Goudsche Courant, woensdag 6 augustus 1879

behoef dar onderwyier die daarin lioh bekwamen wil i pta aaorang De oproeping vond grooter by al dan het Bestuur bad Terwaobt Vier eu dertig onderwijzers uit rerachillende atrekea rw MH land MeMden CMh ann Daar het in xi nim oa gesteld op rier an twltiug moesten er tien sollioitaitOi worden afj ewczen Van de toegetateuen werden drie varhiadcrd te komen foodat het aantal ouderwyiers dat ilMwrsiu bywocut en eu twiutig bedraagt De kennisgefing dat sommigen Terhiuderd waren ééu omdat hij geen erlof Tan nJB gtmeentcbealuur kou krijgen kwam te laat dan ilat amleres ju liau plaats kaïiden worden nitgenpodigil Zondag avond kwamen de deelnemers aan den cursus bgeeu in de groote zaal van het kosthuis door het Bestuur dezer inrichting welwillend hiertoe afgeataan Het Hoofdbestuur van roftiotdehirfja het Bestuur der fd Rotterdam eu de hoer Bouinanuit Amsterdam woonden die bijeenkomst by laatstgenoemd Bestuur had gezorgd voor een behoorlijke ontvangst De voorzitter van l Mêonderwtfi ds Vau Hoorn heette de deelnemers aan den cursus welkom met een hartelijke toespraak en stelde den heer Grroeneveld die deu cursus leideu zal Jii hm voor Het Bestuifr der aƒdeelillg Balterd ira va de Maalsehappij tot nut van t algemeen dc l ook nu wedtr van 2ijne Ix langstelliDg iu deze zaak blijken het stelde een lokaal kosteloos voor den cursus beschikbaar in jiet gebouw in den Opperi Door de bloteiislenvcrceuiging ie Haarlem is deter dagen een solirijven verspreid in de Engilsolie Duitsche en Fransehe talen opgesteld en bestemd oor de afnemers der leden in hel buitenland Er wordt op gewezen dat ten gevolge van de ongunstige weersgesteldheid dit jaar de verzendingen der bloeinbolleu later dnu gewoonlijk zullen brgin n Door het late seizoen en de vele en aanhoudende regens ia ceue groote vertraging in de werkzaamheden ontstaan eu werd het behoorlijk drogen der bloembollen teer belemmerd Het is daarom in liet belang det ontvangers telven dat aan de bloemisten behooriyk ttjd gelalen worde om de verzendingen oip het geschiktste tijdstip te doen plaats hebben In Semptr Firefii wordt medegedeeld dat de Toorgwomen tentoonstelling Tan planten iu deze tnaand le Schie Jam Je houden wegens gebrek aan deebieming geen voortgang zal hebben Na de 4lï nde Ut e die Zondag op den dog heersohte hebben op den namiddag iit sommige plaatsen v n ons land zware onweersbuien zich ontlast vergezeld van een hevigeu regen en wind Ook gisteren nacht hebben hier eu daar zware Ottwadera gewoed vergezeld van geweldige hagel bliien Zoo meldt men uit Awerpngen dat het xxaatelqk deel ran lat dorp en geheel Bist tot aan Bfaenen door deu hagel zóó zwaar w eu geteis ierd dat op eenige tabaksvelden de f nschc plant il verniald Os ehade beloopt duizenden guldens sn die schade drakt te mrcr omdat ov r t geheel de tabaksoogst broeden t middelmatige bl ft Ook te Uanik Ingen ICesleren ea Lienden lieeft de hagel gniote sohnde aangericht Uit Philadelphia arordt ran 31 JuH aan de Timu gemeld dat de Begeering een uittrekael beeft doei openbaar maken ran het rapport van admiraal Amnon over liet Paigachc oongrea waarin de quaestie Tan het kanaal behandeld ia dat den Atlaalisehes Oceaan met de Stille Zuiderzee verbinden moet Admiraal Aramon riMlaart dat ei van den aanvang af in het odngrM twee partijen waren de écne voor de doprgraving ran Nicaragua en de andere voor die van Padama Hg meent dat de laatste op het CMgres j fezegcrierd heeft niettegenstaande idniddj 1t werd aïoeetoond dat dit plan onuitvoerbaar aa Hy w st er bp dat de bekwaamste ingeni urt over het algemeen voor deh weg door Nicaragua tgn FD dat het voorgestelde canal it niveau door de landéi te tan Panamn hetzij met oLionder ttunel nit een Oortrnit rcieti oogpunt gehiH fer Ihrpeip is Hij