haar stuk blijft ataan eii dan kan man den kiezers van Bordeaux het zonderling genoegen gunnen van eenige malen t stemmen voor een volkomen onb uikl aar man wiens verkiezing nooit zal worden goed goedgekeurd en tot niets goeds kan lelden noch voor hem noch voor Frankrijk In het Oosten begint wat gang in de taken te komen Aleko pacha vertrekt nit Par ja naar Konatantinopel om spoedig zijn post als gouverneur van OostRuraelië te aanvaarden en de lUptibliqve FraHfaiêe bevestigt wat reeds andere bladen meenden te weten dat de nieuwe gouverneur genegen zou zijn ook den voratentroon in Bulgarije te beklimmen als de vertegenwoordiging te Tirnova hem die hooge waardigheid wil opdragen Daartoe zal hij echter de vergunning des Sultans behoeven indien hij althans tegelijk gouverneur van Oost Rnmelig wil blyven Hetjkomtons nogntlyd onwaarschijnlijk voor dat de Forte medewerken zou aan deze combinatie die eeiie duidelijke voorbereiding ia van de vereenigiiig van OoslHumelie met Bulgarije vnn de Bulgaar che eenheid teu koste der Porte zooals die in het verdrag van San Stephano was beschreven I nng zal hierover da onzekerheid uiet meer kunnen duren Volgens een telegram aan de Times znl de Bulgmirsche conalUmnie Zondag m volbrachten nrlreid ontbonden worden en tal recda Maandag de nieuwe kamer bijeen komen die een vorst moet kiezen Behalve de oaadidatuur van Aleko werden nu nog slechts die van generaal Ignstieflf en vsn prins Battenberg genoemd Omtrent de kanseB dezer heeren zijn de berichten vaag zij geren geeo enkel motief om eene waarschijnlijkheidsrekening op te boawen Ook de Grieksche quaestie lal op hetpapier ten minste een atap verder komen Deneer Waddington heeft eene circulaire verzonden aa de mogendheden Intusschen reizen twee eonmisnga van bewoners van Ëpirus de Europeeache boven rond waarvan de eene de Albaneesche beweert dat bet zonde en schande zou zijn om de eenheid der Albaoeezen op te offeren aan de hebzucht van GriekenlMd Krwyt de andere de stelling verdedigt dat de door Griekenland begeerde streek van Freveaa tot soina zoo eigsnaordig bij dat land behoort dat het meest eenvoudige gevoel van billykheid de mogendhedan leiden moet om ten gunste der annexatie tussckenfeide te komen De verschillende minister van bbiteiilandsche isken hoeren met beleefd gedald beiAe pleidooien aan Een andere quaestie die raad lang hangende la schijnt by wijze van vergelijk geèindigd te zijn Het is de bezetting van Novi BaSar het bekende smalle gangetje dat bij het verdrag na San Stephano aan Turkije gelaten was om het veraf gelegen Bosnië te bereiken Toen de Forte Boepië en Uerzegowina kwijt waa verviel ook bet aat van dat gangetje waarom Oostenrijk uiet oiigenqfiM wsi ook dat stuk lands te annexeeren De regetring van den sultan had zooals begrypelijk is dsarin niet veel zin Thans is omtrent die zaak eene overeenkomst tusachen beide rijken gesloten waarren de inhofd nog niet geheel bekend is Alleen blijkt nit een telegram uit tConstantinopel voor zoover ait sen Idegram ieta blijken kan dat Novi Baafti door Ooatenrijkaobe en Torkache troepea xal bcn lKutlaii Omtrent de strenge maatregelen van generaal Goarko te Petersburg merkt de Jiat Zeittmg te recht op dat ze blijkbaar uitgaan van de onderstelling dat de regeering op bet betadigde gedtelte der bevolking kan rekenen Het zou volkomen q del zyn de uitlevering van wapens te vragen wanneer niet de bnrgerij zelve daartoe medewerkte en uog onnoozeler zon de bepaling wezen dot ieder huiseigenaar een bewaker mot t aanstellen wanneer miu niet wist d it die goed zouden warden gekozen Men honde daarby in het oog dat een groot anutal huizen in Petersburg door vele gezinaen worden bewoond en de maulrtgtl niet naar onze tuesianden kan worden beoordeeld Over het geheel genomen gelooft men in Berlijn dat de Bussiaohe regeeriug de tegeuwoonlige moeilijkheden spoedig tal te boven komen eo zeer wel deed met krncblige maatregelen te ueuieii daar anders ongeregeldheden zouden zyu outstuuu van geheel anderen aard dan velen in het buiteulaud schijnen te verwaehleu Het gevaar toch is volstrekt niet dat de bevolking met de nihilisten gemeene zaak mankt maar juist dat de verontwaardiging zioh keert tegen de standen waaruit te zijn voortgekomen Uecds hebben zich vroeger versohijiiselen voorgedaan dat studenten werden beleedigd omdat nihilisten meerendcels mislukte studenten waren Hel tou natuurlijk een groot ongeluk weteu indien