Goudsche Courant, vrijdag 11 juli 1879

door den beer M Mn Dautzig die zeide dal er dikwijls ia dan wilde candidaten werden gesteld die feelal weinig kana van slagen hadden Waardoor dikwijls meer bedorven werd dan goed gedaan doch van den laatalgenoemden candidaat den heer Koek kon dal uiet gezegd daar hg b j de Uatste verkiezing voor een lid ran den rand op ééa Item na als loodanig zou gekozen zgnvs Zyne oandidatuur heeft dus zeer veel kans van stagen was bg ttien candidaat der Ooudteie Kieneremiging er ia geen reden waarom bij dit ook nu niet zon zgn en het zal niet mee dan consequent wezen wanneer de heer Koek ook thans hier als zoodanig gesteld wordt De beer M 8 Cats beveelt daarop den heer Mr W Hemsing aan die zoolang spr hem ksnl hem geschikt voorkomt Hg heeft nooit anders dan goed van hem gehoord Hij ii een goed adminislratenr en durft rondborstig voor zijn gevoelen uitkomen Deze candidatuur wordt bestreden door den heer Wennekes die niet weet of de heer Hemsing reeds lang genoeg in de stad woont om zitting te mogen nemen in den raad maar die in allen geval meent dat hij nog te weinig bekend is bij de kiezers dan dat zgne candidatuur kaus van sbigen zou hebben Daarop antwoordt de keer Cat dat da heer Hemsing lang genoeg hier woont om verkiesbaar te zijn en ala ontminfer van de regiitralie als t ware bij iedereen bekend ia De beer F N Maaa jr bespieekt de door hem gestelde candidatuur van den heer W Post Drost Er zgn sprekers en er zgn zwijgers zegt apr de gaaf van op z n tijd eeu goed woord te kunnen spraken is een zeer achoone gaaf die waardeering ferdient Doch apreken is niet alles Een spreker is de heer Post Drost uiet dat is waar maar bg doet evenzeer als de andere raadsleden het zqne om goede bealuiten te doen nemen om goede maatregelen tot stand te brengen Hg is voorla eeu zeer aobteoswaardig burger en met fertrouwêo beveeU apr hem aan de vergadering aan De heer P N Maas jr roert daarop weder het woord ditmaal ter aaubeveling van den hees P C Tan der Menlen Deze woont cqtt spr nog slechts kort in de stad pas 8 i 4 jaar In dien korten tgd evenwel beeft hg zich gunstig bekend maakt Spr is door den aard zgner betrekking nog al eens in andere plaatsen o a ook in den Helder da vroegere woonplaats vso den beer t 4 Menlen en daar hoonle hf steeds Met g ote achting over hem spreken Hg verfnlde ook daar de betrekking fan raadslid en xpowel ala aoodanig als in andere betrekkingen maakte hij zich zeer rerdienstelijk zoodat tnen hij leu Helder verliet dit algemeen als een groot verlies werd besohoawd voor die gemeente Dikwijls beeft spreker door sohippera booren zeggen Het is jammer dat er in den raad niet iemand zit die van scheepvaart wat af weet welnu door den heer r d Meulen te kiezen zullen wg zoo iemand iu den raad krggen Spr weet niet of de heer van der Meulen zich ceue eventneele benoeming zal laten welgevallen maar spr gelooft het wal daar g immers in den Helder waar hij zgn zaken had lok raadslid wilde zgn zul hi het bier waar hij grrne zaken heeft daarvoor niet bedauken Deer candidatuur wordt ondersteund door den beer H J Wennekes die eidë den heer v d Meulen te hebben leeren kennen als een mag met een hel Ier hoofd en een warm hart die met kracht gverde vuor wat hg voontond Met zgn tgd met zgne onafhankelijke positie itfet zijne ervaring zou hij werkelijk uitstekend op zijn glaais zijn in den raad Wel is waar zal