is van oordeel dat een nienw Oi i i a van bejfoegde iugeiiieijr moet Bijeengeroe MB worden o de taak n naals te overwegen Int Woshiugtoii wordt rol ns den correspondent gemeld dal de Begeering der Vereenigik Staten het i heel met het rapport van admiraal Ammon eeua is en dat allerlei andere invloedrijke persoden in rek oideitt des lamla ioh iji brieven m den alfden geest hebben uitselales De rrg algemeen iu de Vereenigde Staten taande orertuiging aangaande de onuitvoerbaarheiil vai het kasaal door Panama doet gt de berichtgever in verband met de mogelgkheid van latere politieke moeielgkheden tusaohen de ondernemers en de Begeering der Vereenigde Staten tnet veel grond ver oeden dat ge Aaserikoansoh kapitalist zich met lije taak looals j thans staat zal inlaien De rer tekeriug dooi deti heer de Lesseps iu Frankrgk uitgesproken als zou op den steun der Amerikanen voor het Panama plan mogen gerekend orden mag naar de correspondent gelooft onjuist geacht worden De Meeste der voorname Anierikaansche bladen sprekeii geheel in den trant van Admiraal Ammou en orii u aan op een nieuw congres van ervaren ingeinettrs ogder leiding van de Vereenigde Staten Me NeK I ark World zegt bovendien dat uit een politiek oogpunt gesproken de Amerikanen het niet rustig zullen aanzien dat een buitcnlandsch gezag in het bezit komt vaq een punt iu den Weg waar door het gebieil der Vereenigde Staten in deu Allantiedhen Ooeaan met dat in de Stille Zuidzee gemeenschop zou htbbeu De Ne York Times acht het bijna niet deukba nr in aanmerking genomen de bewezeu oumogelgleheid van het maken van een bevoarbaar kanaal og het niveau van den Ooeaan door Panaidn Ojl er voor eeue voldoende som zal worden iugescunveï Het blad meent dat het wantrouwen van de Amerikaansche kapitalisten eu de oppositie van de regeeriug der Vereenigde Staten het pl iti Vel zullen doen mislukken waaraan de heer de £ etsqis zoo oi edacht den steun van zijnen naam heeft v eend PliUudelphia PMie ledger beweert dat het Panima plnn op het oongres te Parga doorgedreven is iider dat technische of corainercietle overwegin f een belioorlgk gewicht in de schaal hebben gelogd Vrijdag reed een familie naar Zandpoort toen niet ver van Duinlust een tuid gescbreuw deu koetsier deed stilhouden R n meisje van zeven jaar dat met andere kinderen achter bet rijtuig bad geloopen zat met het boofd geklemd tusschen het achterwiel en de zijcie Van den wagen Snel schoot een smid toe die het wiel wist te verwydereu en het kind in en uitwendig zwaar gekneusd werd te zijucn huize ingedragen juist was ecu geneesheer iu de buurt die het kind terstond de noodige hulp kou verleenen Alweder voor de hoeveelste ma d een ernstige waarschuwing voor dejeugd legen het zoo g laarlljk ualoopen der rgtutgeu Sinds eenige dagen is in de spoorwegrijluigen van den Bijnspoorweg een waarsehuwing aangeplakt in vier tulen welke aldus luidt AMSlIt HoTEI Ueizigers naar Amsterdam voornemens zijnde in het Amstel Hotel hiln intrek e nemen worden bg deze gewaarschuwd dat zg aldaar aan velerlei onaangenaamheden zijn Wootgesteld door den toeleg de AmslU tlotclmaatschappy om de reizigers bij vertrek van ilaar t pen dilsluitend van den Hollandsohen IJzeren Spoorwig gebruik te moken welks station aun het oudere einiie der slad is gelegen tengevolge waarvon zg gedwongen norden lot het doen van een rit van minstens 25 minuten terwijl bovendien onnoodige nilgaven daaruit voor hen ontslaan gepaard met moeite en tijdveilies Het station van den N K S daarentigen is von hel Amstel Hotel wandelende in B minuten r rgluig iu hoogstens 3 minuten te bereiken en biedt deze spoorweg de snelste meest geriefclijke of kortste gelegenheid n vopr de reis naar Rotterdam Den Haag en Utreoh zoowel als naar Duitschlitnd Wij gelooven zegt het Handehhlad dat de