Goudsche Courant, woensdag 13 augustus 1879

Vrpag 15 Augustus 1879 N 2335 GOUDSCHE COURANT Wieuws en AdverlentieWad yoor Gouda en Oinslreken I anrang gedtukeii van dit roemrijke tijdperk waaraan w ouze grondwet onze vrijheden onze nationaliteit te danken hebben L iat ons vergelen dat wij nau de Hollttiidcn strgd hebben moeten leveren men twist wel eens in de eeudraohtigsto huisgezinnen en men heeft er elkander niet minder om lief al heeft men besloten om elk igus weegs te gaan Zy ty geluliliig n l ttn land en denken er niet meer aan om Ie Brussel Ie komen regeeren Zij kunnen er zich niet aan ergeren dat wij ons geluk vieren vooral uu wy hen uitnoodigen ora dien dag het verbond der goede vriendschap te bezegelen Zy hebben zich over ons te beklagen gehad en w j hebbeu ons te beklagen g ad over hen maar geen wrok zij er gebleven Leven de kleine Staten Weg niet de veroveraars Dit zyn de gevoelens van vele Belgen Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Ooederen VEILING 11 Aug 1879 i Hnis Lange Groenendaal I 6Z ƒ 2300 kooper J Wielders Idem Vlamingstraat O 343 en Muis daarachter ƒ 1X06 k W V Wildenburg idem aldaar O 341 ƒ BOO k G Verdouw Pakhuis Verloren ICost O 601 ƒ 310 k C J C Prince Huis Zak L 234 1640 k A Bennis Idem Vogelenzang M 158 ƒ 1070 k P Moerings Idem Lemdulsleeg M 156 1600 k J van 2wieten t ZegveM Vier Huilen en eea Pakhuis Powt Wachteratiaat P 151 156 ƒ 2365 k C van Velzen Huis Gondkade Waddinxveen N 170 ƒ 365 Ic K Kaziu te Waddinxveen Idem Pep r traat K 244a en 4 ƒ 1900 k A Brinkman Idem aldaar en een stuk gnmd daarachter K 244c 6 rf ƒ 2200 opgehouden Zeven Huiten in een Gang aan den Baam O 3e4a 5600 opgehouden Hws Koba r teeg M 106 uit de hand verkocht Idem in een Gang aan den Kaam O 276 290 k 6 Buil Idem Lange Dwarsstraat H 146 ƒ 1375 opgehovden Idem Hoefiteeg F 102 800 k W G ran Geelea BarKerlijke Stand GXBOBEN 8 Aogmtiis PielerDdla ood ra O ds Ruiter n C de Graaf Maria Fiet rne Ia oiidara W Boer ea H C SehifljierlieiB 9 Pieter Ueodnlt oudera A van Reedt Dortlaod ea C M vaa Veea Jalan ouders G Oferqjsder eo D A Aelbera CatliartDa Overtmida ouders C de iwag eo G Guor Gijttberta Maria Qcndrlka oadera G van Veeu eo M H ran ï chai 10 Millem Pieker Andriea oudera K Jooker en i C dfl lange Chrtatina Jobaoaa Heurictte oudera G N de Vuogs en H C Gralz Salomon oudera J D van de VValer en A N de Kuolag Cornelia Elizabeth ouders A Muijs eo C Lapaer 11 Jacob Jobaoneg ouders H J Muree en A Verdnes OVEELEÖEN 10 Aug G Acliterbi Sm 11 J B van der Werf 15 d P I Steenwmkel 2 m advertêntïënT j Voorspoedig bevallen van een Zoon J O lONKEB de Lanob Gouda 10 Aug 1879 ♦ Bevallen van eene Dochter H C DB VOOIJS GbStz Gouda 10 Aog 1879 Voorspoedig bevallen van eene Dochter 8 W PARRÉE VAN DKB Maas 4 tuda n Aug 1879 Bevallen van een Jongen M B OGIKK Keaos Amttei dam 10 Ang 1879 Beden overleed na een langdarig Igdeu in den oaderdom van 93 jaren onze geliefde Moeder n Grootmoeder PIETJE SMALING pfA tit Neélükaij Wed a STAEBENBÜRG nJ i l 1 geb NjaüLEMAN 9 w 1 U yiei 3 A VAN KLÜIJVEN geb Neblbkak i i i i H VA WILLIGEN S VAK WILLIGEN geb VAN DïB Btaehb Gouda 11 Aog 187 Heden overleed tot mijne bittere droefheid mijn geliefde Echtgenoot CORNELIS BORGERDING in den ouderdom van 26 jaron mjj nalatende één kind te jong om dit verlies te kunnen beseffen Wed C BORGERDING geb A P DE Bruin Gouda 11 Ang 1878 Voor de vele bewgzen van deelneming gedurende de ziekte en by het overladen van mijile geliefde Echtgenoote ondervonden betuigt de ondergeteekeude ook namens zi ne kinderen zjjn hartelijken dank Gouda 3 VRANCKEN 11 Aug 1879 Aangezien de WEKELIJKSCHE