bet mobile kosten hem verkozen ts krggen daar hij nog niet laug in deze gemeente woont maar tooh is er veel kaq dat het zou gelukken De heer H J Wennekes bespreekt daarop de candidatuur van drn heer G A Muller die ook vroeger candidaat is geweest Aft Ooudiche kietcereenifinf Hij was steeds een ardig raadilid die eene beiiiezing ten volle waard is De heer W G van Geelcn Terdedigt de candidatuur Tsn den heer P van Essen Zoalaag als spreker h m kent dee de heer tan Eseen zioh kennen als een goed burger en wordt hg verkazen dan zal hg ongetwijfeld toonen te zijn ook een goed raadslid Hg behoort tot hen die voor hun gevoelen durven wo i aan int f olgf u ie tegeoiraardige penaioenwet lOegekeiiil Oedep Staten fan Zuid Holland hebben aan de Pror Sutca al hun gcroelen te kennea g K b dat aan de hb fan Hall en JKontijn éH toegezegde subaidie Tan 1 ton moet blgfen toegelegd foor de dioognuking der plaaaen onder Beeuwjjk ok uu nadat geeu oitaicht op rjjkaaabsidk besMaL l e eomiaaie die de lukken onderzocht ia fan dezelfde meeuiug Aan het deter dagen iji druk rcraehenea Verslag Tan de tckMe algemeeae fergaderiiig van de algem Ned Vrouweufereenigiog TenelKktde op 80 Mei IL te s Hage gehouden ontleenen wy hel volgende De rekening en fcmBtwoording der algemeeue kas ioopende van 1 Mei 1878 tot 1 Mei 1379 sloot met een foordeelig saldo Tan 6i7 85 terwijl het totaal der ingekomen stortingen door de vereehilleode afdeelingen bedroeg 836 99 j loodat in kas was 1464 64 Het oyfer van het uitbetaald werkloon is 100 aaumerkelgk gedaald dat ongeveer f 4000 minder werd uitbetaald dan ten vorigen jare Het totale ogfcr bedraagt slechts ƒ 13307 69 s Hel ledental klom tot 2074 dus 89 meer dan in bet vorige jaar De afdeeliug Gouda telt 65 leden met 11 werksters Naar verhouding tot het ledental is in Delft het meeste werkloon uilbétasld daarna volgt Amsterdam n dan den Haag en Bottcrdam In vergihjkcnde iffers ullgedrakt zou de verhouding zyu voor Uilft Ift voor Amatrrdi m 13 voor den Haag ea Botter dam 10 Tot leden van bet hoofdbestuur werden herbenoemd mejufvrouw L F Wijuneudts en roevrouw A J Pols VVilkena die volgens den roosier moeiten ft reden Be Uiid Cl dcell op grond van eeu genichl mededat Pinooffs verbonden is aan the Nev Vork Herald Als hg belaat is met de stormvoorspelliugcn kan liy er in thuis c ju ofsofaoou die berichten er niet in vertrouwb iarheid door zouden winnen Misschien echter ia hij wel belast met het sobrgvrn van leadings over handelspolitiek handelsrechl politieke murulileit eu andere dergtlgke onderwerpen I Dagblad Uit Amsterdam wordt gemeld dat de toestand van den heer J H Albregt eeuignins beterende ia Met den extra trein naar Arnhem ter gelegenheid van de teutooustelling werden gisteren p m 800 pertonea uit de provinciëu Priealund Drente en Orergsel vervoerd Van Groningen uit zal op a s Zondag een pleiiiertrein rydeu In het geheel kwamen dien ochtend ongeveer 2200 pleizierreizigers te Aruhenvaan Het gymnasium Ie Groningen zal voor de eerste nasi in den volgenden cursus een meivje ouder de leerÜDgen opnemen Men schrgrt uit Leeuwarden Sedert 1 Januari tot heden zijn bij de rechtbank alhier 35 faillietverklaringen gewezen wel een bewijs dat er groote stagnatie in vele handelszaken heerscht Ouder de eigenaardigheden van de nieuwe minister van oorlog behoort het schrijven van circulaires In een der circulaires onbiugs dour den minisier