Goudsche Courant, woensdag 21 mei 1879

in de Doeleelceg alhier een geslachte bok en een tong van een graskalf in beslag genomen en onder toezicht van de politie begraven als schadelijk voor de gezondheid Bij de Vrijdag door Heeren Kerkvoogden der Ned Herv gemeente te Ondewater gehouden aanbesteding van het bouwen van een nieuwe pastorie zijn behalve twee briefjes van onwaarde ingekomen de navolgende inschrijvingsbiljetten als van J H Nederhorsl iGouda ƒ 9886 J Zijp P pekop ƒ 9206 B van Wijngaarden Gouda ƒ 8486J F Welter Gouda ƒ 8344 P W Hardenbol Osl dewater ƒ 8314 H Berkhof Ondewater ƒ 8234 H Hogervorst Oudewoter ƒ 8047 J W Van der Hoest Ondewater ƒ 7214 A M Schouten Ondewater ƒ 7145 Omtrent de gunning zal nader worden bealiit Fabrikanten en kooplieden der gemeenten Kienwerkerk en Ouderkerk hebben ziA tot den Bh jn spoorwegmaatsèhappij gewend niet verzoek om den trein van 8 26 of 9 30 s avonds uit Rotterdam naar Gouda vertrekkende gedurende de zomerdienst ook te Nieuwerkerk te doen stappen Staten Generaal Twiedx Kakxb Zitting van Maandag 19 Mei Ingekomen het bericht van het overlijden van den heer Wetstein Pfister lid der Algemeene Rekenkamer De Kamer zal nader eene nominatie opmaken ter voorziening in deze vacature in de rekenkamer Ingediend is een amendement van zes leden uit het Noorden om in art 1 der Kanalenwet een nieuw onderdeel V iu te voezen voor een kanaal ter verbinding van het Vinschoterdiep met het Eemska1 naai Het debat over art 1 wordt voortgezet en I wel over onderdeel O De Noordervaart van Nederweert naar Venlo en het amendement van den heer Van Naamen om dit te laten vervallen Verschillende Limburgsche leden verdedigden het kanaal Alleen de heer Brouwer achtte het niet iu het algemeen belang en stelde als meudemcut voor om daarvoor in de plaats te stellen een kanaal Veulo Helmond De minister van waterstaat verdedigde het regeeringsvoorstel Het kon de concurrentie van Antwerpen niet bevorderen maar hit was van groot lands belang ter verbinding te water van Venlo en onze havens Het amendement Brouwer ontraadt h j sterk Discussie over bet onderdeel C is afgeloopen Eveneens over het amendement van een kanaal vut Sjaschoterdiep naar het Eemskauaal dat door de 1ih Kerkwijk van Honten en Bredins bestreden en door den ininieter aan de beslissing der Kamer overgelaten werd Hedeu verdere onderafdeelingen Ingekomen zijn eenige ontwerpen waaronder onteigening voor de droogmaking der Legmeerplassen De nieuw getrokken afdeelingeu hebben tot voorzitters gekozen de heeren Begram Van de Putte Van Delden Van Houten en De Bruyn Kopt Door den tuinier en warmoezier Jaoobus Kr jger van Naaldwijk is gisteren een raanilje nieuwe aardappelen van den kouden grond aan HH MM den Koning en de Koningin aangeboden De reden welke den Minister van Oorlog decer dagen aanleiding heeft gegeven krachtige maairegelcn te nemen tegen het door soldaten luien verrichten van sjouwersAcrk enz langs de stralen is hierin gelegen dat een aantal vaders zich bijden Minister beklaagd hebben over den aard der werkzaamheden die f Voortdurend aan hunne zonen in den militaren dienst worden opgedragen Zij meenen dat het laten uitvoeren van dusilanig werk een krachtig middel zal zijn ont da vrijwillige dienst neming tegen te werken De stuivers spaarbank te Amsterdam is ZaterdogBvoud geopend Reeds 69 livretten werden dien avond afgegeven Senige bladen deelcn mede dat mr H H baron Roëll tegen November ontslag zou nemen als Commissaris des Konings in Noord Holland Het ffiUl voegt daarbij dat daarmede in verbaud staan veranderingen in bet commissariaat van ZuidHolland en het burgemeesterschap van Amsterdam vermoedelijk doelende op reeds vroeger geloopen geruchten dat de heer Fock commissaris in NoordHolland en jfar den Tex commissaris