Goudsche Courant, woensdag 8 oktober 1879

BINNENLAND GOUDA 7 October 1879 De Gemeenteraad au Bodegraven hoeft ƒ 200 best hikbaar gesteld voor de feestelijkheden Itr gelegenheid van den iutoolit van den nieuwen burgemeester den heer Steenstra Toussuinl Uit Oudewater schrijft men ons Kiüdelijk na ongeveer 6 jaren waühtens heeft de Ktirkeriiad der Ncd Uervornule gemeente alhier het genoegen de beide predikantspl uitsen gelijktijdig vervuld te zien Ds Margailant van Appellern Zun dag voormiddag bevestigd door Ds de Kruijf een rroegeren leeraar dezer gemeente deed s namiddags lyn intrede bij welke geltge heid evenals des voormiddags eene groote schare was opgekomen Ongetwijfeld zal het voor een groot deel aan de goede zorgen der Kerkvoogdij ten opzichte der nu geheel vernieuwile pastoriéu zijn toe te schrijven dat het bcroepiugswerk iu den laatsten tijd van succes mocht zijn De Hooge llaad heeft bij arrest van gisteren den proo gen bij het gerechtshof te s Oravenhage niet ontvankelijk verklaard in zijne voorziening tegen het arrest waarbg A d V o s Ie Lekkerkerk ziju vrijgesproken van het hun ten laste gelegde verzet tegen de uitgraviiig van het kerkhof voor den bouw van een posten telcgraafkantoor aldaar Het vervoer langs de spoorweg Leiden Woerden heeft gedurende de maand September 1S7 J opgebracht aan reizigers ƒ 75Sö aan goederen 2129 te zameu ƒ 9715 Sedert 1 Mei 1879 was de opbrengst van reizigers en goederen ƒ 18846 In de afgeloopene week had te Boskoop de proefmaliug plaats van het stoomgemaal voor den Vercenigden Polder De polder was spoedig van het overtollige water bevrijd de machine werkte uitnemend en met een zeer zuinig kolcnverbruik De werktu geu zijn ontworpen door den heer J Paul architect Ie Zevenhuizen eu vervaardigd iu de fabriek der hh Cosijn en Co te Gouda De oommissie belast met het ondeizoek van de geloofsbrieven van den heer mr M VV du Tour van Bellinchave heeft bij een uitvoerig gemotiveerd rapport aan de kamer voorgesteld dien heer niet als lid toe te laten Zij acht na raadpleging der wet en lettende op de aan het licht gekomen feiten de iu deze zaak overgelegde kiezerslijst van de gemeente Harinelen geen kiezerslijst iu deu zin der wet Daarbij zijn verscheiden misslagen begaan die voor geen herstel vatbaar waren Bovendien hebben burg en weth van die lijst in April openbare kennisgeving gedaan niet als van een lijst voor de tweede kamer en de provinciale staten gezamenlijk waarvoor zij schijnt te zijn opgemaakt maar als van eene lijst voor de provinciale staten De verschillende fouten hebben de oommissie belet de aanwezige lijst als eene kiezerslijst voor de tweede kamer in den zin der wet aan te nemen Staten Oeneraal Tweede Kamer Zitting Tan 8 Oct 1879 Iu deze zitting heeft de heer Keuohenius na te ziju beëedigd zitting genomen De heer van Kerkwijk heeft voorgesteld een wijziging vau art 59 der gemeentewet en wel oin burgemeesters op eene aanbeveling van drie personen van wege den gemeenteraad door den koning te doen benoemen en de zesjarige herbenoeming te doen vervallen Heden zou de discussie plaats hebben over de geloofsbrieven van den heer du Tour van Bellinchave De Commissie onder deu vorigen Minister vau binuenlandsche zaken benoemd om de Begeeriug Toor te lichten omtrent de uitvoering van art 4 der nieuwe wet op het la er onderwijs heeft na eene vrg lange ruslpoos Vrijdag en Zaterdag te s Hage weder eene vergnderiug gehouden Ten gevolge etner veranderde schikking is de opeiiing der Passage te Aotterdam die aanstaanden Zaterdag zou plaats hebbeu uitgesteld tot Woensdag 15 dezer De Engelsche correspondent van het N v d Dag bracht een bezoek aan den boofdiuspeolenr van het Eogelsoh veeartsenijdepartemeut en deelt van het gesprek het volgende mede dat op onze vee uitvoer betrekking heeft Hij bracht hulde aan de