den 1 Beer Poortugael uitgevaardigd schrgft hg dat bg gze van proef bij alle korpsen van het leger de aardappelen voor de aoldafbn mcuages voorloopig op kotlcu dier menages door vrouwen moet worden ffeiohild Daar het schillen op die wgze zuiniger lal geschieden en de afval minder zal zijn dan tot dusver kan de hoeveelheid aardappelen die dageIgks per man moet worden ingekocht reeds dadelgk geringvr irordeu getiteld Waarschijnlgk zullen daardoor de kosten van bet schillen kunnen worden goedgemaakt en zul levens de bgslng op de soldy vermindering kunnen ondergaan zouder de voeding Tan den soldaat te beiiadeelen Al lad lijk vefoorloovea w j ons do vraag of derl lgke zaken niet bchooreu overgelaten Ie worden tin de officieren en soldaten lelveu De goadc bedoeling des minisiers huldigende gelooven wg echter dat zgnC redeneering uiet opgaat Daar de kosten van het schillen komen voor Itkening van den soldaat die dagelgka slechts enkele ecuten traktement krijgt zoo getroost de soMiiat zich urne de moeite zgn eigen aardappelen te schillen Seeds eenige jareii geleilen werd bij een der korpwn een proef genomen om de aardnppelea door Troawen te laten sfthillen Men is hiermede uitge flbefden Toer dii rerk kon men geen vrouwen van het besta allooi krggen zoodat het stelen van aard appelen herhaaldelijk voorkiram Er is Ook meer kaus dat de aardappelen dun zullen g child worden door de soldaten dan door de rrouwen omdat de óldaten er persoonlyk belang bg hebben maar dp Trouweo niet Integendeel hebben de frouwen u some belang bg uf de Mrd ppcl n dk t schillei omdat de achilleii M ifvat voor de vipuwcn zgn Dat door dezen maattegel de hocTeelbeid aardappelen die dagelijks per man moet warden ingekocht geringer zal vaideui zal ipoedig blaken eeu illusiete zijn Antlt a Men dadt aan het D i Or mede dat de beer Wautby de directeur fan de Haagsohe tramwaymaatschappg zich gewend heeft tot Burg en Welh om bet dagelijksch bestuur te wijzen op verschillende ongevaUen sommige van niet gering belang welke op den Schereningscben weg hebben plaats gehad door botsingen tuaacben den paardeutram n den stoomtram daar waar zij elkander bijua sugden Voor de gevaren van die onmidde ke aanraking had de directeur reeds in eeu missive van den 21sten Juni gewaarschuwd De iu zgn overige adressen vcrmeldË ongevallen hadden blgkeus ilie stukken voDral ten gevolge niet onbelangrgke schade aan het materieel der Haagsohe tramway maatschuppg met indirect gev r voor de passagiers of beambte i op beide wegen De directeur klaagt echter vooral over de Snauliéele gevolgen vqor zgn onderneming Uit meest alle Europeeschc lauden worden lieriohlen ontvaugen van onstuimig nat en guur weder Te Londen zijn zelfs buitengewone bidstonden gehouden om een gunstige verandering af te smeeken De heeren W P E Bouwman G P G J J Collins A G van Hamel dr I Hooykaas A P O Jorissen C H Lohr en P ö te Winkel te BulterduTi hebben zich vereenigd tot eene commissie voor middelbaar godsdieustondcrwijs Zij stellen zich voor met den aanstaanden nieuwen cu sus een aanvang te maken met het geven y dit onderwijs aan de leerlingen van het gymnasium en de hoogere burgerscholen die het verlangen w iartae het gebruik van lokalen iu genoemde iurichlingen builen de gewone schooluren hun welwilleud is vergund Zij nchleii het oog3t weuschelijk dat aldus de jjugi liedeu van jRlijke ontwikkeling en studie ook bg