eenige grief van de directie van den Bijnspoorweg tegen het AmstelHotel deze il dal dit hotel M navolging van wat vele groote hotels in het buitenland met spoorwegmaatschappijen doen een overeenkomst gesloten beeft met de Holluudscbe IJzeren Spoorwegmaatscbappy nadat de Bijnïpoorweg zelf het voorstel daartoe verworpen bad waardoor met het nemen van plaatsbiljetten en het inschrijven van bagage de bezoekers van het hotel eenige faciliteiten krijgen Indien allen die rich over de Bijiilpoorwegmaatschappg te beklagen hebben of meenen dat ze dit kunnen doen ztch loogden te wreken op deze spoorwegmaatschappij dOor het aanplakken van waarschuwingen dan zonden heel wat gebouwen huizen en kantoren in Amsterdaitl gevels met lange stronken papier beplakt toonen Het N o d D verneemt dat het voornemen beslaat bg de gevoegde autoriteit een aanklacht in te dienen daar het Bestuur der Amstel Holelmdat ïhappg meent dat aan den openbaren weg waartoe spoorwegrgtuigen behaoren dusdanige waarscbuwingen niet straffeloos gegeven kunnen worden De Amsterdamsche politie heeft weder de band gelegd op een vijftal jonge schavuiten Zg hebben een tal van kleine diebtiJWo gepleegd Zy maakten Eich meester van voedingsmiddelen Dezer dagen bevonden ij ch in een der nauwe straten uitkomende op de Jodeqbfèestraat I ei e vrouw bet hare bgdragende om in de behoeften van het groote gezin te voorwen ventte daar met groenten Zij bad het reeds door haar ontvangen geld bedragende ruim ƒ 7 in een maat op haar wagen geborgen Dat had ecu der jongens gemerkt Een werd ervoorgespannen om het geld weg te nemeij wat dan later zou worden gedeeld Een der jengens doeteen greep in de maat en met het grootste gedeeltevan bet geld gaat hg op den loep De diefstalwas echter ontdekt en le Meina beMe was spoedigin handen van de politie Bg de tw ede kamer is ingekomen eea memorie van beantwoording op het wetsontwerp hondeade bepalingen omtrent de uitgifte van schatkistpromessen Hoe aangennam den Minister de betuiginf was van de ingenomenheid iu versehilteade nfdeeliogen jegens dit wetsontwerp aun den dag g legd a u hel hem ook ouder de beste verwachtingen omtrent het slagen van den maatregel met schatkistpromessen toch onraadzaam voorkomen de bevoegdheid tot uitgifte van sohatkietbiljelten volj ns de wet van 1876 la vervallen Het zou noodig kunnen zijn zich slechts voor zeer korten tijd leker bedrag aan kasg d te verschaifen en zou zulks in dat geval beter door beleeiiing van scbalkistbiljetten dan door diseonteering van promessen kunnen geaobiedan Het in de afdeelingen geopperde denkbeeld otn het mei dit ontwerp beoogde doel te bereiken door vergrooting v u bet kapitaal der muntbiljetten kan bij den minister geen bijval vinden In de Augusttts aflevering van de Vragen det Tijdt bespreekt mri B van Houten in eea opstel getiteld Onze handelspolitiek de vraag a 1 bet wenschelgk om in Nederland iuvoerrechlen te verhoogen of miiet ia te voeren ten dode da óoncurreutie der bviteubiudsdhe ugverheid met de onze te belemmeren en b Is het weusslielijk om ons politiek gezag over onze koloniën en bcziui lè grbruiken om aan de prodoctea onzer üijVsnMFof aan onze scheepvaart eu handel eeue bevoorrechte sltlting te verschaifen P Bij de beanlwooriling dezer vragen komt de heer van Houten lot de slotsom diit voor ons luiiil alleru van een volkomen huldiging v in het vryhandelstelscl heil is te wachten en dat rcpresaille maatregeleu tegenover Duitscbland in welken vorm ook het gevaarlgke uit een politiek oogpunt daargelaten slecbts dit zonden uitwerken dat ouze naburen dientengevolge meer dan eens wuarscbijidgk bet gevul zal zgn geprikkeld zullen worden om bij bui ue reuctionnair handelspolitiek te volhacden Volledig vrij verkeer zegt de sohrgv r vr je circulatie van hand tot band van geld en