krachtige maatregelen die de Nederlandsche regeering genomen had om de longziekte tegen te gaan Hij was geneigd om zelfs te erkennen dat de regeering als een voorbeeld kon gesteld worden maar en hij wenschte dat nitdmkkelijk in het licht te stellen er bestaat een groot verschil van opvatting tusscheu de Brilsehe en de Nederlandsche regecriiig omtrent hei klauwzeer en de tongblaar Het kwain hem voor dat men in Nederland veel meer vrees voor de long iekte pnsumoaia dan wel voor klauwzeer en tongblaar koestert dat men de laatste ziekten te gering schat eu dat de bestrijding daarvan niet van dezelfde energie getuigt ais waarmei tegen verspreiding van de longziekte gewaakt wordt In Engeland worden tongblaar en klauwzeer veel ernstiger Jan in Holland opgenomen en met leede oogeu wordt opgemerkt dat Nederland het kwaad niet even gewichtig opneemt De hoofdinspecteur herhaalde ten slotte nog eens Dring er bij uw landgenooten op aan dat dezelfde kracht eu energie waa nisde egen longziekte gestreden wordt ook in niet mindere mate gebezigd worde waar het klauwzeer eu tongblaar betreft Als eene zeldzaamheid wordt gemeld dat in Brakel Zondag nog rijpe abrikozen zijn geplukt terwijl men eenige nog aan den boom moest laten hangen omdat ze nog niet goed rijp waren De Minister van Finantien heeft bij gelegenheid der verdediging van een zinsnede der Troonrede gewezen o a op de sedert 1848 toegenomen opbrengst der belastiiigcit Üe rolticriend maakt daarop de volgende kantteekeniug Zonder uu te willen onderzoeken in hoever ook de Indische baten op den stoifelijkeu vooruitgang van de Nederlandsche huishouding gedurende de laatste 25 ü 30 jitreii van invloed waren meenen wij hier toch te moeten stilsttuin bij het aandeel van bet gedestilleerd iu de opbrengst van Uijksbelastingen Laat 0 13 de twaalf laatste jaren nemen b r van de opbrengst van het gedestilleerd 1807 13 205 808 1874 17 903 373 18 707 338 20 049 980 21 111 553 22 031 791 14 166 922 1 13 355 692 14 029 692 14 453 006 14 927 220 16 197 954 17 107 363 Deze vern cerdcring van c 10 millioen gulden aan b lasting alleen op het gedesiilleerd getuigt o i niet van vooruitgaug in rijkdom in welvaart Nogthans heeft zij bepaaldelijk tot afschaffiug van andere belaslingen bijgedragen en schijnt ons derhalve de vraag geoorloofd of de bewering mag opgaan dat dit een en ander aan het vrijhandclstelsel zou zijn te dauken 1 cht maandrn Kene zekere vrouw Mallet te Parijs werd eene maand geleden gebeten door een dolle kat De beet werd uitgebrand met een gloeiend ijzer en de wond genas spoedig Men dachl dut de beet geen verdere gevolgen zou hebbeu toen vrouw Mallet vóór een paar dagen met eene buurvrouw pratende plotseling eene verschrikkelijke vlaag kreeg De buurvrouw ontstelde en riep om hulp maar vri uw MalKt wierp zich op haar en wilde haar bijlen Eene wilde worsteling ontstond tussclien de twee vrouwen Do toegeschoteu buren zagen het aan doch geen hunner durfde tussohen beide te komen Gelukkig kw uneu twee politie dieiiaren Ecu greep een deken en wierp die zoo behendig over vrouw Mallet dat het mogelyk werd haar te binden en haar naar een ziekenhuis te brengen Toen zij den drempel van het gasthuis overschreden had stierf zij Te Utah in Noord Amerika heeft een kotirddanser in navolgiug van Blondin met een knaap op den rug over een koord gewandeld dat op eene hoogte van 50 voet tusschen de huizen was gespannen Hij viel de knaap stortte te pletter op den grond hij zelf greep zich nog aan het koord en werd behouden Hij is gearresteerd Het publiek heeft dus weder alles genoten wathet verlangen kon Maar er ontstaat nu eene anderekwestie Als de koorddanser gestraft wordt omdathij oorzaak is van den dood van den knaap danzouden er misschieli termen zijn zulke toeren olloopen zij goed af ook te straffen als pogingen tot