het godsdieullonderwgs ingericht overeenkomslig de behoeften van onzen tgd en de vorderingen der wetenschap gelgk bij al de overige lessen samengaan althans zooveel mogelijk vereenigd blijven De or Je vau behandeling zul zijn als volgt Ie klasse Ovei godsdienstige instellingen gebruiken en peraoueii iu het algemeen 2e klasse Over den f oAsdienst van Israel en verwante volken 3e klasse Over de geschiedenis van Jezua en de Apoaleleu 4e klasse Over de schiedrnis van do Chrislelgke kerk kerkleer en eeredieiiS Be klasse algeineene beschrijving der guilsdicusteu Hel godsdieiistig zedelijk leven Op het gymnasium warden voonilsnog de zesde en vijfde klasse sdiueiigenamen Op de hoogere burgerschool met driejarigen cursus ia de leerstof voor i Ie klasse als boven de 2e klasse de Israclielisdne godsdienst eu de gescbiedouis van if us eu de Apostelen de 3e klasse Kerkgeschiedenis en zedcnkunde Elke klasse heeft Ifoar eigen onderwgzer die op het tableau der lesuren wordt vermelil Ten slotte zegt de Cammiasie Jat het middelbaar godadienstfhiderwijs Utrekt niet bedoelt op te leiden tot het lidmaatschap van het een of ander proteatautsch kerkgenootschap of Ie wiunen voor zekere richting Het behoeft de gewone cateChisaliën niet builen te sluiten en natuurlijk laat het de keuze vau een kerkgeiioolschap en van een predikant bg wien men zijii kindereu belgdenia des gelöofa wenacht te zien afleggen gitnaoh en al vrij Het doel ie uitsluitend afgezien van iedere kerkelgke strekking de resultaten van de godgeleerde studie in bevattclgken tr int den jongelieden mede te deelen opdat hun vorming waarlijk veelzijdig z j en er in de ontwikkeling van hun verslands en gemoedsleven zich niet een hoogst bedeukelgke leemte vertoonr Het onderwgs wordt kosteloos gegeven Ter beatrij ding der noodzHkelgke uitgaven gasleiding licht vuur leermideleu drhkwerk enz wordt voor elk der leerlingen ƒ 3 voor twee uit 5en gezin 5 in rekening gebracht Men leest in Sempereireit Beslaan er geen welteIgke bepalingen ten aanzien van den verkoop vun aardappelen bij de mant Wij mogen ons ia een uitstekend metriek stelsel verheugen doch de aardappitenverkoopers schijnen daarmede te mogen spullen Bijna iu elke geinceiite Wstiiai voor den verkoop bg kUineris hoeveelheden dan het mnd een bgzondere gewoonte op de eene plaats berekend men 12 vijf k p op het mud op een andere 14 vgf kop nog weel elders 20 vijf kop In Utrecht verkoopt men bij de opgelegde fijfkop een maat die geheel willekeurig ia Dat IS toch een onhoudbare toestand f oohil met het oog óp dtn werkende Hhnd bij wiei de aardappel hoofdvoedsel uitmaakt eji dien bij slechts al Ie dikwyls tot hoogen prijs moet l ftalen zoudcr eeiiigen waarborg noob zekerheid van de 4e koopen waunleverhonding De verkoop van een ngilijkvsrmige tüirdiruoht iooala de aardappel die ileohb al ie goaskekohtig gemeten kan worden geschiedt het ifawldutlgtt en eerlgkat bij het gewicht Mogen zij die invloed kunnen uitoefenen baane atmdattbt bkraan eeiw wgdeu en de airéippelenferInopen evenals andere winkeliers en nOiogdoenden ten opziebte van maat eu gewicht aan kontmle onderwe ea Het spoorwegmalerieel voor de Zuid Afnkaansohe Republiek dat nog altgd te Vlissingen ligt is nu eindaigk door de Engelsohe Aegeerilg Ofergenomen echter zal het natuurlgk tooh nog eenigen tgd veretsolien eer de sanzienigke voorraad naar Engeland of elders is verscheept merkt het