Goudsche Courant, vrijdag 27 juni 1879

0 die hier ia de laatste jaren niet verscheen Behalve deMn oiions komen de geivone vermakel kheden waaraan echter de schouwburgtent van de heerea Judels en Bouwmeester lal ontbreken daar eerstgenoemde op tijn lauvarea i goaa rusten tu laatstgenoemde lid werd dei vereeuiging Het IM Ifteneel Oveniohi dtt uilgebraiAte steaaen ia het Hoofdkiesdistlict Gooda opgekomcD kifzers Onderkindittrictea gotal kiesen eerste atemaing beratemmiag Gonda i 7 sn 868 Oudewater 73 62 Hekendorp S6 21 15 Ijangeruigeweide 4S IBl 26 36 Bodegrarea 11 122 Fanekop 126 16 19 Wotrdea 179 108 123 JElietveld 37 29 32 Waarder 61 38 42 Barwouts waarder 27 20 20 Boskoop 105 86 73 Zwammerdam 79 46 47 Aarlanderveen 138 83 86 Alphen 168 133 111 Waddlniveen 152 103 106 Zevenhuizen en Mocr capelle 118 90 104 Bleiswyk 64 63 48 Bergsdhenhoek 59 33 33 Beeuwqk 129 68 59 Mpordrecht 85 61 63 Kieuwerkerk a d IJsel 70 36 62 Caoelle a d IJsel lekkqkerk 65 120 35 66 48 95 Krimpen a d Lek 66 39 47 Ouderkerk en Krimpen a d IJsel 117 66 94 B rkedWoude 3S 22 27 Qciaderak 64 21 36 Sehoonhoren 171 126 130 Stolwük 116 46 91 Bei ambacht 123 71 93 Anmentol 28 23 26 Haastrecht 78 63 60 Vlist 31 23 19 Zegveld 69 26 42 Uuwhotea en Snelre waard 111 3 SI MoBtfoort WiUeskop en Veldhuizen 120 66 61 3650 2303 2635 6is1erenmiddag ten 2 uren z a van Sotterdam lüer aangekomen 7 wagens met zigeuners die van plan waren zich tijdelijk te Utrecht Testi en of zoo aaar geen vergunning werd verkregen nttar Arnhem door te trekken Be politie alhier heeft hen de stad door en uit ieleid VEBGADBRÜTO tan dm GEMEBOTBHAAD Vrgdag deo 27 Juni des namiddags ten 1 ure Un Made ta behandelen Het adres van eenige ingezetenen der gemeente omtrent eene verandering der Doelenbrug en vouretel betrekkelp de brug aaa de Hanepraaisluis Xeii voontel tot uitbreiding van het balppersoneel aan de Tweede Burgerschool voor jongens Voortzetting der behandeling van de ontwerpverordening op het bouwen enz Se rekeningen der gesubsidieerde instellingen van weldadigheid dienst 1878 Ds rekening der stedelijke beleenbank over 1878 i De missive van de kamer van koophandel en fcbrieken over het stoombootéu veerhuis aan de Vest Het verzoek van A Jonkheid tot aankoop van een stuk grond aan de Crabetbstraat De instructie voor den zwemmeester aan de badin zweminrichting Te benoemen Ben librgemeester Een iiulponderwgser aan de Tweede Burgergohool toot jongnw Sen atembureau voor de verkiezing van leden voor den gemeenteraad Te Berkenwoade is tot lid ran den gemeenteraad benoemd de heer A Boer ter voorziening in de vacature ten gevolge van het overlijden van den heer I Kaphfijn De colleote ten behoeve van het fonda tot aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden heeft opgebracht in de gemeente Ooaderak 14 32 en in de gemeente Berkenwonde ƒ 11 6 Ds Ind ince Beige zegt Het bericht dat Keidp en der direotenren van de J ritaaiucie UantUlner emiging van Rotterdam regds aan het Nedetlandach Gouvernement op de d nrt C 8 nv ag was uitgeleverd is eene vergissing Kerdgk is nog in de gevangenis der PeliU Carae Hg heeft zich in oassati voorzien tegw de beslissing van het U Z If de koning zal morgen des voormiddags ten 10 ure de oomOiissie uit de Eerste en ten lO i ura de deputatie uit de Tweede Kamer der SintenGeneraal belast met de aanbteding van adressen van rouwbeklag door beide staa slichamen ontvangen Gisteren den dag vcSor de begrafenis van wglen Z K H den Prins Tan Oranje had men tot veler voldoening gehoor gevende aan den van verschillende