des Konings in Zuid Holland zon worde De Hoofdcommissie tot aanbieding van een Nationaal Huldeblijk aan H M Koningin Emma heeft aan de sub commissiën bij circulaire medegedeeld dat zij in haar voornemen dank z j de algemeene medewerking gelukkig geslaagd is en dat zij de eer heeft gehad dat Huldeblijk aan H M te mogen aanbieden op 21 April 11 in het paleis te Amsterdam H M de Koningin heeft het Huldeblijk met dank aan ker Toor de Qemeente apotheek in t openbaar aan te besteden Idem om het kohier der Plaatselgke directe Belasting voor het volgende dienstjaar te doen drukken en voor het publiek verkrijgbaar te stellen 19 November Inwilliging van het verzoek der Heeren J de Vries Kobbé en A Kaptijn tot verlenging met drie maanden van den termgn binnen welken z overeenkomstig de gestelde voorwaarden gebonden zya zich omtrent de aanvaarding der concessie tot aanleg en exploitatie eener Waterleiding e verklaren 19 Nov Af tijzing van het verzoek van den pachter van den tol op het Amsterdamsche en Goudsche r pad om vergoeding van eenige schade door hem geleden tengevolge van den aanleg van den spoorweg Leiden Woerden 10 December Mededeeling dat door Z E den Minister van Binnenlandsche Zaken afwij zend ia beschikt op een adres van Burgemeester en Wethouders waarbij andermaal verzocht werd uitbreiding te geven aan de alhier bestaande RflksHoogere Burgerschool 10 Dec Besluit tot het ingebruifcgeven van een stuk grond aan bet liabat aan de Leidsche Stoomboot maatschappij de Volharding voor den bouw eenér wachtkamer vour passagiers met bergplaats voor goederen 27 Dec Afwijzende beschikking op een dres van een aantal ingezetenen houdende verzoek om eenige wijziging te brengen iu het besluit van 15 October tot oprichting eener tweede Burgerschool voor jongens Wordt vervolgd BUITENLAND Buitenlandsch Overzicht De Fransehe kamer hervatte Donderdag hareu arbeid es begon met de behandeling van het ontwerp tot opheffing van den grooteu staf van het leger als speciaal corps Het is merkwaardig hoe weinig iu Frankrijk zulke regelingen van ouderivcrpen van practisch belang de aandacht wekken Zij vallen Keheel eu al weg bij het vooruitzicht van zoogenaamde roote politieke discussion die de zenuwen der natie prikkelen doch welker telkens wtderkeeren van z er te betwijfelen nut ia Het is alsof het volk de kamers beschouwt als een gezelsehap tooueelkuiistc j naars die om hun publiek te boeien door hartstuch lelijke voorstellingen apanniog moeten verwekken Deze week zal men zijn hart weder kunnen ophalen ais de interpellatie Lockroy omtrent de algemeene politiek der regeeriug zal aan de orJe komen Men zal dau weer een dug of vier zoek maken met Woorden woorden en nog eens woorden terwijl er nog zooveel ernstig werk ligt t wachten Er schijnt soo weinig nut te liggen in het dcbatteeren over algemeene stellingen iu parlementen wijl de aan ieder ipeciaal punt verbonden moeilijkheden dan buiten rekening blijien eu deze toch ten slotte de werk laamheid van den wetgever moeten bepalen De telegraaf belicht dat de rrpublikeinsche liukerj igde eenstemmig heeft besloten dc verkiezing van Blanqui uiet geldig Ie verklaren De Fnuische staatsraad heeft zich door de be dreiging van de ultramontaansche bladen geen schrik laten aanjagen en met 18 tegen 5 stemmen verklaard dat de aartsbisschop van Aix zich heeft schuldig gemaakt aan misbruik van gezag Se aanzienlijke meerderheid is te merkwaardiger omdat de clericalen wel reden hadden van den staatsraad in zijn tegeu oordige samenstelling een genadige sententie te verwachten Van het vonnis van den staatsraad wordt natuarlijk kennis gegeven aan den beschuldigde verder wordt door den mtuisler van justitie gelast dat de exemplaren van het mandement van den bisschop zullen worden iu beslag