Uil op Gmidsctic Ktesvereeniglflg Gisterenavond had in het lokaal boven de Harmonie eene vergadering plaats van bovengenoemde kiesvereeniging Nadat de voorzitter de heer W G N de Keizer de vergadering geopend had werden de notulen der vorige vergadering gelezen en daarop rekening en verantwoording afgelegd over het afgeloopen jaar waaraan de vergadering hare goedkeuring hechtte Vervolgens nam de voorzitter het woord en berthnerde aan het hoofddoel dezer bgeenkoust nl bet etellen van candidateo Toor den gemeenteraad door dat de heeren G Prince G Straver Dr A Luijten G A Muller W Port Drost en Dr P H G van Itersou aan de beurt van aftreding waren terwgl hg de aanwezigen nitnoodigde thans over te gaan lot bet noemen van oandidatea Als zoodanig werden daarop genoemd de hb O Primi door M ven Dantiig ö Slravef door M 8 Oats Dr J Laylen door J L Lankhorst A A Koci door M 8 Cats Mr H Uemmg door M 8 Cats A RaaebooM door J van Dautzig P C mm der Meuten door P N Maas Jr O A Muller door H J Wennekes P mm Etun door W G van Goelen Dr F U O KM IlertOH door G Overeijnder Jr M Put Droit door P N Maas Jr en Mr J H van Mierop door M van Dautzig Na eene opmerking van den voorzitter dat de heer Boozeboom niet verkiesbaar was wrnl deze vande candidatenlijst afgeuomfn en daarop de lijat gesloten AchlereenTolgeni verkregen na de heeren die eaudidnlen hadden genoemd het woord om hnnne Amdidalen aan Ie bevelen t De heer M vaa Dantsig zeide met groete gerustheid den beer 6 Frinoe als oandidoai te hebben genoemd Van het eerste oogmblik af dat de vrije verkiezingen werden ingevoerd looals wij die thans het geluk hebben Ie bezitten is de heer Prince lid van den raad geweest terwijl hij zelfs thans het welhouderaohap bekleedt De heer Prince is volgens spr een uitstekend raadslid en mocht hel al ffaiir zgn dal toot eenigeu tgd door hem een kleine wonde is geslagen die voor sommigen pijiilijk was men beeft over t algemeen reden lot tevredenheid over hem lelfa is door hem later een groote pleister op die wond gelegd want toen velen ontevreden waren over de groote uitgave voor een kóelbare brug op de Haven is door den heer Prince een aanbod gedaan dat vele der ontevredenen met de zaak verzoende Trouwens bg vele discussiuu bloek bet duidelgk dat j hij zeer geneigd is tegemoet Ie komen aan de bill ke weoschen van het algemeen Spr meent alzoo met gerattheid den heer Prince te kunnen aanbavelen De heer M 8 Oats beveelt den heer G Stravrraan Zoolang all apr dien heer gekend heeft bloekhet hem dat hij een flink mau waa dis goed bgde zaken was en die getoond bad o zeer gestemdIe zgn Toor het verkrggen van eenè waterleidingbinnen deze gemeente De heer J L Lankhorst spreekt een wooijP t ii gunste van dr A Lugleu Ie er iets zegt spr dat in deze stad onderateuning rerdient dan ia het outegenzeggelgk een ealerleidin Die is hier hoog noodig wat ook blijkt uit de informaties fan spr omtrent den treurigeo toestand van het water o a op den Baam waar tengevolge van het water uit de Siroopfabriek in den cholera tgd 14 personen stierven tegen geen énkele aan den oostkant van de Gouwe en één aan den anderen kont dier gracht Wat een waterleiding nu betreft daar is de heer Luglen zeer voor hg was de eerste die teu gunste daarvan sprak en wil spr gaarne iemand fvnardigen die mede wil werken den toestand van bet water hier te Tcrbcletfn hg twgfell ook geen oogenblik of de vergadering