goed niet belemmerd door toUinie of registratiebelasting ziedaar bel ideaal waarnobr wg hefifae te streven Meer en meer organiseert zich de handel zoodanig dnt er sleohis ééne tusschenband blgft lusschen voortbrenger en verbruiker De toekomst van een bandcisvolk ligt doaront hierin dat het tracht die ééne tusscheuhaiid te warden fxfri ibet grootst mogelgk eanial consumenten V or dffgelgke totachenband ligt Nederland bg uitstek gunstig enz Van I November af zgn volgens aanschrgving van het ministerie aan de politie te Oldenblirg de tingeltangels cafés chanlauts aldaar verboiien én opgeheven Te liOnden bestaat eene rereeniging die zich tiadoel stelt fonteinen en drinkbakken te plaateen tebgerieve van menschen en dieren Hoe nOodig ilieen groote stad dergelijke inefellingoi zijn blijktnit een statistiek diè van het gebrtiik bpgemanktwerd om het not er van te beloogt U Men heeft gedurende vier en twintigj uraS 1t zc fottteineu personen geplTstst om aan te feekent ii ie erdronken en volgens de opgaven von di eh bedroegdit al 19 130 Aan de fontein bg London Bridgealleen dronken er 2 689 dps meer dan honderd inliet nur Het aontal paarden dat gelaafd Werd a 11 285 V Men leest in Semper Firent het volgende gelee jkend H G O tl Date doperteten Opmerkelgt yf het dot hocr wel erwtea sedert de vroegste tgden in gedroogden ataat door de menseben als voedsel gebruikt zgn bet van betrekkelgk jonge dagteekening is dat zg nog groen of in vericbeu toeetmHl genuttigd word Ia de laatste jaren der zeventiende eeuw behoorden jonge groene erwten in Frankrgk nog tot de zeldr zaamste en kostbaarste lekkernijen Zoo leest men in een werk van die dagen gedrukt in 1696 de volgende opmerking Men atoat er over verboasd dat smulbroers vaak voor een kleine maat verschp erwten vijftig frank betaleli In een brief van 1696 schrgft mevr de JMaiq p tenon te dien tgde opvoedster of gouvernante dó kinderen van frankrp natuurlijke kinderen van LoJewgk XIV het volgende Het hoofdstuk def verscbe erwten is nog oltgd aon de orde van den dog Het ongeduld om ze te eten de voldpening van ze gegeten te hebben en het verlangen om er nog meer van te eten zgn de drie hoofdonderwerpen V die sedert vier dagen onze jonge ptiuscu b zig houden Ir tijn versehcidea hofdames die na des avonds ten hove gesoupeerd te hebben te huis komende des noobts nog een schaal versebe erwten nuttigen op gevaar af von tioh eene verstopping op den hals te kaUsU Hut euu van versohe erwten is tegenwoordig eene inode eene razernij en het is niet de eenige De bedoelde brief is gedateerd 10 Mei 16 6 In die dagen werden jonge doperwten toebereid met spek De Fronaohe schrgver Savarin maakt eigens de opmerking dat het jnist niet de vorsten waren die de fijnste scbolel op hunne tafels zagen re aohguen moor in het bgzonder de bankiers en borenal de pucbterS geueraal Deze betaalden den eersten schotel doperwten met 8000 francs Tegenwoordig is dat nog wel ecnigermate bet geval De haute finance stelt er prgs op bet fgnsle en volmaakate in de natuur de eerstelingen der broeier n de lekkerste beten uit de zee op haar tafels lp zien prijken Vandaar vindt men ook dikwgla in onze kook en keukenhoeken bij opgave van de toebereiding van een fijne schotel de toevoeging ila financiert en wellicht is daarom ook somwijlen meei of minder het eensklaps eclipseeren van too een groot man toe te schrgven Het is zeer knrieus om in oude tuiubouwboeken te lezen wat men alzoo bg de teelt van doperwten had in acht te nemen Elsaholz eeu oud Duitsch aohrijver merkt dienaangoaade op in een werkje Foa Garten bau CSUna der tpree Berlm 1671 De beste tijd om vroege erwten te zaaien is zoodra da grootste koude voOrbij is Zaai vooral niet met nieuwe maan maar gedurende het eerste kwartier ttgm volle maan ook niet met afnemende maan of taatrte kwmrtier want dan kan men jonge wtea niet zocbt krijgen Bij voorkeur moet men ze des voormiddagB zaoieu en het allergunstigst tgdstip daarvoor ia tegen ties af elf eke want ho meer slagen de klcdt op dat oogeilblik sluat des t meer erwten bekomt men in elke scliok Volgens recbtatreekaobe berichten uit Zoid Afrika onder dngteekening van 8 Juli heerschte groote geestdrift iu Kaapstad wegens lord Clielinsfords everwinning Het telegram deswege werd in den schouwburg voorgelezen Sommige vreezen echter dat Ketsjwajo binnenlands zal trekken en nog moeite geven kan j doch tlo boofdeu en soldaten beginnen zich retds over te geven generaal Wolseley zal over bet land naar Chcaadocks kolonne gaan en de admiuistnteir der TnuMvoal aal Soooeoonie aautasten ook met artillerie insluiting en bestorming van vgaud s berg wordt beoogd De finanoieele toeatand der Kaapkolonie is gunstig De inkomsten van den loopenden dj uat overtreffen de raming tonder oorlogauilgaven ton men 160 000 pond batig saldo gehad hebben De sijhnld tien millioen bedragende zou door amortisatie iu tien jaar worden afgedaan De Nederlandsche oorlogsstoomboot Uarnix is in Simoustad aangekomen om leeftocht en keert over een week naar Nederland tcr ng In het Aaguttus nnmmer der Wetenuhappelijke bladen komt o a een opstel voor over Acaderaieleven in Eusland fie schrijver die zelf aan een der Russische universiteiten studeerde geeft daarin een Overttcht van de geschiedenis dezer ha f militaire halfwetenscbappelgke inricbtingen waardoor duidèl wordt boe deze ten gevolge van de onverstandige maatregelen der regeering meer en meer ontaard zgn in broeinesten van socialiattsdie begrippen en politieke beroeringen aan welke laatste de studenten m Buslond zoo standvastig en gverig plegen deel te nemen Den 15 October a zal het eene halve eeuw geleden zijn dat de eerste locomotief van Stephenson in gebruik werd genomen In 1830 werd de eerste spoorlijn die van Liverpoool naar Manchester totstandgebracüt en in 1878 bezat alleen Europa reeds een saq Cwegnct vaa 154t£23 kilometer Noord Awerika alleen heeft ecB net van 127 470 kilometer Men berekent dat kat linpitai hgKfliX il besteed ep £ e spoorwegen ter wereld anii te leggen ongeveer 75 milliarded r vertegenwoordigt In het biunenlondsch overzicht van het weekblad bet NieuK leest men In sommige streken van ons land is veel schade aangericht door den Imogen waterstand Vooral in Nbord Brobant beeft men door veel van te l ilen ga adj e ttkl i Digint oen op vele plaatsen jtiAtmgémolcn op t richten waardeer men het meer in de macht heeft om bet wkter meester te blgven Wat aoriünige streken in Noord Brabant betreft beweert men evenwel dat stoomgemalen daar Weinig baten kuntien dewijl men van hooger hand voor de dijken gebonden U 0 9 hoogtebepaling die verre o qden hctpeU blgven waartoe het water rijzen kan Is dit zoo dan vereiscbt zulk een toestand 1 dringend voorziening da r op die wijze olie hulp door eigen kracljtsiaspanning onmogelijk Wordt gemaakt Van den anderen biul wordt evenwel ook beweerd dat vele gronden in Brobant als verdronken land vobr geringen prijs zgn gekocht en dal het nu moeielijk aangaat met groote kosten van regeeringswege voorzieningen aan te brengen waardoor die gronden ten bate der tegenwoordige eigenaars aanzienlijk in waarde zouden stygen Men berekent het aantal aanplakbilletten zoo groot als klein op de muren te Parijs die daartoe zijn ufgestaaw op een millioen Er zijn drie soorten van ijicüerer te weten het aanplakken van gedrukte biUetten het schilderen of het ophangen van geschilderde doeken op de muur bet aankondigen op verlichte vensterglazen Er zgn te Pargs 358 muurvakken om te afficheeren door de bevoegde autoriteit oangewezen 300 kiosken 332 urinoirs en 150 kolommen vaar de aankondigingen