genomen waarschgnlyk wordt de uitspraak van den staatsraad ook nog ungeplakt in al de gemeenten van de diocese van Aix De rechten op ruw ijzfr en op qzererts zijn iu flea Dailsohen rijksdag met 218 tegen 88 stemmen aangenomen De afge aardigden van Duitsohe steden te Berlgn vergaderd om getuigenis af te leggen van hun ge heootheid aan de vrijhandelsbeginselen hebben zichniet voorgesteld dat hun reis eenig gewicht in de tohaal zou leggen integendeel de president verklaarde dat men heel goed wist dat men stond voor eenverloren zaak en men alleen zon protesteeren teneinde alle verantwoordelijkheid van zich af te werpen De zaken staan op dit oogenblik zoo datmen blijde zal zijn wanneer de voorgestelde rechten op de landbouwproducten niet worden verhoogd de protectionisten zullen voorstellen het recht op roggete verhoojen tot 1 M per 100 KG Men gelooft dat de hangende oni werpen ongeveer in het begin van Juli zullen zijn afgedaan Dat ze worden aangenomen Ijjdt geen twijfel Eeeds uit de samenstelling der commissiëu blijkt dat het centrum eu de conservatieven het in deze geheel eens zijn Over het geheel genomen is het ontwerp van wet betreffende het bestier van Eizas Loiharingeu gunstig ontvangen In ransche bladen is het vermoeden geopperd dat de stedehouder van het ontwerp wel spoedig zal worden vervangen door een prins recent Dif echler scbijnt niet in de bedoeling te lij gen Het ontwerp zou dan niet de bepaling bevatten dat de stedehouder ten allen tyde kan worden vervangen Hetzelfile toch zou dan van toepassing blyven op zijn opvolger De meerderheid van het Zwilsersche volk verklaarde zich eergisteren voor dc herstelling van de doodstraf Meer aandacht dan die zijner collega s in de laatste dagen trekt eene rede door den beer Firmez iu de ellenlange algemeene beraadslaging over de lageronderwijswet in dc Belgische kamer gebonden De preker van gematigd liberale doch zeer beslist anticiericale beginselen verdedigde de thans voorgedragen wet wel maar niet met die warmte met die animositeit welke zijne collega s van de banken Hnks daarbij aan den dag legden De heer Pirraez kon het blijkbaar niet vergeten dat h j de thans veroordeelde wet vroeger als minister in het vorige kabinet Frèrc Orban een paar jaren heeft uitgevoerd eu leverde een pleidooi voor eigen werkzaamheid door te beweren dat het euvel niet schuilde in de wet maar in de w ze waarop deze door de clericale ministers was ten uitvoer gelegd Het tegenwoordig ontwerp vond hij wel goed maar eigeulyk onnoodig en de kwade zijde er van is dat de heftige discussie verdeeldheid wekt iu het land Toch zeide hij in het slot zijner rede dot hij niet bang is van wnt worsteling voor het liberalisme waarbij 1 komen recht zijn verleden tot getuige riep Thans echter wilde hij zooveel mogelyk verzoening Int hij mogelijk achtte wijl nu de wet toch tot stand zou komen de priester er zijn voordiel iu zou vinden van hare bepalingen gebruik te maken om godsdienstonderwijs in de lokalen der lagere school te geven De liberalen raadde hij daarom matiging aan eu het toegeven op punten van ondergeschikt belang Wij twijfelen of zijn advies veel invloed zal hebben De toon der discussie wees tot hedeu niet op veel toenadering en juist danrom vestigen wij de aandacht op de woorden van den heer Pirmez die een nieuw element element in het debat vormen Dc behandeling van de wet is vervelend en gerekt hoewel het haar niet aau veelzijdigheid ontbreekt en zij van de meest afgetrokken psychologisohe vertoogen dikwerf overslaat in zeer terugstootende bijzonderheden van de onzedelykheid der leermeesters De bladen maken lijstjes op van onderwijzers die wegens vergrijp tegen de zedelijkheid een vonnis hebben ondergaan en de clericalen brengen de meerderheid van die feiten evenals