zal dit met hem eens zijn De heer M 8 Cats verdedigt daarop de oandidatuur fan den heer A A Kook wien spreker van zijn eugd af aan heeft gekend Hg deed zich steedskannen als iemand die altgd flink en rendborsligvoor zgn gevoelen durfde uilkomen die ware wasvan veinzerij en die zeker een uitnemend raadslidzou zgn Deze candidaluarjirerd daarop renecaa ferdedigd hij bestreden waa geworden Spr acht den heer vau Iterson bijionder hoog ala dokier doch is tevens van gevoelen dat de QoudKhe Kietvereeniging verplicht is hare vroegere houding te handhaven door ook nu ereaals bij de vorige verkiezing tegenover den heer van Iteraon den keer Koek te stellen die lecbts op ééu slem na tot raadslid was verkozen De heer Orereijader antwoordt dat dat geen reden mag zijn om dr van Iterson te doen vallen Al was die vroeger geen candidaat dezer vereeniging hg ia nu raadilid eu als zoodanig alleen moet h beoordeeld wdrden Daar nu een billijk en volledig oordeel onmogelijk ia daar hij nog te korten tijd ittiug had in den raad mogen wij zegt spr niet nalaten hem te herkiezen De heer W G N de Keijzer zegt daarop zgn meeniog over de oandidatuur van den heer van Iterson Öe heer Overeijnder heeft zegt spr in zekeren zin gelijk dat de vroegere candidatuur van den beer Koek geen reden is om ook nu diens candidatuur tegen die vau den heer van Iterson te stellen maar het is toch niet te ontkennen zegt spr dat men gedurende den tijd dat Dr van Iterson zitting had in den raad zich van twee zaken had kunnen overtuigen vooreerst dat hij dikwijls afwezig waa of te laat kwam wat natuurlijk een gevojg was van zgn groote praktijk en voorts dat h in dien tgd a hg tegenwoordig was geene bijzondere blijken had gegeven van zijn groote gesehiklbeid voor raadslid Iedereen die hem onbevooroordeeld had nagegaan in zijne beschouwingen moest hü zijn tegengevallen en aan spreker allhans is hij leer tegengevallen Den vorigen dag bad iemand aan spreker den heer van Iterson genoemd als den man der toekomst dat was mogelgk mét bet oog op zijn vooispelliug dat in den Zak eenmaal paleizen zouden verrijzen eu die buurt in ongekenden bloei verkeeren maar aiders bad spr van den beer van Iterson niets goeds gehoord als raadslid De oaudidatuur van den heer v Iterson wordt eveneens besiri en door den heer I v Diiulzig die het geheel eens was met den beer Wennekes om den heer Kook de vqorkeur Ie geven boven den keer v Iterson Deze ikalate mist ook den noodigen tijd tot behoorlijke waarneming zijner taak Het is eenmaal gebeurd dat hij bij een phliént uiet had kunnen komen waarvoor hij als reden offfit dat by die dag geen tgd had gehad daar hij den beelen dag werk had gehad Dien dag had bij ook eene zitting van den raad bijgewooud I Een bewijs dat hy het te druk bod voor raadslil De heer Mau vraa$rt of door den heer van iterson werkelijk gesproken is vau de hervorming vau den Zak ia een straat van paleizen De heer de Kegzer antwoordt dat de hervorming in foleke wel eenigsiins kras is uitgedrukt maar bet is een feit dat de heer van Iterson by de discus sie over het maken van een nieuwe brug op de Haven vooral djiarom eeu rgbrug wenschelgk vond met het oog op de toekomst als wanneer de Zak een prachtige straat zou worden De heer Maas meent toch den heer van Iterson met vrjjmoedigbeid te kannea aanbevelen Vooreerst is hg het met den heer Oreregnder eens diiTiTe tijd van 2 jaar te kort is om