dec sohouwburgvertooningen De huurpr s der muurvakken versohilt naar de plaats Rve de Rambulem of Bue dt Turbigo b v brengt een goed in het oogvallend vak wel tot bijna 2900 francs per jiar op In de R e de GraviUiert of de lime ie tOdkn tou het aiela waard ziju De kiosken en de kolommen worden door de stad Porgs voor 50 francs elke per jaar verhuurd De huurprijs der urinoirs verschilt van 7 fr 50 o tot 5Q francs Alles Ie zemen brengt het de stad 85 000 francs op Zij verhuurt echter niet rechtstreeks aan de particulieren maar aan maatschappijen die bet verkregen recht weder in détail aan de belanghebbenden per meter of per centimeter afstaan en daarmede goede zaken maken Zoo bedingen zij b V voor het afficheren op de kiosken der verkoopers van dagbladen welke plaatsen zeer gezocht zijn 30 fronc per maand voor eene zeer beperkte ruimte lol aankondiging Bij al de valken der o iAi waa het afficheren bekend Bg de Grieken geschiedde het op beschilderde houten borden die roodgedraaid konden worden De Bom inen schilderden op witte muren Te Pompeji zgn vele zulke affiches gevonden Later werd hetgeen men openbaar wilde aankondigen op perkament geschreven en vastgehecht aan p den of kolommen In de middeleeuwen werd het offichcren door uilof omroepen bg trompetgeschal vervangen De uitvinding der drukkunst in de 15e eeuw bracht het affichereu echter weder in zwaog Er bestaat een edikt van Prancjois I waarbg in 1535 het openbaar aauplakken van re eeungi nkkpa werd gelast Betda toen was d officictile tleur wit gelijk ook thans nog bet geval is Particulieren moeten gekleurd püpier gebmiken Zn de 17e en 13e eeuw werd bet aotgilakken eerat op groote scl aal Igeiaeen BoUe u maakt er reed in dien zin melding van Dat de schouwburgen hunne voorstellingen overal op aanplakbilletten aankondigen dagteekenl eerst voor den Igd der groote revolutie Vroeger kon men alleen op de deuren der theaters lezen wat er zou gegeven worden of het werd bg trompetgeschal omgeroepen op straat of op borden vermeld met de voorstelling van het een of ander tofreel ait het stak Ook was het de gewoonte dat bg het einde van iedere voorstelling door een akteur van het toonvel bekend werd gemaakt waarin die van deu volgenden dog bestaan zou Men verhaalt dat de keizer van China zgne Igfartsen nüm bezoldigt zoo lang bg gezond is maar dat hun traktement oumiddellgk ophoudt zoodra hij ziek wordt en niet weder wordt uitbetaald voor dat hg geheel hersteld is De keizer wil dat zijne lijfartseu bg zijne gezondheid belang hebben Een proces dat in Italië tegenwoordig veel gerncht maakt bewgst dat men daorooK zonderlinge denkbeelden omtrent de macht van den geneesheer koestert Een schatrijk inwoner van Spoleto Carlo Marouooi stond voor het hof van assises terecht beschuldigd dr Vinoenzo Dominicis vermoord te hebben Ten prooesie bleek dat Marnucci wiens Een dér dogbladen van Weencn geeft een prijscourant van den handdi iu wilde dieren Daarop slaan genoteerd leeuwen en tjjjelf gemiddeld o 1600 mark een mark is 60 0eu 8 Ned een gevlekte panter 609 een laip 400 een zworte tijger daa rentegen stijgt tot den piijs van 3000 I mark en een gevlekte tijger tot 6000 mark Een t jaguar moet kosten van 600 tot 1000 mark een Amerikaansche tijgeri at 50 tot 200 mark een hyena vau 240 tot 600 mark een ichneumon gemiddeld 600 mark In beeren is een groote variatie een woschbeer 160 een witte beer 500 een bruine 200 een Syrische 240 de Japansche en de Himalaya beer 300 mark De prijs van een rhinoceros wisselt af Insschen 8000 a 0 000 mark Een Afrikaansche olifant staat genoteerd a 1200 een Indische 3000 è 6000 een paar ktngnroes van 200 ü 1200 mark De prgzen der apen loopen van kleine soort a 20 mark tot den chimpanzé of orang outang die met 2000 mark betaald worden Afloop van Openbare Verkoopingeo