de liberalen bij de tegenpartij Zoo sleept het debat dikwerf door den modder BINNENLAND GOUDA 20 Mei 1879 De eerste uitvoering der Goudsche Znngvereeniging zal n s Woensdag plaats hebben Het programma vin lt men onder de advertentiéu dat mrj Kempner uit Rotterdom hare medewerking heeft toegezegd zal ongetwijfeld met genoegen worden vernomen door allen die haar vroeger hoorden Wij vernemen dat het getal buitengewone leden contr ƒ 2 60 met introductie van eene dame nog beneden de raming is gebleven Dit vertvondertons niet daar menigeen zal gewacht hebben tot de eerste uitvoering met zich aan te melden Het is gelukkig dat daartoe bij den Heer de Schepper nog gelegenheid bestaat moge er door velen gebruik van worden gemaakt Het wetsontwerp tot regeling van het onderbond van historische gedenkteekenen en het verteenen van subsidien voor het onderhoud en de instandhouding van gebouwen die oudheidkundige of kunstwaarde hebben bevat onder de monumenten tot wier onderhoud en instandhouding subsidien kunnen wofdes verleend de geschilderde glazen in de kerkalhier In de zitting der Botterdamsohe Arr Rechtbank van Zaterdag werden o a de volgende personen veroordeeld J S wonende ie Gouda bekl van diefstal van een paar laarzen tot een half jaar gev cenz H V L wanende te Gouda bekl van diefstal van diverse goederen tot 1 maand gev eenz A V d H wonende te Gouda bekl van moedw slaan tot 16 dagen gev eenz en 8 boete of 1 dag gev eenz Zaterdag 17 dezer des morgens ttn 11 ure is door den keurmeester N Simons bij D Dongelmaui genomen maar ook Z M de Koning heeft aan den Voorzitter den burgemeester der houftstad verzocht om aan dc gemeenten waar bijdragen z jn bijeenverzameld ten behoeve van dot Nationaal Huldeblijk daarvoor den dank van Z M over te brengen De Voorzitter meenende dat hij beter aan den hem opgedragen vereerenden last des Konings zou kunnen voldoen door de Commissie daartoe uit te noodigen die met hem zich tot eene Hoofdoommissie tot dat doel had vereeuigd heeft daartoe het voorstel gedaan dat door haar ia aangenomen Bij hare circulaire kw jl de Hoofdcommissie zich van deze taak Aan de Memorie van Antwoord op het verslag over de begrootiug voor 1879 is het volgende ontleend De Minister heeft het ongeraden geoordeeld en onvruchtbaar tevens om reeds in de eerste dagen van ziJn bestuur al zijn plannen en voornemens aanstonds in het breede te ont onwefi en aan te kondigen nog eer hij zelf den tijd had knnoeu vinden ze in allen deele uit te werken ten einde de bijzonderheden zoo nauwkeurig mogelijk te beoordeeleii Hij betoogt echter dat de groote geldelijke offers voor ans defensiewezen gebracht geenszins vergeefscb geweest z jn Men mag toch niet voorbijzien dat ten opzichte der doode weermiddelen reeds viSor vijf jaren een vaste regeling verkregen is en dat het bestaande leger ofschoon bet in vele opzichte zal behaoren te worden gereorganiseerd toch onbetwistbaar de stof voor zoodanige reorganisatie oplevert terwijl in het lot van den soldaat menige verbetering is aangebracht H j heeft zich mede niet kunnen nedei leggen bij de plannen voor legervorining en organisatie van z ju onmiddelijken voorganger voor zoover die hem z jn gebleken Thans staan de beginselen der te ontworpen wetsvoorslellen in hoofdzaak vast en de organisatie eudislocatieontwerpen liggen zoo goed als gereed Deze laatste rnsten op het verkrijgen van grooter troepeneeuheden te leggen in vaste garnizoeoen en meteen meer gelooaliseerde militie De Min vleit zich dat de kamer de wijzigingen der militieen sohutter jwetlen in het volgende zitlingjaar zal kannen behandelen Eerst uailat over deze gelegenheden zekerheid zal zIjiT etkrrgeu zal bet vraagstuk omtrent de organiéatie der levende strydkrachteu b j de wet r ip zijn vqpr beslissing