eenestrafbare daad Arnh Ct Punch bevat een reeks van vragen en antwoorden betreffende de veelbesproken quaestie wat er met den exkoniug der Zulu s moet aangevangen worden Vragen Zal hij opgesloten worden in den Toiver Zal hij verbannen worden naar Cyprus Zal hem een kooi worden toegewezen in de Zulu logieal Gardens Zal hij als bij de triomftocAten der oude Romeinen als gevangene figureeren in den stoet op den aanstaanden Lordmayorsdag om vervolgens in de Guildhall het vuur te moeten doorstaan van Lord Beacousüelds rhetorica Zal hij op zijn eerewoord worden vrijgelaten onder beding dat hij lezingen kome honden in de St Jamens Hall Of zal hij als de nieuvrats Afrikaansche noviteit worden ter tafel gebracht in de eerstvolgendeS nlgemeenevergadering van het koninklijk geografische genootschap ƒ Antwoorden Hij zal gephotogrOfeerd worden in allerlei formaat mager en vet de eene gelijkenis volslagen ongelgk aan de anderen Hij zal als trademark dienst doen bij het debiet van een nieuwe Zuid Afrikiansche mosterdsaus H zal de hoofdfiguur uitmaken op tal van hoogst faulaslische prenten in de illustraties Zijn leveusbesohrljving zal als stopsel welkom zijn aan het eerstvolgend nommer van verscheidene week en maandbladen Hij zal iu effigie prijken in het wassenbeelden kabiuet van madame Tussaud Scharen zal hij daarheen lokken tot men genoeg van hem hebben zal en hij ia deu smeltpot geraakt om plaats te maken voor een latere celebriteit Eu daarna tal h j vergeten worden gelijk alles wat eenmaal hier benedeu groot was en viel Te Grootebroek begaven zich eergister twee mannen in een schuiije om op waterwild te schieten Op de tochtsloot gekomen zag men een eend toor deu boeg Een der beide personen die in het voorste gedeelte van het schuitje stond bukte en zqn kameraad schoot doch het schot miste Eerstbedoelde zwom daarop naar de de andere zijde over en stond juist toen de jager ziju tweede schot wilde lossen weder op met het noodlottig gevolg dat hg het schot in het hoofd kreeg en in het water viel Zijn makker haalde hem er oogeublikkelijk wéér uit en bracht hem naar Grootebroek maar naar het oordeel der geneesheereu zal de gekwetste aan de gevolgen wel sterven Hoe de stemming iu de Transvaal is blijkt het best uit een brief door de Commissie vau het Volkscomitó aan huu medeburgers gericht en iu de ZuidAfrikaansohe bladen opgenomen De Commissie meldt daarin dat zij litefi kinnis genomen vau een groot aantal klachten van alle zijden bij haar ingekomen welke klachten vertellen van belei digingen plunderingen en zelfs van gewelddadigheden aan de meuschen eu huu eigeudom aangedaan Verschillende van die klachten worden dan nader aangeduid eu dun zegt de Commissie Men vraagt ons of dat nu die goede rustige veilige regeering is die al deze dingen laat geschieden De Commissie wil die vragen niet alle beautwoorden zij weet alleen dat in de tijden der Republiek ieder kind zelfs vrij en veilig was Eu nu Zij meent het aan alle haar medeburgers te moeten zeggen houdt u kalm bewaart uw geduld verdraagt Lijdt nog maar een tijil ourecht zoo kau het niet langer dureu Wij wachten op antwoord uit Engeland Als het komt hoe het zij dan zullen wij met het volk raadplegen want de wil van het volk zal ons moeteu zeggen hoe aan dezen ondraaglijken toestand een einde te maken De brief is namens de Commissie ooderteekend door M W Pretorius eu W Eduard Bok In den nacht lan Woensdag op Donderdag is op eene brutale wijze ingebroken in het kantoor van den rijksontvanger te Zuidhorn wonende even builen het dorp De dief heeft alle sloten van ecu dubbelen lessenaar en laden verbroken alle papieren door elkander gehaald twee revolvers en een klokje weggenomen maar heeft zijn doel niet bereikt De ontvanger die den volgeuden morgen naar Groningen moest om te storten had eene zeer aanzienlijke