van Onroerende Goederen VEILING 4 Aug 187 Een huis en erf aon de Karnemelksloot wijk B No 217 te Goada kooper de heer i Smit vpo ƒ BOO Een huis eii erf als voren wgk B No i5 kooper de heer L Brouwer voor ƒ 760 Twee huizen en erven als voren wijk B No 214 en 216 kooper de heer J Hoebeek voor ƒ 1420 Een perceel teelland aan de Bagijue kade te Gouda kooper de heer S Lafeber voor ƒ 1280 Een bols en erf in de wijde poort aon den Groeneweg te Gonde wijk L No 141 kooper de heer O J van de Pavoordt Jr voor ƒ 600 De overige ter verkoop aangekondigde perceclen zijn opgehouden KOLOI lEl l BATAVIA 14 Juni Het mailoverzicbt van het A D v N I bevat o o het volgende De Javaicke CouroHt van Vrgdag avond bracht het bericht van de intrekking van art 2 No 27 von het Inlansch politie strafreglement Men zal zich m HoUond mbechien zonder eenige hulp niet dadelijk herinneren dot in Holland de v aag waa opgeworpen in hoever de in genoemd artikel vastgestelde straf op het verbreken van werkovereeukomsten kou toegelaten worden terwijl algemeen wordt aangenomen dat kontraktbreuk in scbadevergoeding maar niet in straf baar herstel moet vinden dat daarover do adviezen van alle Indische residenten en andere hooge ambtenaren werden ingewonnen dat alleen gebrdc aan werkvolk hier bg de noodzakelgkheid van voorschot te geven en bet gemak voor inlanders om Weg teloopen en elders dienst te nemen het behoud dezer strafbepaling noodig achtten dat eohter de vici president van den Baad van Indië de tegenwoordige minister van koloniën in den zin der Nederlandsche opvatting adviseerde Men vertelde toen de anekdote di t de heer van Bees in den aanvang nog in t geheel zoo zeker niet was of hij niet hetzelfde advies ala ol de andereu moest uitbrengen dat hij echter de slakken naziend een der jÉhhïcn onikr d Api kreeg dot In zoo böogdravdSe bewoordingen è ffmt een zoo overdreven betoog was gesteld dat hg uitriep een zaak die zulke afgumenteii noodig lieeft kan niet goed zijn en tot de in Holland gewensehle intrekking adviseerde Dat ile Tweede Kamer van die op één uitzondering ns eenstemmig ongunstig luidende adviezen kennis doch verder geen nota genomen heeft en bet verlangen heefr uitgesproken dat de intrekking zofi plaats hebben doch tevens voor de landbouwondernemir g op de oostkust van Suraotra afzonderlijke bepalingen tonden worden gemaakt Dat dit buitate geschied is doch de intrekking niet gevolgd is Dat de Kamer den minister van Bosae nog eens gevraagd heeft wanneer nu de door haar vérlaBgde intrekking zou plaats hebben doch de minister zooveel antwoorde als onder mijn ministerschap vooreerst niet Dat dan ook bij de benoeming van den heer van Bees lot minister het eerste woord van iedereen hier was nu zal art 2 al 27 het niet lan meer maken En zoo gebeurde het Doch iu stede van eenvoudige intrekking worden wg door den heer vnn Eeea vtrrast dour eeu intrekking va zt gaando van nieuw in het ul Strafwriboek iu te lasscben artikel waarbij de ingetrokken straf voor het verbreken vau weikovereeukomsten na genoten en nog niet Inverdiend voorschot door een veel zwoerdere vervangen wordt mits de bedoeling van den koniraktverbreker bij het aannemen van het voorMbtA wak zich ten koste van zgn meester wedcrreijhtel k ta bevoordeelcu Is deze nieuwe bepaling al niet al wat verlangd wordt zij is toch In nlle gevalle een korreklief tegen de gevolgen der intrekking von Art 2 No 27 Noor wij vernemen beeft het opperbesluur bet denkbeeld geopperd om ter bezuiniging de paOeh s af te schaffen Deze iulandsobe dignitarissen zyii om zoo te zeggen de recbterband der regentei Daar bg de opvolging in overwegend moetert zati boven aanspraken wegeiia bekwaamheid of ondervftiding en zelfs somtijds bezwaren van jeugdigen leef gd over het hoofd moeten doen zien zoo is het v m f i