eÜ den geuiien wensch de gelegenheid opengesteld voor alle belangttelleuden om nog een laatsten blik te werpen op het Ijjk van onzen zoozeer betreurden Kroonprins Uit den Haag vernemen wy dat de Ministers Kappeyne en Tak besloten hebben hun aanvraag om ouialag terug te nemen iltdJ Cl Het programma van het 16e Christelgk Nationaal Zendingsfeest te Wolfbezeu den 2 Jali te houden is thans in druk verschenen De heeren A W bnron van Brakell Doorwertb en A W baron van Borssele te Ëde stonden welwillend hun landgoed voor dit feest af De feesltreiu vertrekt van Gouda s morgens te 6 40 uur en komt te 9 10 ure te Wolf hezen aan s avonds te 7 15 uur keeren de Gondsohe fëestgenooten terug en komen hier te 9 40 uur aan De feesltreinen en de gewone treinen houden stil bij hel station Wolf hezen vanwaar men in 16 min op het feestterrein konit Het uur der twee slotreden welke s avonds worden gehouden is zóa gekozen dat iedereen tour het vertrek van zijn trein er een kan bijwonen Niemand behoeft dus ongerust te zyu dat h j te laat zal komen Door tw e toegangen komt men op het IMrnii Niemand wordt toegelaten dan op vertoon van een programma of toegangbe ye hetwelk voor ƒ 0 40 bg de ingtmgen te rerkrggen is Op vier spreekpUatnen worden op verschillende uren toespraken gehouden De banken bij de spreekplaalsen zyn bestemd voor ouden zwakken en vrouwen men mag er niet opstaan Geneeeknndige hglp Is te verkrijgen aan de ambulance welke niet vér van de cautine slaat De dootoren dragen een it rozetje met groen hart Het is veHxxlen in de feesttreineo te zingen waaneer deze aan de verschillende statioHS stilhouden te rooken by de spreekplaalsen wanneer de toespraken worden gchoudeu brandende sigaren weg te werpen en sterkedrauk te gebruiken Aan de bewaarplaats voor kleine goederen kan tegen betding van 10 cent voor elk stuk te voldoen met twee kaartjes voor mondbehoeften kleedingslukken en andere kleine voorwerpen ie bewaring geven Er is gelegenheid tot stalling en om zieh te verfrissohen en de noodige spq en drank te verkrggeu De Indische gamel g speiers worden Zondag te Arnhem verwacht Overdag zullen zq verbigf houden in een daarvoor in Indischen stijl opgetrokken gebouw op het feestterrein der tentooosielling terwql zij wegens het gure klimaat des nachts een woning in de stad zullen betrekken Men sohrgft aan de ladtcie CV Het is goed weer voor het gras de bloemkool en sommige andere groenten die nu ruim aankomen Voor het rijpen der aardappelen souden minder ware regenbuien gewensoht worden voor den hooibonw in het geheel niet en voor het gewas der sngbooneaen augurken is het niet genoeg zomer De rozen die het beat met w regen en donkere lacht ontluiken bloeien overheerlgk In eene Amerikaansohe Causerie iu het HanieUUad leest men het volgende NtK Yori 8 Juni 1879 Zooals verwacht werd is de familie Fincoffs uit Rotterdam Zaterdag 23 Mei jl per Bngelse en Steamer Oermanie alhier gearriveerd De Botterdamsohe catastrophe had bg menigeen een zeker voorgevoel van deze overkomst verwekt en nauwlgks trilde het sein der eerste noodtgding door den Atlantischen kabel of deze en gene sprak met ▼ eelbeteekenend oogknippen binnen veertien dagen komt ge hem hier op den trottoir tegen De officieele berichten bevestigden dan ook weldra de officieuse gissingen er zonden zelfs eenige maatregelen genomen zgn en men vermoedde da de overkomst van den Hollandschen ambassadeur uit Washington die gedurende eenige dagen in het Buckingham Hotel vertoefde met de zaak in verband stond Genoeg Zondagmorgen begaf de sherif van