som geborgen in zijne slaapkamer Die kamer heeft deu ingang in hel kantoor en de dief heeft dadelijk de deur die open stond dicht gemaakt en vau binnen gegrendeld De maand September was de elfde maond die te weinig warmte gaf gemiddeld kwain men in deze maand 0 43 gr Celsius tekort De dagen van den 3n tot en met den 7n de 12e 13e He eu van deu 16n tot den 20sten waren te warm hoewel bij de opgenoemde dagen nog vier dagen voorkwamen die slechts een halven graad of nog minder te hoog waren De warrasie dag was de 7 de toen men ook den hoogsten stand 23 7 waarnam Den koudsteu dag had men op deu 25sten hoewel op den Ï7stén de laagste stand 6 8 werd waargenomen De gemiddelde thermometerstand was 14 72 gr De warmste herfstmaand 17 91 gr had men in 188J de koudste 12 68 in 187 7 I 1865 daalde de thermometer zelfs 0 8 gri benedel het vriespunt De barometer gaf gemiddeld 0 03 mM te veel luchtdrukking aan De vier eerste dagen was de barometer te hoog op den Isten had men een bergtop die ruira 13 raM boven den normalen stand wa de barometer wees toen des avonds 11 u 774 1 den 9n had men een dal dat 8 mM te weinig luchtdrukking aangaf den 14n een van 7 n den 24sten van ruim 12 mM De hoogste gemiddelde stand der maan was in 1865 nog 6 7 mM hooger de laagste 5 2 mM lager in 76 alzoo kan de gemiddelde der maand omstreeks 12 mM uit elkander loopen De dampdrukking en betrekkelijke vochtigheid kwanien met de gemiddelde vrij wel overeen de hoeveelheid re en was minder cuiin 16 mM dan menbad kunnen verwachten De hoeveelheid 42 9 raM vielop dertien dagen waarbij zes dagen waren die minderdan 0 6 mM gaven De grootste deze maand afgetapt 143 3 mill was iu 1878 ile kleinste 8 8 mM in 85 Deverdamping van water 87 3 mM was minder dan gewoonlijk Deu ïiaten was het ttoVmaehtig uit het Z V met enkele stooten van tl kjlogr drukking en den nhad men des avonds 9 u weerlioht V D In het officieel verslag omtrent den gezondheidstoestand te Stockholm wordt geconstateerd dat het aantal lijders aan delirium tremettt en chronische dronkenschap aldaar sedert 1876 voortdurend afneemt In dat jaar bedroeg het 67 S in 1378 verminderde het tot op 440 het daaropvolgende jaar tol op 404 waarna bet iu 1873 tot op S83 is gedaald In het verslag woldt dit beschouwd als gedeeltelijk een gevolg von het zoogenaamde Gothenburger stelsel hetwelk sinds een paar jaren te Stockholm is ingevoerd Volgens dat stelsel is de verkoop van sterkeu drank aan de particuliere concurrentie onttrokken en opgedragen aan eene maatschappij die hare batige saldo s in de stadskas moet storten Daariloor is het aantal herbergen eu andere dergelijke huizen aanmerkelijk verminderd eu zijn de lokalen veel beter ingericht terwijl er s avonds streng de hhnd wordt gehouden aan een behoorlijken tijd van sluiting Naar het Uandehilad verneemt is door de eigenaars van de Beiersch bierbrouwerij de Jnutel e Amsterdam de hh de Pesters Kooij en Co den loffelijken maotreacl genomen om de nieuwjaars en kermisfooieu af te schaffen maar daarentegen aan de werklieden een zeker aandeel iu de winst te geven in verhouding tot hunne looucn Ditmaal 6 pet van het loon bij wijze vau proefneming Hel voornemen is den maatregel ook in volgende jaren toe te passen wanneer blijkt dat die de verwachte goede gevolgen heeft De Commissie van spoorweï a nbtennren benoemd tot het beramen van maatregelen om het 50 jarig poorwegjubücum fetstelijfe te vieren roept ttjgen Woensdag 8 October des avonds ten 8 ure alle spoor wegambtenaren op tot bijwoning eener vergadering iu het HoM la Slalion te Uirechl Ier behandeling van het door haar ontworpen programma Het schijut dat in ieder geval eene feestviering zal pliwts hebbeii De ziekte oorzaak van koorts De hoogleeraren Toinmasi professor in de pathologische anatomie te Rome en Klebs te Praag hebben na