reeds tot een volledige bcoordeeling recht Ie geven Het is waar de heer tan Iterson is geneesheer met een drukke praknjk maardat is een bewgs van zijn bekwaamheid en voorts wanneer hier de heer Lugtep ols geneesknndige met warmte wordt aanbevolen met het oog op de zaak der Katerleiding dan geldt dieze de zaïik ouk als reden van herkiesing voor den heer van Iterson Wij moeten daarom niet den heer Lugicn herkiezen en den heer van Iterson wegjagen BLliuudeu wij den een dan ook den ander De heer M van Dantzig zegt voorueraens te zijn geweest over de candidatuur van den beer van Iterson niet te spreken en voordat de heer Maas gesproken had meende spt het onnoodig iets te voegen bij vWat de heer Lankhorst over de candidatuur van den heer Liigten had aangevoerd maar thans moet spr het volgende in het midden brengfln Wanneer het waar is dot wij reikhalzend naar eene waterleiding uitzien wanneer het waar is dat wg voor den gezondheidstoestond in deze gemeente daarvan veel verwachten dan moeten wg hoeveel tehting den heer van It irson ook toeêlranit ko nfn en zioh niet aan praatjes storen maar gende dezen niet herkiezen Want de heer van 1 T j IaJT4A an i 4rï n iA taK nan 4n vu n c f n n l av n vtaI A lAh l njh doen wat recht is De heef G Ovcregnder Ji bespreekt de candidatuur van dea heer Dr P H G van Iterson Dit raadslid heeft nog Ie kort in den raad zitting zegt spr dan dnt men nu reeds in slaat zou zgn eeu volledig oordeel over hem te vellen De tgd gedurende welken hg raadslid was is niet voldoende om hem ols zoodanig te bi rdeelen woarom men dan ook geen reden heeft hem nu niet té herkiezen Daarop nam da heA Wennekes het woord die zeide dat het hem zou spgtcu wanneer in deze vereeniging ten tweeden niaje iemand viel zander dat Iterson toonde jich een tegenstander der waterleiding Evenzeer als de heer Luijten doorvoór is evenzeer is de heer van Iterson daartegen En nu gaat het niet op wat de heer Maas zeide dat wij den heer Lugten candiilnat stellende ook den heer van Iterson moeten stellen volstrekt niet mUlen wij een waterleiding dan moeten wij den heer van Iterson uit den rand weren daar hg én persoonlijk én dftor zgn invloed op andere raadsleden het zijne zal doen dnt wij die niet krijgen De groote zonk der waterleiding mud eigenlijk nog eerslbeginiien zegt spr daar de vraag haar nan stad tcegeo te richten wellicht binnenkort aan de orde komt en dan zal de heer van Iterson haar opnieuw bestrgden als bij niet van gevoelen veranderd ia want men moet niet denjcen dat het een klein veraohil is tusaehen die twee geneeabeeren op dit punt De beer van Iteraon zegt tooh dat het water in deze gemeente goed ia en de heer Lugten daarentegen is van oordeel dat het de epidemién bevordert waardoorionze gemeente eeu treurige vermaardheid kreeg in Nederland Wil men eeu waterleiding dan moet men den beer ran Iterson thana nooit zgn stem geven De heer Maas beantwoordt den vorigen spreker eu zegt van oordeel te zgn dat bet zijn nut kan hebben ala twee deakundigen in een Vergadering het over een zaak niet eens zgn Zg brengen dan ieder hunne argumenten aan en de leeken luisteren toe doen hun voordeel met het geboorde en beslissen de zaak Het is zoo beter dan dat ééa desk indige zegt hoe hg meent ditt het is Als in deze gemeaDle eene waterleiding noodig is dan wenscbt spr die niet tot stand te zien komen alleen op gezag van dr Lugten maar eerst nadat