NewYork zich aan boord van den Germanic en t scheen dat mevrauff Hncoffs lUe t ent werd aangetproken ontkende iemand van dien naam te weten Doch zoo niet de heer Pinooffs zelf Ik kSn t niet ontkennen antwoordde hg op de navraag van den sherif dat ik Fincoffs ben maar ik zou u iu uw eigen belang aanraden teer Tooldehtig t wezen mat eenigen offloieelen maatregfel t genover mg want vooreeirt is t Zondag en is dtts alle reohtiing n voor civiele zaken verboden ea bovendien als pe mij spreken wilt bcB ik te aller uur tet uwe dtepositie of liever wend u tot mgn advocaat hier is zijn adres De minister van bnitenlandsohe zaken te Washingtoii Met deze aanmoediging kon de goade sherif huiswaarts keeren en daarop verliet de beer Fincoffs met zgne familie de boot Hg had zeer weinig bagage bg zich daar hg de voorzichtigheid had gebruikt alles afzonderlgk te zenden zoo zelfa dat mevrouw Fincoffs het op de reis gebruikte linnengoed in een doek bg elka r had gehouden zonder verdere berging Maar toch schfnt het dat men hem nog van zeshonderd dollars U een tgner valiezen heeft kunnen ontdoen De heer Fincoffs woont nu op comfortable appartementen in de oulaiddellgke nabgheid van Bigot s prachtig nieuw opgericht ijssalon en van Brewster hall waar onlangs de kiudcrlentoonstelling gesloten is door moeders en kinderen zander vergoeding en zonder prgsuitdeeling op straat te zetten Verleden Zondag den 31steu Mei heeft hij met zija vrouw een toer gemaakt door Central Park in een open rgluig Misschien bevatte de woordspeling van een der avondbladen dezer dagen wel waarheid dat de heer Pin0ofh bier is gekomen omdat hg bevreesd was voor itantloaS boeien Door den heer dr Kuyper die het beroep alspredikant naar Amsterdam niet beeft aangenomen IS dut besluit bg brief aan den Slaiukard gemotiveerd Dr Knyper is naar Vichy gegaan om zgne geneesheeren aldaar te raadplegen en deze hebben de vermoeienissen aan het prediknmbl te Am lerdain verbonden zoo nodeelig voor zgn hart en hersenen verklaard dat een spoedige dood het gevolg zon zijnvan het aannemen van het beroep Bovendien loude waarneming van het predikambt voor hem tochvan korten duur zgn wyl den heer Kuyper te Amsterdam een werkkring van beperkter omvang hoogleeraarsambt in de theologie in het voomitliobt is gesteld De Scheveniugsche vissohersvloot t w alleen de bomsohepeu en niet de booten bcsomde in den publieken afslag aan veiaohe visoh gedurende hetdieuatjoar 1878 7 een bedrag van ƒ 306 133 76 tegen 244 0S3 66 in 1877 78 alzoomeer 62 07U 20 Als men nu iu aanmerking neemt dat enkele schuiten de vissahery niet hebben uitgeoefend dan zon men de uilkomst rcdelg k kunnen heeten toch komt zg ingeen verhouding tot vroegere jaren toen men meteen zoo groote vloot zeker 500 000 brsomd had De afrekening met de visschera is ook geheel uit dehand gevallen in stede van de knslen der scholvisscberg te dekken is elke schuit gciiiidjeld 150 te kort gekomen mukendcover 200 taartulgen SOUOO 5 Het ly V i R betuigt zijne teli urslelliug over de mededeeling die dr minister van justitie Vrgdag jl in de Eerste Kamer deed dat het nilzicht op een aitleveringstructant met de Vereenigdc Staten van NoerdAmerika vervlogen schijnt Betlroevend is het volgens het W v k R op te merkeu dat de regeering der Vereenigdc Staten zich voortdurend weigerachtig blijft betoonen om een traktaat tot uitlevering van misdadigers met Nederland an te gaan Het W V h R wyst er op dat hetgeen de minister in de Eerste Kamer gezegd heeft omtrent het belang dat voor alle volken gelegen is in de zekerheid