nauwkeurige onderzoekingen en nasporingen het gift ontdekt hetwelk oorzaak is van moeras eu intermitteerendc koortsen In de nfgeloopen lente brachten deze geleerden geruimen lij i lu den Jgro romano de beruchte bakermat der Komeinsche moeraskoortsen door en onderwierpen de lucht den bodem en de stilstaande wateren iu deze ongezonde streek aan een minu ieus onderzoek Het resultaat was dal zij zoowel in de lucht als in deu bodem een microseopiseh schiminilpluntje ontdekten uit een aantal bt wt g lijke glitninendij Sporen van lang ovalen vorm bestaande met een di imeter van 0 9 micromillimeter De bi ide geleerden hebben dit schlinmelplanljtt op verschillende wijzen kunstmatig gekweekt en de daardoor verkregen vloeisto f gefiltreerd en gewassi hen eu zoowel het bezinksel als de vaste micros copisehe deeltjes door hen uit deu bovensieiï aardlaag afgezonderd onder den huid van gtzonde houden gebracht Bij ol deze dieren ontsloiul zonder uitzondering koorts van hetzelfde typisch karakter met vrije tusscheupoozen van zelfs tot 60 uur eu met verhooging der bloedtemperaluur gepaard met koude rillingen tot bijna 42 graad l e gewone temperatuur van den hond is 38 a 39 graden van de honderddeelige schaal Het gefiltreerde water van de bewerkte sohimmelplant gaf zelfs bij toepassing eener vijfmaal grootere hoeveelheid nagenoeg geen verandering van temperatuur en de daardoor ontstane koorts was niet intermitteerend Bij rie honden werd dezelfde acute zwelling van de milt als bij den met koorts behepten mensch waargenomen en na dè sectie werd in de milt van den hond een groot aantal sohimmelplantjes aangetroffen Bovendien vond men ze vrij talrijk iu de watervaatskliereu Daar echter het schiuimelplanije in deze organen tot langere stoaQes uitgioeit gaven Tommasi en Klebs het den naam van BacUliu malariae De verdere bijzonderheden omtrent deze belangrijke ontdekking zijn te vinden in het Juli nommer van het door prof Klebs uitgegeven tijdschrift Een Engelschman was de vorige week tjn Amsterdam Daar hij niet bekend was met de verschillende straten eu grachten nam hij het welwillend aanbod van iemand aan om zich den weg te laten wij2lin Voor denvriendschapsdienst al was die dan ook van eenvreemde moest een gUasjc worden gedronken Vaneen kwam twee eu van twee een derde en zoo voort totdat de Engelschman beschonken geraakte Hij werddoor zijn gedienstigen vriend naar den Westerdoksdijkgeleid Daar gekomen werd hij door dezen en nogtwee andere personen aangevallen Door zijn beschonkéfi toestand was hij niet bij machte zich te verdedigeneu werd hem alles tot zelfs zijn jus en laarzen ontstolen waarna de dis eu het bazeupud kozeu Doorde welwillendheid van de politie werden hem eenigekleediugstukken verschaft en stelde hem d Engelscheconsul iu de gelegeuiieid naar Rotterdam te reizen alwaar hij keuuisaeu bad die hem verder zouden kunnen helpen Een schildersjongen te Amsterdam vervoegde zich in eene woning Op de vraag van de dienstbode wat hy te doen bad gaf hij teu antv oord d it de baas hem gezonden had ten einde een ruit ma en De ruit werd niet gemaakt maar de zilverkusl die juist openstond werd geplunderd Dè voornaamste zilveren voorwerpen aren verdwenen De schilders jongen was spoedig door de politie gevonden eu werd achter slot gebracht Ook een bekende opkooper is in hechtenis genomen omdat hij dd gestolen goederen wetende dat die door diefstal waren verkregen voor een zeer geringen prijs had gekocht Door goed weder aangemipegdigd verliet 1 1 Vrijdag morgen nagenoeg de geheele Urker visschersvloot de haven van Nieuwediep ter vischvaugst buitengaats Tegen den middag echter begon de wind al meer en ineer aan te wakkeren die dermate toenam dut men het verkieslijk achtte weder koers te zetten naar de veilige haven dit is echter met een hoogst treurig gevolg gepaard