DIENST tusschen Cl mt visa versa van den schipper M VERZIJL is gestaakt hebben de ondergeteekenden de eer zich bjj de ingezetenen van Gouda en Omstreken aan te bevelen tot het VERVOER van ALLE GOEDEREN Vertrek van GOUDA MAANDAG s morgens vroeg Ligplaats GOUWE over het Aaltje Baksteegje Vertrek van s M A G B DINSDAG namiddags Ligplaats SPUL m m m k m der want GpEDEREN worden aangenomen hg P J van der WANT Keizei iraat K N 133 mt mm Deze versterkende KINA WIJN wordt bereid uit de zeer geneeskrachtige roode Javakina door de Firma Wed EVERTS en JONCKERS te Nijmegen De Gewone per Flacon 1 25 De IJzerhoudende 1 40 Het dépót voor Gouda is gevestigd bg den Heer H G HOEFHAMER Turfmarkt De ondergeteekende beveeld zich aan voor het maken van BOl WKUliGE TËEKE1 6P en BESTEKKEN het Ramen van Kosten voor BOUWWERKEN of VERNIEUWINGEN benevens het geven van ONDERWIJS in het BOUWKUNDIG TEEKENEN D VAN DER LINDEN BOUWKUNDIGE KATTENSINGEL 116 Voor alle oogkwalen wordt met sncoes aangewend het zoo gunstig bekende Dr Chantoraelanus OOGEIWATEE Ieder ooglijder make eer het te laat is gebruik van dit voortreftelgke middel en wanneer men het oplettend volgens voorschriften gebruikt zal men de heilzame gevolgen ondervinden Prijs per flacon met gebruiksaanwyzing 60 et Verkrijgbaar bg Beuzemaker en Co Zfielem A Bots Nieuwkoop A Peins Zctenhvizett T A G Iran DBTH Gfmda J H keiler en Zo W Wagen st L A S hootens Scliluter OoitmoIcDstrut Sottm aa Attentie s r pi Bij genoegzame deelneming heeft de ondergeteekende het voornemen aan zjjue Geachte Begunstigers TERLEZINQaante bieden Be STANDAARD UILENSPIEGEL CLADEREDATSCH POLITIEBLAD en De MAASBODE Inclineerende gelieve vóór 15 AUG a s aan hem op te geven welk Blad men begeerte A BOUT COURANTIER Gouwe C 79 GKV ËiAAGD in een Burgergezin TWEE of DRIE KOSTGANGERS Brieven franco onder No 313 aan den Boekhandelaar A BRINKMAN Lange Tiendeweg Eene WERKSTER GEVRAAGD van de P G des Vrijdags Men vervoege zich san het Bureau dezer Courant onder N 314 Gouda Oosthaven B n 14 beveelt zich beleefd aan tot het vervaardigen ran Zeer Fijn UITGEVOERDE LEVENS6R00TB Ff Jl T a § T M Keizerlijk Konmkhjk gfprmlegi rd en ertte fmerikaamch en EngeUck gepatenteerd Analherin Uondwaler vnii Dr J ö Popp KK Hof T n lar 9 v in Z M de Keizer vna Ooslenrijk te Weencn 19 het voortrtffi lijkste middel U n v umJttisclic tandpijn iiij outatekini zHcUefl en weccn van kl la id vi sch het Unt dtn aiBWerigen tandsteen op ra uorkanit ile niinwe lonnuig daarvan mBakt toastaande tandru weder tast door rfiraicrkiii ¥ an l et tantUleeflch en daar bet an alle achaddljkp tdtrtn rciuigt i ta i het den moAi een Dgcnamc n friaaehen ituk ttr wijl h et dui ooaangcnarnpn renk wrltlra doet crl yntii llnS Om iit asDgoname onopiltetrigk f ordin iiruiM inraat loor alle Btandrn vcrkrijgbacr te nmkfn rtjn fet rhm n oitderficlieideDe grootto ftls 1 groote flcsch S 1 7 1 niiddeltoort a l 20 en 1 klemeaGOeeRlarerkrgglMirfirstfld Dr Popp s Anatheriii TaiKipasta lot reiniging Dr POPP s AromaHtielie lajidzeei Zg maakt de Tanden iui r r nit tonder het émail lan Ie doen bewaart ze loor zirkelgke aauduCMit gi it en boidt il ii iiioiid frisch liet stuk koil Ct en is dx reikeioit vo ir L cn half jaar r l OPP s Plaiitaardifr 1 and oeder reinigt de txnd n cerdrijft de zuo lastige kuik ei miiskt het jjinzuar leeda helderder rn fijner Br l OPI s Tandploinbeeisel waflrmcda miu Z lf bolté taudta ItHii vullen Ue AroHiatisclie eueeskundij e KruldeH jSepp ctiiiaiarh C lnatysewil en duor c e Kta cskuiitliffe tlfhriiHleii van haroia alt bet HEÉEIJiTlS EN BESI E VOOR DE HL IU crkird r AKciitic s V p IQ Toorkoming ao vprvalschmtr vurtlf ht t freacbtp Tublii fc Dlinierliuia gemaikt dat iidrre Orach brhnlti hrt llan liUmerk Firma Hygea uiid Auatlieriii Piiiparate nojt net eCD umbnltel oraice rn u hetwelk Mi luidtlijken fraterdruk den Rljkaidelaar ca de Firma btvat Drpots an aHcee eebta Anntherio Prpparatcn sijii gevestigd en te Terkrygen te Gond b j L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam bg F E iin Santen Kolff npoth eu A Sohippereijn Co blauwe porecleinwiakel te Hage bg J L ï Snabilié npoth te Delft bij A J ran Bgn en J K Knuwenhoven te Schiedam bij C Malta Ob te Leiden bg E Noordg e te Utreoht bg F Altena en Kraan te Araaterdam bg F T Windheim h Oo en H H Uloih Gt apotbocki te Ondewater bg T J ran Vrcumiagca te Sohooahoven bij A WolfF GoupA Duxsm va A UaiSKUAir KI l ISGEVIi IG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gonda Gelet op artt 6 en 7 der net ran den ia Jnni 1875 Siaattilad n 96 Brengen ter algemeene keunis dat op de Secretarie ter risie is gelegd een rerroek met bgtagen ran W ran ETTINGER om rerguuniug tot hel OPRICHTENeener LOODGIETERS WERKPLAATS in het perceel geilden aan de Karuemelksloot wgk R u 159 kadaster sectie A u 2156 Dat op Woensdag den 27 Augustus 1879 des uaniidUags t n 1 ure op hel Raadhuis gelegenheid il om beiwaren tegen de GEVRAa 5DE VERGUNNING in te brengen en dat gedurende drie dat en roor dien dng op de Secretarie der gemeente ran de ter zake ingekomen schrifturen kou worden kennis genomen Gouda den 13n Aug 1879 Burgemeester en Wethouders roornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaiia BROUWER BUITENLAND tultenlandsèh Overzicht Dat een tweede Duitsch Fransche oorlog een quaeatie is ran tgd wordt door weinigen betwgfcld toch honden béide Sefieeriogen cich of ag rau ds prins geen kwaad weten de Fraiisohe Regeeriug is lelfs blijkens bet Journal officiel zoorer grgu iu dat ig een ambtenaar den secreUris geueriuü ran de Ardeaneiii Ia iiib r op noa jicutit lt borft geplaatst omdat hij in een openbare rede op de mogelgkheid ran een reraimhe tegen Duitschland zinspeelde De Tiaut wiat onlangs dat de Duitsche Kegeering aau het Kabinet te Washington hadte kennen gegeven dat sg wel lust had te rernndcren ten opiiohte Tin de zilreiquacatiu en bereid waa te onderhandelen orer het algemeen annueraen van den dubbelen standaard In dieu vorm geroi Ide ienereen de onjuistheid ran bet bericht het bigkl dan ook dat de laak eeuroudig deie is dat du Duitsche Regeering alleen onderhandelt over het deelnemen aau de inleruaiioualo mviitconfereutie Ie Washington Het is eifs nog onieker of de Duitsche Regeeriug reeds heeft toegestemd io het deeluemen aan die confeientie In Oustenrgk heeft men zoolang ovtr de ministercrisis gesproken dat het onderwerp was uitgepraat en bijna uiemand meer er van hooren wilde eindelijk begint de qnaestie een ander gedaante te krggtn de W ie Ztit deelt namelgk mede dat de Keizer het rerzoek om ontslag ran het ministerie heeft aangenomen en graaf Taalie de preaideutmi nister belast is met de samenstelling ran een nieuw Kabinet Men herinnert zich wellicht dat t anurankrlijk het plan was om bet ministerie te laten eoonla het wr s en af te wachten hoe de nieuwe Rgksruad et uit zou zien dniir waa reden roor Want richteren linkerzjjile zouden in de nieuwe Kamer ongeveer tegen elkander opwegen Ia men vin dit voornemen teruggekomen dan moet dit narschgiilgk daaraan worden toegeschreven dat de Ctechen bezwaar bibben geinaak onder het thans afgclrediii ministerie hun plaatsen in den Rgksraud in e nemen De Czeohen zgn voorziohliger dan de Dnit che fllraraonianen en