der bestraffing van misdaden zijne bevestiging vindt ii ile dagel ks zich uitbreidende buitenlandsche litteratuur omtrent de uitlevering Nog moge veel verschil van gevoelen bigven bestaan omtrent de gevallen waarin uitlevering behoort te worden toegestaan en de voorwaarden waaraan de inwilliging van bet verzoek tot uitlevering is onderworpen er versohgnt bgkani geen geschrift meer over de uitlevering of het ia geschreven in de richting die met de eisohen van het recht en het algemeen belang overeenstemt maat die thans alleen teu onzen aanzien door de regecring der Vereenigdc Staten schgnt te worden verlaten In het algemeen maatscbappelgk belang vertrouwt het f t h B dat de regeering zich door de buiten hare schuld geleden nederlaag niet zal laten terughouden om in een waardig betoog de regeering der Vereenigdc Staten te berinneren hoe door deze handelwgze èn de Nederlandsohe èu de ajgemeene belangen worden benadeeld Op den dag dat de keizerlgke prins door da Zoeloe s werd vermoord onderging zyu oude leermeester Filon te Farqa de vreeselpe bewerking van trepaneering Ten gevolge van die operatie i Filon blind gntatiea f zya toea d ia van dien AtMSJ dat rtwi den qgelukkigen ipap d n dood des pr OMn giet hSrft dnrven mededeelen De veueltgiitng nqr aÜMieiii 6 der Mannen van Beteekeuis in onze dagen te Haarlem bg Ijeenk Bü het afdeeliugsonderzoek van het wetsontwerp regtleode de verguaniageu tot den aanleg en d verbetsitng van wegen en vaarten stemde de meerderheid met den Minister in dat de behoefte aan wettelijke regelen voor de verleening van oonocssi€n sedert kngen tgd is gebleken en dua dringend rerTuUing eischt Eene minderheid achtte het stellen van vootscbriflen by de wet overbodig daar het eene materie geldt waarvan de regeling geheel aan het uitvoerend g zag moet worden overgelaten Sommigen meenden Oat de Minister de ooncessién willende regelen zich het veld te zeer had beperkt BUrdaar worden sommige zaken van belang die hier te lande ook bij concessie pl en uitgevoerd te worden van de regeling aitgesloien Bovendien meende men dat niet had mogen worden vernieuwd de regeling van t gebruik van en den dienst op wegen en vaarten aaor wover dsaeniei gevonden wordt in t weUoctwerp op de openbare middelen van vervoer De vergunningen tot aanleg van aegen en vaarten schuil ook niet in baren geheelen omvang geregeld Hetitelsel des Ministers coucessieverleeuing bij de wet vond bg vele leden bezwaren Betreurende dal de toelichting op dit hoofdpunt zoo bijzonder onvolledig is meenden zg dat bet stelsel van den Minisier Tborbeeke vergunning door de Begeering en hare organen de voorkeur verdient boven hetgeen thans wordt voorgesteld In een rapport aan het Engelsche Parlement overde ooraken van de crisis waaraan tegenwoordig delandbouw Igdt komen opgaven voor van de prijzenvan verscheidene laudbouwprodnoten Sedert 1828 Sedert 1846 liepen de prgzen leer uiteen In 1847 was de prys van een quarter tarwe iets minderdan 3 becloliter ruim 60 shillings In 1848 60 sh in 18 88 iu I8S3 63 in 1864 It in 1866 bereikte hg het hooge oyfer van 74 sh 8 d Sedertdaalde hg tot 40 sh in 1866 om weer tot i teryzen in 1868 In 1877 Was de pr s 66 ih in 1878 46 De prijzen van haver en rogge hebbenook groote aohommelingen ondergaan doch staanthans op een punt dat niet v tl verschilt van dehoogste prysen die sedert 1845 gemaakt zgn Zgnde tarwe prüien bgzonder laag ze zijn toch altijdnog hooger dan in verscheidene vorige jaren waarinde ingevoerde hoeveelheden veel geringer Waren en men er niet zoo over rit