ten onrechte werd geweten aan de geleerde standen wat door sommige zr r ongrleerden werd bedreven Nu men het b f krggt dat de regeeriug lelve zal torgen is dit gevaar minilrr grooi BINNENLAND GOUDA 28 April 1879 In de correetioneele terechtzitting der Arr Rechtsbank te Rotterdam van Donuerdagmorgen werd o a veroordeeld bekl jaar De plechtige opening van den Stiohtachen Tramway is thans voor goed op Maandag a s bepaald De dienst voor het publiek vangt Dinsdag aan A K timmerman zonder vaste vroonplaats van diefstal van een jas te Gouda Eisch gev cell De pablieke verpachting van het graagewat der Kaden eu Singels van den polder Stolwyk voor é6n ai heeft opgebracht de som van 118Ï zijnde ongeveer 60U minder dan de opbrengst van het vorige jaar Te Amsterdam had Donderdag in het Paleia voor Volksvlijt de opening der bloemeutentoonatelling plaats Eene keur van bloemen en planten ia aldaar weder bijeengebracht en het geheel levert een vermkkelök gezicht op HH MM de koning en de koniUpB kwamen even na 10 are aan vergeteld van Üen groothertogin van Saksen Weimor en een groot gevolg Tegen entree van 5 beneden en 3 boven wares nog zeer vele personen opgekomen De vorstelijke personen werden door de directie van het paleis en de commissie voor de tentoonstelling ontvangen ea rondgeleid Ongestoord konden zij alles in oogenschonw nemen Ruim een uur vertoefden zij ia het gebonw Bij hun binnentreden werd door het orchest van het paleis begeleid door het orgel het Wilhelmua uitgevoerd Aan de harddravery van de Holl maatschappü van landbouw op de Stadhouderskade namen 23 paarden deel onder welke woa de bruine merrie Joiamux van J Nieuwenbaiien te Oouda door hem telf bereden HH MM kwamen aldaar ton ï t are aau en bü het betreden der tribune werd aso U M door eene der genoodigde vrouwen namen het bestuur een prachtig bouquet aangeboden De avonds had de galavoontelling in den schouwburg plaat Ten 8 ure kwamen HH MM de Koning en de Koningin in het gebouw aan By het binnentreden werden tij verwelkomd en ban een programma aangeboden met den tekst vaa het op te voeren gelrgenbeidsatuk aan Z M den Koning ero exemplaar in fluweel gebonden met het Nederlaudacbe wapen in goad aan H M de Koningin een dergelijk exemniMr net bet wqwa van WaldeokFyrmont versierd Door de ryk met bloemen en gewassen venierde vestibule begavea de vorstelijke personen met gevolg tich naar de koaingsloge Bij bun biunentreden atonden alle aanwesigen van hunne litplaatsea op en speelde het ordiest de volksliederen Z M de Koning in admiraalannifurm nam plaats met de Koningia aan lijiie rechterhand H M was ia wit gal costuum droeg een diadeem en een collier van eilelgeateentPD De groothorlogin vau Saksea VYeiinarEisciibHch nam plaala aan 3e zijde des Kiiiiugs de groothertog aan die der Koningin Achter HM MM namen de leden van het corps diplomatique plaats en de speciale gexanlen die het Koiiiuklyk echtpaar de geiukwenscheu hauoerfaecea overbrachten Zoodra HH MM plaats hadden genomen ging de gordijn op en werd de voor deze gelegenheid bestemde wetkomsgroet van mevr HeinzeBerg onder leiding van den heer Heinze voorgedragen Hierop volgden de vier eerate tooneelen uit het derde bedryf van Schiller s Maria Staart naar de mdrische bewerking van Ten Kate Mevr Kleine speelde de Elisabeth mej Jos de Groot de Maria In de derde vierde en vijfde tooneelen van het vierde bedrijf ait Corneiile a Horaoe bewerkt door deo heer L Wertheira trad mej dr Groot als Camilla andermaal op Na eene pause volgde de opvoering van Oranje en Nederland eene bladzijde ait de geachiedenia door U J Schimmel Uierby kwam het groote talent van mevr Kleine opnieuw aan bet licht De slot apotheose bevatte o a een linryk opschrift ter ecre van de Koningin Toen daarna het orchest bij hel vallen van de gordijn het volkslied aanhief ging er een jaiohkreet ter eere van den Koning eu de Koningin HH MM verhieven zioh van hunne zetels en groetten de menigte minzaam Zij verwijderden zioh daarop duch vonden in de aanhoudende toejuichingen aanleiding om nogmaals terug te keeren en opnieuw de hulde die hun werd gebracht op de minzaomste wijze te beantwoorden Gisteren had de openiiis van het ijzeren droogdok der Arasterdamsche droogdokinnatschappij plaais Het ontving op Eiigelsohe wijzi den naam van Konin giunedok Ten half drie kwamen HH MM in het feestelijk versierde dok waar tij ontvangen werden door het Bestuur en wn ir de jongejufvrouw Anna