sKmincn uiit toe vi r zij le concessies lu den zak tijd Iceren dit staat rast dat de liberalen erg boos zijn over den loop der zaken de Neue Freie Preae merkt nijdig op dalf graaf Taaffe die geen partg vertegenwoordigt een ministerie zal moeten makei dat hem aau een partij moet helpen Men brengt de berichten over het aftreden van Audrassy met den toeuemenden inrloïd der Czechen in rerband eu wij kunnen weer onderlinge dingen ran de Oostcnrgkscüe verwarring beleven Men is het echter orer het rertrek ran J udrassy nog lang niet eens uit Festh wordt altbkns nu weder gemeld dat hg in September een Terlof zal krijgen ran zes maanden en Hofmann foorloopig mrt de buitenlandsche Teschenbeig Biat de Bosnische zaken zal worden belast Het Engelsohe Lagerhub eefl bg derde lezing het wetsontwerp betreffende ijp lecning ran 5 millioen pd St roor Indië aUttenomen De Paus heeft eene EncySiek uitgevaardigd orer de studie der wijsbegeerte waarvan de tekst tien kolommen ran de Onemmke Somano vult Leo XIII begint met te zeggen dit het s Pausen plicht is de broederen te onderriohfen en te sterken lu het geloof en hun weteuschappelMc ouderwgs te leiden en roornamelgk hun onderriobt in de wijsbegeerte die de grondslag is ran aUt weteu ohap Vervolgens verklaart hg dat de zedMijke kwalen waardoor de he leud uig8che maatschapsg aangetast is grooteudrels te wijten zijn aan ie begrippen die men heeft ingezogen ran eene rajfche wijabegeene want terwgl eene gezonde w sbegeote een middel is om lot de kennis te komen vat de boreuuatuurlijke waarheid leidt de ralsche w begeerte tot het loochenen dier waasheid Wgrtegeerte zal zg baar doel bereiken moet ond rge ego aau het geloof Die roorwaarde is ge fi remedering roor de wijsbegeerte immers de geschiedenis der chriateIgke wijsbegeerte leert dut zg het middel is en moet zijn om den mensch voor dwaling te behoeden De k crl r det Hebben ran de wijsbegeerte een ruim gebruik gemaakt om de geopenbaarde waarheden te rerklaren te rerdedigcn eu ingang te verschaffen Leo XIII spreekt rerder ran de scholastieke wijsbegeerte waarbij hij uit ocrig stilstaat om hare roortreffelijkheid in t licht te stellen en inzonderheid die rau Thomas ran Aquiua wiens leer gedurende eeuwen geëerd gevolgd is door de geestelijke orden en goedgekeurd door Pausen en Coucdien De bisschoppen worden derhalre aangemaand de studie der leer ran dien wijsgeer die sedert de zestiende eeuw ongelukkiglijk genoeg zoozeer verwaarloosd is bg het godsdienstonderwijs iu de seminaria en andere katholieke scholen te berorderen BINNENLAND GOUDA U Augustus 1879 Ann den Algeineenen Schietwedstrgd te s Grnvenhage op 25 26 27 en 28 Augustus e k waarover wij in ons vorig nr spraken zal o a worden deelgenomen door de d d schutterg alhier en door de schutlertj Soherpschutters rereeuiging fiyillem Prim tau Oranje en door het Scherpsehutterskorpa u Bargerplickl alhier Gisteren werd eene rergadering gehouden van de Afdeeling Gouda en Omstreken der Hulhindsohe Maatschappij van Landbouw op de boreiizaal ran het kottiihuis de Harmonie alhier die door 46Uden werd bijgewoond l anriu wen na uitgebracht rapport door de heeren M van Dnntzig en A van Veen goedgekeurd de rekening der Afdeeling over 1878 Tot leden der commissie om in bet volgend jaar de rekening orer 1879 na te zien wcrdeu benoemd de heeren D O Sainsom en D G run Vrenmingen Daarna wenleu de drie leden ran het bestuur die met 1 Januari as rolgens den rooster moeten aftreden de heeren A C Snel en J de Zwarte te Moordrecht en W irootepas te Gouda nis zoodanig Inrkozen en lieten zich die benoeming welgevallen Virvolgtns kuaiuen