p dat de belangen van den Eiigelsohen landbouw in gevaar waren Welke ook zegt de Seonomüt do oorzaken van de erkende wiiisuTerving in den landbouw mogen zgn het isi d it men die niet moet toeschrgven aan een prys cerlaging die uit de groote vermeerdering der bui tciilandschc aanvoeren ontstaat Men moet dan ook niiiet in een herstel der beschermende rechten het geneesmiddel zoeken voor de kwaal waarover men klaagt Iu de Hccmomüle FranfaU wordt melding gemaakt van een gerucht dat rou bekend scheikundige kan wicii men verscheidene uitvindingen te danken heeft het middel zou gevonden hebben om den prgs van het gas op de helft te brengen tegelgk met aanzienlgke versterking van het luMitvermogeu de nitvinder zou zegt men echter wachten met de mededeeling van zgn geheim totdat de k insen der mededinging van de eleetrisohe verlichting de ga moatschiippijeu zuilen hebben gedwongen zgn hulp in te roepen In de maand Mei kwamen in Rusland niet minder dan 1730 zware branden voor die gezamenlijk eene sebaile veroorzaakten vun twee roillioen roebels De lohadc gedurende de jongste zes maanden In Bnsland door branden aangericht beloopt bgeengerekeiid meer dan dertig millioen roebels Verreweg de meeste dier branden moeten beschouwd worden als door de nihilbten te z jn aangestoken Betreffende de ontvluohting van Fincoffs merkt de schrijver van een ingezonden stuk in het VireeUiek Bagilttd op dat men den voortvluchtige wellicht nog te Queenstown haven van Cork had kunnen arresteereu Evenals alle andere msilbooten toch nam nCemaiiic waarop P zich bevond haar weg door het lersche kanaal en legde na 19 uren stoomens le Queenstown aan om de laotste lersche mail te ontvangen Dat de Oermank te Queenstown zou aanlagen kon niet onbekend wezen al woa het maar omdat iedereeb zi 4i qg heug dal de ke kende t Kint joist te Q té elfder ure gevat is het staat bovendien in alle aankondigingen van rselieepegelegenheden voor de maand Mei tt leica atbv iu bet bekende reiaboek van Bradihaw voor Mei waar de Gennantc voorkomt als zullende ver trekken Donderdag van Lieverpool en Vrijdag va Qnsenstown Uet handelaschip Oernumic genoot iioak geen privilegie van exterritorialiteit dan op de hooge zee in de Britsche wateren was het argeheel aan de Britsebe jarisdictie onderworpen De schrijver van het stuk stelt ten slotte deze drie vragen Ia soms de Gervunic van de aan gcgeven reisroute afgeweken en heeft zij niet te Queenstown aangelegd i 2 Zoo ze wel te Q ge weest is heeft men dan beproefd aldaar Fincoffs aan te doen houden 3 Zoo neen waarom dan niet In een ingezonden stuk van de Belu dtt Parlemenl wordt door eea Haagschen correspondent eeue Iw sohryriog van Prins Alexander gegeven die allezins gunstig mag orden genoemd De schrijver zegt dat d Prins zeer vertrouwd ie met de Nedérlaudsche grondwet dat hg dikwijls de zittingen van den Raad van state heeft bggewoond en de verschillende lakken van staatsdieuat aan een grondig onderzoek heeft onderworpen Dinsdag j I deed zich Ie Harlingeneen verschijnsel voor zeker eeuig iu zyne soort De nieuwbenoemde hnlpootlerwijzer K eenige dagen vroeger aan eene der gemernlescholen i dienst getreden bleef dien middag te twee uur in gebreke voor zyne klasse te verschgoen De hoofdonderwijzer der school die naar de reden van dat wegblijven onderzoek deed vernam toeq dat d petsoon in kwestie eenige oogenblikken te voren met den sneltrein van twee nar met pak en zak naar zyne vorige standplaats was tcrnggeieisd Ia Brandfoid axid een geKtel jke opgeroepen om te verscbijnrn voor het gerecht