alle gevolgec daarvan gewikt en gewogen eu goed overdacht zgn Met bet oog daarop ondersteunt spr de oandidatuur van den heer van Iterson De heer M ran Dantzig beveelt daarop Mr J H van i ierop aan leder die den heer van Mierop van nabil K P 1 overtuigd zgn dat wg in hem een uitstekend raadslid zouden hebben Hg toch is iemand die voor iedereen wie t ook zg zeer gemakkeigk te genaken is en die zooveel mogelgk iedereen met raad en daad ten dienste wil slaan Hg ia een bij uitstek kumaan mensch en daar h y wellicht Gouda niet spoedig zal verlaten zou zgne verkiezing tot raadslid een eer goede keuze zijn Met vertrouwen beveelt spr hem aan Daar niemand Verder bet woord verlangt wordt lervolgeus tot de stemming overgegaan nadat eerstnog de voorzitter in herinnering had gebracht dat het reglement bepaalde dat alleen zij mochten medestemmen die kiesgerechtigd waren voor den raad Om te controleeram dat die bepaling behoorlük werd nageleefd werd ieder lid verzocht zijn slem aan de bestuurstafel te komen uitbrengen Uitgebracht werden 20 stemmen Daarvan vereenden op zich de heeren G Siraver 19 Dr A Luglen 18 A A Koek 17 G Priiioe 16 G A Muller 15 Mr JL H van Miawp i3 P C vau der Meulen 7 Dr li H G vial rean P van Essen 4 Mr W HeiSsiug 3 eu W PostSrost 3 stemmen De folstrekte meerderheid hadden alzoo ferkregen de heeren G STBAVBtt Dr A LUIJTEN A A KOCK G PBIlilCE G A MüLLEtt eu Mr J H VAN MIEIiOP die dus als oandidaieu der vereeuigiog waren verkozen De voorzitter drukte de hoop uil dat de leden der Ooudtcie Kiemereeniguif al het mogi Igke zouileu doen din deze oandidatea de overwinmag te vefzekeren bg da stenbus niet alleen door zelf te stemmen maar ook door in hunnen kring de verkiezing dier heeren Ie bevorderen Daarop werd de vergade ring gesloten Laatste Berichten Parijs 9 Juli De kamer van afgevaardigden heeft on T vju de wet Perry aangenomen met SSO tegen 185 stemmen Vervolgens werden alle volgende artikelen en eindelgk de gcheete wet aangenomen met 352 tegen 159 stemmen Morgen begint de beraadslaging over de begrootiug leerlijn 9 Juli In den rgksdag heeft p ins Bismarck over J 7 bet woord gevoerd en o a gezegd dat hg besloten had zioh met het voorstelPranckeu stein te rereenigen nadat bg gezien bad dat hg de wegen die andere partgen hem voor o rn nipt kou bewandelen wegen die weinig verschilden van de aociaaldemocratische richting allhaus die denkbeelden voorbereidden Het grondwettig recht van denKiJlMdag tot het toestaan of weigeren der middelen Werd door iiiets gekreukt onwaar ook wns t dat het particularisme daardoor verstfrkt werd Hg Bismarck had zich meer en meerdoordejiationaaMiberalen verlatengevöeld maar met geen enkele partij gebroken zijn streven wos ouveranderlijk naar de bevestiging en het behoud van Duilschlands eeqbeid De regeeriug mocht echter nooit van eene of meer parlgen afhankelijk zgn maar moest haar eigen door haar als eenig juist geachten weg volgen Door de aanhangige wetgeving achtte hy den fiuancieelen nood in hoofdzaak overwonnen en hg geloofde dat het tot stand gebrachte fliiancieele werk eu zegeu zou bljjken te zijn Ik z di zoo eindigde hg Heu besten weg gaan tot heil van bet vaderland uf ik daarmede bua of liefde oogst is mg onverschillig Het voorstel betreifende de zoogenaamde oonstilutioneele waarbor gen wer d daarna aangenoineii Gouda 10 Juli 18f9 Bij tnmelijken omzet werden hoogrr prijzen betanid l n