in bcluiiuKliMg de punten viiu beschrgving voor de nla eimcnc ergiidiiing der Maat schappij te honden te H iarlem den 29 September a s De vergadering verklaarde zich tegen het roorstel om Leden der ilgemeene rergadering der Maatschappij aan te nemen tegen eene coutribatie ran f 10 met het reoht ran stemming op de algemeene rergadering en tevens tegen rerhooging ran de contributie der gewone leden Hot roorstel ran de Afdeeling Schoonhoren tot het rerkrggen een r interuationule tentoouslelliiig ran zuivelbereiding zal even als ten rorigen jare wolden ondersteund Voorta zal getracht wordeu het besluit rnn fde algemeene rergadering daarheen te leiden dat de algemeene rergadering en tentoonstelling in 1880 binueu Gouda gehouden worden Tot afgevaardigden werden benoemd de heereo mr P J Snel eu D Nugteren en tot hunne plaatsvervangers de heeren A van Veen en M van Dantzig Daarna werd door den roorzitter medegedeeld wat er gedaan is om op de internationale tentoonstelling ran Landbouw in t lantct vau Juli te Londen gehouden Goudaohe kaas te exposeeren en hoe die inzending niet tijdig op de tentoonstelling is aangekomen waardoor de kans niet is geëxposeerd Naar aanleiding dezer mededeeling weijÉ aan de commissie die zioh met deze zaak had beJHl dank gezegd roor hetgeen zij verricht had en aanjre afgeraardigden naar ae algemeene rergadering der liiaalachappg opgedragen deze zaak ter kennis van diel vergadering te brengen eu de medewerkiug van hetytUofdliestuur in te roepen ter opsporing rifti de oorzaben der te late aankomst omdat het hier geldt hdl lang ran onzeu handel inzonderheid op EngelanV Na de sloiling der rdfgidering had de gewone rerloting plaats In de zitting der Ritterdamsohe Arrondissement Rechtbank ran Dinsdagmorgen stond o a terecht H r d B bckl ran geweldpleging tegen een bed beambte leWuddinireen Eisch IS dagen ger ocll In borenstanude z uik orer 8 dagen uitspraak Bij de stemming roor een lid ran den gemeenteraad te Woerden ter vervanging ran den heer S Lagerweg is geen rolstrekte meerderheid rerkregen Herstemming tusschen de HH F Vermeulen ct 55 en A Lgsen met 61 stemmen j De gemeenterekening te Ouderkerk a d IJsel over 1878 Zaterdag II den Rnad aangeboden bedraagt iu ontrang ƒ 12 562 62 en in uitgaat ƒ ll 720 84 3 loodat het roordeclig slut ƒ 831 78 is Het Met het maaien van wiulerkoren is men in den Prins Alexanderpolder tlinns druk bezig Niettegenstaande de zomer zioh gekenmerkt heeft door aanhoudenden regen en koude zooil it men ran het graangewas in genoemden polder weinig goeds rerwachtte zal de opbrengst toch niet zoo gering zijlt als men wel roorspeld had Orer sommige velden die reeds gemaaid liggen is de landbouwer zelfs zeer tevreden Het vee is gezond gevulkn van besmettelijke longziekte oiiiUr het rnnilvee hebben zioh iu langen tgd uiet voorgedaan De lenloonstelliiig van afsesiieden rozen die gisteren te Leiden op Zomerzorg gehouden werd is bgua geheel ttn roonleele van den rozentuin Boskoop afgrioopen De heer P R Geld maker verkreeg een certificaat 2e kl voor vijftig verscheidenheden van rozen vnii verschillende afdeeliugen welke verzameling zich moest onderscheiden door nauwkeurige systninatischc iwleeling Voor no 3 ran het programma een iiieuue nog uiet in den handel zijnde in Nederl iuil gewoumu roos die zich gunstig door kleur en vorm ondtiseheidi waren geen inzendingen ingekomen Een commissie bestaande uit de heeren A J Voorduiu majoor der geuie H T Si liidken kapitien der genie en F G A Soberer kapitein der artillerie secretan s der conimiSRie van proefneming is belast de gepai sifde koepels in de stelliii van