des voormiddags ten 2 ure wegens het met voldeen san de belasting Ab een getrouw onderdaan volgde hij de letter eu kwam des nachts ten twee nrs aan het gerechtshof waar hij natuurlijk niemand vond Tuen eindelijk des morgens de rechters kwamen waren zij niet alleen in de oumogelqkheid de vroege komst des twklasgden te laken maar IfaMten jj aMk im isoh om schadevergoeding door den geestelijke ingesteld billijken In de algemeene vergadering der Maatafknppy tot Nut van t Algemeen op Vrgdag 4 Juli e k e houden ztdlen o a worden Iwhandeld 1 aen voontel ran bet boefdbestnnr oo een subsidie van 1000 voor da noordpool expediiie toe te staan een voorstel om ƒ 600 bij te dragen voor de oprichting van een gfaitielit voor weezenverpleging door de Maalsch tot opvoeding van weezen in het huisgezin een voorstel tot benoeming eener commissie van deskundigen tot onderzoek van het drinkwater hier te lande een v oi atd om de noodige Iden toe te staan om 16 Jongelingen in staat te stdien buitenslands hun vakkennis te voltooien Toorts sullen tengevolge van voorstellen der afdeelingen Dordrecht Rotterdam en Oudurdendam de quaesties der schoolspaarbauken ran het zangonderwgs en de beteugeling vsn het draukverbruik ter sprake komen Omtrent d u Jaatate aangelegenheid heeft het Hoofdbestuur zich reeds in Januari jl ingevolge deo wensek der afdeeling Ten Boer met eeu verzoek om maatregelen ter beteugeling van het misbruik van sterken drank tot de Regeering gewend In de Vereeaigde Stnien vin Kooxf AmarSa is onder den titd van Verordening tef bescherming vnn de melkel be tten Ier voornmitig van vervulscbing en ter verzekering van den hiudel in boter eu kaas een verordening in het Icviu getreden do strekking Heeft te voorkomen dat dekunstboter margarine of oleoipargarinc of olie voor echte boter worde verkocht Daarop is eeue straf gesteld van 100 dollan boete De eene helft der boete is voor den aanbrenger en de andere voor de armen van het district Zeker ondernemer is voornemens te Parijs eene werildtentoonstelliug te houden van wonnermeuschen Allerlei spelingen der natuur Z41I hy ter bezichtiging stellen en reeds heeft hy 2900 personen gaeogageerd die daarvoor tullen moeten fungceren Met belangstelling verwachten de Farijtenaars den dag der Opening Welk een omvang hd e unt tan levend vee i t Amerika reeds heeft aangenomen kan o a daaruit blijken dat bgv onlangs uit Neuss iu 33 veewageus lau Amerll a afkomstige schapen werden vervoerd en wel ton getale vau 639j Tevens werden in den zelfden spoortrein nog vijfhonderd onsen aangebracht die evenals de sébapen voor Frankrijk bestemd waren De Beeret Zeit ng deelt mede dat onlangs nit Frankfort a M een nieuwe toestel nofr Wllhelmshaveu getransporteerd werd die bestemd is om in de toekomst op zee een groote rol te spelen AUe pogingen tot dusver in bet werk gesteld om gevaarlijke plaatsen in de nabijheid der kusten duidelijker aan te wijzen ook voor den nacht bleven zonder resultaat Nu evenwel schgnt dit vraagstuk opgelost te ziJn Het gecomprimeerd gas dat sedert eenigen tijd gebruikt wordt voor de verlichting en veiwarming tan spaorwegwag ona werd onder een druk van 100 pond in een boei geperst die daarna 8 zeemijlen van Wilhelmshaten op een voor de scheepvaart gevaarlijke plaats voor anker gelegd is De boei Is 30 voet lang en steekt 15 voet boven den waterspiegel uit Zij bevat gecomprimeerd gas voor 100 il i eu en nachten en moet dag en nacht branden De proeven hebben ouder opzicht van den kapitein Juiig plaats gevonden Het touwtje springen is een der