Van een algemeen departement von Nationale Verdediging waarbij leger vloot en troepen voor Indisohen dienst alle te zamen onder éeu zouden worden gebracht desnoods onder een oiviel persoon verwacht de Min geen heil Bü enmalatie ran departementen on teer veel aan niet verantwoordelijken moeten warden overgelaten en ook daarvan een gevolg zijn dat de budgetten zouden stagen Dergelijke organisatie onzer levende strijdksachten is dringend noodig De voorbereiding daartoe is dadelijk na zijn optreden door onderhanden genomen B j die organisatie gaat h j van het gronddenkbeeld uil dat het staatsbelang uiet medebrengt de gelederen van het leger nagenoeg uitsluitend samengesteld te laten blijven uit de lagere standen der maatschappij b j welke in den tegel de verslandsontwikkeling het brperktat is Het is s Min ernsti streven al datgene te doen wat strekken kan om bepaaldelijk den dienat b j de militie voor ieder die geroepen wordt om hem te vervullen zoo min bezwarend mogel jk te maken Bij aansporing tot lolsverbetering van den soldaat wachte men zich echter voor overdrijving ook met bet oog op de finaudiëele gevolgen Als een voorstander der verbetering van de kazerneering voonil uit een hygiënisch oogpant was het hem aangenaam in het Voorloopig Venlag de verzekering te zien neergelegd dat bij te z jner tijd op de daarvoor noodige gelden zal kannen rekenen Dit geldt ook de behartiging van de materiëete belangen der officieren Hij is overtuigd dat sommige tractementen allhans die van ne kapiteins dringend verhooging eischen Garnizoensveranderingen worden zooveel mogelijk vermeden zelfs bij bevordering van de officieren doch geheel te ontgaan zijn z j niet Schadeloosstellingen zouden Ie veel uitgaven eischen Zoadraz jn stelsel van vaste garnizoenen zal zijn in werking getreden zal echter garuizoensveraudering voor een officier tot de zeldzaamheden behooren Aan den wenscb van sommige leden die aandrongen op publiciteit b j de olüciers ezamina is sedert de regeling van hel onderwijs bij de Kon Mil Academie ten deele voldaan Het bevreemdt den Min dat men gemeend heeft in dit budget een alrekkiug tot uitzetting der gewone uitgave op te merkeu De juiatheid der redeneering waarop die roeening gegrond werd mag met recht worden betwijfeld Immers het verschil van ƒ 163 000 ten gunste van 1877 werd verkregen door een niet als juist of billijk te beschouwen vergelijkiug Bij bet beantwoorden der b jzoodere aanmerkingen omtrent enkele posten geeft de Min onder meer te kennen dat vermeerdering van het aantal adjudanten van den Koning met de adjudanten van w jleu Z K H Prins Hendrik een zaak is waarin zijn Departement natuurlijk niets te zeggen heeft gehad Instemmende met de zienswijze dat de officiereu om geschiktheid te behouden niet te lang aan den actieven dienst bij den troep moeten worden onttrokken kan de Min evenwel voorshands geen bepaalde toezegging doen omtrent de toepassing daarvan voor de adjudanten des Konings Voorts verklaarde de Min dat aan de betrekking 1 van waarn gouverneur der residentie geen bezoldiging is verbonden dat zij sedert een reeks van jaren aan fea opperofficier van het garnizoen en thans aan den plaatselijken kommandant is opgedragen dat de instructie voor den gouvernenr vastgesteld bij Kon besluit van 22 Maart 1849 herziening vereischt De groote militaire manoeuvres zullen dit jaar plaats hebbeu in de tweede week van September In het Ëngelscbe tijdschrift Engineering lezen w j het volgende De Londensche brandweer zal binnenkort opnieuw twee lichte stoombraodspuiten van de heeren Merryweather k Sons van de nieuwste verbeteringen voorzien in gebruik nemen Deze machines schijnen zoowel in Engeland op het vasteland bij de brandweer zeer gewild te zijn Te Oxfort waar men sedert de vernieling