gegaan Schipper Willem de Vries werd zoodanig door een onverwachte windvlaag overvallen dal ziju vaartuig t onderste boven werd geworpen waardoor de bemanning met de woedeude golven moest worstelen Eene andere schuit schipper Essel Kroon die dit droevig tooneel van nabij moest aanzien deed terstond alle pogingen om te redden kort daarna was hij dan ook op de plaats waar het oubeil plaats greep en waar hij de bemannirg nog met de golven zag worstelen Na vele krachtige eu meuschlievende pogingen had hij het geluk twee vau de opvarenden w iaronder de schipper te redden doch de derde moest het leven verliezen Iu Ae Arnh Ct is de volgende opmerking gemaakt Daar bij de wedstrijd der brandkasten gebleken is dut in zeer soliede het papier toch verkoolt is het misschien niet oudienslig op te merken dat de zekerheid tcgeu verbranding of verkoliug verlioogd wordt door de papieren niet te sluiten in de oude blikken trqmmels en die in de brandkast te zetten maar daartoe houten kistjes van buiten bekleed inel vilt te gebruiken Al wordt dan de hiite in de brandkitst nog zoo hoog dan zul wel het vilt en het hout door de in de brandkast aanwezige zuurstof verkolen maar hoogst waarschijnlijk het papier iu de kistjes behondeu blijven Zeker zat vilt cc bout eerst verkolen de aanwezige zuurstof vertereu eu rook ontwikkelen waardoor in alle geval het geviuir voor hel papier zeer verminderd wordt Voorul is bet van gewicht zulke brandkasten te kiezen waarin geeu lucht kun iudriugeu daarom is dan ook het bevestigt u van brandkasten aan deu muur door bouten die door een gut iu deu wand van brandkast guan zeer uf te keuren Het bericht uit Harderjvijk ook door ons medegedeeld dat lal krachtvolle jonge werklieden diedeu naderenden winter met zijn vermoedelijkeschaarschte nuu werk eu ziju duurte vau leveusmiddeleu niet durven fwachteu zich Tjij bet koloniaalwetfdepot aanmelden om bij het Indisch leger dienstte nemen geeft het Leidac ie Dagblad aanleiding omonder het opschrift Een maaluckappelijk belang o a het volgende Ie schrijven Wie zal het zeggen wat al strijds er gestreden wat al leeds er geleden werd in zoo menig gezin waartoe die krachtvolle jonge werklieden behoorden voordat het besluit werd genomeu om dau maar iu vredesnaam ie teekenen alh koloniaal t Is waar zij behooren niet tot den stand van die naar Insuliude vertrekkende landgenooten die in advertentien aan vrienden eu bekenden een laafSt vaarwel toeroepen en niemand zul hun namen kennen wanneer er eerstdaags weer melding wordt gemaakt vaa een detachement suppletietroepen sterk zoo en zooveel man onder commoudo van enz enz ja wanneer het anker is gelicht en zij nog een laatsten turenden blik slaan op de in nevelen verdwijnende kust fan het vaderland zal het wellicht voor den scherpsten opmcrker nauwelijks zijn waar te nemen dat die blik vochtig is want het zijn kraohtvoUe jonge werklieden lu de werkman heeft nu eenmaal geen tijd om lang aan zijn gemoedsaandoeningen toe te geven of zijn droefheid bij jaren te ineleu Toch zal er menigeeu hunner somber gestemd zijn bij de gedachte dat hij het vaderland verlaat omdat er voor hem hoewel krachtvol va jong geen werk was te vinden en hü dus slechts de keus had tnsschen armlasti worden of teekenen te Harderwijk Hij koos h t laatste want al heeft de werkman geeu fortuin eu geen tijd om ijju droefheid te meten bij jaren hij mist daarom niet alle gevoel en allerminst het eergevoel Eu daarom zü die om die reden heengaan met hel detachement zg n uiet de slechtsten neen het zijn de besten het is de kern onzer werklieden en dat juist is te bejammeren Maar zoo hoorcu wij opmerken zij zullen het Nederlandseh element in het Indische leger dat volgens het laatste koniaal verslag op onrustbarendo wijze afneemt helpen versterken en dus bet gehalte van dat leger verbeteren