geliefkoosde kinderspelen maar het valt niet te ontkennen dat het een gevaarlijk spel is want het is zeer oedeelig voor de gezondheid der kinderen en kan zelfs hun leven in gevaar brengen In de eerste pkats is het oadeelig voor den voet van het kind Door het uren lange springen op dezelfde plaats wordt de gewelfde vorm van den voet platter en breeder de enkel zwelt op en de strakke konsenbandeli die door de kinderen gedragen worden en toch reeds schadelijk zijn wordeu nog nadeeliger Het bewijs daarvoor ligt voor de hand De kousebaud die vrü stevig onder de knie van het kind is vasteemaakt zal aU het kind een poos touwtje heeft gesprongen diep in het vleeech zijn gedrongen en er een rrodachtig blauwen striem achterlaten In de tweede plaats wordt de long benadeeld door bet touwtje springen want het is duidelijk dat het stof dat niet zelden bg dit spel wordt ingeademd tóogst nadeelig is voor de longen ook loopt het kind gevaar verkouden te worden als bet zich zoo uitermate verhit heeft Menig liud dat zijn vroolijkheid verliest en aan een hollen kuch lijdt of last heeft van pija iu de borst beeft deze voorbode van aware ziekte te wijten aan ha verderfelijke springtouw Maar nog gevaarlgker is het spel voor ilc saufverleering Dikwijls verliezen er de kindewu tna eetlust door en klagen er over dat hun naa na het eten is opgezwollen dan vennagercn nj eu gevoelen zich vermoeid en afgemat Nog rreesely ker is de mogelijkheid dat door de schuxIJinx van de ingewanden een kronkeling ia den darm wordt vproonaakt die meestal doodelijk is Door dergelijke gevallen is de aandacht der geneeskundigen het eerst op hef springtouw gevestigd daar het verband tussehea oorMaken gevolg hierzeer duidelijk zichtbaar was Zelfs heeft het va lvuldige touwtje springen een zeer nadeeligen invkitdop de Zenuwen Door bet aanhoudend stoolen vande voeten tegen den grond krijgt het kind pija inden mg en in het hoofd dus onaangename aanndoeningen op de plaatsen waar zich de hersens eu het luggemerg de hoofdorgaueu van het zeuuwatelael bevinden Door gedurige verwringingen worden defijnste zenuwen in baar werking gestoord eu zoomin als een jong boompje kan groeien als het dagelyks uren lang wordt geschud zoo min kan het touwtje springen bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van het leuuwstelseL Ook heeft d ondervindinggeleerd dat door dit spel niet zelden hersenschuddingen veroorzaakt zijn die eerst nauw merkbaar later een verstomping van het denkvermogen veroorzaken en het gezicht en het gehoor verzwakken iaMenige verblinde moedft ia dan blij dat haar kind zoo stil coo bedaard o zoet mes mag erechter niet bijvoegen aoo dom gew den in maar bü zwakke en zenuwachtige kinderen openbaart lilih soms de henenontstekiug weldra in hiur vreeselyksten vorm En Ji dfn de ouders vrag a wat de oorzaak is der zlijif aii hun vroeger zoo Uoeirpd kind wat zal er W Dip de schidd van krijgen Het eten de woiilacj iudermeirje dat zekarlaag geleden het kini$Nt e$rTdten vallen en er s Ton gezegd heeft of de dokter ilie het kind uid goed behandelde en de ware oorzjiok w is toch manr het springtpit Zmdagsbtad if v d Laatste Bericb t e Berli Q 25 Jifiii De Cunamisaie vi i rapporteurs over het ontwerp tatief heeft het vao itidr Franckenstrin benirura aangenomen voor zoovct betreft de bepahi dot hetgeen ile invoerrechten en do tabaksbelasting boven een gemiddeld bednig onbi eascn over de bondsstaten zjiI worden tcrdceld liet tweede gedeelte van het voorstel sommige iuv err cbten slechts vast t stellen tot 1 April 18t l is iitg