van de Shakespesre bibliotheek steeds meer bedacht is op bescherming van de vele beroemde gebonwen dier stad heeft men besloten de plaatselijke brandweer van zulk een stoombrandspiiit te voorzien nadal een nauwgezet onderzoek bij de verschillende brandweerkorpsen ingesteld de overtaigiug bad gegeschonken dat deze stoomspuiten door baar consiructie nagenoeg geheel voor beschadiging gevrijwaard zijn een dergelijke spuit te Coventy kostte gedurende een tijdsverloop van 7 jaren slechts £ 11 aan onderhoud De bekroning met twee gouden medailles die den heeren Meftyweather Sons op de Parijsche tentooustelling te beurt viel blijkt dus te worden bekrachtigd door het oordeel van hen die volkomen vertrouwd met de praclische eischen van een goed ingerichte stoombriindspuit daarover ijn geraadpleegd In het weekblad De Neder Ftluae dringt een onparlgdige er op aan dat dr L Mulder aan het publiek de grieven mededeelde welke hem bewogen hebben om terug te komen op de toezegging van zijn laudbonwbibliolheek eenmaal eigendom te doen worden van de Rijkslandboawschool De onpartijdige wijst er op dat die school waarschijnlijk nog vele jaren genot van de bibliotheek zou kunnen hebben nadat de personen die dr H inhamaan bejegenden van dit wereldrond verdwenen zullen zijn De inrichting l jdt alzoo onder de wraakneming niet de personen die er aanleiding toe hebben gegeven Het internationaal post congres dat in dit jaar te Londen gehouden lal worden wordt den lOn Juni geopend en zal tot het einde dier maand duren De agenda der werkzaamheden is veel grooter dan in de vorige jaren Al de Stalen die deel uitmaken van het post en tclegrsaf verbond zullen daarop door twee of drie afgevaardigden vertegenwoordigd zijn China en Japan zullen voor het eent op het congres vertegenwoordigd z jn De zittingen zullen uiet publiek zijn maar een verslag zal daarvan openbaar gemaakt worden Het uitbrengen van de stemmen zal per Staat geschieden hoe groot het aantal afgevaardigden daarvan ook zij De verschillende telegraafmaalschappljen zullen evenzeer door afgevaardigden vertegenwoordigd worden maar deze Inalsten zullen slechts gehoord worden in de quaestiën die hen rechtstreeks betreffen De vrees door sommigen reeds sedert eenigen tijd gekoesterd dat Indiê een nienwen hongersnood te wachten heeft bl jkt thans gewettig geweest te zijn Het transport koren dat naar Kaschmir alwaar de hongersnood reeds heeracht op weg was heeft de bestemming niet bereikt gedeeltelijk doordat de aan de expeditie door geweteulooze speculanten allerlei hindernissen in den weg werden gelegd Die speculanten moeten meerendetls gezocht worden onder de hovelingen van den Maharadsohah waarvan velen groote graanvoorraden hebben opgekocht om die naderhand met woekerw nsien te kunnen afzetten In de Neder Betuwe staan de kerseboomen prachtig in bloei zij schijnen door het gui e weder en de nachtvorsten nog weinig geleden te hebbeo eu geven vooralsnog uitzicht op een goed gewas Met de rogge is het anders gesteld deze heeft door de koude veel geleden en is in plaats van in de aren te slaan nog schraal en laag bij den grond Ook gras is er weinig terwijl vele vroege aordappelen die reeds op ryeu standen ziju afgcvroren In Willis Booms werd dezer dagen ander voorzitterschap van den prins vau Wales het jaarlgkach feestmaal gehouden van de huurkoetsiers vereeniging De prins bracht een dronk uit op den bloei der vereeniging en hield daarbij een lofrede op de eerlijkheid van de Londensche Cabbies In t vorige jaar hadden de koetsiers 16 a 17000 voorwerpen die in hunne rijtuigen vergtten waren aan de politiebureau s teruggebracht De gezamenlijke waarde van die voorwerpen bedroeg omstreeks 20000 p st Wel wordt beweerd dat een cabman nooit een parapluie terugbrengt maar daarvan