Neeu luidi ons antwoord zij die nil gebrek aan werk de wapenj opnemen ziju de ware soldaten niet als werkman zouden zij ontindig beter aaii hun roeping bcantwoordeu en veel meer bijdragen tot verhooging vau s lands welvaart Daarom is het in het welbegrepan belang van het vaderland é er voor gezorgd worde dat zoo min mogelijk krachtvolle jonge werklieden uit gebrek aan arbeid den geboortegrond verlaten Eu dat schüone doel is te bereiken door bij het gunnen vau werken vau slechts eenigeu omvang do inlandsche nijverheid te begunstigen zoodra dat eenigszius doeulijk is Of dat altijd iu het oog wordt gebonden wij zouden het niet durven verzekeren Dezelfde twijfel bestaat ook bij on e nijveren althans eigenaars of dircsteurea van eenige hier te lande gevestigde ijserfabrieken hebben dezer dagen den minister te kennen gegevc i dat tij uiet zonder bevreemding iu de dagbladen iti bericht hebben gelezen als zouden er pogingen worden aangewend om de gegoten ijzeren koepels mat pantseeringen voor de verdediging der moude vsn Nieuwediep het Noordzeekauaal en den Kieuwen V aterweg van Rotterdam naar zee in Duitschland te doen maken een werk dat alleen voor een enkel fort op 7 20 000 wordt begroot Het blad keurt dit af en meent dat zelfs wanneer door een buitenlaudsche mededinger voor de laagste sum is ingeschreven het in tijden van gebrek aan werk als de tegenwoordige hoogst gewenseht zou ziju dat bij uiet al Ie graal verschil in prijs aan do inlandsche nijverheid de voorkeur werd gegeven De nlgemeene welvaart binnen onze eigen grenzen zou er door worden verhoogd en onze kraehtvolle jouge werklieden zouden het vSUerland niet behoeven te verlaten uit gebrek aan arbeid bi den naderenden winter Ook Uet Faderland breekt den staf over de zucht van vele koopers om zich van allerlei artikelen die men ook in eigen stad en land kan koopen in het buitenland te voorzien waardoor zij aan de biunenlandsche nijverheid voordeeleu onthouden die zijden vreemdeling gunnen Dat er enkele artikeleu zijn zegt het blad die de vreemdeling ons goedkooper of beier kan leveren is zeker maar ook is het een waarheid dat men allengs de gewoonte heeft aangenomen rechtstreeks van builenlandsehe leverancier allerlei artikelen te koopen die men evea goed zelfs beter door tusschenkomst van binninlandschB verkoopers zou kunnen krijgen Wel vermelden de vreemde prijscouranten dikwerf prijzen welke lager zijn dau die wij iu onze magazijnen en winkels aangekondigd vinden maar wanneer men de bulau goed opmaakt blijkt hel meestul dut er aan de rechlstreeksche ontbieding nit bet buitenland weinig of geen voordeel is verbonden Zoo wordt niet altijd in rekening gebrtcht de contante b taling die bij levering door vreemdelingen een gewoon vereischte is bij vergelijking wordt dikwerf vergeten dut de prijzen iu onze winkels gewoonlijk met het oög op lange betulingsterinijneu vastgesteld iu deu regel bij dadelijke betaling een aanaienlijke vermindering knuuen ondergaan De kbicht dal men veel ten onzent niet kon krggen is zeer overdreven zegt het blad verder Gewoonlijk zal men de ondervinding hpeft ons dit geleerd wanneer bij de vraag naar artikelen uit den vreemd blijkt dot deze niet voorhanden zijn met een duidelijke opgaaf van hetgeen men hebben wil het verlangde kunnen doen ontbieden De meerdere bekendheid van de winkeliers met de voortbrengers het rabat dat zij door hun grootere aankoopen verkiijgen en vooral hunne aansprakelgkheid dat de verlaugde waar ons goed en behoorlijk lal worden geleverd maken die tusschenkomst bij ontbieding van elders zelfs voordcelig Van den kant der verkoopers kan ook veel worden bijgedragen om de koopers van hel buitenland lot de hunne te maken bijv door zorgvuldige keuze bij het inslaan hunner voorraden door het aanknbopen vau meer betrekkingen waardoor zij iu betere