is hun geen verwijl te maken zeide de prins want iemand zonder parapluie moet wel bij regenachtig weer tot een hUurrijtuig z jn toevlucht nemen Ër zijn thans 11 a 12000 huurkoetsiers in Londen en in den loop van een jaar wordt er 4 a 5 millioen p si voor zitten met hunrrijtnigen uitgegeven Het onderetenningsfonds der vtreeaiging dat tijdens den maaltijd een bedrag 1400 p St aan bijdragen ontving kent aan huurkoeUicrs die uiet meer iu staat zijn om hun werk te doen pensioenen toe tot een maximum van 12 p St verstrekt kleine voorschotten tot zeer matige renten en betaalt de rente voor onschnldig aangeklaagde koetsiers Ëigen anlig is rie petitie van de dames de la balie te Nizza tegen de voorstellen van den minister Ferry Zij luidt Afgevaardigden Men vertelt diit gij de broeders en de zusters die onderwijs geven uit Nizza wilt wegzenden Om Gods wil laat deze menschen toch met vrede wij zijn met hen tevreden Zij onderwijzen onze kiuderen geven hun een goede opvoeding houden Zondags toezicht over hen bezoeken ze als zij ziek z jn wat kan raen meer verlangen Misschien zendt gij ons wel mooie heeren en dames die eindigen met elkaar te trouwen Dat zou heel aardig zijn maar wij weten wat w j hebben en willen dat liever behondeo Ook zegt men dat gij in de school van geen godsdienst meer wilt weten Goede GodI dan zullen onze kindereu er nooit meer iets un hooren Onze mannen zijn aan hun werk wij zelven zijn den gebeelen dag op de markt of aan onze bezigheden zonder de scholen zouden er alleen hsidenen bij ons ziju en toch hebben onze jongen een weinig gmlsvrucht noodig deugnieten worden zij toch vroeg genoeg Dat geldt nog meer vau onze meisjes Ëen meisje zonder godsdienst beeft men nog nimmer in onze streek gezien Iu de dagen der republiek mag de stem des volks en zelfs die der vrouwen niet ongehoord blijven Wij verzoeken u daarom omdat alles toch goed gaat niets te veranderen en ons voor de opvoedig onzer kinderen te laten kiezen wie ons bevalt Het adres is in het dialekt van Nizza geschreven Laatste Berichten Berlijn 19 Mei By de voorizetting der beraadslagingen over het ontwerp tarief van invoerrechten heeft de Rijksdag de tolrechten op ertsen edele metalen en vhis gelijk die in de regeeringsvoordracht zijn veorgesteld goedgekeurd Morgen voortzetting Brussel 19 Mei De heer Auspaeh burgemeester van Brussel is heden oehtend ten 11 aur overleden Parijs 19 Mei In de Kamer heeft de heer Cusse tot den minister Jauregniberry eene vraag gericht over de benoeming van ambtenaren in de Koïonicil Hij berispte de keuze van den gouverneur van Cuchin China en anderen Jauregniberry antwoordde hij verdedigde de bedoelde ambtenaren en stelde de perscneele quaeseie van vertrouwen Hij verklaarile bereid te zijn het ministerie te verlaten zoo de Kamer zijn geilrag afkeurt Casse verdedigt zich en ontkent dat hij den minister zou hebben willen aanvallen Het incident loopt daarmee af Lockroy leest den brief van den aartsbisschop voor eu zegt dat die beleedigeud ia voor de ministers Parijs 19 Mei Lockroy heeft in de Kamer geeisoht het iu beslag nemen der tractementen van de weerspannige geestelijkheid en de soheiding van Kerk en Slaat Jje minister Lepere heeft in z jn antwoord verzekerd dat de regeering eeasgeziud is met betrekking tot de wetten van Ferr j en Wat betreft het bieden van weerstand aan de geestelijkheid De regeering zou in hare taak tekort schieten zoo zij de rechten vau den Staat in hel concordaat en en de organieke artikelen beveseigd niet deed eerbiedigen Zoo ae woorden die men aau den aartsbisschop von Aix toeschrijft werkelijk gesproken blijken te zijn zal de aartsbisschop voor de bevoegde rechters worden geroepen Lockroy zegt den minialer dank en hoopt dat diens verklaring uiet zuiver platonisch zal zijn